Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas."

Transkript

1 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 1(13) 1. MINIBOKSLUT TIDPUNKT FÖR AVSTÄMNING DOKUMENTATION Fliksystem för minibokslut Checklista minibokslut AVSTÄMNING Förskott avseende materiella anläggningstillgångar utomstatligt Varulager Förskott till leverantörer Omklassificering kundfordringar Värdereglering av kundfordringar Ingående mervärdesskatt Övriga fordringar Anläggningstillgångar lämnade till försäljning Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Upplupna intäkter Koncerneliminering Behållning räntekonto Kassa vid bokslut Statskapital Avsättningar Lån i Riksgäldskontoret Trygghetsstiftelsen Utgående mervärdesskatt Omklassificering leverantörsskulder Interimskonton leverantörsskulder Leverantörsskulder avseende investeringar Leverantörsskulder, kursdifferenser Övriga skulder Depositioner Förskott uppdragsgivare Diverse avräkningskonton endast finansföretaget Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Förutbetalda intäkter Förändring pensionsavsättning inkl särskild löneskatt BILAGOR DOKUMENTJUSTERING... 13

2 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 2(13) 1. Minibokslut Fyra gånger om året ska ett minibokslut upprättas för varje polismyndighet m.fl. Syftet med minibokslut är att mellan boksluten göra avstämningar för att ha kontroll på balanskontona och att eventuella differenser utreds och rättas löpande, vilket leder till att det vid bokslutstillfällena blir mindre arbetsbörda för utredning av differenser. Avstämningarna efter mars och september görs efter bokslut och blir en extrakontroll av att IB är rätt, att vändningar efter bokslut är gjorda och att inga differenser i övrigt har uppstått eller finns kvar sedan bokslutet. Avstämningarna efter maj och november är en viktig kontroll inför bokslutet för att eventuella differenser ska hinna utredas och rättas i god tid innan bokslutsperioden. Vid bokslut ska därmed inga gamla differenser finnas kvar, utan enbart eventuella differenser som uppstått i juni eller december ska finnas. Minibokslutet ska genomföras av profil 1. Vissa konton avstäms månadsvis av profil 2 och vid minibokslut av profil 1, vilket gäller konton för ingående moms (154-konton) samt Kassa och bank ( ). Handläggare på PAC/PA ansvarar för att stämma av konto 1570, 1571, 1573, 1578, 2595, 2611 och 2612 månadsvis för Palassomyndigheterna samt säkerställer att eventuella differenser åtgärdas snarast. Gjord avstämning för dessa konton lämnas till profil 1:or vid delårsrapport och årsbokslut. Vid minibokslut ska avstämningarna stämmas av efter att PAC/PA ha gjort avstämningen klar. COPS-myndigheterna gör enligt gränssnittet själva avstämning av konto 1570, 1571, 1573, 1578, 2595, 2611 och Vid bokslut ska upprättade specifikationer skickas till PAC. 1.2 Tidpunkt för avstämning Avstämning ska göras efter periodstängning för perioderna mars, maj, september och november. Avstämning samt utredning och rättning av eventuella differenser ska vara klart 8 arbetsdagar efter periodstängning. Arbetsdag 7 och 8 efter periodstängning är avsedda som frågedagar gällande differenser som upptäckts vid minibokslut och som man behöver stöd för att rätta. Handläggare för koncernredovisning har extra tid avsatt för dessa frågor under de här dagarna.

3 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 3(13) 1.3 Dokumentation Dokumentationen till minibokslut ska göras på två sätt, dels en mall för själva avstämningen och dels en checklista för översikt av vilka minibokslut som är klara och om eventuella differenser är utredda och rättade Fliksystem för minibokslut Avstämningarna ska dokumenteras och mallen Minibokslut och Minibokslut indata (inläsningsmall) ska användas. Utfall till mallen Minibokslut läses in via filen Minibokslut indata.xls. Instruktion för hur inläsningen ska göras finns i Minibokslut indata.xls, fliken Instruktion excelfil. I avstämningarna är fält som ska fyllas i gulmarkerade. Fliksystemet finns sparat som bilaga till rutinbeskrivningen under: G:\PAC\GEMENSAM\SPELREGLER\04 Rutiner EA- verksamhet\4.1 Huvudbok, bokslut\rutinbeskrivningar. Fliksystemet ska sparas digitalt efter varje avstämning under: G:\PAC\EA\Avstämningar\Minibokslut\Polismyndighet XX Checklista minibokslut I checklistan för översikt av miniboksluten finns en uppdelning för årets fyra minibokslut samt uppdelning för respektive polismyndighet m.fl. Mallen ska fyllas i på två rader för varje polismyndighet m.fl. Dels när ett minibokslut är klart och dels när de eventuella differenserna är utredda och rättade. Se bild nedan, exempelvis rad 5 och 6. Ifyllnaden ska göras med respektive handläggares initialer, d.v.s. en signatur istället för ett kryss.

4 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 4(13) 1.4 Avstämning I minibokslutet ska avstämning göras av samtliga balanskonton. I fliksystemet för minibokslut finns de konton som tillkommer vid minibokslut jämfört med en ordinarie månadsavstämning. De konton som stäms av månadsvis i fliksystemet stäms av på samma sätt vid minibokslut. I mallen finns för varje konto en hjälpkommentar för vad ett eventuellt saldo bör bestå av eller stämmas av mot. Nedan följer beskrivning av de avstämningar som tillkommer vid minibokslut Förskott avseende materiella anläggningstillgångar utomstatligt Konto Långfristiga förskott utomstatliga leverantörer Bör ej finnas saldo. Stäm av att eventuellt saldo kan specificeras och att inga gamla outredda poster ligger kvar Varulager Konto 1410 Lager - RE 01: Stäm av att inga andra poster än lagertransaktioner finns bokförda. - RE 02-29: Stäm av att saldot stämmer med saldot i senaste bokslutet 20XX06 (delår) eller 20XX13 (helår) Förskott till leverantörer Konto 1482 Förskott till leverantörer (utomstatliga) Bör ej finnas saldo. Stäm av att eventuella saldon på kontona kan specificeras och att inga gamla outredda poster ligger kvar Omklassificering kundfordringar Konto Omklassificering av kundfordringar Konto Omklassificering av kundfordringar (koncerninterna) Konto Omklassificering av kundfordringar (inomstatliga)

5 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 5(13) Konto Omklassificering uppbördsfordringar Stäm av att det inte finns något saldo på ovanstående konton. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår) Värdereglering av kundfordringar Konto 1519 Värdereglering kundfordringar (utomstatliga) Konto 1538 Värdereglering kundfordringar (inomstatliga) - Till hjälp vid avstämningen bör rapporten för befarade kundförluster användas; Kundreskontralista osäkra fordringar (se nedan). Rapporten ska beställas med samma förfallodatum som vid senast föregående bokslut, d.v.s. 20XX (delår) eller 20XX (helår). - Bokförda poster mellan boksluten ska enbart avse vändningar av befarade kundförluster med anledning av att de är betalda, en skriftlig amorteringsplan har upprättats och efterlevs eller att de är konstaterade kundförluster. Rutin: Agresso Ekonomi/Kundreskontra/Fråga/Öppna och historiska poster alla kunder/ Kundreskontralista osäkra fordringar. Förfallodatum Kundgrupp Period Delår 200X0430 XX 200X06 Helår 200X1031 XX 200X13 Konto 1539 Värdereglering övriga fordringar (inomstatliga) Konto 1589 Värdereglering övriga fordringar (utomstatliga) - Bokförda poster mellan boksluten ska enbart avse vändningar av befarade kundförluster med anledning av att de är betalda, en skriftlig amorteringsplan finns upprättad och efterlevs eller att de är konstaterade kundförluster. Konto Värdereglering uppbördsfordringar - Bör ej finnas saldo. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår) Ingående mervärdesskatt Konto 154* Ingående mervärdesskatt - Stäm av att saldot på kontogruppen är noll, d.v.s. all ingående mervärdesskatt är omförd till redovisningskonto. - Stäm av att eventuell periodiserad moms är vänd efter bokslut enligt lathund för periodiseringar (bilaga till bokslutsanvisningarna).

6 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 6(13) Konto 1550 Fordran mervärdesskatt, redovisningkonto - Stäm av saldot mot föregående månads rekvisition till Skatteverket Övriga fordringar Konto 1580 Fordran utländsk mervärdesskatt - Stäm av att det inte finns gamla oreglerade fordringar och att ett eventuellt saldo ska specificeras. Konto 1588 Övriga fordringar, utomstatliga - Stäm av att det inte finns gamla oreglerade fordringar och att ett eventuellt saldo kan specificeras. - Avstämningen kan behöva göras i samarbete med myndigheten. Konto 1570 Reseförskott till anställda Konto 1571 Löneförskott till anställda Konto 1573 Fordringar anställda AMF-försäkring Konto 1578 Övriga fordringar hos anställda - PAC/PA gör avstämning månadsvis av ovanstående konton. Vid minibokslut ska profil 1 kontrollera avstämningen. Avstämningarna finns sparade under: G:\PAC\PA\PA Grupp X\PMY XXX\Avstämning balanskonton Anläggningstillgångar lämnade till försäljning Konto 1590 Anläggningstillgångar lämnade till försäljning Stäm av att saldo kan specificeras och att inga gamla outredda poster ligger kvar Förutbetalda kostnader Konto 1611 Förutbetalda hyror, inomstatliga Konto 1613 Förutbetalda leasingavgifter, utomstatliga Konto 1618 Övriga förutbetalda kostnader, inomstatliga Konto 1619 Övriga förutbetalda kostnader, utomstatliga Stäm av att vändning tillbaka till konto 1612 är gjord 20XX07 (delår) och 20XX01 (helår) samt att eventuella manuella periodiseringar på kontona är vända i de perioder som kostnaderna hör till.

7 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 7(13) Upplupna bidragsintäkter Konto 1631 Upplupna bidragsintäkter (inomstatliga) Konto 1632 Upplupna bidragsintäkter (utomstatliga) Stäm av att det inte finns något saldo på ovanstående konton. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår) Upplupna intäkter Konto 1671 Upplupna hyror (inomstatliga) Konto 1672 Upplupna hyror (utomstatliga) Konto 1678 Övriga upplupna intäkter (inomstatliga) Konto 1679 Övriga upplupna intäkter (utomstatliga) - Stäm av att saldona kan specificeras och att vändningar är gjorda i de perioder då fakturering sker. Konto 1676 Upplupen ersättning för tjänstexport Konto 1677 Upplupen ersättning Phareprojekt - RE01: Stäm av att enbart SIDA-projekt är bokförda här. - RE 02-29: Bör ej finnas saldo Koncerneliminering Konto 1699 Koncerneliminering, periodavgränsningsposter Konto 2799 Koncerneliminering, periodavgränsningsposter Stäm av att det inte finns något saldo på ovanstående konton. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår) Behållning räntekonto Konto 1910 Räntekonto Konto Avräkning RGK Konto Avräkningskonto internhandel Stäm av att saldot på konto 1910 motsvarar ingående balans och månadsrapporter från aktuella banker. Då koncernkonto 1910 även innehåller saldot på konto och måste även de kontonas saldo specificeras.

8 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 8(13) Kassa vid bokslut Konto 1992 Kassa vid bokslut Stäm av att det inte finns något saldo på kontot. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår) Statskapital Konto 2012 Statskapital utan avkastningskrav Utgående saldo på konto 2012 ska motsvara ackumulerat anskaffningsvärde på konst (kontogrupp 1290 och 1291). För RPS innefattar avstämningen även beredskapstillgångar. Beredskapstillgångar finansierade med anslag 6:8 Ordning och säkerhet redovisades t.o.m som statskapital (gäller endast Rikspolisstyrelsen). Utgående saldot på konto 2012 ska motsvara summan av: 1. Föregående års utgående balans (d.v.s.. IB) på konto 2012 (-). 2. Minskat med föregående års avskrivningar avseende beredskapstillgångar anskaffade tom som under året förts om från konto 2090 Kapitalförändring enligt resultaträkning till konto 2012 (+). 3. Årets anskaffningsvärde på konst via statens konstråd Avsättningar Konto 2210 Avsättning för pensioner Konto 2211 Särskild löneskatt pensionsavsättningar - Avstämning av att det löpande bara finns transaktioner som rör nya pensionsbeslut eller vändningar pga betalda SPV-fakturor. - I mallen fylls UB från föregående bokslut (20XX13 eller 20XX06) i samt utfall som avser pensiontransaktioner (20XX01-20XXXX eller 20XX07-20XXXX). Konto 2250 Övriga avsättningar - Stäm av att vändningar är gjorda månadsvis allt eftersom lön utbetalas för uppsagd personal eller hyresfakturor för uppsagda lokaler bokförs.

9 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 9(13) Lån i Riksgäldskontoret Konto Skuld i Riksgäldskontoret Saldon på konto ska stämmas av mot låneansökan som erhålls i juni eller december. Eventuella differenser ska utredas och rättas Trygghetsstiftelsen Konto Trygghetsstiftelsen Bör ej finnas saldo. Eventuella öresdifferenser ska korrigeras Utgående mervärdesskatt Konto 2575 Redovisningskonto utgående mervärdesskatt 25 % Konto 2576 Redovisningskonto utgående mervärdesskatt 12 % Konto 2577 Redovisningskonto utgående mervärdesskatt EG-varor Konto 2578 Redovisningskonto utgående mervärdesskatt förvärv tjänster utlandet Konto 2579 Redovisningskonto utgående mervärdesskatt 6 % Stäm av på ovanstående konton att saldona motsvarar redovisad utgående mervärdesskatt för de två senaste föregående perioderna Omklassificering leverantörsskulder Konto Leverantörsskulder (koncerninterna) omklassificering Konto Leverantörsskulder (inomstatliga) omklassificering Konto Leverantörsskulder omklassificering (utomstatliga) Konto Leverantörsskulder omklassificering (utländska) Konto Övriga kortfristiga skulder omklassificering Bör ej finnas saldo. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår).

10 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 10(13) Interimskonton leverantörsskulder Konto Interimskonto koncerninterna leverantörsskulder - Bör ej finnas saldo. Uppbokade poster ska vara vända 20XX07 (delår) eller 20XX01 (helår). Konto Interimskonto inomstatliga leverantörsskulder Konto Interimskonto utomstatliga leverantörsskulder Konto Interimskonto utländska leverantörsskulder Konto Interimskonto övriga kortfristiga skulder - Stäm av att saldo kan specificeras. Stäm av att vändningar är gjorda i de perioder som respektive faktura bokförs Leverantörsskulder avseende investeringar Konto 2582 Leverantörsskulder avseende investeringar Bör ej finnas saldo. Stäm av att vändning är gjord 20XX Leverantörsskulder, kursdifferenser Konto Leverantörsskulder, kursdifferenser Bör ej finnas saldo. Stäm av att vändning är gjord 20XX01 och 20XX Övriga skulder Konto 2595 Stoppad lön lönesystem Konto 2611 Införsel lönesystem Konto 2612 Intresseavdrag lönesystem - PAC/PA gör avstämning månadsvis av ovanstående konton. Vid minibokslut ska profil 1 kontrollera avstämningen. Avstämningarna finns sparade under: G:\PAC\PA\PA Grupp X\PMY XXX\Avstämning balanskonton Depositioner Konto 2632 Deponerade medel, utomstatliga - Stäm av att saldot kan specificeras och att det inte finns gamla outredda skulder.

11 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 11(13) Konto 2634 Avräkningskonto kommissionsförsäljning - Stäm av att saldot kan specificeras för de objekt som är lämnade till kommissionsförsäljning och att det inte finns gamla outredda skulder Förskott uppdragsgivare Konto 2641 Förskott uppdragsgivare, inomstatliga Konto 2642 Förskott uppdragsgivare, utomstatliga Stäm av att saldo kan specificeras och att det inte finns gamla outredda poster Diverse avräkningskonton endast finansföretaget Konto 268* Diverse avräkningskonton endast finansföretaget Stäm av att saldo kan specificeras och att det inte finns gamla outredda poster Upplupna kostnader Konto 2711 Upplupna löner Konto 2713 Upplupna övertidskostnader Konto 2715 Upplupna arvoden Konto 2751 Sociala avgifter på upplupna löner Konto 2753 Sociala avgifter på upplupna övertidskostnader Konto 2755 Sociala avgifter, upplupna arvoden - Stäm av att saldona stämmer mot UB 20XX06 (delår) respektive 20XX13 (helår). Inga bokförda poster ska finnas löpande mellan boksluten. Konto 2722 Upplupna räntekostnader, RGK Konto 2723 Upplupna räntekostnader, utomstatliga Konto 2729 Övriga upplupna kostnader, utomstatliga - Stäm av att saldo kan specificeras samt att vändningar är gjorda i de perioder som faktura eller motsvarande bokförs. Konto 2728 Övriga upplupna kostnader, inomstatliga - Stäm av att saldo kan specificeras samt att vändningar är gjorda i de perioder som faktura bokförs. Avgift till Arbetsgivarverket ska ej vändas, förändring bokförs istället varje månad.

12 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 12(13) Oförbrukade bidrag Konto 2731 Oförbrukade bidrag, inomstatliga - Stäm av att enbart inomstatliga projekt är bokförda här. Konto 2732 Oförbrukade bidrag, utomstatliga - Stäm av att enbart utomstatliga projekt är bokförda här Förutbetalda intäkter Konto 2774 Förutbetalda intäkter, inomstatliga Stäm av att vändning tillbaka till konto 2775 är gjord 20XX07 (delår) och 20XX01 (helår) samt att eventuella manuella periodiseringar på kontot är vända i de perioder som intäkten avser Förändring pensionsavsättning inkl särskild löneskatt Konto 4658 Förändring av särskild löneskatt på pensionsavsättning Konto 4659 Förändring av pensionsavsättning Stäm av att utfallet på konto 4658 och 4659 stämmer överens med förändringen på konto 2210 och 2211 under samma period. Avstämning görs enligt nedan: UB konto IB konto 2210 = utfall på konto 4659 UB konto IB konto 2211 = utfall på konto 4658

13 Utgåva nr: 1.0 Sida nr: 13(13) Bilagor Bilaga 1 - Fliksystem: Minibokslut Bilaga 2 - Minibokslut indata Bilaga 3 - Checklista minibokslut Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Charlotte Scherling/ 01CHASCH Rubrik: Minibokslut Utgår: -- Införes: Dokumentet i sin helhet Datum och signatur: /CHASCH

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut

PAC: s spelregler Avsnitt 4.1.3 Rutinbeskrivning periodavslut Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 1(28) 3 PERIODAVSLUT... 2 3.1. ÖPPNA NY PERIOD/STÄNG PERIOD/PARKERA PERIOD... 2 3.2. AVSTÄMNING I SAMBAND MED PERIODAVSLUT... 3 3.2.1 AVSTÄMNINGAR INNAN PERIODSTÄNGNING... 3 3.2.1.1

Läs mer

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2

FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 RIKSPOLISSTYRELSEN 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK 1: BALANSRÄKNING: MASKINELL SAMT NOT... 2 FLIK 2: RESULTATRÄKNING: MASKINELL... 2 FLIK 3: ANSLAGSREDOVISNING... 2 FLIK 4: INKOMSTTITELREDOVISNING... 2

Läs mer

Dokumentnamn: Gränssnittslista. Datum 2010-01-01. PAC Koncern Användare PAC. Kommentar

Dokumentnamn: Gränssnittslista. Datum 2010-01-01. PAC Koncern Användare PAC. Kommentar Nr Kundfakturering och inbetalningar Koncern 1. Kundfakturaunderlag 1.1 Upprätta debetfakturaunderlag/kreditfakturaunderlag med befintliga kundnummer och namn X Fakturaunderlaget ska innehålla fullständiga

Läs mer

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU

Ekonomihandbok. Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1: Cecilia Bruhn/CECBRU Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(5) 1 INLEDNING KUNDFORDRINGAR... 2 2 BETALNINGSBEVAKNING... 2 2.1 PÅMINNELSER... 2 2.2 INKASSO... 2 2.3 DRÖJSMÅLSRÄNTA... 3 3 VÄRDERING AV KUNDFORDRINGAR... 3 3.1 OSÄKRA FORDRINGAR...

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

periodavslut, koncernredovisning

periodavslut, koncernredovisning Utgåva nr: 1.1 Sida nr: 1(47) 1 PERIODAVSLUT... 3 2 AVSTÄMNINGAR OCH BOKFÖRINGAR INNAN SÄNDNING TILL HERMES... 4 2.1 KONTROLLERA ATT ALLA POLISMYNDIGHETER M.FL. STÄNGT PERIODEN I AGRESSO...4 2.1.1 Rutin...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Östra stenfruktens IT-förenings sjunde verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström

Företagets bokslut med periodiseringar. Daniel Nordström Företagets bokslut med periodiseringar Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut med periodiseringar Värdering av anläggningstillgångar Bokföring av anläggningstillgångar Bokföring av avskrivning

Läs mer

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital.

a) Årets utdelningar får aldrig överstiga bolagets fria egna kapital. FRÅGA 1: 20 poäng besvaras i svarsmallen Är följande påståenden korrekta eller inkorrekta? Om ni anser att påståendet är korrekt så kryssar ni i korrekt-kolumnen i svarsmallen. Om ni anser att påståendet

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare

Information till legitimerade tandhygienister. Bokföring. STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Bokföring STHFs lokalföreningar & TandhygienistFöretagare TANDHYG Innehåll Konstituerande möte... 1 Ekonomisk redovisning till medlemmarna... 1 Bokföring...

Läs mer

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231 Innehållsförteckning Balansräkning... 3 1 Tillgångar... 3 10 Immateriella anläggningstillgångar... 4 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 4 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 5 15 Fordringar...

Läs mer

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26

Handledning Avräkning med statsverket. Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 Handledning Avräkning med statsverket Att stämma av och specificera balansposten ESV 2008:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2014-08-26 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information 1. Anläggningar Inom staten är det

Läs mer

Föreläsning. Externredovisning B 722G95 ht 2015. Föreläsning vecka 3

Föreläsning. Externredovisning B 722G95 ht 2015. Föreläsning vecka 3 Linköpings universitet 2015-12-18 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 722G95 ht 2015 3 Föreläsning vecka 3 IAS 2 och K3 kap. 13 Varulager IAS 11 Entreprenadavtal

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

En bokföringsguide till att lära sig bokföra

En bokföringsguide till att lära sig bokföra En bokföringsguide till att lära sig bokföra Innehåll Vad har alla framgångsrika företag gemensamt?... 1 Håller din affärsidé?... 1 Kom igång med bokföringens grunder... 2 Dags att börja bokföra... 4 Lär

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015. 1. Delårsrapportens undertecknande... 3

DELÅRSRAPPORT 2015. 1. Delårsrapportens undertecknande... 3 Innehåll 1. Delårsrapportens undertecknande... 3 2. Kommentarer till delårsrapporten... 4 2.1 Verksamhetens kostnader... 4 2.2 Verksamhetens intäkter... 5 2.3 Ekonomiska krav med osäker utgång... 5 3.

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll

EKONOMINYTT. GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 DATUM 2003-05-27. Innehåll EKONOMINYTT GÖTEBORGS UNIVERSITET Information från avdelningen för ekonomistyrning NR 49 Innehåll 1 DELÅRSBOKSLUT PER 2003-06-30 sid Delårsrapport 1 Tidplan, checklista 2 Värdering av kundfordringar 2

Läs mer

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet)

Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Exempel på tentamensuppgifter (lösningsförslag följer sist i dokumentet) Förklara innebörden av försiktighetsprincipen. (2p) Vilka tre kriterier ska vara uppfyllda för att kunna ta upp en tillgång i redovisningen?

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2012 31/8 2013 HSB BRF KALKBRÄNNAREN I KLAGSHAMN 1 2 Öppnar Innehållsförteckning dörren delägarna! Kallelse och dagordning till föreningsstämma 1 HSB Certifiering

Läs mer

Handledning Checklista för bokslut. Ett stöd för myndighetens arbete med årsredovisningen ESV 2015:57

Handledning Checklista för bokslut. Ett stöd för myndighetens arbete med årsredovisningen ESV 2015:57 Handledning Checklista för bokslut Ett stöd för myndighetens arbete med årsredovisningen ESV 2015:57 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där

Läs mer

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99)

13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) kundfakturaunderlag. 4.1 Kontroll av kundfakturaunderlag till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) 13 Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1 (13) 4.1 Kontroll av till externa kunder (kundgrupp 50,51,60,70,80,85 och 99) När vi kontrollerar till externa kunder börjar vi med att söka i kundregistret via Agresso Ekonomi/

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2016-12-31 Tidplan årsbokslut 2016-12-31 ver 1 Datum: 2016-11-21 Handläggare: EK/ Karlsson * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11)

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut (flik 1-11) 1 Ekonomisektionen 20101117 Inledning... 3 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Momskatten. Vad är MOMS? Vem betalar MOMS? Redovisning av moms. Hur stor är MOMSEN? En statlig konsumtionsskatt. Mervärdesskatt. Skatt på mervärdet

Momskatten. Vad är MOMS? Vem betalar MOMS? Redovisning av moms. Hur stor är MOMSEN? En statlig konsumtionsskatt. Mervärdesskatt. Skatt på mervärdet Vad är MOMS? Mervärdesskatt MOMS En statlig konsumtionsskatt Skatt på mervärdet INGEN KOSTNAD för företaget Vem betalar MOMS? Momskatten Slutkonsumenten Företagen sköter uppbörden Skattskyldiga är alla

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Instruktion årsredovisning och bokslut 2015

Instruktion årsredovisning och bokslut 2015 PM 2015-10-30 1 (21) Kommunledningskontoret Paula Hautala Tfn 0171-62 51 51 e-post paula.hautala@enkoping.se Kommundirektör Förvaltningschefer Avdelningschefer KLK Ekonomer Instruktion årsredovisning och

Läs mer

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta

Avsnitt 1.4.4 Kassahantering, kontanta Utgåva nr: 1 Sida nr: 1(7) 1 INLEDNING KASSAHANTERING, KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2 KONTANTA INBETALNINGAR... 2 2.1 BOKFÖRING...2 2.2 VERIFIKATION...4 2.3 SPÅRBARHET...5 3 STYRANDE REGLER... 5 Utgåva

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut

Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut Bokslut på institution avstämning av balansräkning och resultaträkning vid årsbokslut 1 Ekonomisektionen 20131201 INNEHÅLL 1. Balansräkning och resultaträkning: ekonomirapport INST BR Avst och... 5 standardrapport

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015

Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 Resultaträkning Resultaträkning för Veberöds Scoutkår och Badet 2015 SCOUTKÅREN BADET TOTALT RÖRELSENS INTÄKTER 185 632 381 234 566 866 DIREKTA KOSTNADER -47 604-88 367-135 971 BRUTTOVINST 138 028 292

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Balansräkning... 5 Resultaträkning... 6 Notförteckning... 7 Revisionsberättelse... 9 3(9) Förvaltningsberättelse

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Brf Violen Årsredovisning 2014

Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Årsredovisning 2014 Brf Violen Org. nr 717600-3023 RESULTATRÄKNING 4(9) INTÄKTER Nettoomsättning 2014 Not 2013 Årsavgifter 1 595 424 1 595 424 Hyresintäkter 53 231 1 648 655 1 53 141 1 648

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2013 31/12 2013 HSB BRF BOLLEBYGD I MALMÖ Planerade Kallelse och månadsavgifter dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Bollebygd kallas härmed till

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering

Fastställd av: 01MATBER PAC:s spelregler Avsnitt 4.3.1 Rutinbeskrivning för kundfakturering Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning

Läs mer

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare Hälso- och sjukvårdsförvaltningen RUTIN 1 (14) Senast uppdaterad -02 Rutin för redovisning av dagskassor för enheter kopplade till TakeCare RUTIN 2 (14) Senast uppdaterad -02 Innehållsförteckning Inledning... Verksamheten... 4 Stängning

Läs mer

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen

Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Statskontoret Föreskrift 1 (14) 18.8.2014 Dnr VK/687/00.01/2014 Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten Uppgifter som ska lämnas till centralbokföringen Enligt 41b (600/1997) i förordningen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken.

I noterna till balansräkningarna 2008 och 2009 redovisas tillgångsbelopp i kolumnen för bokslut utan plustecken. Skulder redovisas med minustecken. Noter till bokslutet REDOVISNINGSPRINCIPER Periodisering Enligt kommunala redovisningslagen ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/5 2014 30/4 2015 HSB BRF HÖGAHOLM I MALMÖ Kallelse och dagordning Medlemmarna i HSB bostadsrättsförening Högaholm kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Skattekontot och intäktsräntan

Skattekontot och intäktsräntan PM 1(23) Mats Andersson 010-574 80 84 Patrik Andreasson 010-573 51 14 Skattekontot och intäktsräntan 1 Bakgrund Skatteverket har under senare tid sett flera tecken på att skattekontot har börjat användas

Läs mer

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb

Årsredovisning. Koncernårsredovisning. Björklidens Golfklubb Björklidens Golfklubb Årsredovisning och Koncernårsredovisning för Björklidens Golfklubb 897300-3844 Räkenskapsåret 2014 Björklidens Golfklubb 1(21) Styrelsen för ideella föreningen Björklidens Golfklubb

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2016-04-28 Uppdaterad: 2016-04-28 Senaste ändringar gjorda under år 2016: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr.o.m. 57317 Avtalsreglerad köpt utbildning, internationella N 2016-01-04 samarbeten 57367 Resebidrag,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). ESV Cirkulär 2015:6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF PAVILJONGEN I LIMHAMN BRF Paviljongen i Limhamn 769616-7266 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA I BRF PAVILJONGEN I LIMHAMN Bostadsrättsinnehavarna i BRF Paviljongen

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998 ÅRSBOKSLUT för Kyrkmossens anläggningssamfällighet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Övningsmaterial för Visma eekonomi

Övningsmaterial för Visma eekonomi Övningsmaterial för Visma eekonomi VILL DU HA ÖVNINGAR I VISMA eekonomi? DET HÄR ÖVNINGSMATERIALET ÄR TILL FÖR DIG! Senast uppdaterad: 2016-01-10 Introduktion Välkommen till nya jobbet! Vi på Övningsbolaget

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Rapport över granskning av bokslut 2004

Rapport över granskning av bokslut 2004 Rapport över granskning av bokslut 2004 KPMG 2005-06-28 Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Syfte 2 3. Omfattning 2 4. Verksamheten 3 5. Resultaträkning 3 5.1 Nyckeltal (i mkr) 3 5.2 Utfall

Läs mer

REDOVISNINGSPRINCIPER

REDOVISNINGSPRINCIPER REDOVISNINGSPRINCIPER Periodisering Enligt kommunala redovisningslagen ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G K O N C E R N R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G och K O N C E R N R E D O V I S N I N G för Easyfill AB (publ) Org.nr. Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014

Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Resultaträkning Not 2015 2014 1 (6) Årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 Styrelsen för Föreningen Fyrisgården avger härmed följande årsbokslut. Alla belopp redovisas i tusentals kronor. Resultaträkning Not 2015 2014

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening

79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst. Årsredovisning. Piteå. OK Piteå ekonomisk förening 79:e verksamhetsåret i bilismens tjänst Årsredovisning 2014 Piteå Föreningschefen har ordet Nu har precis 2014 passerat och vi har ett intressant 2015 framför oss. Under det gångna året har vi investerat

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world

Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015. Löpande granskning 2015. Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Kungsbacka kommun Revisionsrapport 2015 Löpande granskning 2015 Revisionsrapport --- B\Jtln1ng,,; bettl:'r wo ki'lq world Aui ldi'lq il hpttpr 1'\'o. k l fl Q world Innehåll 1. lnledning... 2 1.1. Bakgrund..........................................................

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kontosystem o bokföring

Kontosystem o bokföring Kontosystem o bokföring Finns det startvärden (IBvärden) flyttas dessa ut på aktuella beräkningskonton Balanskontot och dubbel bokföring Kontobegrepp konto, kontoklasser, debet/kredit, saldo, avslutning,

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Inför bokslut och årsredovisning

FÖRBUNDSINFO. Inför bokslut och årsredovisning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 32 november 2009 Inför bokslut och årsredovisning I detta FörbundsInfo lämnas information inför bokslutsarbetet och årsredovisning 2009, såsom nyheter, övrig

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (16) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ingår i koncernen Active Invest Sweden AB, org nr: 556624-3886 med säte i Stockholm. Bolaget bedriver tillverkning av limfog, möbelkomponenter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SKANSEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SKANSEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2014 31/12 2014 HSB BRF SKANSEN I MALMÖ HSB Brf Skansen Org Nr: 716407-1602 KALLELSE Medlemmarna i HSB Brf Skansen i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

Delårsrapport för kvartal 3, 2015

Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Delårsrapport för kvartal 3, 2015 Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR NÄMNDEN FÖR HABILITERING OCH UTBILDNING ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Habiliterings- och utbildningsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och

Läs mer

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015

Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Inkomstdeklaration, hälftenägare till handelsbolag 2015 Lena Hansson är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelbolagsform. Handelsbolaget är en juridisk person som ska lämna

Läs mer

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm

Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31 HSB Stockholm Resultaträkning 2003-08-31 2002-08-31 Nettoomsättning Not 1 10 375 932 10 080 278 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 683 696-5 068 287 Planerat

Läs mer

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida

officiella tidning C 366 Europeiska gemenskapernas Meddelanden och upplysningar Svensk utgåva Informationsnummer Innehållsförteckning Sida Europeiska gemenskapernas officiella tidning Svensk utgåva Meddelanden och upplysningar ISSN 1024-3046 C 366 44. årgången 20 december 2001 Informationsnummer Innehållsförteckning Sida I Meddelanden revisionsrätten

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241

BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241 BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge. Årsredovsning. och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sölvesborgs Stuveri & Hamn AB, Org nr 556008-2231, får härmed avge Årsredovsning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf

Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Årsredovisning 2011 Bostadsrättsföreningen Islandet Adolf Detalj från konstglasfönster Adolf Fredriks Kyrkogata 15. Nytillverkat 2011 med inspiration från originalparti över inre entrédörr. Motiv och djupblästring,

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer