Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan."

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Anne-Christine Hillman Sidan 1 av 4 Dnr 2011/32 BUN.640 Barn- och ungdomsnämnden Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan. Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår att barn- och ungdomsnämnden beslutar följande: 1. Förskoleverksamheten ska kunna göra avsteg från kön under hela året, för barn som matchar åldersindelningen 1-2 år och 3-5 (6) år 2. Förvaltningschefen ges i uppdrag att utvärdera antalet avsteg som gjorts och på vilka grunder avsteg gjorts. Utvärdering ska inkludera avsteg som gjorts från när beslutet togs om ändring av köregierna och fram till hösten Familjedaghemmen ska maximalt ha 3 barn i ålder 1-2 år inskrivna samtidigt. Maxantalet yngre barn räknas per dagbarnvårdare 4. Förvaltningschefen ges i uppdrag att genomfora konsekvensändringar i villkor och köregier (dnr 2009/165) med anledning av ovanstående beslut. Sammanfattning Barn- och ungdomsnämnden har givit förvaltningschefen i uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskoleverksamheten. Utvärderingen ska inkludera synpunkter från både utförare och föräldrar. Barn- och utbildningskontorets förslag är att förskoleverksamheterna ska ges en mer specificerad möjlighet till att göra avsteg utifrån gällande köregier. Förslaget är att förskoleverksamheterna ska ha möjlighet till att göra avsteg utifrån två olika åldersgrupper 1-2 år och 3-5 (6) år. Till exempel om verksamheten har ett barn som är 4 år som slutar så ska verksamheten kunna ta in nästa barn som står på tur i kön som är i åldersgruppen 3-5 (6) år. Det betyder att verksamheten kan gå förbi de barn som ligger före i kön som tillhör åldersgruppen 1-2 år. Verksamheten ska kommunicera önskemålet till barn- och utbildningskontoret och få ett skriftligt godkännande om avsteget godkänns. Det skriftliga godkännandet ska fås innan verksamheten skickar ett erbjudande till barnets vårdnadshavare. Ett skriftligt godkännande ska uppvisas när barn- och utbildningskontoret gör en uppföljning. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/32 BUN.640 Sidan 2 av 4 Barn- och utbildningskontoret har som förslag att en dagbarnvårdare maximalt ska ha 3 barn i åldern 1-2 år inskrivna i familjedaghemmet samtidigt. Förslaget innebär att en dagbarnvårdare måste frångå köregierna vid ytterligare ett tillfälle förutom det förslag som getts tidigare. Bakgrund Barn- och utbildningskontoret har ofta kontaktats av utförare och vårdnadshavare som har haft synpunkter på att det idag finns för få möjligheter att göra avsteg från köregierna. De anser att verksamheten i vissa fall inte kan bedrivas utifrån barnens bästa när det inte ges möjlighet att göra avsteg vid vissa tillfällen. Barn- och utbildningskontoret har skickat ut en enkät förfrågan (se bilaga 1) samt haft en hearing (se bilaga 2) för utförare om hur det fungerar idag och hur det skulle kunna fungera i Sollentuna kommun. Kontoret har även efterfrågat och utvärderat hur andra kommuner gör. I gällande villkor och köregier ( ) i Sollentuna kommun har verksamheten möjlighet att göra avsteg enligt följande; "Huvudmän får göra avsteg från köregierna om kraftig snedfördelning i ålderssammansättning av gruppen kan påvisas. Enligt diskrimineringslagen är det inte tillåtet att göra avsteg från köregierna på grund av barnets kön. Önskan om avsteg ska kommuniceras via brev, e-post eller telefon och godkännas av barn- och utbildningskontoret innan avsteg görs. " Ett förtydligande av villkor och köregier gjordes år Barn- och ungdomsnämnden tog då ett beslut om att samtliga avsteg skulle förmedlas och godkännas av barn- och utbildningskontoret. Anledningen var att många utförare gjorde alltför många godtyckliga avsteg. Efter att köregierna förtydligades så har kontoret godkänt ett fåtal avsteg. När en verksamhet får ett godkännande från barn- och utbildningskontoret, för att göra avsteg, sker det genom ett skriftligt beslut som skickas till verksamheten. Syftet med att barn- och utbildningskontoret skickar ut ett skriftligt godkännande är för att det ska vara möjligt för kontoret att göra uppföljning av vilka verksamheter som har gjort avsteg. Kontorets förslag Den pedagogiska verksamheten i förskolan är ofta uppdelad utifrån åldersgrupper 1-2 år, 1-3 år, 3-5 år, 4-5 år, 1-5 år eller i åldershomogena grupper, 1-åringar i en grupp och 2-åringar i en grupp och så vidare. Det är förståeligt att det kan bli problem att bedriva/fullfölja den planerade pedagogiska verksamheten om förutsättningarna förändras. Pedagogerna planerar den pedagogisk verksamhet utifrån ålder, mognad och det antal barn som finns i verksamheten. När ett eller flera barn slutar i en åldersgrupp så är risken stor att det blir för få barn i en åldersgrupp för att pedagogerna ska kunna genomföra en bra pedagogisk verksamhet.

3 Tjänsteutlåtande Dnr 2011/32 BUN.640 Sidan 3 av 4 Barn- och utbildningskontorets förslag innebär att verksamheterna slipper riskera att få en för liten barngrupp att arbeta med. Förslaget är att förskoleverksamheterna får möjlighet att göra avsteg från köregierna utifrån 2 olika åldersgrupper, 1-2 åringar och 3-5 (6) åringar. Om verksamheten får godkännande och väljer att göra avsteg från gällande turordningen ska de välja att ta in ett barn som är i samma åldersgrupp som det/de barn som slutat. Det vill säga om det slutar ett barn som är 5 år (född 2007) så ska verksamheten ta in nästa barn som står på tur som är född från 2006 till och med 2009 (åldersgrupp 3-5 (6) år). Om det står ett bam som är född år 2009 före ett barn som är född år 2007 så ska verksamheten erbjuda platsen till barnet som är född år 2009 först. På mindre förskolor och i familjedaghem består barngruppen av en avdelning. Där går alla bam tillsammans d.v.s. i en syskongrupp och de barnen delas oftast inte upp i åldershomogena grupper förrän det är en pedagogisk aktivitet inplanerad. Verksamheter med en avdelning, ska kunna göra avsteg i kön för ett barn som är född enligt samma årsgruppsindelning 1-2 år och 3-5 (6) år som de förskolor som har fler avdelningar. Avstegsorsaken ska även i fortsättningen kommuniceras och godkännas av kontoret. Observera att avsteget är en möjlighet och inget som förskoleverksamheterna måste göra. För att avgöra om det är rimligt att göra avsteg enligt åldersgrupper så är det viktigt att göra en utvärdering efter 1 år och se hur många verksamheter som har använts sig av möjligheten att göra avsteg. Det är även ett sätt att se om det fortfarande är verksamheter som gör avsteg utan att kontakta barn- och utbildningskontoret. Barn- och utbildningskontoret har som förslag att begränsa antalet yngre bam i familjedaghemmen. Begränsningen ska gälla max antal barn i åldern 1-2 år. Detta skulle innebära att det blir en förändring från gällande villkor och köregier. Idag finns det endast en begränsning på att en dagbarnvårdare max får ha 8 barn inskrivna samtidigt. Det finns ingen begränsning på hur många barn en dagbarnvårdare får ha i åldern 1-2 år. Kontorets förslag är att familjedaghemmen maximalt ska ha tillåtelse till att ha 3 barn i åldern 1-2 år. Den förändringen innebär att dagbarnvårdaren måste kunna göra avsteg från kön när de har nått maxantalet av yngre barn. I övrigt så ska familjedaghemmen kunna följa de avstegsmöjligheter som övrig förskoleverksamhet har.

4 Tpinsteutlåtande Dnr 2011/32 BUN.640 Sidan 4 av 4 BARN- OCH UTBILDNINGSKONTORET Förvaltningschef V Anne-Christine Hillman Bilagor: Sammanställning av enkät förfrågan Sammanställning från hearing

5 SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Anne-christine Hillman Sammanställning av enkät förfrågan Sidan 1 av 3 Bilaga 1 Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan En enkätundersökning har gjorts där barn- och utbildningskontoret har bett förskolor och familjedaghem i kommunen om synpunkter på gällande villkor och köregier angående vilka avstegsmöjligheter som skulle kunna vara rimliga att göra för enheterna. Barn- och utbildningskontoret har även gått ut med en förfrågan om vilka avsteg som enheterna kan göra i andra kommuner. Sammanställningen visar att de flesta anser att ålder är en giltig anledning till att göra avsteg från kön. När ska det vara möjligt och motiverat att göra avsteg? Svaren på den frågan skiljer sig åt. De olika svarsalternativen som angetts är att det ska vara möjligt att göra avsteg: Hela året Endast för intag under terminen och ej vid terminsstart Om enheten har färre än 25 barn i sin verksamhet, detta gäller även för familjedaghemmen, kan avsteg göras hela året. För övrig verksamhet gäller avstegsmöjlighet endast vid intag under terminen, och ej vid höstintaget. Om ett barn flyttar från kommunen utan att meddela förskolan eller familjedaghemmet innan, får verksamheten inget nytt barn under 2 månader, om nästa barn på tur har en placering. Det beror på att barn som går i en verksamhet har 2 månaders uppsägningstid. Verksamheten skulle vilja göra avsteg från kön genom att erbjuda nästa barn på tur som inte har placering en plats. Det barnet skulle då kunna börja med kort varsel. När en förskola startar upp ny verksamhet så öppnas en kö till den förskolan. De barn som oftast kommer först i kön är de barn som redan har en placering på annan förskola. Det beror på att när en ny kö öppnas och det är flera barn som har samma anmälningsdatum, så är det de äldsta barnen som kommer först i kön. Det innebär att en förskola som vill starta upp ny verksamhet inte kan starta upp en verksamhet på kort tid, då barn som redan har placering har 2 månaders uppsägningstid. Föräldrakooperativ är beroende av föräldrar med speciella kompetenser exempelvis ekonomi. De skulle vilja kunna göra avsteg beroende på vilken kompetens de har behov av i verksamheten. Terminsstart är då 6-åringarna lämnar förskolan och nya barn får en placering i förskoleverksamheten. Generellt anses det viktigt att avsteget kommuniceras till kommunen och dokumenteras. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

6 Sammanställning enkät förfrågan Sidan 2 av 3 Bilaga 1 Förskola Enkäten skickades ut till både kommunala och fristående förskolor. Det var 12 kommunala förskolor och 21 fristående förskolor som valde att svara. Svaren mellan de olika utförarna skilj de sig inte åt, vilket gjorde att barnoch utbildningskontoret valde att sammanställa deras svar utan att skilja dem åt. Utifrån de svar som har kommit in så tycker 32 förskolor att det är viktigt att kunna göra avsteg för ålder. Bland de svarande så skiljer sig svaren åt hur och när det är motiverat att göra avsteg. Några vill göra avsteg året runt medan det är ett antal som anser att det räcker om det är möjligt att göra avsteg mitt under terminen, men anser ej det befogat för intag inför höstintaget. De förskolor som har fler avdelning har oftast åldersindelade barngrupper. De flyttar de barn som de kan till den äldre barngruppen, och fyller på med yngre barn till småbarnsgruppen. Detta gäller de förskolor som inte arbetar med syskongrupper. De förskolor som arbetar med åldersgrupper har strukturerat upp sin verksamhet och avdelning utifrån den ålder barnen har. Det kan innebära att miljön på avdelningen inte är anpassad för en 1-2 åring på en 4-5 års avdelning och tvärtom. De mindre förskolorna anser att gällande villkor gör att forskolan kan få ett så stort antal yngre barn i verksamheten så de äldre barnens föräldrar väljer att byta förskola. Det är 1 förskola som anser att det inte är något problem med rådande villkor och att förskolorna måste vara flexibla, och organisera sin verksamhet efter de barn som kommer in. Förskolan kan tidigt på året (vecka 5) se vilka barn som kommer in i verksamheten till hösten, placeringsarbetet sker under februari. Då kan förskolan, i god tid, planera sina blivande barngrupper utifrån de barn som kommer in. Rättviseprincipen är såklart viktig och förståelig från föräldrarnas perspektiv. Men det är ju också viktigt att det finns en möjlighet för förskolorna att organisera sitt arbete utifrån pedagogiska värden. De anser det viktigt att få bibehålla kvalitén, genom möjligheten att få göra avsteg beroende på den åldersgrupp indelningen som förskolan har. Det finns förskolor som anser att det ska vara möjligt att göra avsteg under hela året, eller inte alls. De som anser att det inte ska vara möjligt menar att om ingen gör avsteg så borde det fungera utan problem. Det finns de som endast menar att det är viktigt att kunna göra avsteg under året men inte för intaget som görs när 6-åringarna slutar. Den avstegsmöjligheten motiveras för att de vill ha möjlighet att ta in en 4-åring om det är en 4-åring som flyttar. Och om de inte har någon 4-åring så skulle de, genom

7 Sammanställning av enkät förfrågan Sidan 3 av 3 Bilaga 1 avstegsmöjligheten, i alla fall kunna ta in ett barn i någon åldersgrupp där de har ett mindre antal barn. Familjedaghem I kommunen finns det för tillfället drygt 40 familjedaghem och det var 30 av dem som valde att svara på enkäten. Barn- och utbildningskontoret har räknat med hela samverkansgruppen, om en av dem har skickat in ett svar. Det som har framkommit ur de svar som familjedaghemmen skickade in är att det inte är rimligt med fler än 2-3 barn som är i åldern 1-2 år, vissa vill ha gränsen 1-3 år. Många familjedaghem väljer att prata om barnets mognad och inte åldern. De flesta familjedaghem anser att en blandad åldersgrupp är viktigt för att kunna ha en fungerande pedagogisk verksamhet och en säker miljö för barnen. Om familjedaghemmen får en begränsning på antal yngre barn i barngruppen så blir konsekvensen att familjedaghemmen behöver göra avsteg på grund av ålder. Anne-Christine Hillman

8 SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Anne-christine Hillman Sammanställning från hearing Sidan 1 av 3 Bilaga 2 Anteckningar från Hearing Det som togs upp var förslag på avsteg, information till föräldrarna om verksamheternas öppettider - semester stängning, planeringsdagar i verksamheten, föräldrarnas tillsynsbehov från timmar per dag. Avsteg från gällande köregier (intagningsregler): Vad tycker ni ute i verksamheterna är rimligt att göra avsteg för? Att en verksamhet ska kunna göra avsteg med kön som grund kommer ej att bli aktuellt. Föräldrakooperativen har framhävt att det är viktigt att få in föräldrar som har rätt kompetens men inte påkallat uppmärksamhet att föräldrar behöver ha ett stort intresse av att medverka genom arbetsinsats. Det är viktigt att den pedagogiska förutsättningen i verksamheten stämmer överens med ålderssammansättningen på barngruppen. Exempelvis om verksamheten har anställt personal med kompetens inriktad på småbarn så är det viktigt att de förutsättningarna finns kvar. Lokalerna (och förskolegården) och materialet kan vara anpassat för specifik ålder (ex. 1-2 år/3-5 år) och att det då är svårt att ta in barn i "fel" ålder. Om verksamheten ska ändra sina åldersgrupper från ex småbarnsgrupp och äldre till syskongrupp kan det innebära att föräldrar väljer en annan verksamhet. Föräldern kanske har valt förskola utifrån vilken gruppindelning som finns i verksamheten. Om det ska finnas småbarnsgrupper är det viktigt att inte ha för stora grupper - forskning visar att infektionsrisken är större när det blir för många små barn i för stora grupper. Hur ser vi till att föräldern känner sig rättvist behandlad? Det är viktigt att tänka på att det inte alltid är åldern som styr eftersom barn i samma ålder kan ha olika mognad. Kan man tänka nytt och ha syskongrupper ibland istället för åldersgrupper? Montessoripedagogiken bygger på att det är åldersgrupper. Det finns de verksamheter som tycker det är bra som det är och att det är verksamheten som måste kunna vara flexibel utifrån de barn som får plats. Oavsett material, lokaler och personalsammansättning så ska pedagogiken kunna fungera utifrån barnens mognad. För en mindre förskola kan det vara problem om det är ett stort antal 6- åringar som slutar och det blir många i samma ålder som ska erbjudas plats. Det vore bra att kunna få en jämn fördelning på de barn som är inskrivna för att inte behöva få ett alltför stort antal nya barn vissa år. Eventuellt avstegs möjlighet under hela året för verksamheter som har max? barn. Tar barn- och ungdomsnämnden hänsyn till demografin när man gör prognoserna? Nej, det är inte möjligt att gå in i detaljer. Vi gör prognoserna områdesvis. Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

9 Sammanställning från hearing Sidan 2 av 3 Bilaga 2 Vilket perspektiv ska verksamheterna ha? Barnets, förälderns osv Hur tänker barn- och ungdomsnämnden? Lika chans till plats oavsett barnets ålder. Maria kommer att gå igenom synpunkterna som har kommit fram både under hearingen men även i enkätförfrågan samt prata med Anne (barn- och utbildningskontoret) och lämna ett förslag till nämnden för beslut. Finns det något i skollagen som påverkar detta? Nej, det är ingen skillnad. Är villkoren rimliga idag i övrigt. Ja det är bara avsteg för ålder som behöver vara en möjlighet. Men det ska inte vara något som ska användas om det inte behövs. Vi vill kunna göra avsteg utifrån den sammansättning vi har på avdelningen. Exempelvis om verksamheten är uppbyggd så att vi har 2 avdelningar med 10 barn i åldern 1-2 år och 20 barn i åldern 3-6 år, då ska det vara möjligt att ta in ett barn i åldersspannet 3-6 år om det är ett barn som är 4 år som slutar. Det blir svårt för en förskola som har en avdelning. Det skulle innebära en mer specifik avstegsmöjlighet. Om en 4-åring slutar kan de ta in en 4-åring, är det rimligt? Om barn- och ungdomsnämnden beslutar att ålder är en rimligt avsteg att göra så innebär det att verksamheten själva måste ta diskussionen med de föräldrar som hör av sig på grund av att deras barn ej har erbjudits plats. De verksamheter som är intresserad av att kunna använda avstegs möjligheten är beredda att ta diskussionen med föräldrarna. Problemet är, att de verksamheter (och barn- och ungdomsnämnden samt barn- och utbildningskontoret) som inte gör avsteg (som följer samma riktlinjer som är idag) kommer att få samtal från föräldrar som hävdar att alla verksamheter inte följer reglerna genom att följa rak kön. Hur kommer vi runt det problemet? Familjedaghemmen tycker inte det är rimligt att ha för många barn i verksamheten. Hur ska vi göra med de verksamheter som har många föräldrar som flyttar utan att meddela. Verksamheten mister checken så fort barnet blir folkbokfört i en annan kommun vilket betyder att om de ska ta barn från kön så får de först fråga barn som redan har en placering. Det barnet har 2 månaders uppsägningstid och förskolan står utan ersättning fram tills barnet kan börja. Detta sker inte bara vid ett tillfälle per år utan vid ett flertal tillfällen per år. Kan vi göra avsteg, få ekonomisk ersättning för barnet som flyttat under en period? Ekonomisk ersättning är ej möjligt. Vi tar problematiken med oss men vi har ingen lösning på problemet idag.

10 Sammanställning från hearing Sidan 3 av 3 Bilaga 2 Kan man göra avsteg och sen få det godkänt av barn- och utbildningskontoret. Nej, godkännandet måste ni få först. Det blir svårt att backa tillbaka ett erbjudande om föräldern tackar ja och ni i efterhand inte får godkänt. Vi kommer att försöka få upp ärendet i barn- och ungdomsnämnden någon gång under oktober-november Anne-Christine Hillman

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-08-28 Sidan 1 av 3 Barn- och ungdomsnämnden Uppdrag att utvärdera intagningsreglerna för förskolan. Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning år 2010 för fristående. gymnasieskolor och gymnasieverksamhet inom Utbildning Silverdal

Barn- och utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning år 2010 för fristående. gymnasieskolor och gymnasieverksamhet inom Utbildning Silverdal SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2010-11-16 Susanne Lager Sidan 1 av 1 Dnr 2010/81 GVN. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden Kvalitetsredovisning år 2010 för fristående

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande

Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning och öppethållande Tjänsteutlåtande 2011-06-20 Sidan 1 av 3 Dnr 2011/78 BUN.109 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens utvärdering av villkoren för bidrag i form av förskolepeng följs vad gäller sommarstängning

Läs mer

Bäckalyckans förskola

Bäckalyckans förskola Olika men ändå lika. Bäckalyckans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling januari 2009 reviderad september 2013 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Samtliga medarbetare på förskolan,

Läs mer

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier

Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens solarier Miljö- och byggnadskontoret Tjänsteutlåtande Camilla Östergren Sidan 1 av 6 Diariekod: 443 Dnr MBN 2012-467 Ecos Miljö- och byggnadsnämnden Beslut om förbud för XX att till allmänheten upplåta verksamhetens

Läs mer

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014

Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Tjänsteutlåtande 2012-05-08 Sidan 1 av 1 Dnr 2012/0257 KS-1 Kommunstyrelsen Antagande av övergripande Jämställdhetsplan 2012-2014 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens

Läs mer

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun

Beslut för förskola. i Sandvikens kommun x Skolinspektionen Beslut Sandvikens kornmun kommun@sandviken.se Beslut för förskola i Sandvikens kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Likvärdig skola med hög kvalitet

Likvärdig skola med hög kvalitet Gävle Kommun Likvärdig skola med hög kvalitet Sätra rektorsområde Likvärdig skola med hög kvalitet Bakgrund I september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden att återkomma med underlag,

Läs mer

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem.

Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhet som erbjuds istället för förskola och fritidshem. 1 (6) 2013-01-22 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (6) Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

Tjänsteutlåtande. I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är: 2011-01-25 Sidan 1 av 2. Leif Hildebrand. arbetsmarknadsnämnden

Tjänsteutlåtande. I bakgrundsdiskussionen har två principer diskuterats. Dessa är: 2011-01-25 Sidan 1 av 2. Leif Hildebrand. arbetsmarknadsnämnden Tjänsteutlåtande Leif Hildebrand 2011-01-25 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/15 UAN.659 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Rekommendation att följa principen att en studerande inom vuxenutbildningen som flyttar

Läs mer

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björnligans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015-2016 Biträdande förskolechef Jessica Svensson jessica.svensson@horby.se

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för val av förskoleklass och grundskola i Sollentunakommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2012-11-20, 123 Innehållsförteckning0 1! Skolvalet - fristående skolor i Sollentuna... 2! 2! Skolvalet

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 1 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Skolområde 3 Junibacken och Ängens Förskolor 2014-2015 Förskolechef: Carin Hagström 2 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1Det systematiska kvalitetsarbetet... 3 1.2 Kvalitetshjul...

Läs mer

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN METALLENS FÖRSKOLA TILL. www.finspang.se. Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL METALLENS FÖRSKOLA www.finspang.se Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

Skärgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skärgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skärgårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten

Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten 1 (12) Uppföljning av regelbunden tillsyn i förskoleverksamheten i Stockholms kommun. Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Stockholm kommun av förskoleverksamheten (dnr 43-2010:5285). Tillsynen

Läs mer

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats.

Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. 2015-10-14 SID 1/5 KÖREGLER FÖR FÖRSKOLA OCH FAMILJEDAGHEM Ansökan Du ansöker om plats på www.vallentuna.se/skolval. Via webbplatsen får du också erbjudande om plats. För att logga in på webbplatsen behöver

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA

KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA 2015-06-22 KVALITETSREDOVISNING 2015 FÖRSKOLA Område/förskola/arbetslag: Ansvarig förskolechef: Klippans förskola, Bredaryd Evelina Josefsson 1 Sammanfattande bedömning Max 1 A4-sida. Rektors/arbetslagets

Läs mer

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin

Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan. Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Lära tillsammans som grund för utveckling erfarenheter från förskolan Sunne 3-4 februari 2010 Katina Thelin Problem... Någonting man försöker undervika och om möjligt göra sig av med eller En möjlighet

Läs mer

Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012

Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 1(8) Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 2 Definition Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Läs mer

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN

Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Tjänsteutlåtande 2012-09-03 Sidan 1 av 4 Dnr BUN 2011/178-4 Barn- och ungdomsnämnden Utredning ang förslag till rak delegationsordning för BUN Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1

Kvalitetsredovisning. Pedagogisk omsorg. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: 2015-10-27 11:07 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Annikas Barnomsorg Kvalitetsredovisning Pedagogisk omsorg Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Annikas

Läs mer

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013

1. Enkäter till elever och vårdnadshavare 2013 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-03 DNR BUN 2013.086 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Likabehandlingsplan Östad förskolor

Likabehandlingsplan Östad förskolor 1 (10) Likabehandlingsplan Östad förskolor I Östad förskolor ingår: Björkhyddans förskola, Björnens förskola och familjedaghem omfattande åldrarna 1-5 år. Vår vision är: På vår enhet möts du av barn och

Läs mer

Montessoripedagogiken. Regnbågen om barnet får välja själv

Montessoripedagogiken. Regnbågen om barnet får välja själv Regnbågen om barnet får välja själv Här möter personalen varje enskilt barn genom att lyssna på och läsa av vad barnet tycker och önskar. Barnen får själva välja sina aktiviteter och utvecklas i sin egen

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson

Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN. Författare:Tove Andersson Tärna Folkhögskola 2010-06-03 IT-pedagogutbildningen Individuellt fördjupningsarbete Vt 2010 2010-06-03 IT I FÖRSKOLAN Författare:Tove Andersson Innehåll Inledning:... 2 Syfte:... 2 Frågeställningar:...

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen.

Hemställan till samtliga nämnder att genomföra en inventering av lokalbehov för 2017-2021 i enlighet med lokalförsörjningsprocessen. SOLLENTUNA KOMMUN Trafik- och fastighetskontoret Daniel Eriksson Fastighetsutvecklare 08-579 216 19 Hemställan 2015-06-15 Dnr.2015/0513TFN Sollentuna kommun Hemställan till samtliga nämnder att genomföra

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

2010-11-10 Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 7 Projektledare: Åsa Tegsten. Slutrapport för

2010-11-10 Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 7 Projektledare: Åsa Tegsten. Slutrapport för Uppdragsgivare: Sollentuna kommun Sida 1 av 7 Projektledare: Åsa Tegsten Slutrapport för särskild satsning på matematikaktiviteter för elever i skolår 8 och 9 samt en inspirerande lärandemiljö med avsikt

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Förskola Junibacken 2015-2016 Förskolan Junibackens vision På vår förskola ska alla må bra, leka, lära och utvecklas. Gemenskapen ska präglas av omsorg,

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna.

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner Kunskapsparkens kvalitetsredovisning för år 2010 och lägger den till handlingarna. OLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande och utbildningskontoret 2010-11-10 Marie Eklund Sidan 1 av 1 Dnr 2010/87 GVN. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden litetsredovisning för Vuxenutbildning och SFI Förslag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/2013

Kvalitetsredovisning 2012/2013 2012-10-26 BOS/GUN Backa förskola, avd. Smultronet Ruth Björling-Eriksson Kvalitetsredovisning 2012/2013 Grundfakta Barn: 20 inskrivna barn Lärare: 3.5 tjänst Specialpedagoger: Besök av specialpedagog

Läs mer

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010

Kommunal barnomsorg. Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Bildningsnämndens handling 20-2009 Kommunal barnomsorg Anvisningar vid placering, gäller från 1 januari 2010 Med denna broschyr vänder vi oss till föräldrar. Den medföljer också

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Prärien Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Skola för elever med tal- och språkstörning

Skola för elever med tal- och språkstörning Skola för elever med tal- och språkstörning - Kartläggning av möjligheten att erbjuda skola för elever med tal- och språkstörning i Järfälla Judit Kisvari Rapportnr: Dnr 2013/217 2013-09-15 2013-09-11

Läs mer

Danderyds kommun Utbildnings- och kulturkontoret

Danderyds kommun Utbildnings- och kulturkontoret 1 (6) Enhet Förskolechef Tranbär förskola Anna Hamilton Viktiga händelser och/eller projekt under året Tranbär förskola startade sin verksamhet 8.8.2005 med inskolning av 16 barn varav 8 var 18 månader

Läs mer

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org

Plan Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Prästbol Läsåret 2015-16 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009

Kvalitetsredovisning 2008/2009 Kvalitetsredovisning 2008/2009 Föräldrakooperativet vid Testeboå ekonomiska förening 1 Innehållsförteckning: sid. 1. Inledning..2 2. Grundfakta..2 3. System för kvalitetsarbete..4 4. Föreg. års åtgärder

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014

Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 Dnr 2014/BUN 0090 Resultat av elev- och föräldraenkät 2014 2014-08-25 Tyresö kommun / 2014-08-25 2 (19) Barn- och utbildningsförvaltningen Tyresö kommun Tyresö kommun / 2014-08-25 3 (19) Innehållsförteckning

Läs mer

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95)

Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning (SOU 2010:95) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (3) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 p 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Eva Bohlin Margareta Cassel Yttrande över remiss från Utbildningsdepartementet, Se,

Läs mer

Avveckling Ekeby förskola. Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas 31 december 2015.

Avveckling Ekeby förskola. Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas 31 december 2015. Stefan Zangelin E-post: stefan.zangelin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-11-02 Dnr: 2015/551-FSN Förskolenämnden Avveckling Ekeby förskola Förslag till beslut Ekeby förskola avvecklas

Läs mer

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Allmän förskola Alla barn i åldern 3 5 år erbjuds plats i allmän förskola, 525 timmar per år från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. 1 (5) 2014-01-29 Utdelningsadress Besöksadress Webb Telefon E-post Bankgiro 821 80 Bollnäs Stadshustorget 2 www.bollnas.se 0278-250 00 bollnas@bollnas.se 594-2636 2 (5) Förskola Syftet med förskolan är

Läs mer

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01

Förskola-grundskola. Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 Förskola-grundskola Information om förskola, familjedaghem och fritidshem i Avesta kommun 2011-08-01 1 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ingår: - Förskola

Läs mer

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun

Beslut för förskola. Skoiinspektionen. i Solna kommun. Beslut. 2014-06-26 Dnr 43-2013:4702. Solna kommun Beslut Solna kommun kommunstyrelsen@solna.se bam-utbilchiingsforvaltnineen@solna.se Beslut för förskola i Solna kommun Skoiinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Handlingsplan efter Våga visa observation

Handlingsplan efter Våga visa observation Handlingsplan efter Våga visa observation Montessoriförskolan Solvändan Arbetet med handlingsplanen har genomförts av en arbetsgrupp med representanter från båda avdelningarna. Förbättringsområden Den

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Tillsyn av fristående SMUlans förskola

Tillsyn av fristående SMUlans förskola Beslut Dnr: Bun/2014:118 694 Huvudman för SMUlans förskola Missionskyrkan Kaxholmen 561 92 Huskvarna Tillsyn av fristående SMUlans förskola Utbildningsförvaltningen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Tillsyn av

Läs mer

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun

RIKTLINJER Beslut BoU 7/15 Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Barnomsorg och skolbarnomsorg i Vännäs Kommun Avgifter, regler och rutiner samt information om pedagogisk omsorg, förskola och fritidshem 1 ALLMÄNT OM PEDAGOGISK OMSORG, FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Vår målsättning

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: HOFSK/FSK Holsby Förskola martho002, 2015-11-16 16:22 1 Verksamhetsbeskrivning Bakgrund Holsby förskola bestod av fyra

Läs mer

Lundabyn Förskola och familjedaghem Kvalitetsredovisning 2004-2005 Pedagogiskt bokslut

Lundabyn Förskola och familjedaghem Kvalitetsredovisning 2004-2005 Pedagogiskt bokslut Lundabyn Förskola och familjedaghem Kvalitetsredovisning 2004-2005 Pedagogiskt bokslut Lundsbrunn 2005-09-22 Lena Edholm, rektor Innehåll Beskrivning av verksamheten Sammanfattning Några viktiga slutsatser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Violen, Ekorren 3 september 2013 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja barns lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Uppsala. ÄTcJt. Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. ÄTcJt. Antagningsregler för förskoleklass och grundskola. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut AouJ 20IM-+Z Uppsala KOMMUN ÄTcJt KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Al Handläggare Datum Sophie Boekhout 2014-09-08 Diarienummer BUN-2014-1418 Barn- och ungdomsnämnden Antagningsregler för förskoleklass

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Remissyttrande över motion av Joakim Granberg (RP) Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje

Remissyttrande över motion av Joakim Granberg (RP) Fler lärare med högskolekompetens till förskolor i invandrartäta områden i Södertälje 1 (3) 2015-09-22 Tjänsteskrivelse Dnr UN 15/0065 Kontor Utbildningskontoret Handläggare Sanna Fritz, verksamhetschef förskola 08-5230 6282 sanna.fritz@sodertalje.se Utbildningsnämnden Remissyttrande över

Läs mer

Dnr.../~4:j(J,]:. ... QM:.~,. Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar

Dnr.../~4:j(J,]:. ... QM:.~,. Rapport Enkätundersökning Barnomsorg/skola och hem. Föräldrar o ~ ",- BASTADS KOMMUN ~. Barn- och utbildnings kontoret 2007-05-21 BÄSTADS I

Läs mer

Uppsala. Barn- och ungdomsnämnden. Uppföljning av upphandlade förskolor, Tallen och Boländerna. Förslag till beslut

Uppsala. Barn- och ungdomsnämnden. Uppföljning av upphandlade förskolor, Tallen och Boländerna. Förslag till beslut Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD "A Handläggare Henrik Säfström Danielsson Göran Hedefalk Datum 2012-11-22 Diarienummer BUN-2012-1401 Barn- och ungdomsnämnden Uppföljning av

Läs mer

Information om skolplacering av grundskoleelever

Information om skolplacering av grundskoleelever 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-04-11 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Information om skolplacering av grundskoleelever Dnr: UN 15/106 Sammanfattning av ärendet Idag använder utbildningskontoret

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Saxdalens ro 1 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Saxdalens förskola 2014-2015 Vision Vi vill skapa en förskola: fri från diskriminering, trakasserier

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd

Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd Guide för arbete med extra anpassningar och särskilt stöd 1. Extra anpassningar 2. Extra anpassning och intensifiering 3. Anmälan om risk för bristande måluppfyllse 4. Pedagogisk utredning av en elevs

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun

Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sundsvalls kommun Riktlinjer Fastställt av Skoldirektör, delegation 2015:42 Datum för fastställande 2015-10-13 Giltighetstid Tills vidare + översyn

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödklövergatans förskola Läsår 2015/2016 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning...

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre

SOLLENTUNA KOMMUN. Ekonomisk ersättning till utförare i samband med parboende inom särskilt boende för äldre 4^ SOLLENTUNA KOMMUN Vård- och omsorgskontoret Kalle Brandstedt Utredare 08-579 216 72 Tjänsteutlåtande 2011-08-25 Sidan 1 av 4 Dnr 2011/197 VON.110 Vård- och omsorgsnämnden Ekonomisk ersättning till utförare

Läs mer

Nyetablering fristående förskola

Nyetablering fristående förskola Nyetablering fristående förskola Vanliga frågor och svar Fråga 1: Vad kostar det? Svar: Godkännandet av ansökan om att driva förskola eller annan pedagogisk verksamhet kostar inget. Fråga 2: Hur lång tid

Läs mer

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Brunna förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost

Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Eklunda förskola Skolnämnd sydost Ärendenummer Sso 221/2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 Välkommen till Eklunda förskola 3 Vision 3 Organisation 3 2. Sammanfattning

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport e'n Skolinspektionen efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av förskolans pedagogiska verksamhet vid Kungsbyns förskola belägen i Västerås kommun 1(14) Beslut I detta beslut med tillhörande

Läs mer

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem i Haninge kommun

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg/familjedaghem i Haninge kommun 1 2007-12-03 Rev. 2009-04-29 (Grund- och förskolenämnden) Rev. 2010-02-04 (Kanslichef) Rev. 2010-03-30 (Grund- och förskolenämnden, 19) Rev. 2011-10-26 (Grund- och förskolenämnden, 110) Rev. 2012-03-28

Läs mer

Sätra Familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013

Sätra Familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013 Sätra Familjedaghem Kvalitetsdokument 2012/2013 Föreståndare Joline Bergqvist Grundfakta om familjedaghemmet Sätra Familjedaghem drivs som enskild firma av en person, Joline Bergqvist. Barngruppen består

Läs mer

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013

Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen Till Trollbackens förskola 2012-2013 Välkommen till vår förskola! Vi står inför en ny spännande höst med nya och gamla barn, delvis ny personal, en ny ledningsorganisation (from jan-2013), påbörja

Läs mer

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechefen har det yttersta ansvaret

Läs mer

Handlingsplan för frånvaro

Handlingsplan för frånvaro Sjömarkenskolan F-6 Augusti 2014 Handlingsplan för frånvaro När träder handlingsplanen in? Vid Orosfrånvaro... då anmäld frånvaro överstiger något av följande kriterier: Ströfrånvaro överstigande 6 dagars

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer