Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus"

Transkript

1 - med elevens lärande i fokus Konferens den januari 2015, Saturnus Konferens, Stockholm Vart är elevhälsan på väg vad innebär elevhälsouppdraget i praktiken kontra läroplan och skola Tvärprofessionellt teamarbete och samverkansformer där varje profession kommer till sin rätt och bidrar till elevens ökade välmående och måluppfyllelse Utveckla ett elevhälsoarbete som tar fasta på det friska och främjar elevens lärande och utveckling Okoncentrerade och oroliga barn förhållningssätt och pedagogiska strategier som skapar möjligheter att lyckas i skolarbetet Psykisk hälsa och högre måluppfyllelse tydligare strukturer, systematik och samarbetsformer inom elevhälsan för förebyggande och hälsofrämjande insatser Hur driva elevhälsoarbetet framåt styrdokument och vägledning som stödjer rektorer och elevhälsoteam att utveckla elevhälsan utifrån varje skolas förutsättningar Talare och praktikfall Monika Törnsén Umeå universitet Johan Hallberg Köpings kommun Eva Pennegård Helsingborgs stad Agneta Ekner Carlsson Agneta Hellström Anna Borg Kristianstads kommun Agnetha Fredin Kristianstads kommun Gunilla Karlsson Kendall Sinus Karolinska Institutet Provivus Åsa Norberg Linköpings kommun Malin Öhman Linköpings kommun Separat bokningsbart inspirationsseminarium Motiverande+samtal+och+förtroendeskapande+ förhållningssätt+i+elevhälsoarbetet+9+samtalsmetodik+ med+eleven+som+leder+till+förändring++ Ta del av en inspirationseftermiddag där du får verktygen att jobba nära eleven och bli en motiverande samtalspartner både i kortare och längre samtal. Seminariet leds av Ann-Sofie Eriksson, auktoriserad socionom och utbildare i motiverande samtal MI+

2 Konferensprogram dag 1, den 28 januari Registrering Välkommen till konferensen Elevhälsans uppdrag ur ett uppdrags- och ledningsperspektiv- om att arbeta förebyggande, hälsofrämjande och ge rätt stöd med elevens lärande i fokus Skolledarens roll i arbetet att driva elevhälsoarbetet framåt och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål Elevhälsans uppdrag och pedagogernas uppdrag- vad har vi gemensamt och vad innebär det praktiskt i vardagen Elevhälsa ur ett samhällsekonomiskt perspektiv varför är det så viktigt med en fungerande elevhälsa Måluppfyllelse och uppföljning av elevhälsoarbetet - hur vet vi att vi gör rätt saker och att det gör nytta kortsiktigt och långsiktigt Elevhälsans roll i arbetet med att skapa en utvecklande intellektuell och psykosocial lärmiljö som främjar hälsa och lärande Monika Törnsén, Filosofie doktor i pedagogik och universitetslektor, Centrum för skolledarutveckling Umeå universitet Monika undervisar och bedriver forskning om skolans ledarskap bl.a. om pedagogiskt ledarskap, ledarskap av elevhälsan och ledaridentiteter Tvärprofessionella team som drar nytta av varandras kompetenser på bästa sätt rektor, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog Så bidrar varje profession med sin unika kompetens genom tydligare rollfördelning Ta del av Kolsvas framgångsrika arbete som visar att satsningar på elevhälsa leder till högre kunskapsresultat. Genom systematiskt elevhälsoarbete har skolan lyckats höja gymnasiebehörigheten från 85 % till 100 %. Hur utveckla tydliga rutiner för kunskap och erfarenhetsutbyte hos alla professioner i teamet så befintlig kompetens kommer eleven till godo? Så blir bemötandefrågor och värdegrundsarbetet avgörande byggstenar kring arbetet med eleverna att nå ökad måluppfyllelse Arbetsmetoder och rutiner som ökar varje elevs välmående och studieförmåga se eleven i ett helhetsperspektiv och från olika professioners synvinklar och kompetenser Hur lyckas med ett prestigelöst samarbete och kommunikation mellan professionerna i skolan nyckeln till framgång Johan Hallberg, Rektor i Kolsva skolområde Köpings kommun Johan har sedan år 2004 arbetat med skolutvecklingsfrågor med fokus på elevhälsa, skolkultur och värdegrund. Johan Hallberg fortbildar regelbundet skolledare och elevhälsopersonal och är aktiv i flera skolors och huvudmäns utvecklingsprojekt i frågor kring elevhälsans ledning, utformning och struktur, bland annat på uppdrag av Skolverket Lunch Psykisk hälsa och högre måluppfyllelse tydligare strukturer, systematik och samarbetsformer inom elevhälsoarbetet för förebyggande och hälsofrämjande insatser Från ett problemperspektiv med fokus på individ till ett ökat fokus på förebyggande och främjande arbete med lärmiljö som främjar lärande och psykisk hälsa Systematiskt arbete och strukturer som tidigt fångar upp och förebygger låga skolresultat och psykisk ohälsa Analysmodell som ger ett tydligt underlag och synliggör hur alla elever svarar på undervisningen och gör att elever som behöver extra stöd syns i hela sitt sammanhang Hur redskapet Digilys bidrar till att skapa bilder av nuläge och hjälper till att identifiera framgångsrika metoder och arbetssätt Hur kan ett elevhälsoteam med olika professioner höja förväntningarna, fokusera på möjligheter och stötta pedagoger i skapandet av en främjande och inkluderande lärmiljö Nya möjligheter att utvärdera om elevhälsans insatser leder till önskade effekter Arbetssätt som främjar en korrekt bedömning av situationer och som främjar goda processer för eleven Hur kan elevhälsoarbetet leda till att verksamheten påverkar självbilden hos elever för att öka känslan av att vara en kompetent elev Eva Pennegård, Mellanstadielärare och specialpedagog, Dalhemsskolan Helsingborgs stad ANMÄL DIG NU

3 Eva har sedan 1980 arbetat inom skolan som lärare, specialpedagog, biträdande rektor och som utvecklingsledare för Part, preventivt arbete tillsammans, Idag arbetar Eva som pedagogisk utvecklare på Dalhemsskolan i Helsingborg och ett av ansvarsområdena är att utveckla arbetet med elevhälsa. Eva är dessutom vidareutbildning i handledning och symbolpedagogik, brinner för skolutveckling och att bidra till att skolan ska vara en god plats för alla elever Kristianstadmodellen ta del av hur elevhälsan blir mer likvärdig, integrerar samtliga professioners kompetens och ökar allas delaktighet i arbetet mot elevers ökade måluppfyllelse Kristianstads kommun har arbetat fram en tydlig och strukturerad vägledning för elevhälsan som stödjer rektorer och elevhälsoteam i deras arbete med att utveckla elevhälsan på respektive skola utifrån deras olika förutsättningar. Syftet med vägledningen är att ge en mer likvärdig elevhälsa i kommunen, öka integreringen av alla professioners kompetens i elevhälsoarbetet samt förtydliga elevhälsans arbetsprocess och uppdrag utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Du får lyssna till framgångsfaktorer men även lära av det som fungerat mindre bra på vägen i att utveckla elevhälsoarbetet. Agneta Ekner Carlsson, Skolchef Agnetha Fredin, Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats Kristianstads kommun Eftermiddagskaffe Att förstå och arbeta pedagogiskt med barn som är okoncentrerade och oroliga Förhållningssätt och pedagogiska strategier som skapar möjligheter att nå målen Hur ökar du din förståelse för barn/elever med koncentrationssvårigheter? Hur skapar du en miljö där alla kommer till sin rätt? Strategier som stärker elevens självförtroende genom att se och uppmuntra det som fungerar Strategier som kan minska problembeteende Samarbetet med föräldrar Vilka stödinsatser kan vara till hjälp? Agneta Hellström, tidigare chef ADHD-center, Stockholms läns landsting Sinus Agneta har arbetat under många år med utbildning, konsultation och utveckling av stödinsatser till barn med ADHD och deras familjer. Hon grundade 2007 ADHD-center, en verksamhet inom Stockholms läns landsting till stöd för barn och ungdomar med ADHD och deras familjer konferensens första dag avslutas Konferensprogram dag 2, 29 januari Morgonkaffe Välkommen till konferensens andra dag Elevhälsa i samverkan för att främja skolutveckling för eleverna vad innebär det för elevhälsoarbetet, i klassrummet och i ökad samverkan mellan professionerna på skolan Ta del av praktiska erfarenheter och resultat från arbetet med Nytorpsmodellen i Salems kommun. En strukturerad modell som via utvärderingar visat sig ha stark effekt på elevens ökade närvaro och måluppfyllelse i skolan. Höga krav på funktioner och förmågor i läroplanen hur kan elevhälsan stödja pedagogerna i att kompensera och balansera i elevens vardag för att ge förutsättningar för högre måluppfyllelse Hur synliggöra de Osynliga kraven bakom det vardagliga skolarbetet för att ge rätt stöd. Hur enkelt göra en kartläggning av elevens förmågor och behov för att säkra vad som krävs för att ge adekvat stöd Hur skapa en samsyn med fokus på helhetslösningar och samlade stödinsatser för att ge ett koordinerat och tydligare stöd Kort -och långsiktiga mål - hur stimulera till en egen drivkraft hos eleven som skapar lust att lära? Kontinuerlig uppföljning och utvärdering via veckoplaneringen som ger eleven struktur, tydlighet och förutsägbarhet Framgångsfaktorerna varför leder Nytorpsmodellen till kraftiga förbättringar i närvaro och måluppfyllelse? Anna Borg, Skolsamordnare KIND, Center of Neurodevelopmental Disorders Karolinska Institutet ANMÄL DIG NU

4 Anna Borg arbetar i dag som skolsamordnare på KIND, (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). Tidigare arbetade Anna som rektor för Salemskolan, i Salems kommun. Anna är också initiativtagare till Nytorpsmodellen- en modell som bl.a. visat framgångsrika resultat när det gäller att hjälpa ungdomar att åter etablera en fungerande skolgång efter lång tids frånvaro. Anna anlitas också som föreläsare och har bland annat medverkat i uppdrag från SKL Praktikfall Linköping: Elevhälsa ett arbete för hela skolan Lyssna till Blästadsskolans arbete med att utveckla elevhälsoteamets inre arbete och samverkan och samsyn kring elevhälsa på hela skolan Hur arbetar vi för att utveckla vårt elevhälsoteam och skolans elevhälsoarbete i en mer hälsofrämjande och förebyggande riktning? Hur skapar vi samsyn kring begreppet elevhälsa och elevhälsouppdraget? Hur har vi arbetat med att öka förståelsen och kunskapen kring de olika professionerna i elevhälsan? Hur arbetar vi med att förankra och utveckla arbetet i hela organisationen? Hur arbetar vi med mål och måluppfyllelse för elevhälsoteamet? Var står vi nu och hur ser vårt fortsatta utvecklingsarbete ut? Vad kan elevhälsan göra för att ge eleven bättre förutsättningar att möta kraven och målen i skolan - hur hjälper vi elever som har svårt att nå målen, trots hårt arbete? Gunilla Carlsson Kendall, Leg psykolog Provivus Gunilla har mångårig erfarenhet av utredningar av barn med inlärningssvårigheter/ neuropsykiatrisk problematik. Hon har varit verksam både som klinisk psykolog på Karolinska Universitetssjukhuset och som skolpsykolog. Idag arbetar Gunilla med handledning och utbildning för psykologer och pedagoger samt med utredningar av barn och ungdomar med olika typer av svårigheter. Gunilla utgår i sitt arbete från förståelsen för den underliggande problematiken hos barn som fått olika neuropsykiatriska svårigheter vilket gör det lättare att hitta verksamma strategier i vardagen. Du får ta del av strategier som fungerar för barn med stora svårigheter men som också hjälper elever med betydligt mindre problem Konferensen avslutas Lunch för seminariedeltagare Åsa Norberg, Biträdande rektor Blästadsskolan Linköpings kommun Malin Öhman, Leg. Psykolog Linköpings kommun Förmiddagskaffe Svagbegåvade barn och elever hur upptäcka dessa barn tidigare och ge rätt stöd utifrån varje elevs förutsättningar Vad innebär det att ha svårigheter med teoretiskt tänkande och hur kan detta se ut i olika åldrar - hur känner du igen svårigheterna? Exempel på vad som är särskilt svårt för dessa barn och hur du kan stötta dem i klassrummet på bästa sätt - analys, logiskt tänkande, teoretisk problemlösning, självständigt arbete, reflektioner ANMÄL DIG NU

5 Separat bokningsbart Inspirationsseminarium den 29 januari kl Motiverande samtal och förtroendeskapande förhållningssätt i elevhälsoarbetet - samtalsmetodik med eleven som leder till förändring Motiverande samtal som ett motivationshöjande och stärkande verktyg i elevhälsoarbetet Motiverande samtal är ett kraftfullt verktyg för elevhälsan att jobba motiverande och stimulera till förändring hos elever för att öka välmående i vardagen. Fokus ligger på att nå elevens inre motivation till förändring och syftar till ett ändrat beteende genom att eleven själv får möjlighet att hitta sin egen lösning. Genom metodiken når du personens egen inre motivation till att vilja förändra sig - utifrån eget beslut och egna förutsättningar. Ta del av en inspirationseftermiddag där du får verktygen att jobba nära eleven och bli en motiverande samtalspartner både i kortare och längre samtal. Vad är viktigt att tänka på i samtalet som lägger grunden till en förtroendefull relation - skapa tillit så att eleven vågar berätta om det som kan vara svårt MI.s (motiverande samtal) som stöd för ett förhållningssätt som visar förståelse och medkänsla över elevens livssituation och hämtar fram elevens egen motivation Hur möta eleven där den är i sin förändringsprocess för att anpassa dina stödinsatser? Hur använda kommunikationsfärdigheterna för att aktivt lyssna, visa empati och hämta fram och förstärka elevens egen motivation - hjälpa eleven vidare i sin förändringsprocess. Seminariet leds av Ann-Sofie Eriksson som är auktoriserad socionom, utbildare i Motiverande samtal (MI), medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Ann-Sofie har uppdrag i många kommuner ute i landet och håller många uppskattade kurser i Motiverande samtal MI. Sagt om Kompetentos tidigare konferenser Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning, Linköpings kommun Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen, Borås kommun Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete, Pajala kommun ANMÄL DIG NU

6 Anmälan Elevhälsa i samverkan, Konferens januari 2015 Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Web Priser: Boka t.o.m. 28 november Boka t.o.m. 23 december Boka från 24 december Konferens 5995kr 5995kr 5995kr Seminarie 2495kr 2495kr 2495kr Konferens och 6990kr 7490kr seminarie 1500+kr+i+rabatt 1000+kr+i+rabatt+ Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera 8490kr Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Faktureringsadress; adress, postnummer, ort Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, avbokningar 4 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning av någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Konferensanläggning: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, Stockholm, tel: Se här för karta och vägbeskrivning. Varmt välkommen till konferensen

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning Forumet som ger dig uppdateringen och de senaste rönen inom specialpedagogiken 2015! Konferens den 22-23 september 2015 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Specialpedagogiskt forum Hjärnan, dess

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder så underlättar du vägen till en meningsfull sysselsättning och självständigare liv Konferens 10-11 juni 2008 Temadagar 9 & 12 juni 2008 Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Plan, mark och exploatering

Plan, mark och exploatering Citykonferensen Ingenjörshuset den 15-16 april 2015 Mötesplatsen som ger dig expertis och goda exempel som säkrar plan, mark och exploateringsprocessen. Plan, mark och exploatering Framgångsrik markanvisningsprocess

Läs mer

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun

Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun 2015-03-31 Strategi för elevhälsan i Norrtälje kommun P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L E F O N E - P O S T P LUS G I R O Box 803, 761 28 Norrtälje Estunavägen 14 0176-710 00 barn.skolnamnden@norrtalje.se

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder

Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder Effektivare stödinsatser för personer med ADHD/DAMP, autism, Asperger syndrom och Tourettes syndrom Konferens 24-25 mars, Wenner-Gren Center, Stockholm Hur skapar

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Effektiv Samhällsbyggnad 2015

Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Effektiv Samhällsbyggnad 2015 Strategier, metoder och arbetssätt som skapar en mer effektiv samhällsbyggnadsprocess Konferens 27-28 januari 2015 i Stockholm

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer