Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :53

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter 2015 2015:53 2015:53"

Transkript

1 Handledning Baskontoplan för statliga myndigheter : :53

2 Publikationen kan laddas ner som pdf-fil eller beställas från Datum: Dnr: /2015 ESV-nr: 2015:53 Copyright: ESV Rapportansvarig: Elin Broman

3 FÖRORD Förord Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. Ekonomistyrningsverket använder den statliga baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang. Baskontoplanen anger en mängd olika konton, däribland separata konton för inomoch utomstatliga transaktioner. ESV har valt denna metod för att hålla isär inom- och utomstatligt men det finns även andra sätt att hålla isär detta, exempelvis via objektplanen. Myndigheten bedömer vilken metod som är mest effektiv och passar den egna verksamheten bäst. Detta är en uppdatering av baskontoplanen från 2014, ESV 2014:12. Kontoplanen har utarbetats på ESV:s avdelning Statlig redovisning och finansiering. Frågor om baskontoplanen eller andra principiella redovisningsfrågor kan ställas till avdelningen via eller Nyheter och ändringar i baskontoplanen Uppdateringen av baskontoplanen innebär i huvudsak att nya konton i grupperna 154* och 257* avseende moms för import av varor har lagts till samt att vissa kontotexter har förtydligats. Ändringar sedan föregående års baskontoplan är markerade med röd text i filen. 3

4 INNEHÅLL Innehåll Förord... 3 Nyheter och ändringar i baskontoplanen Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för IT-utveckling (egenutvecklat) Balanserade utgifter för övrig utveckling (egenutvecklat) Rättigheter avseende dataprogram och licenser för dataprogram (inköpta) Fria konton Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar (inköpta) Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark, tomter och obebyggda markområden Markanläggningar Fria konton Övriga byggnader och mark Förbättringsutgifter på annans fastighet Fria konton Maskiner och andra tekniska anläggningar Datorer och kringutrustning Leasingavtal Bilar och andra transportmedel Övriga inventarier Konst och andra ej avskrivningsbara inventarier Pågående nyanläggningar Beredskapstillgångar Förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar och utlåning Aktier och andelar i hel- och delägda företag Andra långfristiga värdepappersinnehav, inomstatliga Andra långfristiga värdepappersinnehav, utomstatliga Obligationer, inomstatliga Fria konton Långfristiga fordringar hos andra myndigheter Långfristiga fordringar, utomstatliga Utlåning Varulager Varulager och förråd Fria konton

5 INNEHÅLL 145 Pågående arbeten Fria konton Fastigheter Förskott till leverantörer varor och tjänster Fria konton Kortfristiga fordringar Kundfordringar, utomstatliga Fria konton Fordringar hos andra myndigheter Ingående mervärdesskatt Mervärdesskattefordran Övriga kortfristiga fordringar Fordringar hos anställda Fria konton Periodavgränsningsposter Förutbetalda kostnader Upplupna avgiftsintäkter Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Fria konton Avräkning med statsverket Ingående balans Fordringar och skulder avseende uppbörd (inkomsttitel) Fria konton Fordringar och skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde Fordringar och skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fria konton Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Övriga fordringar och skulder på statens centralkonto Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Fria konton Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Bank anslutet till räntekonto i Riksgäldskontoret Bank anslutet till statens centralkonto Bank, övriga konton Fria konton Direkta insättningar och uttag från statens centralkonto Kassa och bank Kapital och skulder Myndighetskapital Statskapital

6 INNEHÅLL 202 Uppskrivningskapital Donationskapital Resultatandelar i hel- och delägda företag Fria konton Balanserad kapitalförändring Fria konton Kapitalförändring enligt resultaträkningen Fonder Fonder Fria konton Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för garantier Fria konton Övriga avsättningar, främst för omstruktureringsåtgärder Fria konton Övriga avsättningar Fria konton Skulder m.m Lån i Riksgäldskontoret Övriga lån, inomstatliga Övriga lån, utomstatliga Krediter i Riksgäldskontoret Kortfristiga skulder till andra myndigheter Utgående mervärdesskatt Leverantörsskulder, utomstatliga Skulder till personal, övriga skulder, utomstatliga Fria konton Punktskatter Skuld till leasingbolag, finansiell leasing Depositioner Förskott från uppdragsgivare och kunder m.fl Fria konton Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Fria konton Oförbrukade bidrag Fria konton Övriga förutbetalda intäkter Fria konton Fria konton Rapporteringsdifferens Intäkter Intäkter av anslag

7 INNEHÅLL 301 Intäkter av anslag Fria konton Intäkter av avgifter enligt 4 avgiftsförordningen Intäkter av uthyrning av lokaler Intäkter av utbildning och konferenser Intäkter av konsultuppdrag Intäkter av övriga avgifter enligt 4 avgiftsförordningen Intäkter av tjänsteexport Fria konton Offentligrättsliga avgifter som disponeras av myndigheten Intäkter av offentligrättsliga avgifter Fria konton Intäkter av uppdragsverksamhet Intäkter av uthyrning av lokaler Intäkter av utbildning och konferenser Intäkter av konsultuppdrag Intäkter av forskningsuppdrag Intäkter vid försäljning av byggtjänster Intäkter vid försäljning av varor Intäkter i garantiverksamhet Intäkter av tjänsteexport Intäkter av övriga tjänster Intäkter av andra ersättningar Intäkter av andra ersättningar enligt 6 kap 1 kapitalförsörjningsförordningen Intäkter av andra ersättningar som inte omfattas av 6 kap kapitalförsörjningsförordningen Skadestånd och försäkringsersättningar Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar Intäkter av övriga ersättningar Intäktskorrigeringar Fria konton Erhållna bidrag från statliga myndigheter Bidrag från statliga myndigheter exklusive affärsverk Fria konton Bidrag från statliga affärsverk Fria konton Erhållna bidrag från övriga offentliga sektorn Bidrag från statliga bolag Bidrag från övriga statliga sektorn Bidrag från kommuner Bidrag från landsting Bidrag från övriga kommunala sektorn Fria konton Erhållna bidrag från övriga

8 INNEHÅLL 371 Bidrag från privata företag Bidrag från övriga organisationer och ideella föreningar Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från andra EU-länder Bidrag från övriga länder och internationella organisationer Bidrag från enskilda personer Fria konton Finansiella intäkter Ränteintäkter Riksgäldskontoret Ränteintäkter på banktillgodohavanden, obligationer m.m Ränteintäkter på kundfordringar (dröjsmålsränta m.m.) Fria konton Utdelning på aktier m.m Kursvinster Realisationsvinst vid avyttring av värdepapper Övriga finansiella intäkter samt periodiseringskonton Fria konton Personalkostnader Löner och arvoden (exklusive lagstadgade arbetsgivaravgifter och premier avtalsförsäkringar) Lön till anställd personal under 26 år Lön till anställd personal år Lön till anställd personal över 65 år Skattepliktiga arvoden till uppdragstagare Styrelsearvoden Fria konton Semesterlöneskuld Periodiseringar Fria konton Kostnadsersättningar och naturaförmåner Skattefria ersättningar Traktamenten vid tjänsteresa Bilersättningar Fria konton Skattepliktiga naturaförmåner (schablonmässigt förmånsvärde) Skattepliktiga förmåner (faktiska kostnader) Fria konton Arbetsgivaravgifter enligt lag (inklusive särskild löneskatt) Lagstadgade arbetsgivaravgifter Fria konton Särskild löneskatt på avgifter till kompletterande och individuell ålderspension Ålderspensionsavgift på löner och arvoden till personer över 65 år Särskild löneskatt på pensionskostnader Arbetsgivaravgifter enligt lag avseende periodavgränsningsposter

9 INNEHÅLL 457 Avtalsförsäkringar vid omstruktureringar Fria konton Avgifter, premier och pensioner enligt avtal Premier för statens avtalsförsäkringar till SPV Kompletterande och individuell ålderspension (KÅPAN, IÅP) Premier enligt avtal avseende periodavgränsningsposter Myndighetens egna pensionsåtaganden Avgifter till partsorgan Administrationsavgifter för pensioner Arbetsmarknadsförsäkringar enligt avtal Fria konton Kostnader för sjuk- och hälsovård Sjuk- och hälsovård Fria konton Kostnader för utbildning egen personal Kurs- och konferensavgifter inomstatlig arrangör Kurs- och konferensavgifter utomstatlig arrangör Kompetensutvecklings- och kompetensväxlingsåtgärder Fria konton Övriga personalkostnader Medlemsavgift Arbetsgivarverket Begravningshjälp Rekreation och motion Fria konton Personalrepresentation (intern representation) Bidrag till personalförening etc Övriga personalkostnader samt periodiseringar Särskild periodisering Lokalkostnader, övriga driftkostnader etc Lokalkostnader - hyrda lokaler Lokalhyra, utomstatliga Fria konton Lokalhyra och andra lokalkostnader, inomstatliga Fria konton Elektricitet, vatten, bränsle, utomstatliga Lokaltillbehör, utomstatliga Städning och renhållning, utomstatliga Reparation av lokaler, utomstatliga Övriga lokalkostnader, förändring av avsättningar och särskild periodisering hyrda lokaler Fria konton Reparationer och underhåll m.m Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar

10 INNEHÅLL 523 Datorer och kringutrustning Övriga inventarier Egna fastigheter Driftkostnader, egna fastigheter Fria konton Realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fria konton Offentligrättsliga avgifter, skatter, kundförluster etc Offentligrättsliga avgifter Skatter Värnpliktsersättningar Kundförluster etc., varor Kundförluster etc., tjänster Skadestånd Försäkringspremier Kostnader i garantiverksamhet Kostnader i utlåningsverksamhet Resor, representation, information, etc Resekostnader, utomstatliga Representation (extern), utomstatliga Information, utomstatlig Resekostnader, inomstatliga Representation (extern), inomstatliga Information, inomstatlig Fria konton Inköp av varor Korttidsinvesteringar (ej anläggningstillgångar) Tryckning, böcker, publikationer och pappersvaror Kontorsmateriel Fria konton Övriga varor och förändring av avsättningar för varor Köp av tjänster Forskningsuppdrag Datatjänster Utbildningstjänster Post Tele Operationell leasing Varutransporter och fraktavgifter Konsulttjänster Övriga tjänster och förändring av avsättningar för tjänster

11 INNEHÅLL 58 Förändring av varulager m.m. och aktivering av utgifter för egenutvecklade anläggningstillgångar Varulagerförändring Förändring av pågående arbeten Förändring av fastigheter Fria konton Särskild periodisering Finansiella kostnader Räntekostnader Riksgäldskontoret Räntekostnader avseende leverantörsskulder (dröjsmålsräntor m.m.) Räntekostnader avseende finansiell leasing Övriga räntekostnader Fria konton Valutakursförluster Realisationsförlust vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning Övriga finansiella kostnader, förändring av avsättningar för finansiella kostnader och periodiseringskonton Avyttring, av- och nedskrivning av anläggningstillgångar Fria konton Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Utvecklingsverksamhet Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar Fria konton Avyttring av materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och annan fast egendom Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Pågående nyanläggningar Beredskapstillgångar Fria konton Avyttring av finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i hel- och delägda företag Obligationer Andra långfristiga värdepappersinnehav Fria konton Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar och nedskrivningar Fria konton Uppbörd och transfereringar Intäkter av avgifter, finansiella intäkter och andra ersättningar som inte disponeras av myndigheten Offentligrättsliga avgifter som inte disponeras av myndigheten Övriga avgifter som inte disponeras av myndigheten

12 INNEHÅLL 703 Andra ersättningar som inte disponeras av myndigheten Bidrag från EU som inte disponeras av myndigheten Gåvor m.m. som inte disponeras av myndigheten Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgångar, ej disponibel Ränteintäkter i uppbördsverksamheten Övriga finansiella intäkter i uppbördsverksamheten Förluster i uppbördsverksamheten Skatteintäkter m.m Skatteintäkter m.m Fria konton Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet Uppbördsmedel Fria konton Medel som erhållits från statens budget och myndigheter inkl. affärsverk för finansiering av bidrag Erhållna medel från statens budget Fria konton Erhållna medel från myndigheter inkl. affärsverk Fria konton Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Erhållna medel Fria konton Finansiella intäkter och kostnader i transfereringsverksamhet Ränteintäkter i transfereringsverksamhet Fria konton Övriga finansiella intäkter i transfereringsverksamhet Fria konton Räntekostnader i transfereringsverksamhet Fria konton Övriga finansiella kostnader i transfereringsverksamhet Fria konton Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för transfereringar Lämnade bidrag till den offentliga sektorn Lämnade bidrag till statliga myndigheter exkl. affärsverk Lämnade bidrag till affärsverk Lämnade bidrag till statliga bolag Lämnade bidrag till övriga statliga sektorn Lämnade bidrag till kommuner Lämnade bidrag till landsting Lämnade bidrag till kommunala bolag Lämnade bidrag till övriga kommunala sektorn Fria konton Lämnade bidrag till internationella organisationer

13 INNEHÅLL 781 Lämnade bidrag till EU-institutioner Lämnade bidrag till andra EU-länder Lämnade bidrag till övriga länder och internationella organisationer Fria konton Lämnade bidrag till övriga, m.m Lämnade bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar Lämnade bidrag till privata företag och privatägda ekonomiska föreningar Lämnade bidrag till enskilda personer Särskilda S-koder kopplade till redovisning av transfereringar Fria konton Förluster i transfererings- och utlåningsverksamhet Fria konton Resultat från andelar i hel- och delägda företag samt årets kapitalförändring Fria konton Resultat från andelar i hel- och delägda företag Resultat från andelar i helägda företag Resultat från andelar i delägda företag Rapporteringsdifferens Årets kapitalförändring

14 TILLGÅNGAR 1 Tillgångar I kontoklass 1 redovisas myndighetens samtliga tillgångar, indelade i följande grupper. immateriella anläggningstillgångar -balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet kontogrupp 10 -rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar -förskott avseende immateriella anläggningstillgångar materiella anläggningstillgångar kontogrupp finansiella anläggningstillgångar kontogrupp 13 varulager m.m. kontogrupp 14 fordringar kontogrupp 15 periodavgränsningsposter kontogrupp 16 avräkning med statsverket kontogrupp 17 kortfristiga placeringar kontogrupp 18 kassa och bank kontogrupp 19 -byggnader, mark och annan fast egendom -förbättringsutgifter på annans fastighet -maskiner, inventarier, installationer m.m. -pågående nyanläggningar -beredskapstillgångar -förskott avseende materiella anläggningstillgångar -aktier och andelar i hel- och delägda företag -andra långfristiga värdepappersinnehav -långfristiga fordringar hos andra myndigheter -andra långfristiga fordringar -utlåning -varulager och förråd -pågående arbeten -fastigheter -förskott till leverantörer -kundfordringar -fordringar hos andra myndigheter -ingående mervärdesskatt -övriga fordringar -förutbetalda kostnader -upplupna avgiftsintäkter -upplupna bidragsintäkter -övriga upplupna intäkter -avräkning med statsverket -värdepapper och andelar -behållning räntekonto i Riksgäldskontoret -övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret -kassa, plusgiro och bank 14

15 TILLGÅNGAR 10 Immateriella anläggningstillgångar I denna kontogrupp redovisas balanserade utgifter för utvecklingsverksamhet som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som ska redovisas som immateriell anläggningstillgång enligt 5 kap. 2 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Läs vidare i ESV:s handledning om immateriella anläggningstillgångar, ESV 2002:3. Vissa redovisningsfrågor beträffande immateriella anläggningstillgångar är gemensamma med de för materiella anläggningstillgångar. Det kan därför finnas anledning att även läsa handledningen om materiella anläggningstillgångar, ESV 2009:32. I denna kontogrupp redovisas också utgifter för koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år. Utgifter för forskning får inte tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Den ekonomiska livslängden för en immateriell anläggningstillgång ska normalt anses uppgå till högst fem år. Om det finns särskilda omständigheter som är förenliga med god redovisningssed kan man tillämpa längre avskrivningstid. Om en sådan längre avskrivningstid tillämpas, ska det i årsredovisningen lämnas upplysning om detta i not. Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar regleras i 5 kap. 4 FÅB. Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar regleras i 5 kap. 5 FÅB. Observera att uppskrivning av immateriella anläggningstillgångar inte är tillåten enligt föreskrifterna till 5 kap. 6 FÅB. Kontona som slutar på 0 innehåller endast ingående balans för ackumulerat anskaffningsvärde. Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar ska alltså inte föras dit. Kontot används inte löpande under året. Kontona som slutar på 1 innehåller årets anskaffningar. UB förs nästa år som IB till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 2 innehåller årets utveckling i egen regi och används när myndigheten aktiverar löpande utgifter via resultaträkningen. UB förs till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 5 innehåller den minskning av ackumulerat anskaffningsvärde som görs när man säljer eller utrangerar en tillgång. UB förs nästa år som IB till kontot som slutar på 0, eftersom det ackumulerade anskaffningsvärdet då har minskat. Kontona som slutar på 6 innehåller IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. UB förs till samma konto nästa år. Kontot används inte löpande 15

16 TILLGÅNGAR under året. För pågående projekt används inte detta konto eftersom inga avskrivningar ska göras - pågående projekt bokförs istället i kontogrupp 108 eller 109. Eventuella nedskrivningar förs där som IB till ackumulerat anskaffningsvärde som slutar på 0. Kontona som slutar på 7 innehåller årets avskrivningar och nedskrivningar. UB förs till kontot som slutar på 6 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Kontona som slutar på 8 innehåller den minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar som görs när en tillgång säljs eller utrangeras. UB förs till kontot som slutar på 6, ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar, så att IB där visar ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar på de tillgångar som finns kvar. Konton för pågående projekt finns i kontogrupperna 108 och 109. På de kontona kan löpande utgifter bokföras. Ett annat sätt att redovisa pågående projekt är att löpande under året redovisa utgifterna på resultaträkningens kostnadskonton och vid bokslut överföra de belopp som ska aktiveras till balanskonton. Observera att i detta fall måste också den löpande redovisning mot anslag som gjorts för dessa kostnader under året korrigeras. Det viktiga är att det vid bokslut endast är aktiverbara utgifter som tas upp på konton i kontoklass 1. När projektet är färdigställt och kan tas i bruk ska utgifterna överföras till aktuellt konto i grupp 101, 102, 103 eller 106 och avskrivningar påbörjas. Om projektet vid årets slut inte är färdigställt överförs årets utgifter på kontona för pågående projekt till kontot för pågående projekt, IB ackumulerat anskaffningsvärde. Observera att vid upprättande av balansrapporter ska det belopp som är bokfört på kontot pågående projekt IB ackumulerat anskaffningsvärde, föras till posten för ackumulerat anskaffningsvärde för den aktuella immateriella anläggningstillgången. 101 Balanserade utgifter för IT-utveckling (egenutvecklat) Här redovisas balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak egenutvecklad. Eventuella utgifter för köpta delar, t.ex. en datalicens som hör till det egenutvecklade projektet, redovisas också i denna grupp Dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1011 Dataprogram, årets anskaffningsutgifter 1012 Dataprogram, årets utgifter, egen utveckling 1015 Dataprogram, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1016 Dataprogram, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 16

17 TILLGÅNGAR 1017 Dataprogram, årets avskrivningar och nedskrivningar 1018 Dataprogram, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning 102 Balanserade utgifter för övrig utveckling (egenutvecklat) Här redovisas balanserade utgifter för utvecklingsarbete avseende andra immateriella anläggningstillgångar än dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak egenutvecklad. Det kan t.ex. röra sig om utveckling av ett utbildningsmaterial som ska användas i myndighetens verksamhet under minst tre år. Eventuella utgifter för köpta delar som hör till det egenutvecklade projektet redovisas också i denna grupp Andra balanserade utgifter, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1021 Andra balanserade utgifter, årets anskaffningsutgifter 1022 Andra balanserade utgifter, årets utgifter, egen utveckling 1025 Andra balanserade utgifter, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1026 Andra balanserade utgifter, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1027 Andra balanserade utgifter, årets avskrivningar och nedskrivningar 1028 Andra balanserade utgifter, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning 103 Rättigheter avseende dataprogram och licenser för dataprogram (inköpta) Här redovisas rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar avseende dataprogram och licenser för dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak inköpt. Eventuella utgifter för delar som utvecklats i egen regi som hör till den köpta rättigheten redovisas också i denna grupp. Här kan myndigheten särredovisa t.ex. nyttjanderättslicensen för ekonomisystemet Agresso. De årliga avgifter som betalas för support, nya versioner m.m. ska dock ses som driftkostnader. Observera att Office-paket och andra liknande standardprogram i de flesta fall inte ska aktiveras Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1031 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets anskaffningsutgifter 1032 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets utgifter, egen utveckling 17

18 TILLGÅNGAR 1035 Dataprogram och licenser för dataprogram, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1036 Dataprogram och licenser för dataprogram, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1037 Dataprogram och licenser för dataprogram, årets avskrivningar och nedskrivningar 1038 Dataprogram och licenser för dataprogram, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning Fria konton 106 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar (inköpta) Här redovisas andra immateriella anläggningstillgångar än dataprogram och licenser för dataprogram som är av väsentligt värde för myndigheten under kommande år och som myndigheten klassificerar som i huvudsak inköpt. Eventuella utgifter för delar som utvecklats i egen regi som hör till den köpta rättigheten redovisas också i denna grupp. Här redovisas balanserade utgifter för t.ex.: koncessioner m.m., dvs. rätt att bedriva viss verksamhet och nyttjanderätter, t.ex. rätt till litterära och musikaliska verk patent, dvs. i lag skyddade rättigheter som avser nyttjanderätt till uppfinningar licenser och liknande rättigheter (exklusive datalicenser), dvs. särskilda tillstånd Andra immateriella anläggningstillgångar, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1061 Andra immateriella anläggningstillgångar, årets anskaffningsutgifter 1062 Andra immateriella anläggningstillgångar, årets utgifter, egen utveckling 1065 Andra immateriella anläggningstillgångar, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1066 Andra immateriella anläggningstillgångar, IB ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar 1067 Andra immateriella anläggningstillgångar, årets avskrivningar och nedskrivningar 1068 Andra immateriella anläggningstillgångar, minskning av ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar vid utrangering/försäljning 18

19 TILLGÅNGAR 107 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar På dessa konton redovisas långfristiga förskott till leverantörer av immateriella anläggningstillgångar. Kontona används för ingående balans samt årets förändring av förskott Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, inomstatliga 1072 Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar, utomstatliga 108 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter På dessa konton redovisas utgifter för pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1081 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, årets anskaffningsutgifter 1082 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, årets utgifter egen utveckling 1085 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1087 Pågående projekt för övrig utveckling och övriga rättigheter, årets nedskrivningar 109 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram På dessa konton redovisas utgifter för pågående projekt för dataprogram och rättigheter avseende dataprogram Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, IB ackumulerat anskaffningsvärde 1091 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, årets anskaffningsutgifter 1092 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, årets utgifter egen utveckling 1095 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, minskning av anskaffningsvärde vid utrangering/försäljning 1097 Pågående projekt dataprogram och rättigheter avseende dataprogram, årets nedskrivningar 19

20 TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar I ESV:s handledning om materiella anläggningstillgångar, ESV 2009:32 kan man läsa mer om bland annat vad som är en anläggningstillgång, när den ska tas upp i balansräkningen, gränsdragning till omsättningstillgång m.m. I förordning om årsredovisning och budgetunderlag står att en anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Det är alltså inte främst tillgångens natur utan syftet med innehavet som är avgörande för klassificeringen. Tillgången ska ha en ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år och ett inköpspris som överstiger ett halvt prisbasbelopp. Observera att bägge dessa kriterier ska vara uppfyllda för att tillgången ska redovisas som en anläggningstillgång. Anskaffningsvärdet består av alla utgifter fram till den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. Förutom direkta inköps- eller tillverkningskostnader räknas även andra utgifter i samband med anskaffningen, såsom monteringskostnader, frakt, tull och liknande. För tillgångar som består av flera separata enheter ska anskaffningsvärdet avse det sammanlagda beloppet om det finns ett naturligt samband för enheterna. Större anskaffningar av likartade tillgångar bör redovisas som anläggningstillgång trots att respektive tillgångar är av mindre värde. Kontona som slutar på 0 innehåller endast ingående balans för ackumulerat anskaffningsvärde. Avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar ska alltså inte föras dit. Kontot används inte löpande under året. Kontona som slutar på 1 innehåller årets anskaffningar. UB förs nästa år som IB till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 2 innehåller årets utveckling i egen regi och används när myndigheten aktiverar löpande utgifter via resultaträkningen. UB förs till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 3 innehåller nyproducerade byggnader och anläggningar i kontogrupperna 111, 113 och 118. I kontogrupp 119 (Förbättringsutgifter på annans fastighet) används dock ett konto som slutar på -3 för årets anskaffningsutgifter, omvänd skattskyldighet moms. UB förs till kontot som slutar på 0 ackumulerade anskaffningar. Kontona som slutar på 4 innehåller överföring mellan Pågående nyanläggningar (den del som påbörjats och tagits upp som tillgång tidigare år) och den 20

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209

Innehållsförteckning. Kontoplan Linnéuniversitetet 1 av 39. uppdaterad 141209 Innehållsförteckning Balansräkning... 2 1 Tillgångar... 2 10 Immateriella anläggningstillgångar... 2 11-12 Materiella anläggningstillgångar... 3 13 Finansiella anläggningstillgånger, utlåning... 4 15 Fordringar...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2014-07-08 Ekonomihandboken Uppdaterad 2014-07-08 Har du synpunkter och förslag på hur ekonomihandboken kan förbättras? Emaila då redovisning@ki.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Centrala begrepp... 5 Bokföringsskyldighet...

Läs mer

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25

Ekonomihandboken. Uppdaterad 2012-06-25 Ekonomihandboken Uppdaterad 2012-06-25 Uppdatering från version 2012-05-23: Kapitel Sidhänvisn Adress till Danske Bank vid checkinlösen 1.6.3.1 Check 50 Externa bidrag utan redovisningskrav 8.4.3 Projektuppföljning,

Läs mer

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014

4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. De viktigaste nyheterna i BAS 2014 5. Kontoplan och SRU-kopplingar 6. Konteringsinstruktioner 7. Fördjupning 8. Bokföringsexempel 9. Bilagor 10. Sökordsregister

Läs mer

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER

REDOVISNINGSHANDBOKEN OMARBETAD FÖR ATT PASSA ANVÄNDAREN BOKFÖRINGSBOKEN2015 STÖD VID LÖPANDE KLASSIFICERING OCH BOKFÖRING AV AFFÄRSHÄNDELSER EN PRAKTISK HANDBOK I REDOVISNING MED UTFÖRLIGA ANVISNINGAR, TIPS OCH RÅD. HANDBOKEN INNEHÅLLER DEN SVENSKA KONTO- PLANEN MED UTFÖRLIGA INSTRUKTIONER, EXEMPEL PÅ BOKFÖRING AV OLIKA TRANSAKTIONER M.M. SVENSK

Läs mer

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19

KONTOPLAN. Uppdaterad: 2014-08-19 Uppdaterad: 2014-08-19 Ändringar gjorda under år 2014: Konto Kontobenämning Typ av ändring Fr o m 30999 Förmedling anslag enl. beslut inom KI Äb 2014-03-05 1015 Utgifter för utveckling, utrangering ansk

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8

S H R : S K O N T O P L A N F Ö R H O T E L L O C H R E S T A U R A N G E R 2 0 0 8 Förord En arbetsgrupp har under det senaste året uppdaterat SHRs kontoplan för hotell-och restauranger 2008. Den ersätter den tidigare branschkontoplanen HR 97. Utgångspunkt för arbetet med kontoplanen

Läs mer

Riktlinjer för Investeringsredovisning

Riktlinjer för Investeringsredovisning Riktlinjer för Investeringsredovisning Antagen av KS 2011-04-06 Vänersborgs kommun Riktlinjer för investeringsredovisning Sida 1 (8) Innehållsförteckning 1. Inledning...2 2. Redovisningsrutiner...2 3.

Läs mer

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning

Kommun-Bas13. En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Kommun-Bas 13 En normalkontoplan för kommunernas externa redovisning Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Materiella anläggningstillgångar Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Materiella anläggningstillgångar i Inledning Innehåll Sid Introduktion Tillämpning och inriktning 1 Civilrätt och skatterätt 1 Annan svensk normgivning 2 Internationell normgivning

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2013-12-05 Innehållsförteckning Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner.

Garantipension finns redovisat i not 19 såsom avsättningar för pensioner. Rekommendation nr 2 Redovisning av garantipension, kompletterande delpension och visstidspension. Garantipension och kompletterande delpension grundas inte på något intjänande, och redovisningslagens 5

Läs mer

Erhållna bidrag och donationer

Erhållna bidrag och donationer ESV 2005:14 Erhållna bidrag och donationer I handledningen beskrivs hur erhållna bidrag och donationer kan redovisas Innehåll FÖRORD... 3 1. DEFINITION AV BIDRAG... 4 1.1 DONATIONSFÖRORDNINGEN... 5 1.2

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Uppdaterad 2010-12-10 Inledning... 5 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2006:1)... 6 Kapitel 1 Tillämpning... 6

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (24) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar.3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3

Innehållsförteckning.. 1. 3 Anläggningstillgångar 3 Sid 1 (21) Innehållsförteckning.. 1 3 Anläggningstillgångar 3 3.1 Bestämmelser och förutsättningar 3 3.1.1 efinitioner och kriterier för anläggningstillgångar 3 - Materiella anläggningstillgångar - Immateriella

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 6751, 113 85 STOCKHOLM BFNAR 2006:1 Bokföringsnämndens allmänna råd för enskilda näringsidkare som upprättar

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB

SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB SERVICE EKONOMIHANDBOK FÖR GOLFKLUBB Förkortningar BFL Bokföringslagen 1999:1078 BFN Bokföringsnämnden (Statligt expertorgan) BFNAR Allmänt råd från Bokföringsnämnden BFN R Rekommendation från Bokföringsnämnden

Läs mer