Insatser för barn med annat modersmål än svenska

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Insatser för barn med annat modersmål än svenska"

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Halina Jankowska Sidan 1 av 2 Dnr 2010/46 BUN.659 Barn- och ungdomsnämnden Insatser för barn med annat modersmål än svenska Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande: Godkänna redovisningen av hur de tre förskolorna har använt extra resurser för barn med annat modersmål än svenska enligt bilagor till tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning Bam- och ungdomsnämnden beslutade den 1 juni 2010 att extra resurser på 1,5 miljoner kronor ska fördelas till insatser för bam med annat modersmål än svenska till förskolor med andel bam med utländsk bakgrund dvs. första och andra generationens invandrare större än 50 %. ( 66/2010 Dnr 2010/46 BUN.659): Tre förskolor har uppfyllt dessa villkor och ansökt om de extra resurserna Förskolorna har fått en del av resurserna i förhållande till hur många barn som totalt finns på förskolan. I sina ansökningar har de beskrivit hur de kommer att använda pengarna och hur resultatet kommer att följas upp. I februari 2010 har de kommit med rapporter hur de har arbetat för att förbättra språkutvecklingen i svenska för de bam som har ett annat modersmål (bilagor 1-3). De extra resurserna har enligt rapporterna använts bl. a till inköp av utbildningar, kurslitteratur, dataprogram, vikariekostnader vid utbildningsstillfällena, språkpedagog, logoped mm. Bilagor: 1. Rapport från förskolan Rödluvan/Terrassen och Kursöversikt Den flerspråkiga förskolan 2. Rapport från förskolan Lyckeliten 3. Rapport från förskolan Regnbågen Besök Postadress Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna Telefon växel Fax reception Internet

2 Jairikowska Halina Ämne: VB: Insatser för barn med annat modersmål än svenska Kursöversikt Den flerspråkiga... Ursprungligt meddelande Från: Bengt Hansson Skickat: den 14 februari :30 T i l l : Jankowska Halina Kopia: Marie Häverbring; Lena Finskas; evabritt kristiansson Ämne: SV: Insatser för barn med annat modersmål än svenska Hej Halina! Vi har använt de extra resurserna för barn med annat modersmål än svenska enligt följ ande: Inköp av utbildning "Den flerspråkiga förskolan" 7,5 poäng, för samtliga av Stockholms Universitet. (Kursöversikt bifogas). medarbetare, Kurslitteratur t i l l samtliga medarbetare. Vikariekostnad vid utbildningstillfällena. Fasta utbildade vikarier t i l l förskolorna, för att garantera personaltillgången vid sj ukdom. Uppfölj ning: Vi kan se en ökad medvetenhet kring barns språkutveckling. Vi är mitt i utbildningen så det är för tidigt att dra några större slutsatser redan nu. Vi har fått en större kontinuitet i verksamheten, tack vare att vi säkrat personaltillgången vid sjukdom, med vikarier som barnen och medarbetarna känner, och som kan vår verksamhet. Vi har avsatt tid för sagoläsning och andra aktiviteter i grupper baserade på barnens modersmål, i de språk vi har hos våra medarbetare. (Spanska, turkiska, arabiska, urdu) Det är så långt vi kommit h i t t i l l s. Hör av dig om du har frågor. Med vänlig hälsning Bengt Hansson Förskolechef Malmvägen 14B Sollentuna Mobil

3 t STOCKHOLMS UNIVERSITET Malmvägen, Sollentuna Hösten 2010-Hösten 2011 Centrum för tvåspråkighetsforskning Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling Den flerspråkiga förskolan, 7.5 hp Lärare: Ellen Bijvoet (EB), e-post: Tua Abrahamsson (TA), e-post: Ann-Christine Westberg (AW), e-post: Lokal: C585 Tid: kl Två separata grupper (A och B) om deltagare Kursöversikt Kurstillfälle Tema Litteratur Stenciler & övrig info 1. 1 nov, Obs! kl 9-16 (grupp A och B) lärare: EB, TA (C512) Introduktion Förmiddag (EB): Kultur Socialisation Ringquist: kap. 1, 2 Eftermiddag (TA): Språkinlärning Olika sorters språkbehärskning Kommunikativ kompetens Benckert m.fl.: s , 'iberg: s , nov (A), 17 nov (B) lärare: EB Att skapa ordning i kaoset - generalisering och kategorisering Kulturmöten Verbal och icke-verbal kommunikation Ringquist: kap. 3, 4, 5 St( ;nciler: r (ubinette & Tigervall L,undström nov (A), 8 dec(b) lärare: EB Olika sätt att tala svenska. (Språk)attityder Ungdomars språk i dagens flerspråkiga Stockholm Stenciler: Bijvoet & Fraurud 4. 11jan (A) 18jan(B) lärare: TA Språkdomäner Språkval Benckert m.fl. s Stenciler: György Ullholm Arnberg, kap jan(A) 2 feb (B) lärare: TA 6. 8 feb (A) 16 feb (B) lärare: TA v. 8 tisd 22 feb, torsd 24 feb Språklig socialisation Språkutveckling Myter om tvåspråkighet Andraspråksutveckl ing Redovisning/diskussion kring språkdomäner Stenciler: Nauclér Viberg Arnberg, s Lindberg Stenciler: Viberg Axelsson Reflektion/Handledning kopplad till teorin (på förskolan; två hela dagar)

4 STOCKHOLMS UNIVERSITET Malmvägen, Sollentuna Hösten 2010-Hösten 2011 Centrum för tvåspråkighetsforskning Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling 7. 9 mars (A), 16 mars (B) lärare: AW mars (A), 29 mars (B) lärare: AW Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Förhållningssätt o Modersmålets betydelse Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Literacitet i förskolan o Bedömning Benckert m. fl s 7-70 Gibbons s Fast, hela boken Jönsson, s Aronsson, hämtas från nätet, se litteraturlistan Benckert m fl s v. 14 tisd 5 april, onsd 6 april april (A), 20 april (B) lärare: AW v. 17 tisd 26 april, onsd 27 april maj (A), 10 maj (B) lärare: AW v. 20 tisd 17 maj, onsd 18 maj Reflektion/Handledning koppla d till teorin (på förskolan; två hela dagar) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Sagoläsning och berättande Benkertm fl s Andersson m fl: s 6-35, Studiebesök i Språkoteket, Solna Reflektion/Handledning kopplad till teorin (på förskolan; två hela dagar) Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Matematik Doverborg & Emanuelsson s 5-9,29-32,45-57, , Andersson m fl: s Reflektion/Handledning kopplad till teorin (på förskolan; två hela dagar) Uppgifter under sommaren: testa arbetssätt och dokumentera. HT hel dag 31 I Jppföljning: Hopknytning aug?, 7 sept? Jppföljning: Teori och/eller handledning - innehåll efter behov Jppföljning: Teori och/eller handledning - innehåll efter behov Jppföljning: Teori och/eller handledning - innehåll efter behov

5 KLA. Vi utbildar framtiden Delrapport Förskolan LyckeLiten: Språkprojekt lå 10/11 Projektplan Genomförande Inköp/Kostnader Genomgång och Fortbildning - 05, dag. träning genomförd. Kartläggning färdigställs i mars. Fortbildning avseende kartläggning av barnens språkliga nivå. Inventering och inköp av böcker om barns språkutveckling samt metoder för språkstimulering. Nulägesanal ys av pedagogerna as förhållningss ;ätt till och arbete med barnen i ett språkutveck lande syfte. Fortbildning avseende att arbeta språkutvecklande. Träning i att bli medveten o TI pedagogens roll som språkutveck lare. Handledning pedagoger av Föreläsning om pedagogers förhållningssätt. Genomfö rt. Alla pedagoger filmade. Filmerna analyserade av extern expert ( forskare vid Sthlms universitet) Uppföljning av filmerna arbetslagsvis och förslag på förbättringar. Föreläsning av pedagoger från Södertälje om språkutvecklande arbete i mångkulturella förskolor. Diskussioner vid personalmöte, uppföljning av det dagliga arbetet med fokus på förhållningssätt. Arbetslagsvisa möten med extern expert. Har påbörjats Samtlig v. 10 Inköp av böcker Inköp av filmkamera och programvara. Utbildning av 1 pedagog i digital film. Extern utbildare för uppföljning och analys. Föreläsare Extra arbetstid. Inköp av arbetsmaterial, ex. flanosager, språkpåsar, "samtalsstimulerande material) Utökad ledningsresurs för uppföljning. Extern expert. Dersonal, mån Extern föreläsare.

6 KL K Vi utbmdajlframtiden Planerade och genomförda mätningar. Kvalitativ mätning av pedagogernas förmåga och arbetssätt för att stimulera barnens språkutveckling. Detta har främst gjorts genom filmning och analys av detta. Filmningen kommer att genomföras i slutet av projekttiden för att användas i samband med utvärdering. Uppföljningen har haft som syfte att få varje pedagog att se sina möjligheter till att förhålla sig mer språkutvecklande i det dagliga arbetet med barnen och utifrån detta sätta egna mål för förbättring. Stor vikt har lagts vid att det är pedagogernas arbete och förhållningssätt som gör skillnad och det är pedagogerna som bär ansvaret för barnens språkträning på förskolan. Kartläggning av barnens språkliga nivå genom s.k. stegblad. Mätningen gjord för att pedagogerna ska tränas i att observera barnens språkliga nivå och på så sätt kunna anpassa sitt arbete och förhållningssätt till detta. Kartläggningen kommer att göras om ytterligare en gång i slutet av projekttiden och resultatet ska avspegla verksamhetens arbete, inte barnens individuella utveckling. (Lpfö 98 " För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras.") Konstateranden i samband med delrapporteringen. Pedagogernas kompetens och erfarenhet är helt avgörande och långsiktligt arbete med fokus på det vardagliga arbetet ger antagligen mer än olika metoder. Det är dock dags att prova en av de metoder som beskrivs i den litteratur som köps in, för att på så sätt se hur ett mer strukturerat arbete kan påverka pedagogernas medvetenhet och arbetssätt. Det har varit viktigt att börja med insikt om den egna betydelsen innan den "snabbare" lösningen - en metod - får användas. Projektplan och projektmedel. Arbetet fortlöper enligt planen, om än i långsammare takt än planerat. Projektmedlen används företrädesvis till experthjälp och extern fortbildning. Övriga insatser och aktiviteter tas från interna medel. Det finns fortfarande projektpengar kvar till det fortsatta projektarbetet. Projektansvarig Agneta Zetterström Regionchef Klax Sverige 2

7 Språkprojekt för barn med annat modersmål än svenska Förskolan Regnbågen Ht-2010 (Professionellt, systematiskt, k]gntiniierggt Projektets syfte: Att ge extra stöd för barnen(3-5år) som har annat modersmål än svenska i deras inlärning i såväl svenska som modersmål. Metod: Inlärning i svenska: 1. Att kartlägga barnets språkkompetens genom perfomansanalys i kombination med språkresa(ett processinriktat metodiskt material). Kommunikativ förmåga (Pragmatisk medvetenhet) Språklig kvalitet (Morfologisk, syntaktisk medvetenhet) Förmåga att uttrycka sig i tal (fonologisk medvetenhet) Språkförståelse (semantisk medvetenhet) 2. Att uträtta sammanfattning och åtgärdsprogram. 3. Att informera berörda pedagoger på respektive avdelningar om barnets språknivå och uppmärksamma i vilka områden barnet behöver extra hjälp och i så fall hur vi kan göra. 4. Att genomföra planen. Att organisera en språkutvecklande miljö och språkutvecklande arbetssätt. Att regelbundet och flitigt använda stimulerande och anpassande språkmaterial samt IT/digital teknik. Att samarbeta med logoped, språkoteket och biblioteket. 5. Utvärdering Att återtesta barnets språkförmåga och få information om hur barnets utveckling och lärande sker, vilket i sin tur upptäcker vi om den språkliga stimulans vi ger barnet verkligen leder till att barnet utvecklar sitt språk. 6. Uppföljningsprogram.

8 Modersmålslärande: Stärker flerspråklighet.(modersmålet är avgörande för barnets identitets-, kunskaps- och språkutveckling.) 1. Att kartlägga antal modersmål. 2. Att organisera och planera sagostunder på flera hemspråk. 3. Att uppmuntra föräldrarna låna språkpåsar som består av böckerna på båda svenska och modersmål hem och läsa för sina barn. Resultat: Vi har sett att somliga barn som har svårigheter med vissa ljud har blivit påtagligt bättre i uttal; somliga barn använder mer speciella ord än vardagliga ord samt de använder mer komplex mening än två-treords mening... etc. Samtliga barn har fått stort ökning i ordförrådet. Ordförrådet har ökat (efter ca.3månader) 250 Innan projektet Efter projektet Ökning % barnl barn2 barn3 barn4 Pedagogerna är mer uppmärksamma och medvetna om att arbeta på ett språkutvecklande arbetssätt i verksamheten. Även somliga föräldrar har märkt den positiva utvecklingen hos barnen och gett projektet positiv respons och uppskattning

9 SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sidan 1 av 1 66/2010 Dnr 2010/46 BUN.659 Insatser för barn med annat modersmål än svenska I ärendet föreligger barn- och utbildningskontorets tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning Barn- och ungdomsnämnden har beslutat den 19 januari 2010 att fördela resurser till insatser för bam med annat modersmål till de förskolor som har en andel bam med annat modersmål som överstiger 75 %. Barn- och utbildningskontoret har bedömt att underlaget till den fördelningen är av bristande kvalité och föreslår därför ett annat fördelningssätt baserat på andelen bam med utländsk bakgrund avseende första och andra generationens invandrare. Barn- och utbildningskontoret har beställt uppgifter från SCB för att kunna göra fördelningen. Barn- och ungdomsnämndens beslut Bam- och ungdomsnämnden ersätter tidigare fattat beslut den 19 januari 2010 ( 14/2010 Dnr 2009/146 BUN.651) med följande: 1. Resurser till insatser för bam med annat modersmål än svenska ska fördelas till förskolor med andel bam med utländsk bakgrund dvs första och andra generationens invandrare större än 50 %. 2. 1,5 miljoner kronor ska fördelas till förskolor. 3. Pengarna ska användas till att förbättra språkutvecklingen i svenska för de barn som har ett annat modersmål. Ett sätt att använda pengarna skulle t ex kunna vara att öka personaltätheten. 3 Förskolorna får ta del av pengarna i förhållande till hur många bam man har totalt på förskolan. 4 Förskolorna ska ansöka om pengarna och ange hur man tänker använda dem och hur man avser att följa upp resultaten. 5 Nämnden vill ha en återkoppling från respektive förskola i början av Beslutsexpediering: Akt Förvaltningschef Leif Hildebrand Ekonomichef Daniel Bäckman Ekonom Halina Jankowska Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 RIKTLINJER FÖRSKOLA Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet 2012-2013 Förskolan Norrskenet Inga-Lill Grinde Holm Bildning, Fritid och Kultur 1. Systematiskt kvalitetsarbete Skollagen kapitel 4

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING ÄLVSJÖ STADSDELSFÖRVALTNING HANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLANS ARBETE MED BARNS SPRÅK- OCH KUNSKAPSUTVECKLING Antagen av Älvsjö stadsdelsnämnd 2010-08-26

Läs mer

Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå

Tjänsteskrivelse Resultat av uppföljning på enhetsnivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-04-28 DNR BUN 2014.205 ANNA LANRYD SID 1/1 SKOLEXPERT 08-587 852 07 ANNA.LANRYD@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Apelgården. Ansvarig förskolechef Leif Brink Kvalitetsredovisning 2008/2009 Apelgården Ansvarig förskolechef Leif Brink Innehåll 1. Inledning 2 2. Grundfakta 3 3. System för kvalitetsarbete 3 4. Föregående års åtgärder för utveckling 4 5. Områden

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

SPRÅKET - DÖRREN TILL VÄRLDEN - om språk och tal, läs och skriv. Ett utvecklingsprojekt i Lycksele kommun

SPRÅKET - DÖRREN TILL VÄRLDEN - om språk och tal, läs och skriv. Ett utvecklingsprojekt i Lycksele kommun Umeå Universitet Pedagogiska institutionen Åsa Löfqvist Vt 2009 En dokumentation och utvärdering av språkprojektet: SPRÅKET - DÖRREN TILL VÄRLDEN - om språk och tal, läs och skriv. Ett utvecklingsprojekt

Läs mer