Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209"

Transkript

1 Innehållsförteckning Balansräkning Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgånger, utlåning Fordringar Periodavgränsningsposter Avräkning med Statsverket Kassa och bank Kapital och skulder Myndighetskapital Avsättningar Skulder mm Periodavgränsningsposter Rapporteringsdifferens Resultaträkning Intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen Offentligrättsliga avgifter som disponeras av universitetet Intäkter av uppdragsverksamhet Intäkter av andra ersättningar Erhållna bidrag från statliga myndigheter Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn Erhållna bidrag från övriga Finansiella intäkter Personalkostnader Löner och arvoden Kostnadsersättningar och naturaförmåner Arbetsgivaravgifter enl lag (inkl särskild löneskatt) Avgifter, premier och pensioner enl avtal Kostnader för sjuk- och hälsovård Kostnader för utbildning egen personal Övriga personalkostnader Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc Lokalkostnader -hyrda lokaler Reparationer och underhåll m.m Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Resor, representation, information, etc Inköp av varor Köp av tjänster Finansiella kostnader Avyttring (försäljning och utrangering) samt avskrivning & nedskrivning av anläggningstillgångar Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avskrivningar och nedskrivningar Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten och myndigheter inkl. affärsverk för finansiering Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till internationella organisationer Lämnade bidrag till övriga Internkonton Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39

2 Balansräkning 1 Tillgångar I kontoklass 1 redovisas myndighetens samtliga tillgångar, indelade i följande grupper: Immateriella anläggningstillgångar, kontogrupp 10 Dataprogram, immateriella Materiella anläggningstillgångar, kontogrupp Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Datorer och kringutrustning Bilar och andra transportmedel Övriga inventarier Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstillgångar, kontogrupp 13 Aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag Fordringar, kontogrupp 15 Kundfordringar-utomstatliga Fordringar hos andra myndigheter Ingående mervärdesskatt Mervärdesskattefordran Övriga fordringar Fordringar hos anställda Periodavgränsningsposter, kontogrupp 16 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Avräkning med statsverket, kontogrupp 17 Ingående balans Fordringar och skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde Fordringar och skulder avseende anslag i räntebärande flöde Kassa och bank, kontogrupp 19 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Bank anslutet till räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga bankkonto Kassa och bank 10 Immateriella anläggningstillgångar 103 Dataprogram, immateriella Här redovisas rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar avseende dataprogram och licenser för dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak inköpt. Eventuella utgifter för delar som utvecklats i egen regi som hör till den köpta rättigheten redovisas också i denna grupp. Här kan myndigheten särredovisa t.ex. nyttjanderättslicensen för ekonomisystemet Agresso. De årliga avgifter som betalas för support, nya versioner m.m. ska dock ses som driftskostnader. Observera att Office-paket och andra liknande standardprogram i de flesta fall inte ska aktiveras Dataprogram, ack anskaffningsvärde Datorprogram, minskning av anskaffningsvärde 1031 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter Överf årets anskaffning immateriellt 1032 Dataprogram årets utgifter egen utveckling 1037 Dataprogram, årets avskrivningar Dataprogram, omf årets avskrivningar 1033 Pågående anläggningar, ack anskaffningsvärde 1034 Pågående anläggningar, årets anskaffningsutgifter 1035 Pågående anläggningar, egen utv årets anskaffningsvärde 1039 Dataprogram, ack avskrivningar Dataprogram, minskning av ack avskrivningar Kontoplan Linnéuniversitetet 2 av 39

3 11-12 Materiella anläggningstillgångar 119 Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgift på annans fastighet redovisas ny-, till- och ombyggnationer på annans fastighet som uppgår till minst 50 tkr, liksom reparations- och underhållsutgifter, som uppgår till minst 100 tkr. Den förväntade nyttjandeperioden och den ekonomiska livslängden ska uppgå till lägst tre år för att redovisning här ska bli aktuell Förbättringsutgifter på annans fastigheter, ack anskaffningsvärde Förbättringsutgifter på annans fastighet, minskning av anskaffningsvärde 1191 Förbättringsutgifter på annans fastigheter, årets anskaffningsutgifter Överf årets anskaffning ombyggnad 1192 Förbättr. utg på annans fastighet, årets utgifter 1196 Förbättr. utg på annans fastighet, årets anskaffningsutgift omvänd skattsk Förbättr. utg på annans fastighet, årets avskrivning Förbättr. utg på annans fastighet, omf årets avskrivning 1199 Förbättr. Utg på annans fastighet, ack avskrivning Förbättr. utg på annans fastighet, minskning avskrivningar 121 Maskiner och andra tekniska anläggningar Här redovisas sådana maskiner och anläggningar som bedöms ha sinsemellan samma ekonomiska livslängd. Som exempel kan nämnas arbetsmaskiner och större specialverktyg samt övrig icke-fast utrustning som är nödvändig för att bedriva en viss verksamhet. Den ekonomiska livslängden ska överstiga 3 år och investeringen uppgå till minst 20 tkr. Jämför gränsdragning mot korttidsinvesteringar kontoklass 561 och övriga varor kontoklass Maskiner och andra tekniska anläggningar, ack anskaffningsvärde Maskiner och andra tekniska anläggningar, minskning anskaffningsvärde 1211 Maskiner och andra tekniska anläggningar, årets anskaffningsutgifter Överf årets anskaffn maskiner o andra tekniska anl.tillgångar 1212 Maskiner och andra tekniska anläggningar, årets utgifter, egen utveckling 1217 Maskiner och andra tekniska anläggningar, årets avskrivningar Maskiner och andra tekniska anläggningar, omf årets avskrivningar 1219 Maskiner och andra tekniska anläggningar, ack avskrivningar Maskiner och andra tekniska anläggningar, minskning ack avskrivningar 122 Datorer och kringutrustning Här redovisas anskaffningsvärdet för datorer och kringutrustning som tillsammans utgör fungerande enheter. Exempel på kringutrustning är nätverk, skrivare etc. Jämför gränsdragning mot korttidsinvesteringar kontoklass 561, it-utrustning kontoklass 564 och övriga varor kontoklass Datorer och kringutrustning, ack anskaffningsvärde Datorer och kringutrustning, minskning av anskaffningsvärde 1221 Datorer och kringutrustning, årets anskaffningsutgifter Överf årets anskaffn datorer o kringutrustning 1222 Datorer och kringutrustning, årets utgifter, egen utveckling 1227 Datorer och kringutrustning, årets avskrivningar Datorer och kringutrustning, omf årets avskrivningar 1229 Datorer och kringutrustning, ack avskrivningar Datorer och kringutrustning, minskning ack avskrivningar 124 Bilar och andra transportmedel Här redovisas anskaffningsvärdet för myndighetens bilar och andra motordrivna transportmedel, t.ex. personbilar, lastbilar, truckar och dylikt. (Fordon utan förarplats redovisas som maskiner och anläggningar i undergrupp 121). Observera att i anskaffningsvärdet för personbilar ingår mervärdesskatt. (Kompensationsrätt för ingående moms föreligger ej). Myndigheter som innehar fartyg, skepp eller flygplan kan redovisa dessa här Bilar och andra transportmedel, ack anskaffningsvärde Bilar och andra transportmedel, minskning ack anskaffningsvärde 1241 Bilar och andra transportmedel, årets anskaffningsutgifter Överf årets anskaffn transportmedel 1247 Bilar och andra transportmedel, årets avskrivningar Bilar och andra transportmedel, omf årets avskrivningar 1249 Bilar och andra transportmedel, ack avskrivningar Bilar och andra transportmedel, minskning ack avskrivning Kontoplan Linnéuniversitetet 3 av 39

4 125 Övriga inventarier Här redovisas andra maskiner och inventarier i de fall de ska skrivas av och om särskilda konton inte har lagts upp. Den ekonomiska livslängden ska överstiga 3 år och investeringen uppgå till minst 20 tkr. Jämför gränsdragning mot korttidsinvesteringar kontoklass 561 och övriga varor kontoklass Övriga inventarier, ack anskaffningsvärde Övriga inventarier, minskning ack anskaffningsvärde 1251 Övriga inventarier, årets anskaffningsutgifter Överföring årets anskaffn övriga inventarier 1257 Övriga inventarier, årets avskrivningar Övriga inventarier, omf årets avskrivningar 1259 Övriga inventarier, ack avskrivningar Övriga inventarier, minskning ack avskrivningar 126 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Här redovisas inventarier som utgörs av konstföremål såsom tavlor, skulpturer etc. På dessa tillgångsslag görs ingen avskrivning Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, ack anskaffningsvärde 1261 Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier, årets anskaffningsutgifter Överföring årets anskaff, konst och andra ej avskrivningsbara inventarier 127 Pågående nyanläggningar Alla pågående nyanläggningar som uppfyller kriterierna för en pågående anläggning redovisas här. För att redovisas som pågående nyanläggning skall investeringen uppgå till minst 1 mkr och pågå över budgetårsskifte. På dessa tillgångsslag görs ingen avskrivning. Såväl investeringar i byggnad och mark som investeringar i maskiner och inventarier bokförs i denna kontogrupp. Pågående nyanläggning beträffande förbättringsutgifter på annans fastighet bokförs dock direkt i kontogruppen för detta i undergrupp Pågående nyanläggningar, ack anskaffningsvärde 1271 Pågående nyanläggningar, årets anskaffningsutgifter 1272 Pågående nyanläggningar, årets utgifter, egen utveckling 1273 Pågående nyanläggningar, årets anskaffningsutgifter omvänd skattskyldighet moms 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning 131 Aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag Beträffande redovisning av aktier och andelar i företag, se 5 kap. 7 FÅB samt den av RRV utgivna handledningen RRV 1996:69 Redovisning av aktier och andelar i dotter och intresseföretag Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag, ackumulerat värde 1311 Aktier och andelar i dotterföretag- och intresseföretag, årets anskaffningsutgifter 1330 Andra långsiktiga värdepappersinnehav, IB 1331 Andra långsiktiga värdepappersinnehav, årets anskaffning 15 Fordringar 151 Kundfordringar-utomstatliga Här redovisas fordringar som grundar sig på myndighetens försäljning till icke-statliga kunder. Observera att kundfordringar hos statliga myndigheter bokförs i grupp 153. Kontona debiteras för utgående fakturor och krediteras vid betalning. Eventuella kursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta på grund av kursförändringar under kredittiden bokförs i grupp 387. Kursvinster och eventuella kursförluster bokförs i undergrupp 596 Kursförluster. Osäkra kundfordringar Kundfordringar som anses osäkra och därför kräver speciell bevakning ska särredovisas så att det osäkra fordringsbeloppet förs från kontona (kredit) till konto 1518 Osäkra fordringar (debet). Befarade kundförluster När en kundförlust befaras (utan att förlusten slutligen konstaterats), t ex på grund av att kunden kommit på obestånd eller för att en tvist har uppstått om en fordran, krediteras konto 1519 Värdereglering kundfordringar med konto 5442 Befarade kundförluster, varor eller konto 5452 Befarade kundförluster, tjänster som motkonto (debet). Konstaterade kundförluster Vid kundförluster som slutligen konstaterats, t ex när kunden gått i konkurs, beviljats ackord eller när en slutlig uppgörelse har nåtts om en tvistig fordran, förs det nominella beloppet bort från konto 1518 Osäkra kundfordringar (kredit) till konto 5441 Konstaterade kundförluster, varor eller 5451 Kontoplan Linnéuniversitetet 4 av 39

5 Konstaterade kundförluster, tjänster (debet). En rättning av momsen görs också. Med nominellt belopp avses differensen mellan bokfört belopp på konto 1518 Osäkra kundfordringar och återvunna kundfordringar (d v s den del av osäker fordran som kunden betalat. Denna betalning bokförs kredit 1518 och med t. ex. ett plusgirokonto som motkonto). Samtidigt återförs tidigare reservering på konto 1519 Värdereglering kundfordringar (debet) till konto 5442 Befarade kundförluster, varor eller konto 5452 Befarade kundförluster, tjänster (kredit). Dessutom görs en bortbokning av fordran på baskonto 1511/1531, kvittning i reskontran (kredit) med konto manuella fordringar (debet) Kundfordringar, icke-statliga svenska kunder Kundfordringar, icke-statliga svenska kunder (manuell) Kundfordringar, nedskrivning till osäkra kundfordringar 1512 Kundfordringar, utländska kunder 1513 Kundfordringar, studieavgifter utländska studenter Reglering kortfristiga fordringar studieavgifter utländska studenter (manuella) Reglering kortfristiga fordringar, stipendier utländska studenter 1518 Osäkra kundfordringar 1519 Värdereglering kundfordringar 153 Fordringar hos andra myndigheter Här redovisas fordringar inklusive kundfordringar hos andra statliga myndigheter. Observera att kundfordringar hos icke-statliga kunder bokförs i grupp Kundfordringar hos andra myndigheter, inomstatligt Kundfordringar hos andra myndigheter, inomstatligt. (manuell) Kundfordringar i samband med övergång till nytt ftg i Agresso (manuella) 1533 Avräkningskonto skatter och avgifter (skattekonto) 1534 Fordran Kammarkollegiet avseende stiftelser 1535 Övriga kortfristiga fordringar 1536 Fordringar avseende utlägg 1539 Värdereglering 154 Ingående mervärdesskatt På dessa konton redovisas sådan ingående mervärdesskatt som framgår av inköpsfaktura, avräkningsnota eller motsvarande handling som universitetet erhåller vid förvärv av varor, tjänster mm. Universitetet har full kompensationsrätt för ingående moms. Rätten till kompensation för ingående moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring (enligt god redovisningssed) av inkommande faktura eller motsvarande handling. OBS! Att inköp/hyra av personbilar endast ger halv avdragsrätt för moms. Dock gäller full avdragsrätt för bensin eller andra bilkostnader. Begränsad avdragsrätt för ingående moms på representationskostnader, gåvor mm, för mer info se riktlinjer för representation och gåvor samt Lnu:s interna momshandledning, som du hittar i ekonomihandboken Årets ingående moms, bokslutskonto icke momspliktig verksamhet, räntebelagt flöde 1542 Årets ingående moms, momspliktig verksamhet, räntebelagt flöde 1543 Årets ingående moms - EG Varor och Tjänster, räntebelagt flöde Årets ingående moms - icke momspliktig verksamhet Byggtjänst 1544 Avräkningskonto årets ingående moms, räntebelagt flöde 155 Mervärdesskattefordran 1551 Mervärdesskattefordran - räntebelagt flöde 156 Övriga fordringar Här redovisas övriga utomstatliga fordringar, utom kundfordringar 1565 Övriga kortfristiga fordringar 157 Fordringar hos anställda På dessa konton redovisas utbetalningar till anställda som ska återredovisas, till exempel utbetalning av förskott inför en resa i tjänst eller av lön. För samtliga poster gäller att de ska regleras på samma konto som de bokförts. Förskott utbetalda på konto 1571 och 1572 ska regleras i Primula senast samma månad som hemkomsten eller den månad lönen avser. För fordringar som avser användande av eurocard ska kontering och reglering ske på konto Reseförskott 1572 Förskott lön 1573 Kontantkassa 1574 Måltidskuponger 1575 Fordringar avseende utlägg 1579 Övriga fordringar hos anställda Kontoplan Linnéuniversitetet 5 av 39

6 Kontoplan Linnéuniversitetet 6 av 39

7 16 Periodavgränsningsposter Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med debetsaldon, s.k. interimsfordringar. Gruppen omfattar förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Konton i kontogruppen används vid periodisering av kostnader respektive intäkter vid årsbokslut, delårsbokslut samt vid kortperiodiska resultatberäkningar. Interimskonton debiteras med de periodiserade beloppen med periodiseringskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. Vid nästa räkenskapsperiods början återförs saldon på interimskonton till respektive kostnadseller intäktskonto (kredit interimskonto, debet periodiseringskonto för respektive kostnad eller intäkt). 161 Förutbetalda kostnader Som förutbetalda kostnader bokförs kostnader som avser kommande period men som har betalats under en tidigare period Förutbetalda kostnader 1618 Övriga förutbetalda kostnader 163 Upplupna bidragsintäkter Som upplupna bidragsintäkter redovisas bidragsintäkter som ännu inte erhållits och som beloppsmässigt motsvaras av periodens kostnader. Giltigt avtal eller kontrakt måste finnas för att uppbokning ska få ske Upplupna bidragsintäkter 167 Övriga upplupna intäkter Som upplupna intäkter bokförs under perioden upplupna men ännu ej erhållna eller fakturerade intäkter Upplupen ränta 1672 Övriga upplupna intäkter 17 Avräkning med Statsverket Denna kontogrupp är unik för statlig redovisning. Den återspeglar myndighetens roll som självständigt redovisningssubjekt i staten och dess mellanhavanden med statsbudgetens anslag och inkomsttitlar och betalningar i icke räntebärande flöde. 174 Fordringar och skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde På dessa konton redovisas avräkningen mot de utgiftsanslagen på statsbudgeten som myndigheten disponerar Ingående balans Avräkning mot grundutbildningsanslag Avräkning mot fortbildning journalister Avräkning mot utrustning sjöbefälsutbildning Avräkning mot kvalitetsbaserad resursförstärkning Avräkning mot forskningsanslag 175 Fordringar och skulder avseende anslag i räntebärande flöde På dessa konton redovisas avräkningen mot de utgiftsanslagen på statsbudgeten som myndigheten disponerar Anslagsmedel som tillförts räntekonto 1759 Återbetalning av anslagsmedel Kontoplan Linnéuniversitetet 7 av 39

8 19 Kassa och bank I denna kontogrupp redovisas dels kassa-och bankbehållningar, dvs. sådana tillgångar som brukar sammanfattas under benämningen likvida medel, dels samtliga betalningar som verkställs via myndighetens konton hos olika betalningsförmedlare, även om dessa konton inte uppvisar någon behållning. (I benämningen bankkonto ingår även plusgiro). 191 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Nettosaldot på myndighetens samlingskonto i koncernkontosystemet i plusgirot regleras dagligen automatiskt med myndighetens räntekonto hos Riksgäldskontoret. Ett överskott på samlingskontot töms till räntekontot medan ett underskott täcks från räntekontot. Alla transaktioner på räntekontot ska ha ett motkonto i form av ett konto för överföring till eller från ett bankkonto. Detta gäller även vid korrigeringar Riksgälden 193 Bank anslutet till räntekonto i Riksgäldskontoret På dessa konton redovisas betalningar och saldon på de bankkonton som är anslutna till myndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret Inbetalningar till räntekontot Plusgiro in Bankgiro in Bankkonto in Valutakonto EUR PG in autogiro RGK 1932 Utbetalning från räntekontot Plusgiro ut Bankgiro ut PG ut autogiro RGK 1933 Överföring till räntekonto Överföring till räntekonto pg Överföring till räntekonto bank Överföring till räntekonto bg 1934 Överföring från räntekonto Överföring från räntekonto pg Överföring från räntekonto bank Överföring från räntekonto bg 197 Övriga bankkonto Har myndigheten konton som inte ingår i koncernkontosystemet bokförs dessa i undergrupp PG Valutakonto EUR Tempus projekt PG Valutakonto EUR Tempus projekt PG Valutakonto EUR Tempus projekt PG Valutakonto EUR Tempus projekt PG Valutakonto USD 1975 ICA Banken 199 Kassa och bank Här redovisas kassabehållning till följd av kontanttransaktioner, t.ex. till följd av försäljning. Fordringar för utlägg personal redovisas under konto 1575 fordringar avseende utlägg Kontantkassa Kontoplan Linnéuniversitetet 8 av 39

9 2 Kapital och skulder I kontoklass 2 redovisas myndighetens samtliga kapital och skulder, indelade i följande grupper: Myndighetskapital, kontogrupp 20 Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Avsättningar, kontogrupp 22 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar, främst för omstruktureringsåtgärder Övriga avsättningar Skulder mm., kontogrupp Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Utgående mervärdesskatt Leverantörsskulder Skulder till personal, övriga skulder utomstatliga Övriga skulder till personal Periodavgränsningsposter, kontogrupp 27 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Övriga förutbetalda intäkter Rapporteringsdifferens, kontogrupp Myndighetskapital I denna kontogrupp redovisas universitetets kapital fördelat på de olika typer av kapital som universitetet disponerar. 201 Statskapital På dessa konton redovisas kapital som explicit tillförs myndigheten över statsbudgeten för att finansiera anskaffning av tillgångar eller för att finansiera stadigvarande behov av rörelsemedel Statskapital utan avkastningskrav 203 Donationskapital Här bokförs sådant donationskapital som inte får förbrukas och inte ska bilda stiftelse (endast avkastningen får förbrukas) Stipendier Nordchoklad Avkastning stipendier Nordchoklad 2032 Bertil Lindwalls minnesfond Avkastning Bertil Lindwalls minnesfond 2033 Inga-Brita Perssons minnesfond Avkastning Inga-Brita Perssons minnesfond 207 Balanserad kapitalförändring Här redovisas den ackumulerade kapitalförändringen från tidigare år Balanserad kapitalförändring 209 Kapitalförändring enligt resultaträkningen Här redovisas den i resultaträkningen redovisade kapitalförändringen för räkenskapsåret Årets kapitalförändring enligt RR 22 Avsättningar 221 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Här redovisas sådana pensionsförpliktelser som myndigheten själv ansvarar för, t.ex. delpensioner, pensionsersättning eller annan förtida pensionsavgång. De pensionsförpliktelser för vilka premier Kontoplan Linnéuniversitetet 9 av 39

10 betalas till SPV, t.ex. för PA-03 och PA-91 redovisas endast av SPV. Eventuella pensionsförmåner, utöver de förmåner som SPV ansvarar för, redovisas också som pensionsavsättning här Avsättning för pensioner och andra förpliktelser 2211 Avsättningar för särskild löneskatt 225 Övriga avsättningar, främst för omstruktureringsåtgärder Här redovisas avsättningar för framtida utgifter av engångskaraktär såsom omstruktureringar och nedläggningar av verksamhet. Här redovisas också reservering för engångspremien för särskild pensionsersättning, inklusive särskild löneskatt i de fall ett bokslut ligger mellan beslutet om uppsägning och inbetalningen till SPV Avsättning för omstruktureringsåtgärder, m.m. 229 Övriga avsättningar Här redovisas inbetalda avgifter som myndigheten förvaltar och utbetalar enligt av statsmakterna fastställda bestämmelser. Enligt avtal ska 0,3 % av bruttolönen varje månad avsättas till omställningsmedel och dessa redovisas på konto Övriga avsättningar Skulder mm. Myndighetens skulder avser såväl lång- som kortfristiga. Skulderna ska fördelas på skulder till inomstatlig respektive skuld till utomstatlig motpart. 251 Lån i Riksgäldskontoret Här redovisas de lån myndigheten tagit upp hos Riksgäldskontoret, normalt för finansiering av anläggningstillgångar. Man skiljer inte på kortfristig och långfristig del av skulden. Under året nyupptagna lån samt under året gjorda amorteringar ska särredovisas på separata konton Lån i Riksgäldskontoret 2511 Lån i Riksgäldskontoret, årets nya lån 2512 Lån i Riksgäldskontoret, årets amorteringar 256 Skulder till andra myndigheter Här redovisas alla skulder som myndigheten har till annan statlig myndighet och som inte redovisats under lån, krediter, depositioner, förskott eller periodavgränsningsposter. Som leverantörsskulder redovisas sådana skulder som myndigheten har till andra myndigheter som uppkommit vid köp av varor och tjänster från annan statlig myndighet. Detta inkluderar även skulder till SPV avseende premier enligt pensionsavtalet PA-03, som fakturerats senast på brytdagen. På konton 2562 redovisas myndighetens skuld till skattemyndigheten för arbetsgivaravgifter. På konto 2563 redovisas myndighetens skuld till skattemyndigheten för pensionsavgifter för personal över 65 år. På konto 2564 redovisas skulder för premier till statliga avtalspensioner och andra avtalsförsäkringar som hanteras av en statlig myndighet. I första hand avses periodens del av den preliminärt aviserade skulden till SPV avseende prognos enligt pensionsavtalet PA-03. Skuld för avtalsförsäkringspremier på semesterlöneskuld och andra periodiseringar redovisas inte på detta konto utan på konto Konto 2568 används av koordinator för EU-projekt för den del av medlen som ska vidareförmedlas till en annan statlig myndighet. På konto 2565 redovisas myndighetens skulder avseende särskild sjukförsäkringsavgift och fastighetsskatt. Observera att kontot inte ska användas för skulder avseende arbetsgivaravgifter eller mervärdesskatt. Punktskatter redovisas i undergrupp Leverantörsskulder Leverantörsskulder manuell värdereglering HB 2562 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 2563 Ålderspensionsavgift till personal över 65 år 2564 Premier avtalsförsäkringar (SPV) 2565 Skuld särskild sjukförsäkringsavgift Särskild löneskatt på IÅP Särskild löneskatt på PA Särskild löneskatt på PA Skuld - EU medel 2569 Övriga skulder Övriga skulder inomstatliga manuell Kontoplan Linnéuniversitetet 10 av 39

11 257 Utgående mervärdesskatt På dessa konton redovisas den utgående mervärdesskatt som myndigheten är redovisningsskyldig för enligt Mervärdesskattelagen. I fråga om utgående moms gäller i princip samma regler för statliga myndigheter som för privata näringsidkare. Redovisningsskyldighet för moms inträder normalt vid tidpunkten för bokföring (enl. god redovisningssed) av utgående faktura eller motsvarande handling Utgående mervärdesskatt 25 %, räntebelagt flöde 2572 Utgående mervärdesskatt 12 %, räntebelagt flöde 2573 Utgående mervärdesskatt 6 %, räntebelagt flöde (kulturmoms) Utgående moms 25 % - EU Varor, räntebelagt flöde Utgående moms 12 % - EU Varor, räntebelagt flöde Utgående moms 6 % - EU Varor, räntebelagt flöde Utgående moms 25 % - EU Tjänster, räntebelagt flöde Utgående moms 12 % - EU Tjänster, räntebelagt flöde Utgående moms 6 % - EU Tjänster, räntebelagt flöde Utgående moms - land utanför EU Tjänster, räntebelagt flöde Årets utgående moms - icke momspliktig verksamhet Byggtjänst 2578 Redovisningskonto mervärdesskatt, räntebelagt flöde 258 Leverantörsskulder På dessa konton redovisas skulder som grundar sig på myndighetens inköpstransaktioner avseende inköp från andra än statliga myndigheter. Kontona krediteras vid mottagande av leverantörsfakturor och debiteras vid betalning av dessa. Eventuella kursvinster som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta på grund av kursförändringar under kredittiden, bokförs i undergrupp 387 Kursvinster och eventuella kursförluster bokförs i undergrupp 596 Kursförluster Leverantörsskulder, utomstatliga Leverantörsskulder manuell värdereglering HB 2583 Leverantörsskulder, utländska leverantörer Leverantörsskulder, utl lev - manuell värdereglering HB 259 Skulder till personal, övriga skulder, utomstatliga På dessa konton redovisas skulder som myndigheten har hänförlig till dess personal. Skulderna ses som utomstatliga då de avser ett förhållande mellan den anställde och staten. Kontot 2591 används som avräkningskonto för personalens källskatter. Kontot krediteras med de anställdas källskatteavdrag i samband med löneutbetalningar och debiteras per dagen för skattedeklarationen med det belopp som redovisas i deklarationen. På konto redovisas införselavdrag som reglerats i samband med löneutbetalning Konto används som avräkningskonto för inbetalning från personalen, t ex Rädda barnen. Konton 2597 används för skuldföring av myndighetens beräknade kostnader för avgifter till Kåpan och Iåpen (individuell ålderspensionsavgift) i samband med lönekörningen. Senare samma månad kommer en faktura från SPV avseende månadens avgifter (faktiska kostnader). Fakturan från SPV bokförs debet detta konto och kredit leverantörsskulder inomstatliga, konto Om beloppet som förs ut via lönesystemet inte överensstämmer med fakturan från SPV så kommer det uppstå ett saldo på detta skuldkonto. Differensen bör utredas löpande, men minst i samband med bokslut måste korrigering ske så att kostnad och anslagsavräkning överensstämmer med fakturerat belopp från SPV. Saldot på detta konto ska vara noll vid årets slut. Konto 2598 används av koordinator för EU-projekt för den del av medlen som ska vidareförmedlas till en utomstatlig deltagare. Kontona som nedan benämns med avräkning lönesystem avser de konton som är automatiskt kopplade från myndighetens lönemodul. På dessa konton ska inga manuella bokningar göras i huvudboken. Manuella bokningar görs på konto Personalens källskatt 2592 Skuld till bank, nettolön Avräkning lönesystem, intresseavdrag Avräkning lönesystem, övriga löneavdrag Avräkning Rostads konstförening 2594 Avgifter till Portsorgen Trygghetsstiftelsen 2596 Medlemsavgift AGV Individuell ålderspension IÅP Kåpan PA Kåpan PA Kåpan Extra 2598 Skuld EU medel, utomstatliga deltagare 2599 Övriga skulder, utomstatliga Kontoplan Linnéuniversitetet 11 av 39

12 25991 Övriga utländska skulder Övriga skulder, manuell bokföring Övriga skulder utbet ICA Banken Övriga skulder Ica Banken, manuellt bokfört 260 Övriga skulder till personal Kontona som nedan benämns avser de konton som är automatiskt kopplade från myndighetens lönemodul och avser skulder till personal 2601 Semester lön 2606 Stoppad lön 2607 Outredd lön Returer, ej uthämtad lön 2608 Negativ lön 2609 Övriga skulder till personalen 27 Periodavgränsningsposter Denna kontogrupp omfattar alla periodavgränsningskonton med kreditsaldo, s.k. interimsskulder. Gruppen omfattar dels upplupna kostnader, dels förutbetalda intäkter vid tidpunkten för bokslutet. Kontona i kontogruppen används vid periodisering av inkomster och utgifter vid årsbokslut, delårsrapport samt kortperiodiska resultatberäkningar. Interimskonton krediteras med de periodiserade beloppen med periodiseringskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto som motkonto. Vid nästa räkenskapsperiods början återförs saldon på interimskonton till respektive kostnads- eller intäktskonto (debet interimskonto, kredit periodiseringskonto för respektive kostnad eller intäkt). Periodiseringskonton finns upplagda under varje kontoklass och slutar på siffran 9, tex konto 5529, periodiseringskonto representation. Beloppen bör återföras till respektive kostnads-/eller intäktskonto i takt med att kostnaderna respektive intäkterna uppkommer/bokförs på den nya räkenskapsperioden. Om periodiseringarna återförs direkt på den nya räkenskapsperioden, innan de faktiska kostnaderna/intäkterna bokförs, kan det uppstå felaktiga saldon på kostnads-/respektive intäktskontona. 271 Upplupna kostnader Konto 2712 används för periodisering av semesterlöner. Kontot krediteras med upplupna semesterlöner, med konto 4081 som motkonto. Från och med 2015 bokförs förändringen av semesterlöneskuld centralt Lnu, per den sista december. På konto redovisas, i samband med bokslut, sociala avgifter som avser upplupna semesterlöner med konto 4561 som motkonto. Konton 2711 och 2713 och 2714 används för periodisering av lönekostnader. Kontot krediteras vid räkenskapsperiodens slut för upplupna, ännu ej utbetalda, löner med konto 4091, 4092 och 4093 och 4094 som motkonto På konton och och redovisas, i samband med bokslut, sociala avgifter som avser upplupna löner och arvoden med konto 4561, 4562 eller 4563 som motkonto. Normalt sett ska övertid som uppkommer regleras samma år. I undantagsfall kan reglering ske i januari året efter och skuldförs då på konto 2713/ Upplupna löner och arvoden Sociala avgifter på uppl. löner och arvoden 2712 Semesterlöneskuld Sociala avgifter på semesterlöneskuld 2713 Övertimmar skuld Sociala avgifter på övertimmarskuld 2714 Sabbatstermin Sociala avgifter på sabbatstermin 2718 Övriga upplupna kostnader 273 Oförbrukade bidrag Som oförbrukade bidrag redovisas erhållna bidragsinkomster som periodiseras för att täcka framtida kostnader. Observera att oförbrukade bidrag från statliga respektive från icke-statliga givare, skall särredovisas. För en korrekt tillämpning av S-koder är det viktigt att det erhållna bidraget, i sin helhet, intäktsförs vid mottagandet och först därefter periodiseras Oförbrukade bidrag, inomstatliga Kontoplan Linnéuniversitetet 12 av 39

13 277 Övriga förutbetalda intäkter Som förutbetalda intäkter bokförs under perioden erhållna intäkter som avser kommande period. Bokföring av periodavgränsningsposter skall alltid ske på separata konton för inomstatliga respektive utomstatliga periodiseringar Förutbetalda hyror 2773 Förutbetalda studieavgifter 2774 Övriga förutbetalda intäkter 29 Rapporteringsdifferens 2910 Utredningskonto 2920 Utredningskonto kortinlösen 2999 Rapporteringsdifferens (saldo ej tillåtet vid halvårs-/årsskifte) Kontoplan Linnéuniversitetet 13 av 39

14 Resultaträkning 3 Intäkter I kontoklass 3 redovisas bruttointäkter som härrör från universitetets normala verksamhet. Här redovisas också universitetets intäkter av anslag samt de finansiella intäkter som kan hänföras till driftverksamheten. Intäkter som inte ska redovisas i kontoklass 3 är: erhållna medel för finansiering av bidrag m.m. (redovisas i kontogrupp 73-74) intäkter som redovisningsmässigt betraktas som kostnadsreduktion. Kostnadsreduktion bör bara komma i fråga för utgifter som av praktiska skäl hanteras i anslutning till den egna verksamheten, men som inte kan anses tillhöra denna. Om en intäkt är att betrakta som ersättning för utlägg som myndigheten gjort för annans räkning, bokförs ersättningen som kostnadsreduktion och inte som intäkt. Kostnadsreduktionen krediteras alltid det konto i resultaträkningen som ursprungligen belastades om kostnaden inte ska vidarefaktureras, se konto 346. Exempel på där kostnadsreduktion kan bli aktuell är: återbetalning av betald faktura eller kreditfaktura, vid rena utlägg t ex för den anställde men där den anställde ska ersätta universitetet och kostnaden bokförts av praktiska skäl (t ex telefonkostnader mm). Intäkter av anslag, Kontogrupp 30 Intäkter av anslag Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen, Kontogrupp 31. Intäkterna skall vara av tillfällig natur eller av mindre omfattning, exempelvis Intäkter uthyrning av lokaler, utrustning eller personal Intäkter av kurser utbildning och konferenser Intäkter av konsultuppdrag, rådgivning Intäkter av försäljning av undervisningsmaterial (tryckning, kompendier, avhandlingar, böcker) Offentlighetsrättsliga avgifter som disponeras av universitetet, Kontogrupp 32 Intäkter av offentligrättsliga avgifter Intäkter av uppdragsverksamhet, Kontogrupp 33 Intäkter av utbildning och konferenser Intäkter av konsultuppdrag Intäkter av forskningsuppdrag Intäkter av studieavgifter utländska studenter från 3:e land Intäkter av andra ersättningar, Kontogrupp 34 Skadestånd och försäkringsersättningar Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar Intäkter av andra ersättningar Försäljning av inventarier Fakturerade kostnader Intäktskorrigeringar Erhållna bidrag från statliga myndigheter, Kontogrupp 35 Bidrag från statliga myndigheter, exklusive affärsverken Bidrag från statliga affärsverk Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn, Kontogrupp 36 Bidrag från statliga bolag Bidrag från övriga statliga sektorn Bidrag från kommuner Bidrag från landstinget Bidrag från övriga kommunala sektorn Erhållna bidrag från övriga, Kontogrupp 37 Bidrag från privata företag Bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar Bidrag från EU: s institutioner Bidrag från andra EU-länder Bidrag från övriga länder och internationella organisationer Bidrag från enskilda personer Finansiella intäkter, Kontogrupp 38 Ränteintäkter Riksgäldskontoret Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m. Ränteintäkter på kundfordringar Kursvinster Övriga finansiella intäkter samt periodiseringskonton Kontoplan Linnéuniversitetet 14 av 39

15 30 Intäkter av anslag Här redovisas de inkomster från statsbudgetens anslag (och i förekommande fall inkomsttitlar) som myndigheten ska bokföra, samtidigt som anslaget (inkomsttiteln) avräknas mot kontot för anslaget med sin eventuella specifikation på anslagsposter i kontogrupp Intäkter av anslag 3011 Intäkt av anslag 3012 Återföring av anslagsintäkter 31 Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen I denna kontogrupp redovisas intäkter av avgifter som myndigheten tar ut med stöd av 4 avgiftsförordningen. De varor och tjänster som myndigheten får ta betalt med stöd av 4 skall ses som biprodukter till myndighetens ordinarie verksamhet. Intäkter av konferenser ses normalt som en biprodukt och redovisas under kontoklass 31. Verksamheten skall även vara av tillfällig natur eller av mindre omfattning. Med mindre omfattning avses belopp som är maximalt fem procent av verksamhetens totala kostnader. Det finns inget krav på full kostnadstäckning för dessa intäkter utan myndigheten kan besluta om avgiftens storlek upp till full kostnadstäckning De intäkter som redovisas under kontoklass 31 avser avgifter för tidskrifter och andra publikationer, informations- och kursmaterial, konferenser och kurser, rådgivning, uthyrning (av lokaler, utrustning och personal), offentlig inköps- och resurssamordning, tjänsteexport samt upptagning av automatisk databehandling som utgör allmän handling. Avgifter från försäljning av material och ersättning för fakturerade försäljningskostnader bokförs i kontogrupp Intäkter av uthyrning av lokaler 3111 Intäkter av uthyrning av lokaler, momsfritt 3112 Intäkter av uthyrning av lokaler, momspliktigt, 25% 3113 Intäkter av uthyrning av inventarier, momspliktigt 25% 3119 Periodiseringskonto intäkter uthyrning av lokaler 312 Intäkter av kurser utbildning och konferenser 3121 Intäkter av kurser utbildning och konferenser, momsfritt 3122 Intäkter av kurser utbildning och konferenser, momspliktigt 25% 3123 Intäkter av kurser utbildning och konferenser, köparen momsskyldig i annat EU-land 3124 Intäkter av kurser utbildning och konferenser, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3129 Periodiseringskonto intäkter av kurser utbildning och konferenser 313 Intäkter av konsultuppdrag 3131 Intäkter av konsultuppdrag momsfritt 3132 Intäkter av konsultuppdrag, momspliktigt 25% 3133 Intäkter av konsultuppdrag, köparen momsskyldig i annat EU-land 3134 Intäkter av konsultuppdrag, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3139 Periodiseringskonto intäkter av konsultuppdrag 316 Försäljning av undervisningsmateriel, tryckning, kompendier, avhandlingar, böcker 3161 Försäljning av undervisningsmaterial (tryckning, kompendier), momsfritt 3162 Försäljning av undervisningsmaterial (Kopiering av artiklar på bibl/studiematerial för självstudier, kompendier), momspliktigt 25% 3163 Försäljning av undervisningsmaterial (böcker), momspliktigt 6% 3164 Försäljning av undervisningsmaterial (tryckning, kompendier, böcker), köparen momsskyldig i annat EU-land 3165 Försäljning av undervisningsmaterial (tryckning, kompendier, böcker), köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3169 Periodiseringskonto försäljning av undervisningsmattrial, tryckning, kompendier, böcker 317 Intäkter av övriga avgifter 3171 Intäkter av övriga avgifter, momsfritt (t ex vinterutbildning för lärarstudenter, studenters bidrag till studieresor som ingår i utbildningen) 3172 Intäkter av övriga avgifter, momspliktigt 25 % 3173 Intäkter av övriga avgifter, köparen momsskyldig i annat EU-land 3174 Intäkter av övriga avgifter, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3179 Periodiseringskonto intäkter av övriga avgifter Kontoplan Linnéuniversitetet 15 av 39

16 32 Offentligrättsliga avgifter som disponeras av universitetet I denna kontogrupp redovisas offentligrättsliga avgifter som disponeras av universitet. Med offentligrättsliga avgifter avses sådana avgifter som tas ut med stöd av lagar och förordningar och som är av tvingande karaktär, exempelvis högskoleprovet. Avgifter på kopior av allmänna handlingar ska tas ut enligt Avgiftsförordningen 15 och 20. Denna avgift ingår i myndighetsutövning och är momsfri. Normalt är de nio första sidorna gratis. För tio sidor tas en avgift ut på 50 kr och varje sida däröver 2 kr/sida. 321 Intäkter av offentligrättsliga avgifter 3211 Intäkter av offentligrättsliga avgifter 3213 Intäkter av högskoleprovet 3214 Kopior av allmänna handlingar, momsfritt 3219 Periodiseringskonto, intäkter av offentligrättsliga avgifter 33 Intäkter av uppdragsverksamhet I denna kontogrupp redovisas s.k. uppdragsverksamhet hos universitet, dvs. myndighetens intäkter från avgiftsbelagd verksamhet som inte är offentligrättslig verksamhet och intäkter som inte tas ut med stöd av 4 avgiftsförordningen. Avgifter för uppdragsverksamheten tas ut enligt bemyndigande i regleringsbrev. Dessa intäkter/avgifter utgörs av ersättningar för frivilligt efterfrågade varor och tjänster. Avgifter kan tas ut för beställd utbildning, uppdragsutbildning, uppdragsforskning, utbildning inom yrkeshögskolan samt utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter. Här ingår olika typer av konsulttjänster, utbildning, laboratorieanalyser. För dessa intäkter gäller krav på full kostnadstäckning enligt regleringsbrev. 332 Intäkter av utbildning och konferenser 3321 Intäkter av uppdragsutbildning o konferenser, momsfritt 3322 Intäkter av uppdragsutbildning o konferenser, momspliktigt 25% 3323 Intäkter av utbildning o konferenser, köparen momsskyldig i annat EU-land 3324 Intäkter av utbildning o konferenser, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3325 Intäkter av utbildning, anmälningsavgift (i de fall LNU tar denna avgift, vanligtvis via VHS) studieavgifter utländska studenter från tredje land 3326 Intäkter av utbildning, studieavgifter utländska studenter från tredje land 3328 Intäkter av administrationskostnader återbetalande studieavgifter utländska studenter från tredje land 3329 Periodiseringskonto Intäkter uppdragsutbildning o konferenser 333 Intäkter av konsultuppdrag 3331 Intäkter av konsultuppdrag, momsfritt 3332 Intäkter av konsultuppdrag, momspliktigt 25% 3333 Intäkter av konsultuppdrag, köparen momsskyldig i annat EU-land 3334 Intäkter av konsultuppdrag, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3339 Periodiseringskonto Intäkter konsultuppdrag 334 Intäkter av forskningsuppdrag 3341 Intäkter av forskningsuppdrag, momsfritt 3342 Intäkter av forskningsuppdrag, momspliktigt 25% 3343 Intäkter av forskningsuppdrag, köparen momsskyldig i annat EU-land 3344 Intäkter av forskningsuppdrag, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3349 Periodiseringskonto Intäkter forskningsuppdrag 34 Intäkter av andra ersättningar 342 Skadestånd och försäkringsersättningar 3421 Skadestånd och försäkringsersättningar 3429 Periodisering av skadestånd och försäkringsersättningar 343 Reavinst vid avyttring av anläggningstillgångar Avyttring (försäljning/utrangering) bokförs i kontoklass 6. Om försäljningsinkomsten överstiger anläggningstillgångens bokförda värde, uppstår en realisationsvinst. Denna ska omföras från kontoklass 6 (debet) till undergrupp 343 (kredit) Reavinst immateriella anläggningstillgångar, inomstatlig köpare 3433 Reavinst om- och tillbyggnader 3435 Reavinst maskiner och inventarier, inomstatlig köpare 3436 Reavinst förbrukningsinventarier Kontoplan Linnéuniversitetet 16 av 39

17 344 Intäkter av andra ersättningar På dessa konton redovisas intäkter (brutto) av övriga andra ersättningar t ex försäljning av material, profilvaror Övriga andra ersättningar, momsfritt 3442 Övriga andra ersättningar, momspliktigt 25% 3443 Övriga andra ersättningar, momspliktigt 12% 3444 Övriga ersättningar varor, köparen momsskyldig i annat land (ej EU) 3445 Övriga ersättningar varor, köparen momsskyldig i annat EU-land 3449 Periodisering av andra ersättningar 345 Försäljning av inventarier 3451 Försäljning av inventarier samt förbrukningsinventarier, momsfritt 346 Fakturerade kostnader Under vissa förutsättningar kan det bli aktuellt att bokföra intäkter på intäktskonto för vidarefakturerade kostnader. Generellt gäller att kostnader som inte förädlas på något sätt, där det rör sig om kostnader/utlägg som ska fördelas mellan myndigheter/företag och Universitetet, där Universitetet är betalningsansvarigt för fakturan men motparten likväl hade kunnat stå som betalningsansvarig, bokförs på konto för vidarefakturerade kostnader Fakturerade kostnader, momsfritt 3462 Fakturerade kostnader, momspliktigt 25% 3463 Fakturerade kostnader, momspliktigt 12% 3464 Fakturerade kostnader, momspliktigt 6% 3465 Fakturerade tjänster (t ex reskostnader) köparen momspliktig i annat EU-land 3466 Fakturerade tjänster (t ex reskostnader), köparen momspliktig i annat land (ej EU) 348 Intäktskorrigeringar 3482 Öresutjämning 35 Erhållna bidrag från statliga myndigheter Med erhållna bidrag avses medel som universitetet erhåller utan krav på motprestation, eller där motprestation tillfaller någon annan än givaren. 351 Bidrag från statliga myndigheter, exklusive affärsverken Som statliga myndigheter räknas de som ingår i Ekonomistyrningsverkets Myndighetsregister Bidrag från statlig myndighet 3519 Periodiseringskonto, bidrag från statlig myndighet 354 Bidrag från statliga affärsverk De statliga affärsverken är: Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Svenska kraftnät, Svenska Järnvägar (ej SJ AB) 3541 Bidrag från Statliga affärsverk 3549 Periodiseringskonto, bidrag från Statliga affärsverk 36 Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn Bidragen ska specificeras per givarkategori, enligt nationalräkenskapernas krav. 361 Bidrag från statliga bolag Som statligt bolag räknas de aktiebolag som till minst 50 % ägs av staten, se regeringens årliga skrivelse till Riksdagen. Exempel på bolag som ingår här är Apoteket, Akademiska hus Bidrag från Statliga bolag 3619 Periodiseringskonto, bidrag från Statliga bolag 362 Bidrag från övriga statliga sektorn På dessa konton redovisas bidrag från ideella föreningar för vilka staten reellt fastställer verksamhetens allmänna utformning, inriktning och arbetssätt genom att uppställa villkor för bidragsgivningen, tillsätta styrelse och dylikt. Dessutom redovisas här bidrag från organisationer och ideella föreningar som betjänar den statliga sektorn utan att vara vinstdrivande. Exempel på sådana organisationer är organisationer som ägnar sig åt forskning, försvarsutbildning, kulturella tjänster, rekreation och andra sociala och samhälleliga tjänster till förmån för statliga sektorn Bidrag från övriga statliga sektorn Kontoplan Linnéuniversitetet 17 av 39

18 3629 Periodiseringskonto, bidrag från övriga statliga sektorn 363 Bidrag från kommuner 3631 Bidrag från kommuner 3639 Periodiseringskonto, bidrag från kommuner 364 Bidrag från Landsting 3641 Bidrag från Landsting 3649 Periodiseringskonto, bidrag från landsting 365 Bidrag från övriga kommunala sektorn Här redovisas bidrag från ideella föreningar och organisationer med kommunal anknytning, dvs. kommunen finansierar, fastställer och kontrollerar verksamheten Bidrag från övriga kommunala sektorn 3659 Periodiseringskonto, bidrag från övriga kommunala sektorn 37 Erhållna bidrag från övriga 371 Bidrag från privata företag Till privata företag räknas aktiebolag, ekonomiska föreningar och andra företagsformer som inte tillhör staten. Hit räknas också kommunalägda aktiebolag Bidrag från Privata företag 3712 Ianspråktagande av donationskapital 3713 Avsättning till donationskapital 3719 Periodiseringskonto, bidrag från privata företag 372 Bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar Här redovisas bidrag från organisationer och ideella föreningar som inte finansieras eller kontrolleras av den statliga eller kommunala sektorn. Exempel på denna verksamhet är kulturella tjänster, rekreation och ideella föreningar Bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar 3729 Periodiseringskonto, bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar 373 Bidrag från EU: s institutioner Här redovisas de EU-bidrag som inte redovisas över statsbudgeten utan går direkt till en mottagare, t.ex. en koordinator inom EU:s forsknings- och utvecklingsprogram. Medel från EU-kommissionen som disponeras av myndigheten bokförs under denna rubrik. Övriga EU-medel ska, i de flesta fall, redovisas i uppbördsavsnittet i kontoklass Bidrag från EU:s institutioner 3739 Periodiseringskonto, bidrag från EU:s institutioner 374 Bidrag från andra EU-länder Här redovisas bidrag från andra EU-länder, t ex universitet i annat EU-land. Observera att bidrag från EU:s institutioner redovisas i undergrupp Bidrag från andra EU-länder 3749 Periodiseringskonto, bidrag från andra EU-länder 375 Bidrag från övriga länder och internationella organisationer Här redovisas bidrag från övriga länder (land utanför EU) och internationella organisationer, t ex universitet Bidrag från övriga länder och internationella organisationer 3759 Periodiseringskonto, bidrag från övriga länder och internationella organisationer 376 Bidrag från enskilda personer 3761 Bidrag från enskilda personer 3769 Periodiseringskonto, bidrag från enskilda personer 38 Finansiella intäkter Finansiella intäkter utgörs av bl a inlåningsräntor, utdelning på aktier och andelar samt resultat vid avyttring av värdepapper, ränteintäkter kundfordringar. Kontoplan Linnéuniversitetet 18 av 39

19 381 Ränteintäkter Riksgäldskontoret 3811 Ränteintäkter på räntekonto i RGK 3819 Periodisering ränteintäkter RGK 382 Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m Periodiseringskonto, Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer mm 383 Ränteintäkter på kundfordringar (dröjsmålsränta m.m.) 3831 Ränteintäkter på kundfordringar 3832 Intäkter från ärenden på inkasso, kammarkollegiet 3839 Periodiseringskonto, ränteintäkter på kundfordringar 387 Kursvinster Här redovisas realiserade kursvinster, dvs. sådana differenser som uppstår vid omräkning av utländsk valuta till svensk valuta vid försäljningstillfället 3871 Realiserade kursvinster 3872 Realiserade kursvinster, utfördelning 3875 Realiserade kursvinster utländska studenter från tredje land 389 Övriga finansiella intäkter samt periodiseringskonton 3891 Övriga finansiella intäkter, 3899 Periodisering, övriga finansiella intäkter, Kontoplan Linnéuniversitetet 19 av 39

20 4 Personalkostnader Löner och arvoden, grupp 40 Lön till anställd personal Skattepliktiga arvoden till uppdragstagare Styrelsearvoden Löneavgifter Lönekostnadspålägg Primula Semesterlöneskuld Periodisering Kostnadsersättningar och naturaförmåner, grupp 43 Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Skattepliktiga naturaförmåner Skattepliktiga förmåner Arbetsgivaravgifter enl lag (inkl särskild löneskatt), grupp 45 Lagstadgade arbetsgivaravgifter Särskild löneskatt på avgifter till kompletterade och individuell ålderspension Ålderspensionsavgift på löner och arvoden till personal över 65 år Särskild löneskatt på pensionskostnader Arbetsgivaravgifter enligt lag avseende periodavgränsningar Avgifter, premier och pensioner enl avtal, grupp 46 Premier för statens avtalsförsäkringar till SPV Kompletterande ålderspension och individuell ålderspension Myndighetens egna pensionsåtagande Avgift Utvecklingsrådet/Trygghetsstiftelsen/Stiftelsen statshälsan Administrationsavgifter för pensioner Kostnader för sjuk- och hälsovård, grupp 47 Sjuk- och hälsovård Kostnader för utbildning egen personal, grupp 48 Kurs och konferensavgifter Kostnader kring konferenser/konferensresor Övriga kostnader för utbildning egen personal Övriga personalkostnader, grupp 49 Personalrekrytering Medlemsavgift Arbetsgivarverket Begravningshjälp Rekreation och motion Personalrepresentation Bidrag till personalförening etc. Övriga personalkostnader Kontoplan Linnéuniversitetet 20 av 39

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan

Bokföring FACIT. Övningsuppgifter till. av Björn Lundén och Anette Broberg. 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg FACIT 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Bo 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fa: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Vad som ska bokföras i enskild näringsverksamhet UTKAST (oktober 2006) Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:x)... 2 Tillämplighet... 2

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Bokföring och förenklat årsbokslut 4 Vem? 4 Vad? 4 Varför? 4 Hur?

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011

Revisionsrapport. Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Revisionsrapport Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Datum Dnr 2012-06-19 32-2011-0743 Årsredovisningen för Statens museer för världskultur 2011 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank

Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Årsredovisning 2012 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Sportparken i Hudiksvall gör skillnad för ungdomar i bygden Innehållsförteckning VD kommentar 1 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. "Nyckeln till all framgång är kunskap"

Välkommen till kursen Bokföring grundkurs. Nyckeln till all framgång är kunskap Välkommen till kursen Bokföring grundkurs "Nyckeln till all framgång är kunskap" Första blocket Ekonomiska grundbegrepp Den här kursen består av 6 block och där varje block innehåller en teoretisk beskrivning,

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

36 Bokföring av moms m.m.

36 Bokföring av moms m.m. Bokföring av moms m.m., Avsnitt 36 419 36 Bokföring av moms m.m. Bokföringslagen och god redovisningssed Allmänna råd, BFNAR 2001:2 36.1 Allmänt I detta avsnitt redogörs för redovisning och bokföring av

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer