Ekonomiadministration av lokalprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiadministration av lokalprojekt"

Transkript

1 O Om du ska skriva ut på framsida med förtryckt logotyp dubbelklicka på logotypen och tryck delete Glöm inte att skriv in dnr Ekonomiadministration av lokalprojekt, version 5, Denna revidering avser: pkt 1.2 pkt 2.3.1, ny kontaktperson avseende ersättningar för avskrivningar bokföring av förvaltningens räntor: avdelning, org och projektnummer Tidigare versioner av rutinbeskrivning av Ekonomiadministration av lokalprojekt. Handläggningsrutin för fakturahandläggare utgår. I detta dokument angivet institution kan vara avd/fakultet/område Denna rutinbeskrivning fastställd vid RS

2 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 2 (14) Innehållsförteckning 1 Inledning Förändring av ekonomiadministration av lokalprojekt 1.2 Ansvariga för rutinbeskrivningen samt kontaktpersoner 1.3 Beslut av lokalprojekt 1.4 Ekonomiadministration av lokalprojekt 2 : Projektnummer 74190XXXX 2.2 Fakturahantering Leverantörsfakturor Internfakturor Tillfälliga lokaltjänstkostnader Representation = kostnadsbokföring 2.3 Räntor under pågående lokalprojekt Kreditivkostnader (konto 5912, räntekostnader för utr lån) Kostnadsräntor (konto 5911, räntekostnader) 2.4 Bokslut 2.5 Ekonomiska projektavslut av lokalprojekt Del- och slutaktivering Utredning att kostnadsföra Ersättning till byggnadsavdelningen för kostnadsbokförda fakturor 3 Ekonomiavdelningen: Aktiveringstillfället 3.2 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader Engångsbelopp Vem finansierar och bokför? 3.3 Avslutning av utredning 4 Institution: Representation undantag för bokföring av byggnadsavd 4.2 Ekonomisk projektuppföljning under projekttiden 4.3 Ekonomiskt projektavslut 4.4 Aktivering 4.5 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader Vem finansierar och bokför? Räntor efter avslutat lokalprojekt (konto 5912 räntekostnader för utr lån) 4.6 Avslutning av utredning Bilaga 1 Konton och aktiviteter Bilaga 2 Projektuppföljningsblad Bilaga 3 Underlag till aktivering... 14

3 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 3 (14) 1 Inledning 1.1 Förändring av ekonomiadministration av lokalprojekt I samband med genomförande av elektronisk fakturahantering år 2007 övertog byggnadsavdelningen ekonomiadministrationen från, som det hittills varit, institution. Detta innebär att byggnadsavdelnings projektadministratör har ansvaret för ekonomihantering fr o m att lokalprojekt startar tills det ekonomiskt har avslutats (=aktiverats). Projektuppföljning under pågåendetiden enligt tidigare. Ny rutin beskrivs i denna nya rutinbeskrivning som är indelad enligt nedan för att lättare hitta sin ansvarsdel. byggnadsavdelningens hantering under projekttiden vid byggnadsavdelningen pkt 2, ekonomiavdelningens hantering vid aktivering av lokalprojekt - pkt 3, institutionens hantering vid och efter avslutat lokalprojekt pkt Ansvariga för rutinbeskrivningen samt kontaktpersoner Kontaktperson och ansvarig för rutinbeskrivning samt ekonomiadministration av lokalprojekt: Lotta Selander, projektadministratör tel: fax: e-post: Ekonomiavdelningen Kontaktperson och ansvarig för rutinbeskrivning samt ekonomiadministration av lokalprojekt: Edrun Eriksson, systemadministratör tel: fax: e-post: Kontaktperson avseende ersättning för avskrivningar och räntekostnader: Lena Holm, ekonom tel: fax: e-post: 1.3 Beslut av lokalprojekt upprättar nedanstående beslut. Besluten innefattar bl a budget samt beslutad finansiär/er. Beslut om utredning Beslut om projektering (förekommande fall) Beslut om genomförande Beslut om upplåtelse Rutin för tecknande av upplåtelseavtal tas ej med i detta dokument. Har du frågor kring detta kontakta byggnadsavdelningen, Lena Jacobsson. Beslut om ramändring Projektavslut ekonomi Byggnadsavdelning distribuerar beslutet till dem som ska underteckna. Om ärendet ska tas upp vid rektorssammanträde ombesörjer byggnadsavdelningen detta.

4 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 4 (14) När beslut är fattat distribuerar byggnadsavdelningen handlingen elektroniskt till de berörda och originalet lämnas till registrator. 1.4 Ekonomiadministration av lokalprojekt Ekonomiadministrationen vid ett genomförande av lokalprojekt skiljer sig lite från den normala ekonomiadministrationen. Alla kostnader, om inget annat anges, ska föras på pågående nyanläggningar, konto 1271/1272/1192/1194 samt aktivitet, se bilaga 1. Ett ekonomiskt projektavslut innebär att lokalprojektet aktiveras d v s förs till anläggningsregistret så att avskrivningar kan påbörjas. Lokalprojektets kapitalkostnader börjar löpa enligt tidigare beslutad finansiering och i förekommande fall börjar ersättning för avskrivningar och räntor utbetalas. OBS! - Inga kostnader kostnadsförs (förutom undantagen under punkt och 2.3.2). - finansierar inte några lokalprojekt. - Ingen ersättning utgår så länge lokalprojektet pågår.

5 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 5 (14) 2 : Ekonomiadministration av lokalprojekt 2.1 Projektnummer 74190XXXX Vid nytt lokalprojekt läggs ett specifikt projektnummer upp. Projektnumret får enbart användas för bokföring av transaktioner för det aktuella lokalprojektet. Ekonomiavdelningen kontaktas för upplägg av nytt projektnummer. Kostnadsställe 741 har alltid behörighet att bokföra i kf 7 Aktivitet. Bilaga 2 visar vilka konton och aktiviteter som gäller för lokalprojekt. 2.2 Fakturahantering Nedanstående gäller för samtliga fakturor som rör lokalprojekt: Leverantörsfakturor märks med ID 741LOS därefter lämnas de för scanning. Fakturor från leverantörer samt internfakturor konteras bl a med det objektsspecifika projektnumret och prestation 510. Fakturorna bokförs och betalas av projektadministratören. Innan betalning kan ske granskas och godkänns fakturan av projektledaren samt attesteras av byggnadschefen Leverantörsfakturor Så här bokförs fakturan, exempel: Lev. skuld kto 741 Lev. motpart ,00 Ev moms 741 Lev. motpart 5 000, / xxxx Lev. motpart xxxxxx 99xxxx , Internfakturor Internfakturor kan förekomma under projekttiden. Även dessa ska bokföras till lokalprojektet. Internfakturorna ska ställas ut på kostnadsstället 741. Internfakturan kostnadskonteras. Därefter ska kostnaden med en omföring flyttas till konto 1272 med passande aktivitet. Något av nedanstående periodiseringskonton ska användas i samband med att omföringen av kostnader förs till lokalprojektet: konto 5899 omföring av driftskostnader, varor och tjänster konto 4999 omföring av personalkostnader Se exempel nedan. Använd BOK-omföring. 5899/ xxxx kredit 1272/ xxxx xxxxxx debet

6 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 6 (14) Tillfälliga lokaltjänstkostnader I vissa lokalprojekt uppstår tillfälliga lokaltjänstkostnader för evakueringslokaler. Dessa ska omföras till lokalprojektet. Ekonomiavdelningen läser in fil med lokaltjänstkostnader. Därefter ska kostnaden flyttas till konto 1272 och med aktivitet Omföringen ska göras från konto 5099 som är ett periodiseringskonto som används för omföring av lokalkostnader till lokalprojekt. Se exempel nedan. Använd BOK-omföring Lokalprojekt kredit xxxx xxxxxx debet Representation = kostnadsbokföring Ibland kan det förekomma intern och extern representation samt förtäring t ex på interna byggmöten. Dessa kostnader är inte aktiveringsbara (d v s ej avskrivningsbara) varför de måste kostnadsföras. Dessa kostnader ersätts som ett engångsbelopp till byggnadsavdelningen vid det ekonomiska projektavslutet, se Dessa fakturor konteras i kf 1 med något av nedanstående konto samt i kf 7 aktivitet konto 4981 övriga personalkostnader konto 5521 extern representation konto 4961 intern representation Undantag: Om lokalprojektet finansieras av institution (skickas dessa representationsfakturor direkt till berörd institution eller motsv). Innan fakturan skickas godkänns den av berörd projektledare. 2.3 Räntor under pågående lokalprojekt Under projekttiden, fram till det ekonomiska projektavslutet, kommer kreditivkostnad (ränta) att uppstå för projektet. Denna kreditivkostnad är mycket viktigt att den förs till lokalprojektet så att hela projektkostnaden visas. OBS! Kreditivkostnaden måste påföras under innevarande budgetår Kreditivkostnader (konto 5912, räntekostnader för utr lån) Kreditivkostnad ska bokföras till lokalprojektet varje kvartal. Vid årsbokslutet måste detta göras under perioden för bokslutsomföring. OBS! Omföringen med BKV

7 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 7 (14) Förvaltningens räntor bokförs av ekonomiavdelningen på planeringsavdelningen. De kreditivkostnader (=räntekostnader) som tillhör pågående lokalprojekt ska omföras till projektet. Detta görs i flera steg enligt nedan. 1. Kreditivkostnaden (=låneränta) konto 5912 ska flyttas till respektive pågående lokalprojekt med en BIF-omföring kredit xxxx debet 2. Därefter ska kreditivkostnaden flyttas till konto 1272 och aktivitet Omföringen ska göras från konto 5999 som är ett periodiseringskonto som används för att flytta kreditivkostnader till lokalprojekt. Använd en BOK-omföring xxxx kredit xxxx xxxxxx debet Kostnadsräntor (konto 5911, räntekostnader) Om det är fakturor har kostnadsbokförts på konto 4981, 5521 och/eller 4961 (enligt punkt 4.4.2) kommer kostnadsräntor att uppstå samt på eventuellt saldo på konto Dessa kostnadsräntor ersätts som ett engångsbelopp till byggnadsavdelningen vid det ekonomiska projektavslutet, se Förvaltningens räntor bokförs av ekonomiavdelningen på planeringsavdelningen. Den kostnadsränta (=räntekostnader) som tillhör pågående lokalprojekt ska omföras till projektet enligt nedan med en BIF-omföring. Kostnadräntorna inte omföras till konto 1272 men påföras aktivitet kredit xxxx debet 2.4 Bokslut Inför bokslutet ska följande kontrolleras : att inga aktiviteter saknas på bokförda belopp, se punkt att ev representation har förts till projektet (eller institution) se punkt att ev internfakturor har omförts till projektet, se punkt att ev tillfälliga lokaltjänstkostnader har omförts till projektet, se punkt att upplupna kreditivkostnader har bokats till projektet, se punkt att ev upplupna kostnadsräntor har bokats till projektet. se punkt Om det finns kostnader för representation (se pkt 4.4.2) och kostnadsräntor (se pkt 4.5.2) avslutas projektet ( alternativt ). Inga andra åtgärder vidtas av byggnadsavdelningen vid bokslut så länge lokalprojektet pågår.

8 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 8 (14) 2.5 Ekonomiska projektavslut av lokalprojekt När det är dags för ekonomiskt projektavslut upprättas detta i samband med kvartalsskifte för att samtliga räntor tillhörande lokalprojektet ska komma med vid aktiveringen. I projektavslutets bilaga Avskrivningar och räntekostnader framgår ersättningarna under avskrivningstiden. Inför upprättande av avslutsdokument/en tas kontakt med berörd institutions ekonomiadministratör för ett nytt specifikt projektnummer, vilken prestation samt eventuell fördelning av lokalprojektkostnaden. Besluten undertecknas av projektledaren och byggnadschefen samt sänds ut för underskrift av berörd prefekt/er (eller motsv) och vetenskapsområde. När projektavslutet kommer undertecknat i retur till byggnadsavdelningen lämnas aktiveringsunderlaget (se bilaga 3) och projektavslutet till ekonomiavdelningen. Alla aktiveringar av lokalprojekt utförs av ekonomiavdelningen. I samband med aktivering överflyttas anläggningstillgången till berörd institution Del- och slutaktivering Vid stora, långvariga lokalprojekt upprättas besluten Ekonomisk delaktivering med efterföljande Ekonomisk slutaktivering. Vid delaktivering överförs anläggningstillgången till berörd institution. Ekonomiadministrationen av kvarvarande del av lokalprojektet är kvar hos byggnadsavdelningen tills slutaktivering kan upprättas då resterande anläggningsdel förs över till projektnumret för delaktiveringen. I övrigt lika handläggning som pkt Utredning att kostnadsföra Om lokalprojektet inte leder till ett beslut om genomförande kostnadsförs utredningskostnaden direkt med finansiering enligt utredningsbeslutet. Kontakt tas med berörd institutions ekonomiadministratör för ett nytt specifikt projektnummer. Underlag lämnas till till ekonomiavdelningen. Kostnaden flyttas till berörd institution. Alla kostnadsbokföringar av utredningar utförs av ekonomiavdelningen. 127x 741 Xxx 74190xxxx kredit 5773 Xxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx debet Ersättning till byggnadsavdelningen för kostnadsbokförda fakturor Engångsbelopp ska omföras till byggnadsavdelningen för ev kostnadsbokförda fakturor och kostnadsräntor, se punkt och Det aktuella engångsbeloppet ska framgå i avslutsdokumentet samt aktiveringsunderlaget till ekonomiavdelningen.

9 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 9 (14) 3 Ekonomiavdelningen: Ekonomiadministration av lokalprojekt 3.1 Aktiveringstillfället Beslut om ekonomiskt projektavslut samt underlag till aktivering av lokalprojektets kostnader inkommer från byggnadsavdelningen. I aktiveringsunderlaget framgår vilken organisationsenhet/er och projektnummer som anläggningen ska ligga mot, prestation samt ev fördelningen mellan prestationer, se bilaga 3. Meddelar, per e-post, anläggningsnumren till berörd institution och byggnadsavdelningen. 3.2 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader När lokalprojektet är aktiverat ska ersättning för avskrivningar och räntor omföras enligt avskrivningsplanen samt aktiveringsunderlag. Avskrivningsplanen finns med som bilaga Avskrivningar och räntekostnader i de ekonomiska projektavsluten Engångsbelopp De eventuella kostnaderna för kostnadsbokförda fakturorna och kostnadsräntor omförs som ett engångsbelopp till byggnadsavdelningen (2.2.4 och ). Det aktuella engångsbeloppet framgår i avslutsdokumentet samt aktiveringsunderlaget Vem finansierar och bokför? I de ekonomiska avslutsdokumenten under Finansiering står det angivet vem som ska finansiera avskrivningar och räntekostnader. Denna finansiering är enligt tidigare beslut om genomförande. Ibland finansieras lokalprojektet av flera parter. Finansiär: Universitetets VP (=centrala medel) Bokförs av ekonomiavdelningen i tolftedelar. Finansiär: Fakultet Bokförs av fakultet Finansiär: Institution Bokförs av institution 3.3 Avslutning av utredning Kostnadsbokför utredningen enligt avslutsdokument från byggnadsavdelningen och meddelar berörd institution/erna och byggnadsavdelningen. 127x 741 Xxx 74190xxxx kredit 5773 Xxx Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx debet

10 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 10 (14) 4 Institution: Ekonomiadministration av lokalprojekt 4.1 Representation undantag för bokföring av byggnadsavd Om lokalprojektet finansieras av institution skickas dessa representationsfakturor direkt till berörd institution efter att projektledaren har granskat och godkänt. 4.2 Ekonomisk projektuppföljning under projekttiden Rapport ska skickas till berörd institution varje kvartal, se bilaga 2. Om så önskas även månadsvis. 4.3 Ekonomiskt projektavslut Ett ekonomiskt projektavslut innebär att lokalprojektet aktiveras d v s förs till anläggningsregistret så att avskrivningar kan påbörjas. Alla kostnader kommer att flyttas från byggnadsavdelningen till berörd institution. Ni kommer att bli kontaktade av byggnadsavdelningen för upplägg av nytt specifikt projektnummer, vilken/vilka prestation/er och ev fördelning mellan prestationerna anläggningarna ska ligga mot. Beslutet kommer att sändas till samtliga för underskrift. OBS! Viktigt att projektavslutet blir undertecknat och returnerat snabbt till byggnadsavdelningen. 4.4 Aktivering Ekonomiavdelningen aktiverar lokalprojektets kostnader enligt underlag från byggnadsavdelningen. Ekonomiavdelningen meddelar er, per e-post, anläggningsnumren som åsatts lokalprojektet. 4.5 Ersättning för avskrivningar och räntekostnader När lokalprojektet är aktiverat kommer ersättning för avskrivningar och räntor att omföras enligt avskrivningsplanen. Avskrivningsplanen finns med som bilaga Avskrivningar och räntekostnader i de ekonomiska projektavsluten. Om lokalprojektet finansieras med centrala och/eller från fakultet betalas inga ersättningar ut innan det ekonomiska projektavslutet är undertecknad av samtliga berörda Vem finansierar och bokför? I de ekonomiska avslutsdokumenten under Finansiering står det angivet vem som ska finansiera avskrivningar och räntekostnader. Denna finansiering är enligt tidigare beslut om genomförande. Ibland finansieras lokalprojektet av flera parter. Finansiär: Universitetets VP (=centrala medel) Bokförs av ekonomiavdelningen i tolftedelar. Finansiär: Fakultet Bokförs av fakultet Finansiär: Institution Bokförs av institution

11 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 11 (14) Räntor efter avslutat lokalprojekt (konto 5912 räntekostnader för utr lån) När lokalprojektet är avslutat ska räntor föras till projektet. Varje kvartalsskifte bokför ekonomiavdelningen internränta på prestationsnivå. För att föra räntekostnaden till lokalprojektet måste rapporten ERÄNTA tas fram. Räntekostnaden ska bokföras till lokalprojektet varje kvartal. Vid årsbokslutet måste detta göras under perioden för bokslutsomföring (BKV). Låneränta konto 5912 ska flyttas till projektet enligt nedan: 5912 Xxx xxx kredit 5912 Xxx xxx Lokalprojekt debet OBS! Inget mer ska till konto 1272/1192 efter att lokalprojektet aktiverats. 4.6 Avslutning av utredning Om lokalprojektet inte leder till ett beslut om genomförande kostnadsförs utredningskostnaden direkt med finansiering enligt utredningsbeslutet. Om detta blir aktuellt kontaktas institutionen av byggnadsavdelningen. Utredningskostnaden flyttas från byggnadsavdelningen till berörd institution och kostnadsbokförs. Alla kostnadsbokföringar av utredningar utförs av ekonomiavdelningen. Ekonomiavdelningen meddelar, per e-post, till berörd institution och byggnadsavdelningen när kostnadsbokföringen är utförd.

12 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 12 (14) Bilaga 1 Konton och aktiviteter Förklaring till kontonummer: KONTO KF 1 TILLFÄLLIG KOLUMN Pågående nyanläggningar, annans fastighet, ackumulerade Pågående nyanläggningar, ackumulerade Pågående nyanläggningar, årets anskaffningar Pågående nyanläggningar, räntor och egen utveckling, årets utgifter Pågående nyanläggningar, annans fastighet, årets anskaffningar Pågående nyanläggningar, annans fastighet och egen utveckling, årets utgifter Lokaltjänstkostnader Omföring av lokalkostnader Omföring av driftskostnader Omföring av personalkostnader Övriga personalkostnader Extern representation Intern representation Räntekostnader för utr lån Omföring räntekostnader för utr lån Räntekostnader Förklaring till aktiviteter: KONTO KF 1 AKTIVITET KF 7 KOSTNADSSLAG Utredning: 1271 * * * AVSKRIVNINGS- TIDER Direktavskrivs om inte utredning leder till genomförande 1 år Om utredningen leder till genomförande ingår utredningen i investeringsbeloppet Byggåtgärder och lokalanpassning Tele/data Säkerhet, passersystem Inredning 10 år Skyltning 10 år Flyttning, evakuering 5 år Disponibelt 10 år Disponibelt 10 år Disponibelt 10 år Ej aktiveringsbara kostnader. Kostnadsförs direkt Anslutning inredning/utrustning 10 år * Kreditivkostnad 10 år 10 år 10 år 10 år 10 år _ver5_rutin.doc/LS BILAGA 1

13 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 13 (14) Bilaga 2 Projektuppföljningsblad _ver5_rutin.doc/LS 13 BILAGA 2

14 UPPSALA UNIVERSITET EKONOMIADMINISTRATION AV LOKALPROJEKT Sid 14 (14) Bilaga 3 Underlag till aktivering _ver5_rutin.doc/LS 14 BILAGA 3

RIKTLINJER FINANSIERINGSFORMER OCH DEFINITIONER

RIKTLINJER FINANSIERINGSFORMER OCH DEFINITIONER Lotta Selander och Anneli Morberg RIKTLINJER FINANSIERINGSFORMER OCH DEFINITIONER Finansiär av lokalprojektet Projektledarkostnad finansiering via Skede Annan finansiering * Definition Gemensam anslagsfinansiering

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2016.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Internfakturering 14 MARS 2014

Internfakturering 14 MARS 2014 Internfakturering 14 MARS 2014 Utbildningens syfte Syftet med kursen är att på ett korrekt sätt kunna hantera internfakturor i Orfi. Utbildningens innehåll Teori Internfaktura Intern försäljning Externt

Läs mer

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten

Redovisningsprinciper. Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet. Ekonomienheten Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper för hantering av bidragsfinansierade forskningsprojekt inom Umeå universitet Annica Eriksson Controller Ekonomienheten Innehållsförteckning 1 Inledning... 3

Läs mer

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25

Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 Periodisering av externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt 2016-04-25 2015-04-25 2 / 9 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Allmänt om periodisering/värdering... 3 2. Periodisering av externfinansierade

Läs mer

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång

Redovisningsregler. Anläggningstillgångar. Definition av materiell anläggningstillgång. Definition av immateriell anläggningstillgång Redovisningsregler Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar är enligt bokföringsförordningen 15 tillgångar avsedda för stadigvarande bruk, d v s tre år eller längre. Förbrukningsinventarier/material

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Välkommen på bokslutsinfo!

Välkommen på bokslutsinfo! Välkommen på bokslutsinfo! Aktuellt Status EASY Någon på institutionen behöver vara tillgänglig under vecka 28 (11-15.7) för att svara på eventuella frågor. Ange i ditt autosvar på e-posten vem som är

Läs mer

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson.

Vi som håller i dagens utbildningspass: Syfte med dagens utbildning. Utbildning NY EKONOMI ht Karin Olandersson. Utbildning NY EKONOMI ht 2015 ANSKAFFA RESURSER Vi som håller i dagens utbildningspass: Karin Olandersson Kerstin Larsson Syfte med dagens utbildning Förståelse och övergripande kunskap om ekonomimodellen

Läs mer

Rapport avseende Investeringar. December 2004

Rapport avseende Investeringar. December 2004 Rapport avseende Investeringar. December 2004 Innehåll Inledning...1 Risker i redovisning av investeringar...2 Granskningsansats...3 Utfört arbete...4 Iakttagelser...5 Slutsats...7 Inledning Enligt den

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. Ti 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97

Innehållsförteckning. EKONOMIDATA I SOLNA VÄSTKUSTENS EKONOMIDATA Brevduvegatan 3 2014-12-03 169 72 SOLNA Tel 0703 18 34 97 Innehållsförteckning 1 Bokslut Arbetsgång... 3 1.1 Har du bokfört alla händelser som skett under året?... 3 1.2 Är resultatet för föregående år omfört till kontot för balanserat resultat?... 3 2 Bank-

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Rutinbeskrivning NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Rutinbeskrivning Innehåll Inställningar... 3 Roller... 3 Rutinbeskrivning... 4 Flöde... 4 Vyer... 5 Inkomna ej färdigbehandlade... 5 Reklamationer... 5 Felaktig/saknad

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen

Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2016-04-18 Ekonomimeddelande 2016:4 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2016 SLU ska lämna delårsrapport till regeringen.

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning

Dokumentnamn Värdering 2013-07-01 1 / 8. Innehållsförteckning 2013-07-01 1 / 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Allmänt om värdering... 2 Värdemässig genomgång av projekten... 2 externfinansierade bidrags- och uppdragsprojekt... 3 Konto 1632/1672, Upplupna bidrags-

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9

Landstinget i Uppsala län. Redovisning av projekt och immateriella tillgångar. Granskningsrapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3 5. Oberoende och

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig?

Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? 1 2015-10-22 Anställda vid Lunds universitet Projekt Ny ekonomi 2016 Agneta Sjöfors, projektledare Ny ekonomi 2016 hur påverkar det dig? Bättre ekonomiadministrativt stöd till forskningsprojekt Nytt sätt

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat.

Inledning Detta dokument behandlar anvisningar för det ekonomiska bokslutet för att säkerställa ett rättvisande ekonomiskt resultat. Datum 2016-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Anvisning Bokslut Diarienummer Fastställt av Datum för fastställande KS 2016-512 Ekonomiavdelningen 2016-12-07 Dokumenttyp Dokumentet gäller för Giltighetstid

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Aveny. Anläggningredovisning

Aveny. Anläggningredovisning h j ä l p e r t i l l at t h å l l a o r d n i n g p å a n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r o c h i n v e n ta r i e r Aveny Anläggningredovisning Aveny Anläggningsredovisning Med Aveny Anläggningsredovisning

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

Rapporter i Agresso. 1. Utdata

Rapporter i Agresso. 1. Utdata Rapporter i Agresso 1. Utdata I Agresso finns stora möjligheter för användaren att bygga egen unik utdata. Som stöd finns ändå ett antal färdiga rapporter. Rapporterna finns samlade under fem flikar i

Läs mer

Kapitel 3, Anläggningstillgångar

Kapitel 3, Anläggningstillgångar Sid 1 (7) 2000-09-18 3.1.3 2001-05-18 Bilaga 3.b 3 5 22 23 2, 4 Nytt avsnitt, Leasing. Tillägg: Kalkyl vid val mellan lån och leasing. Prosit har ersatts med Raindance. Ny Version 2.1. Bokföringsförordningen

Läs mer

Raindance-guide: Anläggningsregistrering

Raindance-guide: Anläggningsregistrering Raindance-guide: Anläggningsregistrering 1 Innehåll Anläggningsredovisning... 2 Kriterier för överföring till preliminärt anläggningsregister... 2 Överföring till definitivt anläggningsregister... 2 Anläggningstyper...

Läs mer

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015

Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Välkommen till Ekonomidagen maj 2015 Ekonomidagen 21 maj 2015 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation + projekthantering Kaffepaus Framtidens inköp Raindance - systeminformation Aktuellt

Läs mer

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson

LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15. Redaktör: Gabriele Nilsson LATHUND BOKSLUT 2015 VERSION 2015-10-15 Redaktör: Gabriele Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Anläggningar... 2 Anslagsmedel... 2 Avstämning annan myndighet... 2 Bokföringsorder... 2 Depositioner... 3 Ekonomikalendern...

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital

Innehåll. Bakgrund. Calona Ekonomikonsult AB. Kundseminarium 2009-03-18 AMS 1. Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Avräkning med statsverket, Räntekonto och Myndighetskapital Carl-Henrik Ottosson Annmarie Skoglund 2009-03-18 Innehåll Översikt Samband SCR, RTA och KAP Exempel på avstämningar - Balansavstämning - Flödesavstämning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (10) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2016 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

5. Interna transaktioner... 2

5. Interna transaktioner... 2 Sid 1 (13) Innehållsförteckning 5. Interna transaktioner... 2 5.1 Bakgrund... 2 5.2 Intern försäljning/köp... 2 5.2.1 Internfaktureringsmodul... 2 - Säljarens kundfaktura - Mottagarens leverantörsfaktura

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga!

VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! VÄLKOMNA till Korta redovisningsdagen! Fokus på extern redovisning Fokus på intäktskonton Många PP-bilder Avbryt och fråga! Bensträckare ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD Lyckas vi ge svar på nedanstående

Läs mer

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande.

I-markering innebär att uppgifter ska utföras av institution eller motsvarande. Sveriges Lantbruksuniversitet Ekonomiavdelningen 2013-03-27 Ekonomimeddelande 2013:04 Till samtliga institutioner och enheter TDSCHEMA FÖR DELÅRSBOKSLUTET 2013 -markering innebär att uppgifter ska utföras

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Dnr 2008/579 Intern styrning och kontroll Ekonomiadministration Avsändare Claes Falk 2008-06-03 Innehållsförteckning Ansvar för ekonomiadministration 3 Ekonomiavdelningens uppdrag 3 Prefektens uppdrag

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet

AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet AVSTÄMNINGSLISTA inför månads-, kvartals- del- och helårsbokslut OBS! Punkterna ligger i fallande ordning utefter tidsföljd och prioritet Institution: Period: Det finns förtydliganden/anvisningar för vissa

Läs mer

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31

Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Instruktion med tidplan för Malmö högskolas årsredovisning 2010-12-31 Nedan följer instruktioner och information om områdenas arbetsuppgifter i samband med Malmö högskolas årsbokslut för 2010. 1. Tidplan

Läs mer

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström

Välkommen. Ekonomienhetens information. 25 och 27 nov 2014. Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Välkommen Ekonomienhetens information 25 och 27 nov 2014 Annica Eriksson och Elenor Qvarnström Innehåll Riksrevisionen Representation/konferens Bokslutsinfo Referenskoder lev-, kundfakturor Riksrevisionens

Läs mer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer

13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer 13. Specifikationer till balansräkningen och andra specifikationer Bokslutsspecifikationerna och de förteckningar som uppgörs i samband med bokslutet är räkenskapsverkets interna bokslutsdokument, som

Läs mer

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet.

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet. 2015-05-11 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2015:4 Innehåll: Disposition av 2014 års resultat Disposition av 2014 års resultat Det resultat som uppstod 2014 ska disponeras

Läs mer

Bokslutsinformation på webben. Bokslutsinformation 28 maj https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/bokslut. Tidplanen finns här!

Bokslutsinformation på webben. Bokslutsinformation 28 maj https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/bokslut. Tidplanen finns här! Bokslutsinformation 28 maj 2015 Inledning RiR HT-15 Besök v 35, 41, 45, 47 och 50 Tidpunkter i bokslutsarbetet Frågor & avslut Bokslutsinformation på webben https://mp.uu.se/web/info/stod/ekonomi/bokslut

Läs mer

Tidplan för Bokslut 2014

Tidplan för Bokslut 2014 Anläggningstillgångar / Anläggning - Aktivering av investeringar Försäljningar Anläggning - Avskrivningar och kapitaltjänst Anläggning - Sista dag för registerering av tid i Agresso (Tid & Projekt) Sista

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion

Agenda. Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Agenda Tidplaner och anvisningar Kundfakturor Leverantörsfakturor Periodisering Övrig informantion Tidplaner och anvisningar till Årsbokslut 2014 Instruktion årsredovisning 2014 nämnder, PM 2014-11-03

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

www.hassleholm.se S Attestregler Policy Diarienummer: Fastställt den: 2015- - Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen Dokumentet

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2

Hantering av kostnadsbokföring t.o.m version 3.40A 2 Prioriteringsordning i 3.40A för hämtning av konto 2 Kostnadsbokföring Pyramid Business Studio (2011-01-03) Kostnadsbokföringen i Pyramid har förändrats från och med version 3.40B. I detta dokument beskrivs dessa förändringar. Samtidigt presenteras hur kostnadsbokföringen

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare

VÄLKOMNA. till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare VÄLKOMNA till den första Korta redovisningsdagen 2017! Anläggningar Redovisning av bidrag Avbryt och fråga! Bensträckare ANLÄGGNINGSREDOVISNING Linette Bengtsson Anna Elfman Inköp av materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

Välkommen till ekonomidagen 2014!

Välkommen till ekonomidagen 2014! Välkommen till ekonomidagen 2014! Ekonomidagen 19/11 2014 Presentation av ekonomiavdelningen Bokslutsinformation Kaffepaus Rutiner kring projekthantering Hur väljer vi våra lösenord? Fakturaadress Stockholms

Läs mer

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/

Rektor BESLUT Dnr HS 2016/ mm XI res»/ 'HOT* Rektor BESLUT Dnr HS 2016/343 2016-04-12 Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016 Härmed godkänns "Riktlinjer för externfinansierade projekt 2016". Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp

betalning Belopp belopp belopp belopp belopp belopp belopp RUTINBESKRIVNING TRANSFERERINGAR Innehålll 1.1 Erhållna från statlig s till statlig mottae... 1 1.2 Bidrag från statlig s f tilll icke statlig mottae... 5 1.3. Bidrag från icke statlig s till statlig myndighet....

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19

ATTESTREGLEMENTE 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 1(6) STYRDOKUMENT DATUM 2015-01-19 ATTESTREGLEMENTE 1 Bakgrund och syfte Attestreglementet ingår som en del i kommunens internkontroll. Internkontrollens huvudsakliga syfte är att förbättra effektiviteten

Läs mer

S Attestregler Regler

S Attestregler Regler www.hassleholm.se S Attestregler Regler Diarienummer: 2015/586 040 Fastställt den: 2015-12-14 182 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För uppföljning ansvarar: Ekonomiavdelningen

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på

Läs mer

Budget & Prognosportalen

Budget & Prognosportalen Budget & Prognosportalen Tillägg till handledning för budgetansvariga. Innehåller ändringar och nyheter from budgetår 2015 med anledning av integrering av beräkningsmallen för gemensamma kostnader i Raindance

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006

SGF Examen. Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 SGF Examen Prov i bokföring B-DEL BOKSLUTSUPPGIFT 18.5.2006 1. Uppgör en kontoplan på bifogade blankett för kontoplan. Kontonas uppläggning och namn skall motsvara uppläggning och benämningar i den officiella

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier

Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier Datum 1 (10) Lathund Ekonomisk redovisning för Miljöstudier I samband med att ett företag rapporterar in till Energimyndigheten ska företaget även skicka in den ekonomiska redovisning som ligger som underlag

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se

Industriell ekonomi. Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Industriell ekonomi Lektion 1 Bokföring (27/2) Erik Nilsson Doktorand erik.b.nilsson@liu.se Agenda 1. Kort repetition av begrepp och arbetsgång 2. BAS-kontoplan 3. T-konton 4. Egen övning 5. Momsredovisning

Läs mer

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24

Revisionsrapport. Gotlands kommun. Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag. Mats Renborn 2009-09-24 Revisionsrapport Gotlands kommun Intern kontroll vid handläggning av bostadsanpassningsbidrag Mats Renborn 2009-09-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING...2 2. UPPDRAG...3 3. RESULTAT AV GRANSKNINGEN...4

Läs mer

Instruktion årsredovisning och bokslut 2015

Instruktion årsredovisning och bokslut 2015 PM 2015-10-30 1 (21) Kommunledningskontoret Paula Hautala Tfn 0171-62 51 51 e-post paula.hautala@enkoping.se Kommundirektör Förvaltningschefer Avdelningschefer KLK Ekonomer Instruktion årsredovisning och

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Ekonomimeddelande 2014:5

Ekonomimeddelande 2014:5 2014-06-25 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2014:5 Innehåll: Bokslutsspecifikationer i halvårsbokslutet Kundfakturor stoppas vid referenskontroll Påminnelser på utländska

Läs mer

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning

Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Den löpande verksamheten Fem små uppgifter för KFA-inlärning Sifferunderlaget för KFA-föreläsning 1 1 Personalkostnader Företaget anställer tre personer på deltid. Under året är den normala bruttolönen

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer