Ekonomiadministration av lokalprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiadministration av lokalprojekt"

Transkript

1 O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, Denna revidering avser: pkt 1.2 pkt 2.3.1, ny kontaktperson avseende ersättningar för avskrivningar bokföring av förvaltningens räntor: avdelning, org och projektnummer Tidigare versioner av rutinbeskrivning av Ekonomiadministration av lokalprojekt. Handläggningsrutin för fakturahandläggare utgår. I detta dokument angivet institution kan vara avd/fakultet/område Denna rutinbeskrivning fastställd vid RS

2 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning Förändring av ekonomiadministration av lokalprojekt 1.2 Ansvariga för rutinbeskrivningen samt kontaktpersoner 1.3 Beslut av lokalprojekt 1.4 Ekonomiadministration av lokalprojekt 2 : Projektnummer 74190XXXX 2.2 Fakturahantering Leverantörsfakturor Internfakturor Tillfälliga lokaltjänstkostnader Representation = kostnadsbokföring 2.3 Räntor under pågående lokalprojekt Kreditivkostnader (konto 5912, räntekostnader för utr lån) Kostnadsräntor (konto 5911, räntekostnader) 2.4 Bokslut 2.5 Ekonomiska projektavslut av lokalprojekt Del- och slutaktivering Utredning att kostnadsföra Ersättning till byggnadsavdelningen för kostnadsbokförda fakturor 3 Ekonomiavdelningen: Aktiveringstillfället 3.2 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader Engångsbelopp Vem finansierar och bokför? 3.3 Avslutning av utredning 4 Institution: Representation undantag för bokföring av byggnadsavd 4.2 Ekonomisk projektuppföljning under projekttiden 4.3 Ekonomiskt projektavslut 4.4 Aktivering 4.5 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader Vem finansierar och bokför? Räntor efter avslutat lokalprojekt (konto 5912 räntekostnader för utr lån) 4.6 Avslutning av utredning Bilaga 1 Konton och aktiviteter Bilaga 2 Projektuppföljningsblad Bilaga 3 Underlag till aktivering... 14

3 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 3 (14) 1 Inledning 1.1 Förändring av ekonomiadministration av lokalprojekt I samband med genomförande av elektronisk fakturahantering år 2007 övertog byggnadsavdelningen ekonomiadministrationen från, som det hittills varit, institution. Detta innebär att byggnadsavdelnings projektadministratör har ansvaret för ekonomihantering fr o m att lokalprojekt startar tills det ekonomiskt har avslutats (=aktiverats). Projektuppföljning under pågåendetiden enligt tidigare. Ny rutin beskrivs i denna nya rutinbeskrivning som är indelad enligt nedan för att lättare hitta sin ansvarsdel. byggnadsavdelningens hantering under projekttiden vid byggnadsavdelningen pkt 2, ekonomiavdelningens hantering vid aktivering av lokalprojekt - pkt 3, institutionens hantering vid och efter avslutat lokalprojekt pkt Ansvariga för rutinbeskrivningen samt kontaktpersoner Kontaktperson och ansvarig för rutinbeskrivning samt ekonomiadministration av lokalprojekt: Lotta Selander, projektadministratör tel: fax: e-post: Ekonomiavdelningen Kontaktperson och ansvarig för rutinbeskrivning samt ekonomiadministration av lokalprojekt: Edrun Eriksson, systemadministratör tel: fax: e-post: Kontaktperson avseende ersättning för avskrivningar och räntekostnader: Lena Holm, ekonom tel: fax: e-post: 1.3 Beslut av lokalprojekt upprättar nedanstående beslut. Besluten innefattar bl a budget samt beslutad finansiär/er. Beslut om utredning Beslut om projektering (förekommande fall) Beslut om genomförande Beslut om upplåtelse Rutin för tecknande av upplåtelseavtal tas ej med i detta dokument. Har du frågor kring detta kontakta byggnadsavdelningen, Lena Jacobsson. Beslut om ramändring Projektavslut ekonomi Byggnadsavdelning distribuerar beslutet till dem som ska underteckna. Om ärendet ska tas upp vid rektorssammanträde ombesörjer byggnadsavdelningen detta.

4 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 4 (14) När beslut är fattat distribuerar byggnadsavdelningen handlingen elektroniskt till de berörda och originalet lämnas till registrator. 1.4 Ekonomiadministration av lokalprojekt Ekonomiadministrationen vid ett genomförande av lokalprojekt skiljer sig lite från den normala ekonomiadministrationen. Alla kostnader, om inget annat anges, ska föras på pågående nyanläggningar, konto 1271/1272/1192/1194 samt aktivitet, se bilaga 1. Ett ekonomiskt projektavslut innebär att lokalprojektet aktiveras d v s förs till anläggningsregistret så att avskrivningar kan påbörjas. Lokalprojektets kapitalkostnader börjar löpa enligt tidigare beslutad finansiering och i förekommande fall börjar ersättning för avskrivningar och räntor utbetalas. OBS! - Inga kostnader kostnadsförs (förutom undantagen under punkt och 2.3.2). - finansierar inte några lokalprojekt. - Ingen ersättning utgår så länge lokalprojektet pågår.

5 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 5 (14) 2 : Ekonomiadministration av lokalprojekt 2.1 Projektnummer 74190XXXX Vid nytt lokalprojekt läggs ett specifikt projektnummer upp. Projektnumret får enbart användas för bokföring av transaktioner för det aktuella lokalprojektet. Ekonomiavdelningen kontaktas för upplägg av nytt projektnummer. Kostnadsställe 741 har alltid behörighet att bokföra i kf 7 Aktivitet. Bilaga 2 visar vilka konton och aktiviteter som gäller för lokalprojekt. 2.2 Fakturahantering Nedanstående gäller för samtliga fakturor som rör lokalprojekt: Leverantörsfakturor märks med ID 741LOS därefter lämnas de för scanning. Fakturor från leverantörer samt internfakturor konteras bl a med det objektsspecifika projektnumret och prestation 510. Fakturorna bokförs och betalas av projektadministratören. Innan betalning kan ske granskas och godkänns fakturan av projektledaren samt attesteras av byggnadschefen Leverantörsfakturor Så här bokförs fakturan, exempel: Lev. skuld kto 741 Lev. motpart ,00 Ev moms 741 Lev. motpart 5 000, / xxxx Lev. motpart xxxxxx 99xxxx , Internfakturor Internfakturor kan förekomma under projekttiden. Även dessa ska bokföras till lokalprojektet. Internfakturorna ska ställas ut på kostnadsstället 741. Internfakturan kostnadskonteras. Därefter ska kostnaden med en omföring flyttas till konto 1272 med passande aktivitet. Något av nedanstående periodiseringskonton ska användas i samband med att omföringen av kostnader förs till lokalprojektet: konto 5899 omföring av driftskostnader, varor och tjänster konto 4999 omföring av personalkostnader Se exempel nedan. Använd BOK-omföring. 5899/ xxxx kredit 1272/ xxxx xxxxxx debet

6 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 6 (14) Tillfälliga lokaltjänstkostnader I vissa lokalprojekt uppstår tillfälliga lokaltjänstkostnader för evakueringslokaler. Dessa ska omföras till lokalprojektet. Ekonomiavdelningen läser in fil med lokaltjänstkostnader. Därefter ska kostnaden flyttas till konto 1272 och med aktivitet Omföringen ska göras från konto 5099 som är ett periodiseringskonto som används för omföring av lokalkostnader till lokalprojekt. Se exempel nedan. Använd BOK-omföring Lokalprojekt kredit xxxx xxxxxx debet Representation = kostnadsbokföring Ibland kan det förekomma intern och extern representation samt förtäring t ex på interna byggmöten. Dessa kostnader är inte aktiveringsbara (d v s ej avskrivningsbara) varför de måste kostnadsföras. Dessa kostnader ersätts som ett engångsbelopp till byggnadsavdelningen vid det ekonomiska projektavslutet, se Dessa fakturor konteras i kf 1 med något av nedanstående konto samt i kf 7 aktivitet konto 4981 övriga personalkostnader konto 5521 extern representation konto 4961 intern representation Undantag: Om lokalprojektet finansieras av institution (skickas dessa representationsfakturor direkt till berörd institution eller motsv). Innan fakturan skickas godkänns den av berörd projektledare. 2.3 Räntor under pågående lokalprojekt Under projekttiden, fram till det ekonomiska projektavslutet, kommer kreditivkostnad (ränta) att uppstå för projektet. Denna kreditivkostnad är mycket viktigt att den förs till lokalprojektet så att hela projektkostnaden visas. OBS! Kreditivkostnaden måste påföras under innevarande budgetår Kreditivkostnader (konto 5912, räntekostnader för utr lån) Kreditivkostnad ska bokföras till lokalprojektet varje kvartal. Vid årsbokslutet måste detta göras under perioden för bokslutsomföring. OBS! Omföringen med BKV

7 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 7 (14) Förvaltningens räntor bokförs av ekonomiavdelningen på planeringsavdelningen. De kreditivkostnader (=räntekostnader) som tillhör pågående lokalprojekt ska omföras till projektet. Detta görs i flera steg enligt nedan. 1. Kreditivkostnaden (=låneränta) konto 5912 ska flyttas till respektive pågående lokalprojekt med en BIF-omföring kredit xxxx debet 2. Därefter ska kreditivkostnaden flyttas till konto 1272 och aktivitet Omföringen ska göras från konto 5999 som är ett periodiseringskonto som används för att flytta kreditivkostnader till lokalprojekt. Använd en BOK-omföring xxxx kredit xxxx xxxxxx debet Kostnadsräntor (konto 5911, räntekostnader) Om det är fakturor har kostnadsbokförts på konto 4981, 5521 och/eller 4961 (enligt punkt 4.4.2) kommer kostnadsräntor att uppstå samt på eventuellt saldo på konto Dessa kostnadsräntor ersätts som ett engångsbelopp till byggnadsavdelningen vid det ekonomiska projektavslutet, se Förvaltningens räntor bokförs av ekonomiavdelningen på planeringsavdelningen. Den kostnadsränta (=räntekostnader) som tillhör pågående lokalprojekt ska omföras till projektet enligt nedan med en BIF-omföring. Kostnadräntorna inte omföras till konto 1272 men påföras aktivitet kredit xxxx debet 2.4 Bokslut Inför bokslutet ska följande kontrolleras : att inga aktiviteter saknas på bokförda belopp, se punkt att ev representation har förts till projektet (eller institution) se punkt att ev internfakturor har omförts till projektet, se punkt att ev tillfälliga lokaltjänstkostnader har omförts till projektet, se punkt att upplupna kreditivkostnader har bokats till projektet, se punkt att ev upplupna kostnadsräntor har bokats till projektet. se punkt Om det finns kostnader för representation (se pkt 4.4.2) och kostnadsräntor (se pkt 4.5.2) avslutas projektet ( alternativt ). Inga andra åtgärder vidtas av byggnadsavdelningen vid bokslut så länge lokalprojektet pågår.

8 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 8 (14) 2.5 Ekonomiska projektavslut av lokalprojekt När det är dags för ekonomiskt projektavslut upprättas detta i samband med kvartalsskifte för att samtliga räntor tillhörande lokalprojektet ska komma med vid aktiveringen. I projektavslutets bilaga Avskrivningar och räntekostnader framgår ersättningarna under avskrivningstiden. Inför upprättande av avslutsdokument/en tas kontakt med berörd institutions ekonomiadministratör för ett nytt specifikt projektnummer, vilken prestation samt eventuell fördelning av lokalprojektkostnaden. Besluten undertecknas av projektledaren och byggnadschefen samt sänds ut för underskrift av berörd prefekt/er (eller motsv) och vetenskapsområde. När projektavslutet kommer undertecknat i retur till byggnadsavdelningen lämnas aktiveringsunderlaget (se bilaga 3) och projektavslutet till ekonomiavdelningen. Alla aktiveringar av lokalprojekt utförs av ekonomiavdelningen. I samband med aktivering överflyttas anläggningstillgången till berörd institution Del- och slutaktivering Vid stora, långvariga lokalprojekt upprättas besluten Ekonomisk delaktivering med efterföljande Ekonomisk slutaktivering. Vid delaktivering överförs anläggningstillgången till berörd institution. Ekonomiadministrationen av kvarvarande del av lokalprojektet är kvar hos byggnadsavdelningen tills slutaktivering kan upprättas då resterande anläggningsdel förs över till projektnumret för delaktiveringen. I övrigt lika handläggning som pkt Utredning att kostnadsföra Om lokalprojektet inte leder till ett beslut om genomförande kostnadsförs utredningskostnaden direkt med finansiering enligt utredningsbeslutet. Kontakt tas med berörd institutions ekonomiadministratör för ett nytt specifikt projektnummer. Underlag lämnas till till ekonomiavdelningen. Kostnaden flyttas till berörd institution. Alla kostnadsbokföringar av utredningar utförs av ekonomiavdelningen. 127x 741 Xxx 74190xxxx kredit 5773 Xxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx debet Ersättning till byggnadsavdelningen för kostnadsbokförda fakturor Engångsbelopp ska omföras till byggnadsavdelningen för ev kostnadsbokförda fakturor och kostnadsräntor, se punkt och Det aktuella engångsbeloppet ska framgå i avslutsdokumentet samt aktiveringsunderlaget till ekonomiavdelningen.

9 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 9 (14) 3 Ekonomiavdelningen: Ekonomiadministration av lokalprojekt 3.1 Aktiveringstillfället Beslut om ekonomiskt projektavslut samt underlag till aktivering av lokalprojektets kostnader inkommer från byggnadsavdelningen. I aktiveringsunderlaget framgår vilken organisationsenhet/er och projektnummer som anläggningen ska ligga mot, prestation samt ev fördelningen mellan prestationer, se bilaga 3. Meddelar, per e-post, anläggningsnumren till berörd institution och byggnadsavdelningen. 3.2 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader När lokalprojektet är aktiverat ska ersättning för avskrivningar och räntor omföras enligt avskrivningsplanen samt aktiveringsunderlag. Avskrivningsplanen finns med som bilaga Avskrivningar och räntekostnader i de ekonomiska projektavsluten Engångsbelopp De eventuella kostnaderna för kostnadsbokförda fakturorna och kostnadsräntor omförs som ett engångsbelopp till byggnadsavdelningen (2.2.4 och ). Det aktuella engångsbeloppet framgår i avslutsdokumentet samt aktiveringsunderlaget Vem finansierar och bokför? I de ekonomiska avslutsdokumenten under Finansiering står det angivet vem som ska finansiera avskrivningar och räntekostnader. Denna finansiering är enligt tidigare beslut om genomförande. Ibland finansieras lokalprojektet av flera parter. Finansiär: Universitetets VP (=centrala medel) Bokförs av ekonomiavdelningen i tolftedelar. Finansiär: Fakultet Bokförs av fakultet Finansiär: Institution Bokförs av institution 3.3 Avslutning av utredning Kostnadsbokför utredningen enligt avslutsdokument från byggnadsavdelningen och meddelar berörd institution/erna och byggnadsavdelningen. 127x 741 Xxx 74190xxxx kredit 5773 Xxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx debet

10 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 10 (14) 4 Institution: Ekonomiadministration av lokalprojekt 4.1 Representation undantag för bokföring av byggnadsavd Om lokalprojektet finansieras av institution skickas dessa representationsfakturor direkt till berörd institution efter att projektledaren har granskat och godkänt. 4.2 Ekonomisk projektuppföljning under projekttiden Rapport ska skickas till berörd institution varje kvartal, se bilaga 2. Om så önskas även månadsvis. 4.3 Ekonomiskt projektavslut Ett ekonomiskt projektavslut innebär att lokalprojektet aktiveras d v s förs till anläggningsregistret så att avskrivningar kan påbörjas. Alla kostnader kommer att flyttas från byggnadsavdelningen till berörd institution. Ni kommer att bli kontaktade av byggnadsavdelningen för upplägg av nytt specifikt projektnummer, vilken/vilka prestation/er och ev fördelning mellan prestationerna anläggningarna ska ligga mot. Beslutet kommer att sändas till samtliga för underskrift. OBS! Viktigt att projektavslutet blir undertecknat och returnerat snabbt till byggnadsavdelningen. 4.4 Aktivering Ekonomiavdelningen aktiverar lokalprojektets kostnader enligt underlag från byggnadsavdelningen. Ekonomiavdelningen meddelar er, per e-post, anläggningsnumren som åsatts lokalprojektet. 4.5 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader När lokalprojektet är aktiverat kommer ersättning för avskrivningar och räntor att omföras enligt avskrivningsplanen. Avskrivningsplanen finns med som bilaga Avskrivningar och räntekostnader i de ekonomiska projektavsluten. Om lokalprojektet finansieras med centrala och/eller från fakultet betalas inga ersättningar ut innan det ekonomiska projektavslutet är undertecknad av samtliga berörda Vem finansierar och bokför? I de ekonomiska avslutsdokumenten under Finansiering står det angivet vem som ska finansiera avskrivningar och räntekostnader. Denna finansiering är enligt tidigare beslut om genomförande. Ibland finansieras lokalprojektet av flera parter. Finansiär: Universitetets VP (=centrala medel) Bokförs av ekonomiavdelningen i tolftedelar. Finansiär: Fakultet Bokförs av fakultet Finansiär: Institution Bokförs av institution

11 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 11 (14) Räntor efter avslutat lokalprojekt (konto 5912 räntekostnader för utr lån) När lokalprojektet är avslutat ska räntor föras till projektet. Varje kvartalsskifte bokför ekonomiavdelningen internränta på prestationsnivå. För att föra räntekostnaden till lokalprojektet måste rapporten ERÄNTA tas fram. Räntekostnaden ska bokföras till lokalprojektet varje kvartal. Vid årsbokslutet måste detta göras under perioden för bokslutsomföring (BKV). Låneränta konto 5912 ska flyttas till projektet enligt nedan: 5912 Xxx xxx kredit 5912 Xxx xxx Lokalprojekt debet OBS! Inget mer ska till konto 1272/1192 efter att lokalprojektet aktiverats. 4.6 Avslutning av utredning Om lokalprojektet inte leder till ett beslut om genomförande kostnadsförs utredningskostnaden direkt med finansiering enligt utredningsbeslutet. Om detta blir aktuellt kontaktas institutionen av byggnadsavdelningen. Utredningskostnaden flyttas från byggnadsavdelningen till berörd institution och kostnadsbokförs. Alla kostnadsbokföringar av utredningar utförs av ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen meddelar, per e-post, till berörd institution och byggnadsavdelningen när kostnadsbokföringen är utförd.

12 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 12 (14) Bilaga 1 Konton och aktiviteter Förklaring till kontonummer: KONTO KF 1 TILLFÄLLIG KOLUMN Pågående nyanläggningar, annans fastighet, ackumulerade Pågående nyanläggningar, ackumulerade Pågående nyanläggningar, årets anskaffningar Pågående nyanläggningar, räntor och egen utveckling, årets utgifter Pågående nyanläggningar, annans fastighet, årets anskaffningar Pågående nyanläggningar, annans fastighet och egen utveckling, årets utgifter Lokaltjänstkostnader Omföring av lokalkostnader Omföring av driftskostnader Omföring av personalkostnader Övriga personalkostnader Extern representation Intern representation Räntekostnader för utr lån Omföring räntekostnader för utr lån Räntekostnader Förklaring till aktiviteter: KONTO KF 1 AKTIVITET KF 7 KOSTNADSSLAG Utredning: 1271 * * * AVSKRIVNINGS- TIDER Direktavskrivs om inte utredning leder till genomförande 1 år Om utredningen leder till genomförande ingår utredningen i investeringsbeloppet Byggåtgärder och lokalanpassning Tele/data Säkerhet, passersystem Inredning 10 år Skyltning 10 år Flyttning, evakuering 5 år Disponibelt 10 år Disponibelt 10 år Disponibelt 10 år Ej aktiveringsbara kostnader. Kostnadsförs direkt Anslutning inredning/utrustning 10 år * Kreditivkostnad 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år _ver5_rutin.doc/LS BILAGA 1

13 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 13 (14) Bilaga 2 Projektuppföljningsblad _ver5_rutin.doc/LS 13 BILAGA 2

14 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 14 (14) Bilaga 3 Underlag till aktivering _ver5_rutin.doc/LS 14 BILAGA 3

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2013/446 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare http:// medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsdirektören Lars Nilsson

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se Styrdokument Dnr B9 2162/2009 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen Lars Nilsson Beslutsdatum 2009-05-11

Läs mer

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae... 1 1.2 Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae... 5 1.3. Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet....

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 2 Bokföring (6/3) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Moms - Utlandstransaktioner 2. Förtydligande/fördjupning från lektion 1 3. Grunder bokslut 4. Egen övning

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Version 5,0 2009-09-25

Version 5,0 2009-09-25 2009-09-25 2009-09-25 Sida 2(19) Bokföringsportalen - inledning Detta är version 5,0 av lathunden uppdaterad till Raindance version 2009. Logga in som vanligt i Raindanceportalen. Under förutsättning att

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31

Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 Anvisningar, tidplan och ansvar för arbete med årsbokslutet 2014-12-31 * Med fakultet avses här även övriga enheter Datum Arbetsmoment Ansvar November/ december Bokslutsanvisningar skickas ut från ekonomiavdelningen.

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar Interimsskulder K 22 Mer om periodiseringar Interimsfordringar Interimsskulder Interimsfordringar och interimsskulder Fordringar och skulder som inte har noterats i bokföringen, inga verifikat har upprä?ats för dessa.

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning

Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning Rättelseblad till Access Företagsekonomi B Lärarhandledning ISBN 978-91-47-08849-2, upplaga 1:1 Till provuppgifterna 18:3, 18:4, 19:6 och 19:7 saknas de kolumner ska fyllas i med Omföringar och Rapporter.

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING

GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING UTBILDNINGSDAGARNA 2013 GRUNDLÄGGANDE REDOVISNING för kassörer och ekonomiansvariga Spår B, söndag Som kassören ansvarar du för: - Budgetering - Löpande redovisning - Betalning av fakturor - Fakturering

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10.

Leverantörsreskontra. Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10. Leverantörsreskontra Generellt 2 Registrera leverantörsfaktura 3 Betalning leverantörsfaktura 6 Utbetalning via LB-rutin 10 Sida 1 Generellt För att kunna köra leverantörsreskontra måste bland annat följande

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland

Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Granskning av anläggningsregistret, Region Halland Revisionsrapport September 2011 Anita Andersson Rebecca Andersson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund...

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor

www.pwc.se Revisionsrapport av investeringsverksamheten Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Den ekonomiska redovisningen av investeringsverksamheten Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun

Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun Regler för hantering av investeringar och anläggningar i Klippans kommun INLEDNING Reglerna är en vägledning i arbetet för dem som i olika roller kommer i kontakt med investeringar i kommunen. Syftet är

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet

Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11. Arbetsrutiner Projektansökan. 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet Reglemente Internkontrollplan Lindesberg 2014-04-11 Arbetsrutiner Projektansökan 1. Idé om aktivitet/projekt finns. Medlem i förbundet 2. Idé diskuteras och bereds Beredningsgrupp 3. Beredningsgruppen

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015

Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1. Ny ekonomi 2016. Frågor och svar. April maj 2015 Ny Ekonomi 2016 Frågor och svar - april-maj 2015 1 Ny ekonomi 2016 Frågor och svar April maj 2015 Innehåll Översättning... 2 Kodsträngshantering i drift... 5 Finansiering/resursanskaffning/budget... 6

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Föreläsning. Externredovisning B 723G36 ht 2015. Föreläsning vecka 3

Föreläsning. Externredovisning B 723G36 ht 2015. Föreläsning vecka 3 Linköpings universitet 2015-01-30 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 ht 2015 3 Föreläsning vecka 3 IAS 2 och K3 kap. 13 Varulager IAS 11 Entreprenadavtal

Läs mer

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten

Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Reducerad Kontoplan Bas för Odontologiska fakulteten Kontogrupp Konto Text Sid nr 18 1821 Inventarier årets anskaffning 3 18 1851 Datorer och utrustning årets anskaffning 3 47 4790 Term.glasögon o övriga

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsbokslut 2014-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2014. Tidplan samt

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun

Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Styrdokument Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun Beslutad av kommunstyrelsen, 9 Giltighetstid 2019-07-01 2 (14) Beslutshistorik Gäller från Beslutad av kommunstyrelsen 2008-04-29, 86 Ändring kommunfullmäktige,

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen www.pwc.se Revisionsrapport Karin Kärnekull Wallqvist Richard Vahul Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen Ekerö kommun Ekerö kommun Granskning av intern kontroll i anläggningsredovisningen

Läs mer

Granskning av klassificering drift/investering

Granskning av klassificering drift/investering Revisionsrapport Granskning av klassificering drift/investering Botkyrka kommun 2010-05-31 Anders Petersson Jonas Eriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Bakgrund/syfte,

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

E K O N O M I N Y T T

E K O N O M I N Y T T E K O N O M I N Y T T GÖTEBORGS UNIVERSITET - 1 - Information från ekonomiavdelningen 1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer