Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;"

Transkript

1 Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/

2 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och kommer att arbeta på torsdagar. Sandra och Ewa jobbar 80 % och när dem är lediga kommer Lena att jobba. Linda jobbar heltid. Till höstterminen har vi fått 5 stycken nya barn från Myran. I barngruppen finns det 7 barn med annat modersmål än svenska. De språk som finns representerade är; arabiska, makedonska, bosniska, somaliska, kurdiska och filippinska. Banas kommer att arbeta som modersmålsstödjare 1 dag i veckan med barn som har kurdiska som modersmål. Normer och värden: Mål; förskolan skall sträva efter att varje barn - utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra - förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, social eller etnisk bakgrund Så här vill vi arbeta för att nå målen: (Lpfö- 98, sida 7) I de dagliga situationer som uppstår försöka få barnet att se situationen ur ett annat perspektiv för att förstå konsekvenserna av sitt handlande. Reflekterande frågor där barnet får tänka efter ex; Hur hade du känt om du inte fick vara med att leka? På så sätt försöker vi göra barnen medvetna om hur andra känner. Vi vill även att barnen tar hjälp av varandra, exempelvis vid påklädning, dela maten eller när de pusslar. Fråga en kompis innan dem frågar fröken. Då vi arbetar och verkar på en mångkulturell förskola/skola vill vi uppmärksamma och ta tillvara på de möjligheter som ges. Att använda oss av detta i det vardagliga arbetet med barnen anser vi gör att kunskapen och toleransen för allas olikheter ökar. Det är viktigt att vi vuxna är tydliga mot varandra och respekterar varandras åsikter. Det är också viktigt att vi håller ett professionellt förhållningssätt vid meningsskiljaktigheter.

3 Hur ser vi att vi uppnått våra mål? När barnen löser konflikter själva. Att de respekterar och pratar med varandra stället för att slåss. Att barnen hjälper varandra att lösa konflikter utan att vi vuxna lägger oss i allt för mycket. Även att barnen faktiskt hjälper varandra vid exempelvis påklädning och i andra vardagliga situationer. Utveckling och lärande: Mål; Språk och litteratur Förskolan skall sträva efter att varje barn - utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sittintresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner - utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse,sång och musik, dans och drama (Lpfö-98, sidan 9) Så här vill vi arbeta: Rim, ramsor, sånglådor, sånglekar, fingerlekar är basen i våra samlingar. Vi vill arbeta mer med flanosagor som vi bearbetar på olika sätt, genom drama, att barnen får återberätta, många sånger finns det sånger till som vi kan sjunga. Vi vill förmedla det kulturarv som vi har och berätta de klassiska sagorna så som Hans och Greta, Snövit och Askungen mm. Att arbeta språkutvecklande i rutinsituationer är något vi gör i det dagliga arbetet men vi vill vidareutveckla det genom att visualisera genom att förstärka med bilder. Hur ser vi att vi har uppnått våra mål? När barnen kan återberätta en saga eller en flanosaga med hjälp av bilder eller ord. När barnen känner igen sitt namn eller andra ordbilder. Mål; Idrott och hälsa - förskolan skall sträva efter att varje barna utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning, samt förståelsen för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande (Lpfö-98, sida 9)

4 Såhär vill vi arbeta för att uppnå målet: Vi vill stärka vår ute profil genom att vara ute varje dag samt utforska vårt närområde som erbjuder mycket skog och natur. Mulleverksamhet för 5-åringarna en gång i veckan. Till skolskogen går 4-5 åringarna till en gång i veckan. Vi tar promenader/aktiviteter i vårt närområde. Låta barnen testa sina förmågor ute på gården innan vi hjälper dem. Vi har även Knytte med våra 3åringar en gång i veckan, detta gör vi tillsammans med Myran. Barnen klarar av mer när de är ute. Lär sig cykla, kan gunga själva. Klarar av att gå i kuperad terräng. Har en god kroppsuppfattning. Mål: Matematik - utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang Såhär vill vi arbeta för att uppnå målet: Genom att sätta ord på vad vi gör genom att exempelvis räkna högt vid olika sammanhang. Att vi använder begrepp så som bakom, framför, bredvid, fler och färre m.m. Såhär ser vi att vi har nått målet: Genom att barnen visar ett intresse för matematiken samt använder begreppen i vardagen. Mål; Barns inflytande - Vi skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. - Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och förskolans miljö. (Lpfö -98 sida 11) Såhär vill vi arbeta för att uppnå målen: Barnens intressen ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. Vi som pedagoger skall lyssna in, uppmuntra och stärka barnens intressen. Barnen skall känna att förskolan är till för dem, då de får delta i de beslut som berör förskolan, i såväl vardagliga som stora beslut. Barnen kan framföra sina åsikter och argumentera för sin sak. De respekterar och tar hand om miljön på förskolan. De känner sig stolta och att det är roligt att komma till förskolan.

5 Förskola och hem Mål; Visa respekt för föräldrar och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer. Såhär vill vi arbeta för att uppnå målet: Ge föräldrarna ett positivt intryck av förskolan, fortlöpande samtal med föräldrar, ex vid hämtning/lämning och utvecklingsamtal. Fortsätta med månadsbrev, förnya vår anslagstavla och informera föräldrarna om att den finns och eventuella uppdateringar. Att föräldrar och barn är trygga. Föräldrarna skall känna att de kan komma till oss med olika frågor och vara medvetna om att de har möjlighet att påverka förskolan. Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Vi kommer att fortsätta samverka med förskoleklassen och fritidshemmet. Under året kommer barn från skolan komma in och vara med i vår verksamhet. De äldre barnen lagar mat tillsammans med barn från skolan. Vi har lådbilsracet och Björndammsruset. När barnen från oss kommer till förskoleklassen känner de igen några av barnen och känner trygghet.