Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar"

Transkript

1 Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen av tillstånds- och åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.

2 Tillstånd: Ankyloserande spondylit Åtgärd: Rörlighetsträning Rad: C13.02 Metod: Litteratursökning med hjälp av Socialstyrelsens bibliotekarie Sökning har skett via PubMed och PedRo. Sökord finns redovisade i den kompletta söksammanställningen vilken bifogats som appendix. Totalt identifierades 14 systematiska översikter och 35 RCT s som berörde ovan nämnda sjukgymnastiska åtgärder vid AS och PsoA med axialt engagemang. Efter granskning av abstracts och vissa artiklar i fullängd fanns en systematisk översikt om sjukgymnastiska åtgärder vid AS, publicerad i januari 2008 (en uppdatering av de 3 tidigare publicerade systematiska översikterna inom samma område). Denna innefattade alla relevanta RCT s till och med januari 2007 vilket var totalt 11 st. Av dessa identifierades en (1) RCT uppfyllandes kraven för inklusion avseende ovan benämnda tillstånds-åtgärdspar. Specifika krav var att åtgärden skall vara rörlighetsträning. Metod: Litteratursökning har skett tillsammans med Socialstyrelsens bibliotekarie i databaserna PubMed och Cinahl. Sökord finns redovisade i den kompletta söksammanställningen vilken bifogats som appendix. Sökningen gav 271 (PubMed) samt 19 (Cinahl) träffar utifrån vilka fyra (4) studier identifierades, två randomiserade kontrollerade studier, en öppen okontrollerad behandlingsstudie samt en icke randomiserad kontrollerad studie uppfyllandes kraven för inklusion avseende ovan beskrivna tillstånds-åtgärdspar. Specifika krav för inklusion var att åtgärden skall vara rörlighetsträning.

3 Författare, år Patientpopulation Intervention Aktivitetsbegränsningar Smärta vas (0-100) Livskvalitet ASQOL(0-18)/ Studiedesign Bröstkorgsrörlighet (cm) Lim, Moon, Lee 2005 Durmus, Alayli, Uzun, Tander, Canturk, Bek, Erkan 2009 RCT, blind bedömare, träningen skall genomföras dagligen under 8 veckor med daglig telefon uppföljning av forskaren Ickerandomiserad kontrollerad studie, oklart om bedömaren var opartisk, interventionen är andningstränin g och rörlighetsträni ng av bröstkorgen. 50 patienter deltog i studien. Bedömning och testning skedde delst 2 veckor innan studiestart och dels efter 8 veckors deltagande i studien. Kontrollgruppen utgjordes av patienter på väntelista. 56 patienter rekryterades och 51 kunde följas upp efter studiens slut. Innan studiestart bedömdes och testades patienterna, delades in i 3 grupper (varav endast 2 kommer att redovisas här då den tredje behandlingen ej är adekvat för svenska förhållanden), (antal deltagare totalt 32 i de Träningsprogrammet innehöll 16 övningar för avspänning, rörlighet, muskulär styrka, andningsträning samt hållning och skulle genomföras 30 minuter dagligen med daglig telefonuppföljning av forskaren. Träningsprogram med andningsövningar för buk andning och diafragma-andning, rörlighetsträning av nacke, bröstkorg och ländrygg, stretching bröstkorgen att genomföra dagligen under 12 veckor med veckovis telefonuppföljning av forskaren. Kontrollgruppen tillåts BASFI (0-10) Aktivitets begränsningar, BASFI (0-10) (10 aktiviteter att skatta på VAS) IG: 46% (finns endast figur redovisad) p<0.001 K: 0% (finns endast figur redovisad) p>0.05 skillnad mellan IG och K: p< Aktivitets begränsningar, BASFI (0-10) (10 aktiviteter att skatta på VAS) I: 42% ( ) K: 11% ( ) p Sjukdomsaktivi tet BASDAI (0-10) Smärta, VAS (0-100) IG: 33% (finns endast figur redovisad) p<0.001 K: -28% (finns endast figur redovisad) p<0.001 Skillnad mellan IG och K: p< Smärta, VAS (0-100) I: 60% ( ) K: 13% ( ) p Hälsa BAS-G (0-10) Ryggrörlighet BASMI (0-10) Bröstkorgs Rörlighet mätt med måttband under djupandning (cm) I: 25% ( ) K: 0% ( ) p 0.001

4 Ortancil, Sarikaya, Sapmaz, Basaran, Ozdolap 2009 Altan, Korkmaz, Dizdar, Yurtkuran 2011 Öppen okontrollerad behandlingsstu die, oklart om bedömaren var opartisk, ingen jämförelsegru pp RCT, blindad bedömare, genomförd i Turkiet på poliklinisk mottagning vid sjukhus två redovisade grupperna) lärdes träningen, tränade i 12 veckor med veckovis telefonuppföljning och bedömdes slutligen efter träningens slut. 22 patienter, (17 män, 5 kvinnor), Medelålder vid inklusion /- 9.9 år, sjukdomsduration medel 7.0 +/- 5.7 år, BMI / Inga rökare, alla medicinerade med NSAID och 3 st stabila på sulfasalazin. N=55 Intervention n=30 Kontroll n=25 låg till måttlig sjukdomsaktivitet, ålder år (mean / ) 21 % har biologiska läkemedel, 31 % har NSAID s och 32 % sufasalazin använda sedvanlig behandling vid behov samt råds att leva som vanligt. Träningsprogram med andningsträning och rörlighetsträning av bröstkorgen, 3 x 10 minuter andningsträning per dag samt 3 x 10 repetitioner av rörelseträning varje dag under 6 veckor. Forskaren följde upp via telefonsamtal varje vecka. Grundläggande Pilatesövning, framförallt lätt- måttlig svårighetsgrad. Pilatesgummiband och Pilatesbollar användes. Träning under 1 timme, 3 ggr/vecka i 12 veckor. Kontrollgruppen fortsatte med standardbehandling enligt program. Aktivitets begränsningar, BASFI (0-10) (10 aktiviteter att skatta på VAS) 7% ( ) p Aktivitets begränsningar, BASFI (10 aktiviteter att skatta svårighetsgrad i på VAS) I: 29% ( ) K: -5% ( ) P Sjukdoms aktivitet, BASDAI (6 frågor om sjukdomsaktivit et att skatta på VAS) I: 25% ( ) K: -19% ( ) P Livskvalitet, ASQoL (18 ja och nejfrågor om livskvalitet) I: 8% ( ) K: -9% ( ) P 0.62 Bröstkorgs Rörlighet mätt med måttand under djupandning (cm) 16% ( ) p Bröstkorgsrörlig het, cm (mäts med måttband under djupandning) I: 15% ( ) K: 11% ( ) P Generell rörlighet, BASMI (5 mått avseende rörlighet i nacke, rygg och höfter) I: 5% ( ) K: 2% ( ) P 0.304

5 Widberg, Karimi, Hafström 2009 RCT, blindad bedömare, genomförd i Sverige på poliklinisk mottagning vid sjukhus i storstad. N=32 Intervention n=16 Kontroll n=16 Endast män, låg till måttlig sjukdomsaktivitet, ålder I: 36.5(29-60), K: 35(23-53), inga patienter har biologiska läkemedel, ca 2/3 i både I och K har NSAID s lätt rörelseträning, vibrationer, stretching, massage (allt detta endast kort som uppvärmning) Behandling: mobilisering (manuell samt självmobilisering) under 1 timme, 2 gr/vecka i 8 veckor. Aktivitets begränsningar självskattad BASFI (0-10) (10 påståenden om aktiviteter i dagligalivet att skatta på VAS) I: 26% ( ) K: 11% ( ) P: 0.14 Sjukdoms aktivitet självskattad BASDAI (0-10) (6 påståenden om sjukdomsaktivit et att skatta på VAS) I: 15% ( ) K: 10% ( ) P: 0.55 Hälsa självskattad BAS-G (0-10) (2 påståenden om hälsa senaste veckan samt halvåret, att skatta på VAS) I: 34% ( ) K: 4% ( ) P: 0.19 Bröstkorgsrörlig het (cm) (mäts med måttband under djupandning) processus xiphoideus I: 16% ( ) K: -2% ( ) p: Rörlighet generellt BASMI (0-10) (5 mätningar av rörlighet i nacke, rygg och höfter) I: 77% ( ) K: -10% ( ) p: BASFI= Bath Ankylosing Spondylitis Functional index, BASDAI= Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index, BAS-G= Bath Ankylosing Spondylitis Global Index, BASMI= Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index, ASQoL= Ankylosing Spondylitis Quality of Life Index, VAS=visuell analog skala,

6 Evidenssummering framgår av tabellen nedan: Fråga: Effekt av rörlighetsträning och behandling med syfte att minska aktivitetsbegränsningar och sjukdomsaktivitet, minska smärta, förbättra hälsa och livskvalitet, öka bröstkorgsrörlighet och generell ryggrörlighet. Behandlingarna var rörlighetsträning för bröstkorgen med inslag av andningsträning genomfört dagligen i 6-12 veckor med telefonuppföljning från dagligen till en gång per vecka, eller pilatesträning 1 timme 3ggr/vecka i 12 veckor, alternativt manuell mobilisering 1 timme, 2 ggr/vecka i 8 veckor. Effektmått aktivitetsbegränsningar, sjukdomsaktivitet, smärta, upplevd hälsa, livskvalitet, bröstkorgsrörlighet och generell ryggrörlighet. Patientpopulation: Män och kvinnor med AS Vårdmiljö: Hemmiljö i Turkiet, Korea, polikliniskt på sjukhus i Turkiet, poliklinisk mottagning i Sverige. Effektmått Antal deltagare (antal studier) Baslinjevärde i IG resp K Relative effekt jfr med baseline i resp grupp Absolut effekt (mean eller range) Skillnad mellan behandlingsgrupp erna Evidensstyrka Kommentarer Aktivitetsbegränsningar, BASFI (0-10) 50 (1) IG: 46 % 46 % större effekt i 32(1) 22(1) IG: - K: - IG: / K: / IG: 2.9 +/- 2.0 K: 0 % IG: 42 % ( ) K: 11 % ( ) IG: 7 % ( ) 31 % större effekt i Måttlig Tre RCT, varav i en av dessa numeriska resultat endast visas i figur, resultatet stärkt av en icke randomiserad kontrollerad samt en okontrollerad behandlings studie 34 % större effekt i

7 55 (1) IG: 2.4 (1.6) IG: 29 % K: 2.2 (1.6) K: -5 % 32 (1) IG: 2.7 +/- 1.7 K: 3.7 +/- 1.8 IG: 26 % K: 11 % 15 % större effekt i Smärta VAS (0-100) 50(1) 32 (1) IG: - K: - IG: / K: / IG: 33 % K: -28 % IG: 60 % ( ) K: 13 % ( ) 61 % större effekt i 47 % större effekt i Låg En RCT där numeriska resultat endast visas i figur, resultatet stärkt av en icke randomiserad kontrollerad studie Sjukdomsaktivitet, BASDAI (0-10) 55 (1) 32 (1) IG: 2.8 (1.7) K: 2.6 (1.8) IG: 3.4 +/-1.3 K: 4.9 +/- 2.1 IG: 25 % K: -19 % IG: 15 % K: 10 % 44 % större effekt i 5 % större effekt i Låg Två RCT Livskvalitet, ASQol (0-18) 55 (1) IG: 3.7 (4.6) K: 3.5 (3.3) IG: 8 % K: -9 % 17 % större effekt i Låg En RCT Uppevd hälsa, BAS-G (0-10) 32 (1) IG: 3.5 +/- 1.9 K: 4.5 +/-3.1 IG: 34 % K: 4 % 30 % större effekt i Låg En RCT Bröstkorgsrörlighet, cm 32 (1) IG: / IG: 25 % ( ) 25 % större effekt i Låg - måttlig Två RCT, en icke randomiserad

8 22(1) 55 (1) K: / IG: 3.1 +/- 1.1 IG: 3.9 (1.9) K: 0 % ( ) IG: 16 % ( ) IG: 15 % 4 % större effekt i kontrollerad studie samt en okontrollerad behandlings studie 32 (1) K: 3.6 (1.2) IG: 4.2 +/- 1.6 K: 11 % IG: 19 % 21 % större effekt i K: 4.6 +/- 1.1 K: -2 % Generell ryggrörlighet, BASMI (0-10) 55 (1) IG: 8.8 (1.8) K: 8.9 (1.7) IG: 5 % K: 2 % 3 % större effekt i Låg Två RCT 32 (1) IG: 1.3 +/-0.9 K: 2.1 +/-2.1 IG: 77 % K: -10 % 87 % större effekt i Kommentarer: Effekt har påvisats för effektmåtten aktivitetsbegränsningar, smärta, hälsa, välbefinnande, sjukdomsaktivitet, bröstkorgsrörlighet och generell ryggrörlighet vilka är relevanta effektmått för aktuell behandling och diagnos. Frågan om harm/biverkningar är för sammanhanget tillräckligt belyst av studierna. Storleken av de påvisade effekterna är kliniskt relevanta. De viktigaste invändningar som uppkommit under arbetet med evidensgraderingar och som nedsätter vår tillit till resultatens validitet och relevans är att den ena studien ej redovisar faktiska numeriska resultat utan endast i figur med p-värden samt att en studie saknar jämförelsegrupp. Studierna är genomförda i Turkiet, Korea och Sverige och undersöker viktiga och grundläggande behandlingsstrategier för denna patientgrupp och kan generaliseras till svensk sjukvård.

9 Litteratursökningar Dokumentation av informationssökning PubMed Ankyloserande spondylit-fysioterapi Sökning gjord vid Socialstyrelsens bibliotek. Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Ankyloserande spondylit 1. Spondylitis, Ankylosing[MeSH] (Ankylosing spondylitis[tiab] OR Bechterew Disease[tiab] OR pelvospondylitis[tab]) NOT medline[sb] 3. 1 OR Spondylitis, Ankylosing/rehabilitation[MeSH] Physical Therapy Modalities[MeSH] 1 OR Exercise[MeSH] OR Vibration/therapeutic use[mesh] OR Laser Therapy[MeSH] OR Ultrasonic Therapy[MeSH:NoExp] OR Musculoskeletal Manipulations[MeSH:NoExp] OR Manipulation, Chiropractic[MeSH] OR Manipulation, Osteopathic[MeSH] OR Kinesiology, Applied[MeSH] OR Massage[MeSH] OR Braces[MeSH] OR Bandages[MeSH] 6. Massage[MeSH] AND Ice[MeSH] (ice massage[tiab] OR mineral water baths[tiab] OR spa therapy[tiab] OR mud packs[tiab] OR Mud pack therapy[tiab] OR mud compresses[tiab] OR manual therapy[tiab] OR mobilisation[tiab] OR mobilization[tiab] OR traction[tiab] OR orthoses[tiab] OR unloader[tiab] OR elastic sleeve*[tiab] OR Whole body vibration[tiab] OR Ultrasound therapy[tiab] OR Low Level Laser Therapy[tiab] OR low-power laser therapy[tiab] OR physiotherapy intervention*[tiab] OR exercise program[tiab] OR supervised exercise[tiab] OR home exercise*[tiab] OR spa-exercise[tiab] OR balneotherapy[tiab] OR group physiotherapy[tiab] OR physical therapy[tiab] OR aerobic exercise*[tiab]) NOT medline[sb] OR (3 AND 8) OR AND systematic[sb] AND RCT 35 Psoriasisartrit 13. Arthritis, Psoriatic[MeSH] Arthritis[MAJR] AND Psoriasis[MAJR] (Psoriatic Arthritis[tiab] OR Psoriasis Arthropathica[tiab] OR Psoriasis, Arthritic[tiab] OR 131

10 Arthritic Psoriasis[tiab]) NOT medline[sb] OR 14 OR AND AND systematic[sb] AND RCT 3 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er SB = PubMeds filter för systematiska översikter (systematic[sb]) för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]) Tiab= söker i title- och abstractfälten Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) De fetmarkerade referenserna finns nedsparade i dokument döpta efter principen Databasnamn antalet referenser studietyp 1 Physical Therapy Modalities[MeSH] innehåller även de underliggande termerna: Balneology Ammotherapy Baths Mud Therapy Steam Bath Electric Stimulation Therapy Electroacupuncture Transcutaneous Electric Nerve Stimulation Exercise Therapy Motion Therapy, Continuous Passive Muscle Stretching Exercises Hydrotherapy Hyperthermia, Induced Ammotherapy Diathermy + Steam Bath Musculoskeletal Manipulations Manipulation, Spinal Massage + Relaxation Techniques

11 Dokumentation av informationssökning PubMed Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta (IBP)- fysioterapi Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånden: Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta 1. Spondylitis, Ankylosing[MeSH] OR Arthritis, Psoriatic[MeSH] OR (Arthritis[MAJR] AND Psoriasis[MAJR]) OR Spondylarthritis[Mesh:NoExp] OR (Back Pain[MeSH] AND Inflammation[MeSH]) OR Spondylitis[MeSH:NoExp] OR Spondylarthropathies[MeSH] 2. (Ankylosing spondylitis[tiab] OR Bechterew Disease[tiab] OR pelvospondylitis[tiab] OR Psoriatic Arthritis[tiab] OR Psoriasis Arthropathica[tiab] OR Psoriasis, Arthritic[tiab] OR Arthritic Psoriasis[tiab])) NOT medline[sb] 3. inflammatory[tiab] AND back pain[tiab] OR 2 OR Åtgärden: fysioterapi 5. Physical Therapy Modalities[MeSH] 2 OR Exercise[MeSH] OR Vibration/therapeutic use[mesh] OR Laser Therapy[MeSH] OR Ultrasonic Therapy[MeSH:NoExp] OR Musculoskeletal Manipulations[MeSH:NoExp] OR Manipulation, Chiropractic[MeSH] OR Manipulation, Osteopathic[MeSH] OR Kinesiology, Applied[MeSH] OR Massage[MeSH] OR Braces[MeSH] OR Bandages[MeSH] OR Sports[MeSH] 6. Massage[MeSH] AND Ice[MeSH] (ice massage[tiab] OR mineral water baths[tiab] OR spa therapy[tiab] OR mud packs[tiab] OR Mud Physical Therapy Modalities[MeSH] innehåller även de underliggande termerna: Balneology Ammotherapy Baths Mud Therapy Steam Bath Electric Stimulation Therapy Electroacupuncture Transcutaneous Electric Nerve Stimulation Exercise Therapy Motion Therapy, Continuous Passive Muscle Stretching Exercises Hydrotherapy Hyperthermia, Induced Ammotherapy Diathermy + Steam Bath Musculoskeletal Manipulations Manipulation, Spinal Massage + Relaxation Techniques

12 pack therapy[tiab] OR mud compresses[tiab] OR manual therapy[tiab] OR mobilisation[tiab] OR mobilization[tiab] OR traction[tiab] OR orthoses[tiab] OR unloader[tiab] OR elastic sleeve*[tiab] OR Whole body vibration[tiab] OR Ultrasound therapy[tiab] OR Low Level Laser Therapy[tiab] OR low-power laser therapy[tiab] OR physiotherapy intervention*[tiab] OR exercise program[tiab] OR supervised exercise[tiab] OR home exercise*[tiab] OR spa-exercise[tiab] OR balneotherapy[tiab] OR group physiotherapy[tiab] OR physical therapy[tiab] OR aerobic exercise*[tiab]) NOT medline[sb] 8. 5 OR 6 OR AND Spondylitis, Ankylosing/rehabilitation[MeSH] OR Arthritis, Psoriatic/rehabilitation[MeSH] OR Spondylarthritis[Mesh:NoExp] OR spondylitis/rehabilitation[mesh:noexp] OR Spondylarthropathies/rehabilitation[MeSH] OR AND Limits Activated: English, Norwegian, Swedish, Publication Date from 2008/03 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er SB = PubMeds filter för systematiska översikter (systematic[sb]) för alla MeSH-indexerade artiklar (medline[sb]) Tiab= söker i title- och abstractfälten Exp = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln)

13 Dokumentation av informationssökning Cinahl via EBSCO Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta (IBP)- fysioterapi Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånd: Ankyloserande spondylit, Psoriasisartrit eller Inflammatorisk ryggsmärta 13. (MH "Spondylitis, Ankylosing") OR (MH "Arthritis, Psoriatic") OR (MH "Spondylarthritis") OR (MH "Spondylarthropathies") Åtgärd: fysioterapi (MH "Physical Therapy+") or (MH "Alternative Therapies+") or (MH "Exercise") or (MH "Therapeutic Exercise") or (MH "Aerobic Exercises") or (MH "Anaerobic Exercises") or (MH "Aquatic Exercises") or (MH "Vibration/TU") or (MH "Ultrasonic Therapy") or (MH "Manipulation, Osteopathic") or (MH "Manual Therapy+") or (MH "Manipulation, Chiropractic") or (MH "Orthoses") or (MH "Foot Orthoses") or (MH "Bandages and Dressings") OR (MH "Sports") OR (MH "Cycling") OR (MH "Endurance Sports") OR (MH "Martial Arts") OR (MH "Jogging") OR (MH "Gymnastics") OR (MH "Swimming") OR (MH "Yoga") OR (MH "Mind Body Techniques") OR (MH "Dance Therapy") OR (MH "Tai Chi") OR (MH "Yoga Pose") OR (MH "Balneology") OR (MH "Bathing and Baths") OR (MH "Athletic Training+") 15. TI "ice massage" OR "mineral water baths" OR "spa therapy" OR "mud packs" OR "Mud pack therapy" OR "mud compresses" OR "manual therapy" OR mobilisation OR mobilization OR traction OR orthoses OR unloader OR "elastic sleeve*" OR "Whole body vibration" OR "Ultrasound therapy" OR "Low Level Laser Therapy" OR "low-power laser therapy" OR "physiotherapy intervention*" OR "exercise program" OR "supervised exercise" OR "home exercise*" OR "spa-exercise" OR "balneotherapy" OR "group physiotherapy" OR "physical therapy" OR "aerobic exercise*" OR AND AND Limiters - Published Date from: (19 unika) *) DE = Descriptor (fastställt ämnesord i databasen) FT/default fält = fritextsökning i fälten för all authors, all subjects, all keywords, all title info (including source title) and all abstracts FT/TI, AB = fritextsökning i fälten för titel och abstract ZX = Methodology + = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkmuskelsmärta ( smärta) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer för vuxentandvd. Ett

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Medicinska test NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 3 Tillstånd och

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Sjukgymnastik/fysioterapi vid axial spondylartrit

Sjukgymnastik/fysioterapi vid axial spondylartrit Regional medicinsk riktlinje Sjukgymnastik/fysioterapi vid axial spondylartrit Fastställd av: Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-D 1-2015) giltigt till januari 2017 Utarbetad av: sektorsrådet i reumatologi

Läs mer

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin -

Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - Att söka vetenskapliga artiklar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur ska man söka? Informationsbehovet bestämmer. Hur hittar man vetenskapliga artiklar inom omvårdnad/ medicin? Man kan

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Åtgärd: Fyllningsterapi komposit

Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Åtgärd: Fyllningsterapi komposit Tillstånd: Enskild tand med ringa till måttlig defekt som ger funktionsstörning Åtgärd: Fyllningsterapi komposit Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 12 juni. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan

Läs mer

EXAMENSARBETE. Caroline Larsson Sjukgymnastexamen Sjukgymnast. Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap

EXAMENSARBETE. Caroline Larsson Sjukgymnastexamen Sjukgymnast. Luleå tekniska universitet Institutionen för hälsovetenskap EXAMENSARBETE Fysioterapeutiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande Spondylit och evidens för dess effekter på rörlighet, fysisk funktion samt smärta - En litteratursammanställning. Caroline Larsson 2015

Läs mer

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär

Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär Effekt av naprapatisk behandling vid ländryggsbesvär En sammanställning av det vetenskapliga underlaget Mars 2007 Ansvariga: Georg Lohse, Jenny Forsberg Uppdraget Hälsokansliet har under 2006 på uppdrag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013. Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2013 Antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer Hälsoekonomiskt underlag Preliminär version Innehåll Inledning... 3 Nya orala antikoagulantia vid behandling av

Läs mer

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012. Indikatorer Bilaga Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar 2012 Indikatorer Bilaga Innehåll Generellt om indikatorerna 3 Förteckning över indikatorerna 5 Gemensamma indikatorer för rörelseorganens sjukdomar 9

Läs mer

PÅVERKAR SJUKGYMNASTISK UPPFÖLJNING FUNKTIONSFÖRMÅGA, SJUKDOMSAKTIVITET, VÄLBEFINNANDE OCH FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED ANKYLOSERANDE SPONDYLIT?

PÅVERKAR SJUKGYMNASTISK UPPFÖLJNING FUNKTIONSFÖRMÅGA, SJUKDOMSAKTIVITET, VÄLBEFINNANDE OCH FYSISK AKTIVITET HOS PATIENTER MED ANKYLOSERANDE SPONDYLIT? UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80 p Uppsats 10 poäng, D-nivå PÅVERKAR SJUKGYMNASTISK UPPFÖLJNING FUNKTIONSFÖRMÅGA, SJUKDOMSAKTIVITET,

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Biblioteken, Futurum 2017

Biblioteken, Futurum 2017 Biblioteken, Futurum 2017 Om PubMed PubMed innehåller mer än 27 miljoner referenser till tidskriftsartiklar inom biomedicin, omvårdnad, odontologi m.m. PubMed är fritt tillgänglig men om du använder länken

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Psoriasisartrit, fysioterapi inom specialistvårdsreumatologi

Psoriasisartrit, fysioterapi inom specialistvårdsreumatologi Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-46570 Fastställandedatum: 2015-04-08 Giltigt t.o.m.: 2017-04-08 Upprättare: Malin S Westling Fastställare: Tova Marknell Psoriasisartrit, fysioterapi

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi

Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Rehabilitering i samband med ventrikel och esofaguskirurgi Monika Fagevik Olsén, Adj professor, specialistsjukgymnast Verksamheterna för fysioterapi respektive kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Komplikationer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Komplikationer Nationella riktlinjer för diabetesvård Arbetsdokument: Komplikationer Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för diabetsvård komplikationer Arbetsdokumentet är resultatet av litteratursökning utifrån tillstånds-

Läs mer

Kategori: Utfärdat av Godkänt av Datum

Kategori: Utfärdat av Godkänt av Datum Innehåll Bakgrund Mål Bedömning Behandling/åtgärder Utvärdering Uppföljning Referenslista Bilagor Kopieringsförbud: Allt material är skyddat genom upphovsrätten och får inte användas i kommersiellt syfte.

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Stabiliseringsskena Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Sjukgymnastiska evidensbaserade behandlingsriktlinjer gällande träning för vuxna patienter med ankyloserande spondylit (AS)

Sjukgymnastiska evidensbaserade behandlingsriktlinjer gällande träning för vuxna patienter med ankyloserande spondylit (AS) Falu lasarett, Reumatologkliniken Sjukgymnastik Specialistvård, Landstinget Gävleborg Upprättad 2009-03-05 av Cattis Forsberg, Malin Westling och Lena Johansson Reviderad: 2013-04-22 av Malin Westling,

Läs mer

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk

En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Sökexempel - Spänningshuvudvärk En fråga som då och så uppkommer är Finns det några bevis för att akupunktur hjälper mot spänningshuvudvärk Eftersom man i detta fall bör göra en sökning i internationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) Vetenskapligt Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta

Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Evidens för akupunktur, TENS, fysisk aktivitet / träning och fysikalisk terapi vid långvarig smärta Anne Söderlund, docent, leg sjukgymnast, Enheten för Sjukgymnastik, Akademiska sjukhuset och Uppsala

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

C-UPPSATS. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande spondylit

C-UPPSATS. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande spondylit C-UPPSATS 2009:074 Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid Ankyloserande spondylit effekter och evidens Christoffer Akbas Therése Lundberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Sjukgymnastik Institutionen

Läs mer

Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT

Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT Litteratursökning och referenshantering MATTHIAS BANK, MEDICINSKA FAKULTETEN, BIBLIOTEK & IKT 2017-01-26 Dagens upplägg Databassök Övning PubMed Repetition PubMed Strukturera frågeställningen Embase Web

Läs mer

Lilla CINAHL-lathunden

Lilla CINAHL-lathunden Lilla CINAHL-lathunden CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är den största databasen inom omvårdnad och innehåller även sjukgymnastik, arbetsterapi, biomedicin, alternativ

Läs mer

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten.

En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Sökexempel - EBM Sjuksköterskor En fråga som ibland dyker upp är den om illamående och kräkningar. Kan man med någon omvårdnadsintervention göra det lättare för patienten. Även om man bör börja med att

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom. Hälsoekonomiskt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom. Hälsoekonomiskt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid Parkinsons sjukdom Hälsoekonomiskt underlag Bilaga Innehåll Behandling vid Parkinsons sjukdom med motoriska komplikationer... 3 Bedömda rader: PD 23-25 Tillstånd: Parkinsons

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Läkemedelsbehandling NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 4 Tillstånd

Läs mer