Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :53

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53"

Transkript

1 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :53

2 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från Datum: Dnr: /2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright: ESV Rapportansvarig: Elin Broman

3 FÖRORD Förord Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. Ekonomistyrningsverket använder den statliga baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang. Baskontoplanen anger en mängd olika konton, däribland separata konton för inomoch utomstatliga transaktioner. ESV har valt denna metod för att hålla isär inom- och utomstatligt men det finns även andra sätt att hålla isär detta, exempelvis via objektplanen. Myndigheten bedömer vilken metod som är mest effektiv och passar den egna verksamheten bäst. Detta är en uppdatering av baskontoplanen från 2014, ESV 2014:12. Kontoplanen har utarbetats på ESV:s avdelning Statlig redovisning och finansiering. Frågor om baskontoplanen eller andra principiella redovisningsfrågor kan ställas till avdelningen via eller Nyheter och ändringar i baskontoplanen Uppdateringen av baskontoplanen innebär i huvudsak att nya konton i grupperna 154* och 257* avseende moms för import av varor har lagts till samt att vissa kontotexter har förtydligats. Ändringar sedan föregående års baskontoplan är markerade med röd text i filen. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord... 3 Nyheter och ändringar i baskontoplanen Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för IT-utveckling (egenutvecklat) Balanserade utgifter för övrig utveckling (egenutvecklat) Rättigheter avseende dataprogram och licenser för dataprogram (inköpta) Fria konton Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar (inköpta) Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark, tomter och obebyggda markområden Markanläggningar Fria konton Övriga byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Fria konton Maskiner och andra tekniska anläggningar Datorer och kringutrustning Leasingavtal Bilar och andra transportmedel Övriga inventarier Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Pågående nyanläggningar Beredskapstillgångar Förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar och utlåning Aktier och andelar i hel- och delägda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga Obligationer, inomstatliga Fria konton Långfristiga fordringar hos andra myndigheter Långfristiga fordringar, utomstatliga Utlåning Varulager Varulager och förråd Fria konton

5 INNEHÅLL 145 Pågående arbeten Fria konton Fastigheter Förskott till leverantörer varor och tjänster Fria konton Kortfristiga fordringar Kundfordringar, utomstatliga Fria konton Fordringar hos andra myndigheter Ingående mervärdesskatt Mervärdesskattefordran Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos anställda Fria konton Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna avgiftsintäkter Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Fria konton Avräkning med statsverket Ingående balans Fordringar och skulder avseende uppbörd (inkomsttitel) Fria konton Fordringar och skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde Fordringar och skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fria konton Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Fria konton Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Bank anslutet till räntekonto i Riksgäldskontoret Bank anslutet till statens centralkonto Bank, övriga konton Fria konton Direkta insättningar och uttag från statens centralkonto Kassa och bank Kapital och skulder Myndighetskapital Statskapital

6 INNEHÅLL 202 Uppskrivningskapital Donationskapital Resultatandelar i hel- och delägda företag Fria konton Balanserad kapitalförändring Fria konton Kapitalförändring enligt resultaträkningen Fonder Fonder Fria konton Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för garantier Fria konton Övriga avsättningar, främst för omstruktureringsåtgärder Fria konton Övriga avsättningar Fria konton Skulder m.m Lån i Riksgäldskontoret Övriga lån, inomstatliga Övriga lån, utomstatliga Krediter i Riksgäldskontoret Kortfristiga skulder till andra myndigheter Utgående mervärdesskatt Leverantörsskulder, utomstatliga Skulder till personal, övriga skulder, utomstatliga Fria konton Punktskatter Skuld till leasingbolag, finansiell leasing Depositioner Förskott från uppdragsgivare och kunder m.fl Fria konton Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Fria konton Oförbrukade bidrag Fria konton Övriga förutbetalda intäkter Fria konton Fria konton Rapporteringsdifferens Intäkter Intäkter av anslag

7 INNEHÅLL 301 Intäkter av anslag Fria konton Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen Intäkter av uthyrning av lokaler Intäkter av utbildning och konferenser Intäkter av konsultuppdrag Intäkter av övriga avgifter enligt 4 avgiftsförordningen Intäkter av tjänsteexport Fria konton Offentligrättsliga avgifter som disponeras av myndigheten Intäkter av offentligrättsliga avgifter Fria konton Intäkter av uppdragsverksamhet Intäkter av uthyrning av lokaler Intäkter av utbildning och konferenser Intäkter av konsultuppdrag Intäkter av forskningsuppdrag Intäkter vid försäljning av byggtjänster Intäkter vid försäljning av varor Intäkter i garantiverksamhet Intäkter av tjänsteexport Intäkter av övriga tjänster Intäkter av andra ersättningar Intäkter av andra ersättningar enligt 6 kap 1 kapitalförsörjningsförordningen Intäkter av andra ersättningar som inte omfattas av 6 kap kapitalförsörjningsförordningen Skadestånd och försäkringsersättningar Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar Intäkter av övriga ersättningar Intäktskorrigeringar Fria konton Erhållna bidrag från statliga myndigheter Bidrag från statliga myndigheter exklusive affärsverk Fria konton Bidrag från statliga affärsverk Fria konton Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn Bidrag från statliga bolag Bidrag från övriga statliga sektorn Bidrag från kommuner Bidrag från landsting Bidrag från övriga kommunala sektorn Fria konton Erhållna bidrag från övriga

8 INNEHÅLL 371 Bidrag från privata företag Bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från andra EU-länder Bidrag från övriga länder och internationella organisationer Bidrag från enskilda personer Fria konton Finansiella intäkter Ränteintäkter Riksgäldskontoret Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m Ränteintäkter på kundfordringar (dröjsmålsränta m.m.) Fria konton Utdelning på aktier m.m Kursvinster Realisationsvinst vid avyttring av värdepapper Övriga finansiella intäkter samt periodiseringskonton Fria konton Personalkostnader Löner och arvoden (exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter och premier avtalsförsäkringar) Lön till anställd personal under 26 år Lön till anställd personal år Lön till anställd personal över 65 år Skattepliktiga arvoden till uppdragstagare Styrelsearvoden Fria konton Semesterlöneskuld Periodiseringar Fria konton Kostnadsersättningar och naturaförmåner Skattefria ersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Fria konton Skattepliktiga naturaförmåner (schablonmässigt förmånsvärde) Skattepliktiga förmåner (faktiska kostnader) Fria konton Arbetsgivaravgifter enligt lag (inklusive särskild löneskatt) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Fria konton Särskild löneskatt på avgifter till kompletterande och individuell ålderspension Ålderspensionsavgift på löner och arvoden till personer över 65 år Särskild löneskatt på pensionskostnader Arbetsgivaravgifter enligt lag avseende periodavgränsningsposter

9 INNEHÅLL 457 Avtalsförsäkringar vid omstruktureringar Fria konton Avgifter, premier och pensioner enligt avtal Premier för statens avtalsförsäkringar till SPV Kompletterande och individuell ålderspension (KÅPAN, IÅP) Premier enligt avtal avseende periodavgränsningsposter Myndighetens egna pensionsåtaganden Avgifter till partsorgan Administrationsavgifter för pensioner Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Fria konton Kostnader för sjuk- och hälsovård Sjuk- och hälsovård Fria konton Kostnader för utbildning egen personal Kurs- och konferensavgifter inomstatlig arrangör Kurs- och konferensavgifter utomstatlig arrangör Kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder Fria konton Övriga personalkostnader Medlemsavgift Arbetsgivarverket Begravningshjälp Rekreation och motion Fria konton Personalrepresentation (intern representation) Bidrag till personalförening etc Övriga personalkostnader samt periodiseringar Särskild periodisering Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc Lokalkostnader - hyrda lokaler Lokalhyra, utomstatliga Fria konton Lokalhyra och andra lokalkostnader, inomstatliga Fria konton Elektricitet, vatten, bränsle, utomstatliga Lokaltillbehör, utomstatliga Städning och renhållning, utomstatliga Reparation av lokaler, utomstatliga Övriga lokalkostnader, förändring av avsättningar och särskild periodisering hyrda lokaler Fria konton Reparationer och underhåll m.m Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar

10 INNEHÅLL 523 Datorer och kringutrustning Övriga inventarier Egna fastigheter Driftkostnader, egna fastigheter Fria konton Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fria konton Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Offentligrättsliga avgifter Skatter Värnpliktsersättningar Kundförluster etc., varor Kundförluster etc., tjänster Skadestånd Försäkringspremier Kostnader i garantiverksamhet Kostnader i utlåningsverksamhet Resor, representation, information, etc Resekostnader, utomstatliga Representation (extern), utomstatliga Information, utomstatlig Resekostnader, inomstatliga Representation (extern), inomstatliga Information, inomstatlig Fria konton Inköp av varor Korttidsinvesteringar (ej anläggningstillgångar) Tryckning, böcker, publikationer och pappersvaror Kontorsmateriel Fria konton Övriga varor och förändring av avsättningar för varor Köp av tjänster Forskningsuppdrag Datatjänster Utbildningstjänster Post Tele Operationell leasing Varutransporter och fraktavgifter Konsulttjänster Övriga tjänster och förändring av avsättningar för tjänster

11 INNEHÅLL 58 Förändring av varulager m.m. och aktivering av utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar Varulagerförändring Förändring av pågående arbeten Förändring av fastigheter Fria konton Särskild periodisering Finansiella kostnader Räntekostnader Riksgäldskontoret Räntekostnader avseende leverantörsskulder (dröjsmålsräntor m.m.) Räntekostnader avseende finansiell leasing Övriga räntekostnader Fria konton Valutakursförluster Realisationsförlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning Övriga finansiella kostnader, förändring av avsättningar för finansiella kostnader och periodiseringskonton Avyttring, av- och nedskrivning av anläggningstillgångar Fria konton Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Utvecklingsverksamhet Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Fria konton Avyttring av materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Pågående nyanläggningar Beredskapstillgångar Fria konton Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i hel- och delägda företag Obligationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Fria konton Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Fria konton Uppbörd och transfereringar Intäkter av avgifter, finansiella intäkter och andra ersättningar som inte disponeras av myndigheten Offentligrättsliga avgifter som inte disponeras av myndigheten Övriga avgifter som inte disponeras av myndigheten

12 INNEHÅLL 703 Andra ersättningar som inte disponeras av myndigheten Bidrag från EU som inte disponeras av myndigheten Gåvor m.m. som inte disponeras av myndigheten Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar, ej disponibel Ränteintäkter i uppbördsverksamheten Övriga finansiella intäkter i uppbördsverksamheten Förluster i uppbördsverksamheten Skatteintäkter m.m Skatteintäkter m.m Fria konton Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet Uppbördsmedel Fria konton Medel som erhållits från statens budget och myndigheter inkl. affärsverk för finansiering av bidrag Erhållna medel från statens budget Fria konton Erhållna medel från myndigheter inkl. affärsverk Fria konton Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Erhållna medel Fria konton Finansiella intäkter och kostnader i transfereringsverksamhet Ränteintäkter i transfereringsverksamhet Fria konton Övriga finansiella intäkter i transfereringsverksamhet Fria konton Räntekostnader i transfereringsverksamhet Fria konton Övriga finansiella kostnader i transfereringsverksamhet Fria konton Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till statliga myndigheter exkl. affärsverk Lämnade bidrag till affärsverk Lämnade bidrag till statliga bolag Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn Lämnade bidrag till kommuner Lämnade bidrag till landsting Lämnade bidrag till kommunala bolag Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn Fria konton Lämnade bidrag till internationella organisationer

13 INNEHÅLL 781 Lämnade bidrag till EU-institutioner Lämnade bidrag till andra EU-länder Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer Fria konton Lämnade bidrag till övriga, m.m Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar Lämnade bidrag till enskilda personer Särskilda S-koder kopplade till redovisning av transfereringar Fria konton Förluster i transfererings- och utlåningsverksamhet Fria konton Resultat från andelar i hel- och delägda företag samt årets kapitalförändring Fria konton Resultat från andelar i hel- och delägda företag Resultat från andelar i helägda företag Resultat från andelar i delägda företag Rapporteringsdifferens Årets kapitalförändring

14 TILLGÅNGAR 1 Tillgångar I kontoklass 1 redovisas myndighetens samtliga tillgångar, indelade i följande grupper. immateriella anläggningstillgångar -balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet kontogrupp 10 -rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar -förskott avseende immateriella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar kontogrupp finansiella anläggningstillgångar kontogrupp 13 varulager m.m. kontogrupp 14 fordringar kontogrupp 15 periodavgränsningsposter kontogrupp 16 avräkning med statsverket kontogrupp 17 kortfristiga placeringar kontogrupp 18 kassa och bank kontogrupp 19 -byggnader, mark och annan fast egendom -förbättringsutgifter på annans fastighet -maskiner, inventarier, installationer m.m. -pågående nyanläggningar -beredskapstillgångar -förskott avseende materiella anläggningstillgångar -aktier och andelar i hel- och delägda företag -andra långfristiga värdepappersinnehav -långfristiga fordringar hos andra myndigheter -andra långfristiga fordringar -utlåning -varulager och förråd -pågående arbeten -fastigheter -förskott till leverantörer -kundfordringar -fordringar hos andra myndigheter -ingående mervärdesskatt -övriga fordringar -förutbetalda kostnader -upplupna avgiftsintäkter -upplupna bidragsintäkter -övriga upplupna intäkter -avräkning med statsverket -värdepapper och andelar -behållning räntekonto i Riksgäldskontoret -övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret -kassa, plusgiro och bank 14

15 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som ska redovisas som immateriell anläggningstillgång enligt 5 kap. 2 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Läs vidare i ESV:s handledning om immateriella anläggningstillgångar, ESV 2002:3. Vissa redovisningsfrågor beträffande immateriella anläggningstillgångar är gemensamma med de för materiella anläggningstillgångar. Det kan därför finnas anledning att även läsa handledningen om materiella anläggningstillgångar, ESV 2009:32. I denna kontogrupp redovisas också utgifter för koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år. Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Den ekonomiska livslängden för en immateriell anläggningstillgång ska normalt anses uppgå till högst fem år. Om det finns särskilda omständigheter som är förenliga med god redovisningssed kan man tillämpa längre avskrivningstid. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, ska det i årsredovisningen lämnas upplysning om detta i not. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar regleras i 5 kap. 4 FÅB. Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar regleras i 5 kap. 5 FÅB. Observera att uppskrivning av immateriella anläggningstillgångar inte är tillåten enligt föreskrifterna till 5 kap. 6 FÅB. Kontona som slutar på 0 innehåller endast ingående balans för ackumulerat anskaffningsvärde. Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar ska alltså inte föras dit. Kontot används inte löpande under året. Kontona som slutar på 1 innehåller årets anskaffningar. UB förs nästa år som IB till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 2 innehåller årets utveckling i egen regi och används när myndigheten aktiverar löpande utgifter via resultaträkningen. UB förs till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 5 innehåller den minskning av ackumulerat anskaffningsvärde som görs när man säljer eller utrangerar en tillgång. UB förs nästa år som IB till kontot som slutar på 0, eftersom det ackumulerade anskaffningsvärdet då har minskat. Kontona som slutar på 6 innehåller IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. UB förs till samma konto nästa år. Kontot används inte löpande 15

16 TILLGÅNGAR under året. För pågående projekt används inte detta konto eftersom inga avskrivningar ska göras - pågående projekt bokförs istället i kontogrupp 108 eller 109. Eventuella nedskrivningar förs där som IB till ackumulerat anskaffningsvärde som slutar på 0. Kontona som slutar på 7 innehåller årets avskrivningar och nedskrivningar. UB förs till kontot som slutar på 6 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Kontona som slutar på 8 innehåller den minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar som görs när en tillgång säljs eller utrangeras. UB förs till kontot som slutar på 6, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar, så att IB där visar ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar på de tillgångar som finns kvar. Konton för pågående projekt finns i kontogrupperna 108 och 109. På de kontona kan löpande utgifter bokföras. Ett annat sätt att redovisa pågående projekt är att löpande under året redovisa utgifterna på resultaträkningens kostnadskonton och vid bokslut överföra de belopp som ska aktiveras till balanskonton. Observera att i detta fall måste också den löpande redovisning mot anslag som gjorts för dessa kostnader under året korrigeras. Det viktiga är att det vid bokslut endast är aktiverbara utgifter som tas upp på konton i kontoklass 1. När projektet är färdigställt och kan tas i bruk ska utgifterna överföras till aktuellt konto i grupp 101, 102, 103 eller 106 och avskrivningar påbörjas. Om projektet vid årets slut inte är färdigställt överförs årets utgifter på kontona för pågående projekt till kontot för pågående projekt, IB ackumulerat anskaffningsvärde. Observera att vid upprättande av balansrapporter ska det belopp som är bokfört på kontot pågående projekt IB ackumulerat anskaffningsvärde, föras till posten för ackumulerat anskaffningsvärde för den aktuella immateriella anläggningstillgången. 101 Balanserade utgifter för IT-utveckling (egenutvecklat) Här redovisas balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak egenutvecklad. Eventuella utgifter för köpta delar, t.ex. en datalicens som hör till det egenutvecklade projektet, redovisas också i denna grupp Dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter 1012 Dataprogram, årets utgifter, egen utveckling 1015 Dataprogram, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1016 Dataprogram, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 16

17 TILLGÅNGAR 1017 Dataprogram, årets avskrivningar och nedskrivningar 1018 Dataprogram, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning 102 Balanserade utgifter för övrig utveckling (egenutvecklat) Här redovisas balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende andra immateriella anläggningstillgångar än dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak egenutvecklad. Det kan t.ex. röra sig om utveckling av ett utbildningsmaterial som ska användas i myndighetens verksamhet under minst tre år. Eventuella utgifter för köpta delar som hör till det egenutvecklade projektet redovisas också i denna grupp Andra balanserade utgifter, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1021 Andra balanserade utgifter, årets anskaffningsutgifter 1022 Andra balanserade utgifter, årets utgifter, egen utveckling 1025 Andra balanserade utgifter, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1026 Andra balanserade utgifter, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1027 Andra balanserade utgifter, årets avskrivningar och nedskrivningar 1028 Andra balanserade utgifter, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning 103 Rättigheter avseende dataprogram och licenser för dataprogram (inköpta) Här redovisas rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar avseende dataprogram och licenser för dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak inköpt. Eventuella utgifter för delar som utvecklats i egen regi som hör till den köpta rättigheten redovisas också i denna grupp. Här kan myndigheten särredovisa t.ex. nyttjanderättslicensen för ekonomisystemet Agresso. De årliga avgifter som betalas för support, nya versioner m.m. ska dock ses som driftkostnader. Observera att Office-paket och andra liknande standardprogram i de flesta fall inte ska aktiveras Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1031 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets anskaffningsutgifter 1032 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets utgifter, egen utveckling 17

18 TILLGÅNGAR 1035 Dataprogram och licenser för dataprogram, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1036 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1037 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets avskrivningar och nedskrivningar 1038 Dataprogram och licenser för dataprogram, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning Fria konton 106 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar (inköpta) Här redovisas andra immateriella anläggningstillgångar än dataprogram och licenser för dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak inköpt. Eventuella utgifter för delar som utvecklats i egen regi som hör till den köpta rättigheten redovisas också i denna grupp. Här redovisas balanserade utgifter för t.ex.: koncessioner m.m., dvs. rätt att bedriva viss verksamhet och nyttjanderätter, t.ex. rätt till litterära och musikaliska verk patent, dvs. i lag skyddade rättigheter som avser nyttjanderätt till uppfinningar licenser och liknande rättigheter (exklusive datalicenser), dvs. särskilda tillstånd Andra immateriella anläggningstillgångar, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1061 Andra immateriella anläggningstillgångar, årets anskaffningsutgifter 1062 Andra immateriella anläggningstillgångar, årets utgifter, egen utveckling 1065 Andra immateriella anläggningstillgångar, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1066 Andra immateriella anläggningstillgångar, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1067 Andra immateriella anläggningstillgångar, årets avskrivningar och nedskrivningar 1068 Andra immateriella anläggningstillgångar, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning 18

19 TILLGÅNGAR 107 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar På dessa konton redovisas långfristiga förskott till leverantörer av immateriella anläggningstillgångar. Kontona används för ingående balans samt årets förändring av förskott Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, inomstatliga 1072 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, utomstatliga 108 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter På dessa konton redovisas utgifter för pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1081 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, årets anskaffningsutgifter 1082 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, årets utgifter egen utveckling 1085 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1087 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, årets nedskrivningar 109 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram På dessa konton redovisas utgifter för pågående projekt för dataprogram och rättigheter avseende dataprogram Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1091 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, årets anskaffningsutgifter 1092 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, årets utgifter egen utveckling 1095 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1097 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, årets nedskrivningar 19

20 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar I ESV:s handledning om materiella anläggningstillgångar, ESV 2009:32 kan man läsa mer om bland annat vad som är en anläggningstillgång, när den ska tas upp i balansräkningen, gränsdragning till omsättningstillgång m.m. I förordning om årsredovisning och budgetunderlag står att en anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Det är alltså inte främst tillgångens natur utan syftet med innehavet som är avgörande för klassificeringen. Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år och ett inköpspris som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Observera att bägge dessa kriterier ska vara uppfyllda för att tillgången ska redovisas som en anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet består av alla utgifter fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Förutom direkta inköps- eller tillverkningskostnader räknas även andra utgifter i samband med anskaffningen, såsom monteringskostnader, frakt, tull och liknande. För tillgångar som består av flera separata enheter ska anskaffningsvärdet avse det sammanlagda beloppet om det finns ett naturligt samband för enheterna. Större anskaffningar av likartade tillgångar bör redovisas som anläggningstillgång trots att respektive tillgångar är av mindre värde. Kontona som slutar på 0 innehåller endast ingående balans för ackumulerat anskaffningsvärde. Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar ska alltså inte föras dit. Kontot används inte löpande under året. Kontona som slutar på 1 innehåller årets anskaffningar. UB förs nästa år som IB till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 2 innehåller årets utveckling i egen regi och används när myndigheten aktiverar löpande utgifter via resultaträkningen. UB förs till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 3 innehåller nyproducerade byggnader och anläggningar i kontogrupperna 111, 113 och 118. I kontogrupp 119 (Förbättringsutgifter på annans fastighet) används dock ett konto som slutar på -3 för årets anskaffningsutgifter, omvänd skattskyldighet moms. UB förs till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 4 innehåller överföring mellan Pågående nyanläggningar (den del som påbörjats och tagits upp som tillgång tidigare år) och den 20

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32

Hand Basko. ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 Hand dledning Basko ontoplan för statliga myndigheter 2011:32 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :44

Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :44 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2016 2016:44 2016:44 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från www.esv.se Datum: 2016-07-01 Dnr: 3.8-519/2016 ESV-nr: 2016:44 Copyright:

Läs mer

104-105 Fri. 108-109 Fri

104-105 Fri. 108-109 Fri 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 101 Balanserade utgifter för utveckling dataprogram (egenutvecklade) 1010 Dataprogram, ackumulerat anskaffningsvärde S1010 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). Beslutade den

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen

Statliga inrapporteringskoder 2015. (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen Statliga inrapporteringskoder 2015 (S-koder) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen ESV 2015:16 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag,

Läs mer

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12)

KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) KONTOPLAN 2015 Sidan 1 (12) 1 TILLGÅNGAR 11-12 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Förbättringsutgifter på annans fastighet Som förbättringsutgifter redovisas ny-, till- och ombyggnader på annans fastighet

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 28

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER)

STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) STATLIGA INRAPPORTERINGS- KODER 2001 (S-KODER) EKONOMISTYRNINGS- VERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING AV EKONOMISK INFORMATION TILL STATS- REDOVISNINGEN EKONOMISTYRNINGSVERKETS FÖRESKRIFTER FÖR RAPPORTERING

Läs mer

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder). ESV Cirkulär 2015:6

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23

Inkomstdeklaration 4 Särskilda uppgifter - Handelsbolag Utg 23 Skatteverket 0771567 567 Särskilda uppgifter Handelsbolag Namn (firma), adress Fr.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd. Information om hur man fyller i blanketten finns

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB 556621-6650 VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2013-01-01-2012-01-01- 2013-12-31 2012-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 12 094 363 11

Läs mer

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2012 ² ² - sida 2 Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 940 710 914 516 Hyres-

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt

Inkomstdeklaration 4. Handelsbolag - taxeringen. Särskild självdeklaration. 1.1 Underlag för särskild löneskatt. Underlag för avkastningsskatt Skatteverket 0771567 567 Inkomstdeklaration 4 Handelsbolag taxeringen Kalenderår 2012 Namn (firma), adress Räkenskapsår Fr.o.m. T.o.m. M Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(14) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(14) Extra sida

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta

Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 1(13) Extra sida 1 Bostadsrättsföreningen Söders Hjärta 2(13) Extra Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington

Årsbokslut Tillgångar. Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington Årsbokslut Tillgångar Redovisning och kalkylering F09, HT 2014 Thomas Carrington mea culpa Fel i texten till duggafråga 2, punkt 4 ska stå "Betald frakt och försäkring" inte "Betald frakt och försäljning!

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde

Bokslutsbilaga Byggnader och mark, utg. redovisat värde 7164205655 20150101 20151231 20160229 Kontonummer 1110 Byggnader och mark, utg. redovisat värde 2 Byggnader och mark, utgående redovisat värde Ackumulerade anskaffningsvärden 20151231 20141231 Ingående

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten

Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten Särredovisning för sid 1(5) Aneby Miljö & Vatten AB VA-verksamheten RESULTATRÄKNING VA Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- 2015-12-31 2014-12-31 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 13 514 324 11

Läs mer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2011 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2011 2010 2009 2008 2007 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 3 949 3 784 4 024 2 800 2 283 Gåvor 90-konto 39 1 5 0 0 Medlemsavgifter 22 19 15

Läs mer

RESULTATRÄKNING NOT

RESULTATRÄKNING NOT RESULTATRÄKNING NOT 2015 2016 1 Intäkter Verksamhetsintäkter 2 2 400 721 2 180 956 Offentligrättsliga bidrag 3 78 707 39 243 Gåvor/stipendier/övriga bidrag 4 535 950 580 747 Medlemsavgifter Övriga föreningsintäkter

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING 2010 12 31 2009 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 480 441 78 930 441 Mark 2 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 2 483 540 546 514 Insats SCB 3 500 3 500

Läs mer

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader

Kronhaga Strand EK 769622-0313 1(1) 226 809,00 207 900,00. Rörelsens kostnader 1(1) Resultatrapport (t o m ver 3) 2013/14 2012/13 Nettoomsättning 3040 Avgifter 132 300,00 3740 Öresutjämning 9,00 Summa nettoomsättning 9,00 132 300,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkter 226 800,00

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Tor 2 716425-8522. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Tor 2 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Tor 2 1(10) ' Brf Tor 2 2(10) ' Brf Tor 2 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2012-01-01-2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231

Kontoplan Linnéuniversitetet uppdaterad 131231 Innehållsförteckning Balansräkning... 3 1 Tillgångar... 3 10 Immateriella anläggningstillgångar... 4 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 4 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 5 15 Fordringar...

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005

Bokslut per Stadsdelsnämnd: Bilaga 2 Sida 1 av 9. Förvaltning:720 Vantör stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget år 2005 Bilaga 2 Sida 1 av 9 Bokslut per 05-12-31 Stadsdelsnämnd: Uppföljning av budget år 2005 Nämndens Nämndens Avvikelse budget 2005 utfall 2005 budget/ inkl. utfall 2005 budgetjustering 2-1 1 2 3 Anslag för

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027

Läkemedelsverkets delårsrapport 2010. Dnr: 5829:2010/516027 Läkemedelsverkets delårsrapport 2010 Dnr: 5829:2010/516027 Innehåll KOMMENTARER 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 2 Allmänt 2 Återrapportering 2 Avgiftsbelagd och bidragsfinansierad verksamhet 2

Läs mer