Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus Förstelärare. dens förskola 2014"

Transkript

1 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre måluppfyllelse dens förskola 2014 Konferens och seminarium den mars 2015, Bygget Fest och Konferens, Stockholm Nya datum för dig som missade konferensen i november Öppet klassrum, skuggning/kollegialutvärdering, observationer strategier för att synliggöra lärandet och skapa en utvecklingsprocess i klassrummet Förstelärarens roll i framtidens skola hur ser den ut runt om i landet, vilken roll och uppdrag ska försteläraren ha i framtidens skola? Framgångsrika metoder för att tydliggöra, stärka och sprida goda exempel och arbetssätt som fungerar och visar på resultat hos eleverna Effektivare lärprocesser bland lärarna med stöd av beprövad erfarenhet och den senaste forskningen Coachning och kollegialt lärande verktyg och förutsättningar för att leda kollegialt lärande och utvecklingsprocesser som förstelärare Separat bokningsbart halvdagsseminarie Coachande verktyg för kollegialt lärande- strategier för att stödja kollegor i att utvecklas i sitt pedagogiska arbete Du lär dig att använda flera effektiva coachverktyg och modeller som du har praktisk användning för i arbetet som förstelärare. Verktyg som du direkt kan använda i samtal med enskilda kollegor eller när du coachar grupper i din verksamhet. Sagt om konferensen: Otroligt givande dagar! Mycket input som startar tankar!" Falköpings kommun Talare och praktikfall Peter Östlund Skolverket Hans- Åke Scherp Karlstads universitet kommun Cecilia Bergentz Enköpings kommun Anne- Marie Körling Körlingsord.se Lotta Funnemark Susanna Schoultz Fenestra Centrum Anna-Karin Arenius Skolcoacherna Simon Hjort Linköpings kommun Linköpings universitet Peter Fredriksson Södertälje kommun Sagt om konferensen: En bra blandning av forskning och praktik. Det har satt igång processer i mitt huvud Östra Göinge kommun En konferens för erfarenhetsutbyte och metoder för att stödja och leda det kollegiala lärandet och den pedagogiska utvecklingen i klassrummet, på skolan och i kommunen!

2 Konferensprogram dag 1 den 17 mars Registrering Konferensen inleds Praktikfall Södertälje-så har vi utformat förstelärartjänsten och skapat förutsättningar för att höja elevernas resultat i kommunen Så ser förstelärartjänsten ut i Södertälje med utgångspunkt i fyra faktorer: stärkt ledarskap i skolan och klassrummet mer samarbete och kollegialt lärande bättre resultatstyrning mer likvärdig undervisning med metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet Hur strukturera upp, definiera arbetet och uppdraget utifrån din skolas specifika behov och förstelärarens specifika kompetens? Vilket mandat bör försteläraren få för att rollen ska komma till sin rätt - hur kommunicera ut och praktisk implementera på skolan? Hur skapa ett gynnsamt förtroende mellan förstelärare och övriga lärare - strategier för är ge förutsättningar till en god grund för utvecklingsarbetet? Erfarenheter så här långt vad har vi lärt oss på vägen Uppdragsbeskrivningen går den att följa Rekryteringsprocessen Utrymme och tid för försteläraren Framgångsrika modeller och arbetsmetoder Peter Fredriksson, Utbildningsdirektör Södertälje kommun Peter har även med sig två av kommunens förstelärare som berättar om sina erfarenheter av sitt uppdrag som förstelärare. Peters utgångspunkt är att förstelärarna är ett viktigt redskap för att utveckla undervisningen, höja lärarens status, göra läraryrket attraktivt. Tillsammans med Södertäljes verksamhetschefer, rektorer och lärare arbetar han nu intensivt för att Södertäljes elever ska få en bättre skola. Han anser att skolans nödvändiga förändringsarbete kräver att man är mer normkritisk och vågar bryta med traditioner och normer som inte gagnar vare sig elever eller lärare Effektivare lärprocesser bland lärarna med stöd av beprövad erfarenhet och den senaste forskningen Strategier för att få syn på och kommunicera den "tysta kunskapen" i klassrummet och i lärares praktiska arbete Hur systematiskt utvärdera och lära om undervisningsmetoder som utgår från lärares egna erfarenheter? Hur förverkliga en undervisning som i högre grad vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur dela med sig av goda exempel på skolan som underlag för fördjupat lärande och praktiskt användning i den dagliga undervisningen? Hur bli medskapande med att sprida skolans lärande och goda exempel så att det blir till gagn för hela kommunen? Försteläraren som utvecklingsledare strategier för gemensamt utvecklingsarbete som utgår från skolans gemensamma behov Så skapas lusten till och nyfikenheten på utveckling Strategier för skolledning, specialpedagoger och kollegor att gemensamt skapa och ta vara på kunskapsbildningen om lärande och undervisning Hur utarbeta en gemensam pedagogisk helhetsidé som blir vägledande för utvecklingen av vardagsarbetet? Praktiska analysarbete på skolan för att förstå sambanden mellan det vi gör och det vi uppnår med det vi gör Vad är det som påverkar medarbetares engagemang och lust att vara aktiv och delta i utvecklingsarbetet Hur kan du veta att det som görs verkligen blir till gagn för eleverna leder till att vi i högre grad förverkligar skolans uppdrag? Hans Åke Scherp, Docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap Karlstads universitet Hans-Åke Scherp har under 13 år varit vetenskaplig ledare för ett lärande nätverk (PBS, Problembaserad Skolutveckling) där medarbetare på 900 skolor lär om att skapa berikande lärandemiljöer för barnen. Hans-Åke har även varit gymnasierektor, skolpsykolog samt utbildare och utbildningsledare i den statliga rektorsutbildningen Lunch Praktikfall Enköping: En förstelärarens erfarenheter av uppdraget ANMÄL DIG NU!

3 Ta del av Cecilias praktiska erfarenheter av att vara förstelärare både på en kommunövergripande nivå och på skolan Erfarenheter så här långt vad har vi lärt oss på vägen och vilka framgångsfaktorer ska vi lyfta fram och bygga vidare på? Hur kommunicera, förtydliga och förankra uppdraget för kollegor och omgivningen vad det innebär och hur vi kommer att jobba? Hur visa på fördelarna med förstelärartjänsten en möjlighet för varje enskild lärare, för skolan, kollegiet och den enskilde eleven Cecilia Bergentz, Förstelärare och leg. grundskollärare Hummelstaskolan, Enköpings kommun Kollegial handledning och reflektion mitt i praktiken! Hur gör man när man är där! I mötet mellan lärare och undervisning Hur få legitimitet i kollegiet för att kunna bli en bra handledare och coach i uppdraget som förstelärare? Vinnande förhållningssätt för att nå ut och lyckas med sitt uppdrag som förstelärare Hur lägger du upp handledningen för att avdramatisera och skapa samtal som leder till utveckling? Hur stärka och stödja lärare i sin egen reflektion kring sitt läraruppdrag för att nå högre måluppfyllelse hos eleverna? Anne-Marie Körling, Grundskollärare, författare, inspiratör och debattör Körlingsord.se Konferensens första dag avslutas Ta del av det bakomliggande syftet med reformen samt en belysning om olika frågeställningar kring förstelärarens legitimitet och stöd i skolverksamheten. Du får även en överblick om vem som är förstelärare samt hur förstelärartjänsten och uppdraget ser ut runt om i landet. Peter Östlund, undervisningsråd och projektledare för reformen karriärvägar för lärare Skolverket Framgångsrika erfarenheter från Fenestra- Så arbetar vi för att lyfta det kollegiala lärandet som en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan Framgångsfaktorer för att skapa pedagogiskt utveckling direkt i klassrummet Hur uppnå ett kollegialt lärande där lärare vågar dela både misslyckanden och framgång? Hur få kontinuitet i det pedagogiska utvecklingsarbetet där försteläraren blir ett naturligt och viktigt bollplank för att få igång en djupare pedagogisk diskussion i de kollegiala samtalen? Hur skapa former för att bygga vidare och fördjupa den vetenskapliga förankringen och förmedla beprövad erfarenhet i det pedagogiska arbetet strukturer för kontinuerlig påbyggnad av egen och andras kunskap Lotta Funnemark, Förstelärare, utvecklingsledare och handledare i Learning Study Susanna Schoultz, Förstelärare, utvecklingsledare och handledare i Learning Study Fenestra Centrum i Göteborg Förmiddagskaffe Konferensprogram dag 2, den 18 mars Inledning av konferensens andra dag Försteläraren i framtidens skola - vad är en förstelärare och vilken roll ska man ha i framtidens skola? Synliggör lärandet med öppet klassrum, skuggning/kollegieutvärdering, observationer- Strategier för att stötta och effektivisera undervisningen i klassrummet Hur gå från ett slutet klassrum med ensamarbete i klassrummet till ett öppet kollegialt arbetssätt hur få till ett förändrat arbetssätt som genomsyrar skolan? Hur kommunicera och visa på syftet och vinsterna med klassrumsbesöket och att synliggöra lärandet för läraren och eleverna i undervisningen? ANMÄL DIG NU!

4 Fokus Förstelärare Hur identifiera viktiga aspekter som är intressanta att observera för att få igång en utvecklingsprocess hos läraren? Vad ska du konkret titta på i klassrummet-hur observera mönster och systematik i lärar-och ledarrollen i praktiken: - hur går undervisningen till? - hur motiverade och engagerade är eleverna? - vad fungerar och vad fungerar inte? - hur komma vidare i utvecklingsarbetet? Hur lägga upp samtalen med lärare kring en lektion och ge feedback som leder till reflektion och utveckling av undervisningen? Utveckla ledarskapet och lärarskapet genom att ta emot lärare i ditt egna klassrum? Simon Hjort, Lektor Linköpings kommun Simons forskning handlar om undervisning och kritiskt tänkande, han är dessutom aktiv som lärare och delar med sig av sina beprövade erfarenheter. Han har fackgranskat boken Utmanande undervisning i klassrummet (Natur & Kultur, 2013) som är skriven av James Nottingham en bok med utgångspunkt i hur forskning skapar effektiv undervisning i praktiken Lunch för deltagare till eftermiddagens separat bokningsbara seminarie Seminarie Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans- Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg. Här finns förslag på sätt att arbeta och många exempel, och Scherp visar därmed hur ett vetenskapligt grundat lärandeperspektiv på skolutveckling kan omsättas i praktiken. ANMÄL DIG NU!

5 Separat bokningsbart seminarie den 18 mars 2015, kl Coachande verktyg för kollegialt lärande strategier för att stödja kollegor i att utvecklas i sitt pedagogiska arbete Under en eftermiddag får du lära dig att använda flera effektiva coachverktyg och modeller som du har praktisk användning för i arbetet som förstelärare. Verktyg som du direkt kan använda i samtal med enskilda kollegor eller när du coachar grupper i din verksamhet. Metoderna är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara. Det ökar både engagemanget och förmågan att omsätta idéer till handling nyckeln för att komma vidare i utvecklingsarbetet mot högre resultat. Du får bland annat ta del av: När coachning fungerar och varför Vad ett coachande förhållningssätt innebär Coachens verktyg och modeller som stöd i vardagsarbetet Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor Att sätta mål och komma till handling Hur du skapar ett kollegialt lärande Hur coachning bidrar till pedagogisk utveckling Hur du använder de coachande verktygen i samtal med kollegor och elever Seminariet innehåller även delar där du praktiskt tränar på att använda coachande tekniker och verktyg. Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe Anna- Karin Arenius som leder seminariet är utbildningsansvarig och en av grundarna av Skolcoacherna. Anna- Karin är legitimerad lärare och certifierad coach genom ICF och har bland annat skrivit boken Coachning - ett verktyg för skolan. Skolcoacherna arbetar med pedagogisk utveckling genom coachning. De har coachat och utbildat lärare och skolledare i coachning på ett åttiotal skolor i Sverige samt utbildat lärarcoacher i flera kommuner bland annat i Stockholms stad. De har också utbildat lärarcoacherna i Skolverkets projekt Handledning för lärande där de coachar lärare på skolorna i projektet. ANMÄL DIG NU!

6 Anmälan Fokus Förstelärare, Konferens och seminarie mars Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Web Priser: Boka t.o.m. 19 december Boka t.o.m. 17 februari Boka efter 17 februari Konferens 5995 kr 5995 kr 5995 kr Seminarie 2495 kr 2495 kr 2495 kr Konferens och Seminarie 6990 kr 7490 kr 8490 kr 1500 kr i rabatt 1000 kr i rabatt Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e- postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Endast seminarie Konferens och seminarie Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, avbokningar 4 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning av någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Konferensanläggning: Bygget Fest & Konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm ( ) Se här för karta och vägbeskrivning. Varmt välkommen till konferensen!

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik Bortanför tidens horisont finns en förändrad värld, en värld som är mycket olik jämfört med dagens. Somliga människor ser bortom denna horisont och in i framtiden. De är övertygade om att drömmar kan bli

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Skolans arbete. med utsatta barn

Skolans arbete. med utsatta barn Skolans arbete med utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 mars 2011 LYSSNA TILL Utbildningsdepartementet Eva Edström Fors Huvudsekreterare Dir. 2009:80 Göran Hedström Eva Norling Håkan

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv

Hans-Åke Scherp PBS. Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv Hans-Åke Scherp PBS Problembaserad skolutveckling Skolutveckling ur ett vardagsnära perspektiv 2 Hans-Åke Scherp. PBS - Problembaserad

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM

FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM FÖRSLAG TILL INTERNA UTVECKLINGSPROGRAM U tveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och

Läs mer

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling

Vi värderar kvalitet om självvärdering och lärares utvecklingsarbete. Stela strukturer hinder för utveckling Självvärdering utgår från de frågor lärare och elever vill ha svar på Risk för att kriterier och indikatorer uppfattas som mål Stela strukturer hinder för utveckling Den professionella friheten är avgörande

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer