FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN"

Transkript

1 Uppdaterad FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt mot kontoutdrag När man loggat in i GiroVision så finns kontoutdraget under rapporter i menyn. Välj rapport betalningsflöde/kontoinformation. Välj period i rullmenyn och tryck på knappen visa. 1. Det finns två rapporter att välja på. I ena rapporten finns flera olika kontoutdrag där kontoutraget för vald månad kommer först och några sidor ner finns kontoutdrag för alla konton under januari till vald månad. I den andra finns kontoinformation med inbetalningar per dag på varje konto. Om diff finns som man inte kan utreda, kontakta EA Konto stäms av mot kontoutdrag från Danske Bank 2 För att ta ut kontoutdrag för månaden, gör så här: Logga in på Danske Bank via Välj Transaktionsöversikt under Konton Välj institutionens konto på rullisten Konto Vid Period välj Senaste kalendermånad Kryssa för Visa meddelande för varje transaktion Tryck på Sök -knappen Summa insättning för perioden visas uppe ovanför rubrikraden som Summa insättning Klicka på Utskriftsversion och skriv ut som avstämningsunderlag

2 DB skickar även betalningsstatistik till Ekonomiavdelningen som sänds ut till institutionerna efter månadens slut. Där framgår totalbelopp för månaden och ackumulerat under året för varje konto. 3 Konto stäms av mot ett kontoutdrag från SEB För att ta ut kontoutdraget för månaden, gör så här: Logga in i C&I Online Gå in under Tjänster, sedan under Konton och välj slutligen Översikt Klicka på institutionens konto i listan Skriv in den gällande perioden Skriv ut underlaget och använd som avstämningsunderlag SEB skickar även betalningsstatistik till Ekonomiavdelningen som sänds ut till institutionerna efter månadens slut. Där framgår totalbelopp för månaden och ackumulerat under året för varje konto. Felkonto 2304 ska vara noll Som kontonamnet antyder, felkonto, så ska inga bokningar stå kvar på detta konto. Har något konterats på kontot så ska det korrigeras. Ett saldo på detta konto ger en ofullständig bild, då konto 2304, felkonto, inte tydligt visar vad det är för typ av skuld som KI har. Om bokningar ligger på detta konto beror det oftast på att konteringar inte hittat rätt vid filöverföringar, t ex televäxelfilen, och då ska det bokas om till korrekt kostnadskonto. 4. Orsaken till att personalavdelningens felbokningar får ligga kvar är för att de inte kan åtgärdas förrän vid nästa lönekörning som sker runt den 15:e varje månad. Bilden nedan visar ett utdrag på konto 2304 för hela KI. Ekonomiavdelningen eliminerar personalavdelningens felbokningar i företaget UE över bokslutet så att dessa inte ligger kvar som rörelsestörande poster i balansräkningen. Konto 2304 är upplagt med frivillig regel vilket innebär att konteringsfälten inte känner av ifall felaktigt kst mm anges, vilket kräver extra noggrannhet från den som bokar kontosträngen. Tänk på att alltid boka bort kontosträngen exakt som den bokats upp på konto 2304!

3 Avstämning anläggningar Inom staten är det viktigt att veta ifall en anläggning är lånefinansierad eller inte då anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet i huvudsak ska vara finansierade med lån i Riksgälden (RGK) enligt Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). KI har därför dubbla konton avseende anläggningstillgångar som t ex konto 1230 (Maskiner, inventarier, installationer, 10 år, ej lånefinansierade) resp 1230L (Maskiner, inventarier, installationer, 10 år, lånefinansierade). Anledningen är att lånekapitalet avseende anläggningstillgångar hos RGK ska motsvara totalbeloppet på KI:s lånefinansierade anläggningstillgångar. Anläggningar får helt eller delvis finansieras med bidrag från icke-statlig givare. Enligt regleringsbrevet gäller detta även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet, dvs i form av särskild utrustningseller investeringsbidrag. Anläggningar som i sin helhet finansieras av bidrag från icke-statliga givare och/eller av statliga finansiärer i form av särskilda investerings- eller utrustningsbidrag lånefinansieras inte (ej L-konto). Anläggningar som däremot helt eller delvis finansieras av statliga medel (inklusive bidrag från statliga givare som inte är specifika utrustningsbidrag) bokförs som lånefinansierade anläggningar (L-konto). 5. KI följer ESV:s rekommendation och tillämpar månatliga avskrivningar och den första avskrivningen på en investering påbörjas i samma månad som anskaffningsmånaden. Rapporten tas fram genom att gå in under Egen meny, månadsavstämningar och ange innevarande period i både fältet för senaste avskr.period och avstämningsperiod. Åtgärda allt på rapporten. KIFAK-rapporten ska köras före att avskrivningarna görs för att upptäcka eventuella fel som beror på ombokningar av anläggningar som skett under den månad som stämms av. Rapporten ska också köras efter att avskrivningarna körts för att upptäcka eventeulla fel på nyupplagda anläggningar eller ändringar som gjorts eller missats i anläggningsregistret. KIFAK-rapporten syftar huvudskaligen till att kontrollera; Att vald anläggningsgrupp överrensstämmer med valt anläggningskonto Att en anläggning inte är bokad på flera kostnadsställen/projekt Att upptäcka konteringsfel vid utrangeringar eller ombokning från pågående anläggning till faktisk materiell anläggning Att anläggningar i 1000-gruppen inte har något restvärde (1000-gruppen är korttidsinvesteringar som anläggningsregistreras då investeringen är stöldbegärlig) Om KI har anläggningar som inte längre behövs i den egna verksamheten eller har blivit oanvändbara, är det tillåtet att sälja alternativt utrangera egendomen, läs vidare om Materiella anläggningstillångar i Ekonomihandboken.

4 Utgående moms avstämd mot momspliktig omsättning Beställ rapporten under Egen meny, Månadsavstämningar, Momsavstämning och ange aktuell period och tryck på spara. Hur man kan stämma av momsen vid diff på tex Gå in på fråga verifikation: ekonomi, huvudbok, fråga, fråga verifikation. Sök enligt bild nedan: 6. Gör samma sökning fast med de intäktskonton som finns med i rapporten t ex Bocka posterna mot varandra. Sök fråga verifikation på de poster som inte får någon matchning och se hur man bokat. Vid en differens är det viktigt att tänka på att det inte är det belopp som står på momsavstämningen som ska bokas bort/upp. Exempel: I momsrapporten ser det ut så här: Summa: X 25%: Diff När man sökt fram verifikationerna i fråga verifikation (enligt bild ovan) får man fram en verifikation på konto 3343 på kr som inte har någon matchning. När man går in och tittar på verifikationen ser man att momsen inte blivit uppbokad, som t ex bero på att momskoden nollats och ingen moms bokförts manuellt. Rättning blir: D Momskod K Momskod 3 (25%)

5 Konteringskombinationer 7. Beställ rapporten konteringskontroller som finns under Egen meny, Månadsavstämningar. Ange från period och till period och tryck sedan på spara. Det står i rapporten om det finns konteringsfel eller inte och finns det fel så kommer dessa rader upp med en anvisning om vad som är fel. Kan vara att man bokat på ett uppdragskonto men har en verksamhetskod som säger att det är ett bidrag. Söker man på konto och verksamhetskod (i detta fall) på fråga verifikation får man upp den verifikation som behöver rättas. Rapporten kontrollerar bland annat att: Externa intäkter inte bokats med intern finansiär Interna intäkter inte bokats med extern finsaniär Statliga intäkter inte bokats med utomstatlig finansiär Utomstatliga intäkter inte bokats med statlig finansiär Bidrag får inte bokas på en verksamhetskod som säger att det är ett uppdrag Uppdrag får inte bokas på en verksamhetskod som säger att det är ett bidrag Oreglerade kund- respektive leverantörsfakturor 8. Kundfakturor All fakturering skall ske via en modul i Agresso som heter OLFI (order-lagerfakturering) och ligger under Agresso Logistik. Institutionerna har ett eget totalt ansvar för sina fordringar (fram till att eventuell indrivning skall ske via Kammarkollegiet). Fakturan skall utställas snarast efter att en fordran uppkommit, t ex i samband med externa uppdrag, vid försäljning av material och dylikt. Överenskommelse ska finnas som underlag till faktura. Detta kan vara i form av ett avtal mellan KI och uppdragsgivaren eller en överenskommelse t ex om pris, tid och antal. Moms, OH och LKP ska beaktas. Alla överenskommelser ska vara skriftliga, t ex e-post med beskrivning av vad som är överenskommet, där man ber den andra parten återkomma inom en viss tid om det finns något att invända mot. En fordran får inte överlåtas till annan. Fordringar på statliga myndigheter får inte lämnas till inkasso. Bevakning av kundfordringar görs i AGRESSOs rutin för betalningsbevakning. Dröjsmålsränta skall tas ut på externa kundfordringar som inte betalats på förfallodagen. Inom 15 dagar efter förfallodagen skall en betalningspåminnelse skickas. Vid behov skickas en andra betalningspåminnelse efter ytterligare 15 dagar. KI har ett centralt avtal med Kammarkollegiet gällande fordran för inkassotjänster. Kontakter med Kammarkollegiet går via ekonomiavdelningen som efter begäran från berörd institution ser till att inkassoåtgärder vidtas. En bilaga ska månatligen upprättas där oreglerade kundfakturor som är äldre än 3 månader kommenteras. En tvist om fakturabeloppet är en vanlig orsak till att kundfakturor ligger oreglerade under lång tid. Kommentaren ska utförligt belysa vad institutionen gjort för att lösa tvisten d.v.s kommentaren det finns en tvist om fakturabeloppet räcker inte!

6 Leverantörsfakturor För att utbetalning av leverantörsfakturor ska kunna ske måste först ett betalningsförslag (SU07) beställas från Agresso. De fakturor som kommer med på betalningsförslaget, SU07, kontrolleras enligt särskild rutin, se vidare Ekonomihandboken. Om något är fel eller ofullständigt vidtas nödvändiga åtgärder. Vid eventuella ändringar tas ett återskapat betalningsförslag ut. När kontrollen är avslutad körs betalningsbekräftelse (SU08). Därmed sänds de fakturor som ingick i betalningsförslaget till Plusgirot för bevakning samt utbetalning på förfallodagen. Kontroll av att SU08 stämmer överens med SU07 ska göras. Båda rapporterna skall undertecknas av den som genomför betalningarna. Det är viktigt att kontrollera så att inga leverantörsfakturor ligger kvar av misstag och inte har blivit betalda! Om så är fallet - beställ en ny betalningsbekräftelse SU08 samt kontakta företaget ifall betalningen intekommer dem tillhand före förfallodatumet. Om det är annan orsak till att leverantörsfakturan inte är reglerad ska detta kommenteras på en bilaga, se anvisning 11 (Contempus). Utbliven kreditfaktura samt ny utställd korrekt faktura är en vanlig orsak till att en leverantörsfaktura ligger oreglerad under lång tid. Var tydliga i kommentaren så att den beskriver vad institutionen gjort för påstötningar för att t ex få in en kreditfaktura samt ny korrekt utställd leverantörsfaktura! Finansiering av tranfereringar 9. Transfereringar avser ekonomiska händelser där myndighetens huvudsakliga uppgift är att förmedla pengar från statsbudgeten till olika mottagare i form av bidragsutbetalningar. Bidragen kännetecknas av att den eller de myndigheter som är engagerade i transfereringsverksamheten inte erhåller någon egentlig motprestation från bidragsmottagaren. Bidragsmottagarna återfinns som regel utanför staten t ex stipendiater men även myndigheter kan vara mottagare t ex andra universitet. Transfereringsavsnittet i resultaträkningen avser enbart transfereringar till och från KI och inte mellan institutioner. Transfereringar måste ske enligt kontantprincipen. Det innebär att lämnade bidrag inte får periodiseras utan ska redovisas som lämnat respektive erhållet bidrag den månad då utbetalning av bidraget sker. Det är därför viktigt att lämnade bidrag når adressaten under samma månad. Lämnade bidrag redovisas på något av kontona i kontogrupp 77, 78 eller 79 i resultaträkningens transfereringsavsnitt (i debet). Medel som erhållits för finansiering av transferering ska redovisas på något av kontona i kontogrupp 73 eller 74 i transfereringsavsnittet (i kredit). Se kontoplanen för val av konto. OBS! kontrollera att kontosträngen avseende stipendier som personalavdelningen bokat upp på konto 7931, Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion, ska överrensstämma exakt med bokningen av intäktsreduceringen som skett i kontogrupp 35 mot valt konto i kontotgrupp 73 eller 74. Rapporten Kontroll transf = 0 kontrollerar att transfereringsavsnittet går i noll på institutionen dvs konto 7300 till konto 7999 får saldot noll. Saldot på transfereringarna måste alltid vara noll över månadsbokslutet! Om transfereringsavsnittet inte går i noll kommenteras detta i övrig bilaga för konto

7 Transferingarna ska inte påverka KI:s resultaträkning då KI endast har en förmedlande roll. KI omför medel från en extern part till en tredje part dvs händelsen som ger upphov till transfereringen har inte föranlett varken någon inkomst eller kostnad endast en reducering av medel som KI förvaltar. Intrastat Vad är intrastat? Intrastat är ett statistiksystem för in- och utförsel av varor mellan EU-länder. Det är nödvändigt som underlag till nationalräkenskaper mm. Viktiga användare av statistiken är bland annat Finansdepartementet, Sveriges Riksbank och EU-kommissionen. 10. Avstämning Intrastat Beställ rapporten för intrastat, den finns under Egen meny, Månadsavstämningar. Ange den aktuella perioden och tryck sedan på spara. Rapporten tar med både varor och tjänster. Det är endast varor som transporterats över den svenska gränsen som ska tas med i intrastatrapporteringen. Intrastaten ska skickas in till ekonomiavdelningen via mail senast den 10:e varje månad. Blanketten som ska fyllas i för intrastat finns på hemsidan. Kontroll av varukoder kan göras på Där kan man även hitta intrastathandledningen där mer information finns. Reavinst/förlust vid utrangering/försäljning anläggningstillgång samt avstämning av saldot på omföringen 11. Om KI har anläggningar som inte längre behövs i den egna verksamheten eller har blivit oanvändbara, är det tillåtet att sälja alternativt utrangera egendomen. Termen utrangering används inom redovisning och innebär att en anläggningstillgång inte längre finns kvar i verksamheten på grund av att den förstörts eller skrotats. En utrangering kan ses som ett specialfall av försäljning, där erhållen ersättning 0. I normalfallet, dvs när försäljning av anläggning sker till extern part, så ska försäljningen genomföras marknadsmässigt. KI ska emellertid vara restriktiv med försäljning, det ska gå att bevisa att egendomen inte behövs någonstans inom KI eller att den är helt obrukbar. Rapporten Ktrl V/F=0 Del 1 kontrollerar ifall någon bokning skett som avser avyttring av en matriell anläggningstillgång och rapporten Ktrl V/F=0 Del 2 kontrollerar att den uppbokade kontosträngen avseende reavinst/förlust motsvaras av en motbokning på intäkts- alternativt kostnadskonto. Hur rapporten tas fram i Agresso, se nästa sida. Mer information om reavinst/reaförlust finns att läsa i kapitlet Materiella anläggningar i Ekonomihandboken.

8 En rapport för avstämning av dessa konton tas fram genom att klicka på fliken Rapporter och sedan öppna mappen Månadsavstämningar och sedan i tur och ordning välja respektive rapport; 1. Ktrl V/F=0 Del 1 2. Ktrl V/F=0 Del 2 På bägge rapporterna anges perioden 201X00 till 201XX. Tryck sedan klar. OBS, för att skänka utrustning krävs regeringens tillstånd enligt 28 Lag (1996:1059) om statsbudgeten. Kontakta alltid Ekonomiavdelningen ifall något sådant skulle bli aktuellt! Samtliga balanskonton, projekt samt även underfinansierade projekt avstämda/ genomgångna Rapporterna för avstämning tas fram genom att klicka på fliken Rapporter och sedan öppna mappen Månadsavstämningar och därefter välja antingen rapporten; Spec. balanskonton Underfin proj 12. På bägge rapporterna anges perioden 201X00 till 201XX. Tryck sedan klar. Rapporten Spec. balanskonton visar det saldo som finns på tillgångs- och skuldkontona. Det är viktigt att kontrollera varför det finns ett saldo på kontona och vad det består av. Det ska vara enkelt att på en bilaga förklara för en extern part vad saldot består av och varför det uppkommit, t ex genom verifikationsnummer samt en förtydligande kommentar. Eventuella felkonteringar ska korrigeras den månad de uppstod samt periodiseringar ska bokas upp enligt den rutin som finns på institutionen. Projekten ska vara genomgågna och kontrollerade så att inte kostnader som inte är tillåtna återfinns på projekten. Cancerfonen tillåter t ex inte hyreskostnader, EU och NIH tillåter inga skuldräntor eller

9 kursförluster (NIH har dessutom speciella krav avseende resekostander). Tänk också på att städa bland avslutade projekt. Om ett projekt är avslutat, dvs redovisat 1 samt godkänt av finansiären och det ändå finns ett projektsaldo kvar, så ska det saldot resultatföras, dvs bokas bort som skuld gentemot finansiären och istället påverka årets resultaträkning. Detta sker vid värderingen, där redovisning sker med konto 2090 och konto 8999, Årets kapitalförändring. Kontrollera även att det finns kontrakt till alla underfinansierade projekt. Förbered med att leta kontrakt så att detta finns inför varje kvartalsbokslut för att minska stressen vid dessa mer pressade bokslutsavstämningar! Contempus Den 1 juli 2008 införde KI, liksom alla myndigheter i Sverige, elektroniskt fakturahanteringssystem. Detta innebär att alla leverantörsfakturor scannas in/läses in elektroniskt. Vid beställning av varor och tjänster vid KI ska särskilt referensnummer på 10 positioner uppges ZZIIAAAAAA, där ZZ = referensid (gemensamt för alla), II = institutionsbeteckning och AAAAAA = personligt KI-ID 13. Anledningen till att en faktura har hamnat i avvikelsehanteringen i Contempus kan vara många. Men det är av största vikt att det sköts noggrant för att undvika betalningsförelägganden! KI är en stalig myndighet och har därmed rätt till 30 dagars betalningstid. Fakturagranskning som görs i för- och efterkontrollen i Contempus ska följa de regler som finns avseende vad fakturan ska innehålla, se Ekonomihandboken. Granskningen ska innebära kontroll av att: Det är en faktura och att den är ställd till KI Bilaga eller följesedel som det hänvisas till finns med Varan/tjänsten stämmer med vad som är beställt Det klart framgår vad fakturan avser Fakturanumret som scannats stämmer överens med fakturan Uppgift om F-skatt finns (när det gäller tjänster) Organisationsnummer finns Fakturabeloppet är rimligt Förfallodatumet är rimligt Det ska klart framgå syfte, deltagare mm om fakturan avser representation Kontrollera att representationsreglerna efterlevs (se intranätet under Personal/Policies) Det framgår vem som är mottagaren (om fakturan avser gåva ska sammanhanget tydligt framgå, t ex 50-års present och till vem) OBS! Rektors representationsregler (se ovan länk till riktlinjer) Konteringen stämmer. Kontrollera även på utländska fakturor: Att det finns VAT-nr Om det ska vara EU-moms eller inte. 1 OBS, kontrollera att finansiären godkänt att saldot tillfaller KI. I annat fall ska restsaldo återbetalas till finansiären.

10 Att det framgår hur betalning ska ske. Finns det t ex en klar anvisning till vilken bank (adress, vilken stad, vilket land), kontonr, swift-kod. Ytterligare hjälp för att betalningen ska hamna rätt är att leverantörens adress är fullständig. Inom EU är det obligatoriskt att IBAN-nr och SWIFT-kod ska finnas. Om något av detta saknas ska fakturan stoppas i väntan på åtgärd samt att särsklid bilaga upprättas och sänds in till EA per e-post Viktigt är att kontakta företaget/organisationen som ställt ut fakturan så att det är medvetna om att KI önskar få en ny korrekt faktura utställd! I övrigt hänvisas till anvisningar och information på KIs intranät.

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2012-03-12 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Anläggningar 1. Inom staten är det

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2014-08-26 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information 1. Anläggningar Inom staten är det

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-04-22 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande anvisning

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Signera utlägg i GiroVision

Signera utlägg i GiroVision 2008-06-12 Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Signera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av utlägg

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar!

Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! EKONOMIENHETEN Välkomna till utbildning i internfakturor och omföringar! Inställningar i Agresso Redovisningsplan: ansvar, verksamhet, motpart och finansiär mm Söka begreppsvärden Omföringar, reversering

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Välkommen på bokslutsinfo!

Välkommen på bokslutsinfo! Välkommen på bokslutsinfo! Aktuellt Status EASY Någon på institutionen behöver vara tillgänglig under vecka 28 (11-15.7) för att svara på eventuella frågor. Ange i ditt autosvar på e-posten vem som är

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1

Guide för fakturering och bokföring av e-faktura 2010:1 E-faktura på SD Report Tydligt, enkelt och effektivt allt på ett dokument Varje månad skapas ett fakturaunderlag i SD Report, som baseras på fakturerad försäljning som har varit under perioden. Fakturaunderlaget

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida)

VISMA har lämnat följande beskrivning av problemet (källa artikel på deras hemsida) Det trista arbetet med avstämning av bankkontona Har du någon gång när du är klar med bokföringen upptäckt att det är en differens mellan checkkontots saldo och kontoutdraget? Om du svarar nej på den frågan

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra

Kundreskontra. Företagsunderhåll/Kundreskontra Kundreskontra Se till att Utbildningsföretaget eller Utbildningsföretaget OOF AB är valt. För att kravrutiner och räntefakturering ska fungera i programmets kundreskontra fordras att du gör vissa inställningar

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. 2. 3. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST Datum Aktivitet Ansvar November- December Genomgång av projekten/projektuppföljning Institutionen tar ut rapporten Underfinansierade projekt i UBW (Agresso). Stämmer rapporterna Fråga Intäkt (Brutto) samt

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Riktlinjer för fakturering och kravhantering

Riktlinjer för fakturering och kravhantering 1/5 Beslutad när: 2017-09-25 187 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2017:383-003 Gäller fr o m: 2017-10-03 Gäller t o m: Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT

Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT Enklare samarbete med Visma eekonomi. 3 OLIKA ARBETSSÄTT 3 olika arbetssätt: 1. Samarbete med kunden, oavsett bokföringsmetod. 2. Byrån gör allt, kunden har Kontantmetoden. 3. Byrån gör allt, kunden har

Läs mer

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 1(28) 3 PERIODAVSLUT... 2 3.1. ÖPPNA NY PERIOD/STÄNG PERIOD/PARKERA PERIOD... 2 3.2. AVSTÄMNING I SAMBAND MED PERIODAVSLUT... 3 3.2.1 AVSTÄMNINGAR INNAN PERIODSTÄNGNING... 3 3.2.1.1

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2016-12-31 Tidplan årsbokslut 2016-12-31 ver 1 Datum: 2016-11-21 Handläggare: EK/ Karlsson * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28 Uppdaterad: 2016-04-28 Senaste ändringar gjorda under år 2016: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr.o.m. 57317 Avtalsreglerad köpt utbildning, internationella N 2016-01-04 samarbeten 57367 Resebidrag,

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen Lathund Periodisering av kostnader och intäkter Allmänt om periodisering Inom redovisning innebär ordet periodisering att intäkter och kostnader ska fördelas till de perioder de hör till. Endast de kostnader

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar.

Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Remissvar om "Bokförings nämndens vägledning om bokjföring" Synpunkt på skrivning på sid 15 av remissförslag Detta remissvar ersätter tidigare översänt svar. Svaret koncentrerar sig på en mening på sid

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Välkommen till ekonomidagen 2014!

Välkommen till ekonomidagen 2014! Välkommen till ekonomidagen 2014! Ekonomidagen 19/11 2014 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation Kaffepaus Rutiner kring projekthantering Hur väljer vi våra lösenord? Fakturaadress Stockholms

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae... 1 1.2 Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae... 5 1.3. Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet....

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Lathund intäktskonton fr o m 2014

Lathund intäktskonton fr o m 2014 Lathund intäktskonton fr o m 2014 Förklaringar till "lathunden"; VERKS: Anger vilken verksamhetsgren som intäkten hör till. När du ska bestämma en kontering för en intäkt börja med att bestämma vilken

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2016 VERSION 2016-10-25 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer