Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014"

Transkript

1 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad ) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och skollagen trycker extra på hur viktigt detta område är. En annan orsak är att barnen behöver ha en bred grund att stå på språkligt för att kunna fungera i samhället, både nu och framöver. Vi är en förskola med många språk och då vi inte behärskar alla, behöver vi hitta konkreta metoder att arbeta med för att stödja barnens olika språk/modersmål. Litteraturen vi läser påpekar hur viktigt det är med språklig stimulans, till exempel kan vi läsa i Flera språk i förskolan (2013 Skolverket); Språklig stimulans i både svenska och barnens modersmål bidrar till barnens kognitiva och sociala utveckling. Forskning visar att barn som utvecklar tvåspråkighet med hög färdighet i båda språken även utvecklar en bättre språklig medvetenhet. Mål Målen vi prioriterar att utvärdera från Lpfö; Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

2 Förskolan ska sträva efter att varje barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Konkretiserade mål; Barnen ska använda sig av olika media i sina lärprocesser. Barnen ska utöka sitt ordförråd, bli nyfikna på olika språk och sätt att kommunicera på såsom tecken, symboler, gester, kroppsspråk och det talade språket. Barnen ska kunna förmedla känslor, våga berätta och återberätta. Alla barn ska våga prova på att uttrycka sig kreativt på något sätt. Målbilden är att varje barn under sin dagliga vistelse hos oss ska få möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt, både enskilt och i grupp samt i planerade och spontana aktiviteter. Barnen ska efter sin egen förmåga utveckla alla sina språk och utrycksätt och på så sätt öka sin språkliga medvetenhet. Innehåll processen För att medvetandegöra alla pedagoger om att de utgör den enskilt viktigaste faktorn för barns lärande ska vi i augusti ta del av Torkild Skölds föreläsning om personligt ledarskap. På avdelningarna sjunger, skapar, leker vi, har drama, rytmik, dans och rörelse, både spontant och planerat, och detta ger barnen en omfångsrik språkmiljö och bidrar till en aktiv flerspråkighet. Vi arbetar mycket med både det skrivna och talade språket och tänker också på att allt barnen upplever är lärande situationer. För att få en bättre måluppfyllelse vad gäller språkutvecklingen för barn med annat modersmål behöver vi;

3 Eventuell utbildning av personal. För detta ansvarar förskolechefen. Vi vill att fler pedagoger ska få möjlighet att gå kurs i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation), så att det kan användas i större utsträckning. Inventering av språkliga kompetenser bland personalen. Kartläggning av samtliga barns modersmål i förskolan samt hur och när modersmålen används. Hjälpmedel/verktyg så som ipads, spel, böcker, musik, lekmaterial, tips på bra datasidor mm. Barns inflytande Nulägesanalys Resultatet från helhetsanalysen visade god måluppfyllelse. Nu önskar vi utveckla oss ännu mer med betoning på olika sätt att få inflytande på. Barnet ska känna att oavsett hur det uttrycker sig (flerspråkighet, kroppsspråk mm) så ska möjligheten till inflytande fortsätta vara god. Det är en stor utmaning att få alla barn att känna att de kan påverka sin situation! Mål Målet vi prioriterar att utvärdera från Lpfö; Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation. Konkretiserade mål; Barnen ska kunna göra självständiga val.

4 Barnen ska kunna föreslå, ställa frågor och reflektera över sin tid på förskolan. Barnen ska få utvärdera det de varit med om. Vår målbild är att barnen ska få grunder till att kunna fungera i ett demokratiskt samhälle och kunna bemöta och samarbeta med alla. Barn ska, oavsett om det gäller flerspråkighet, teckenspråk, kroppspråk eller annat, erbjudas flera olika sätt att uttrycka sig på och därmed känna att de har inflytande. Barnen ska kunna påverka sin lekmiljö och sin vardag. Innehåll processen Genom dialog med barnen, se deras handlingar och dokumentera vad de tycker och tänker i olika situationer så synliggör vi barnens inflytande och utveckling. Vi pedagoger ska kunna tyda vad barnen vill förmedla. Genom att förstå barnen, oavsett uttrycksform, och ge dem bekräftelse uppmuntrar vi till en fortsatt god utveckling. Vi uppmuntrar barnen till att ta egna initiativ och göra egna val i olika situationer. Barnen ska få uppleva att beslut och handlande kan få konsekvenser. Genom dialog med andra sker ett lärande. Vi uppmuntrar till dialog/berättande/argumenterande/fantiserande barnbarn, barn-vuxna. Barnens tankar och åsikter tas tillvara och respekteras vid t.ex. diskussioner, samlingar

5 För båda områdena gäller; Organisation För att detta ska kunna fungera krävs att alla pedagoger är engagerade och delaktiga. Vi behöver få tid till att prata med varandra, läsa litteratur, utbilda oss (t.ex. inom TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och planera/genomföra det vi prioriterar. Tidsplan Detta är ett levande dokument som vi förändrar i och utvecklar i allt eftersom. Uppföljning/utvärdering Vi utvärderar i samtal med barnen, lyssnar på och tar tillvara på deras reflektioner. Vi observerar barnens lärprocesser och samspel i gruppen och dokumenterar detta i barnens portfolio, nyckeldokument, veckoplanering, reflektionsunderlag mm. Pedagogerna för regelbundna dialoger om hur vi ska arbeta för att nå våra mål. Här har processledarna har en ledande roll. Kontinuerlig uppföljning med diskussioner och reflektioner som dokumenteras på våra arbetslagsmöten. Dagliga samtal och utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Kvalitetssäkring som arbetslagen gör två ggr/år tillsammans med förskolechef och specialpedagog. Framgångsfaktorer Vi har en hög ambitionsnivå och strävar alltid efter att nå en ännu högre måluppfyllelse. Olika kompetenser i arbetslagen samt engagemang är

6 bland de viktigaste framgångsfaktorerna. Tid, pedagogisk/organisatorisk styrning och tydlig ansvarsfördelning är viktigt. Hinder och utmaningar Viktigt att vi prioriterar arbetslagsträffarna, reflektionen och den enskilda planeringstiden då detta annars påverkar det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan.

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19

Köpings kommun. för Regnbågen. Läsår 2014 2015. Regnbågen 2014 09 19 Köpings kommun Arbetsplan för Regnbågen Läsår 2014 2015 Regnbågen 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten styrs av

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret

Foto: Sara Frid. Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd. Skolkontoret Foto: Sara Frid Lärmiljön i Enköpings förskolor/pedagogisk omsorg samt arbetsgång för barn i behov av särskilt stöd Skolkontoret Mars 2014 Lärmiljö Anmälan till förskolechef Utredning och bedömning Planering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014

VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 VERKSAMHETSPLAN Förskolan Solskenet 2014 INNEHÅLL Vår verksamhet...2 NORMEN OCH VÄRDEN,värdegrund...3 Åtaganden...4 Mål inom området utveckling och lärande...5 Mål inom området lässkrivspråkmedvetenhet...6

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN

MÅLET MED ATT UPPRÄTTA EN HANDLINGSPLAN DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret SYFTE MED HANDLINGSPLAN Handlingsplanens primära syfte är att stötta barnet i barnets svårigheter och göra vistelsen på förskolan meningsfull, samt utgöra

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan.

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Författare Malin Lundstedt Linda Olsson Handledare Lena Jensen www.hkr.se Abstrakt Bakgrund

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik

Förskoledidaktik med fokus på naturvetenskap och teknik Verksamheten ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer