KONTOPLAN. Uppdaterad:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05"

Transkript

1 Uppdaterad:

2 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb Förklaring/typ av ändring: N Ä Äb Äk B ÄS Nytt konto Ändring Ändring i beskrivning Ändring i kontotext (överstruket=borttaget, fetstil=tillagt) Borttaget konto Ändring av S-kod

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fordringar Periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Myndighetskapital Avsättningar Outredda medel, m.m Diverse avräkningskonton Övriga kortfristiga skulder Periodavgränsningsposter Verksamhetens intäkter Intäkter av statsanslag Intäkter enligt 4 i avgiftsförordningen Offentligrättslig avgift Verksamhetsfakturering Övriga avgiftsintäkter Bidragsintäkter Finansiella intäkter KI-interna intäkter Personalkostnader Löner och arvoden Kostnadsersättningar och naturaförmåner Arbetsgivaravgifter enligt lag (inkl särskild löneskatt) Avgifter, premier och pensioner enligt avtal Kostnader för förebyggande hälsoarbete samt sjuk- och hälsovård, ej skattepliktig Kostnader för utbildning egen personal Övriga personalkostnader Lokalkostnader, övriga driftkostnader Lokalkostnader, hyrda lokaler Brytdagsfakturor... 34

4 52 Reparationer och underhåll Reaförluster vid avyttring av anläggningstillgångar Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Resor, representation och information Inköp av varor Köp av tjänster Finansiella Kostnader Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar Avyttring materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar Uppbörd och transfereringar Intäkter av avgifter, finansiella intäkter och andra ersättningar som myndigheten inte disponerar Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten Medel som erhållits från statsbudgeten och myndigheter inkl affärsverk för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till internationella organisationer Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar Resultatandelar i dotterföretag samt årets kapitalförändring Interna intäkter och kostnader mellan institutioner Interna intäkter mellan institutioner Interna personalkostnader mellan institutioner Interna bidrag mellan institutioner Interna lokalkostnader mellan institutioner Interna driftkostnader varor och tjänster mellan institutioner Omföringskonton inom institutionen Indirekta kostnader... 55

5 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas utgifter för utveckling av tillgångar som IT-system. Här redovisas också utgifter för rättigheter t.ex. licenser för dataprogram. Se kapitlet om immateriella anläggningstillgångar i ekonomihandboken för när och hur dessa tillgångar ska redovisas. Avskrivningstiden är främst 5 år. Om tillgången bedöms ha annan ekonomisk livslängd kontakta ekonomiavdelningen för bedömning om nya konton ska läggas upp. Årets anskaffningar redovisas på 1011, 1012 eller Utrangeringar görs på 1010 eller 1030 (gäller även tillgångar anskaffade under året). Lån tas upp för anläggningar som finansierats med statsanslag (30*), bidrag från statliga myndigheter (finansiär 3* eller 4*) eller bara delvis finansierats med ej statliga bidrag. Kontakta ekonomiavdelningen om det finns behov av konton utan lånefinansiering. Förteckning på anläggningsgrupperna och förklaring för hur dessa är uppbyggda, se EA-handboken kapitel Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete som ska redovisas som immateriella tillgångar finns främst på KI:s centrala avdelningar. Hela 101*-gruppen är stängd för institutionerna. Hör av er till ekonomiavdelningen om ni får tillgångar av denna typ Utgifter för utveckling, ack. ansk.värde, lån (5år) S1010 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggningsgrupp 68L 1011 Utgifter för utveckling, årets ansk., lån (5år) 1012 Utgifter för utveckling, årets ansk. egen utv., lån (5år) S1011 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggninsgrupp 68L. S1012 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggninsgrupp 68L Utgifter för utveckling, ack. avskr., lån (5år) S1010 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggningsgrupp 68L 1010P Pågående utgifter för utveckling, ack. ansk.värde S1010 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 1011P Pågående utgifter för utveckling, årets ansk. S1011 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 1012P Pågående utgifter för utveckling, egen utv. årets ansk. S1012 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 103 Rättigheter, licenser m.m. Här redovisas olika typer av rättigheter som t ex licenser för dataprogram Rättigheter, licenser mm, ack. ansk.värde (5år) S1030 Lånefinansierade anläggningsgrupp 69L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 69E 1031 Rättigheter, licenser mm, årets ansk. (5år) S1031 Lånefinansierade anläggningsgrupp 69L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 69E Rättigheter, licenser mm, ack. avskr. (5år) S1030 Lånefinansierade anläggningsgrupp 69L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 69E. Senast ändrad Sida 1 (54)

6 11-12 Materiella anläggningstillgångar Här redovisas utgifter för materiella tillgångar. Se kapitel 1 om materiella anläggningstillgångar i EA-handboken för när och hur dessa tillgångar ska redovisas. Avskrivningstiden framgår av kontobenämningen. Årets anskaffningar redovisas på konto 1??1 i respektive grupp. Utrangeringar görs på konto 1??0 i respektive grupp (gäller även tillgångar anskaffade under året). Lån tas upp för anläggningar som finansierats med statsanslag (konto 30*) eller bidrag från statliga myndigheter (finansiär 3* eller 4*). Lån tas även upp för anläggningstillgångar som bara delvis finansierats med ej statliga bidrag. Förteckning på anläggningsgrupperna och förklaring för hur dessa är uppbyggda, se kapitel Anläggningsgrupper i EA-handboken. 119 Förbättringsutgifter på annans fastighet Kontakta fastighetsavdelningen innan några förbättringar av lokaler påbörjas Förbättr.utg. annans fast., ack. ansk.värde, lån (10år) S1190 Färdigställda Lånefinansierade anläggningsgrupp 79L Förbättr.utg. annans fast., årets ansk., lån (10år) 1199 Förbättr.utg. annans fast., ack. avskr., lån (10år) S1191 S1190 Färdigställda. Lånefinansierade anläggningsgrupp 79L. Färdigställda. Lånefinansierade anläggningsgrupp 79L 1190P Pågående förbättr.utg. annans fast., ack. ansk.värde S1190 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Anläggningsgrupp 79L. 1191P Pågående förbättr.utg. annans fast., årets ansk. S1191 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Anläggningsgrupp 79L. 121 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 3 år 1210 Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde (3år) S1210 Lånefinansierade anläggningsgrupp 13L, 14L, 17L eller 19L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 13E, 14E, 17E eller 19E Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk. (3år) 1219 Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr. (3år) S1211 S1210 Lånefinansierade anläggningsgrupp 13L, 14L, 17L eller 19L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 13E, 14E, 17E eller 19E. Lånefinansierade anläggningsgrupp 13L, 14L, 17L eller 19L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 13E, 14E, 17E eller 19E. 122 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 år 1220 Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde (5år) S1210 Lånefinansierade anläggningsgrupp 21L, 23L, 24L, 26L, 27L eller 29L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 21E, 23E, 24E, 26E, 27E eller 29E Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk. (5år) S1211 Lånefinansierade anläggningsgrupp 21L, 23L, 24L, 26L, 27L eller 29L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 21E, 23E, 24E, 26E, 27E eller 29E. Senast ändrad Sida 2 (54)

7 1229 Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr. (5år) S1210 Lånefinansierade anläggningsgrupp 21L, 23L, 24L, 26L, 27L eller 29L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 21E, 23E, 24E, 26E, 27E eller 29E. 123 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 år 1230 Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde (10år) S1210 Lånefinansierade anläggningsgrupp 31L, 32L, 35L, 37L, eller 39L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 31E, 32E, 35E, 37E eller 39E Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk. (10år) 1239 Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr. (10år) S1211 Lånefinansierade anläggningsgrupp 31L, 32L, 35L, 37L, eller 39L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 31E, 32E, 35E, 37E eller 39E. S1210 Lånefinansierade anläggningsgrupp 31L, 32L, 35L, 37L, eller 39L. Ej lånefinansierade anläggningsgrupp 31E, 32E, 35E, 37E eller 39E. 126 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inv. ansk.värde S1210 Här redovisas konstföremål som t.ex. tavlor och skulpturer som inte ska skrivas av eftersom det inte sker någon värdeminskning. Anläggningsgrupp Konst och andra ej avskrivningsbara inv. årets ansk.utg. S1211 Här redovisas konstföremål som t.ex. tavlor och skulpturer som inte ska skrivas av eftersom det inte sker någon värdeminskning. Anläggningsgrupp Pågående nyanläggningar Här redovisas pågående nyanläggningar för kontogruppen 12. Pågående immateriella anläggningar och förbättringsutgifter på annans fastighet redovisas i respektive kontogrupp (10 eller 11) Pågående nyanläggningar, ack ansk.värde (3 år) Pågående nyanläggningar, årets ansk. (3 år) Pågående nyanläggningar, ack ansk.värde (5 år) Pågående nyanläggningar, årets ansk. (5 år) Pågående nyanläggningar, ack ansk.värde (10 år) Pågående nyanläggningar, årets ansk. (10 år) S1270 S1271 S1270 S1271 S1270 S1271 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Senast ändrad Sida 3 (54)

8 15 Fordringar För regler m.m. se kapitel 1.3 Fordringar i EA-handboken. 151 Kundfordringar 1511 Kundfordringar S1510 Kontot styrs av vald kundgrupp i reskontran. Tillfälliga kunder finns för Kundfordringar manuella S1510 Särskild rutin, redovisas med underlag av specificerad reskontralista Interna kundfordringar Intern Kontot styrs av vald kundgrupp i reskontran Interna kundfordringar manuella Intern Särskild rutin, redovisas med underlag av specificerad reskontralista Osäkra kundfordringar S1510 Kundfordringar med förfallodatum äldre än 2 månader. Se rutin för indrivning av fordringar, via Kammarkollegiet i kapitel Osäkra kundfordringar i EA-handboken Värdereglering kundfordringar S1510 Kontot används när en kundfordran ska värderegleras (bedömas) som befarad kundförlust. Motkonto är 5442 Befarade kundförluster varor eller 5452 Befarade kundförluster tjänster i debet. För vidare information, se kapitel Osäkra kundfordringar i EA-handboken. 153 Fordringar hos andra myndigheter 1531 Statliga kundfordringar S1530 Kontot styrs av vald kundgrupp i reskontran Statliga kundfordringar manuella S1530 Särskild rutin, redovisas med underlag av specificerad reskontralista Övriga statliga fordringar S Ingående mervärdesskatt Se kapitel 3 Mervärdeskatt i EA-handboken för information om regler för kompensationsrätt och utrikes handel Ingående byggmoms, omvänd skatteskyldighet Gäller vid köp av vissa tjänster inom byggsektorn. Motkonto Se kapitel 3 Mervärdeskatt i EAhandboken Ingående moms S1541 Avdragsgill ingående moms Momskompensation 8,7% S1541 Fr.o.m. 1 januari 2009 har regeringen beslutat att ta bort Högskolemomsen (momskompensationen). Se kapitel 3.2 Momskompensation i EA-handboken. Kontot är bara öppet för bokföring vid vidareförmedling eller återbetalning. T.o.m bokades momskompensation på inbetalningar av vissa bidrag. Se kapitel Återbetalning av bidrag i EA-handboken för mer information Ingående moms 25% varuförvärv EU S1543 Uppbokning av fiktiv moms på varufakturor från EU-land. Motbokas Senast ändrad Sida 4 (54)

9 1544 Ingående moms 6% varuförvärv EU S1543 Uppbokning av fiktiv moms på varufakturor från EU-land. Motbokas Ingående moms 25 % tjänsteförvärv EU S1543 Uppbokning av fiktiv moms på tjänstefakturor från EUland. Motbokas Införselmoms varor tredje land S1541 Här bokförs tullens faktura av införselmoms avseende import av varor utanför EU-land. Tullavgiften bokförs på Införselmoms varor tredje land Special Preliminärt konto som används i systemet för Elektroniska fakturahantering av Godkännaren. Bokas om till riktigt 1546 i efterkontrollen av institutionens ekonomiavdelning Ingående moms 25 % tjänsteförvärv utanför EU S1541 Uppbokning av fiktiv moms på tjänstefakturor från land utanför EU. Motbokas Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 1551 Fordran moms, redovisningskonto S1550 Redovisningskonto för 154*. Automatkonteras vid månadsskiften via PC-giro. 157 Övriga fordringar 1570 Handkassa S1563 Beslutas och utbetalas på resp. institution. Skall kvitteras av handhavare. Kan komma att kontrolleras utan föranmälan. Inventeras till hel- och delårsbokslut. Mer information se kapitel Kontantkassa i EA-handboken Reseförskott S1563 Förskott för resor. Redovisning sker via reseräkning genom lönerutinen. Se Resereglementet under Personal/Policies Förskott lön S1563 Avräkningskonto som regleras via lönerutinen Övrig fordran hos anställda S1563 Kan t.ex. vara anställds egen kostnad vid resa, vilken ska återbetalas Övriga kortfristiga fordringar S1563 Kontot kan användas i de fall KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas. Kontot kan undantagsvis även användas för vidarefakturering i de fall då kostnaden inte tillhör KIs verksamhet och då icke-statlig mottagare faktureras. Den del av leverantörsfakturan som ska vidarefaktureras bokförs då konto 1577 i debet (inkl andel av ingående moms). KI gör momsavdrag endast för sin del av kostnaden. När KI vidarefakturerar kostnaden krediteras konto Denna kontering kan göras av ekonomen i efterkontrollen i Contempus. Vidarefakturering till statlig mottagare av kostnad som inte tillhör KI ska ske via kostnadsreducering, se konto OBS! Huvudregeln för vidarefakturering av kostnader som tillhör KIs verksamhet är bruttoredovisning. Se kapitel Vidarefakturering i EA-handboken. Senast ändrad Sida 5 (54)

10 16 Periodavgränsningsposter Periodisering av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter för att fördela kostnaden respektive intäkten till den period förbrukningen sker. Olika konton beroende på om det är statlig eller utomstatlig motpart. Se kapitel 1.4 Periodavgränsningsposter i EA-handboken. 161 Förutbetalda kostnader 1612 Förutbet hyreskostnader, utomstatliga S1612 Periodisering av förutbetalda utomstatliga hyreskostnader Förutbet leasingkostnader, utomstatliga S1612 Periodisering av förutbetalda leasingkostnader Övriga förutbet kostnader, statliga S1611 Periodisering av övriga statliga förutbetalda kostnader Övriga förutbet kostnader, utomstatliga S1612 Periodisering av övriga utomstatliga förutbetalda kostnader. 163 Upplupna bidrag/uppdrag 1632 Upplupna bidragsintäkter Special Bokslutskonto i samband med värderingen. Motkonto 359 för bidragsprojekt med verksamhetskod 3*. Avser bidragsinkomster som ännu inte erhållits och som beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Kontrakt som styrker finansieringen ska bifogas bokslutsbilagan. Endast extern finansiär. Obs! Upplupna uppdragsintäkter redovisas på konto För anvisningar och blanketter se KIs intranät: Ekonomi och inköp/bokslut och budget. 167 Övriga upplupna intäkter 1672 Upplupna uppdragsintäkter Special Bokslutskonto i samband med värderingen. Motkonto 339 för uppdragsprojekt med verksamhetskod 6*. Avser uppdragsinkomster som ännu inte erhållits och som beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Kontrakt som styrker finansieringen ska bifogas bokslutsbilagan. Endast extern finansiär. Obs! Upplupna bidrag redovisas på konto För anvisningar och blanketter se KIs intranät: Ekonomi och inköp/bokslut och budget Upplupna ränteintäkter, statliga S1671 Periodisering av ränteintäkter. Intäkt redovisas i kontogrupp Upplupna ränteintäkter, utomstatliga S1672 Periodisering av ränteintäkter. Intäkt redovisas i kontogrupp Övriga upplupna intäkter, statliga S1671 Periodisering av övriga intäkter Övriga upplupna intäkter, utomstatliga S1672 Periodisering av övriga intäkter. 17 Avräkning med statsverket 171 Ingående balans 1710 Avräkning mot statsverket IB S1710 Endast Odonten och KI gemensam. 172 Avräkning mot inkomsttitlar 1721 Avräkning patientintäkter inkomsttitel S1721 Endast Odonten Avräkning Försäkringskassan inkomsttitel S1721 Endast Odonten. Senast ändrad Sida 6 (54)

11 179 Avräkning mot statsverkets checkräkning (SCR) 1793 Uppbördsmedel mm S1793 Endast Odonten Transfereringar mm S1794 Endast Odonten och KI gemensam. 19 Kassa och bank Se kapitel 1.6 Kassa och bank i EA-handboken för regler om bl.a. räntekonto, bankgiro, bankkonton och checkar. 191 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1910 Räntekonto i RGK S1910 Samlingskonto för automatiska överföringar av pg, bg och banktransaktionskonton; 1931 Inbetalningar pg (via 1933), Inbetalningar bg DB (via 19335) och Inbetalningar bg SEB (via 19336) samt 1932 Utbetalningar Nordea (via 1934), Utbetalningar DB (via 19345) och Utbetalningar SEB (via 19346). 193 Plusgiro/bankgiro/bankkonto anslutet till räntekonto 1931 Inbetalningar S1931 Bokföring (manuell) av insättning till pg-konto. Saldo IB= Inbetalningar bg Danske Bank S1931 Bokföring (manuell) av inrikes insättning till bg i Danske Bank. Saldo IB= Inbetalningar bg SEB S1931 Bokföring (manuell) av utrikes insättning till bankkonto i SEB. Saldo IB= Utbetalningar S1932 Automatisk bokföring görs av uttag från Plusgirot Fakturabetalningsservice. OBS! För kundnummer som börjar på Mxxxx bokförs dragning PC-giro manuellt om inte text AUTO är angivet på Pg-avin. Ingående saldo ska vara 0. Utbetalningar med PC-giro och GiroVision bokförs manuellt Utbetalningar bg SEB S1932 Automatisk bokföring görs av uttag från bg i SEB via SISU Överföring till räntekonto från NB S1933 Automatisk tömning av plusgiro anslutet till räntekonto i RGK. Pg-konto för inbetalningar skall stämmas av mot detta konto Överföring till räntekonto från DB S1933 Automatisk tömning av bankgiro anslutet till räntekonto i RGK. Kontot för inbetalningar (19315) skall stämmas av mot detta konto Överföring till räntekonto från SEB S1933 Automatisk tömning av bankgiro/bankkonto anslutet till räntekonto i RGK. Kontot för inbetalningar (19316) skall stämmas av mot detta konto 1934 Överföring från räntekonto till NB S1933 Automatisk tömning av plusgiro anslutet till räntekonto i RGK. Pg-konto för utbetalningar skall stämmas av mot detta konto Överföring från räntekonto till SEB S1933 Automatisk tömning av bankgiro/bankkonto i SEB anslutet till räntekonto i RGK. Senast ändrad Sida 7 (54)

12 194 Plusgiro/bankgiro/bank anslutet till statsverkets checkräkning (SCR) 1941 Inbetalningar S1941 Endast Odonten. Bokföring av insättning till pg-konto. Saldo IB= Inbetalningar bg S1941 Endast Odonten. Bokföring av insättning till bg-konto i Danske Bank. Saldo IB= Överföring till SCR S1942 Endast Odonten. Automatisk tömning av postgiro anslutet till SCR Överföring till SCR från DB S1942 Endast Odonten. Automatisk tömning av bankkonto i Danske Bank anslutet till SCR Utbetalningar S1943 Endast Odonten. Bokföring av uttag från pg-konto. Saldo IB= Överföringar från SCR S1944 Endast Odonten. Automatisk tömning av postgiro anslutet till SCR. Senast ändrad Sida 8 (54)

13 20 Myndighetskapital 207 Balanserad kapitalförändring 2070 Balanserad kapitalförändring S Invärderat anl.kapital högskolemedel S Kapitalförändring fg år invärderat kapital S Invärderat anl.kapital råds- och andra statsmedel 2074 Invärderat anl.kapital gåvor och donationer S2070 S Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2090 Årets kapitalförändring S Avsättningar 221 Avsättning för pensioner Endast personalavdelningen. Beviljad delpension/avtalspension enligt PA03. Hela framtida pensionsbeloppet ska bokas upp som skuld i samband med att personen beviljas pension. Korrekt pensionsskuld fås från SPV halvårsvis men i samband med pensionens början ska en uppskattad skuld bokföras. Motkonto 4096/4098. Särskild löneskatt redovisas på konto 2211/2213 med motkonto 4097/ Avsättning delpension S2210 Endast personalavdelningen 2211 Avsättning särskild löneskatt delpension S2211 Endast personalavdelningen 2212 Avsättning avtalspension S2210 Endast personalavdelningen 2213 Avsättning särskild löneskatt avtalspension S2211 Endast personalavdelningen 2250 Övriga avsättningar S2250 Endast personalavdelningen 2260 Avsättning kompetensväxl. och utv. åtgärder S2250 Endast personalavdelningen 23 Outredda medel, m.m Överföring till annan institution Intern Överföring av medel vid periodskiften och bokslut för att intäkten/kostnaden ska hamna på rätt institution. Ska bokas på två institutioner i samma period så kontot på KI nivå är 0. Används även när inbetalning kommit till fel institution och bara "studsar" i samma period i BR Outredda patientavgifter S2592 Endast Odonten. Ska utredas omgående. Senast ändrad Sida 9 (54)

14 2303 Outredda medel S2592 Konto för intäkter där det är oklart till vem de ska. Skall utredas omgående. Om de inte är hemmahörande vid institutionen skall ägaren efterlysas med ekonomiavdelningens hjälp. Om man inte hittar ägaren inom KI, ska avsändaren kontaktas för mer information. OBS! ev. saldo vid periodbokslut skall specificeras i bilaga och insändas till ekonomiavdelningen, se kapitel Månadsavstämning på institutionen i EA-handboken samt avstämningslista och instruktioner på intranätet. Bidrag som tillhör institutionen, men där kontrakt saknas, bokförs inte på konto 2303, utan redovisas tillfälligt (max 3 månader) på särskilt projekt ( /Bidragsmedel utan kontrakt). Eventuellt saldo på detta projekt ska specificeras i särskild bilaga. Se avstämningslista på intranätet Felkonto S2592 Här kommer t ex konteringar som inte hittar rätt vid filöverföringar. Utreds och rättas omgående i samråd med avsändande enhet. OBS! Felkontot är inställt på frivillig regel, vilket innebär att projekt, verksamhetskod, finansiär, motpart etc kan konteras. Vid rättelse ska hela konteringssträngen, exakt som den felkonterats, vändas bort. Personalkostnader rättas av personalavdelningen i samband med nästkommande lön Verifikationsdifferens S Diverse avräkningskonton 2401 Avräkning LÖN S2592 Används endast av central administration.. Insättning/uttag via Räntekonto interna transaktioner Avräkning telefonväxeln S2592 Används endast av central administration.. Insättning/uttag via Räntekonto interna transaktioner Avräkning trängselskatt S2592 Används endast av central administration. Insättning/uttag via Räntekonto interna transaktioner Avräkning NIH F&A S2592 Används endast av central administration som motkonto till konto NIH F&A vid bokning av NIH-trigger (automatiskt påslag 8%) Avräkning interna inbetalningar S2999 Avräkningskonto som ersätter likvida strömmar. Förvaltningen bokar inkommande medel såsom anslag och bidrag som i samma period ska bokas bort av institutionen och in på korrekt konto, projekt och verksamhet Avräkning interna utbetalningar S2999 Avräkningskonto som ersätter likvida strömmar. Förvaltningen bokar kostnader såsom internhyror och telefoni som i samma period ska bokas bort av institutionen och in på korrekt konto och projekt. 25 Övriga kortfristiga skulder 256 Skulder till andra myndigheter 2561 Statliga leverantörsskulder S2561 Kontot styrs av vald leverantörsgrupp. Senast ändrad Sida 10 (54)

15 25611 Statliga leverantörsskulder manuella S2561 Fakturor som inkommer senast brytdagen, men efter periodstängning. Särskild rutin i samband med hel- och delårsbokslut, se intranätet under Ekonomi och inköp/bokslut och budget Avg för inst arbetsgivaransvar S2561 Sociala avgiften på 1,5 % som går tillbaka till institutionerna. Motkonto Övriga skulder, statliga S2561 Övriga skulder till andra myndigheter, motpart anges. 257 Utgående mervärdesskatt För beskrivning och regler för utgående moms se kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter samt kapitel 3 Mervärdeskatt i EA-handboken Utgående byggmoms, omvänd skatteskyldighet Gäller vid köp av vissa tjänster inom byggsektorn. Motkonto Se kapitel 3 Mervärdeskatt i EAhandboken Utgående moms 25% S2564 Moms 25% på momspliktig omsättning för intäkterna i grupp 31*, 33* och 34* 2573 Utgående moms 25% varuförvärv EU S2564 Motkonto till 1543, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende varor från annat EU-land Utgående moms 6% varuförvärv EU S2564 Motkonto till 1544, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende varor från annat EU-land Utgående moms 25 % tjänsteförvärv EU S2564 Motkonto till 1545, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende tjänster från annat EU-land Utgående moms 6% S2564 Moms 6 % på momspliktig verksamhet på konto Utgående moms 25 % tjänsteförvärv utanför EU S2564 Motkonto till 1547, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende tjänster från land utanför EU Skuld moms redovisningskonto S2564 Redovisningskonto för konto 2572 till Automatisk kontering vid månadsskiften. Motkonteras vid momsdebitering från förvaltningen (via PC-giro). 258 Leverantörsskulder 2581 Leverantörsskulder S2581 Kontot styrs av vald leverantörsgrupp Leverantörsskulder manuella S2581 Fakturor som inkommer senast brytdagen, men efter periodstängning och avser föregående halvår. Särskild rutin i samband med hel- och delårsbokslut, se bokslutsanvisning på intranätet under Ekonomi och inköp/bokslut och blanketter Interna leverantörsskulder Intern Kontot styrs av vald leverantörsgrupp. Leverantörsskuld till annan KI institution Interna leverantörsskulder manuella Intern OBS! Rutinen med brytdag som gäller för externa (se konto 25811) gäller inte interna fakturor. Senast ändrad Sida 11 (54)

16 2589 Makulering EFH Special Endast automatbokning i EFH-systemet. Kontot ska vara Övriga skulder - utomstatliga 2592 A-skatt näringsverksamhet S2591 Skatteavdrag 30% för betalningsmottagare med A- skattesedel, skatten avrundas uppåt till hel krona. Enligt särskild rutin, se kapital Skattsedlar samt Inkommen utländsk faktura avseende tjänster i EAhandboken. Kontakta personalavdelningen Skuld till enskilda S2592 Kontot styrs av vald leverantörsgrupp Skuld till enskilda, manuella S2592 Fakturor som inkommit senast brytdagen, men efter periodstängning och avser föregående halvår. Separat rutin vid hel-, och delårsbokslut, se bokslutsanvisning på intranätet under Ekonomi och inköp/bokslut och blanketter Övriga kortfristiga skulder S2592 Kontot används till nyckeldepositioner där specifikation skall ske per person. Kan även användas som avräkningskonto för inbetalning från icke statlig givare, där medlen ska vidare till annan icke statlig mottagare, d.v.s. medlen ska endast studsa i balansräkningen. Om givaren eller mottagaren av medlen är statlig ska detta gå som transferering, se kontogrupp Periodavgränsningsposter Periodisering av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter för att fördela kostnaden respektive intäkten till den period förbrukningen sker. Olika konton beroende på om det är statlig eller utomstatlig motpart. Se kapitel 2.4 Periodavgränsningsposter i EA-handboken. 271 Upplupna kostnader 2711 Skuldförda löner S2712 Bokslutskonto för löner och arvoden som hör till gamla året. Motkonto Avgifter och premier på skuldförda löner S2713 Bokslutskonto för avgifter och premier på löner och arvoden som hör till gamla året. Motkonto 4092, 4093 eller Retroaktiva löner S2712 Bokslutskonto för beräknade eller beslutade (enligt avtal) retroaktiva löner som hör till gamla året men inte ännu utbetalts. Motkonto Avgifter och premier på retroaktiva löner S2713 Bokslutskonto för avgifter och premier på retroaktiva löner som hör till gamla året. Motkonto 4092, 4093 eller Semesterlöneskuld S2712 Bokslutskonto för semesterlöneskulden. Motkonto Avgifter och premier på semesterlöneskuld S2711 Bokslutskonto för avgifter och premier på semesterlöneskulden. Motkonto 4082, 4083 och Upplupna räntekostnader, statliga S2713 Räntekostnader för bokslutsåret där likvid ej erlagts. Kontogrupp 591*. Senast ändrad Sida 12 (54)

17 2718 Upplupna kostnader, statliga S2711 Kostnader som är att härröra till bokslutsperioden, men faktura ankommit för sent för att registreras i leverantörsreskontra Upplupna kostnader, utomstatliga S2712 Kostnader som är att härröra till bokslutsperioden, men faktura ankommit för sent för att registreras i leverantörsreskontra. 273 Oförbrukade bidrags-/uppdragsintäkter 2732 Oförbrukade bidragsintäkter Special Används endast vid värdering av projekt, då motkontering sker av intäktskonto. Motkonto 359 på projekt med verksamhetskod 3* (bidrag). 277 Övriga förutbetalda intäkter 2772 Förutbetalda uppdragsintäkter Special Används endast vid värdering av projekt, då motkontering sker av intäktskonto. Motkonto 339 på projekt med verksamhetskod 5*-6* (uppdrag) Förutbet intäkter, statliga S Förutbet intäkter, utomstatliga S Förutbet intäkter, statsanslag Special Används endast för periodisering av statsanslag som inbetalts till institutionen i förskott, dvs betalningen ska avse kommande perioder. Motkonto alt Periodiseringen vänds tillbaka kommande period/perioder. Elimineras i UE på KI-nivå Förutbet intäkter, interna Special Används endast för periodisering av interna bidrag som inbetalats till institutionen i förskott, dvs betalningen ska avse kommande perioder. Motkonto Periodiseringen vänds tillbaka kommander period/perioder. Elimineras i UE på KI-nivå. Senast ändrad Sida 13 (54)

18 3 Verksamhetens intäkter 30 Intäkter av statsanslag 307 Intäkter av ALF-anslag 3075 ALF anslag för uppdrag utv klinisk utb, UT 3076 ALF anslag för uppdrag utv klinisk utb, IN Här redovisas statsanslag, ALF-medel, för uppdrag att utveckla klinisk utbildning. Kontot avser förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Här redovisas statsanslag, ALF-medel, för uppdrag att utveckla klinisk utbildning. Obs! Projekten skall vara GU projekt (=Verksamhetskod 1*). Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. 309 Fördelning statsanslag Inom kontogrupp 309 konteras de statsanslag som går direkt till institutionerna. Den del av statsanlaget som behålls av styrelserna för vidare förmedling till institutionerna bokas via de interna kontona 3564, och Grundutbildningsanslag som utbetalas i 12:e-delar konteras för institutionerna på 3092 (på projekt med verksamhetskod 1*). Forskningsanslag avseende 12:edelar konteras på 3096 (på projekt med verksamhetskod 2*). För samtliga stats-anslag gäller att de skall konteras med finansiär, som är 1STAT. Finansiären kommer upp som förslag och får inte ändras Intäkt av statsanslag 12:e delar grundutbildning UT S3011 Här redovisas statsanslag grundutbildning, som betalas ut i tolftedelar. Kontot avser förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla Intäkt av statsanslag 12:e delar grundutbildning IN S3011 Samtliga statsanslag inom grundutbildning, som erhålls i tolftedelar bokförs här. Obs! Projekten skall vara GU projekt (=Verksamhetskod 1*). Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla Intäkt av statsanslag tilldelning, grundutbildning UT S3011 Övriga utbetalningar av statsanslag grundutbildning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Kontot avser Förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 1* Intäkt av statsanslag tilldelning, grundutbildning IN S3011 Övriga inbetalningar av statsanslag grundutbildning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 1* Periodisering statsanslag grundutbildning 3095 Intäkt av statsanslag 12:e delar forskning UT Special S3011 Här redovisas statsanslag forskning/forskarutbildning som betalas ut i tolftedelar. Kontot avser förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Senast ändrad Sida 14 (54)

19 3096 Intäkt av statsanslag 12:e delar forskning IN S3011 Samtliga statsanslag inom forskning/forskarutbildning. som erhålls i tolftedelar bokförs här. Obs! Projekten skall vara forskningsprojekt (=Verksamhetskod 2*). Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla Intäkt av statsanslag tilldelning, forskning UT S3011 Övriga utbetalningar av statsanslag forskning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Kontot avser Förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 2* Intäkt av statsanslag tilldelning, forskning IN S3011 Övriga inbetalningar av statsanslag forskning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 2* Periodisering statsanslag forskning Special 3099 Förmedling anslag enl. beslut S3011 Kontot används endast vid förmedling/transferering av statsanslag från KI till t ex andra högskolor/universitet enligt särskilt beslut. Vid utbetalning debiteras konto 3099 med finansiärskod 1STAT och motpartskod 1EX. Samtidigt ska en bokning göras i transfereringsavsnittet i kontoklass 7, se EA-handboken kapitel 7 Transferering Förmedling anslag enl. beslut inom KI Special Kontot används endast vid förmedling av statsanslag mellan institutioner och bokas i debet vid den institution som förmedlar statsanslaget och i kredit hos den mottagande institutionen. Finansiärskod är 1STAT, motpartskod är den andra institutionens. Verksamhetskod är 1* om det är anslag för grundutbildning och 2* om det är anslag för forskning- och forskarutbildning. Vid bokning anges alltid verksamhetskod i textfältet. Givande och mottagande institution ska boka med samma verksamhetskod. 31 Intäkter enligt 4 i avgiftsförordningen Faktura upprättas för 4-intäkter. Här redovisas de intäkter myndigheter tar ut med stöd av 4 avgiftsförordningen. Avser främst biprodukter till den ordinarie verksamheten. Intäkterna ska vara av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Se kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter i EA-handboken. OBS! att uppdragen redovisas under 33* verksamhetsfakturering. P.g.a. krav på särredovisning till Skatteverket redovisas omsättningen på konton för skattepliktig eller icke skattepliktig och omsatt inom eller utom landet. Se EA-handboken kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter samt kapitel 3 Mervärdeskatt för mer information. Fjärde siffran är anpassad till Skatteverkets skattedeklaration. Följande slutsiffror (fjärdesiffran) används: 1 Statliga, 2 Momsbefriade, 3 Utomstatliga 25 % moms, 4 EU-land, 5 Export utanför EU samt 6 Utomstatliga 6 % moms. 311 Uthyrning av lokaler Här redovisas t ex uthyrning av kurs- och konferenslokaler (se även 312*) och parkeringsplatser. Även kostnad för el, gas, vatten ingår om dessa är ett led i uthyrningen och är då undantagna från moms Intäkter uthyrning lokaler, statliga S Intäkter uthyrning lokaler, utomstatliga S3122 Här redovisas t ex intäkter för gästrum Periodisering uthyrning lokaler, statliga S Periodisering uthyrning lokaler, utomstatliga S3129 Senast ändrad Sida 15 (54)

20 Senast ändrad Sida 16 (54)

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28 Uppdaterad: 2016-04-28 Senaste ändringar gjorda under år 2016: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr.o.m. 57317 Avtalsreglerad köpt utbildning, internationella N 2016-01-04 samarbeten 57367 Resebidrag,

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2015-06-29

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2015-06-29 Uppdaterad: 2015-06-29 Senaste ändringar gjorda under år 2014-2015: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 5013 Lokalhyra, statlig N 2014-08-09 1611 Förutbetalda hyreskostnader, statlig N 2014-08-09

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15 Uppdaterad: 2013-04-15 Ändringar gjorda under år 2013: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 2305 Verifikationsdifferens N 2013-02-12 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inv årets utg N 2013-02-12

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad:

KONTOPLAN. Uppdaterad: Uppdaterad: 2017-01-13 Senaste ändringar gjorda under år 2017: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 50118 Inst. Intern Lokaltjänstkostnad Äb 2017-01-01 50218 Inst. Intern Lokaltjänstkostnad lärosalar

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231 Innehållsförteckning Balansräkning... 3 1 Tillgångar... 3 10 Immateriella anläggningstillgångar... 4 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 4 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 5 15 Fordringar...

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2009 Delårsrapport 2009 Dnr: 3746/2009-100 2009-08-12 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 Hand dledning Basko ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

52% 64% 76% 86% 84% 87% 82% 90% 90% 85% 120% 100% 80% 60% 40% 20% Åk09 Åk10 Åk11 0% NA NI SA EK ES TE HU FT VF BF EE HA BA VO HV NB RL HT IN JGY Årskull 11 100% 80% 60% 40% 20% 0% 160 140 135 138 120

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande anvisning

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2012 INNEHÅLL. Beslutad Dnr 4642/ Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2012 Delårsrapport 2012 Beslutad 2012-08-13 Dnr 4642/2012-100 INNEHÅLL Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013

DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR BUDGETÅRET 2013 per den 30 juni 2013 Linköpings universitet 2013-08-09 BESLUT Dnr LiU-2013-01245 1(6) Delårsrapport för räkenskapsåret 2013 per den 30 juni 2013 Vissa myndigheter ska

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2015

Delårsrapport för januari juni 2015 Delårsrapport för januari juni 2015 Ekonomiskt resultat och prognos I samband med delårsrapporten 2015 uppvisar KTH ett negativt resultat på 25,6 mnkr, samma period 2014 var resultatet 4,4 mnkr. För 2015

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144

Leader Södertälje Landsbygd 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 1 (1) 802447-2121 Utskriven: 2011-03-29, 12:11 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 144 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1630 Avräkning för skatter och avgifter

Läs mer

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens

1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens 1/7 Bilaga 11 - Statlig redovisning 1 Skillnader mellan myndigheternas och företagens redovisning Den statliga redovisningen liknar på många sätt redovisningen hos företag. Det finns dock krav i den statliga

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 4

Fe2, redovisning, tentamen 4 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 20 frågor. Omdöme E 1. Du kan definiera en intäkt på två sätt. Avsluta nedan två meningar. 1. En intäkt

Läs mer

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström

Bokföring på balanskonton. Daniel Nordström Bokföring på balanskonton Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Ekonomiska begrepp Tre olika affärshändelser Balanskonton Bokföring av tillgångar Bokföring av skulder och eget kapital Löpande

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174

Rörskärets Samfällighetsförening 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 1 (1) 716417-2202 Utskriven: 2011-03-11, 14:50 2010-01-01-2010-12-31 T o m ver nr: A 174 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 2010-01-01 Förändring 2010-12-31 1110 Byggnader 1 581 180,00-45 000,00

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer