KONTOPLAN. Uppdaterad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONTOPLAN. Uppdaterad: 2013-04-15"

Transkript

1 Uppdaterad:

2 Ändringar gjorda under år 2013: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 2305 Verifikationsdifferens N Konst och andra ej avskrivningsbara inv årets utg N Verksamhetsnära konsultuppdrag, statliga Ä, Äb, ÄS Verksamhetsnära konsultuppdrag, utomstatliga Ä, Äb, ÄS Bidrag från svenska utomstatliga utan avtal N Förklaring/typ av ändring: N Ä Äb Äk B ÄS Nytt konto Ändring Ändring i beskrivning Ändring i kontotext (överstruket=borttaget, fetstil=tillagt) Borttaget konto Ändring av S-kod

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fordringar Periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Skulder Myndighetskapital Avsättningar Outredda medel, m.m Diverse avräkningskonton Övriga kortfristiga skulder Periodavgränsningsposter Verksamhetens intäkter Intäkter av statsanslag Intäkter enligt 4 i avgiftsförordningen Offentligrättslig avgift Verksamhetsfakturering Övriga avgiftsintäkter Bidragsintäkter Finansiella intäkter KI-interna intäkter Personalkostnader Löner och arvoden Kostnadsersättningar och naturaförmåner Arbetsgivaravgifter enligt lag (inkl särskild löneskatt) Avgifter, premier och pensioner enligt avtal Kostnader för förebyggande hälsoarbete samt sjuk- och hälsovård, ej skattepliktig Kostnader för utbildning egen personal Övriga personalkostnader Lokalkostnader, övriga driftkostnader Lokalkostnader, hyrda lokaler... 32

4 51 Brytdagsfakturor Reparationer och underhåll Reaförluster vid avyttring av anläggningstillgångar Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Resor, representation och information Inköp av varor Köp av tjänster Finansiella Kostnader Avyttring samt avskrivning och nedskrivning av anläggningstillgångar Avyttring materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar Uppbörd och transfereringar Intäkter av avgifter, finansiella intäkter och andra ersättningar som myndigheten inte disponerar Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten Medel som erhållits från statsbudgeten och myndigheter inkl affärsverk för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till internationella organisationer Lämnade bidrag till övriga samt periodiseringar Resultatandelar i dotterföretag samt årets kapitalförändring Interna intäkter och kostnader mellan institutioner Interna intäkter mellan institutioner Interna personalkostnader mellan institutioner Interna bidrag mellan institutioner Interna lokalkostnader mellan institutioner Interna driftkostnader varor och tjänster mellan institutioner Omföringskonton inom institutionen Indirekta kostnader... 54

5 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas utgifter för utveckling av tillgångar som IT-system. Här redovisas också utgifter för rättigheter t.ex. licenser för dataprogram. Se kapitlet om immateriella anläggningstillgångar i ekonomihandboken för när och hur dessa tillgångar ska redovisas. Avskrivningstiden är främst 5 år. Om tillgången bedöms ha annan ekonomisk livslängd kontakta ekonomiavdelningen för bedömning om nya konton ska läggas upp. Årets anskaffningar redovisas på 1011, 1012 eller Utrangeringar görs på 1010 eller 1030 (gäller även tillgångar anskaffade under året). Lån tas upp för anläggningar (redovisas på konto 1***L) som finansierats med statsanslag (30*), bidrag från statliga myndigheter (finansiär 3* eller 4*) eller bara delvis finansierats med ej statliga bidrag. Kontakta ekonomiavdelningen om det finns behov av konton utan lånefinansiering. Förteckning på anläggningsgrupperna och förklaring för hur dessa är uppbyggda, se EA-handboken kapitel Utvecklingsarbete Utvecklingsarbete som ska redovisas som immateriella tillgångar finns främst på KI:s centrala avdelningar. Hela 101*-gruppen är stängd för institutionerna. Hör av er till ekonomiavdelningen om ni får tillgångar av denna typ. 1010L Utgifter för utveckling, ack. ansk.värde, lån (5år) S1010 Färdigställda och lånefinansierade. 1011L 1012L Utgifter för utveckling, årets ansk., lån (5år) Utgifter för utveckling, årets ansk. egen utv., lån (5år) S1011 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggninsgrupp 68L. S1012 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggninsgrupp 68L. 1019L Utgifter för utveckling, ack. avskr., lån (5år) S1010 Färdigställda och lånefinansierade. 1010P Pågående utgifter för utveckling, ack. ansk.värde S1010 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 1011P Pågående utgifter för utveckling, årets ansk. S1011 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 1012P Pågående utgifter för utveckling, egen utv. årets ansk. S1012 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 103 Rättigheter, licenser m.m. Här redovisas olika typer av rättigheter som t ex licenser för dataprogram Rättigheter, licenser mm, ack. ansk.värde (5år) S1030 Ej lånefinansierade Rättigheter, licenser mm, årets ansk. (5år) S1031 Ej lånefinansierade. Anläggninsgrupp 69E Rättigheter, licenser mm, ack. avskr. (5år) S1030 Ej lånefinansierade. 1030L Rättigheter, licenser mm, ack. ansk.värde, lån (5år) S1030 Lånefinansierade. Senast ändrad Sida 1 (54)

6 1031L Rättigheter, licenser mm, årets ansk., lån (5år) S1031 Lånefinansierade. Anläggninsgrupp 69L. 1039L Rättigheter, licenser mm, ack. avskr., lån (5år) S1030 Lånefinansierade Materiella anläggningstillgångar Här redovisas utgifter för materiella tillgångar. Se kapitel 1 om materiella anläggningstillgångar i EA-handboken för när och hur dessa tillgångar ska redovisas. Avskrivningstiden framgår av kontobenämningen. Årets anskaffningar redovisas på konto 1??1 i respektive grupp. Utrangeringar görs på konto 1??0 i respektive grupp (gäller även tillgångar anskaffade under året). Lån tas upp för anläggningar (redovisas på konto 1???L) som finansierats med statsanslag (konto 30*) eller bidrag från statliga myndigheter (finansiär 3* eller 4*). Lån tas även upp för anläggningstillgångar som bara delvis finansierats med ej statliga bidrag. Förteckning på anläggningsgrupperna och förklaring för hur dessa är uppbyggda, se kapitel Anläggningsgrupper i EA-handboken. 119 Förbättringsutgifter på annans fastighet Kontakta fastighetsavdelningen innan några förbättringar av lokaler påbörjas. 1190L Förbättr.utg. annans fast., ack. ansk.värde, lån (10år) S1190 Färdigställda och lånefinansierade. 1191L Förbättr.utg. annans fast., årets ansk., lån (10år) S1191 Färdigställda och lånefinansierade. Anläggninsgrupp 79L. 1199L Förbättr.utg. annans fast., ack. avskr., lån (10år) S1190 Färdigställda och lånefinansierade. 1190P Pågående förbättr.utg. annans fast., ack. ansk.värde S1190 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 1191P Pågående förbättr.utg. annans fast., årets ansk. S1191 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 121 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 3 år 1210 Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde (3år) S1210 Ej lånefinansierade Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk. (3år) 1219 Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr. (3år) S1211 S1210 Ej lånefinansierade. Anläggninsgrupp 13E, 14E, 17E eller 19E. Ej lånefinansierade. 1210L Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde, lån (3år) S1210 Lånefinansierade. 1211L Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk., lån (3år) S1211 Lånefinansierade. Anläggninsgrupp 13L, 14L, 17L eller 19L. 1219L Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr., lån (3år) S1210 Lånefinansierade. Senast ändrad Sida 2 (54)

7 122 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 5 år 1220 Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde (5år) S1210 Ej lånefinansierade Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk. (5år) S1211 Ej lånefinansierade. Anläggningsgrupp 21E, 23E, 24E, 26E, 27E eller 29E Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr. (5år) S1210 Ej lånefinansierade. 1220L Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde, lån (5år) S1210 Lånefinansierade. 1221L Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk., lån (5år) S1211 Lånefinansierade. Anläggningsgrupp 21L, 23L, 24L, 26L, 27L eller 29L. 1229L Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr., lån (5år) S1210 Lånefinansierade. 123 Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 år 1230 Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde (10år) S1210 Ej lånefinansierade Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk. (10år) S1211 Ej lånefinansierade. Anläggningsgrupp 31E, 32E, 35E, 37E eller 39E Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr. (10år) S1210 Ej lånefinansierade. 1230L Maskiner, inventarier, installationer, ack. ansk.värde, lån (10år) S1210 Lånefinansierade. 1231L Maskiner, inventarier, installationer, årets ansk., lån (10år) S1211 Lånefinansierade. Anläggningsgrupp 31L, 32L, 35L, 37L eller 39L. 1239L Maskiner, inventarier, installationer, ack. avskr., lån (10år) S1210 Lånefinansierade. 126 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 1260 Konst och andra ej avskrivningsbara inv. ansk.värde S1210 Här redovisas konstföremål som t.ex. tavlor och skulpturer som inte ska skrivas av eftersom det inte sker någon värdeminskning. Anläggningsgrupp Konst och andra ej avskrivningsbara inv. årets ansk.utg. S Pågående nyanläggningar Här redovisas pågående nyanläggningar för kontogruppen 12. Pågående immateriella anläggningar och förbättringsutgifter på annans fastighet redovisas i respektive kontogrupp (10 eller 11) Pågående nyanläggningar, ack ansk.värde (3 år) S1270 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Senast ändrad Sida 3 (54)

8 12711 Pågående nyanläggningar, årets ansk. (3 år) Pågående nyanläggningar, ack ansk.värde (5 år) Pågående nyanläggningar, årets ansk. (5 år) Pågående nyanläggningar, ack ansk.värde (10 år) Pågående nyanläggningar, årets ansk. (10 år) S1271 S1270 S1271 S1270 S1271 Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. Ej färdigställda och avskrivning har ej påbörjats. Lån tas upp då de färdigställs. 15 Fordringar För regler m.m. se kapitel 1.3 Fordringar i EA-handboken. 151 Kundfordringar 1511 Kundfordringar S1510 Kontot styrs av vald kundgrupp i reskontran. Tillfälliga kunder finns för Kundfordringar manuella S1510 Särskild rutin, redovisas med underlag av specificerad reskontralista Interna kundfordringar Intern Kontot styrs av vald kundgrupp i reskontran Interna kundfordringar manuella Intern Särskild rutin, redovisas med underlag av specificerad reskontralista Osäkra kundfordringar S1510 Kundfordringar med förfallodatum äldre än 2 månader. Se rutin för indrivning av fordringar, via Kammarkollegiet i kapitel Osäkra kundfordringar i EA-handboken Värdereglering kundfordringar S1510 Kontot används när en kundfordran ska värderegleras (bedömas) som befarad kundförlust. Motkonto är 5442 Befarade kundförluster varor eller 5452 Befarade kundförluster tjänster i debet. För vidare information, se kapitel Osäkra kundfordringar i EA-handboken. 153 Fordringar hos andra myndigheter 1531 Statliga kundfordringar S1530 Kontot styrs av vald kundgrupp i reskontran Statliga kundfordringar manuella S1530 Särskild rutin, redovisas med underlag av specificerad reskontralista Övriga statliga fordringar S Ingående mervärdesskatt Se kapitel 3 Mervärdeskatt i EA-handboken för information om regler för kompensationsrätt och utrikes handel. Senast ändrad Sida 4 (54)

9 1540 Ingående byggmoms, omvänd skatteskyldighet Gäller vid köp av vissa tjänster inom byggsektorn. Motkonto Se kapitel 3 Mervärdeskatt i EAhandboken Ingående moms S1541 Avdragsgill ingående moms Momskompensation 8,7% S1541 Fr.o.m. 1 januari 2009 har regeringen beslutat att ta bort Högskolemomsen (momskompensationen). Se kapitel 3.2 Momskompensation i EA-handboken. Kontot är bara öppet för bokföring vid vidareförmedling eller återbetalning. T.o.m bokades momskompensation på inbetalningar av vissa bidrag. Se kapitel Återbetalning av bidrag i EA-handboken för mer information Ingående moms 25% varuförvärv EU S1543 Uppbokning av fiktiv moms på varufakturor från EU-land. Motbokas Ingående moms 6% varuförvärv EU S1543 Uppbokning av fiktiv moms på varufakturor från EU-land. Motbokas Ingående moms 25 % tjänsteförvärv EU S1543 Uppbokning av fiktiv moms på tjänstefakturor från EUland. Motbokas Införselmoms varor tredje land S1541 Här bokförs tullens faktura av införselmoms avseende import av varor utanför EU-land. Tullavgiften bokförs på Införselmoms varor tredje land Special Preliminärt konto som används i systemet för Elektroniska fakturahantering av Godkännaren. Bokas om till riktigt 1546 i efterkontrollen av institutionens ekonomiavdelning Ingående moms 25 % tjänsteförvärv utanför EU S1541 Uppbokning av fiktiv moms på tjänstefakturor från land utanför EU. Motbokas Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto 1551 Fordran moms, redovisningskonto S1550 Redovisningskonto för 154*. Automatkonteras vid månadsskiften via PC-giro. 156 Fordring kontraktsdatabas 1561 Kontraktsfodran Special 1562 Kontraktsuppbokning Special 1563 Inbet. kontraktsfordran Special 157 Övriga fordringar 1570 Handkassa S1563 Beslutas och utbetalas på resp. institution. Skall kvitteras av handhavare. Kan komma att kontrolleras utan föranmälan. Inventeras till hel- och delårsbokslut. Mer information se kapitel Kontantkassa i EA-handboken Reseförskott S1563 Förskott för resor. Redovisning sker via reseräkning genom lönerutinen. Se Resereglementet under Personal/Policies. Senast ändrad Sida 5 (54)

10 1572 Förskott lön S1563 Avräkningskonto som regleras via lönerutinen Övrig fordran hos anställda S1563 Kan t.ex. vara anställds egen kostnad vid resa, vilken ska återbetalas Övriga kortfristiga fordringar S1563 Kontot kan användas i de fall KI felaktigt gjort en utbetalning till någon och man vill bevaka att pengarna återbetalas. Kontot kan undantagsvis även användas för vidarefakturering i de fall då kostnaden inte tillhör KIs verksamhet och då icke-statlig mottagare faktureras. Den del av leverantörsfakturan som ska vidarefaktureras bokförs då konto 1577 i debet (inkl andel av ingående moms). KI gör momsavdrag endast för sin del av kostnaden. När KI vidarefakturerar kostnaden krediteras konto Denna kontering kan göras av ekonomen i efterkontrollen i Contempus. Vidarefakturering till statlig mottagare av kostnad som inte tillhör KI ska ske via kostnadsreducering, se konto OBS! Huvudregeln för vidarefakturering av kostnader som tillhör KIs verksamhet är bruttoredovisning. Se kapitel Vidarefakturering i EA-handboken. 16 Periodavgränsningsposter Periodisering av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter för att fördela kostnaden respektive intäkten till den period förbrukningen sker. Olika konton beroende på om det är statlig eller utomstatlig motpart. Se kapitel 1.4 Periodavgränsningsposter i EA-handboken. 161 Förutbetalda kostnader 1612 Förutbet hyreskostnader, utomstatliga S1612 Periodisering av förutbetalda utomstatliga hyreskostnader Förutbet leasingkostnader, utomstatliga S1612 Periodisering av förutbetalda leasingkostnader Övriga förutbet kostnader, statliga S1611 Periodisering av övriga statliga förutbetalda kostnader Övriga förutbet kostnader, utomstatliga S1612 Periodisering av övriga utomstatliga förutbetalda kostnader. 163 Upplupna bidrag/uppdrag 1632 Upplupna bidragsintäkter Special Bokslutskonto i samband med värderingen. Motkonto 359 för bidragsprojekt med verksamhetskod 3*. Avser bidragsinkomster som ännu inte erhållits och som beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Kontrakt som styrker finansieringen ska bifogas bokslutsbilagan. Endast extern finansiär. Obs! Upplupna uppdragsintäkter redovisas på konto För anvisningar och blanketter se KIs intranät: Ekonomi och inköp/bokslut och budget. 167 Övriga upplupna intäkter 1672 Upplupna uppdragsintäkter Special Bokslutskonto i samband med värderingen. Motkonto 339 för uppdragsprojekt med verksamhetskod 6*. Avser uppdragsinkomster som ännu inte erhållits och som beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Kontrakt som styrker finansieringen ska bifogas bokslutsbilagan. Endast extern finansiär. Obs! Upplupna bidrag redovisas på konto För anvisningar och blanketter se KIs intranät: Ekonomi och inköp/bokslut och budget. Senast ändrad Sida 6 (54)

11 1673 Upplupna ränteintäkter, statliga S1671 Periodisering av ränteintäkter. Intäkt redovisas i kontogrupp Upplupna ränteintäkter, utomstatliga S1672 Periodisering av ränteintäkter. Intäkt redovisas i kontogrupp Övriga upplupna intäkter, statliga S1671 Periodisering av övriga intäkter Övriga upplupna intäkter, utomstatliga S1672 Periodisering av övriga intäkter. 17 Avräkning med statsverket 171 Ingående balans 1710 Avräkning mot statsverket IB S1710 Endast Odonten och KI gemensam. 172 Avräkning mot inkomstitlar 1721 Avräkning patientintäkter inkomsttitel S1721 Endast Odonten Avräkning Försäkringskassan inkomsttitel S1721 Endast Odonten. 179 Avräkning mot statsverkets checkräkning (SCR) 1793 Uppbördsmedel mm S1793 Endast Odonten Transfereringar mm S1794 Endast Odonten och KI gemensam. 19 Kassa och bank Se kapitel 1.6 Kassa och bank i EA-handboken för regler om bl.a. räntekonto, bankgiro, bankkonton och checkar. 191 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 1910 Räntekonto i RGK S1910 Samlingskonto för automatiska överföringar av pg, bg och banktransaktionskonton; 1931 Inbetalningar pg (via 1933), Inbetalningar bg DB (via 19335) och Inbetalningar bg SEB (via 19336) samt 1932 Utbetalningar Nordea (via 1934), Utbetalningar DB (via 19345) och Utbetalningar SEB (via 19346). 193 Plusgiro/bankgiro/bankkonto anslutet till räntekonto 1931 Inbetalningar S1931 Bokföring (manuell) av insättning till pg-konto. Saldo IB= Inbetalningar bg Danske Bank S1931 Bokföring (manuell) av inrikes insättning till bg i Danske Bank. Saldo IB= Inbetalningar bg SEB S1931 Bokföring (manuell) av utrikes insättning till bankkonto i SEB. Saldo IB= Utbetalningar S1932 Automatisk bokföring görs av uttag från Plusgirot Fakturabetalningsservice. OBS! För kundnummer som börjar på Mxxxx bokförs dragning PC-giro manuellt om inte text AUTO är angivet på Pg-avin. Ingående saldo ska vara 0. Utbetalningar med PC-giro och GiroVision bokförs manuellt Utbetalningar bg SEB S1932 Automatisk bokföring görs av uttag från bg i SEB via SISU. Senast ändrad Sida 7 (54)

12 1933 Överföring till räntekonto från NB S1933 Automatisk tömning av plusgiro anslutet till räntekonto i RGK. Pg-konto för inbetalningar skall stämmas av mot detta konto Överföring till räntekonto från DB S1933 Automatisk tömning av bankgiro anslutet till räntekonto i RGK. Kontot för inbetalningar (19315) skall stämmas av mot detta konto Överföring till räntekonto från SEB S1933 Automatisk tömning av bankgiro/bankkonto anslutet till räntekonto i RGK. Kontot för inbetalningar (19316) skall stämmas av mot detta konto 1934 Överföring från räntekonto till NB S1933 Automatisk tömning av plusgiro anslutet till räntekonto i RGK. Pg-konto för utbetalningar skall stämmas av mot detta konto Överföring från räntekonto till SEB S1933 Automatisk tömning av bankgiro/bankkonto i SEB anslutet till räntekonto i RGK. 194 Plusgiro/bankgiro/bank anslutet till statsverkets checkräkning (SCR) 1941 Inbetalningar S1941 Endast Odonten. Bokföring av insättning till pg-konto. Saldo IB= Inbetalningar bg S1941 Endast Odonten. Bokföring av insättning till bg-konto i Danske Bank. Saldo IB= Överföring till SCR S1942 Endast Odonten. Automatisk tömning av postgiro anslutet till SCR Överföring till SCR från DB S1942 Endast Odonten. Automatisk tömning av bankkonto i Danske Bank anslutet till SCR Utbetalningar S1943 Endast Odonten. Bokföring av uttag från pg-konto. Saldo IB= Överföringar från SCR S1944 Endast Odonten. Automatisk tömning av postgiro anslutet till SCR. Senast ändrad Sida 8 (54)

13 2 Skulder 20 Myndighetskapital 207 Balanserad kapitalförändring 2070 Balanserad kapitalförändring S Invärderat anl.kapital högskolemedel S Kapitalförändring fg år invärderat kapital S Invärderat anl.kapital råds- och andra statsmedel 2074 Invärderat anl.kapital gåvor och donationer S2070 S Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2090 Årets kapitalförändring S Avsättningar 221 Avsättning för pensioner Endast personalavdelningen. Beviljad delpension/avtalspension enligt PA03. Hela framtida pensionsbeloppet ska bokas upp som skuld i samband med att personen beviljas pension. Korrekt pensionsskuld fås från SPV halvårsvis men i samband med pensionens början ska en uppskattad skuld bokföras. Motkonto 4096/4098. Särskild löneskatt redovisas på konto 2211/2213 med motkonto 4097/ Avsättning delpension S2210 Endast personalavdelningen 2211 Avsättning särskild löneskatt delpension S2211 Endast personalavdelningen 2212 Avsättning avtalspension S2210 Endast personalavdelningen 2213 Avsättning särskild löneskatt avtalspension S2211 Endast personalavdelningen 2250 Övriga avsättningar S2250 Endast personalavdelningen 2260 Avsättning kompetensväxl. och utv. åtgärder S2250 Endast personalavdelningen 23 Outredda medel, m.m Överföring till annan institution Intern Överföring av medel vid periodskiften och bokslut för att intäkten/kostnaden ska hamna på rätt institution. Ska bokas på två institutioner i samma period så kontot på KI nivå är 0. Används även när inbetalning kommit till fel institution och bara "studsar" i samma period i BR Outredda patientavgifter S2592 Endast Odonten. Ska utredas omgående. Senast ändrad Sida 9 (54)

14 2303 Outredda medel S2592 Konto för intäkter där det är oklart till vem de ska. Skall utredas omgående. Om de inte är hemmahörande vid institutionen skall ägaren efterlysas med ekonomiavdelningens hjälp. Om man inte hittar ägaren inom KI, ska avsändaren kontaktas för mer information. OBS! ev. saldo vid periodbokslut skall specificeras i bilaga och insändas till ekonomiavdelningen, se kapitel Månadsavstämning på institutionen i EA-handboken samt avstämningslista och instruktioner på intranätet. Bidrag som tillhör institutionen, men där kontrakt saknas, bokförs inte på konto 2303, utan redovisas tillfälligt (max 3 månader) på särskilt projekt ( /Bidragsmedel utan kontrakt). Eventuellt saldo på detta projekt ska specificeras i särskild bilaga. Se avstämningslista på intranätet Felkonto S2592 Här kommer t ex konteringar som inte hittar rätt vid filöverföringar. Utreds och rättas omgående i samråd med avsändande enhet. OBS! Felkontot är inställt på frivillig regel, vilket innebär att projekt, verksamhetskod, finansiär, motpart etc kan konteras. Vid rättelse ska hela konteringssträngen, exakt som den felkonterats, vändas bort. Personalkostnader rättas av personalavdelningen i samband med nästkommande lön Verifikationsdifferens S Diverse avräkningskonton 2401 Avräkning LÖN S2592 Används endast av central administration. Insättning/uttag PC-giro Avräkning telefonväxeln S2592 Används endast av central administration. Insättning/uttag PC-giro Avräkning trängselskatt S2592 Används endast av central administration. Instättning/uttag PC-giro Avräkning NIH F&A S2592 Används endast av central administrion som motkonto till konto NIH F&A vid bokning av NIH-trigger (automatiskt påslag 8%). 25 Övriga kortfristiga skulder 256 Skulder till andra myndigheter 2561 Statliga leverantörsskulder S2561 Kontot styrs av vald leverantörsgrupp Statliga leverantörsskulder manuella S2561 Fakturor som inkommer senast brytdagen, men efter periodstängning. Särskild rutin i samband med hel- och delårsbokslut, se intranätet under Ekonomi och inköp/bokslut och budget Avg för inst arbetsgivaransvar S2561 Sociala avgiften på 1,5 % som går tillbaka till institutionerna. Motkonto Övriga skulder, statliga S2561 Övriga skulder till andra myndigheter, motpart anges. Senast ändrad Sida 10 (54)

15 257 Utgående mervärdesskatt För beskrivning och regler för utgående moms se kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter samt kapitel 3 Mervärdeskatt i EA-handboken Utgående byggmoms, omvänd skatteskyldighet Gäller vid köp av vissa tjänster inom byggsektorn. Motkonto Se kapitel 3 Mervärdeskatt i EAhandboken Utgående moms 25% S2564 Moms 25% på momspliktig omsättning för intäkterna i grupp 31*, 33* och 34* 2573 Utgående moms 25% varuförvärv EU S2564 Motkonto till 1543, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende varor från annat EU-land Utgående moms 6% varuförvärv EU S2564 Motkonto till 1544, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende varor från annat EU-land Utgående moms 25 % tjänsteförvärv EU S2564 Motkonto till 1545, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende tjänster från annat EU-land Utgående moms 6% S2564 Moms 6 % på momspliktig verksamhet på konto Utgående moms 25 % tjänsteförvärv utanför EU S2564 Motkonto till 1547, förvärvsmoms på leverantörsfakturor avseende tjänster från land utanför EU Skuld moms redovisningskonto S2564 Redovisningskonto för konto 2572 till Automatisk kontering vid månadsskiften. Motkonteras vid momsdebitering från förvaltningen (via PC-giro). 258 Leverantörsskulder 2581 Leverantörsskulder S2581 Kontot styrs av vald leverantörsgrupp Leverantörsskulder manuella S2581 Fakturor som inkommer senast brytdagen, men efter periodstängning och avser föregående halvår. Särskild rutin i samband med hel- och delårsbokslut, se bokslutsanvisning på intranätet under Ekonomi och inköp/bokslut och blanketter Interna leverantörsskulder Intern Kontot styrs av vald leverantörsgrupp. Leverantörsskuld till annan KI institution Interna leverantörsskulder manuella Intern OBS! Rutinen med brytdag som gäller för externa (se konto 25811) gäller inte interna fakturor Makulering EFH Special Endast automatbokning i EFH-systemet. Kontot ska vara Övriga skulder - utomstatliga 2592 A-skatt näringsverksamhet S2591 Skatteavdrag 30% för betalningsmottagare med A- skattesedel, skatten avrundas uppåt till hel krona. Enligt särskild rutin, se kapital Skattsedlar samt Inkommen utländsk faktura avseende tjänster i EAhandboken. Kontakta personalavdelningen. Senast ändrad Sida 11 (54)

16 2597 Skuld till enskilda S2592 Kontot styrs av vald leverantörsgrupp Skuld till enskilda, manuella S2592 Fakturor som inkommit senast brytdagen, men efter periodstängning och avser föregående halvår. Separat rutin vid hel-, och delårsbokslut, se bokslutsanvisning på intranätet under Ekonomi och inköp/bokslut och blanketter Övriga kortfristiga skulder S2592 Kontot används till nyckeldepositioner där specifikation skall ske per person. Kan även användas som avräkningskonto för inbetalning från icke statlig givare, där medlen ska vidare till annan icke statlig mottagare, d.v.s. medlen ska endast studsa i balansräkningen. Om givaren eller mottagaren av medlen är statlig ska detta gå som transferering, se kontogrupp Periodavgränsningsposter Periodisering av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter för att fördela kostnaden respektive intäkten till den period förbrukningen sker. Olika konton beroende på om det är statlig eller utomstatlig motpart. Se kapitel 2.4 Periodavgränsningsposter i EA-handboken. 271 Upplupna kostnader 2711 Skuldförda löner S2712 Bokslutskonto för löner och arvoden som hör till gamla året. Motkonto Avgifter och premier på skuldförda löner S2713 Bokslutskonto för avgifter och premier på löner och arvoden som hör till gamla året. Motkonto 4092, 4093 eller Retroaktiva löner S2712 Bokslutskonto för beräknade eller beslutade (enligt avtal) retroaktiva löner som hör till gamla året men inte ännu utbetalts. Motkonto Avgifter och premier på retroaktiva löner S2713 Bokslutskonto för avgifter och premier på retroaktiva löner som hör till gamla året. Motkonto 4092, 4093 eller Semesterlöneskuld S2712 Bokslutskonto för semesterlöneskulden. Motkonto Avgifter och premier på semesterlöneskuld S2711 Bokslutskonto för avgifter och premier på semesterlöneskulden. Motkonto 4082, 4083 och Upplupna räntekostnader, statliga S2713 Räntekostnader för bokslutsåret där likvid ej erlagts. Kontogrupp 591* Upplupna kostnader, statliga S2711 Kostnader som är att härröra till bokslutsperioden, men faktura ankommit för sent för att registreras i leverantörsreskontra Upplupna kostnader, utomstatliga S2712 Kostnader som är att härröra till bokslutsperioden, men faktura ankommit för sent för att registreras i leverantörsreskontra. 273 Oförbrukade bidrags-/uppdragsintäkter Senast ändrad Sida 12 (54)

17 2732 Oförbrukade bidragsintäkter Special Används endast vid värdering av projekt, då motkontering sker av intäktskonto. Motkonto 359 på projekt med verksamhetskod 3* (bidrag). 277 Övriga förutbetalda intäkter 2772 Förutbetalda uppdragsintäkter Special Används endast vid värdering av projekt, då motkontering sker av intäktskonto. Motkonto 339 på projekt med verksamhetskod 5*-6* (uppdrag) Förutbet intäkter, statliga S Förutbet intäkter, utomstatliga S Förutbet intäkter, statsanslag Special Används endast för periodisering av statsanslag som inbetalts till institutionen i förskott, dvs betalningen ska avse kommande perioder. Motkonto alt Periodiseringen vänds tillbaka kommande period/perioder. Elimineras i UE på KI-nivå Förutbet intäkter, interna Special Används endast för periodisering av interna bidrag som inbetalats till institutionen i förskott, dvs betalningen ska avse kommande perioder. Motkonto Periodiseringen vänds tillbaka kommander period/perioder. Elimineras i UE på KI-nivå. Senast ändrad Sida 13 (54)

18 3 Verksamhetens intäkter 30 Intäkter av statsanslag 307 Intäkter av ALF-anslag 3075 ALF anslag för uppdrag utv klinisk utb, UT 3076 ALF anslag för uppdrag utv klinisk utb, IN Här redovisas statsanslag, ALF-medel, för uppdrag att utveckla klinisk utbildning. Kontot avser förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Här redovisas statsanslag, ALF-medel, för uppdrag att utveckla klinisk utbildning. Obs! Projekten skall vara GU projekt (=Verksamhetskod 1*). Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. 309 Fördelning statsanslag Inom kontogrupp 309 konteras samtliga statsanslag. Grundutbildningsanslag som utbetalas i 12:e-delar konteras för institutionerna på 3092 (på projekt med verksamhetskod 1*). Forskningsanslag avseende 12:edelar konteras på 3096 (på projekt med verksamhetskod 2*). För samtliga stats-anslag gäller att de skall konteras med finansiär, som är 1STAT. Finansiären kommer upp som förslag och får inte ändras Intäkt av statsanslag 12:e delar grundutbildning UT S3011 Här redovisas statsanslag grundutbildning, som betalas ut i tolftedelar. Kontot avser förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla Intäkt av statsanslag 12:e delar grundutbildning IN S3011 Samtliga statsanslag inom grundutbildning, som erhålls i tolftedelar bokförs här. Obs! Projekten skall vara GU projekt (=Verksamhetskod 1*). Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla Intäkt av statsanslag tilldelning, grundutbildning UT S3011 Samtliga övriga utbetalningar av statsanslag grundutbildning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Kontot avser Förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 1* Intäkt av statsanslag tilldelning, grundutbildning IN S3011 Samtliga övriga inbetalningar av statsanslag grundutbildning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 1* Periodisering statsanslag grundutbildning 3095 Intäkt av statsanslag 12:e delar forskning UT Special S3011 Här redovisas statsanslag forskning/forskarutbildning som betalas ut i tolftedelar. Kontot avser förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Senast ändrad Sida 14 (54)

19 3096 Intäkt av statsanslag 12:e delar forskning IN S3011 Samtliga statsanslag inom forskning/forskarutbildning. som erhålls i tolftedelar bokförs här. Obs! Projekten skall vara forskningsprojekt (=Verksamhetskod 2*). Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla Intäkt av statsanslag tilldelning, forskning UT S3011 Samtliga övriga utbetalningar av statsanslag forskning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Kontot avser Förvaltningen. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 2* Intäkt av statsanslag tilldelning, forskning IN S3011 Samtliga övriga inbetalningar av statsanslag forskning, som ej betalas i 12:e-delar, bokförs här. Som finansiär skall det föreslagna 1STAT gälla. Verksamhetskod 2* Periodisering statsanslag forskning Special 3099 Förmedling anslag enl. beslut S3011 Kontot används endast vid förmedling/transferering av statsanslag från KI till t ex andra högskolor/universitet enligt särskilt beslut. Vid utbetalning debiteras konto 3099 med finansiärskod 1STAT och motpartskod 1EX. Samtidigt ska en bokning göras i transfereringsavsnittet i kontoklass 7, se EA-handboken kapitel 7 Transferering Förmedling anslag enl. beslut inom KI Special Kontot används endast vid förmedling av statsanslag mellan institutioner och bokas i debet vid den institution som förmedlar statsanslaget och i kredit hos den mottagande institutionen. Finansiärskod är 1STAT, motpartskod är den andra institutionens. Verksamhetskod är 1* om det är anslag för grundutbildning och 2* om det är anslag för forskning- och forskarutbildning. 31 Intäkter enligt 4 i avgiftsförordningen Faktura upprättas för 4-intäkter. Här redovisas de intäkter myndigheter tar ut med stöd av 4 avgiftsförordningen. Avser främst biprodukter till den ordinarie verksamheten. Intäkterna ska vara av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Se kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter i EA-handboken. OBS! att uppdragen redovisas under 33* verksamhetsfakturering. P.g.a. krav på särredovisning till Skatteverket redovisas omsättningen på konton för skattepliktig eller icke skattepliktig och omsatt inom eller utom landet. Se EA-handboken kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter samt kapitel 3 Mervärdeskatt för mer information. Fjärde siffran är anpassad till Skatteverkets skattedeklaration. Följande slutsiffror (fjärdesiffran) används: 1 Statliga, 2 Momsbefriade, 3 Utomstatliga 25 % moms, 4 EU-land, 5 Export utanför EU samt 6 Utomstatliga 6 % moms. 311 Uthyrning av lokaler Här redovisas t ex uthyrning av kurs- och konferenslokaler (se även 312*) och parkeringsplatser. Även kostnad för el, gas, vatten ingår om dessa är ett led i uthyrningen och är då undantagna från moms Intäkter uthyrning lokaler, statliga S Intäkter uthyrning lokaler, utomstatliga S3122 Här redovisas t ex intäkter för gästrum Periodisering uthyrning lokaler, statliga S Periodisering uthyrning lokaler, utomstatliga S3129 Senast ändrad Sida 15 (54)

20 312 Intäkter av konferenser Här redovisas intäkter av konferenser som främst är biprodukter till KI:s ordinarie verksamhet Intäkter av konferenser, statliga S Intäkter av konferenser, momsbefriade S Intäkter av konferenser, utomstatliga S Verksamhetsnära konsultuppdrag Här redovisas intäkter av tjänster som är en biprodukt till KI:s ordinarie verksamhet. Exempelvis enstaka föreläsningar, handledning, rådgivning, konsultation. Dessa ska bokföras på det projekt som belastas med lönekostnaden för den som utfört tjänsten. Här redovisas även intäkter av laboratorieanalyser och liknande tjänster Verksamhetsnära konsultuppdrag, statliga S Verksamhetsnära konsultuppdrag, utomstatliga S Informations- och kursmaterial Här redovisas kursmaterial som inte täcks av kursavgiften och informationsmaterial, t ex broschyrer, videofilmer, affischer, fotografier och vykort. OBS! Litteratur inom uppdragsutbildningen ska ingå i avgiften för uppdraget och inte debiteras separat. Tidskrifter och publikationer redovisas separat på 315* Info- och kursmaterial, statliga S Info- och kursmaterial, utomstatliga, grundutb S Info- och kursmaterial, utomstatliga S Tidskrifter och andra publikationer Här redovisas rapporter, utredningar, tidskrifter, böcker etc. OBS! Kurs- och informationsmaterial redovisas på 314* Tidskrifter och andra publ, statliga S Tidsskrifter och andra publ, utan moms S3172 OBS! Gäller endast momsbefriad verksamhet enligt lag. För biblioteksverksamhet gäller detta tillhandahållande av böcker, tidningar etc. och bibliografiska upplysningar samt kopior av böcker Tidskrifter och andra publ, utomstatliga, moms 6% S Intäkter av andra ersättningar 3181 Studieavgifter för utl. studenter, statliga S3131 Här redovisas intäkter av studieavgifter (för studenter från tredje land) som betalas in från andra statliga myndigheter. Intäkten bokförs på projekt med verksamhetskod 155 och med avsändande myndighets finansiärskod och motpartskod Studieavgifter för utl. studenter S Här redovisas studieavgifter som tas ut av studenter från Senast ändrad Sida 16 (54)

21 3188 Periodisering andra ers, statliga S Periodisering andra ers, utomstatliga S3139 tredje land. Intäkten bokförs på projekt med verksamhetskod 155 och finansiärskod 85STUD. 32 Offentligrättslig avgift Faktura upprättas för offentligrättsliga avgifter. Med offentligrättsliga avgifter avses sådana avgifter som tas ut med stöd av lagar och förordningar och som är av tvingande karaktär. På kontot bokas sådana offentligrättsliga avgifter som disponeras av KI, t ex forskningsetisk granskning och kopiering av offentlig handling. Avgifterna är undantagna från moms Offentligrättslig avgift, statlig S Offentligrättslig avgift, utomstatlig ej moms S Verksamhetsfakturering Faktura upprättas för uppdragsintäkter. Intäkten ska endast bokas på uppdragsmedel, d.v.s. projekt med verksamhetskod 5*-6*. P.g.a. krav på särredovisning till Skatteverket redovisas omsättningen på konton för skattepliktig eller icke skattepliktig och omsatt inom eller utom landet. Se EA-handboken kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter samt kapitel 3 Mervärdeskatt för mer information. Fjärde siffran är anpassad till Skatteverkets skattedeklaration. Följande slutsiffror (fjärdesiffran) används: 1 Statliga, 2 Momsbefriade 3 Utomstatliga 25 % moms, 4 EU-land, 5 Export utanför EU eller 6 Utomstatliga 6 % moms. 331 Uppdragsfakturering 3311 Uppdragsfakturering, statlig Special All uppdragsfakturering till statlig myndighet Uppdragsfakturering, utan moms Special På detta konto redovisas ej momspliktig uppdragsfakturering. Det handlar då om öppna uppdragsutbildningar med öppet antagningsförfarande. Utbildningarna ingår i det ordinarie utbildningsprogrammet. Även uppdragsfakturering som grundas på avtal med tandvårdsnämnden (SLL) redovisas här Uppdragsfakturering, utomstatlig Special På detta konto redovisas momspliktig uppdragsverksamhet till köpare i Sverige. Momssats påslag 25% Uppdragsfakturering, utanför Sverige, moms Special Fakturering till köpare utanför Sverige, t ex där huvudregeln om omvänd skattskyldighet för näringsidkare inte gäller. Momssats påslag 25% Uppdragsfakturering, utanför EU, ej moms Special Fakturering till köpare som är näringsidkare i ett land utanför EU och där huvudregeln om omvänd skattskyldighet gäller. Avser konsultuppdrag, t ex läkemedelsprövningar, statistikinsamlingar och liknande. Ingen moms skall tas ut Uppdragsfakturering, EU-land, ej moms Special Fakturering till köpare som är näringsidkare i ett EU-land och där huvudregeln om omvänd skattskyldighet gäller. Avser konsultuppdrag, t ex läkemedelsprövningar, statistikinsamlingar och liknande. Ingen moms skall tas ut. Senast ändrad Sida 17 (54)

22 332 Lönefakturering 3321 Lönefakturering, statlig Special Krävs avtal undertecknat av prefekt Lönefakturering, utomstatlig Special Krävs avtal undertecknat av prefekt. 333 Uppdrag via dotterbolag 3367 Förmedling uppdrag KIEDU Special Används vid förmedling av uppdragsmedel via KIEDU som sker via PC-fil. Som finansiärskod ska 9KIEDU användas. 336 Förmedling av uppdrag mellan institutioner 3364 Förmedling av uppdrag inom KI Special Bokförs i debet av utbetalande institution och mottagande institution bokför i kredit. Används även vid samfinansering inom institutionen. Extern motpart och finansiärskod, 3*-8*. Ingen moms Forskarflytt av uppdrag mellan institutioner Special Används för flytt av uppdragsprojekt med extern motpartsoch finansiärskod, 3*-8*. Bokförs i debet av utbetalande institution och mottagande institution bokför i kredit. Ingen moms. Kontot ingår inte i underlag till uttag av "fakturan". 338 Värdering avslutade uppdrag 338 Värdering avslutade uppdrag S3159 Avslut av skuld till uppdragsgivare. Bokning sker enbart i kredit. Intäkten kommer inte tas med i automatiska värderingen. Används endast av institutionens centrala administration. 339 Värdering uppdrag 339 Värdering uppdrag S3159 Bokslutskonto i samband med värdering. Motkonto 1672 eller Endast uppdragsprojekt med verksamhetskod 5*-6* samt extern finansiärskod 3*-8*. Används endast av institutionens centrala administration. 34 Övriga avgiftsintäkter Faktura upprättas för övriga avgiftsintäkter. Här redovisas avgiftsintäkter som inte finns specificerade i tidigare intäktsgrupper och främst är ersättningar av mindre belopp. P.g.a. krav på särredovisning till Skatteverket redovisas omsättningen på konton för skattepliktig eller icke skattepliktig och omsatt inom eller utom landet. Se EA-handboken kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter samt kapitel 3 Mervärdeskatt för mer information. Fjärde siffran är anpassad till Skatteverkets skattedeklaration. Följande slutsiffror (fjärdesiffran) används: 1 Statliga, 2 Momsbefriade, 3 Utomstatliga 25 % moms, 4 EU-land, 5 Export utanför EU och 6 Utomstatliga 6 % moms. 341 Försäljning Försäljning av material som inte utgör myndighetens egentliga produkter men som ingår i myndighetens verksamhet. Här får endast ersättning av mindre omfattning konteras Försäljning av material inom Sverige, statlig 3412 Försäljning av material inom Sverige, momsbefriad S3171 S3172 Senast ändrad Sida 18 (54)

23 3413 Försäljning av material inom Sverige, utomstatlig S Försäljning av material till momsregistrerad köpare i annat EU-land S3172 Mottagarens VAT-nr måste anges på fakturan. KI har skyldighet att kontrollera att det VAT-nr som åberopats av köparen är giltigt, säkerställa att det verkligen är fråga om den aktuella köparens VAT-nr samt inneha dokumentation som visar på vilket sätt detta kontrollerats. Uppgift om VAT-nr och varuvärde lämnas till ekonomiavdelningen samma period fakturan bokas Försäljning av material, export till land utanför EU S3172 Ingen svensk moms och köparens momsregistreringsnummer behöver inte anges. KI ska kunna visa att export skett, t ex stämplad tullhandling. 342 Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar Avyttring av anläggningstillgångar bokförs i kontoklass 6. Om försäljningsinkomsten är högre än det bokförda värdet uppstår en realisationsvinst. Vinsten omförs från kontoklass 6 till kontoklass Reavinst anläggningstillgångar - statliga köpare 3422 Reavinst anläggningstillgångar - utomstatlig köpare S3191 Motkonto S3192 Motkonto Försäkringsersättning 3431 Försäkringsersättning, statliga S3181 Försäkringsersättning från Kammarkollegiet. OBS! KI får inte teckna försäkring hos ett enskilt försäkringsbolag utan tillåtelse från Kammarkollegiet. 344 Andra ersättningar Andra ersättningar kan avse sponsringsintäkter, återvunna förluster, ersättning för vidarefakturerade kostnader samt försäljning av tjänster som inte avser uppdragsverksamhet. Se även kapitel Övriga avgiftsintäkter i EAhandboken Andra ersättningar, statliga S3181 Här bokförs andra ersättningar som faktureras statliga myndigheter. Kontot används även vid vidarefakturering, t ex vid samköp mellan myndigheter där kostnaden ingår i KIs verksamhet. Vidarefakturering av kostnad som inte tillhör KIs verksamhet bokförs som kostnadsreducering, se konto Se kapitel Vidarefakturering i EA-handboken Andra ersättningar, momsbefriade S3182 OBS! Gäller endast momsbefriad verksamhet enligt lag. Ett generellt undantag gäller för försäljning av tjänster till EUs institutioner eller organ samt andra internationella organisationer med säte i ett annat EU-land, t ex Nordiska Ministerrådet. För att undantag från moms ska gälla måste KI i sin bokföring ha ett intyg utfärdat av behörig myndighet i köparens stationeringsland som visar att köparen är en sådan institution. Senast ändrad Sida 19 (54)

24 Andra ersättningar, utomstatliga Ersättningar SLL enligt ALF/FoUU-avtal S3182 Avser olika ersättningar, t ex försäljning av tjänster. Momssats 25% påslag. Här bokförs även lönefakturering till SLL samt försäljning av tjänst till köpare utanför Sverige, om denne inte är näringsidkare. Här bokförs endast ersättningar från SLL enligt ALF/FoUU-avtal som ger rätt till samfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Andra ersättningar, utanför Sverige, moms S3182 Här bokförs försäljning till köpare utanför Sverige, t ex där huvudregeln om omvänd skattskyldighet inte gäller. Momspåslag 25%. Se även 331 Uppdragsfakturering Andra ersättningar, utanför EU, ej moms S3182 Fakturering till köpare som är näringsidkare i ett land utanför EU och där huvudregeln om omvänd skattskyldighet gäller. Ingen moms skall tas ut Andra ersättningar, EU-land, ej moms S3182 Fakturering till köpare som är näringsidkare i ett EU-land och där huvudregeln om omvänd skattskyldighet gäller. Ingen moms skall tas ut Andra ersättningar, periodiseringskonto - statliga 3449 Andra ersättningar, periodiseringskonto - utomstatliga S3188 S Patientintäkter (endast OF/Odonten) 3451 Patientintäkter, statliga S3171 Endast Odonten. Patientintäkter från Försäkringskassan. Finansiär 4FK Patientintäkter, utomstatliga S3172 Endast Odonten. Patientintäkter. Intäkt från Försäkringskassan bokas Övriga intäkter av avgifter Här redovisas övriga intäkter av avgifter som inte kan redovisas på ett av de specificerade avgiftsintäktskontona Övriga intäkter av avgifter, statliga S Övriga intäkter av avgifter, momsbefriade S Övriga intäkter av avgifter, utomstatliga S Förmedling av avgifter mellan institutioner 3468 Övriga intäkter av avgifter, periodiseringskonto - statliga 3469 Övriga intäkter av avgifter, periodiseringskonto - utomstatliga Special Bokförs i debet av utbetalande institution och mottagande institution bokför i kredit. Extern motparts- och finansiärskod, 3*-8*. Ingen moms. S3178 S Öresutjämning 3482 Öresutjämning - utomstatlig S3182 Automatbokas. Senast ändrad Sida 20 (54)

25 35 Bidragsintäkter Intäkt bokförs tidigast vid inbetalningstillfället och rekvisition/gåvobrev utgör underlag. Bidragsintäkten ska endast bokas på bidragsprojekt, dvs projekt med verksamhetskod 3*. Se kapitel 4.2 Bidrag och uppdrag/avgifter i EA-handboken för mer information. Bidragskontrakt registreras i W3D3 för att dnr ska erhållas, vilket anges vid bokning. För ytterligare information, se kapitel Diarieföring av kontrakt i W3D3 samt information på intranätet. 351 Bidrag från svenska bidragsgivare 3511 Bidrag från statliga myndigheter och råd S3511 Finansiärskod 3*-4* Bidrag från statliga myndigheter via annan statlig mpt S3511 Medel från statlig myndighet via en annan myndighet. Motpart = den myndigheten som gjort inbetalningen till KI. Finansiär = ursprunglig bidragsgivare (3*-4*) Bidrag från statliga myndigheter via annan givare S3511 Medel från statlig myndighet via utomstatlig givare. Motpart = den som gjort inbetalningen till KI. Finansiär = ursprunglig bidragsgivare (3*-4*) Transferering av bidrag från statliga myndigheter och råd S3511 Kontot används då hela eller del av intäktsfört bidrag ska transfereras Bidrag från svenska utomstatliga Special Finansiärskod 5*-7* Bidrag från svenska utomstatliga via statlig mpt S3511 Finansiärskod 5*-7*. Motpart = den myndigheten som gjort inbetalningen till KI. Medel från extern finansiär förmedlade via en statlig myndighet Bidrag från svenska utomstatliga utan avtal Transferering av bidrag från svenska utomstatliga Special Finansiärskod 5*-7*. Små bidrag (max 5 tkr) utan avtal eller gåvobrev, ej dnr. Bidrag från privatpersoner bokas på finansiär 55ANNFI. Dessa bidrag ger ej aktivitet i resursfördelningen. Special Kontot används då hela eller del av intäktsfört bidrag ska transfereras, såsom stipendier o dyl. 352 Bidrag från utlandet 3521 Bidrag från länder inom EU S3625 Förteckning på medlemsländer i EU finns i EA-handboken bilaga 6. Finansiärskod 8*. Bidrag från EU-institutioner, se konto Bidrag från länder inom EU - via statlig mpt S3511 Förteckning på medlemsländer i EU finns i EA-handboken bilaga 6. Finansiärskod 8*. Motpart den myndighet som förmedlat bidraget. Bidrag från EU-institutioner, se konto Transferering av bidrag från EU-land S3625 Kontot används då hela eller del av intäktsfört bidrag ska transfereras, såsom stipendier o dyl Bidrag från länder utanför EU S3626 Finansiärskod 8* Bidrag från länder utanför EU - via statlig mpt Transferering av bidrag från länder utanför EU S3511 S3626 Finansiärskod 8*. Motpart den myndighet som förmedlat bidraget. Kontot används då hela eller del av intäktsfört bidrag ska transfereras, såsom stipendier o dyl. Senast ändrad Sida 21 (54)

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-03-05 Uppdaterad: 2014-03-05 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 Förklaring/typ av ändring: N Ä Äb Äk B ÄS Nytt

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

BOKSLUTS- ANVISNINGAR

BOKSLUTS- ANVISNINGAR BOKSLUTS- ANVISNINGAR Innehållsförteckning 1 VARFÖR ÅRSREDOVISNING OCH DELÅRSRAPPORT?... 4 1.1 ÅRSREDOVISNING... 4 1.2 DELÅRSRAPPORT (UNDANTAGET ÅR 2007)... 4 2 TIDPLAN... 5 3 BOKSLUTSANVISNING... 5 3.1

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2011-12-05 Ekonomihandboken Uppdaterad 2011-12-05 Uppdatering från tidigare version 2011-10-03 har skett av följande kapitel Förbättringsutgift på annans fastighet Kapitel, sida 1.1.3.1 Maskiner, inventarier, installationer,

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-12-18 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-12-18 Uppdatering från tidigare version 2012-06-25: har skett av följande kapitel Forskarflytt där anläggning ingår Kapitel 8.2 Forskarflytt mellan institutioner, Figur

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-01-12 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-01-12 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet 1190 Förbättringskostnad annans

Läs mer

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM)

Kontonur BAS 99 BENÄMNING KOMMENTARER 2009-06-30 TILLGÅNGAR 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) TILLGÅNGAR 2009-06-30 11 OCH 12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (MASKINER, INVENTARIER, MM) 11 BYGGNADER OCH ÖVRIG FAST EGENDOM 119 Förbättringsutgift annans fastighet Utgifter för anpassning av hyrda

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten

Innehåll 2014-04-07. Kontoplan 2014. Ekonomienheten 2014-04-07 Innehåll Inledning... 7 Baskontoplanens uppbyggnad... 7 Grundscheman... 7 Redovisningsplan... 11 Kontoplanen... 11 Kontoklasser... 12 Kontogrupper... 12 Undergrupper... 12 Konton... 12 Objektplanen...

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2015-07-17 Dnr: 3.8-667/2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright:

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen

GÖTEBORGS UNIVERSITET 2009-12-15 Kap 4 Redovisning Ekonomiavdelningen KONTOPLAN 2009 28 Inledning 30 Baskontoplanens uppbyggnad Grundprinciper Bild 1 Grundläggande redovisningsmodell Bild 2 Uppställningsform för resultaträkning Bild 3 Uppställningsform för balansräkning

Läs mer

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN

FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Uppdaterad 2010-12-16 FÖRTYDLIGANDE ANVISNING TILL AVSTÄMNINGSLISTAN Anvisning nummer I detta dokument hänvisas även till Ekonomihandboken för ytterligare information Konto 1931 och 1932 (Plusgirot) avstämt

Läs mer

Kundfakturering 13 MARS 2014

Kundfakturering 13 MARS 2014 Kundfakturering 13 MARS 2014 Syfte med utbildningen - Syftet med kursen är att ge en orientering i kundfaktureringsprocessen, vilka rutiner som ingår samt hur de hänger ihop med kringliggande arbetsuppgifter.

Läs mer

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK.

ORDLISTA 2012-11-20. administrativa system, minst 100 000 SEK. Agresso AKO ALF-anslag Anbud Anbudsgivare Anläggningsgrupp Anläggningsregister Anläggningstillgångar - finansiella Anläggningstillgångar - immateriella Anläggningstillgångar - materiella Anskaffningsvärde/anskaffningsutgift

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-04-30 Kapitel 9 Utbetalningar. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 9 UTBETALNINGAR... 3 9.1 Delegation (hantering av sflöden m.m.)... 3 9.2 Attest- och utanordningsinstruktion... 4 9.3 Avstämning och kontroll... 4 9.4 Beställning av varor och

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok

Malmö högskola 2013-08-16 Ekonomiavdelningen. Ekonomihandbok 2013-08-16 Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning KAPITEL 1 INLEDNING OCH SYFTE... 6 KAPITEL 2 OM MALMÖ HÖGSKOLA... 7 2.1 KORTA FAKTA... 7 2.2 ORGANISATIONSPLAN... 8 KAPITEL 3 STATENS EKONOMIADMINISTRATIVA

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING

L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING L-Bas 2013 EN KONTOPLAN FÖR LANDSTINGENS EXTERNREDOVISNING Upplysningar om innehållet Kajsa Jansson tfn 08-452 78 62 Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder

Ekonomihandbok. Utbetalningar/Leverantörsskulder Ekonomihandbok Utbetalningar/Leverantörsskulder Författare: Ekonomiavdelningen År: 2014 Innehåll 1. Allmänt om leverantörsfakturor 3 2. Leverantörsreskontra 4 2.1. Olika skuldkonton 4 2.1.1. Leverantörsskulder

Läs mer

Rapp. port Konce. ernrapportering i staten ESV 2011:37

Rapp. port Konce. ernrapportering i staten ESV 2011:37 Rapp port Konce ernrapportering i staten ESV 2011:37 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2

Innehållsförteckning.. 1. 20 Bokslutsinformation Delår/År.. 2 Sid 1 (9) Innehållsförteckning.. 1 20 Bokslutsinformation.. 2 20.2 Årsredovisning (årsbokslut) per den 31 december 2014 2 20.2.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.2.2 Periodiseringar. 2 - Förutbetalda

Läs mer

Idrottens BASkontoplan V 3.0

Idrottens BASkontoplan V 3.0 1230 Idrottens BASkontoplan V 3.0 1259 1510 1681 1910 2449 2899 3010 3740 4010 6550 8990 Innehållsförteckning Inledning... 1 KONTOPLANEN... 2 Kontoplanens struktur... 2 Förändringar i kontotabellen mellan

Läs mer