SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret"

Transkript

1 SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sidan 1 av 3 Barn- och ungdomsnämnden Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan. Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande: 1. Godkänner utvärderingen enligt bilaga 1 2. Avsteg är tillåtet med undantag för placeringar med startdatum i augusti 3. Barn som ej är folkbokförda i Sollentuna Kommun men som ska flytta in eller av annan anledning kan jämställas med folkbokförda barn, ska kunna erbjudas plats och påbörja sin placering innan barnet är folkbokfört 4. Familjedaghemmen får maximalt ha 3 barn i ålder 1-2 år inskrivna samtidigt. Maxantalet yngre barn räknas per dagbarnvårdare 5. En utvärdering ska genomföras varje år och återrapporteras om det blir aktuellt att ändra i gällande villkor och köregier 6. Förvaltningschefen ges i uppdrag att genomföra konsekvensändringar i villkor och köregier (dnr 2009/165) med anledning av ovanstående beslut. Sammanfattning Barn- och ungdomsnämnden gav förvaltningschefen i uppdrag, vid sammanträdet , att utvärdera intagningsreglerna för förskoleverksamheten. Utvärderingen ska inkludera synpunkter från både utförare och föräldrar. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att förskoleverksamheterna skulle tillåtas göra avsteg från kön under pågående läsår. Möjligheten att göra avsteg från kön avsågs ej att gälla nya placeringar som skulle ersätta 6- åringar som börjar i förskoleklass. Villkoret var att avsteg från kön endast kunde göras om barnet var folkbokfört i Sollentuna Kommun. I undantagsfall kunde verksamheten erbjuda en plats till ett icke folkbokfört barn, förutsatt att barnet hade flyttat in till kommunen innan barnet började i verksamheten. Utvärderingen visar att förskoleverksamheten har behov av att göra avsteg från kön. Avstegen som gjorts har skett under pågående termin. De flesta Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Sidan 2 av 3 avstegen som gjorts har dock varit avsedda att ersätta 6-åringarna. Dessutom har barn som varit folkbokfört i annan kommun erbjudits plats och börjat i verksamheten innan barnet blivit folkbokfört i Sollentuna Kommun. Barn- och utbildningskontoret föreslår att förskoleverksamheterna även i fortsättningen ska erbjudas att göra avsteg från kön dock med vissa förtydliganden. Avsteg ska tillåtas under året dock med undantag för placeringar med start i augusti. Det gäller samtliga barn som har startdatum i augusti. Barn som av någon anledning ej är folkbokförda i Sollentuna Kommun men som ska flytta in eller av annan anledning ska jämställas med folkbokfbrda barn ska kunna erbjudas plats och påbörja sin placering innan barnet är folkbokfört. Verksamheten kan själv ange avstegsorsak genom lämpligt val i kösystemet och därmed behövs ej ett skriftligt beslut skickas från barn- och utbildningskontoret. Kontoret avser att utvärdera samtliga avsteg som gjorts vid augustiplaceringarna. Ett fåtal föräldrar har haft synpunkter vilket ej kan anses tillräckligt många för att hindra verksamheterna från att kunna göra avsteg från kön under året, bortsett från augusti månad. Familjedaghemmen får maximalt ha 3 barn i ålder 1-2 år. Antalet yngre barn gäller per dagbarnvårdare. Bakgrund Grunden till att förskoleverksamheterna under perioden december 2011 till oktober 2012 skulle ges utrymme till att göra avsteg från köregierna i större utsträckning än tidigare var för att respektive barngrupp skulle ha bättre förutsättningar att åldermässigt bli mer jämnt fördelade. Och att det i sin tur skulle skapa bättre förutsättningar för en bra pedagogisk verksamhet. Kontorets förslag Barn- och utbildningskontoret föreslår att förskoleverksamheterna ska ha möjlighet att göra avsteg enligt barn- och ungdomsnämndens tidigare beslut med vissa förändringar. Utredningen visar att del är svårt att veta om verksamheterna avser att göra avsteg från kön för barn som slutat under pågående läsår eller om nya barn avser att ersätta 6-åringar som går till förskoleklass. Barn- och utbildningskontoret föreslår ett förtydligande om att avsteg från kön ej ska gälla vid placeringar i augusti däremot övrig tid på året. För att se att avsteg görs på rätt grunder är det viktigt att utvärdera de avsteg som gjorts kopplat till de barn som har startdatum i augusti. Om verksamheten väljer att låta nya barn börja under vårterminen istället för i augusti har de möjlighet att göra avsteg, även om det nya barnet avser att ersätta en 6-åring som börjar i förskoleklass.

3 Tjänsteutlåtande Sidan 3 av 3 Ett barn som ej är folkbokfört i Sollentuna Kommun och som är påväg att flytta in till kommunen, ska erbjudas plats även om barnet inte är folkbokfört när barnets placering börjar. Hanteringen kring ej folkbokförda barn är väl inarbetad och risken för att ett obehörigt barn skall få en placering i förskoleverksamhet i Sollentuna Kommun anses minimal. Verksamheterna har dessutom rätt att ta in barn från andra kommuner om de inte har några folkbokförda barn i sin kö. Utvärderingen visar att det inte fmns anledning till att verksamheterna ska ansöka om att göra avsteg från kön till barn- och utbildningskontoret för att få ett skriftligt godkännande innan de gör avsteg. Barn- och utbildningskontoret kan se i kösystemet vilka verksamheter som har gjort avsteg och av vilken anledning avsteget har gjorts. Barn- och utbildningskontorets förslag är att familjedaghemmen alltid ska ha en begränsning på maximalt 3 barn i åldersgruppen 1-2 år, inskrivna samtidigt. Maxantalet om 3 barn i den yngre barn räknas per dagbarnvårdare. Bilaga; Bilaga 1, Utvärderingens resultat BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET Förskolesamordnare

4 SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildnii Bilaga Sidan 1 av 3 Diariekod: Diariekod: 640 Utvärderingens resultat Barn- och ungdomsnämndens beslut, under det år som utvärderats, innebar att förskoleverksamheterna skulle kunna göra avsteg utifrån två olika åldersgrupper 1-2 år och 3-5 (6) år. Avsteg skulle endast vara möjligt att göra under pågående läsår och ej till höstintaget då 6-åringarna flyttar till förskoleklassverksamhet. Om verksamheten till exempel har ett barn som är 4 år som slutar så ska verksamheten kunna välja att ta in nästa barn som står på tur i kön i åldersgruppen 3-5 (6) år. Det innebär att verksamheten går förbi de barn som ligger före i kön som är i åldersgruppen 1-2 år. Observera att det inte är möjligt att välja barn utifrån kön (pojke, flicka). Under utvärderingsperioden skulle verksamheten kommunicera önskemålet om att göra avsteg från kön med barn- och utbildningskontoret och få ett skriftligt godkännande innan de skickade ut erbjudande om plats. Det var 15 av totalt 69 förskolor som använde sig av möjligheten att göra avsteg under perioden som utvärderats. Utvärderingen har visat att verksamheterna anser sig ha behov av att kunna styra intaget av nya barn när 6-åringarna slutar i verksamheten. Verksamheter som har 6-åringar som slutar omorganiserar genom att ersätta de lediga platserna med barn från småbarnsavdelningen. När omorganiseringen är gjord vill verksamheten kunna välja barn utifrån vilken åldersgrupp det saknas barn i. Det kan innebära att det finns lediga platser i småbarnsgruppen eller i den äldre gruppen alternativt i båda grupperna. Om verksamheterna bestämmer att barngrupperna ska vara statiska från år till år, blir det planeringsmässigt omöjligt att inte kunna göra avsteg från kön. Om verksamheten ska tillåtas göra avsteg är det rimligt att de själva väljer vilken åldersgrupp de önskar ta in barn till, oavsett ålder och vilken tid på året de behöver ta in nya barn. Varje år uppmanar barn- och utbildningskontoret verksamheterna att skicka ut erbjudande om plats till vårdnadshavama under vecka 5. Verksamheterna vet hur många 6-åringar som finns i verksamheten och därmed vet de även hur många platser som kommer att vara lediga till nästkommande läsår. När erbjudandena skickas ut har vårdnadshavaren möjlighet att välja bland erbjudandena och kan acceptera sitt högst rangordnade alternativ. Svarstiden för vårdnadshavaren är maximalt 14 dagar det innebär att verksamheten redan under våren får vetskap om vilka åldrar barnen kommer att vara i nästkommande läsår. Anledningen till att kontoret fokuserar på Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

5 Bilaga Dnr. BUN 2011/32-10 Sidan 2 av 3 verksamheternas intag till hösten är att det är då de största barnkullarna kominer in i verksamheten. Detta borde inte ge planeringssvårigheter för verksamheterna. Innan beslutet togs att verksamheterna skulle få ett större utrymme att göra avsteg från kön, menade verksamheterna att behovet att göra avsteg var som störst under pågående läsår. Anledningen menade man var att den pedagogiska planeringen gjorts utifrån de åldrar som fanns representerade i barngruppen. Om ett barn eller flera slutade i en specifik åldersgrupp, under pågående läsår, kunde planeringen vara svår att genomföra för verksamheten. Det problemet skulle motverkas om man kunde ersätta det barn som slutade med ett nytt barn i samma åldersgrupp. Utvärderingen visar att de avsteg som gjorts mestadels har varit avsedda för att ersätta de 6-åringar som skulle sluta kommande läsår. Placeringsarbetet inför kommande läsår sker under pågående läsår vilket gör det svårt att kontrollera. Avser avsteget ett barn som slutar under pågående läsår eller görs avsteget för att ersätta en 6-åring som börjar i förskoleklass? Under utvärderingen har barn- och utbildningskontoret gått igenom samtliga godkännande. Kontoret har kontaktat de verksamheter som angivit att de har gjort avsteg men som ej haft kontakt med barn- och utbildningskontoret och fått ett skriftligt beslut. Information om hur verksamheterna skulle hantera avstegen har gjorts vid ett flertal tillfällen till verksamheterna. Oavsett antalet gånger kontoret skickar ut information eller hur informationsflödet sker kommer det alltid att finnas verksamheter som missar att följa de riktlinjer som anges. En anledning kan vara att verksamheten byter köansvarig personal och att informationen inte har nått fram till ansvarig person. Det visade sig dock att verksamheten har följt avstegsvillkoret enligt reglerna men missat att de skulle ha ett skriftligt beslut innan de skickade erbjudandet. Det är en av anledningarna till att kontoret inte anser det befogat att verksamheten ska ha ett skriftligt godkännande för varje avsteg som de gör. Det är bättre att hantera avstegen i kösystemet och kontinuerligt utvärdera genom stickprovskontroller, för att se att reglerna följs. Barn- och ungdomsnämnden beslutade även att en dagbarnvårdare maximalt skulle fa ha maximalt 3 barn i åldersgruppen 1-2 år inskrivna i familjedaghemmet. Förslaget innebar att dagbarnvårdarna i och med det nya villkoret var tvungna att frångå köregierna och göra avsteg om kvoten för yngre barn var fylld. Utvärderingen visar att det är en rimlig gräns för en dagbarnvårdare. Kontoret har ej mottagit några synpunkter från föräldrar angående att dagbarnvårdaren har haft ett för stort antal yngre barn i barngruppen. Det har tidigare varit en vanligt förekommande synpunkt från föräldrar. Det har ej inkommit några negativa synpunkter från något familjedaghem angående begränsningen. Familjedaghemmet måste göra avsteg för ålder om regeln ska gälla i fortsättningen. Barn- och utbildningskontoret har samlat in föräldrars synpunkter på två olika sätt. Bland annat har kontoret pratat med kontaktcenter som har hand om föräldrars frågor gällande barnomsorg, villkor och köregier. Under

6 Bilaga Dnr. BUN 2011/32-10 Sidan 3 av 3 perioden som utvärderingen avser har kontaktcenter fått in synpunkter från en förälder. Föräldern hade kontaktat en verksamhet som enligt uppgift hade lediga platser. Verksamheten hade svarat föräldern att barnet hade fel ålder. Barn- och utbildningskontoret har även ställt frågor direkt till verksamheterna angående om de har fått in några synpunkter från föräldrar. Frågorna som verksamheterna fick svara på var; Har du fått någon respons från föräldrar vars barn du har gått förbi genom att göra avsteg? Om verksamheten svarat ja på föregående fråga fick de även svara på följande fråga, Har föräldern nöjt sig med din förklaring om varför deras barn har hoppats över i kön? Verksamheterna har inte fått in några specifika synpunkter från föräldrar gällande avsteg från kön med anledning av ålder. Verksamheterna har gett tydlig information till föräldrarna redan innan. När föräldern ställde sitt barn i kön, har de informerats om att verksamheten hade möjlighet att göra avsteg från kön och erbjuda plats till ett barn som stod längre ned i kön. Föräldrar har tyckt att åldersgruppsindelningen har varit en motiverad anledning att gå förbi barn i kön.