AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet"

Transkript

1 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande anvisning till avstämningslistan FÖRE NADSSKIFTET VARJE NAD Mer info i anvisningar nr Att göra =månad KV=kvartal =delår =helår De ljusblåa markerade punkterna kan med fördel stämmas av dagarna före månadsskiftet. Notera stäm av punkterna igen om bokningar sker i ett senare skede i bokslutsarbetet. Månadskontroll Avtalsreskontra Stäm av rapport Fråga Intäkt (Brutto) Stäm av rapport Fråga aktivitetsplan Denna rutin fungerar utmärkt att göra veckan före månadsskiftet. Dessa rapporter får inte innehålla några differenser, 0,00 i DIFF (VAL), vid del- samt helår och ska stämmas av mot uppbokningen på konto 1632/1672! Månadskontroll Dnr. xx Stäm av browser Avstämning Dnr. XX - endast proj?? Fråga verifikation, Avstämning DNR XX- endast proj?? DNR XX ska endast finnas bokat på den egna institutionens projekt?? Om DNR XX finns på annat projekt, boka om till korrekt DNR. Boka om eventuella anläggningstillgångar som blivit kostnadsförda, lägg in dem i anläggningsregistret via rutinen skapa anläggningar från fakturor och bokning på konto Kostnadskonton som bör gås igenom; (korttidsinvesteringar och förbrukningsinventarier) 5693 (Förbrukningsmateriel) 5697 (övriga varuinköp) Se vidare information i EA-handboken och Rutinbeskrivning AT-modulen Uppföljning av stödverksamheten (INDI) Ta fram browserrapporten Budgetuppföljning INDI och kontrollera utfall med hjälp av kolumnen Förbrukat i %. Kontrollera orsak om avvikelsen >+-10% mot budget och korrigera eventuella felkonteringar. Om budgeten hålls ska första kvartalet motsvara 25% förbrukning, delår = 50%, kvartal 3 = 75%, helår = 100%. Genomgång leasingavtal, konto Normalt förekommer endast operationell leasing vid KI. Vid oklarhet om operationell eller finansiell leasing, kontakta Redovisningsenheten KV

2 Stora finansiärer, ackumulerat belopp > 200 tkr, bokade på egen finansiärskod (ej som *DIV) Interimsbokningar/periodiseringar klara Periodiseringsgräns 50 tkr/månad. Tänk på att inte periodisera innevarande månad i EFH om ni inte är säkra på att fakturan hinner attesteras och bokföras innan månadsskifte. Förutom periodiseringar i EFH så bokas kostnader upp som varit men som vi inte fått faktura på ännu (upplupna kostnader). I det fall ni inte vet exakt summa uppskattar ni belopp som ni bokar bort då fakturan ankommer. Även här är det ett minimibelopp på 50 tkr/månad Ekonomihandboken, kapitel 1.4 och 2.4 periodavgränsningsposter Finansiering av transfereringar ombokade. Konto = 0: Fråga saldotabell. N01 - Kontroll transferering = 0 77*, 78*, 79* Lämnade bidrag. Strikt kontantprincip - bokförs i den period då utbetalning sker! Kontrollera om nya doktorander konterats på konto 4341 med projekt som har verksamhetskod 1*. Doktorander kan ha utbildningsbidrag till högst 20 % av det totala bidraget. Förutsättning för att få kontera på verks 1* är att de deltagit i undervisningen avseende GU. Om fel, boka bort till annat projekt med verks som avser forskning. Kontroll att konto 39*9 inte finns bokad med institutionens egen finansiärskod Institutionen kan inte ha sin egen finansiärskod på dessa konton. OBS! Institutionsinterna intäkter bokas på konto 39*8! Kontroll konto 2303 outredda medel Vad som ligger på konto 2303? Om de inte är hemmahörande vid institutionen skall ägaren efterlysas med ekonomi-avdelningens hjälp. Om man inte hittar ägaren inom KI, ska avsändaren kontaktas för mer information/ eventuell återbetalning. Uppföljning av projekten. Kontrollera att samtliga projekt är värdemässigt genomgångna, kostnader rätt fördelade och att mindre projektsaldon på avslutade projekt är bortbokade. Kontrollera underfinansierade projekt. Finns kontrakt? Är kontraktet inlagt i avtalsreskontran? Fråga saldotabell N02 - Underfinansierade projekt NADSBOKSLUT De gulmarkerade punkterna ska stämmas av i ordning som följer nedan. De fyra första punkterna, som avser bankkonto och interna avräkningar, bör vara klara så tidigt som möjligt för att resterande bokslutsarbete ska löpa på smidigt.

3 Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt mot kontoutdrag som fås ur Nordea Corporate Netbank Konto avstämt mot kontoutdrag från Danske Bank. Konto och avstämt mot kontoutdrag från SEB Följande konton ska bli 0 på kontonivå: Konto 24091/Avräkning interna inbetalningar Konto 24092/Avräkning interna utbetalningar Dessa konton bokar EA på istället för att skicka ut likvida medel. Institutionerna motbokar så att dessa konton inte har något saldo vid månadsskifte. Följande konton ska bli 0 på projektnivå: Konto 15461/Införselmoms varor från tredje land Konto 5600/Anläggning, utrustning, inventarier, datorer Konto 5800/Kostnader som vidarefaktureras Konto 5500/Outredda kostnader, preliminärt konto som används i EFH och då endast i ekonomirollen. Används som bevakning när underlag till faktura saknas, men fakturan måste betalas. Kontot ska användas restriktivt och utredas nästkommande månad. Vid saldo ska bilaga sändas in. Felkonto 2304 ska vara noll med undantag av bokningar gjorda av Personalavdelningen: Tänk på att boka bort exakt som inbokat (hela kontosträngen) t.ex. med eller utan verksamhetskod Verifikationsdifferens konto 2305 bokas bort mot Öresjustering konto Detta endast avs. saldo på mindre än 1 krona, EA rättar större belopp. Ibland uppstår en differens i verifikationen. Om saldo på konto 2305 kontrollera hela konteringssträngen och boka bort exakt så som den är inbokad mot konto Utgående moms avstämd mot momspliktig omsättning Egen Meny Månadsavstämning Momsavstämning (A1) 8

4 Alla institutionsinterna konton =0: Egen Meny - Månadsavstämning - Avstämning interna konton (A1) Konto ska vara 0 även på finansiärskod Syftet med institutionsinterna konton är att belysa flödet av transaktioner mellan olika avdelningar inom institutionen. Då detta är interna omföringar så ska dessa transaktioner inte ha någon resultatpåverkan varför alla institutionsinterna konton ska vara = 0. Kontrollera kundreskontra på bokslutsbilagan. Vid differens- åtgärda/kontrollera oreglerade poster! Alla kundfakturor äldre än 3 månader (från förfallodatum) ska kommenteras med varför de fortfarande är oreglerade och vilka åtgärder som vidtagits. Ni som har kund- och leverantörsfakturor äldre än 3 månader ska kommentera på bilagan, och mejla sidor till Detta görs bara till del- och helårs bokslutet. Vi behöver ha de uppgifterna till revisorerna. Ska posterna bokas om till osäkra kundfordringar och till vilket belopp värderar vi dem? Eller finns det någon tvist? Bokföring: se kapitel Osäkra kundfordringar i Ekonomihandboken Kontrollera leverantörsreskontra på bokslutsbilagan. Vid differens- åtgärda/kontrollera oreglerade poster! Alla leverantörsfakturor äldre än 3 månader (från förfallodatum) ska kommenteras med varför de fortfarande är oreglerade och vilka åtgärder som vidtagits. Alla konton i RR ska ha verksamhetskod, för att uppföljning och rapportering ska kunna göras per verksamhetsgren. Fråga saldotabell N03 Kontroll VERKS Reavinst/förlust vid utrangering/försäljning av anläggningstillgång ombokad. Summan av konto = 0: Fråga saldotabell N04 Kontroll reavinst/förlust, del

5 Reavinst/förlust lika stor som saldo omföring reavinst/förlust. Summan av konto 5331, 5332, 3421, 3422, 6733 = 0: Fråga saldotabell N05 Kontroll reavinst/förlust, del 2 Endast tillåtna konteringskombinationer intäktskonto/finansiär och intäktskonto/verksamhet: Egen Meny. Månadsavstämningar Konteringskontroller Samtliga balanskonton (konto 1*-2*) avstämda och bilagor upprättade i nya BR bilagor och övriga bilagor Bokslutsbilagorna görs via rapporter i Agresso. Inga bilagor behöver skickas in till EA. Endast vid del-och helår ska bilagor skickas in till EA. Vid övriga månadsbokslut hämtar EA information från bokslutsbilagor. Notera vid del-och helår ska även nedanstående påskrift lämnas in VID STÄNGNING VARJE NAD, INSTITUTION VAT-nr Kontrollera om det finns nya bokningar i innevarande period på kto 3414, 3447 och OBS! kontrollera om VAT-numren är giltiga på hemsidan - =EN Intrastat: Jämför varuinköpen mot saldo i rapporten Skriv ut sidan/sidorna och mejla in tillsammans med bilagan. Egen Meny. Månadsavstämningar, Intrastatrapport Om försöksdjur ange vikt och antal. SENAST DEN 10: E NADEN EFTER DEN PERIOD AVSTÄMNINGEN GÄLLER EFTER STÄNGNING VID KVARTAL, DEL- & HELÅR 12

6 Underfinansierade projekt där kontrakt finns bokas upp/värderas mot konto 1632 (bidrag) respektive konto 1672 (uppdrag) efter att INDI-påslagen är bokförda ( från Ekonomiavdelningen när filerna är körda) Egen meny, Månadsavstämning, Värderingsunderlag underskott (ladda först och titta på sedan) TIPS! Förbered och 1672-bilagan innan INDI-påslagen är bokförda. Ta ut värderingsunderlag: Egen meny, Månadsavstämning, Värderingsunderlag Fyll i och bilagan i alla fält förutom Bokning 1632/1672 Underskott Belopp. Fältet Bokning 1632/1672 Underskott Belopp fylls i efter att INDI- påslagen är bokförda. INDI-filen beräknas köras på meddelat datum Uppbokning mot 1632/1672 måste ske på utsatt datum. KV EFTER VÄRDERING Verksamhetsredovisning: Analysera resultatet och uppskatta rimligheten i rapportens alla delar Egen meny Månadsavstämning - Resultaträkning per verksamhetsgren (efter att Ekonomiavdelningen har värderat) DEL- OCH HELÅRSBOKSLUT HÄRMED INTYGAS ATT OVANSTÅENDE ÄR UTFÖRT Administrativ chef Kontaktperson: Telefonnummer

7 EFTER STÄNGNING VARJE NAD, EA INDI-filen körs av Ekonomiavdelningen Detta sker efter att månaden (perioden) stängts för bokning av personal ute på institutionerna. Filen bokar upp månadens OH-kostnader som uppstått på projekten. F&A-filen avseende godkända indirekta kostnader körs av Ekonomiavdelningen Detta sker efter att månaden (perioden) stängts för bokning av personal ute på institutionerna. Filen bokar upp månadens F&A-kostnader som uppstått på projekten.

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2010-12-16 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05 Uppdaterad: 2014-03-05 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 Förklaring/typ av ändring: N Ä Äb Äk B ÄS Nytt

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-12-18 Uppdatering från tidigare version 2012-06-25: har skett av följande kapitel Forskarflytt där anläggning ingår Kapitel 8.2 Forskarflytt mellan institutioner, Figur

Läs mer

E K O N O M I N Y T T

E K O N O M I N Y T T E K O N O M I N Y T T GÖTEBORGS UNIVERSITET - 1 - Information från ekonomiavdelningen 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31 Agressohandboken Uppdaterad 2013-01-31 Innehåll 1. AGRESSO... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 Byta lösenord... 5 De relevanta modulerna i Agresso innehåller:... 5 1.4 Förändringar

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual

Detta är inte en rapport i vanlig bemärkelse utan ett program som kopierar en befintlig verifikation. Se redovisningsmanualen: Orfi-manual Redovisningsmodul Standardrapporter Buntöversikt - Redovisning Efter all registering/uppdatering/kopiering/ombokning av en verifikation/bunt ska Buntöversikt redovisning skrivas ut och skrivas under av

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system

Redovisning. Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008. Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Redovisning Mamut Kunskapsserie, nr. 1-2008 Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system Enklare årsbokslut i ditt Mamut-system INNEHÅLL ENKLARE ÅRSBOKSLUT... 1 Årsbokslut... 1 Innehåll i årsbokslutet... 2 Årsbokslut

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Manual Avtalsreskontran Agresso

Manual Avtalsreskontran Agresso Manual Avtalsreskontran Agresso Innehållsförteckning Introduktion... 1 Diarium... 1 Processen för ett avtal... 1 Registrering av avtal i reskontran... 2 Behörigheter... 2 Avtal till en institution, huvudprincip...

Läs mer