Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning"

Transkript

1 Forumet som ger dig uppdateringen och de senaste rönen inom specialpedagogiken 2015! Konferens den september 2015 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Specialpedagogiskt forum Hjärnan, dess kognitiva funktioner och arbetsminnet senaste forskningen om hur vi bättre stöttar eleverna till effektivare inlärning Förutsättningar och möjligheter för ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Strategier för inkludering och elevanpassad utbildning metodik och handledning för främjande inkluderingsarbete Hur implementera stöd och strukturer för tidiga, konkreta anpassningar i elevens lärmiljö för ökad måluppfyllelse Språkutveckling och språkstörningar senaste forskningen och verkningsfulla stödinsatser för att nå målen och kunskapskraven Öka elevens motivation i sin egen lärprocess utifrån individuella behov Matematiksvårigheter och dyskalkyli den senaste forskningen och praktisk arbetsmetodik för att stärka elevers möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga Separat bokningsbart inspirationsseminarium eftermiddagen den 23 september Motiverande och förtroendeskapande samtalsmetodik (MI) förhållningssätt som leder till högre motivation och ökar elevens tilltro till sin egen förmåga Ta del av en inspirationseftermiddag där du får verktygen att jobba nära eleven och bli en motiverande samtalspartner både i kortare och längre samtal. Du lär dig använda motiverande samtal som ett motivationshöjande och stärkande verktyg. Under ledning av Eva Hydén, pedagog, MI-utbildare Talare och praktikfall: Sven Bölte, professor, Karolinska Institutet och Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND Gudrun Löwendahl Björkman, specialpedagog, författare och föreläsare, Huddinge kommun och GLB Åtgärdsprogram Erik Rova, leg. psykolog, Anna Boman, specialpedagog, Liselott Wihlbäck, specialpedagog, Anna Borg, skolsamordnare, KIND, Karolinska Institutet Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog, Täby Enskilda Gymnasium Barbro Bruce, leg. logoped och med. dr i logopedi, Malmö högskola Markus Björnström, leg logoped och speciallärare, Lemshaga akademin Sagt om Kompetentos konferenser: Mycket inspirerande och kompetenta föreläsare som ger lust och stöd att utföra mitt uppdrag Ängelholms kommun Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen Borås stad

2 Konferensprogram dag 1, den 22 september Registrering Välkommen till konferensen Senaste forskningen kring hjärnan, dess kognitiva funktioner och arbetsminnet Ta del av senaste forskningen om olika neuropsykologiska och hjärnfunktioner, samt träningsmetoder för att förbättra arbetsminnet, social kognition och helhetsförståelse. Nya rön inom hjärnforskning om barns lärande och centrala kognitiva funktioner: o Kognitiva funktioner vid funktionsnedsättningar o Hjärnans nätverk vid olika kognitiva funktioner o Implicit och explicit kunskap och förståelse Viktiga mekanismer bakom inlärning inkl dyslexi/ dyskalkyli, koncentrationssvårigheter och social utanförskap Bedömning av brister i exekutiva funktioner, social kognition och helhetsperception Associering, visualisering och strategier som ökar inlärningsförmågan och kognitiva funktioner Program och träningsmetoder för arbetsminnesträning och social kognition Hjärnans plasticitet vid träning Sven Bölte, professor Karolinska Institutet och chef för Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND ) Sven Bölte är professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska institutet och föreståndare för KIND - Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders. KIND är Sveriges första kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning inom kognitiva funktionsnedsättningar Förmiddagskaffe Förutsättningar och möjligheter för ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Förtydligande av begreppen ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd Hur stödinsatserna kan och bör dokumenteras Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet hur kan det se ut i praktiken? En tillgänglig och inkluderande skola med en tydlig arbetsprocess - från planering av arbetsområden till bedömning Generella förmågor i kunskapskraven och innehåll i Åtgärdsbanken - möjlighet till elevanpassad undervisning och högre måluppfyllelse Vilken kompetensutveckling och stöd behövs till lärare, till den specialpedagogiska funktionen och inom övriga elevhälsan samt till skolledare för att lyckas i arbetet? Implementering av arbetsprocessen - rutinerna och ansvarsfördelningen Gudrun Löwendahl Björkman, övergripande specialpedagog, författare och föreläsare Huddinge kommun och GLB Åtgärdsprogram Gudruns vägledningshäften för grundskolan och gymnasieskolan används runt om i landet. Gudrun är huvudförfattare till Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Under föreläser hon bl.a. på olika Skolverksseminarier om Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Lunch Tidiga insatser i lärmiljön praktiska arbetsmetoder för stöd och extra anpassning i undervisningen Levla lärmiljön ett stödmaterial för att arbeta strukturerat med tidiga insatser Ta del av metoder och strategier för att förbättra och öka likvärdigheten i skolans tidiga insatser för elever som

3 hamnar i problemsituationer. Lyssna till hur Umeå kommun har utarbetat och implementerat ett praktiskt material som ger specialpedagoger, lärare och rektorer ett handfast stöd och inspiration att utveckla tidiga, konkreta anpassningar i lärmiljön. Åtgärder kommer snabbt igång och ett lösningsfokuserat, inkluderande förhållningssätt omsätts i praktiken. Materialet nås via Erik Rova, leg. psykolog Anna Boman, specialpedagog Liselott Wihlbäck, specialpedagog Erik, Anna och Liselott har under arbetat i projektet Levla Lärmiljön. Projektets första år ägnades åt metodutveckling och det andra åt implementering och utvärdering. Levla Lärmiljöns syfte har varit att höja kvaliteten på skolans tidiga insatser och skapa en struktur som bidrar till att öka likvärdigheten i kommunen. Idag arbetar Anna Boman som rektor, Liselott Wihlbäck som specialpedagog och Erik Rova arbetar som konsult med handledning, skolutveckling och utbildning i företaget Pedagogisk Psykologi Framgångsrika strukturer och lärmiljöer för en inkluderande skola som ökar motivationen och måluppfyllelsen hos alla elever Hur få med hela skolan i att skapa en lärmiljö som är motiverande och ger förutsättning för alla elever? Nya möjligheter att uppnå ett inkluderande arbete med Growth mindset och formativ bedömning Hur får man till den kulturförändring som krävs för att förverkliga förhållningssättet som inkluderar alla elever och ger möjligheter till ökad måluppfyllelse: o Formativ bedömning som förhållningssätt o Återkoppling för utveckling o Strategier för att träna och kompensera o Growth mindset o Ledarskap Motivation och förståelse hur hänger det ihop? Metoder som bygger på formativ bedömning för att höja både motivationen och elevers förståelse för både uppgifter och arbetssätt Helena Wallberg, gymnasielärare och specialpedagog Täby Enskilda Gymnasium Helena Wallberg är gymnasielärare i språk och pedagogiskt ledarskap sedan 1994 samt specialpedagog på Täby enskilda Gymnasium. Författare och utbildare i skolan med fokus på formativ bedömning och inkludering som förhållningssätt. Bloggar som Specialpedagogen: Det inkluderande klassrummet Eftermiddagskaffe Språklig sårbarhet i skolan konsekvenser och stöd för lärande och utveckling Språket är nyckeln till barns kunskapsinhämtning och i skolan förutsätts att alla själva kan göra sig förstådda. Barbro berättar bland annat om vilka utmaningar barn med språkstörning möter i skolan och hur man stöttar för att möta dem. Lyssna till hur du blir bättre på att identifiera bakomliggande orsaker till språkstörning och språkförsening samt hur du stöttar barn med språkstörning i mötet med skolans krav på språk, kommunikation, läsning, skrivning och studieteknik. Barbro Bruce, leg. logoped och med.dr i logopedi Malmö högskola Barbro har mycket lång och bred erfarenhet av barns språkutveckling och språkutvecklingsproblem, såväl gällande kommunikation, som läsning och skrivning. Hon arbetar som lektor i utbildningsvetenskap med inriktning mot specialpedagogik där hon utbildar och ger kurser för speciallärare och specialpedagoger. Barbros forskningsintresse är bl a hur man på olika sätt kan stödja och stimulera barn med en skör och sårbar språkutveckling Konferensen första dag avslutas

4 Konferensprogram dag 2, den 23 september Morgonkaffe Välkommen till konferensdag Matematiksvårigheter och dyskalkyli den senaste forskningen och praktisk arbetsmetodik för att stärka elevers möjlighet till måluppfyllelse Vad säger den senaste forskningen om dyskalkyli och hur skiljer det sig från generella matematiksvårigheter? Hur identifiera vilka matematiksvårigheter som beror på mognad, dåligt arbetsminne och vad är oförmåga Hur följer man en röd tråd i stödinsatserna var ska man börja och sedan bygga vidare för att synliggöra samband? Vilka effektiva metoder finns för att kompensera matematiksvårigheter; lärmiljöer, problematisera, nya arbetssätt, etc? Markus Björnström, leg logoped och speciallärare f-9-skolan Lemshaga akademin Markus har lång erfarenhet av utredningar av barn och vuxna med stora matematiksvårigheter, samt är en flitigt anlitad föreläsare på grundskola och universitet Förmiddagskaffe Hur bättre möta elever som har svårt att klara vardagen i skolan få med och motivera eleven i sin lärprocess utifrån individuella behov Ta del av praktiska erfarenheter och resultat från arbetet med Nytorpsmodellen i Salems kommun. En strukturerad modell som via utvärderingar visat sig ha stark effekt på elevens ökade närvaro och måluppfyllelse i skolan. Höga krav på funktioner och förmågor i läroplanen hur kan vi stödja i att kompensera och balansera i elevens vardag för att ge förutsättningar för högre måluppfyllelse? Hur synliggöra de Osynliga kraven bakom det vardagliga skolarbetet för att ge rätt stöd? Hur tidigare upptäcka signaler på att någon har tendenser till att bli hemmasittare? Hur enkelt göra en kartläggning av elevens förmågor och behov för att säkra vad som krävs för att ge adekvat stöd? Hur skapa en samsyn inom hela skolan med fokus på helhetslösningar och samlade stödinsatser för att ge ett koordinerat och tydligare stöd utifrån varje elevs behov? Hur motivera eleven och omvända en negativ utveckling som inger hopp och tro på sig själv? Kort -och långsiktiga mål - hur stimulera till en egen drivkraft hos eleven som skapar lust att lära Kontinuerlig uppföljning och utvärdering via veckoplaneringen som ger eleven struktur, tydlighet och förutsägbarhet Framgångsfaktorerna varför leder Nytorpsmodellen till kraftiga förbättringar i närvaro och måluppfyllelse? Anna Borg, skolsamordnare KIND, Center of Neurodevelopment Disorders Karolinska Institutet Anna Borg arbetar i dag som skolsamordnare på KIND, (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Tidigare arbetade Anna som rektor för Salemskolan, i Salems kommun. Anna är också initiativtagare till Nytorpsmodellen - en modell som bl.a. visat framgångsrika resultat när det gäller att hjälpa ungdomar att åter etablera en fungerande skolgång efter lång tids frånvaro. Anna anlitas också som föreläsare och har bland annat medverkat i uppdrag från SKL Konferensen avslutas Lunch för eftermiddagens seminariedeltagare

5 Separat bokningsbart inspirationsseminarium den 23 september, kl Motiverande och förtroendeskapande samtalsmetodik (MI) förhållningssätt som leder till högre motivation och ökar elevens tilltro till sin egen förmåga Motiverande samtal är ett kraftfullt verktyg för att jobba motiverande och stimulera till elevens ökade tilltro till sina egna förmågor och att bli mer delaktig i sin lärandeprocess. Fokus ligger på att nå elevens inre motivation till förändring och syftar till att stödja ett positivt beteende genom att eleven själv får möjlighet att hitta sin egen lösning. Genom metodiken når du personens egen inre motivation och drivkraft till att vilja förändra sig - utifrån eget beslut och egna förutsättningar. Ta del av en inspirationseftermiddag där du får verktygen att jobba nära eleven och bli en motiverande samtalspartner både i kortare och längre samtal. Vad är viktigt att tänka på i samtalet som lägger grunden till en förtroendefull relation - skapa tillit så att eleven vågar berätta om det som kan vara svårt MI (motiverande samtal) - ett förhållningssätt som visar förståelse och medkänsla över elevens livssituation och hämtar fram elevens egen motivation Hur stimulera till en egen drivkraft hos eleven som skapar lust att lära? Så ökar du elevens medvetenhet om den egna förmågan att utveckla lösningar Hur möta eleven där den är i sin utvecklingsprocess för att anpassa dina stödinsatser? Hur använda kommunikationsfärdigheterna för att aktivt lyssna, visa empati och hämta fram och förstärka elevens egen motivation - hjälpa eleven vidare i sin förändringsprocess Eva Hydén, pedagog och MI-utbildare Eva Hydén är pedagog med lång och bred erfarenhet av skolans värld. Idag arbetar hon huvudsakligen som nationell utbildare och handledare i Motiverande samtal. Eva har gått den nordiska tränarutbildningen och är medlem i MINT - Motivational Interviewing Network of Trainers. Sagt om Eva Hydén: Mycket bra och tydlig utbildare, MI känns som ett mycket bra redskap och jag tror jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt arbete. Under eftermiddagen avbryter vi för eftermiddagskaffe

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt Specialpedagogiskt forum Datum: Specialpedagogiskt forum, Konferens och inspirationsseminarium den september 2015 Konferensanläggning: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm ( ). Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Web Priser Boka innan den 12 juni Boka efter den 12 juni - Ordinarie pris Konferens 4995 kr 5995 kr Seminarium 2495 kr 2495 kr Konferens och seminarium 5990 kr 7490 kr Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera kr i rabatt 1500 kr i rabatt 1000 kr i rabatt Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Endast seminarium Konferens och seminarium Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser, därefter utgår ingen ersättning av avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Plan, mark och exploatering

Plan, mark och exploatering Citykonferensen Ingenjörshuset den 15-16 april 2015 Mötesplatsen som ger dig expertis och goda exempel som säkrar plan, mark och exploateringsprocessen. Plan, mark och exploatering Framgångsrik markanvisningsprocess

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm

Välkomna till. Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen. 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm Välkomna till Rikskonferens för familjedaghem Leka lära lyfta med avstamp i läroplanen 26 27 april 2012 Elite Hotel Marina Tower i Stockholm rikskonferens för familjedaghem Konferensen är en unik mötesplats

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer