Tema Påverka Nyköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tema Påverka Nyköping"

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. DECEMBER NR UNDERSÖKNING MÅNGA REKOMMENDERAR FLYTT TILL NYKÖPING SÄKRA TIPS SE UPP MED LJUSEN PÅVERKA GÖR DIN RÖST HÖRD Tma Påvrka Nyköping Foto Foto Frdrik Hn Laaksonn Schib INVÅNARE BOR NU I NYKÖPINGS KOMMUN Dt här kan du göra i dcmbr i Nyköping. DECEMBERNUMRET AV NYKÖPINGS TIDNING handar om hur du kan påvrka utvckingn av Nyköpings kommun. Vi brättar om oika vägar att göra din röst hörd och hur kommunn arbtar för att utvcka mdborgardiaogn. Dn snast mdborgarundrsökningn visar att nyköpingsborna är stota övr sin kommun och gärna rkommndrar vännr och bkanta att båd fytta hit och att turista i Nyköping. Läs också om hur Nyköpings kommun jobbar md sociaa mdir. Dt känns jättbra att rsmöjightrna förbättras för arbtspndarna. KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE URBAN GRANSTRÖM UTSTÄLLNINGAR DECEMBER 7 31/12 Aja Thyrén stär ut skrotskupturr i NK- vian 10 31/12 Jan-Eric Hägrrot stär ut foton Spgingar i NK- vian 7 23/12 Färgkickn stär ut på Gari Fiskhust 19/11 4/1 Sara Tof stär ut på Tmpo Sphagn 26/11 14/12 Uf Abrahamsson stär ut på Gari Vindfång 27/11 18/12 Jupyss i Rådhust aa advntssöndagar 26/11 23/12 Dagign Hantvrksgruppn Sörmand har juförsäjning i hamnn /12, 26 30/12, 2/1 8/1 Juöppt i Kungstornt. Musibutik, utstäningar, täving för barnn. k Ons och fr Östr Mama sott öppt för sottsvisning Jubord och mr information finns på 7 Ishocky Nyköping Wings HC på Rosvaa Jukonsrt md Musikskoans Båsorkstr och Borgis Musikkassr på Cuturum 8 Privat Livs tatr på Nyköpings tatr Missa Horn på Cuturum Hits th Hits, Rock & Popinjns vintrkonsrt. Nyköpings Tatr Jukonsrt md Ptr & Matida på Cuturum 10 Lördagsöppt i Stadshust. Tma Påvrka. Nyköpings Lucia gästar Bondns gn Jumarknad på Stora Torgt Jumarknad På Jungs Hag Jumarknad vid Tovastugan Barnkuturcntrum & Grips Modtatrmusum ördagsöppt Jumarknad i Magasint Gua Kvarn, Nävkvarn Knta och Barbisarna Bouvardtatrn på Orogsan, Cuturum Faust iv opra från th Mtropoitan. Nyköpings Tatr Kappjakt i Ryssbrgn Kungstornts utstäningar öppt md fördrag och café Jumarknad i Magasint Gua Kvarn, Nävkvarn Luciakröning i Nicoaikyrkan 13 Nyköpings Lucia i Västrport och Nyckn Stjärnjus Tssinskoans uciakonsrt i Nicoaikyrkan 16 Ishocky Nyköping Järfäa på Rosvaa 17 Jumarknad vid Tovastugan Barnkuturcntrum & Grips Modtatrmusum ördagsöppt Kungstornts utstäningar öppt md fördrag och café Nötknäpparn battförstäning md Bosjojtatrn visas via änk. Inspad dn 19/ Nyköpings Tatr Nyårsrvy på Nyköpings Tatr 15 & 19 Nyårsfst md knytis för aa ådrar i Hjortnsbrgskyrkan JANUARI 5 Nyårsrvy på Nyköpings Tatr Nyårsrvy på Nyköpings Tatr k Nyårsrvy på Nyköpings Tatr & Nyårsrvy på Nyköpings Tatr 15.00

2 2 NR 9 DECEMBER 2011 NY. INLEDARE Kännr du dig trygg? Trygght är n känsa och kan vara svår att förkara. En prson som växr upp i tt områd md myckt brottsight kan känna sig mr trygg än n prson som vr i tt områd md nästan inga brott as. Prcis som att fok bir otrygga när d sr n poisbi ävn om dt är då d bord känna sig trygga. Dssa frågor är n d av mitt arbt som kommunpois. Jag har varit kommunpois i Nyköping i drygt tt år. Mn jag har jobbat som pois i snart 20 år. Md dn rfarnht jag har fått är dt bara att ins att man som pois int kan göra at. DEN STÖRSTA PÅVERKAN på våra ungdomar och barn har ni förädrar. Dt är ni som är våra barns förbidr och som fostrar dm ti d individr d kommr att bi. Vi försökr att jobba mr md förädrarnas påvrkan och insyn. Vi hoppas också att ni förädrar tar tt stort ansvar för ra barn och vågar vara vuxna. Dt är int f att sätta gränsr. Våga vara dn jobbiga förädrn som ringr andra förädrar då man ska sova övr r dt ska vara någon fst. Som pappa ti n tonåring så är jag vä mdvtn om hur svårt dtta kan vara. Jag är ångtifrån prfkt och dt är nog ingn förädr. Dt viktigast är nog att man har md sig att man gör dt för barnns bästa och att d kommr att tacka dig mn int än på några år. SOM FÖRÄLDER är man många gångr oroig och då gär dt att ändå ha gjort dt man kan. S ti att ra barn har cykhjäm, och har ys när d cykar i mörkrt. När d går i mörkrt ska d ha rfxr. Gnom dssa sakr har man stt ti att barnn syns för biistrna. Mn man vt att barn är barn och kan atid få infa som att pötsigt springa övr vägn för att man sr n kompis r iknand. Dt är atid skönt att s r förädrar som går r cykar md ra barn ti skoan. Ni är dm att uppföra sig i trafikn och sr gnom dtta ti att d har störr chans att kara sig undan oyckor. Att s ti att aa i bin har bibät är n sjävkarht för mig och förhoppningsvis för dig md. DETTA ÄR ENKLA åtgärdr som sr ti att man kan vara trygg. Om du sdan också kännr dig trygg är något som du påvrkar mst sjäv. Ett tips är att ta rda på fakta innan du börjar att oroa dig för oika sakr. TOMAS ANDERSSON Kommunpois md särskit ansvar för Nyköpings kommun. NY REDAKTION Nyköpingsborna i ny nkät: Vi rkommndrar andra att turista här Dt är bra att marknadsföra kommunn för att öka intrsst för Nyköping som bsöks- och bostadsort. Dt sägr nyköpingsborna i n ny nkät. Runt 90 procnt kan också tänka sig att rkommndra prsonr att fytta ti och turista i kommunn. Mdborgarundrsökning gnomförds av förtagt PFM Rsarch på uppdrag av Nyköpings kommun höstn 2011 och är dn fmt i ordningn sdan procnt av samtiga mdborgar kan tänka sig att rkommndra någon att fytta ti Nyköpings kommun. Dn största gruppn»ambassadörr«finns i ådrsgruppn och i tätortrna. Som skä ti att fytta ti Nyköping angr man trvig och vackr stad, nära ti at, bra äg och nära ti Stockhom och skärgårdn. ANDELEN MEDBORGARE som kan tänka sig att rkommndra någon att turista i kommunn ökar och är nu upp i 90 procnt. Som främsta skä att turista i Nyköping framhår man skärgårdn och naturn, hamnn, sottt och kuturivt. 88 procnt av invånarna är positivt instäda ti att kommunn marknadsför sig och dt är ingn skinad i kön r ådrsgruppr. Bsökn i Stadshust har ökat från sx ti 14 procnt och btygt bir at högr för dt prsoniga bmötandt i rcptionn. I årts undrsökning är 91 procnt mot 89 procnt 2010 ganska r myckt nöjda md bmötandt. Bmötandt i rcptionn är starkt bidragand ti vikn imagbid av kommunn som bsökarn får r hur kommunns varumärk upp fattas, skrivr PFM Rsarch. Bmötandt från kommunns sida är övrag bra vid mdborgarkontaktr. DET MISSNÖJE som kommit fram är främst koppat ti att dt är svårt att få tag i rätt prson och att tjänstmannn int kan svara på frågan. Knappt fyra av tio av d intrvjuad har ringt kommunn för att få information r hjäp. Andn som bsökt åg 2011 på 42 procnt och därmd har hmsidan passrat tfonn som dt vanigast sättt att ta kontakt md kommunn. Andn som skickat -post ti kommunn åg på 14 procnt. RESULTAT 2011 (2010 års rsutat inom parnts) 88 procnt (86) är positiva ti att kommunn marknadsförs för att öka intrsst för kommunn som bsöksoch bostadsort. 88 procnt (87) kan tänka sig att rkommndra någon att fytta ti kommunn. 90 procnt (89) kan tänka sig att rkommndra någon att turista i kommunn. 80 procnt (81) har tigång ti dn information d bhövr. 56 procnt (56) tyckr dt är myckt r ganska ätt att komma i kontakt md kommunn. 75 procnt (84) är ganska r myckt nöjda md bmötandt när d ringr ti kommunn. 70 procnt (74) har ganska r myckt hög känndom om vad som skr inom Nyköpings kommun. 91 procnt (89) är ganska r myckt nöjda md dt prsoniga bmötandt i Stadshusts rcption. 42 procnt (41) har bsökt kommunns hmsida 73 procnt (77) som bsökt www. nykoping.s är ganska r myckt nöjda md hmsidan. 50 procnt (50) har äst fra nummr av Nyköpings Tidning. 60 procnt (64) som äst tidningn har haft nytta av informationn som finns i NY års undrsökning är dn fmt som bysr invånarnas attityd ti informationn i Nyköpings kommun. Undrsökningarna hjäpr kommunn att förbättra informationn ti mdborgarna. Totat har invånar ringts upp och svarsfrkvnsn bv 55 procnt vid årts undrsökning. LARS-GÖRAN BERGMAN Stora Mötsdagn dn 27 mars 2012 Dn 27 mars 2012 inbjuds förtagn i Nyköping att öppna upp sina dörrar. Då kommr nämign poitikr och tjänstmän från kommunn att göra förtagsbsök ha dagn. Förtagn får anmäa sitt intrss att vara md via n inbjudan från Näringsiv & Tiväxt. Syftt md dagn är att poitikr och tjänstmän ska få insikt i förtagns vardag, ära känna dt okaa förtagandt, g förtagn möjight att ära känna poitikr och tjänstmän samt att skapa n diaog kring näringsivsfrågor. Bsökt gnomförs undr cirka n timm och förtagt brättar om sin vrksamht mn kommr också att få frågor hur Nyköpings Kommun kan förbättra sitt arbt gntmot näringsivt. Dagn gnomförs i samvrkan md Svnskt Näringsiv. Fortsatt infyttning ti Nyköping At fr fyttar ti Nyköping. Trdj kvartat 2011 ökad kommunn sin bfokning md 88 prsonr och är nu upp i Totat undr 2011 har prsonr fyttat ti Nyköping och sdan årsskiftt har bfokningn ökat md 259 prsonr. Undr samma priod är födsövrskottt 17 prsonr. Ävn Södrmanands än fortsättr att växa och bfokningn ökad trdj kvartat md 517 prsonr. Bfokningn 30 sptmbr md förändringn 2011 inom parnts: Nyköping (+259) Oxösund (+33) Trosa (+30) Gnsta (-4) Eskistuna (+972) Katrinhom (-55) Strängnäs (+198) Fn (+38) Vingåkr (+3) Södrmanand (+1 474) Svrig ( ) Fr tåg för Nyköpings pndar SJ:s vintrtidtab som börjar gäa från 11 dcmbr innhår fra förbättringar för Nyköpings rsnärr. Nya tåg sätts in vardagar md avgång från Nyköping ti Stockhom 9.09, och Dt bir också nya avgångar från Stockhom ti Nyköping 12.40, och DET KÄNNS jättbra att rsmöjightrna förbättras för arbtspndarna, sägr kommunstyrsns ordförand Urban Granström (S). På morgonn när d fsta åkr har vi max 40 minutr man tågn och för hmrsan gär ntimmstrafik. Förbättringarna är tt rsutat av kommunns och andstingts satsning på att köpa xtratåg för att förbättra arbtspndingn. Tisammans har man satsat 17,5 mijonr kronor xtra för att förbättra tågtrafikn på sträckan Stockhom Nyköping Norrköping. I förhandingarna md SJ har vi prioritrat förbättringarna av arbtspndingn, brättar Göran Gubrand, Mäab. Vi har yckats fya upp uckorna så att Nyköping minst har ntimmstrafik ti och från Stockhom och Norrköping. TIDTABELLEN för östgötatrafikn har justrats ftr önskmå från rsnärrna. I förhandingarna har också ingått diskussionr om yttrigar kväståg från Stockhom mn här har man ännu int yckats få ti några yttrigar avgångar. Från Stockhom finns dt möjightr att ta sig ti Nyköping sna kväar md hjäp av fygbussarna och Swbus. LARS-GÖRAN BERGMAN Bytr ti Vård- och omsorgsnämndn Vid årsskiftt bytr Ädr- och handikappnämndn namn ti Vård- och omsorgsnämndn. Andningn ti bytt är att dt nya namnt spgar nämndns vrksamht på tt bättr sätt. ANSVARIG UTGIVARE Paamona Mörnr REDAKTÖR Lars Göran Brgman LAYOUT Kommunikationsavdningn Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 9/2011 Susann Sawandr Annika Hdbrg Nyköpings kommun: Annica Nisson, Maria Säfvrbad, Johanna Lindquist och Anna Mam TRYCK: Södrmanands Nyhtr AB, Nyköping Nyköpings Tidning gs ut som n inaga i Södrmanands Nyhtr. Uppagan är och das ut i Nyköping, Oxösund, Trosa och Gnsta. Nyköpings Tidning kan också äsas på Bond i Nyköpings kommun som int får NY kan få dn hmskickad md post! Lämna namn och adrss ti Kommunsrvic i Stadshust så kommr dn md postn. Nästa nummr av NY utkommr i fbruari NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdningn Nyköping Tfon: E post: Fax:

3 NR 9 DECEMBER Säkrhtstips i jutidr 1. Säck jusn. Ta n xtra runda innan du ämnar din bostad. 2. Säkra jusstakar. Använd jusstakar och jusprydnadr som int kan fatta d. 3. Brandvarnar. S ti att ha brandvarnar i bostadn gärna fra och kontrora att d fungrar. Brandvarnarn ska vara pacrad i takt. Läs instruktionrna! 4. Ingt skräp i trapphust. Stä int ut använt jukappspappr i trapphust. Dt är din väg ut om dt börjar brinna! Förvara int hr jukappspapprt på bakongn. En friktad nyårs rakt kan ätt starta n brand. 5. Utrustning. En brandfit och n 6 kg puvrsäckar bör finnas i varj hm. 6. Larma. Ring atid 112 om du upptäckr n brand r om någon är i fara. Advntsöppt på Turistbyrån Nyköpings Turistbyrå har xtra öppt på söndagar fram ti ju. Här kan du köpa okaa produktr, böckr, Stockhomskort och årskort ti Komårdns djurpark. Cntrumförningn har jupyss i Rådhust på söndagar kockan och vi bjudr på gögg, ppparkakor och jukappstips. Turistbyrån iggr i Rådhust, Stora Torgt. Öppt måndag frdag 9 17, söndagar Extra öppt ävn ördagn dn 10 dcmbr Väkommn ti Nyköpings Turistbyrå. Stockhomarna at mr positiva ti Nyköping At fr stockhomar kan tänka sig att fytta ti Nyköping. Dt framgår av dn undrsökning som förtagt Synovat gjort på uppdrag av Nyköpings kommun band tt par tusn stockhomar i ådrn i oktobr. Jämfört md motsvarand undrsökning 2009 har andn (13 procnt) som kan tänka sig att fytta ti Nyköping ökat md ha sx procnt. Nyköping är nu n ika popuär infyttningsort som Marifrd och Enköping, mdan ortr som Sigtuna, Trosa, Norrtäj, Norrköping och Nynäshamn hamnar ängr nr på önskistan. Känndomn om kommunn har också ökat och stockhomarna kännr nu ti Nyköping bättr än Eskistuna, Marifrd, Trosa, Strängnäs och Katrinhom. Av d tifrågad had 83 procnt bsökt Nyköping och dt är fr än som bsökt Marifrd och Trosa mn färr än som bsökt Eskistuna. PÅ FRÅGAN OM vikn av dssa städr du sku tänka dig att fytta ti undr förutsättning att dt fungrar md jobb, studir r annan sysssättning svarad 35 procnt Nyköping r Trosa. Nu hamnar Nyköping första gångn på andra pats ftr Marifrd. Dt är n ökning md sx procnt sdan Strängnäs hamnad på 32 procnt, Eskistuna på 24 procnt och Katrinhom på nio procnt. Dt är fr kvinnor än män som kan tänka sig att fytta ti Nyköping och dn största gruppn som är positiva ti att fytta hit är år och har tr barn r fr. I undrsökningn förknippads Nyköping främst md Stockhom Skavsta fygpats (16 procnt), vattn och hav (15 procnt), Nyköpings gästabud (9 procnt) och Nyköpingshus (8 procnt). JÄMFÖRT MED 2009 års undrsökning har andn som svarad»trvig stad«ökat markant iksom andn som svarad»närhtn ti vattn«som orsak ti att fytta ti Nyköping. Andn som stt kampanjbidrna i tunnbanan har ökat dramatiskt från drygt sx procnt ti cirka 13 procnt. LARS-GÖRAN BERGMAN Vi ska bi häsosamar Kommunns nya Mijö- och fokhäsostratgi gr vrksamhtrna n tydig riktning att arbta utifrån. Stratgin bsutads av kommunstyrsn dn 14 novmbr och nu är dt vrksamhtrnas ansvar att sätta gna må. Dn viktigast förutsättningn för att nå tt håbart Nyköping är att aa är md och påvrkar och kännr ansvar, sägr Johanns Krungård (MP), ordförand för Mijö- och fokhäsoutskottt. Md dnna mijö- och fokhäsostratgi vi Nyköpings kommun ta sitt ansvar för d okaa, rgionaa och gobaa utmaningarna på mijöoch fokhäsoområdt. Mijö- och fokhäsoutskottt som har jobbat fram stratgin är tt av d nya utskott som skapads av dn nuvarand majorittn vid maktskiftt Eftrsom dn gama pann bara gäd fram ti år 2010 bstämd vi oss tidigt för att skriva n ny stratgi för mijö- och fokhäsoarbtt, förkarar Johanns Krungård. Vi har inriktat oss på att arbta fram n stratgi i ordts rätta bmärks och tyckr att dmån ska sättas på vrksamhtsnivå. SYFTET MED STRATEGIN är att bidra ti tt håbart Nyköping. Bgrppt håbar utvcking omfattar dn mijömässiga, konomiska och sociaa, utvckingn. Arbtt md att göra Nyköpings kommun håbarar ska nu fortsätta ut i skoor, ädrbondn, förningsiv mn framförat i Nyköpingsbornas vardag. Kommunns vrksamhtr kommr att hinna ta hänsyn ti riktningn i stratgin rdan inför nästa år, mn dt bir först i 2013 års budgt som mån och mtodrna för uppföjning bir syniga fut ut. LARS-GÖRAN BERGMAN Värmycka i vintr. VARIA 2RH-2LH kr pr mån (23 mån) Ord pris kr Vi har mdmskap i Svrigs Byggingnjörr (SBR). VI BESIKTAR DITT HUS! Vår obrond bsiktningsman utför övråtsbsiktningar för båd säjar och köpar. Boka tid när dt passar dig, vi bsiktar ävn undr hgr och du får ditt protoko inom 3 dagar. Eda upp räkningn! Ja, int bokstavign förstås. Mn md n dstad hmma kan du sänka nrgikostnadrna i ditt hm. Nya kaminr är ha 40 % ffktivar och 90 % rnar än gama. Så förutom att du får n snygg och värmand myspats hmma kan du också spara pngar. Vi utför ävn: Enrgidkarationr Sökning av värmäckag Tryckprovning av fastightr (vid ny- och ombyggnation) Enrgiutrdningar Vicvärdsuppdrag Tibhörn finns hos oss! ATTITYD kr mån (23 mån) Ord pris kr JØTUL FS kr mån (23 mån) Ord pris kr Edabutikn Gnsta STOPP Köpcntr, Dansutv 2, T: M-F (unch ) L /

4 4 NR 9 DECEMBER 2011 Vård- och omsorgs armcntra tar mot cirka arm varj år. Dn är bmannad 24 timmar om dygnt årt runt och samvrkar md räddningstjänstn. Säkrar md ny räddningscntra Snabbar information ti rätt prson gör Nyköping ti n tryggar stad för invånarna. Dn nya brandstationn vid Håt innbär tt yft på många sätt. Gnom att nattpatrun, kommunns armcntra och nattjoursjukskötrskorna från division Vård och omsorg dar okarna md Sörmandskustns räddningstjänst bir samarbtt naturigar. MED NY TEKNIK KAN d oika grupprna utnyttja rsursrna optimat. Larmopratörrna hantrar kommunns trygghtsarm och ftr nyår kommr d också att ha hand om kommunns fanmäan. I dag sköts dn av n utomstånd vrantör utanför kontorstid. Dn nya ösningn gr n stor kostnadsbsparing samtidigt som armopratörrnas okaa känndom gör att bsutn kan gå fortar. EN ANNAN FÖRBÄTTRING är att nattpatrun och joursjukskötrskorna iksom pois, ambuans och räddningstjänst användr dt nya kommunikationssystmt Rak som är snabbar och säkrar. Larmcntran Uf. Bhövr du hjäp? Dn ugna röstn iustrrar trygghtsarmts förtjänstr bra. När någon md trygghtsarm bhövr hjäp r kännr sig oroig för att int hmtjänstn dykt upp än, räckr dt md att trycka på knappn som är fäst vid handdn. Då svarar n armopratör som snabbt kontaktar hmtjänstprsonan. OM ETT LARM int är åtgärdat inom n havtimm markras dt i armprogrammt och hmtjänstgruppn kontaktas ign, förkarar opratörn Uf Karsson. I dt bombsäkra rummt ryms tt 20-ta skärmar som är ti ti hjäp båd vardagar och vid störrr katastrofr. Att dt används varj dag hår rutinrna igång. I många brandstationr runt om i andt står räddningscntran r sambandsrummt tomt ånga priodr. Här jobbar armopratörrna och användr tknikn varj dag, sägr Thomas Ydrnius, brandbfä vid Sörmandskustns räddningstjänst. Från skrivbordt kan man bicka nr mot brandbiarna som står nyputsad i vagnhan. Ett annat fönstr vttr mot ambuansstationn på andra sidan vägn. NÅGRA RUM BORT iggr dn nya friskvårdsokan md maskinr som kan bygga starka muskr och gr hjäp mot trötta axar. Rdan nu arbtar räddningstjänstn, nattpatrun och hmtjänstn tisammans vid yfthjäp. Kajsa Ståbrand, undrskötrska i nattpatrun, konstatrar att dt känns ättar att b om tt handtag nu när d båda yrksgrupprna fått ansiktn på varandra. TEXT ANNIKA HEDBERG FOTO LARS-GÖRAN BERGMAN Fotnot: Rak står för Radiokommunikation för ffktiv dning. Larmopratörrna hantrar kommunns trygghtsarm och ftr nyår kommr d också att ha hand om kommunns fanmäan. Fakta Larmcntran Bra äg nära E4 där många trafikoyckor skr. Räddningscntran är skyddskassad och står mot utsäpp och radioaktivitt. Dn kan användas vid krisdning mn ävn ti mötn och utbidningar för xtrna kundr. I dn nya brandstationn finns kommunns armcntra för trygghtsarm privatprsonr i Nyköpings kommun har trygghtsarm som är koppad ti armcntran. Cirka arm tas mot varj år armcntran är bmannad 24 timmar om dygnt årt runt. Eftr årsskiftt kommr armopratörrna ävn att ta mot samta utanför kontorstid som gär fanmäan ti dn Tkniska divisionn (ti xmp vattnäckor). SOS aarm, som tar mot 112-samta och armar ut räddningstjänstn, finns därmot i Eskistuna. Gå n guidad visning på nya brandstationn på Vi är nu närmar 30 mdarbtar, som brinnr för att göra dt nkar att vara förtagar! Ett axpock av vad LRF Konsut kan göra för dig som förtagar! Vi är Din hjäp i vardagn Hmmt Hantvrk Trädgård www. rfkonsut.s 2 års-jubium i Nyköping inga startavgiftr r bindningstidr Ring

5 NR 9 DECEMBER Läs in gymnasikursr på Campus Nyköping Har du fyt 20 år och har IG på några gymnasikursr? Er bhövr du kompttra ditt gymnasibtyg md fr ämnn för att komma in på n högskoutbidning? Då ska du komma ti Campus Nyköping. Vi rbjudr ftrfrågad kursr antingn på distans r på pats dag som kvä i våra okar på Stora torgt i Nyköping, sägr Lass Sahin, chf för högr utbidning på Campus Nyköping. Campus Nyköping rbjudr tt stort anta kursr ur gymnasiskoans nationa program för bhöright ti högskoor och univrsitt, mn också kursr som är koppad ti arbtsmarknadns bhov. Du väjr sjäv vika och hur många kursr du vi studra. På dnna nivå finns båd yrksämnn och tortiska ämnn. För gymnasia utbidning gär samma kurspanr och btygskritrir som för dn vaniga gymnasiskoan. Eftr avsutad studir får du tt samat btygsdokumnt r tt sutbtyg. Du kan söka studistöd från CSN för h- r dtidsstudir. Hur gör jag för att anmäa mig? Kontakta n studi- och yrksvägdar på Campus Nyköping. Du kan antingn boka tid r komma på drop-in r äsa mr på s, avsutar Lass Sahin. SUSANNA MÖRNER D samarbtar md Nyköpings kommun Kommunpoisrna samarbtar md kommunn i frågor som grannsamvrkan, skoan och ungdomsfrågor. Annika Granath och Tomas Andrsson är kommunpoisr i Nyköping. Dt är adrig försnt att pugga. Kontakta Campus Nyköping så får du vägdning. Kommunpoisrna i Nyköping arbtar ångsiktigt och panrat tisammans md kommunn, näringsivt och förningar. Vi är kanan man kommunn och poisn på ortn, sägr Annika Granath som är gruppchf för kommunpoisrna i Nyköping. Vi jobbar md att skapa trygght för mdborgarna på tt panrat och ångsiktigt sätt. Träffa kommunpois Tomas Andrsson på Lördagsöppt dn 10/12 i Stadshust. Kommunpoisrna är också ordningspoisr och ingripr mot brott och åkr på oika uppdrag. Skinadn mot n vanig pois är att kommunpoisn också jobbar för att uppfya samarbtsavtat man poisn och kommunn. Avtat rör områdn som grannsamvrkan, skoan och ungdomsfrågor. Vi jobbar tisammans md frågor som kommunn yftr upp. Är dt xmpvis probm md trafikn samarbtar vi md trafiknhtn och om dt gär narkotika jobbar vi md gatuangningsgruppn, sägr Tomas Andrsson. Poisn arbtar myckt md att vara synig i samhät och för kommunpoisrna är dt här xtra viktigt. Du kan träffa Tomas Andrsson på Lördagsöppt dn 10 dcmbr i Stadshust. Missa int hr hans indning i dt här numrt av NY. ANNICA NILSSON FÖRHANDSVISNING Väkomna

6 6 NR 9 DECEMBER 2011 Så kan du påvr Sociaa mdir Nyköpings kommun användr sociaa mdir som n kana för diaog md mdborgar, prcis som tfon r -post. Dt ska vara nkt och snabbt för mdborgarn att kommunicra md oss sociaa mdir bir yttrigar tt vrktyg. Facbook Facbook är tt sociat nätvrk där man kommunicrar md vännr, organisationr, förtag r kommunr. Vm som hst kan föja Nyköpings kommuns sidor på Facbook, mn för att skriva frågor r kommntarr måst du vara mdm. Att vara mdm är gratis och du bir mdm dirkt på facbook.com. Du hittar våra facbooksidor på Nyköpings kommuns officia sida: nykopingskommun Bo i Nyköping Nyköpings Gymnasium nykopingsgymnasium Nyköpings stadsbibiotk Nyköpings-stadsbibiotk/ Nyköpings nya högstadiskoa nykopingsnyahogstadiskoa Säkra ivsmd i Nyköping säkra-ivsmd-nyköping Sörmandskustns räddningstjänst sormandskustnraddningstjanst Boggar En bogg är n wbbpats som uppdatras ungfär som n dagbok på nätt och där äsarna har möjight att kommntra inäggn. Nyköpingsboggn Nyköpings kommun har n bogg som htr Nyköpingsboggn, där tt anta privatprsonr boggar om sina iv i Nyköping. Nyköpingsboggn hittar du på: Nyköpingsguidn.s r dirkt på nykopingsboggn.s Poitikrs boggar Fra av poitikrna i Nyköping boggar. Kommunstyrsn ordförand hittar du på: urbangranstrom.nu Övriga poitikrs boggar hittar du på dras rspktiv partirs wbbpatsr. Nyköpings Ungdomsfumäktig bogg: nykopingsungdomsfumaktig.bogg.s Twittr Twittr är n mikrobogg där man ämnar tt myckt kortfattat txtmddand, n nyht r något annat man vi förmda. Fra poitikr och tjänstmän från kommunn twittrar. Kommunstyrsn ordförand Urban Granström twittrar undr twittr.com/urbangranstrom Ann-Margrth Karsson, chf för Näringsiv och Tiväxt i Nyköping twittrar undr twittr.com/annmargrthk Stfan Kindborg, Upphandingschf i Nyköpings kommun, twittrar undr twittr.com/stfan_k Dt finns många sätt att göra sin röst hörd. At från att ringa tt samta ti att sjäv stäa upp som poitikr. Här brättar vi om oika sätt att vara md och påvrka. Använd din rösträtt. Ett snabbt och viktigt sätt att göra sin röst hörd. Lämna n synpunkt. Kommunn vi bi ännu bättr på srvic och snabbar på att rätta ti dt som int fungrar tifrdsstäand. Synpunktr kan ämnas på pr tfon, -post, brv r prsoniga bsök i Stadshust. Gå på öppna nämndsammanträdn. Fra nämndr har öppna sammanträdn och dit är du atid väkommn för att yssna. I amänht kan du närvara vid d fsta ärndn, undantagna är d som omfattas av skrtss. D nämndr som för närvarand tiämpar öppna sammanträdn är kutur- och förningsnämndn, utbidnings- arbtsmarknads- och intgrationsnämndn, ädr- och handikappsnämndn (från årsskiftt vård-och omsorgsnämndn) samt barnoch ungdomsnämndn. Urban Granström (S) Kontakta någon av d fokvada. Dt är nkt att få kontakt md n poitikr. Du kan ringa, skriva brv, mja r boka tt prsonigt bsök. Samtiga förtrondvada finns på Sök på poitikr. D har -postadrssr nigt systmt Är du osäkr på stavningn går dt utmärkt att ringa Kommunsrvic som också kan g dig tfonnumrt ti dn du vi taa md. Våra fokvada poitikr yssnar gärna ti vad du har att säga. Gnom dssa kontaktr kan du vara daktig i många vardagspoitiska frågor. Ann-Mari Wigrtz (M) Göran Sifvring (FP) Gör n fanmäan. Dygnt runt kan du fanmäa på tfn trasiga gatampor, gropar i gatan r f vid kommunaa byggnadr och annat som kommunn svarar för. Gå på Lördagsöppt. Några gångr varj år bjudr kommunn in ti Lördagsöppt i Stadshusts ntréha. Här prsntras kommunns vrksamht, nyhtr och aktua panr och här har du också möjight att träffa poitikr och tjänstmän. Nästa Lördagsöppt är nu på ördag dn 10 dcmbr kockan Nickas Franzén (V) Eva Andrsson (C) Koa panr. När tt områd i kommunn ska förändras tar man först fram tt försag ti n ny pan för områdt. Dtta försag skickas ut ti brörda, myndightr och intrssorganisationr och stäs också ut i Stadshust och på kommunns hmsida. Ta d av dssa utstäda panförsag! Ofta har du möjight att skriftigt yttra dig om försagt. Du kan atid fråga i rcptionn om vika panr som är aktua att titta på. Johanns Krungård (MP) Curt Eriksson (KD) Main Hagrström (MP) Bo Jacobsson (SD)

7 NR 9 DECEMBER ka Nyköping Gå md i Ungdomsfumäktig. Du som är år kan vara md i Nyköpings Ungdomsfumäktig (NU) som bstår av tt 40-ta damötr från kommunns aa högstadioch gymnasiskoor. NU är partipoitiskt obundt och har gruppr som syssar md kutur, antirasism, skomijö och jämstädht. Facbook. Du kan också framföra synpunktr och dbattra via kommunns sidor på facbook. S artik på sid 6. Vm som hst kan föja Nyköping på Facbook, mn för att skriva frågor r kommntarr måst du vara mdm i facbook. Att vara mdm är gratis och du bir mdm dirkt på facbook. com. Nyköpings kommuns officia facbooksida hittar du via adrssn Nickas Franzén, kommunaråd (V) Gå md i tt råd. I kommunn finns fra råd där invånar md gmnsamma intrssn kan ngagra sig. Exmpvis finns förädraråd vid skoorna. Där kan man som förädr vara md och påvrka sina barns förskoa r skoa tisammans md prsonan. Ett annat råd är pnsionärsrådt, där rprsntantr för pnsionärsorganisationrna diskutrar ädrfrågor tisammans md kommunns poitikr. Påvrka hur dt byggs Får grannfastightn förvandas ti butik? Och får jag vara md och bstämma höjdn på d nya bostädrna tvärs övr gatan? Är du intrssrad av byggand och stadspanring finns fra sätt att göra din röst hörd. Dt är d fokvada poitikrna som bstämmr vad som får byggas. Mn ftrsom stadsbidn påvrkar aa har du som invånar agig rätt att s försagn innan d kubbas. Kommunns övrsiktspanring handar om hur ha Nyköping ska utvckas på ång sikt. I dtajpanrna bstämmr kommunn vad som får byggas i tt särskit områd. Bor du vädigt nära panrad nya bostädr har du xtra stor rätt att påvrka. I VINTER VISAS dt snast försagt ti nya stadsdn Dammgruvan. Nya bostädr panras också i Bönsta och i Svasta. En viktig uppgift för poitikrna är att väga nskida intrssn mot amänna och s ti att Nyköping byggs ut på tt håbart sätt. D fsta panförsag har n samrådstid på cirka tr vckor. Då visas d på Cuturum, i stadshust och på Gå på kommunfumäktigs mötn. Kommunfumäktig är kommunns högsta bsutand organ, dit har du sjävkart titräd som åskådar. Aa mötn inds md amänhtns frågstund då du har möjight att stäa frågor som brör kommunn. På fumäktigs mötn dbattrar och bsutar d fokvada damötrna båd stort och smått. Kommunfumäktig har sina mötn på tisdagskväar i A-san och d annonsras i ortstidningn samt på kommunns hmsida. Bi poitikr. Att aktivt gå in i dt poitiska ivt kansk känns som tt stort stg för d fsta. Mn aa bhövr int bi htidspoitikr. Nästan aa förtrondvada skötr sina uppdrag på dtid och får också viss rsättning för sina insatsr. Gnom att vara md i något av d poitiska partir som stär upp i Nyköpings kommunava och ävn finnas md på partits vasd gr du dig sjäv n möjight att ta myckt aktiv d i utformandt av kommunns framtid. Mr information finns på partirnas hmsidor. Lämna tt mdborgarförsag. Du som är skrivn i kommunn kan ämna mdborgarförsag ti kommunfumäktig. Försagt kan handa om at som kommunn ansvarar för. Mdborgarförsag är int rgrat i ag utan n möjight som kommunn infört just för att öka invånarnas möjightr att på tt rativt nkt sätt vara md och påvrka samhät. Mdborgarförsag går att skicka via som post, som vanigt brv r gnom att du ämnar in tt skriftigt försag i Stadshust. Kom ihåg att tt mdborgarförsag bara får ta upp n fråga. TEXT LARS-GÖRAN BERGMAN FOTO FREDRIK LAAKSONEN Sofia Brgqvist, panarkitkt på Samhäsbyggnad, tipsar om hur man kan påvrka. Skicka in skriftiga synpunktr och var gärna konkrt. Dt är också bra att motivra tydigt. Gnrt stt har synpunktr som är btydsfua för många människor störr chans att få gnomsag. Aa synpunktr sammanstäs och pubicras på kommunns hmsida. Nyfikn på vad andra har tyckt? Kika undr Bo & Bygga undr rubrikn Stadspanring och byggprojkt. JOHANNA LINDQUIST Mdborgardiaogn utvckas Diaogn md mdborgarna bhövr bi bättr. Dt ansr kommunns styrand poitikr. Undr 2012 ska minst tr mdborgardiaogr gnomföras för att få mr kunskapr om mdborgarnas värdringar. Md mdborgardiaogr vi poitikrna få mr kunskap om vad mdborgarna tyckr för att kunna fatta d bästa bsutn. Gnom diaog får man också tifä att g mdborgarna störr kunskap om kommunns prioritringar. Hur oika frågor kommr fram ti bsut i kommunn kan vrka krångigt och otympigt för dn oinvigd. Mdborgardiaogn öppnar för att informra tydigt om hur vägn fram ti bsut sr ut, om fattad bsut och varför d fattats. DET ÄR VIKTIGT att kunna utgå från att man int bhövr vara övrns undr n mdborgardiaog, sägr Nickas Franzén, kommunaråd (V) som är n av initiativtagarna ti mdborgardiaogrna. Dt ska vara tydigt vikn ro sjäva diaogn har på vägn fram ti bsut - och sdan ska vi vara noga md att åtrkoppa vad som bivit rsutatt av diaogn. En mdborgardiaog måst ta tt brtt prspktiv på kommunns vrksamht - tt bsut kan ju int bara handa om dn fråga som intrssrar just dig mst. Dt är dtta som är poitikrnas dimma, att dt atid är andra frågor att ta hänsyn ti. NU GÄLLER DET att ta rda på vika frågor som passar för diaog i just vår kommun, sägr Nickas Franzén. Hur kan vi nå d gruppr vi har svårt att nå i dag? När n mdborgardiaog gnomförs kan dt handa om information runt n särskid fråga r särskit bsut. En mdborgardiaog kan också utformas så att mdborgar dtar undr n ängr tid och är d i n utvckingsprocss som sdan bir undrag för poitiska bsut. NU BLIR NÄSTA STEG att bsuta om vika områdn som dt ska föras mdborgardiaog om. Frågor som kan vara tänkbara undr nästa år är Nyköpings utvcking främst utanför tätortn, intgrationsfrågan och kuturns mötspatsr. Er varför int om hur man sku kunna utvcka daktightn hos mdborgarna. PALAEMONA MÖRNER

8 8 NR 9 DECEMBER 2011 Nu kan du jämföra kommunns ädrbondn, hmtjänst och förskoor. Du kan också ta rda på vad kundrna inom vårdn och omsorgn tyckr om dn srvic d får. Er vad grundskovrna tyckr. At på kommunns wbbpats Kommunns srvic undrsöks Dt viktigt att vta vad kundrna tyckr för att kunna förbättra kvaittn och srvicn i kommunns ädr- och handikappomsorg. Egna och nationa undrsökningar används som undrag för att utvcka vårdn och omsorgn. Varj år skickas n nkät ut ti aa som har någon form av hjäp r stöd från kommunns ädr- och handikappomsorg. Dt görs för att ta rda på vad kundrna tyckr om dn hjäp och srvic d får. Frågorna handar band annat om hur tigängig hjäpn är, hur matn smakar, hur man uppvr prsonan, om dt finns tigång ti sociaa aktivittr och om man kännr sig trygg md dn omsorg man får. DET ÄR VIKTIGT för oss att få rda på vad våra kundr tyckr om srvicn och kvaittn i vårdn och omsorgn. För att vi ska kunna bi bättr måst vi vta var vi bristr, sägr Carin Larsson, kvaittssamordnar i division Vård & Omsorg. Iband görs ävn kompttrand tfonintrvjur md sumpvis utvada kundr. Dt är också n d i uppföjningn av Framför at kännr våra kundr förtrond för prsonan och uppvr att d får tt bra bmötand. rsutatt för att s om kundrna fått dt bättr sdan dn snast undrsökningn, sägr Carin. Rsutatn används för att förbättra och utvcka vrksamhtn och för att nå d kvaittsmå som poitikrna och vrksamhtn bsutat om. Kundrna är som hht nöjda md dn vård, omsorg och hjäp d får. Framför at kännr kundrna förtrond för prsonan och uppvr att d får tt bra bmötand, sägr Carin. PÅ KOMMUNENS hmsida prsntras rsutatn. Sök på brukarnkät. Ävn nationt görs undrsökningar för att ta rda på mdborgarnas uppfattning om ädr- och handikappomsorgn. Sociastyrsn och Svrigs kommunr och andsting (SKL) gör undrsökningar om band annat hmtjänst och ädrbond. Där kan man jämföra och s skinadr man kommunr. Vi båd dtar i och tar d av rsutatn av nationa studir och jämför dm md våra gna undrsökningar. At bir ti undrag för hur vi utvckar vår vrksamhtn ti gagn för kundn, sägr Carin. HELENA WESTERLUND Årskurs tr, fm och åtta mäts Barn- och Ungdomsnämndn gör varj år n attitydundrsökning band vr i årskurs tr, fm och åtta. Där får vrna band annat svara på om d kännr sig trygga på sin skoa, om d bir vä bhandad av d andra vrna och om d får vara md och påvrka. Ävn förädrar md barn i förskoa, förskokass, fritidshm och grundsärskoa få svara på n nkät årign. Där är dt förädrns uppvs av dssa vrksamhtr som mäts. Vikt ädrbond passar din mamma? Nu kan du jämföra förskoor, hmtjänst och ädrbondn via Jämför srvic på Jämför srvic kan undrätta för dig som vi göra tt aktivt va av förskoa, hmtjänst r ädrbond. Många kommunr inför nu jäm försr på sina wbbpatsr och dt gr n snabb övrbick. Dt känns bra att vi kan rbjuda dt här nu. Vi sr också övr om vi kan få in fr vrksamhtr, sägr kvaitts - samordnar Patric Landin. I jämförsn för förskoor visas aa förskoor i Nyköpings kommun utifrån områd och driftsform (kommuna r fristånd). Du sr band annat pdagogisk inriktning, anta barn, anta barn i förhåand ti prsona, and förskoärar och om förskoan har gt tiagningskök. I JÄMFÖRELSEN för hmtjänst visas aa utförar av hmtjänst utifrån områd och driftsform. Du sr band annat särskid inriktning och om d utför tiäggstjänstr som xmpvis trädgårdsarbt r fönstrputsning. För ädrbondn visas aa ädrbondn i Nyköpings kommun utifrån typ av bond och driftsform. Du sr band annat hyrsnivå, stork på ägnht, särskid inriktning och om dt finns gt tiagningskök r trädgård. Du hittar jämförsrna på gnom att kicka på knappn Sjävsrvic gör dina ärndn dirkt på wbbn. ANNA MALM

9 NR 9 DECEMBER Vår tknik din säkrht! Inbro sarm Brandarm Passagsystm Bvakningskamror T Data Antnn SDE-3170 DVR kit 17 TFT-LCD Monitor Fjärrövrvakning via mobitfon & wbbäsar gnom DDNS-tjänst 600TVL höguppösta kamror Kamror för in-/utomhusbruk md IR-bysning Tyst agringsnht md hög prstanda och H.264-komprimring 500GB agringskapacitt och USB 2.0-portar för backup Max 4 kamror Fundrar på trådöst hmarm... Axor GSM trådöst armpakt: - Axor Cntraapparat - GS2065 Larmsändar SMS/GPRS (inbyggd) - WT5500P Trådös knappsats md bröringsfri äsar - PT8 Passagbricka - WS8904 trådös IR-dtktor - WS8975 trådös magntkontakt - mini Östra Kyrkogatan 24, Nyköping

10 10 NR 9 DECEMBER 2011 Snart kommr snön kansk Fr snöröjar och tuffar parkringsrgr. At för att dt ska vara framkomigt i vintr. Trots n sn säsongstart räknar gatuchf Magnus Pirhot md snö. D två snast årn har kommunns budgt för snöröjning sagit i takt fra gångr om. Budgtrad fm mijonr kronor övrskrds md övr dt dubba förra vintrn då notan för dn kommunaa snöröjningn andad på 12 mijonr kronor. Bortstt från att dt kostar pngar handar snöröjning framför at om samvrkan, förstås och n smua tåamod. För dn nskida mdborgarn kan dtta vara n utmaning att hantra då vägn ti jobbt förvandats ti såpha isbana. MAGNUS PIRHOLT rkännr utan omsvp att han och hans kogor undr snörika vintrar får ta mot n d arga samta från upprörda prsonr som tröttnat på undrmåig hakbkämpning r bristand snöröjning. Här uppstår ofta tt pdagogiskt probm då kommunn nbart ansvarar för snöröjning på gator, gång- och cykvägar. Trottoarrnas framkomight ansvarar rspktiv fastightsägar för mdan trafikvrkt tar hand om störr dr som E4 och riksvägar. Kagomå kring trottoarr ska i första hand framföras ti fastightsägarn. Gr dt inga rsutat kan man höra av sig ti kommunn så försökr vi trycka på från vårt hå, förkarar Magnus Pirhot och tiäggr att bristand hakbkämpning kan straffas md bötr. SAMMA REGLER gär atså för viaägar som ska ansvara för att trottoarn ängs tomtgränsn är framkomig och säkr för gångtrafikantr. Mn vad gör man som viaägar om pogbin tryckr upp dn nyss bortskottad snön tibaka på trottoarn? Gatuchf Magnus Pirhot sägr att dt ska pogbin normat int göra mn Inför vintrn har kommunn vässat vrktygn så att snön int ska stöka ti för myckt. om dt ändå skr ska man som viaägar kontakta kommunsrvic på tkniska divisionn och göra n fanmäan. INFÖR KOMMANDE säsong har kommunn vässat vrktygn för att snön int ska stöka ti ivt atför myckt. Nu finns fr prsonr som kan rycka in och hjäpa ti md snöröjning om ndfat bir ymnigt. Kommunikation md Länstrafikn bir tätar för att få fram information om var dt bhövs mr snöröjning för att bussarna ska komma fram. Mr och riktad information skickas ut ti fastightsägar om dras ansvar och mr information ska nå amänhtn. Vi vi bi tydigar md vad som är kommunns ansvar, vad vi prioritrar och varför. Att vissa gator och vägar går för andra bror på att vi måst säkra koktivtrafik och framkomightn för räddningstjänstn. VINTERN KOMMER också att innbära utökad parkringsövrvakning för att få bort fparkrad biar som står i vägn för snöpogn. Av samma skä bir dt också parkringsförbud på dar av Rosnhäsvägn. På Ahgonavägn inn i stan samt Sturvägn, Brzivägn och Gustav Adofsvägn i Oppby införs n städdag i vckan md parkringsförbud just för att få undan snön ordntigt. God snöröjning byggr atså på att vi aa rspktrar avstängda gator och parkringsförbud och att fastightsägar tar sitt ansvar. Mn kansk ika myckt på förstås för att snöpogn int hinnr vara på aa stän samtidigt, sägr Magnus Pirhot. Att snön kommr tycks han int tviva n skund på. SUSANNE SAWANDER Nu är dt ju ign Musik, traditionr, gudstjänstr och nyårsrvyn fyr årts sista månad. Jun står snart för dörrn och många förbrdr just nu jufirandt. Vi du hitta jukappar från Sörmand r smycka ditt hm md okat hantvrk? Fram ti dn 23 dcmbr har Hantvrksgruppn öppt aa dagar i sin butik i hamnn. Ett stnkast från d röda hamnbodarna har Tovastugan jumarknad aa ördagar fram ti ju. SJUNG MED I JULENS SÅNGER. Ptr Johansson och Matida Hansson kommr ti Cuturum frdagn dn 9 dcmbr och sjungr in jun. Ptr är framför at känd som Svrigs Qun-tokar nummr tt ftr sina år som huvudrosinnhavar i W Wi Rock You i London. Nu bjudr han och musikasångrskan Matida på n stämningsfu jukonsrt uppbackad av kör och sxmannaband. Frdagn dn 16 dcmbr fys Nicoikyrkan md juns sångr. Passa på att ta n paus i justökt och sjung md kyrkokörn. MARKNADER OCH LUCIAFIRANDE Dn dcmbr är dt juaktivittr på fra hå i och runt Nyköping. Sökr du godsakr ti jubordt? Bsök marknadrna på På Jungs Hag, Bondns Marknad på Stora Torgt och i Magasint Guakvarn i Nävkvarn. Söndagn dn 11 dcmbr skridr Nyköpings ucia md tärnor in i Nicoaikyrkan för att krönas k 16. På uciadagn dn 13 dcmbr kan du uppva uciatraditionn i Västrport och Nyckn vid unchtid. Lucia dagn avsutas på kvän i Nicoaikyrkan md Tssinskoans uciakör. GEMENSAMT JULFIRANDE För dig som vi fira ju i gmnskap, finns möjightn band annat på S:t Nicoai församingshm på juafton k Traditiont jubord srvras (100 kr, föranmäs) och dt bjuds på sång och jubön. För övrigt firand och kyrkornas juprogram, hå utkik i tidning och annonsr. NYÅRSREVY INLEDER 2012 I sutt av dcmbr är dt dags för nyårsrvyn. Årts okaa händsr, skandar, ryktn och spktak samas då i rvyn på Nyköpings Tatr ti och md dn 8 dcmbr. Nyårt firas på oika patsr i kommunn. S mr information på och i okaprssn. God ju & gott nytt år önskar Nyköpings turistbyrå. TEXT MARIA SÄFVERBLAD FOTO LASSE SKOOG Nyköpings kommun inbjudr ti Lördagsöppt i Stadshust på ördag dn 10 dcmbr kockan Tmat är Påvrka och på pats är n rad poitikr för att svara på frågor och diskutra aktua poitiska bsut. Kockan kommr också Nyköpings ucia på bsök i Stadshust.

11 11 NR 9 DECEMBER 2011 SHOPPA MED HJÄRTAT p HANDLA MED HJÄRNAN a t s r ö t s s g n i p ö k y N i t Väkomna d a n k r a m u J k r b m c d 0 1 Lördag ARE K R E V T N A ÖVER 70 H INA S T U R E L L STÄ L ALSTER TIL ING FÖRSÄLJN I GALLERIA GÅNGEN. N E T M ts TOns på pa fin k. 1 Ppparka k för aasbak barn! åg t a i Luc k s n u J d m r g n så a d n i L a n i L h c o g g ö g å p kor r d u arka j b i V ppp och från s! s o r G City Öppttidrna i Garian undr hgrna: Juvckan Må - Fr k Juafton k , Judagn stängt, Annandagn k , Nyårsafton k , Nyårsdagn stängt. pats s d Han ing Nyköp Övriga butikr s rspktiv hmsida.

12 Tomtn andar först i Nyköping. I år andar tomtn på Stockhom-Skavsta fygpats och nyköpingsborna får sina kappar först av aa. Läs mr om aa fördar md Nyköping och vad du kan göra på SKOGSKAMPANJ 850 X :- xk. moms 550 X :- xk. moms D spår åtrign n Köp n Poaris 550 X2 r 850 X2 och du får köpa n Fakvagn PL 400 för :- xk. moms (ord. pris :-) r Timmrvagn md kran för :- xk. moms (ord. pris :-) -var brdd Handtagsvärmar och snökdjor på köpt Köp n Sportsman 500 H.O r n 800 EFI så ingår handtagsvärmar och snökdjor. Värd 3765:- Köp ti pogbad ti kampanjpris: från 6999:- xk moms Erbjudandn gär vid köp av Sportsman 500 H.O r 800 EFI Från 1/10 31/12 r så ångt agrt räckr. Evntua montringskostnadr kan tikomma. VÄLJ MARKNADSLEDAREN 500 H.O KAMPANJPRIS: :- EXKL MOMS. PRIS INKL MOMS: :- NU MED VINSCH VÄRDE 5505:- 800 EFI KAMPANJPRIS: :- EXKL MOMS. PRIS INKL MOMS: :- Bommnhovsvägn 22, Nyköping Öppt

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA:

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA: 2 MÅN ÖPPET KÖP 2 ÅRS GARANTI WORLD SERVICE LÄGSTA PRIS GARANTI Innhår: 5 st. 1/4 hysor 6-13 mm. 1 st. 1/4 spärrnyck md 8 mm ring, ängd 90 mm. 1 st. 1/4 bits-adaptr md snabbkopping. 1 st. adaptr för 1/4

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen

Våra värderingar visar vilka vi är resultat från omröstningen Nummr 1 2014 Anglica är vår nya intrnrvisor Våra värdringar visar vilka vi är rsultat från omröstningn NKI och mdarbtarundrsökning båd ris och ros Ldarn Ansvarstagand Ett åtrkommand tma i dt här numrt

Läs mer

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M

Yrkes-SM. tur och retur. E n l ä r a r h a n d l e d n i n g k r i n g Y r k e s - S M Yrks-SM tur och rtur E n l ä r a r h a n d l d n i n g k r i n g Y r k s - S M Yrks-SM 2010 Dt prfkta studibsökt Dn 19-21 maj 2010 arrangras nästa svnska mästrskap i yrksskicklight. Platsn är Götborg och

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12

INTRODUKTION. Akut? RING: 031-51 20 12 INTRODUKTION Btch AB är i grundn tt gränsövrskridand nätvrk av ingnjörr, tknikr, tillvrkar (producntr) som alla har myckt lång rfarnht inom Hydraulik branschn. Dtta inkludrar allt från tillvrkning och

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av upphandlingar Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av upphandlingar Jakob Smith fbruari 2011 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syft... 4 1.2 Mtod och avgränsning... 4 2

Läs mer

lär dig mer om Olivolja

lär dig mer om Olivolja är dig mr m GREKISK Oivja Oivja? Dt är nyckn ti ating gtt. Jag får fta frågan m varför jag säjr grkisk ivja när dt rdan finns så många från andra ändr. För att dn är gdar brukar jag svara. Grkrnas urådriga

Läs mer

järreds örsamii g Församii gsn t *" Vinter 2015

järreds örsamii g Församii gsn t * Vinter 2015 järrds örsamii g Församii gsn t *" Vintr 2015 Kyrkohrdn har ordt... Mitt i novmbrmörkrt är dt skönt att tänka på att snart får vi tända dt första advntsljust och att julns alla härliga hlgr närmar sig!

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för habiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Förningn Svrigs Habilitringschfr Rikstäckand nätvrk för habilitringn i Svrig. Grundad 1994 Minnsantckningar styrlsmöt 2012-01-19 och 2012-01-20 Plats: Stockholm, Villa Brvik Tid: 13.00 Närvarand: Lna,

Läs mer

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner

Revisionsrapport 2/2010. Åstorps kommun. Granskning av lönekontorets utbetalningsrutiner Rvisionsrapport 2/2010 Åstorps kommun Granskning av lönkontorts utbtalningsrutinr Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll

Revisionsrapport 7/2010. Åstorps kommun. Granskning av intern kontroll Rvisionsrapport 7/2010 Åstorps kommun Granskning av intrn kontroll Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer

Tanken och handlingen. ett spel om sexuell hälsa och ordassociationer Tankn och handlingn tt spl om sxull hälsa och ordassociationr 2 / 13 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad

Läs mer

Krav på en projektledare.

Krav på en projektledare. Crtifiring av projktldar. PIE. EKI. LiU. Run Olsson vrsion 20050901 sid 1 av 5 Krav på n projktldar. Intrnationlla organisationr som IPMA och PMI har formulrat vilka krav som ska ställas på n projktldar.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016

Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasiet 2016 Enkätsvar Sommarpraktik Gymnasit 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr int och 5

Läs mer

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand

ICEBREAKERS. Version 1.0 Layout: Kristin Rådesjö Per Wetterstrand Icbrakrs 2 / 10 Götborgs Rgionn och GR Utbildning GR är n samarbtsorganisation för 13 kommunr i Västsvrig tillsammans har mdlmskommunrna 900 000 invånar. Förbundts uppgift är att vrka för samarbt övr kommungränsrna

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Ett sekel av samarbete

Ett sekel av samarbete johanns jansson / nordn. org Första nordiska mött för hushållsvtar hölls i Sorø i Danmark år 1909, dt sista i finländska Åbo år 2009. Ett skl av samarbt Ett skl. Så läng sdan är dt danskan Magdalna Lauridsn

Läs mer

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union

energibyggare EnergiTing Sydost 2015-11-12 Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union EnrgiTing Sydost 2015-11-12 Intraktiv utbildning för byggnadsarbtar och installatörr Ldand branschaktörr står bakom En utbildningskampanj md syft att öka byggnadsarbtar och installatörrs komptns för lågnrgibyggand

Läs mer

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016

Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 Enkätsvar Sommarpraktik - Grundskola 2016 1. Födlsår 2. Inom vil praktikområd har du praktisrat? 3. Hur är du md dn information du fick på informationsmött. Svara på n skala mllan 1-5 där 1 btydr och 5

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av samhällsbyggnadsnämndens och tillsynsnämndens styrning och ledning. Iréne Dahl, Ernst & Young Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av samhällsbyggnadsnämndns och tillsynsnämndns styrning och ldning Irén Dahl, Ernst & Young Augusti 2010 Hylt kommun Rvisorrna Innhållsförtckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG

ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG Forskning och studir kring kvinnors arbtsliv, karriärutvckling, hälsa och gna förtagand. Förlag som spridr kunskapn ENTREPRENÖRSLÖSNINGAR INOM VÅRD, SKOLA OCH OMSORG MONICA RENSTIG VD, forskar,dbattör

Läs mer

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter

Arbetsmarknad - marknadsformer. Förra gången. Svensk arbetsmarknad. Arbetsutbudets komponenter Förra gångn Prisbildning Rala och nominlla tröghtr Marknadsformr Ej fri konkurrns man sättr prist Bilatrala rlationr, optimalt Prisr trögrörliga Olika branschr Övr tidn Arbtsmarknad - marknadsformr Monopol

Läs mer

6.14 Triangelelement (CST Constant Strain Triangle)

6.14 Triangelelement (CST Constant Strain Triangle) Övning 4 riangmnt ickard Shn -- FEM för Ingnjörstiämpningar, SE rshn@kth.s 6.4 riangmnt (CS Constant Strain riang) Givt: unn påt, h E-modu E Poissons ta På tunn påt md fria tor kan man göra antagand om

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO. Bengt Sebring Februari 2004 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 4/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV SJUKFRÅNVARO Bngt Sbring Fbruari 2004 Sida: 1 Kommunrvisionn Innhållsförtckning Sammanfattning... 3 1. Inldning... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Avgränsning... 4 1.3

Läs mer

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t

där a och b är koefficienter som är större än noll. Här betecknar i t REALRNTAN OCH PENNINGPOLITIKEN Dt finns flra sätt att närma sig frågan om vad som är n långsiktigt önskvärd nivå på dn pnningpolitiska styrräntan. I förliggand ruta diskutras dnna fråga md utgångspunkt

Läs mer

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus.

Vi bygger för ett hållbart Trollhättan. Kvarteret Fridhem. 174 nya hyreslägenheter i klimatsmarta passivhus. Vi byggr för tt hållbart Trollhättan vartrt ridhm 174 nya hyrslägnhtr i klimatsmarta passivhus. Ett grönt kvartr i n skön stad. vartrt ridhm är vrigs hittills största satsning på så kallad Passivhus. 174

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om Smstrstugor Stugorna är tigängiga för Kommuna Skåns mdmmar årt om Fbruari 2012 (rv 2013-09-12) Layout: Kajsa Hydgaard Innhåsförtckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid

Läs mer

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång!

Tillsammans kan vi göra skillnad. Här är en guide som hjälper dig att komma igång! Tisammans kan vi göra skinad. Här är en guide som hjäper dig att komma igång! VAD ÄR NICKELODEONS TOGETHER FOR GOOD? VAD ÄR PLAN INTERNATIONAL? Nickeodeon tror att vi kan göra gott tisammans. Nickeodeons

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll som n aktivitt: Län. Kommun. By llr områd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Dalarna Vansbro Hdmora Fotboll allt inom fotboll,

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

Sommarpraktik - Grundskola 2017

Sommarpraktik - Grundskola 2017 Sommarpraktik Grundskola 2017 1. Födlsår 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2. Inom vilkt praktikområd har du praktisrat? 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Förskola/fritidshm Fritid/kultur

Läs mer

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030

EKOTRANSPORT 2030. Vägen till en fossiloberoende fordonsflotta. #eko2030 FOTO: CHINAFACE #ko2030 mmmnn m m o k o ä k l V Vä ssnn oom n n r r f ttiillll kkoonf hållbaarraa ns ffrraam mtid tt occhh rröörrlliigghh rtrr ort trtraannssppo EKOTRANSPORT 2030 Vägn till n fossilobrond

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002

Bengt Sebring September 2002 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV DELÅRSBOKSLUTET 2002-06-30 Bngt Sbring Sptmbr 2002 Sida: 1 Ordförand GRANSKNINGSRAPPORT 2/2002 1. Inldning I dnna rapport kommr vi att kommntra våra notringar utifrån vår rvision

Läs mer

Gefle IF Friidrott. Rehab

Gefle IF Friidrott. Rehab PM 2 0 15 n j k r a a m p s 8 t 1 n l v m ä G g R 0 0. 9 1. l k Lokala sponsorr äv l Lokal arrangör Gfl IF Friidrott G Huvudsponsor Rhab Vi är glada för att just DU har anmält dig! VårRust är framför allt

Läs mer

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se

PROGRAM 2012 Välkommen till julen som den var förr. Se hela programmet på www.thomandersjul.se Bild: Svn Nordqvist PROGRAM 2012 Välkommn till juln som dn var förr. S hla programmt på www.thomandrsjul.s Thomandrs jul broschyr5.indd 1 2012-11-05 16.17 P R O GR A M 2 012 Välkommn till Thomandrs Jul

Läs mer

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL;

Man blir glad när det går bra för barnen SID 4-5. Nu är det runt 120 barn som varje dag äter i skolan AGAPE CHILD CENTRE; EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nr 5/13 - Årgång 42 AGAPE CHILD CENTRE; Man blir glad när dt går bra för barnn SID 4-5 EMANUEL EBENEZER SCHOOL; Nu är dt runt 120 barn som varj dag ätr i skolan SID 8 Barn i Nöd nr 5 2013 3.. Vi gor Vi

Läs mer

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller

STJÄRNEXTRA. Följ med på studiebesök till Regionalsjukhuset Bagarmossen. Missa inte föredaget med Cecilia Müller STJÄRNEXTRA Svnska Blå Stjärnan - Stockholms Förbunds Mdlmstidning SEPTEMBER nr 3/2014 Följ md på studibsök till Rgionalsjukhust Bagarmossn av g n i n k r ä t förs m o g a t pn r a k s d Rpo r a krisb

Läs mer

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet:

Dessa projekt har fotboll som en aktivitet: Dssa projkt har fotboll s n aktivitt: Län. Kmun. By llr råd. Typ av aktivitt (kryssa för Aktivittrna n llr flra). bskrivna md ord:. Dalarna Hdmora Hdmor a Dalarna Vansbro Nås Fotboll allt in fotboll, utbildning,

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Integrerade ledningssystem artikelsamling

Integrerade ledningssystem artikelsamling Intgrrad ldningssystm artiklsamling Stockholm 2005-01-14 Dt är ffktivt och dt lönar sig att jobba intgrrat. Många organisationr jobbar idag md tt llr flra ldningssystm. Eftrsom strukturrna då är på plats

Läs mer

Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution är gemensamt ansvariga för materialet.

Länsgruppen mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution är gemensamt ansvariga för materialet. Mov å di nä r ar a i on r, mä nni s k oha nd f örs x u aä nd a må oc hpr os i u i oni Da a r na s ä n S r a g i 2 0 1 1 2 0 1 4 Fo o: Tr ons 1 INLEDNING 2 2 UTVECKLINGEN I LÄNET 3 3 LÄNSGRUPPEN 3 4 MÅLOMRÅDEN,

Läs mer

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D

ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D ARVID LINDMANS SEXTIOÅRSFON D Förord Arvid Lindmans 60-årsfond instiftads 1922, som n gåva till partits dåvarand ordförand i samband md födlsdagn, ftr n insamling bland mdlmmar och sympatisörr. Fondns

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd)

Zebra II. En förstudie om mångfald i medierna. Genomförd av Face Europe, Ragna Wallmark och Arbetsförmedlingen Kultur Media. (More color in media syd) Zbra II En förstudi om mångfald i mdirna Gnomförd av Fac Europ, Ragna Wallmark och Arbtsförmdlingn Kultur Mdia (Mor color in mdia syd) 1 Förord Mångfald i mdir har varit fokus i dnna förstudi som gnomförts

Läs mer

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om Smstrstugor Stugorna är tigängiga för Kommuna Skåns mdmmar årt om Rvidrad 2017-02-23 Innhåsförtckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Bddingstrand - Stugorna 1-5 Bddingstrand

Läs mer

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon

Kommentarer till övningen om Jespers glasögon r t v ö E m f m o st o ö s a s r p s J 14 omm a 20 r t a m as stud Lärarh ajb M t add Evmatrat kommr md färda struktor t vra. Övara är avsdda att få vra att ära s om och rfktra kr ämt koomsk utsattht om

Läs mer

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19

Lagerbladet. Rosengrens valde Oskarshamn. Malin spindeln i besöksnätet. Iskalla sidor. Sid 6 7. Sid 10 11. Sid 16 19 Lagrbladt En tidning till alla hushåll i Oskarshamns kommun från Svnsk Kärnbränslhantring AB O S K A R S H A M N 3 2009 Rosngrns vald Oskarshamn Sid 6 7 Malin spindln i bsöksnätt Sid 10 11 Iskalla sidor

Läs mer

Per Sandström och Mats Wedin

Per Sandström och Mats Wedin Raltids GPS på rn i Vilhlmina Norra samby Pr Sandström och ats Wdin Arbtsrapport Svrigs lantbruksunivrsitt ISSN Institutionn för skoglig rsurshushållning ISRN SLU SRG AR SE 9 8 UEÅ www.srh.slu.s Tfn: 9-786

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod...

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4. 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Inledning och syfte... 4 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Avgränsningar... 5 1.5 Metod... Rvisionsrapport 2010 Malmö stad Granskning av policy och riktlinjr samt intrn kontroll mot mutor tc. Jakob Smith och Josabth Alfsdottr dcmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING...

Läs mer

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4:

Jag ser mirakel i mitt arbete bland barnen... Barnen är väldigt kärleksfulla och omtänksamma. Neve Michael, sid 8: Ebenezer Home, sid 4: Nr 2/15 - Årgång 44 Nv Michal, sid 8: Jag sr mirakl i mitt arbt bland barnn... Ebnzr Hom, sid 4: Barnn är väldigt kärlksfulla och omtänksamma. BARN I NÖD www.barninod.s pg 90 05 75-2 I backspgln Som faddr

Läs mer

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013.

Zick Zack årskurs 4 finns för användning detta läsår. Årskurs 5 utkommer till höstterminen 2012 och årskurs 6 till höstterminen 2013. STEG 1 Zick Zack består a Läsrummet och Skrirummet och är Bonnier Utbidnings nya basäromede i senska och senska som andraspråk för årskurs 4 6. De båda rummen kompetterar arandra, men kan äen anändas ar

Läs mer

S Sandby Lund Staffanstorp 166 O. Lomma. S SANDBY S Sandby busstn Almbacksvägen Blåmesvägen Blåvingevägen STAFFANSTORP. ÅSEN Torget Skolan

S Sandby Lund Staffanstorp 166 O. Lomma. S SANDBY S Sandby busstn Almbacksvägen Blåmesvägen Blåvingevägen STAFFANSTORP. ÅSEN Torget Skolan 166 O S Sandby und Staffanstorp Stångby lying Univ-sjukhust BMC Idon TH und Allhlgonakyrkan Idrottsplatsn Arnan Solbjr Höjdpunktn Splmansvägn Tusnårslundn Kungsmarkn Utmarksvägn Hardbrga Sularp åglsångs

Läs mer

Kajsa Grytt Ruth Vega Fernandez Noam Chomsky

Kajsa Grytt Ruth Vega Fernandez Noam Chomsky 058 Jui 2011 Nya Uppagan I dtta nummr En itträr gnrs död Undrground win for undrground pop Barock n ro på DVD På ävntyr md transportstyrsn Habrgs frågåda Svåräst svårhört & svårt att gömma Proggiga barnböckr:

Läs mer

LYFTER MOT NYA HÖJDER. Nr 10 MÅNDAG FÖR OSS SOM TYCKER ATT HELGEN GICK ALLDELES FÖR FORT! BARA SMÅ RÄTTER 50 KR/ST HITTA FYND I VÅR VINLÅDA

LYFTER MOT NYA HÖJDER. Nr 10 MÅNDAG FÖR OSS SOM TYCKER ATT HELGEN GICK ALLDELES FÖR FORT! BARA SMÅ RÄTTER 50 KR/ST HITTA FYND I VÅR VINLÅDA www.firsthtgrand.s 033-799 00 30 GrandHtBras grandsnattkubb maria karssn Prsniga tckn sm visar att vårn är här SIDAN 18 MÅNDAG FÖR OSS SOM TYCKER ATT HELGEN GICK ALLDELES FÖR FORT! BARA SMÅ RÄTTER 50 KR/ST

Läs mer

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH

ATLAS-experimentet på CERN (web-kamera idag på morgonen) 5A1247, modern fysik, VT2007, KTH ATLAS-xprimntt på CERN (wb-kamra idag på morgonn) 5A1247, modrn fysik, VT2007, KTH Laborationr: 3 laborationr: AM36: Atomkärnan. Handlar om radioaktivitt, absorbtion av gamma och btastrålning samt mätning

Läs mer

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät

Undersökningen. du kan göra skillnad. Kalas-Extra! Dags för årets hyresgästenkät INFORMATION FRÅN GÖTEBORGSLOKALER 2 2 0 1 2 Undrsökningn där du kan göra skillnad Dags för årts hyrsgästnkät Är du nöjd llr missnöjd md din lokal och ditt torg? Vad gör att du trivs md lokaln och torgt?

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för kirurgiska vetenskaper Fördjupningskurs inom algologi, 15 hp. Vårterminen 2010

UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för kirurgiska vetenskaper Fördjupningskurs inom algologi, 15 hp. Vårterminen 2010 UPPSALA UNIVERSITET Institutionn för kirurgiska vtnskapr Fördjupningskurs inom agoogi, 15 hp. Vårtrminn 2010 Långtidsffktr av mutimoda/mutidiscipinär rhabiitring vid ångvarig, ick-maign, smärta. - Vad

Läs mer

Epipolärgeometri och den fundamentala matrisen. Epipolarlinje. Epipoler. Exempel. vara dess avbildning i två bilder genom

Epipolärgeometri och den fundamentala matrisen. Epipolarlinje. Epipoler. Exempel. vara dess avbildning i två bilder genom Epipoärgomtri dn fundamntaa matrisn Låt vara n punkt i kamracntrum rsp Låt Punktn bägg kamracntrum pipoarpant ti bägg avbidningarna ti vara dss avbidning i två bidr gnom samt d -dimnsiona motsvarightrna

Läs mer

PÅ RÄTT SPÅR. Ett VALBILAGA SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD VALET - SÅ RÖSTADE NI. Utsiktsstig till Värmlands vackraste grillplats

PÅ RÄTT SPÅR. Ett VALBILAGA SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD VALET - SÅ RÖSTADE NI. Utsiktsstig till Värmlands vackraste grillplats PÅ RÄTT SPÅR kils kommuns informationstidning NR 3 / 2014 Ett VALBILAGA BÄTTRE KIL VALET - SÅ RÖSTADE NI Utsiktsstig till Värmlands vackrast grillplats SVERIGES BÄSTA SKOLA INVIGD Innhåll Sid 2 Ldar Sid

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på!

NAMN: 31 januari & 7 februari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppen.elmbv.se. Med hjalmen på! dr ppn NAMN: 31 januari & 7 fbruari 2010 EVANGELISK LUTHERSK BARNTIDNING droppn.lmbv.s Md hjalmn på! 2 söndag När kärlkn sgrar 31 JANUARI SEPTUAGESIMA NÅD OCH TJÄNST JONA 3:10-4:11 FILIPPERBREVET 1:3-11

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdsprotokoll 9 (19) Socialnämndns arbtsutskott 2015-05-11 56 Intrnplan socialnämndn 2015 (SN 2015.006) Bslut Arbtsutskottt bslutar att förslå att: Socialnämndn bslutar att lägga

Läs mer

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015

Klubb- och utfärdsprogram sommaren 2015 F L Ä Å Å Klubb- och utfärdsprogram sommarn 2015 utskick md tidningn skärgårdsbåtn 3/2015 xpditionns öppthålland i sommar Stiftlsn Skärgårdsbåtns och Skärgårdns trafikantförnings gmnsamma xpdition på Nybrogatan

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e

Umeå Universitet 2007-12-06 Institutionen för fysik Daniel Eriksson/Leif Hassmyr. Bestämning av e/m e Umå Univrsitt 2007-12-06 Institutionn för fysik Danil Eriksson/Lif Hassmyr Bstämning av /m 1 Syft Laborationns syft är att g ökad förståls för hur laddad partiklars rörls påvrkas av yttr lktromagntiska

Läs mer

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003

Kommunrevisionen i Åstorp ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER. Bengt Sebring September 2003 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2003 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV UTBETALNINGSRUTINER Bngt Sbring Sptmbr 2003 Sida: 1 Kommunrvisionn 1. Inldning Dnna rapport utgör n dlrapport i vårt arbt md att granska dn intrna kontrolln

Läs mer

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium

Inledare. I slutet av november stod SKI som värd för ett nationellt forskningsseminarium Nr 3-4/2000 NUCLEUS I slutt av novmbr stod SKI som värd för tt nationllt forskningssminarium på raktorsäkrhtsområdt. Där rdovisad båd myndightn och kraftbolagn sina pågånd forskningsprogram och vad man

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Har du sett till att du:

Har du sett till att du: jua b r t t u a lr r l a r r a å l g P rä t r g u s p u m h a c tt val? t bo s F Rock w S Du har tt stort asvar! Som fastghtsägar m hyra gästr llr campg trägår är u otrolgt vktg aktör! Självklart för att

Läs mer

Modersmål - på skoj eller på riktigt

Modersmål - på skoj eller på riktigt Lärarhögskolan i Stockholm Institutionn för samhäll, kultur och lärand Vårtrminn 2006 C- uppsats, 15 poäng Modrsmål - på skoj llr på riktigt En studi av modrsmålsundrvisningns utvckling, dss potntial och

Läs mer

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt.

Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Margarin ur miljö- och klimatsynpunkt. Dt är skillnad på och smör. Ävn när dt gällr miljön. Till barn i förskola och skola rkommndrar Livsmdlsvrkt och lätt för smör och smörblandad produktr. En ny analys

Läs mer

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden

H m24 Prislista. webb reklam. media sweden H m24 Prislista w rw wbb rklam mdia swdn 20% RABATT gällr för nytcknad abonnmang ABONNEMANG Paktprisr gällr t.o.m -12-31 KATEGORIER BASIC STANDARD PREMIUM PREMIUM PLUS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Halvår Hlår

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden

Kallelse Föredragningslista 2015-01-13. Barn och utbildningsnämnden Kallls Fördragningslista 1(3 2015-01-13 Sammanträd Barn och utbildningsnämndn Plats och tid Sammanträdsrum Bäv 08:30 torsdagn dn 22 januari 2015 Ordförand Skrtrar Ccilia Sandbrg Prnilla Gustafsson Fördragningslista

Läs mer

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner

Skiften: Specialnummer: Intervjuer med alla nya talespersoner Spcialnummr: Intrvjur md alla nya talsprsonr MEDBORGAREN NYA MODERATERNAS MEDLEMSTIDNING NUMMER 7 2014 Skiftn: Johnny Magnusson ny ordförand i Västra Götaland Kristoffr Tamsons nytt trafiklandstingsråd

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) Saxenda (liraglutide) Offntlig sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) Saxnda (liraglutid) Dtta är n sammanfattning av riskhantringsplann (RMP) för Saxnda som bskrivr d åtgärdr som ska vidtas för att säkrställa att Saxnda

Läs mer

Bilaga 1 Kravspecifikation

Bilaga 1 Kravspecifikation Bilaga 1 Kravspcifikation Prövning av anbud Skallkrav Ndan följr d skall-krav som ställs i dnna upphandling. Anbudsgivarn ombds fylla i ndanstånd tabll md tt kryss i JA llr NEJ rutorna för rspktiv fråga.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL Vår profil. För att få n nhtlig profil och tt starkar varumärk är dt viktigt att manualns riktlinjr följs. varumärkt. Grundn till nuvarand profil är n kombination från tidigar turistbolagn

Läs mer

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000

Bengt Sebring September 2000 Sida: 1 Ordförande GRANSKNINGSRAPPORT 2/2000 Kommunrvisionn ÅSTORPS KOMMUN GRANSKNING AV RESEKOSTNADER OCH REPRESENTATION Bngt Sbring Sptmbr 2000 Sida: 1 Ordförand Kommunrvisionn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inldning... 2 2. Rsultat av granskningn...

Läs mer

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor

FOKUSERAT. Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar inget på sin blogg. [På MAKT] Reportage om Kalmars rikaste kvinnor FOKUSERAT www.fokusrat.s [På MAKT] Fotbollsfrun Malin Wollin ångrar ingt på sin blogg Nummr 1 2008 Frdagn dn 22 fbruari 50 SEK 5 EURO Kalmarungdomar trotsar maktn md L Parkour 1 Rportag om Kalmars rikast

Läs mer

Arkitekturell systemförvaltning

Arkitekturell systemförvaltning Arkitkturll systmförvaltng Mal Norström, På AB och Lköpgs Univrsitt mal.norstrom@pais.s, Svärvägn 3C 182 33 Danry Prsntrat på Sunsvall vcka 42 2009. Sammanfattng Många organisationr har grupprat sa IT-systm

Läs mer

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning

insidan Vem är jag? *!20151015 Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Styrd av lögner? Aktuellt: Flyktingkrisen Kristen ungdomstidning insidan Kristn ungdomstidning 2015 jan fb mars april maj juni juli aug spt okt nov dc Vm är jag? Att vara i Kristus 33 kg och tvångsinlagd Aktullt: Flyktingkrisn *!20151015 Styrd av lögnr? insidan Kristn

Läs mer

Kina spänner musklerna

Kina spänner musklerna # 3 2 0 1 3 Aktulla affärsnyhtr om och från kina. Utgivar: Swdn-China Trad Council Arrangrat foto av Agnta Engqvist Kina spännr musklrna Tar hjälp av sociala mdir i främjandt I Shanghai finns 70 gnralkonsulat.

Läs mer

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL

ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL ARBETSMARKNADSENHETENS VISIONER OCH MÅL Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjamar Lundbohmsvägen 31 Teefon: 0980-70 000 Organisationsnr: 21 20 00-2783 Webb: www.kommun.kiruna.se

Läs mer