FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN"

Transkript

1 Uppdaterad FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt mot kontoutdrag När man loggat in i GiroVision så finns kontoutdraget under rapporter i menyn. Välj rapport betalningsflöde/kontoinformation. Välj period i rullmenyn och tryck på knappen visa. 1. Det finns två rapporter att välja på. I ena rapporten finns flera olika kontoutdrag där kontoutraget för vald månad kommer först och några sidor ner finns kontoutdrag för alla konton under januari till vald månad. I den andra finns kontoinformation med inbetalningar per dag på varje konto. Om diff finns som man inte kan utreda, kontakta EA Konto stäms av mot kontoutdrag från Danske Bank 2 För att ta ut kontoutdrag för månaden, gör så här: Logga in på Danske Bank via Välj Transaktionsöversikt under Konton Välj institutionens konto på rullisten Konto Vid Period välj Senaste kalendermånad Kryssa för Visa meddelande för varje transaktion Tryck på Sök -knappen Summa insättning för perioden visas uppe ovanför rubrikraden som Summa insättning Klicka på Utskriftsversion och skriv ut som avstämningsunderlag

2 DB skickar även betalningsstatistik till Ekonomiavdelningen som sänds ut till institutionerna efter månadens slut. Där framgår totalbelopp för månaden och ackumulerat under året för varje konto. 3 Konto stäms av mot ett kontoutdrag från SEB För att ta ut kontoutdraget för månaden, gör så här: Logga in i C&I Online Gå in under Tjänster, sedan under Konton och välj slutligen Översikt Klicka på institutionens konto i listan Skriv in den gällande perioden Skriv ut underlaget och använd som avstämningsunderlag SEB skickar även betalningsstatistik till Ekonomiavdelningen som sänds ut till institutionerna efter månadens slut. Där framgår totalbelopp för månaden och ackumulerat under året för varje konto. Felkonto 2304 ska vara noll Som kontonamnet antyder, felkonto, så ska inga bokningar stå kvar på detta konto. Har något konterats på kontot så ska det korrigeras. Ett saldo på detta konto ger en ofullständig bild, då konto 2304, felkonto, inte tydligt visar vad det är för typ av skuld som KI har. Om bokningar ligger på detta konto beror det oftast på att konteringar inte hittat rätt vid filöverföringar, t ex televäxelfilen, och då ska det bokas om till korrekt kostnadskonto. 4. Orsaken till att personalavdelningens felbokningar får ligga kvar är för att de inte kan åtgärdas förrän vid nästa lönekörning som sker runt den 15:e varje månad. Bilden nedan visar ett utdrag på konto 2304 för hela KI. Ekonomiavdelningen eliminerar personalavdelningens felbokningar i företaget UE över bokslutet så att dessa inte ligger kvar som rörelsestörande poster i balansräkningen. Konto 2304 är upplagt med frivillig regel vilket innebär att konteringsfälten inte känner av ifall felaktigt kst mm anges, vilket kräver extra noggrannhet från den som bokar kontosträngen. Tänk på att alltid boka bort kontosträngen exakt som den bokats upp på konto 2304!

3 Avstämning anläggningar Inom staten är det viktigt att veta ifall en anläggning är lånefinansierad eller inte då anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet i huvudsak ska vara finansierade med lån i Riksgälden (RGK) enligt Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). KI har därför dubbla konton avseende anläggningstillgångar som t ex konto 1230 (Maskiner, inventarier, installationer, 10 år, ej lånefinansierade) resp 1230L (Maskiner, inventarier, installationer, 10 år, lånefinansierade). Anledningen är att lånekapitalet avseende anläggningstillgångar hos RGK ska motsvara totalbeloppet på KI:s lånefinansierade anläggningstillgångar. Anläggningar får helt eller delvis finansieras med bidrag från icke-statlig givare. Enligt regleringsbrevet gäller detta även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet, dvs i form av särskild utrustningseller investeringsbidrag. Anläggningar som i sin helhet finansieras av bidrag från icke-statliga givare och/eller av statliga finansiärer i form av särskilda investerings- eller utrustningsbidrag lånefinansieras inte (ej L-konto). Anläggningar som däremot helt eller delvis finansieras av statliga medel (inklusive bidrag från statliga givare som inte är specifika utrustningsbidrag) bokförs som lånefinansierade anläggningar (L-konto). 5. KI följer ESV:s rekommendation och tillämpar månatliga avskrivningar och den första avskrivningen på en investering påbörjas i samma månad som anskaffningsmånaden. Rapporten tas fram genom att gå in under Egen meny, månadsavstämningar och ange innevarande period i både fältet för senaste avskr.period och avstämningsperiod. Åtgärda allt på rapporten. KIFAK-rapporten ska köras före att avskrivningarna görs för att upptäcka eventuella fel som beror på ombokningar av anläggningar som skett under den månad som stämms av. Rapporten ska också köras efter att avskrivningarna körts för att upptäcka eventeulla fel på nyupplagda anläggningar eller ändringar som gjorts eller missats i anläggningsregistret. KIFAK-rapporten syftar huvudskaligen till att kontrollera; Att vald anläggningsgrupp överrensstämmer med valt anläggningskonto Att en anläggning inte är bokad på flera kostnadsställen/projekt Att upptäcka konteringsfel vid utrangeringar eller ombokning från pågående anläggning till faktisk materiell anläggning Att anläggningar i 1000-gruppen inte har något restvärde (1000-gruppen är korttidsinvesteringar som anläggningsregistreras då investeringen är stöldbegärlig) Om KI har anläggningar som inte längre behövs i den egna verksamheten eller har blivit oanvändbara, är det tillåtet att sälja alternativt utrangera egendomen, läs vidare om Materiella anläggningstillångar i Ekonomihandboken.

4 Utgående moms avstämd mot momspliktig omsättning Beställ rapporten under Egen meny, Månadsavstämningar, Momsavstämning och ange aktuell period och tryck på spara. Hur man kan stämma av momsen vid diff på tex Gå in på fråga verifikation: ekonomi, huvudbok, fråga, fråga verifikation. Sök enligt bild nedan: 6. Gör samma sökning fast med de intäktskonton som finns med i rapporten t ex Bocka posterna mot varandra. Sök fråga verifikation på de poster som inte får någon matchning och se hur man bokat. Vid en differens är det viktigt att tänka på att det inte är det belopp som står på momsavstämningen som ska bokas bort/upp. Exempel: I momsrapporten ser det ut så här: Summa: X 25%: Diff När man sökt fram verifikationerna i fråga verifikation (enligt bild ovan) får man fram en verifikation på konto 3343 på kr som inte har någon matchning. När man går in och tittar på verifikationen ser man att momsen inte blivit uppbokad, som t ex bero på att momskoden nollats och ingen moms bokförts manuellt. Rättning blir: D Momskod K Momskod 3 (25%)

5 Konteringskombinationer 7. Beställ rapporten konteringskontroller som finns under Egen meny, Månadsavstämningar. Ange från period och till period och tryck sedan på spara. Det står i rapporten om det finns konteringsfel eller inte och finns det fel så kommer dessa rader upp med en anvisning om vad som är fel. Kan vara att man bokat på ett uppdragskonto men har en verksamhetskod som säger att det är ett bidrag. Söker man på konto och verksamhetskod (i detta fall) på fråga verifikation får man upp den verifikation som behöver rättas. Rapporten kontrollerar bland annat att: Externa intäkter inte bokats med intern finansiär Interna intäkter inte bokats med extern finsaniär Statliga intäkter inte bokats med utomstatlig finansiär Utomstatliga intäkter inte bokats med statlig finansiär Bidrag får inte bokas på en verksamhetskod som säger att det är ett uppdrag Uppdrag får inte bokas på en verksamhetskod som säger att det är ett bidrag Oreglerade kund- respektive leverantörsfakturor 8. Kundfakturor All fakturering skall ske via en modul i Agresso som heter OLFI (order-lagerfakturering) och ligger under Agresso Logistik. Institutionerna har ett eget totalt ansvar för sina fordringar (fram till att eventuell indrivning skall ske via Kammarkollegiet). Fakturan skall utställas snarast efter att en fordran uppkommit, t ex i samband med externa uppdrag, vid försäljning av material och dylikt. Överenskommelse ska finnas som underlag till faktura. Detta kan vara i form av ett avtal mellan KI och uppdragsgivaren eller en överenskommelse t ex om pris, tid och antal. Moms, OH och LKP ska beaktas. Alla överenskommelser ska vara skriftliga, t ex e-post med beskrivning av vad som är överenskommet, där man ber den andra parten återkomma inom en viss tid om det finns något att invända mot. En fordran får inte överlåtas till annan. Fordringar på statliga myndigheter får inte lämnas till inkasso. Bevakning av kundfordringar görs i AGRESSOs rutin för betalningsbevakning. Dröjsmålsränta skall tas ut på externa kundfordringar som inte betalats på förfallodagen. Inom 15 dagar efter förfallodagen skall en betalningspåminnelse skickas. Vid behov skickas en andra betalningspåminnelse efter ytterligare 15 dagar. KI har ett centralt avtal med Kammarkollegiet gällande fordran för inkassotjänster. Kontakter med Kammarkollegiet går via ekonomiavdelningen som efter begäran från berörd institution ser till att inkassoåtgärder vidtas. En bilaga ska månatligen upprättas där oreglerade kundfakturor som är äldre än 3 månader kommenteras. En tvist om fakturabeloppet är en vanlig orsak till att kundfakturor ligger oreglerade under lång tid. Kommentaren ska utförligt belysa vad institutionen gjort för att lösa tvisten d.v.s kommentaren det finns en tvist om fakturabeloppet räcker inte!

6 Leverantörsfakturor För att utbetalning av leverantörsfakturor ska kunna ske måste först ett betalningsförslag (SU07) beställas från Agresso. De fakturor som kommer med på betalningsförslaget, SU07, kontrolleras enligt särskild rutin, se vidare Ekonomihandboken. Om något är fel eller ofullständigt vidtas nödvändiga åtgärder. Vid eventuella ändringar tas ett återskapat betalningsförslag ut. När kontrollen är avslutad körs betalningsbekräftelse (SU08). Därmed sänds de fakturor som ingick i betalningsförslaget till Plusgirot för bevakning samt utbetalning på förfallodagen. Kontroll av att SU08 stämmer överens med SU07 ska göras. Båda rapporterna skall undertecknas av den som genomför betalningarna. Det är viktigt att kontrollera så att inga leverantörsfakturor ligger kvar av misstag och inte har blivit betalda! Om så är fallet - beställ en ny betalningsbekräftelse SU08 samt kontakta företaget ifall betalningen intekommer dem tillhand före förfallodatumet. Om det är annan orsak till att leverantörsfakturan inte är reglerad ska detta kommenteras på en bilaga, se anvisning 11 (Contempus). Utbliven kreditfaktura samt ny utställd korrekt faktura är en vanlig orsak till att en leverantörsfaktura ligger oreglerad under lång tid. Var tydliga i kommentaren så att den beskriver vad institutionen gjort för påstötningar för att t ex få in en kreditfaktura samt ny korrekt utställd leverantörsfaktura! Finansiering av tranfereringar 9. Transfereringar avser ekonomiska händelser där myndighetens huvudsakliga uppgift är att förmedla pengar från statsbudgeten till olika mottagare i form av bidragsutbetalningar. Bidragen kännetecknas av att den eller de myndigheter som är engagerade i transfereringsverksamheten inte erhåller någon egentlig motprestation från bidragsmottagaren. Bidragsmottagarna återfinns som regel utanför staten t ex stipendiater men även myndigheter kan vara mottagare t ex andra universitet. Transfereringsavsnittet i resultaträkningen avser enbart transfereringar till och från KI och inte mellan institutioner. Transfereringar måste ske enligt kontantprincipen. Det innebär att lämnade bidrag inte får periodiseras utan ska redovisas som lämnat respektive erhållet bidrag den månad då utbetalning av bidraget sker. Det är därför viktigt att lämnade bidrag når adressaten under samma månad. Lämnade bidrag redovisas på något av kontona i kontogrupp 77, 78 eller 79 i resultaträkningens transfereringsavsnitt (i debet). Medel som erhållits för finansiering av transferering ska redovisas på något av kontona i kontogrupp 73 eller 74 i transfereringsavsnittet (i kredit). Se kontoplanen för val av konto. OBS! kontrollera att kontosträngen avseende stipendier som personalavdelningen bokat upp på konto 7931, Lämnade bidrag till enskilda personer för konsumtion, ska överrensstämma exakt med bokningen av intäktsreduceringen som skett i kontogrupp 35 mot valt konto i kontotgrupp 73 eller 74. Rapporten Kontroll transf = 0 kontrollerar att transfereringsavsnittet går i noll på institutionen dvs konto 7300 till konto 7999 får saldot noll. Saldot på transfereringarna måste alltid vara noll över månadsbokslutet! Om transfereringsavsnittet inte går i noll kommenteras detta i övrig bilaga för konto

7 Transferingarna ska inte påverka KI:s resultaträkning då KI endast har en förmedlande roll. KI omför medel från en extern part till en tredje part dvs händelsen som ger upphov till transfereringen har inte föranlett varken någon inkomst eller kostnad endast en reducering av medel som KI förvaltar. Intrastat Vad är intrastat? Intrastat är ett statistiksystem för in- och utförsel av varor mellan EU-länder. Det är nödvändigt som underlag till nationalräkenskaper mm. Viktiga användare av statistiken är bland annat Finansdepartementet, Sveriges Riksbank och EU-kommissionen. 10. Avstämning Intrastat Beställ rapporten för intrastat, den finns under Egen meny, Månadsavstämningar. Ange den aktuella perioden och tryck sedan på spara. Rapporten tar med både varor och tjänster. Det är endast varor som transporterats över den svenska gränsen som ska tas med i intrastatrapporteringen. Intrastaten ska skickas in till ekonomiavdelningen via mail senast den 10:e varje månad. Blanketten som ska fyllas i för intrastat finns på hemsidan. Kontroll av varukoder kan göras på Där kan man även hitta intrastathandledningen där mer information finns. Reavinst/förlust vid utrangering/försäljning anläggningstillgång samt avstämning av saldot på omföringen 11. Om KI har anläggningar som inte längre behövs i den egna verksamheten eller har blivit oanvändbara, är det tillåtet att sälja alternativt utrangera egendomen. Termen utrangering används inom redovisning och innebär att en anläggningstillgång inte längre finns kvar i verksamheten på grund av att den förstörts eller skrotats. En utrangering kan ses som ett specialfall av försäljning, där erhållen ersättning 0. I normalfallet, dvs när försäljning av anläggning sker till extern part, så ska försäljningen genomföras marknadsmässigt. KI ska emellertid vara restriktiv med försäljning, det ska gå att bevisa att egendomen inte behövs någonstans inom KI eller att den är helt obrukbar. Rapporten Ktrl V/F=0 Del 1 kontrollerar ifall någon bokning skett som avser avyttring av en matriell anläggningstillgång och rapporten Ktrl V/F=0 Del 2 kontrollerar att den uppbokade kontosträngen avseende reavinst/förlust motsvaras av en motbokning på intäkts- alternativt kostnadskonto. Hur rapporten tas fram i Agresso, se nästa sida. Mer information om reavinst/reaförlust finns att läsa i kapitlet Materiella anläggningar i Ekonomihandboken.

8 En rapport för avstämning av dessa konton tas fram genom att klicka på fliken Rapporter och sedan öppna mappen Månadsavstämningar och sedan i tur och ordning välja respektive rapport; 1. Ktrl V/F=0 Del 1 2. Ktrl V/F=0 Del 2 På bägge rapporterna anges perioden 201X00 till 201XX. Tryck sedan klar. OBS, för att skänka utrustning krävs regeringens tillstånd enligt 28 Lag (1996:1059) om statsbudgeten. Kontakta alltid Ekonomiavdelningen ifall något sådant skulle bli aktuellt! Samtliga balanskonton, projekt samt även underfinansierade projekt avstämda/ genomgångna Rapporterna för avstämning tas fram genom att klicka på fliken Rapporter och sedan öppna mappen Månadsavstämningar och därefter välja antingen rapporten; Spec. balanskonton Underfin proj 12. På bägge rapporterna anges perioden 201X00 till 201XX. Tryck sedan klar. Rapporten Spec. balanskonton visar det saldo som finns på tillgångs- och skuldkontona. Det är viktigt att kontrollera varför det finns ett saldo på kontona och vad det består av. Det ska vara enkelt att på en bilaga förklara för en extern part vad saldot består av och varför det uppkommit, t ex genom verifikationsnummer samt en förtydligande kommentar. Eventuella felkonteringar ska korrigeras den månad de uppstod samt periodiseringar ska bokas upp enligt den rutin som finns på institutionen. Projekten ska vara genomgågna och kontrollerade så att inte kostnader som inte är tillåtna återfinns på projekten. Cancerfonen tillåter t ex inte hyreskostnader, EU och NIH tillåter inga skuldräntor eller

9 kursförluster (NIH har dessutom speciella krav avseende resekostander). Tänk också på att städa bland avslutade projekt. Om ett projekt är avslutat, dvs redovisat 1 samt godkänt av finansiären och det ändå finns ett projektsaldo kvar, så ska det saldot resultatföras, dvs bokas bort som skuld gentemot finansiären och istället påverka årets resultaträkning. Detta sker vid värderingen, där redovisning sker med konto 2090 och konto 8999, Årets kapitalförändring. Kontrollera även att det finns kontrakt till alla underfinansierade projekt. Förbered med att leta kontrakt så att detta finns inför varje kvartalsbokslut för att minska stressen vid dessa mer pressade bokslutsavstämningar! Contempus Den 1 juli 2008 införde KI, liksom alla myndigheter i Sverige, elektroniskt fakturahanteringssystem. Detta innebär att alla leverantörsfakturor scannas in/läses in elektroniskt. Vid beställning av varor och tjänster vid KI ska särskilt referensnummer på 10 positioner uppges ZZIIAAAAAA, där ZZ = referensid (gemensamt för alla), II = institutionsbeteckning och AAAAAA = personligt KI-ID 13. Anledningen till att en faktura har hamnat i avvikelsehanteringen i Contempus kan vara många. Men det är av största vikt att det sköts noggrant för att undvika betalningsförelägganden! KI är en stalig myndighet och har därmed rätt till 30 dagars betalningstid. Fakturagranskning som görs i för- och efterkontrollen i Contempus ska följa de regler som finns avseende vad fakturan ska innehålla, se Ekonomihandboken. Granskningen ska innebära kontroll av att: Det är en faktura och att den är ställd till KI Bilaga eller följesedel som det hänvisas till finns med Varan/tjänsten stämmer med vad som är beställt Det klart framgår vad fakturan avser Fakturanumret som scannats stämmer överens med fakturan Uppgift om F-skatt finns (när det gäller tjänster) Organisationsnummer finns Fakturabeloppet är rimligt Förfallodatumet är rimligt Det ska klart framgå syfte, deltagare mm om fakturan avser representation Kontrollera att representationsreglerna efterlevs (se intranätet under Personal/Policies) Det framgår vem som är mottagaren (om fakturan avser gåva ska sammanhanget tydligt framgå, t ex 50-års present och till vem) OBS! Rektors representationsregler (se ovan länk till riktlinjer) Konteringen stämmer. Kontrollera även på utländska fakturor: Att det finns VAT-nr Om det ska vara EU-moms eller inte. 1 OBS, kontrollera att finansiären godkänt att saldot tillfaller KI. I annat fall ska restsaldo återbetalas till finansiären.

10 Att det framgår hur betalning ska ske. Finns det t ex en klar anvisning till vilken bank (adress, vilken stad, vilket land), kontonr, swift-kod. Ytterligare hjälp för att betalningen ska hamna rätt är att leverantörens adress är fullständig. Inom EU är det obligatoriskt att IBAN-nr och SWIFT-kod ska finnas. Om något av detta saknas ska fakturan stoppas i väntan på åtgärd samt att särsklid bilaga upprättas och sänds in till EA per e-post Viktigt är att kontakta företaget/organisationen som ställt ut fakturan så att det är medvetna om att KI önskar få en ny korrekt faktura utställd! I övrigt hänvisas till anvisningar och information på KIs intranät.

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-12-18 Uppdatering från tidigare version 2012-06-25: har skett av följande kapitel Forskarflytt där anläggning ingår Kapitel 8.2 Forskarflytt mellan institutioner, Figur

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Manual till faktura- och bokföringsfliken

Manual till faktura- och bokföringsfliken Manual till faktura- och bokföringsfliken Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller rutiner kring fakturor, hantering av fakturor och bokföringsordrar och de olika verifikationstyperna. Ekonomiavdelningen

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

Välkomna. Kundreskontran. Heldag

Välkomna. Kundreskontran. Heldag Välkomna Kundreskontran Heldag Vad är kundreskontran? Fakturans väg från fakturering till betalning Logistik v Kundreskontra Logistik Egen meny Kundreskontra - modul för registrering av order. Kan ändras

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05 Uppdaterad: 2014-03-05 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 Förklaring/typ av ändring: N Ä Äb Äk B ÄS Nytt

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Handledning Exder Business

Handledning Exder Business Handledning Exder Business 3 April 2012 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN 13:e uppdaterade upplagan BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 3. RÄTTA VERIFIKATION... 11 Innehåll Redovisning 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 Syfte 3 Redovisningsmodulen 3 Kommunikation 4 Funktioner i redovisningsmodulen 5 2. REGISTRERA VERIFIKATION... 6 Formuläret Registrera verifikation

Läs mer

Handledning Exder Admin

Handledning Exder Admin Handledning Exder Admin 29 May 2008 handledning_admin.doc Sida 1 1. REDOVISNING 6 1.1 Inställningar 6 1.1.1 Ny bokföringsårsstatus 1.1.2 Nytt bokföringsår 1.1.3 Uppdatera kontoklass 1.1.4 Uppdatera konton

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger

Handbok e-bokföring. Swedbanks handbok för e-bokföring. Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger Handbok e-bokföring Swedbanks handbok för e-bokföring Framtagen åt Swedbank av SpeedLedger e-bokföring Handbok e-bokföring, Handbok Copyright SpeedLedger AB 2009, All rights reserved Tryck: Intellecta

Läs mer

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06

Gårdavägen 4, 412 50 Göteborg Telefon 031-733 06 06 Telefon Onsdagen den 21 November 2012 1. ATT GÖRA INNAN ÅRSKIFTET 1.1. Lägg upp det nya året och skapa nya register - Starta upp Administrationskonsolen. (Administration Console). Öppna mappen Företag

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-01-31 Agressohandboken Uppdaterad 2013-01-31 Innehåll 1. AGRESSO... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 Byta lösenord... 5 De relevanta modulerna i Agresso innehåller:... 5 1.4 Förändringar

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda.

Rapporten visar vilka av dina kundfakturor som förfallit till betalning och ännu inte blivit betalda. Kundreskontra Avstämningslista utredningskonto Ska du tömma utredningskontot för inkomster? Rapporten visar vilka inkomster som bokats in på utredningskontot och vilka inkomster som bokats ut därifrån

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer