FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN"

Transkript

1 Uppdaterad FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt mot kontoutdrag När man loggat in i GiroVision så finns kontoutdraget under rapporter i menyn. Välj rapport betalningsflöde/kontoinformation. Välj period i rullmenyn och tryck på knappen visa. 1. Det finns två rapporter att välja på. I ena rapporten finns flera olika kontoutdrag där kontoutraget för vald månad kommer först och några sidor ner finns kontoutdrag för alla konton under januari till vald månad. I den andra finns kontoinformation med inbetalningar per dag på varje konto. Om diff finns som man inte kan utreda, kontakta EA Konto stäms av mot kontoutdrag från Danske Bank 2 För att ta ut kontoutdrag för månaden, gör så här: Logga in på Danske Bank via Välj Transaktionsöversikt under Konton Välj institutionens konto på rullisten Konto Vid Period välj Senaste kalendermånad Kryssa för Visa meddelande för varje transaktion Tryck på Sök -knappen Summa insättning för perioden visas uppe ovanför rubrikraden som Summa insättning Klicka på Utskriftsversion och skriv ut som avstämningsunderlag

2 DB skickar även betalningsstatistik till Ekonomiavdelningen som sänds ut till institutionerna efter månadens slut. Där framgår totalbelopp för månaden och ackumulerat under året för varje konto. 3 Konto stäms av mot ett kontoutdrag från SEB För att ta ut kontoutdraget för månaden, gör så här: Logga in i C&I Online Gå in under Tjänster, sedan under Konton och välj slutligen Översikt Klicka på institutionens konto i listan Skriv in den gällande perioden Skriv ut underlaget och använd som avstämningsunderlag SEB skickar även betalningsstatistik till Ekonomiavdelningen som sänds ut till institutionerna efter månadens slut. Där framgår totalbelopp för månaden och ackumulerat under året för varje konto. Felkonto 2304 ska vara noll Som kontonamnet antyder, felkonto, så ska inga bokningar stå kvar på detta konto. Har något konterats på kontot så ska det korrigeras. Ett saldo på detta konto ger en ofullständig bild, då konto 2304, felkonto, inte tydligt visar vad det är för typ av skuld som KI har. Om bokningar ligger på detta konto beror det oftast på att konteringar inte hittat rätt vid filöverföringar, t ex televäxelfilen, och då ska det bokas om till korrekt kostnadskonto. 4. Orsaken till att personalavdelningens felbokningar får ligga kvar är för att de inte kan åtgärdas förrän vid nästa lönekörning som sker runt den 15:e varje månad. Bilden nedan visar ett utdrag på konto 2304 för hela KI. Ekonomiavdelningen eliminerar personalavdelningens felbokningar i företaget UE över bokslutet så att dessa inte ligger kvar som rörelsestörande poster i balansräkningen. Konto 2304 är upplagt med frivillig regel vilket innebär att konteringsfälten inte känner av ifall felaktigt kst mm anges, vilket kräver extra noggrannhet från den som bokar kontosträngen. Tänk på att alltid boka bort kontosträngen exakt som den bokats upp på konto 2304!

3 Avstämning anläggningar Inom staten är det viktigt att veta ifall en anläggning är lånefinansierad eller inte då anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet i huvudsak ska vara finansierade med lån i Riksgälden (RGK) enligt Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). KI har därför dubbla konton avseende anläggningstillgångar som t ex konto 1230 (Maskiner, inventarier, installationer, 10 år, ej lånefinansierade) resp 1230L (Maskiner, inventarier, installationer, 10 år, lånefinansierade). Anledningen är att lånekapitalet avseende anläggningstillgångar hos RGK ska motsvara totalbeloppet på KI:s lånefinansierade anläggningstillgångar. Anläggningar får helt eller delvis finansieras med bidrag från icke-statlig givare. Enligt regleringsbrevet gäller detta även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet, dvs i form av särskild utrustningseller investeringsbidrag. Anläggningar som i sin helhet finansieras av bidrag från icke-statliga givare och/eller av statliga finansiärer i form av särskilda investerings- eller utrustningsbidrag lånefinansieras inte (ej L-konto). Anläggningar som däremot helt eller delvis finansieras av statliga medel (inklusive bidrag från statliga givare som inte är specifika utrustningsbidrag) bokförs som lånefinansierade anläggningar (L-konto). 5. KI följer ESV:s rekommendation och tillämpar månatliga avskrivningar och den första avskrivningen på en investering påbörjas i samma månad som anskaffningsmånaden. Rapporten tas fram genom att gå in under Egen meny, månadsavstämningar och ange innevarande period i både fältet för senaste avskr.period och avstämningsperiod. Åtgärda allt på rapporten. KIFAK-rapporten ska köras före att avskrivningarna görs för att upptäcka eventuella fel som beror på ombokningar av anläggningar som skett under den månad som stämms av. Rapporten ska också köras efter att avskrivningarna körts för att upptäcka eventeulla fel på nyupplagda anläggningar eller ändringar som gjorts eller missats i anläggningsregistret. KIFAK-rapporten syftar huvudskaligen till att kontrollera; Att vald anläggningsgrupp överrensstämmer med valt anläggningskonto Att en anläggning inte är bokad på flera kostnadsställen/projekt Att upptäcka konteringsfel vid utrangeringar eller ombokning från pågående anläggning till faktisk materiell anläggning Att anläggningar i 1000-gruppen inte har något restvärde (1000-gruppen är korttidsinvesteringar som anläggningsregistreras då investeringen är stöldbegärlig) Om KI har anläggningar som inte längre behövs i den egna verksamheten eller har blivit oanvändbara, är det tillåtet att sälja alternativt utrangera egendomen, läs vidare om Materiella anläggningstillångar i Ekonomihandboken.

4 Utgående moms avstämd mot momspliktig omsättning Beställ rapporten under Egen meny, Månadsavstämningar, Momsavstämning och ange aktuell period och tryck på spara. Hur man kan stämma av momsen vid diff på tex Gå in på fråga verifikation: ekonomi, huvudbok, fråga, fråga verifikation. Sök enligt bild nedan: 6. Gör samma sökning fast med de intäktskonton som finns med i rapporten t ex Bocka posterna mot varandra. Sök fråga verifikation på de poster som inte får någon matchning och se hur man bokat. Vid en differens är det viktigt att tänka på att det inte är det belopp som står på momsavstämningen som ska bokas bort/upp. Exempel: I momsrapporten ser det ut så här: Summa: X 25%: Diff När man sökt fram verifikationerna i fråga verifikation (enligt bild ovan) får man fram en verifikation på konto 3343 på kr som inte har någon matchning. När man går in och tittar på verifikationen ser man att momsen inte blivit uppbokad, som t ex bero på att momskoden nollats och ingen moms bokförts manuellt. Rättning blir: D Momskod K Momskod 3 (25%)

5 Konteringskombinationer 7. Beställ rapporten konteringskontroller som finns under Egen meny, Månadsavstämningar. Ange från period och till period och tryck sedan på spara. Det står i rapporten om det finns konteringsfel eller inte och finns det fel så kommer dessa rader upp med en anvisning om vad som är fel. Kan vara att man bokat på ett uppdragskonto men har en verksamhetskod som säger att det är ett bidrag. Söker man på konto och verksamhetskod (i detta fall) på fråga verifikation får man upp den verifikation som behöver rättas. Rapporten kontrollerar bland annat att: Externa intäkter inte bokats med intern finansiär Interna intäkter inte bokats med extern finsaniär Statliga intäkter inte bokats med utomstatlig finansiär Utomstatliga intäkter inte bokats med statlig finansiär Bidrag får inte bokas på en verksamhetskod som säger att det är ett uppdrag Uppdrag får inte bokas på en verksamhetskod som säger att det är ett bidrag Oreglerade kund- respektive leverantörsfakturor 8. Kundfakturor All fakturering skall ske via en modul i Agresso som heter OLFI (order-lagerfakturering) och ligger under Agresso Logistik. Institutionerna har ett eget totalt ansvar för sina fordringar (fram till att eventuell indrivning skall ske via Kammarkollegiet). Fakturan skall utställas snarast efter att en fordran uppkommit, t ex i samband med externa uppdrag, vid försäljning av material och dylikt. Överenskommelse ska finnas som underlag till faktura. Detta kan vara i form av ett avtal mellan KI och uppdragsgivaren eller en överenskommelse t ex om pris, tid och antal. Moms, OH och LKP ska beaktas. Alla överenskommelser ska vara skriftliga, t ex e-post med beskrivning av vad som är överenskommet, där man ber den andra parten återkomma inom en viss tid om det finns något att invända mot. En fordran får inte överlåtas till annan. Fordringar på statliga myndigheter får inte lämnas till inkasso. Bevakning av kundfordringar görs i AGRESSOs rutin för betalningsbevakning. Dröjsmålsränta skall tas ut på externa kundfordringar som inte betalats på förfallodagen. Inom 15 dagar efter förfallodagen skall en betalningspåminnelse skickas. Vid behov skickas en andra betalningspåminnelse efter ytterligare 15 dagar. KI har ett centralt avtal med Kammarkollegiet gällande fordran för inkassotjänster. Kontakter med Kammarkollegiet går via ekonomiavdelningen som efter begäran från berörd institution ser till att inkassoåtgärder vidtas. En bilaga ska månatligen upprättas där oreglerade kundfakturor som är äldre än 3 månader kommenteras. En tvist om fakturabeloppet är en vanlig orsak till att kundfakturor ligger oreglerade under lång tid. Kommentaren ska utförligt belysa vad institutionen gjort för att lösa tvisten d.v.s kommentaren det finns en tvist om fakturabeloppet räcker inte!

6 Leverantörsfakturor För att utbetalning av leverantörsfakturor ska kunna ske måste först ett betalningsförslag (SU07) beställas från Agresso. De fakturor som kommer med på betalningsförslaget, SU07, kontrolleras enligt särskild rutin, se vidare Ekonomihandboken. Om något är fel eller ofullständigt vidtas nödvändiga åtgärder. Vid eventuella ändringar tas ett återskapat betalningsförslag ut. När kontrollen är avslutad körs betalningsbekräftelse (SU08). Därmed sänds de fakturor som ingick i betalningsförslaget till Plusgirot för bevakning samt utbetalning på förfallodagen. Kontroll av att SU08 stämmer överens med SU07 ska göras. Båda rapporterna skall undertecknas av den som genomför betalningarna. Det är viktigt att kontrollera så att inga leverantörsfakturor ligger kvar av misstag och inte har blivit betalda! Om så är fallet - beställ en ny betalningsbekräftelse SU08 samt kontakta företaget ifall betalningen intekommer dem tillhand före förfallodatumet. Om det är annan orsak till att leverantörsfakturan inte är reglerad ska detta kommenteras på en bilaga, se anvisning 11 (Contempus). Utbliven kreditfaktura samt ny utställd korrekt faktura är en vanlig orsak till att en leverantörsfaktura ligger oreglerad under lång tid. Var tydliga i kommentaren så att den beskriver vad institutionen gjort för påstötningar för att t ex få in en kreditfaktura samt ny korrekt utställd leverantörsfaktura! Finansiering av tranfereringar 9. Transfereringar avser ekonomiska händelser där myndighetens huvudsakliga uppgift är att förmedla pengar från statsbudgeten till olika mottagare i form av bidragsutbetalningar. Bidragen kännetecknas av att den eller de myndigheter som är engagerade i transfereringsverksamheten inte erhåller någon egentlig motprestation från bidragsmottagaren. Bidragsmottagarna återfinns som regel utanför staten t ex stipendiater men även myndigheter kan vara mottagare t ex andra universitet. Transfereringsavsnittet i resultaträkningen avser enbart transfereringar till och från KI och inte mellan institutioner. Transfereringar måste ske enligt kontantprincipen. Det innebär att lämnade bidrag inte får periodiseras utan ska redovisas som lämnat respektive erhållet bidrag den månad då utbetalning av bidraget sker. Det är därför viktigt att lämnade bidrag når adressaten under samma månad. Lämnade bidrag redovisas på något av kontona i kontogrupp 77, 78 eller 79 i resultaträkningens transfereringsavsnitt (i debet). Medel som erhållits för finansiering av transferering ska redovisas på något av kontona i kontogrupp 73 eller 74 i transfereringsavsnittet (i kredit). Se kontoplanen för val av konto. OBS! kontrollera att kontosträngen avseende stipendier som personalavdelningen bokat upp på konto 7931, Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion, ska överrensstämma exakt med bokningen av intäktsreduceringen som skett i kontogrupp 35 mot valt konto i kontotgrupp 73 eller 74. Rapporten Kontroll transf = 0 kontrollerar att transfereringsavsnittet går i noll på institutionen dvs konto 7300 till konto 7999 får saldot noll. Saldot på transfereringarna måste alltid vara noll över månadsbokslutet! Om transfereringsavsnittet inte går i noll kommenteras detta i övrig bilaga för konto

7 Transferingarna ska inte påverka KI:s resultaträkning då KI endast har en förmedlande roll. KI omför medel från en extern part till en tredje part dvs händelsen som ger upphov till transfereringen har inte föranlett varken någon inkomst eller kostnad endast en reducering av medel som KI förvaltar. Intrastat Vad är intrastat? Intrastat är ett statistiksystem för in- och utförsel av varor mellan EU-länder. Det är nödvändigt som underlag till nationalräkenskaper mm. Viktiga användare av statistiken är bland annat Finansdepartementet, Sveriges Riksbank och EU-kommissionen. 10. Avstämning Intrastat Beställ rapporten för intrastat, den finns under Egen meny, Månadsavstämningar. Ange den aktuella perioden och tryck sedan på spara. Rapporten tar med både varor och tjänster. Det är endast varor som transporterats över den svenska gränsen som ska tas med i intrastatrapporteringen. Intrastaten ska skickas in till ekonomiavdelningen via mail senast den 10:e varje månad. Blanketten som ska fyllas i för intrastat finns på hemsidan. Kontroll av varukoder kan göras på Där kan man även hitta intrastathandledningen där mer information finns. Reavinst/förlust vid utrangering/försäljning anläggningstillgång samt avstämning av saldot på omföringen 11. Om KI har anläggningar som inte längre behövs i den egna verksamheten eller har blivit oanvändbara, är det tillåtet att sälja alternativt utrangera egendomen. Termen utrangering används inom redovisning och innebär att en anläggningstillgång inte längre finns kvar i verksamheten på grund av att den förstörts eller skrotats. En utrangering kan ses som ett specialfall av försäljning, där erhållen ersättning 0. I normalfallet, dvs när försäljning av anläggning sker till extern part, så ska försäljningen genomföras marknadsmässigt. KI ska emellertid vara restriktiv med försäljning, det ska gå att bevisa att egendomen inte behövs någonstans inom KI eller att den är helt obrukbar. Rapporten Ktrl V/F=0 Del 1 kontrollerar ifall någon bokning skett som avser avyttring av en matriell anläggningstillgång och rapporten Ktrl V/F=0 Del 2 kontrollerar att den uppbokade kontosträngen avseende reavinst/förlust motsvaras av en motbokning på intäkts- alternativt kostnadskonto. Hur rapporten tas fram i Agresso, se nästa sida. Mer information om reavinst/reaförlust finns att läsa i kapitlet Materiella anläggningar i Ekonomihandboken.

8 En rapport för avstämning av dessa konton tas fram genom att klicka på fliken Rapporter och sedan öppna mappen Månadsavstämningar och sedan i tur och ordning välja respektive rapport; 1. Ktrl V/F=0 Del 1 2. Ktrl V/F=0 Del 2 På bägge rapporterna anges perioden 201X00 till 201XX. Tryck sedan klar. OBS, för att skänka utrustning krävs regeringens tillstånd enligt 28 Lag (1996:1059) om statsbudgeten. Kontakta alltid Ekonomiavdelningen ifall något sådant skulle bli aktuellt! Samtliga balanskonton, projekt samt även underfinansierade projekt avstämda/ genomgångna Rapporterna för avstämning tas fram genom att klicka på fliken Rapporter och sedan öppna mappen Månadsavstämningar och därefter välja antingen rapporten; Spec. balanskonton Underfin proj 12. På bägge rapporterna anges perioden 201X00 till 201XX. Tryck sedan klar. Rapporten Spec. balanskonton visar det saldo som finns på tillgångs- och skuldkontona. Det är viktigt att kontrollera varför det finns ett saldo på kontona och vad det består av. Det ska vara enkelt att på en bilaga förklara för en extern part vad saldot består av och varför det uppkommit, t ex genom verifikationsnummer samt en förtydligande kommentar. Eventuella felkonteringar ska korrigeras den månad de uppstod samt periodiseringar ska bokas upp enligt den rutin som finns på institutionen. Projekten ska vara genomgågna och kontrollerade så att inte kostnader som inte är tillåtna återfinns på projekten. Cancerfonen tillåter t ex inte hyreskostnader, EU och NIH tillåter inga skuldräntor eller

9 kursförluster (NIH har dessutom speciella krav avseende resekostander). Tänk också på att städa bland avslutade projekt. Om ett projekt är avslutat, dvs redovisat 1 samt godkänt av finansiären och det ändå finns ett projektsaldo kvar, så ska det saldot resultatföras, dvs bokas bort som skuld gentemot finansiären och istället påverka årets resultaträkning. Detta sker vid värderingen, där redovisning sker med konto 2090 och konto 8999, Årets kapitalförändring. Kontrollera även att det finns kontrakt till alla underfinansierade projekt. Förbered med att leta kontrakt så att detta finns inför varje kvartalsbokslut för att minska stressen vid dessa mer pressade bokslutsavstämningar! Contempus Den 1 juli 2008 införde KI, liksom alla myndigheter i Sverige, elektroniskt fakturahanteringssystem. Detta innebär att alla leverantörsfakturor scannas in/läses in elektroniskt. Vid beställning av varor och tjänster vid KI ska särskilt referensnummer på 10 positioner uppges ZZIIAAAAAA, där ZZ = referensid (gemensamt för alla), II = institutionsbeteckning och AAAAAA = personligt KI-ID 13. Anledningen till att en faktura har hamnat i avvikelsehanteringen i Contempus kan vara många. Men det är av största vikt att det sköts noggrant för att undvika betalningsförelägganden! KI är en stalig myndighet och har därmed rätt till 30 dagars betalningstid. Fakturagranskning som görs i för- och efterkontrollen i Contempus ska följa de regler som finns avseende vad fakturan ska innehålla, se Ekonomihandboken. Granskningen ska innebära kontroll av att: Det är en faktura och att den är ställd till KI Bilaga eller följesedel som det hänvisas till finns med Varan/tjänsten stämmer med vad som är beställt Det klart framgår vad fakturan avser Fakturanumret som scannats stämmer överens med fakturan Uppgift om F-skatt finns (när det gäller tjänster) Organisationsnummer finns Fakturabeloppet är rimligt Förfallodatumet är rimligt Det ska klart framgå syfte, deltagare mm om fakturan avser representation Kontrollera att representationsreglerna efterlevs (se intranätet under Personal/Policies) Det framgår vem som är mottagaren (om fakturan avser gåva ska sammanhanget tydligt framgå, t ex 50-års present och till vem) OBS! Rektors representationsregler (se ovan länk till riktlinjer) Konteringen stämmer. Kontrollera även på utländska fakturor: Att det finns VAT-nr Om det ska vara EU-moms eller inte. 1 OBS, kontrollera att finansiären godkänt att saldot tillfaller KI. I annat fall ska restsaldo återbetalas till finansiären.

10 Att det framgår hur betalning ska ske. Finns det t ex en klar anvisning till vilken bank (adress, vilken stad, vilket land), kontonr, swift-kod. Ytterligare hjälp för att betalningen ska hamna rätt är att leverantörens adress är fullständig. Inom EU är det obligatoriskt att IBAN-nr och SWIFT-kod ska finnas. Om något av detta saknas ska fakturan stoppas i väntan på åtgärd samt att särsklid bilaga upprättas och sänds in till EA per e-post Viktigt är att kontakta företaget/organisationen som ställt ut fakturan så att det är medvetna om att KI önskar få en ny korrekt faktura utställd! I övrigt hänvisas till anvisningar och information på KIs intranät.

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll

Kundreskontra. Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kapitel 9 Kundreskontra Innehåll Kundreskontra...3 Inbetalningar...4 Fakturanummer...5 Fakturadatum...5 Ordernummer...5 Att betala / betalt...5 Förf.dag/bet.dag...5 Bet.via...5 Avi nr...5 Differens...5

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.40B sp5 (2010-03-09) Husarbete/ROT-avdrag Övergångsbestämmelsen att kunden själv kunde ansöka om skattereduktion i sin deklaration upphörde

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae... 1 1.2 Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae... 5 1.3. Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet....

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Fakturering med Kundreskontra

Fakturering med Kundreskontra Fakturering med Kundreskontra Genom att använda e-bokföringens modul Fakturering med Kundreskontra kan du skapa fakturor och hålla koll på din kundreskontra i e-bokföringen. Inställningar Innan du börjar

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret

Redovisning, Produkt, Lager. Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5. Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Redovisning, Produkt, Lager Om kostnadskontering i Mamut Enterprise E5 Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret Att kostnadsföra produktkostnad när varor tas ut ur lagret INNEHÅLL 1 INLEDNING...

Läs mer

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten.

Vid uppstart ställs ett e-dagsavslut in utifrån vad som säljs och hur pengarna kommer in. Inställningarna anpassas till den aktuella verksamheten. E-dagsavslut Med hjälp av e-dagsavslut går det att bokföra dagskassor på ett enkelt och säkert sätt. När inställningarna är gjorda i e-bokföringen fylls siffrorna för dagens försäljning i under respektive

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15 Uppdaterad: 2013-04-15 Ändringar gjorda under år 2013: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 2305 Verifikationsdifferens N 2013-02-12 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inv årets utg N 2013-02-12

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré

Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn i Entré Omvänd skattskyldighet i byggsektorn gäller fr.o.m. 1 juli 2007. Detta dokument beskriver de inställningar du behöver göra i Entré Business Connect och hur

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION KULTUR OCH UTBILDNING För kännedom Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Samlad redovisning Kultur- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid

Läs mer

Rapporter på Valvets hemsida

Rapporter på Valvets hemsida Logga in på Internet och gå till www.valvetab.se. Klicka på Logga in. Här kan du välja både att logga in för att hantera föreningens fakturor och att komma åt föreningens rapporter. 1 Du kommer då till

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet

Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Anvisningar för hantering av kontanta medel vid Linnéuniversitetet Författare: Ekonomiavdelningen År: 2010 Uppdaterad: 2010-11-22, Asn Innehåll 1 Regler för kontanta medel 3 1.1 Gemensamma regler för kontantkassa

Läs mer

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6

Hällefors kommun. Granskning av mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 30 maj 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser 2 5.1.1 Kontering av moms

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Användarhandledning för Exder Small Business

Användarhandledning för Exder Small Business Användarhandledning för Exder Small Business Senast Uppdaterad: 12-02-01 Exder Small Business Sida 2 av 87 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Affärsprocessbeskrivning... 5 2.1 Processbeskrivning...

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering

Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Arbetsgången för Husarbete i Small Office Fakturering Avdraget för husarbeten gäller för både reparations- och ombyggnadsarbete samt hushållsarbete. För mer detaljerad beskrivning besök skatteverkets hemsida

Läs mer

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt earkiv är ett elektronisk arkiv i Business Online. Med earkiv får du tillgång till de flesta dokument elektroniskt i

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass:

BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV. NAMN: Klass: BLOCK VI REDOVISNING II, KAPITEL 19 21, ÖVNINGSPROV NAMN: Klass: Hjälpmedel kontoplan och miniräknare (ej mobiltelefon) 1. Ange om följande påståenden är rätt eller fel a) Varulagret ska alltid värderas

Läs mer

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura

Rutin för Fakturering. Inloggning till ekonomisystemet. 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg. Registrering av faktura 2010-03-18 Sidan 1 (13) Fakturering steg för steg Registrering av faktura Registrering av fakturaunderlag (utan väntande faktura) Påföra avgifter - Dröjsmålsränta Borttag av underlag för räntefakturor.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik]

Skapa kundfaktura. Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Skapa kundfaktura Raindance Classic version 2012 vårokumentets underrubrik] Manualen innehåller steg för steg hur man skapar kundfakturor, skickar elektroniska fakturor och krediterar fakturor.et är vanligtvis

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer