BOKSLUTS- ANVISNINGAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOKSLUTS- ANVISNINGAR"

Transkript

1 BOKSLUTS- ANVISNINGAR

2 Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT? ÅRSREDOVISNING DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007) TIDPLAN BOKSLUTSANVISNING ANSVARSFÖRDELNING AVSTÄMNING BRYTDAG FAKTURAHANTERING BALANSKONTON DÄR BILAGA SKA UPPRÄTTAS VID SALDO * Immateriella anläggningstillgångar * Materiella anläggningstillgångar Kontroller vid avskrivning * Pågående anläggningar , 1531 Kundfordringar Osäkra kundfordringar , 1573, 1577, 2569, 2599 Övriga fordringar och skulder Handkassa , 1572 Reseförskott, Förskott lön *, 167* Periodavgränsningsposter Upplupna bidrag/uppdrag Räntekonto i Riksgälden * Plusgiro Överföring till institution Outredda inbetalningar Felkonto , 258*, 2597 Leverantörsskulder A-skatt näringsverksamhet Periodavgränsningsposter * Periodavgränsningsposter KONTON DÄR BILAGA INTE SKA UPPRÄTTAS RESULTATKONTON Internfakturering * Intäkter Brytdagsfakturor Outredda kostnader /5693/5697 Genomgång kostnadskonton Korttidshyra/leasing inventarier * Avyttring materiella anläggningstillgångar *-79* Transfereringsavsnitt ????8 Interna omföringar VÄRDERING PERIODISERING

3 6.1 UPPLUPEN INTÄKT UPPLUPEN KOSTNAD FÖRUTBETALD KOSTNAD ÖVRIGA INSTRUKTIONER

4 1 Varför årsredovisning och delårsrapport? 1.1 Årsredovisning Karolinska Institutet ska upprätta en årsredovisning per den 31 december. Årsredovisningen ska godkännas av konsistoriet och därefter skickas årsredovisningen till regeringen. Årsredovisningen är uppdelad i två huvudavsnitt Resultatredovisning Finansiell redovisning Uppställningen av den finansiella redovisningen regleras i Förordning om årsredovisning och budgetunderlag, FÅB. Kravet på innehållet i resultatredovisningen framgår av det regleringsbrev KI får från regeringen varje år. Redovisningen ska vara uppdelad på verksamhetsgrenarna grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Årsredovisningen ska också innehålla information om andra förhållanden av väsentlig betydelse, även viktiga händelser som inträffat efter 31/12 ska inkluderas. KIs årsredovisning, tillsammans med övriga universitets, högskolors och myndigheters sammanställs sedan till årsredovisningen för hela staten. Årsredovisningsdokumenten används av regering och riksdag för att fatta beslut om vårpropositionen samt budgeten för kommande år som avlämnas i september. Samtliga delar och poster i årsredovisningen ska vara reviderbara. De underlag som institutionerna lämnar in till ekonomiavdelningen utgör sådant material som Riksrevisionen reviderar. De anvisningar som ges i detta dokument avser endast bokslutets finansiella del. Den finansiella redovisningen ska bestå av Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tillhörande noter Sammanställning över väsentliga uppgifter 1.2 Delårsrapport (Undantaget år 2007) Karolinska Institutet ska upprätta en delårsrapport per den 30 juni. Delårsrapporten ska godkännas av konsistoriet och därefter skickas årsredovisningen till regeringen. Delårsrapporten ska bestå av Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Prognos över utfallet på anslag och inkomsttitlar samt verksamhetens kostnader och intäkter för det pågående räkenskapsåret

5 Information om andra förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning Delårsrapporten kan även innehålla Tillhörande noter Samtliga delar och poster i delårsrapporten ska vara reviderbara. 2 Tidplan Den tid KI förfogar över i bokslutsarbetet begränsas av när vi senast måste avlämna redovisningen till regeringen m fl. Den tid vi har till vårt förfogande för upprättande av bokslut är mycket knapp. Det är därför av yttersta vikt att samtliga inblandade i arbetet med framtagande av material respekterar och håller de tidpunkter som gäller. Arbetet måste ske i en viss ordning för att vi tillsammans ska kunna utföra det som åligger oss. Varje enskild uppgift är en del i en lång kedja av transaktioner som ska utföras i bokslutsarbetet. Det finns inga marginaler för att invänta material från en institution som inte överlämnar sina underlag i tid. Institutionerna måste därför hålla de tidsramar som ekonomiavdelningen sätter. Periodstängning innebär att den löpande bokföringen avslutas, vilket innebär att all fakturering ska vara klar och att samtliga interimsbokningar, periodiseringar och avskrivningar är utförda etc. För detaljerad tidplan se separat dokument. 3 Bokslutsanvisning 3.1 Ansvarsfördelning Administrativa chefen, AC, ansvarar för att institutionen har god kvalitet i sin redovisning och att resultat- och balansposterna ger en rättvisande bild av den totala verksamheten och respektive verksamhetsgren. Ekonomiavdelningen, EA, ansvarar i motsvarande mån för att hela KIs redovisning har samma kvalitet. Av detta följer att det arbete som utförs ute på institutionerna lägger grunden för EAs fortsatta arbete och möjligheter att uppfylla sitt ansvar avseende hela KI. AC ansvarar för att samtliga balansposter är avstämda och att bokslutsbilagor är upprättade samt inlämnade i tid. 4 Avstämning Nedan följer en instruktion om hur avstämning ska ske på respektive konto och bilaga. Bilaga ska endast upprättas för konton som har ett saldo. Är saldot noll, ska ingen bilaga upprättas. Samtliga balanskonton ska stämmas av och bilagor upprättas varje månad. AC har ansvar för att avstämning av institutionens balansposter sker löpande. Avstämning ska ske på ett systematiserat sätt. Olika metodik används för om kontot ska stämmas av mot underlag eller om bilagan ska specificera vad saldot består av. För samtliga avstämningar gäller att följande ska framgå: Kontonummer Period

6 Vem som har gjort avstämningen När avstämningen har skett För varje konto eller grupp av konton med värden ska en bilaga upprättas. Bokslutsbilagor som ska användas finns på internwebben under Ekonomi&inköp/Bokslut och budget Eventuella differenser och felaktigheter utreds och korrigeras. Avstämningslistan ska attesteras av AC eller motsvarande och skickas in per post. 4.1 Brytdag fakturahantering Myndigheten ska tillämpa en s k brytdag då den löpande bokföringen för perioden avslutas. Brytdagen ska normalt vara den 10 januari vid helårsskiftet och den 10 juli vid halvårsskiftet (10 Förordning om myndigheters bokföring). Alla leverantörsfakturor som ankommit till KI senast på brytdagen och avser föregående år/halvår ska bokföras i gamla perioden (december respektive juni). Periodstängning i Agresso sker oftast några dagar innan. För att lösa problemet med fakturor som inkommit efter periodstängning men senast på brytdagen har följande rutin upprättats: OBS! Gäller alla leverantörsfakturor, både statliga och icke statliga, som inkommer till KI senast på brytdagen! Även momsen bokförs! Ekonomiavdelningen läser centralt ut alla fakturor som ligger ankomstregistrerade i Contempus och alla fakturor som blivit definitivbokförda i period januari (juli). Beloppet bokas upp på respektive institution. Bokning sker med bruttobeloppet mot manuell leverantörsskuld (konto eller 25611) Nettobeloppet bokas mot konto 5100 och momsen bokas mot momskontot Alla bokningar sker på projekt Mail går ut till institutionerna med lista över vilka fakturor som bokats upp i december (juni). Utförligare rutin för brytdagen skickas via mail. 4.2 Balanskonton där bilaga ska upprättas vid saldo * Immateriella anläggningstillgångar En separat bilaga ska upprättas för de immateriella anläggningstillgångarna. På bilagan ska varje projektnummer anges för sig. Om anläggningen fortfarande är under utveckling ska det anges när den beräknas klar att tas i drift * Materiella anläggningstillgångar Kontrollera först att uppgifterna i anläggningsregistret är korrekt, se kontroller vid avskrivning nedan (kapitel ). Eventuella differenser mellan huvudbok och anläggningsregister ska korrigeras. OBS! Endast en bilaga för hela anläggningsregistret ska lämnas in Kontroller vid avskrivning Vid månadsbokslut räcker det att ta ut KIFAK men vid hel- och delår ska även rapporterna FA03 och FA04 gås igenom

7 Rapport Avstämning anläggningar (KIFAK) När du beställer rapporten behöver du ange senaste avskr.period och avstämningsperiod. Rapport FA03 När du beställer rapporten kan du begränsa urvalet till anläggningar med status N. Kontrollera att avskrivningarna har bokförts månaden innan på alla anläggningar som har restvärde. Kontrollera sedan att samtliga anläggningar i en grupp har samma avskrivningsmetod, frekvens och tid. De ska även stämma med anläggningsgruppens definition. Det ska också finnas ett anläggningsnummer samt en beskrivande text på samtliga anläggningar. Kostnadsställe och projekt bör finnas på alla anläggningar men är frivilligt inom 1000 gruppen. Rapport FA04 Rapporterna återfinns under egen meny, FA04 Periodiska data anläggning. Först beställs rapporten Ladda periodiska data FA04KI. Skriv in avstämningsperiod och spara. Kontrollera att rapporten är klar och har status T, under Underhåll av beställda rapporter. Därefter kan rapporten hämtas genom att välja rapporten Visa periodiska data FA04KI. Kontrollera att alla aktiva anläggningar (status N), har värden i Huvudboken (anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar). De som inte är helt avskrivna har även ett restvärde och avskrivningar i alla perioder. Anläggningar med C-status är utrangerade och ska inte ha några värden på balanskonton i Huvudboken. De ska därmed inte heller ha något restvärde. Alla anläggningar med restvärde ska ha avskrivningar i senaste perioden och därmed också under året, gäller dock inte konst som inte skrivs av. En anläggning får inte ha ett negativt restvärde, då är något fel * Pågående anläggningar Som pågående anläggning får enbart anläggningar vara bokförda som ej ännu tagits i drift. Motivering krävs. På bilagan ska varje anläggningsprojekt anges för sig, med information om när anläggningen kommer att tas i drift. Om anläggningen är klar att driftsättas ska den omföras till 11*-/12*-konto. Några avskrivningar eller låneupptag sker ej från 127* och 119?P , 1531 Kundfordringar Fakturering ska ske före periodstängning. Fakturering till statliga myndigheter ska ske i så god tid som möjligt, för att underlätta motpartsavstämningen mellan statliga myndigheter. Kundfakturor daterade senast 31/12 (30/6) ska bokföras på gamla året. Kundfakturor daterade senare, men som avser gamla året (halvåret), ska registreras före periodstängning på gamla året (halvåret). Huvudbokssaldot ska för varje enskild grupp stämmas av mot kundreskontran, rapport Periodiserad saldospecifikation kund (CU05). Rapporten ska gås igenom, kontrollera status, parkerade fakturor, kreditfakturor och förfallodag. För allt äldre än 3 månader ska även bilaga upprättas

8 Kontrollera även att det inte förekommer klassificeringsfel inom respektive grupp dvs. att kunden ligger inom rätt grupp, statlig kund vid statligt konto o.s.v. Om klassificeringsfel föreligger, ska redovisningsgruppen på ekonomiavdelningen kontaktas för central korrigering. Bilaga upprättas för respektive konto. I de fall manuell reskontra har använts ska bilagan bestå av uppgift om vem fordran avser, verifikationsnummer, period samt belopp. Slutsumma ska stämma med huvudbokssaldo. Om eventuella interna mellanhavanden mellan institutionerna ej är reglerade ska dessa stämmas av med respektive institution. Förekommer avvikelser ska dessa korrigeras. Föreligger något maskinellt fel mellan kundreskontra och huvudbok ska Ekonomisystemgruppen kontaktas. Fordringar som varit förfallna till betalning i mer än 90 dagar måste kunna förklaras, detta gäller även anledningen till att de inte är reglerade Osäkra kundfordringar Samtliga kundfordringar ska gås igenom (värderas), bedömning ska göras om de kommer att betalas eller inte. Särskilt bör beaktas kundfordringar som inte betalats inom förfallotiden eller inte betalats trots påminnelser. Fordringar ska bokföras enligt den så kallade försiktighetsprincipen. Detta innebär att osäkra kundfordringar och/eller konstaterade kundförluster ska kostnadsföras. Man skiljer på befarade och konstaterade kundförluster. Orsaken till detta är att moms endast får begäras tillbaka för konstaterade kundförluster. För vidare hantering av osäkra, befarade och konstaterade kundfordringar se ekonomihandboken , 1573, 1577, 2569, 2599 Övriga fordringar och skulder På bilagan ska specificeras vem KI har fordran på/skuld till, vad det avser, beloppet samt när det kommer att regleras Handkassa Eventuella handkassor ska inventeras. Inventering ska ske av annan person än den som ansvarar för kassan. Inventeringsintyg upprättas och bifogas bilagan. På bilagan ska specificeras vilka handkassor som finns på institutionen. Namn ska anges på respektive person samt utkvitterat belopp. Slutsumman ska stämma med det belopp som huvudboken anger , 1572 Reseförskott, Förskott lön Specifikation över vilka personer som erhållit förskott samt den period som förskottet utbetalats. Bilaga upprättas av personalavdelningen men biläggs institutionens bokslutsbilagor efter kontroll. Gamla förskott måste regleras (redovisa som kostnad eller återbetalas). Ange när reglering kommer att ske *, 167* Periodavgränsningsposter Samtliga periodavgränsningsposter ska specificeras var för sig. På bilagan ska anges vad som periodiseras (t ex hyra), vilken tid periodiseringen avser (t ex kv 1, år 2010) samt

9 motpart/kund/leverantör. Slutsumman ska överensstämma med huvudbokssaldot för respektive konto Upplupna bidrag/uppdrag Av bilagan ska framgå, för vart och ett av projekten: projektnummer, finansiär, verksamhetskod, projektets underskott, beviljat belopp, kontraktets tidsperiod, hittills erhållet belopp, återstående belopp att erhålla (rekvirera/fakturera), avdrag för ev. moms på kommande inbetalningar anges med att man skriver 1 i kolumn moms 25%. Till bilagan bifogas kontrakt som styrker att finansiering av underskottet finns om underskottet är kr eller större. Beviljat belopp och tidsperiod ska framgå av underlaget. Underskrifter av båda parter måste finnas ska endast användas för KI-externa mellanhavanden (fin 3*-8*). Endast bidrags- och uppdragsprojekt (verks 3*, 4*, 5* samt 6*, dock ej 39 eller 311). Inga projekt med kreditsaldo. Se även Värdering Räntekonto i Riksgälden Huvudbokssaldot ska stämma överens med saldot ingående balans samt summan av förändringar på in/ut-plusgirot. Förekommer avvikelser ska dessa korrigeras innan perioden stänger * Plusgiro Huvudbokssaldot ska stämma överens med plusgirots kontoutdrag. Förekommer avvikelser ska dessa korrigeras innan perioden stänger Överföring till institution Stäms av med respektive motpartsinstitution, kontrollera även med motpartsinstitutionen att det är uppbokat så att man är överens Outredda inbetalningar I samband med bokslut ska inbetalningar bokförda som outredda medel vara reglerade. Om det trots detta finns ett saldo på kontot, ska det specificeras med angivande av så mycket information som möjligt, t ex vem som gjort inbetalningen, vad betalningen avser (bidrag eller uppdragsintäkt), period, verifikationsnummer, belopp samt vilka åtgärder som vidtagits för att reda ut vad inbetalningen avser. OBS! är skuldkonton, dvs ska endast ha kreditsaldon. Medel som ska till annan KI-institution bokas på konto 2300 med mot bokning på denna institution. Kontakta mottagande institution. Om leverantörsbetalning kommit i retur p.g.a. fel bankuppgifter eller om det är frågan om en dubbelbetald kundfaktura där vi ska betala tillbaka pengarna ska bokning ske på konto Felkonto Löner bokförda på 2304 korrigeras centralt i UE-företaget efter underlag från personalavdelningen. Övriga felaktigheter, t.ex. felaktiga projekt vid inläsning av televäxeln, ska bokföras bort av institutionen från konto Viktigt att tänka på är att kontot har en så

10 kallad frivillig regel, vilket innebär att alla parametrar måste anges manuellt. Kontrollera vad som är bokat och boka bort precis som det är inbokat, saknas vk så bokar man utan vk , 258*, 2597 Leverantörsskulder Leverantörsfakturor som är daterade senast den 31/12 (30/6) ska bokföras som vanligt, på gamla året, fram t o m periodstängning. Leverantörsfakturor som är daterade efter årsskiftet, men inkommit senast på brytdagen, och som avser gamla året (halvåret) ska också bokföras på gamla året. De av ovanstående fakturor som inte hinner slutregistreras före periodstängning ska hanteras enligt särskild rutin, se 4.1 Brytdag fakturahantering. Fakturor som inkommer i bokslutsskiftet måste få en snabb behandling. Det bästa är att fakturorna attesteras och bokförs i vanlig ordning. Dock bör man påminna användarna att godkänna och attestera, så att så mycket som möjligt bokförs i rätt period. Avstämning ska även ske mellan huvudbok och leverantörsreskontra, rapport Periodiserad saldospecifikation lev (SU05). Gå igenom rapporten och kontrollera status, parkerade fakturor, kreditfakturor och förfallodag. För allt äldre än 3 månader ska även bilaga upprättas. Separat bilaga ska upprättas på respektive konto. Kontroll ska ske av att klassificeringsfel inte föreligger dvs. att t.ex. statlig leverantör ligger i grupp för statliga leverantörer o.s.v. Vid klassificeringsfel kontaktas Ekonomisystemgruppen på ekonomiavdelningen för central korrigering. I de fall manuell reskontra har används ska bilagan bestå av uppgift om vem skulden avser, verifikationsnummer, period samt belopp. Om eventuella interna mellanhavanden finns mellan institutionerna ska dessa stämmas av mellan institutionerna. Om det finns avvikelser ska justering ske. Om något maskinellt fel mellan leverantörsreskontra och huvudbok föreligger så ska Ekonomisystemgruppen kontaktas A-skatt näringsverksamhet På bilaga ska specificeras verifikationsnummer, period, leverantör och innehållen skatt. Skatteavdraget ska alltid göras med hel krona. Redovisning och inbetalning till skattemyndigheten sköts av personalavdelningen Periodavgränsningsposter Samtliga periodavgränsningsposter ska specificeras var för sig. På bilagan ska anges vad som periodiseras (t ex hyra), för vilken tid periodiseringen avser (t ex kv 1, år 20XX) samt motpart/kund/leverantör. Slutsumman ska överensstämma med huvudbokssaldot för respektive konto. Det finns olika balanskonton beroende på om det är en periodiserad kostnad eller intäkt, samt om motparten är statlig eller icke statlig. Det är viktigt att kontrollera en extra gång så att bokföringen gjorts med rätt konto * Periodavgränsningsposter Samtliga periodavgränsningsposter ska specificeras var för sig. På bilagan ska anges vad som periodiseras (t ex hyresintäkter), för vilken tid periodiseringen avser (t ex kv 1, år 20XX) samt motpart/kund/leverantör. Slutsumman ska överensstämma med huvudbokssaldot för respektive konto

11 4.3 Konton där bilaga inte ska upprättas ingående moms Central bilaga upprättas för hela KI. Dock ska moms och omsättning vara avstämd enligt ordinarie rutin Fordringar kontraktsdatabas Konto ska vara noll. 20* Myndighetskapital Bilaga upprättas centralt för hela KI 221* Avsättningar för pensioner Uppgift om aktuell skuld kommer från SPV varje halvår. Personalavdelningen bokför och stämmer av. 24* Diverse avräkningskonton Bilaga upprättas centralt för hela KI 257* Utgående moms Central bilaga upprättas för hela KI. Dock ska moms och omsättning vara avstämd enligt ordinarie rutin Retroaktiva löner Bilaga upprättas centralt för hela KI Semesterlöneskuld Bokförs centralt. Institutionerna ansvarar för att gå igenom det underlag som skickas ut av EA efter varje kvartal Oförbrukade bidrag/uppdrag Som oförbrukade bidrag/uppdrag redovisas erhållna bidrags/uppdragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader. För att få bokföras som oförbrukade bidrag/uppdrag krävs att projekten fortfarande är pågående. Slutförda projekt ska resultatföras i redovisningen. Jämför även saldo på 2732 med avtal/kontrakt. Kontrollera dock att det endast finns bokningar på projekt med verksamhetskod 3*, 4*, 5* samt 6* (dock ej 311) samt med extern finansiär (3*-8*). Inget projekt får ha debetsaldo på detta konto förutom projektet för semesterlöneskulden. 4.4 Resultatkonton Internfakturering Sista dag för internfakturering är 30 november vid helår och 31 maj vid delår. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Inför bokslut ändras betalningsvillkoren till 15 dagar på alla internfakturor. Dessutom stoppas alla internfakturor i förkontrollen. Kontrollera att förfallodatum är rätt så att fakturorna hinner bli reglerade innan den 15 december (15 juni). Om det ändå finns öppna poster efter detta datum ska den institution som har fordran kontakta motparten. Oklarheter ska redas ut och regleras innan sista december respektive sista juni

12 Skulle någon institution av väsentlig anledning vilja framställa en internfaktura efter att stoppdatumet har passerats ska överenskommelse ha skett med motinstitutionens ekonomer så att båda bokför fakturan i samma period. Om en institution har mottagit en internfaktura och anser att fakturan är felaktig ska säljande institution kontaktas omgående. Säljande och mottagande institution ska komma överens om betalning ska ske eller om en kredit ska upprättas. I detta fall är både säljande och mottagande institution ansvariga för att kreditfaktura upprättas, alternativt att betalning skickas. Om betalningen inte hinner verkställas före års-/halvårsskiftet ska ändå båda institutionerna bokföra fakturan i reskontran (period 12 vid helår, period 06 vid delår). Saldot på konto 1512 och 2582 ska stämmas av mellan berörda institutioner som en kontroll att båda har bokat samma belopp och i samma period * Intäkter Kontrollera att endast tillåtna konteringskombinationer finns, enligt rapport under: Egen meny Månadsavstämningar - Konteringskontroll Brytdagsfakturor Uppbokning av brytdagsfakturor, se avsnit Outredda kostnader Preliminärt konto som används av de med ekonomirollen i Contempus. Kontot ska användas väldigt restriktivt och ska utredas nästkommande månad. Kan t.ex. användas vid bevakning när underlag till faktura som måste betalas saknas. Vid saldo på kontot ska bilaga upprättas med förklaring varför posten ligger på kontot samt beskrivning av vad det är för typ av kostnad. Observera att saldo får ligga max 1 månad /5693/5697 Genomgång kostnadskonton Tillgångar med en beräknad varaktighet (ekonomisk livslängd) överstigande 3 år eller till ett större värde än kr (för datorer är gränsen kr) ska redovisas som anläggningstillgång. För att säkerställa att utrustning som borde ha varit anläggningsbokförd inte felaktigt har kostnadsbokförts, ska det inför varje bokslut ske en genomgång av kostnadskonton för förbrukningsvaror etc. Exempel på konton som ska gås igenom är /5693/5697. Eventuella felkonteringar rättas med bokföringsorder (omförs till anläggningskonto)

13 Korttidshyra/leasing inventarier Genomgång ska ske av leasingavtalen för att säkerställa att finansiella leasingavtal bokförs över balansräkningen. Enligt föreskrifterna till 4 kap 2 FÅB ska finansiell leasing redovisas som anläggningstillgång och den framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter redovisas som en skuld. Finansiell leasing är den leasingform som normalt är den vanligast förekommande. För hjälp med bedömningen huruvida ett leasingavtal ska klassas som finansiell eller operationell leasing, kontakta EA. Underlag i form av kalkyl som bevisar att leasingalternativet var billigare än köpealternativet ska ha upprättats men behöver inte lämnas in. På konto ska endast operationell leasing bokföras. Det gäller för hyrning där KI inte förbundit sig att hyra mer än för kortare tid och där uthyraren bär alla risker i form av att leasingobjektet blir omodernt eller oanvändbart. För mer information om finansiell/operationell leasing, se Ekonomihandboken * Avyttring materiella anläggningstillgångar I kontogrupp 673* redovisas resultat vid försäljning/utrangering av anläggningstillgångar. Vid försäljning bokförs försäljningsintäkten på konto 6731 Försäljningsinkomst, materiella anl.. Därefter ska anläggningstillgångens bokförda värden utrangeras, d v s bokföras bort från balansräkningen. Det finns en rapport i Agresso för utrangering av anläggningstillgångar. Innan rapporten beställs måste eventuell försäljningsintäkt bokföras, konto 6731 Därefter beställs rapport KIUTR. Den finns under: Egen meny Bokföringsrapporter - KIUTR utrangering av anläggning. OBS! Innan rapporten körs är det viktigt att först kontrollera i anläggningsregistret att rätt kostnadsställe och projekt används. Kontrollera även att kostnadsställe och projekt inte är C markerade. Rapporten bokför bort anläggningens bokförda värden i balansräkningen. Eventuell reavinst/förlust bokförs om till respektive konto för reavinst/förlust. Anläggningen C- markeras i anläggningsregistret. Rapporten ska endast användas vid utrangering från KI. Den ska inte användas vid flytt/försäljning av anläggning mellan institutioner *-79* Transfereringsavsnitt 73*-79* Lämnade bidrag. KI är ingen bidragsgivande myndighet. 73* - 79*-konton ska endast användas vid utbetalning av stipendier, om KI är koordinator eller vid forskarflytt externt. Börja med att gå igenom posterna som är bokförda på 73* - 79*-kontona för att fånga eventuella felaktigheter. Bokför det som inte är transferering till rätt konto. Observera att för lämnade bidrag gäller en strikt kontantprincip, d v s lämnade bidrag ska bokföras i den period som utbetalning sker. Tänk även på att mottagaren ska hinna få det i samma period som utbetalningen sker. 73*-74* Finansiering av lämnade bidrag. Medel som endast ska förmedlas vidare, där givare eller mottagare är statlig eller vid stipendier, bokförs som finansiering av transferering, 73*74*-konto kredit

14 Stäm av att finansieringen av transfereringarna är bokförda i transfereringsavsnittet. Normalt ska transfereringsavsnittet vara noll, d v s summan av konto = 0. Eventuellt saldo ska kommenteras, på bokslutsbilaga, med hur och när finansiering kommer att ske eller varför inte utbetalning har gjorts. Från 1 januari 2011 går stipendier i transfereringsavsnittet. För hantering se kapitlet om transfereringar i ekonomihandboken ????8 Interna omföringar Används vid omföring av kostnader inom institutionen. Varje separat????8-konto ska vara 0 på finansiärsnivå. Detta ska kontrolleras och rättas före periodstängning. 5 Värdering För värderingsinstruktion se dokument på intranätet. 6 Periodisering I syfte att uppnå en riktig periodisering av intäkter och kostnader i resultaträkningen ska myndigheten i samband med att den löpande bokföringen avslutas bokföra vissa skuld- och fordringsposter. Dessa består av upplupna intäkter och kostnader eller förutbetalda intäkter och kostnader. Exempel på detta är semesterlöneskuld (upplupen kostnad), upparbetade konsultkostnader (upplupen kostnad) och hyror som helt eller delvis avser kommande perioder (förutbetald kostnad). Olika konton används för periodiserad intäkt och kostnad samt för om motparten är statlig eller inte. Beloppet ska överstiga kr per månad. 6.1 Upplupen intäkt Intäkter som tillhör bokslutsperioden men där fakturering skett i senare period. Kontering och bokföring innevarande år Konto D/K 167* Upplupna intäkter konto D 3XXX Periodiseringsintäktskonto K Dessa konteringar vänds tillbaka samtidigt som fakturering sker. Rekvisition av bidrag ska inte periodiseras på detta sätt (se nedan). Bidrags och uppdragsprojekten periodiseras i och med värderingen. Staten har här en omvänd matchningsprincip, 4 kap 1 Förordning om årsredovisning och budgetunderlag. Periodens intäkter blir lika stora som periodens kostnader, och över- eller underskottet balanseras på periodavgränsningspost. Som upplupna bidragsintäkter, konto 1632, redovisas bidragsinkomster som ännu inte erhållits och beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Upplupna bidragsintäkter får endast redovisas i de fall skriftligt avtal föreligger. Som oförbrukade bidrag, konto 2732, redovisas erhållna bidragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader

15 6.2 Upplupen kostnad Kostnader som tillhör bokslutsperioden där faktura inkommit efter brytdagen. Även kostnader som ni vet tillhör bokslutsperioden, men där ni inte erhållit faktura bokförs på detta sätt. Om det finns kostnader som hör till perioden men där faktura inte har kommit innan periodstängning. Kostnaden avser t ex december månad. Beloppet överstiger kr exklusive moms. Känd kommande kostnad Konsultarvode för perioden 20XX-12 Moms Summa att betala kr kr kr Kontering och bokföring i december perioden, bokföringsorder Konto Belopp D/K 5799 Kostnadskonto, periodisering D 2719 Upplupna kostnader K Dessa konteringar vänds tillbaka samtidigt som fakturan anländer. Kontering och bokföring i januari i leverantörsreskontran Konto Belopp D/K 2581 Leverantörsskuld K 1541 Ingående Moms D 5781 Konsultarvoden D 5799 Periodisering tjänster, utomstatliga K 2719 Upplupna kostnader D 6.3 Förutbetald kostnad Leverantörsfakturan har inkommit i perioden innan och avser kostnad tillhörande en senare period, t ex hyror. En leverantörsfaktura daterad före den 31/12 (helår) respektive 30/6 (delår) avser kostnader (t.ex. hyra) för januari månad. Beloppet att periodisera är mer än kr per månad, exklusive moms. Leverantörsfaktura Datum 20/ Hyra perioden kr Moms kr Summa att betala kr

16 Kontering och bokföring i december i leverantörsreskontran Konto Belopp D/K 2581 Leverantörsskuld K 1541 Ingående Moms D 5011 Lokalhyra D 1612 Förutbet hyreskostnader, utomstatliga D 5019 Periodiseringskonto lokalhyra, utomstatlig K Kopiera fakturan och spara den för att bokföra kostnaden i januari månad. Kontering och bokföring i januari månad, bokföringsorder Konto Belopp D/K 1612 Förutbet hyreskostnader, utomstatliga K 5019 Periodiseringskonto lokalhyra, utomstatlig D 7 Övriga instruktioner Bokslutskommentarer ska vara upprättade enligt särskild instruktion. Punkterna på avstämningslista ska utföras och listan ska fyllas i och bifogas bokslutsbilagorna. Inventeringsprotokoll avseende anläggningar och eventuella handkassor ska lämnas in. Alla datum som anges är senaste datum då materialet ska vara klart/ea tillhanda. Underlagen ska vara komplett ifyllda och godkända av behörig person. Alla bokslutsbilagor samt värderingsinstruktion finns på webben under Ekonomi & Inköp/Bokslut & budget Lycka till med bokslutsarbetet!

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-04-22 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande anvisning

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut uppdaterad 2013-10-25 AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- och delårsbokslut Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa avstämningspunkter, se motsvarande nummer i Förtydligande

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2014-08-26 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information 1. Anläggningar Inom staten är det

Läs mer

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST

TIDSPLAN Q Senast uppdaterat: Datum Aktivitet Ansvar November- December INST Datum Aktivitet Ansvar November- December Genomgång av projekten/projektuppföljning Institutionen tar ut rapporten Underfinansierade projekt i UBW (Agresso). Stämmer rapporterna Fråga Intäkt (Brutto) samt

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT... 2 1.2 TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING... 2 1.3 DOKUMENTATION... 3 1.3.1 Fliksystem för minibokslut... 3 1.3.2 Checklista minibokslut... 3 1.4 AVSTÄMNING... 4 1.4.1

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Välkommen på bokslutsinfo!

Välkommen på bokslutsinfo! Välkommen på bokslutsinfo! Aktuellt Status EASY Någon på institutionen behöver vara tillgänglig under vecka 28 (11-15.7) för att svara på eventuella frågor. Ange i ditt autosvar på e-posten vem som är

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande. Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2013-03-27 Ekonomimeddelande 2013:04 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2013 -markering innebär att uppgifter ska utföras

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2016-04-18 Ekonomimeddelande 2016:4 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2016 SLU ska lämna delårsrapport till regeringen.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. Ti 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut 1 Ekonomisektionen 20131201 INNEHÅLL 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR Avst och... 5 standardrapport

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Cirkulär beslutade

Läs mer

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll EKONOMINYTT GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 Innehåll 1 DELÅRSBOKSLUT PER 2003-06-30 sid Delårsrapport 1 Tidplan, checklista 2 Värdering av kundfordringar 2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2010-12-16 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken. Noter till bokslutet REDOVISNINGSPRINCIPER Periodisering Enligt kommunala redovisningslagen ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering

Avstämningar. Avstämning av. Avstämningar. Avstämningar. Om det inte stämmer? Regelbunden rapportering Avstämningar Avstämningar Bokföringen ska hela tiden vara rättvisande. För att kontrollera det, bör du stämma av viktiga konton regelbundet, minst en gång i månaden. Avstämningar Kontantförsäljningskassa

Läs mer

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning

Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga B Uppdragsbeskrivning löpande redovisning Bilaga till uppdragsbrev 2014-05-20 Bilaga 2 Uppdragsavtal Kund Bygg AB Organisationsnummer 556556-1234 Adress Kontaktperson kund Kontaktperson redovisningsföretaget

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2016-12-31 Tidplan årsbokslut 2016-12-31 ver 1 Datum: 2016-11-21 Handläggare: EK/ Karlsson * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 1(28) 3 PERIODAVSLUT... 2 3.1. ÖPPNA NY PERIOD/STÄNG PERIOD/PARKERA PERIOD... 2 3.2. AVSTÄMNING I SAMBAND MED PERIODAVSLUT... 3 3.2.1 AVSTÄMNINGAR INNAN PERIODSTÄNGNING... 3 3.2.1.1

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2012-03-12 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Anläggningar 1. Inom staten är det

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER Periodisering Enligt kommunala redovisningslagen ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15 Uppdaterad: 2013-04-15 Ändringar gjorda under år 2013: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 2305 Verifikationsdifferens N 2013-02-12 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inv årets utg N 2013-02-12

Läs mer

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (10) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2016 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2015-06-29

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2015-06-29 Uppdaterad: 2015-06-29 Senaste ändringar gjorda under år 2014-2015: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 5013 Lokalhyra, statlig N 2014-08-09 1611 Förutbetalda hyreskostnader, statlig N 2014-08-09

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen

Lathund. Periodisering av kostnader och intäkter. Redaktör: Gabriele Nilsson Controller, Ekonomiavdelningen Lathund Periodisering av kostnader och intäkter Allmänt om periodisering Inom redovisning innebär ordet periodisering att intäkter och kostnader ska fördelas till de perioder de hör till. Endast de kostnader

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Ekonomimeddelande 2012:12

Ekonomimeddelande 2012:12 2012-11-26 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2012:12 TIDSCHEMA FÖR ÅRSBOKSLUTET 2012 I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - -

Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Företag: Org nr: - Räkenskapsår: - - -- - - Åtgärder som kan påbörjas före bokslutsdagen (För att spara tid kan flera åtgärder påbörjas före balansdagen för att sedan slutföras i anslutningen till bokslutsdagen.)

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning. Ekonomienheten nov 2006

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning. Ekonomienheten nov 2006 Bokslut på institution 2006-12-31 avstämning av balansräkning och resultaträkning Ekonomienheten nov 2006 Innehållsförteckning 1. Balansräkning och resultaträkning: Ekonomirapport INST BR Avst, Standardrapport

Läs mer

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening

Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Bokföring med BAS-kontoplan i litet företag eller förening Christer Svensson 2011-2012 Att lära sig bokföra är mycket mycket lätt men... du har väl hört historien om läraren som sa: Ni tror kanske att

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

TIDPLAN FÖR ÅRSBOKSLUTET DEN 31 DECEMBER

TIDPLAN FÖR ÅRSBOKSLUTET DEN 31 DECEMBER 11-Dec-2006 07:41:04 CET Pengaktuellt nr 222-24 november 2006 TIDPLAN FÖR ÅRSBOKSLUTET DEN 31 DECEMBER 2006 Ekonomienheten har i ett tidigare Pengaktuellt nr 220 den 9 oktober 2006 redogjort för övergripande

Läs mer