Konferens och seminarium, den november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm"

Transkript

1 Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den november, Elite Palace Hotell, Stockholm Öppet klassrum, skuggning/kollegialutvärdering, observationer strategier för att synliggöra lärandet och skapa en utvecklingsprocess i klassrummet Förstelärarens roll i framtidens skola hur ser den ut runt om i landet, vilken roll och uppdrag ska försteläraren ha i framtidens skola? Framgångsrika metoder för att tydliggöra, stärka och sprida goda exempel och arbetssätt som fungerar och visar på resultat hos eleverna Effektivare lärprocesser bland lärarna med stöd av beprövad erfarenhet och den senaste forskningen Coachning och kollegialt lärande verktyg och förutsättningar för att leda kollegialt lärande och utvecklingsprocesser som förstelärare Separat bokningsbart halvdagsseminarie Coachande verktyg för kollegialt lärande- strategier för att stödja kollegor i att utvecklas i sitt pedagogiska arbete Talare och praktikfall Peter Östlund Skolverket Hans-Åke Scherp Karlstads universitet kommun Cecilia Bergentz Enköpings kommun Anne-Marie Körling Körlingsord.se Lotta Funnemark Susanna Schoultz Peter Fredriksson Fenestra Centrum Anna-Karin Arenius Skolcoacherna Hjort Simon Hjort Linköpings kommun Linköpings universitet Södertälje kommun Du lär dig att använda flera effektiva coachverktyg och modeller som du har praktisk användning för i arbetet som förstelärare. Verktyg som du direkt kan använda i samtal med enskilda kollegor eller när du coachar grupper i din verksamhet. En konferens för erfarenhetsutbyte och metoder för att stödja och leda det kollegiala lärandet och den pedagogiska utvecklingen i klassrummet, på skolan och i kommunen!

2 Konferensprogram dag 1 den 13 november Registrering Konferensen inleds Försteläraren i framtidens skola - vad är en förstelärare och vilken roll ska man ha i framtidens skola? Ta del av det bakomliggande syftet med reformen samt en belysning om olika frågeställningar kring förstelärarens legitimitet och stöd i skolverksamheten. Du får även en överblick om vem som är förstelärare samt hur förstelärartjänsten och uppdraget ser ut runt om i landet. Peter Östlund, undervisningsråd och projektledare för reformen karriärvägar för lärare Skolverket Effektivare lärprocesser bland lärarna med stöd av beprövad erfarenhet och den senaste forskningen Strategier för att få syn på och kommunicera den "tysta kunskapen" i klassrummet och i lärares praktiska arbete Hur systematiskt utvärdera och lära om undervisningsmetoder som utgår från lärares egna erfarenheter? Hur förverkliga en undervisning som i högre grad vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur dela med sig av goda exempel på skolan som underlag för fördjupat lärande och praktiskt användning i den dagliga undervisningen? Hur bli medskapande med att sprida skolans lärande och goda exempel så att det blir till gagn för hela kommunen? Försteläraren som utvecklingsledare strategier för gemensamt utvecklingsarbete som utgår från skolans gemensamma behov Så skapas lusten till och nyfikenheten på utveckling Strategier för skolledning, specialpedagoger och kollegor att gemensamt skapa och ta vara på kunskapsbildningen om lärande och undervisning Hur utarbeta en gemensam pedagogisk helhetsidé som blir vägledande för utvecklingen av vardagsarbetet? Praktiska analysarbete på skolan för att förstå sambanden mellan det vi gör och det vi uppnår med det vi gör Vad är det som påverkar medarbetares engagemang och lust att vara aktiv och delta i utvecklingsarbetet Hur kan du veta att det som görs verkligen blir till gagn för eleverna leder till att vi i högre grad förverkligar skolans uppdrag? Hans Åke Scherp, Docent i pedagogik med särskild inriktning mot skolutveckling och ledarskap Karlstads universitet Hans-Åke Scherp har under 13 år varit vetenskaplig ledare för ett lärande nätverk (PBS, Problembaserad Skolutveckling) där medarbetare på 900 skolor lär om att skapa berikande lärandemiljöer för barnen. Hans-Åke har även varit gymnasierektor, skolpsykolog samt utbildare och utbildningsledare i den statliga rektorsutbildningen Lunch Det pedagogiska ledarskapet i klassrummet En förstelärare är en särskilt yrkesskicklig lärare men vad innebär egentligen detta hur uppnår vi högre resultat i klassrummet? Vad i det pedagogiska ledarskapet är avgörande för elevernas kunskapsinhämtning och lärande? Hur arbeta i klassrummet för att få en gynnsam läromiljö och gott arbetsklimat bland eleverna? Hur ökar du medvetenheten hos pedagoger och sprider kunskapen om hur olika ledarskapsstrategier ger ett förbättrat resultat? Cecilia Bergentz, Förstelärare och leg. grundskollärare Hummelstaskolan, Enköpings kommun Kollegial handledning och reflektion mitt i praktiken! Hur gör man när man är där! I mötet mellan lärare och undervisning Hur få legitimitet i kollegiet för att kunna bli en bra handledare och coach i uppdraget som förstelärare? Vinnande förhållningssätt för att nå ut och lyckas med sitt uppdrag som förstelärare? ANMÄL DIG NU!

3 Hur lägger du upp handledningen för att avdramatisera och skapa samtal som leder till utveckling? Hur stärka och stödja lärare i sin egen reflektion kring sitt läraruppdrag för att nå högre måluppfyllelse hos eleverna? Anne-Marie Körling, Grundskollärare, författare, inspiratör och debattör Körlingsord.se Konferensens första dag avslutas Konferensprogram dag 2, den 14 november Inledning av konferensens andra dag Praktikfall Södertälje-så har vi utformat förstelärartjänsten och skapat förutsättningar för att höja elevernas resultat i kommunen Så ser förstelärartjänsten ut i Södertälje med utgångspunkt i fyra faktorer: - stärkt ledarskap i skolan och klassrummet - mer samarbete och kollegialt lärande - bättre resultatstyrning - mer likvärdig undervisning med metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet Hur strukturera upp, definiera arbetet och uppdraget utifrån din skolas specifika behov och förstelärarens specifika kompetens? Vilket mandat bör försteläraren få för att rollen ska komma till sin rätt - hur kommunicera ut och praktisk implementera på skolan? Hur skapa ett gynnsamt förtroende mellan förstelärare och övriga lärare - strategier för är ge förutsättningar till en god grund för utvecklingsarbetet? Erfarenheter så här långt vad har vi lärt oss på vägen - uppdragsbeskrivningen går den att följa - rekryteringsprocessen - utrymme och tid för försteläraren - framgångsrika modeller och arbetsmetoder Peter Fredriksson, Utbildningsdirektör Södertälje kommun Peters utgångspunkt är att förstelärarna är ett viktigt redskap för att utveckla undervisningen, höja lärarens status, göra läraryrket attraktivt. Tillsammans med Södertäljes verksamhetschefer, rektorer och lärare arbetar han nu intensivt för att Södertäljes elever ska få en bättre skola. Han anser att skolans nödvändiga förändringsarbete kräver att man är mer normkritisk och vågar bryta med traditioner och normer som inte gagnar vare sig elever eller lärare Framgångsrika erfarenheter från Fenestra- Så arbetar vi för att lyfta det kollegiala lärandet som en del av det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan Framgångsfaktorer för att skapa pedagogiskt utveckling direkt i klassrummet Hur uppnå ett kollegialt lärande där lärare vågar dela både misslyckanden och framgång? Hur få kontinuitet i det pedagogiska utvecklingsarbetet där försteläraren blir ett naturligt och viktigt bollplank för att få igång en djupare pedagogisk diskussion i de kollegiala samtalen? Hur skapa former för att bygga vidare och fördjupa den vetenskapliga förankringen och förmedla beprövad erfarenhet i det pedagogiska arbetet strukturer för kontinuerlig påbyggnad av egen och andras kunskap Lotta Funnemark, Förstelärare, utvecklingsledare och handledare i Learning Study Susanna Schoultz, Förstelärare, utvecklingsledare och handledare i Learning Study Fenestra Centrum i Göteborg Förmiddagskaffe Synliggör lärandet med öppet klassrum, skuggning/kollegieutvärdering, observationer- Strategier för att stötta och effektivisera undervisningen i klassrummet Hur gå från ett slutet klassrum med ensamarbete i klassrummet till ett öppet kollegialt arbetssätt hur få till ett förändrat arbetssätt som genomsyrar skolan? Hur kommunicera och visa på syftet och vinsterna med klassrumsbesöket och att synliggöra lärandet för läraren och eleverna i undervisningen? ANMÄL DIG NU!

4 Fokus Förstelärare Hur identifiera viktiga aspekter som är intressanta att observera för att få igång en utvecklingsprocess hos läraren? Vad ska du konkret titta på i klassrummet-hur observera mönster och systematik i lärar-och ledarrollen i praktiken: - hur går undervisningen till? - hur motiverade och engagerade är eleverna? - vad fungerar och vad fungerar inte? - hur komma vidare i utvecklingsarbetet? Hur lägga upp samtalen med lärare kring en lektion och ge feedback som leder till reflektion och utveckling av undervisningen? Utveckla ledarskapet och lärarskapet genom att ta emot lärare i ditt egna klassrum? Simon Hjort, Lärare och doktorand Folkungaskolan, Linköpings kommun Linköpings universitet Simons forskning handlar om undervisning och kritiskt tänkande, han är dessutom aktiv som lärare och delar med sig av sina beprövade erfarenheter. Han har fackgranskat boken Utmanande undervisning i klassrummet (Natur & Kultur, 2013) som är skriven av James Nottingham en bok med utgångspunkt i hur forskning skapar effektiv undervisning i praktiken Lunch för deltagare till eftermiddagens separat bokningsbara seminarie Seminarie Som lärare och skolledare går det att agera för att förbättra undervisning och lärande. Hans-Åke Scherp argumenterar för att drivkrafterna för en sådan utveckling är inre motivation och ett underifrån-perspektiv snarare än ett uppifrån-perspektiv, mål som är ställda av andra och ökad betoning av betyg. Här finns förslag på sätt att arbeta och många exempel, och Scherp visar därmed hur ett vetenskapligt grundat lärandeperspektiv på skolutveckling kan omsättas i praktiken. ANMÄL DIG NU!

5 Separat bokningsbart seminarie den 14 november 2014, kl Coachande verktyg för kollegialt lärande strategier för att stödja kollegor i att utvecklas i sitt pedagogiska arbete Under en eftermiddag får du lära dig att använda flera effektiva coachverktyg och modeller som du har praktisk användning för i arbetet som förstelärare. Verktyg som du direkt kan använda i samtal med enskilda kollegor eller när du coachar grupper i din verksamhet. Metoderna är utvecklade för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara. Det ökar både engagemanget och förmågan att omsätta idéer till handling nyckeln för att komma vidare i utvecklingsarbetet mot högre resultat. Du får bland annat ta del av: När coachning fungerar och varför Vad ett coachande förhållningssätt innebär Coachens verktyg och modeller som stöd i vardagsarbetet Aktivt lyssnande och kraftfulla frågor Att sätta mål och komma till handling Hur du skapar ett kollegialt lärande Hur coachning bidrar till pedagogisk utveckling Hur du använder de coachande verktygen i samtal med kollegor och elever Seminariet innehåller även delar där du praktiskt tränar på att använda coachande tekniker och verktyg. Under eftermiddagen bryter vi för eftermiddagskaffe Anna-Karin Arenius som leder seminariet är utbildningsansvarig och en av grundarna av Skolcoacherna. Anna- Karin är legitimerad lärare och certifierad coach genom ICF och har bland annat skrivit boken Coachning - ett verktyg för skolan. Skolcoacherna arbetar med pedagogisk utveckling genom coachning. De har coachat och utbildat lärare och skolledare i coachning på ett åttiotal skolor i Sverige samt utbildat lärarcoacher i flera kommuner bland annat i Stockholms stad. De har också utbildat lärarcoacherna i Skolverkets projekt Handledning för lärande där de coachar lärare på skolorna i projektet. ANMÄL DIG NU!

6 Anmälan Fokus Förstelärare, Konferens och seminarie November Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Web Priser: Boka t.o.m. 5 september Boka t.o.m. 17 oktober Boka efter 17 oktober Konferens 5995 kr 5995 kr 5995 kr Seminarie 2495 kr 2495 kr 2495 kr Konferens och Seminarie 6990 kr 7490 kr 8490 kr 1500 kr i rabatt 1000 kr i rabatt Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon!! Jag anmäler mig till: Konferens Endast seminarie Konferens och seminarie Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, avbokningar 4 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning av någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Konferensanläggning: Elite Palace Hotell, St. Eriksgatan 115, Stockholm, tel: Se här för karta och vägbeskrivning.

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning Forumet som ger dig uppdateringen och de senaste rönen inom specialpedagogiken 2015! Konferens den 22-23 september 2015 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Specialpedagogiskt forum Hjärnan, dess

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Plan, mark och exploatering

Plan, mark och exploatering Citykonferensen Ingenjörshuset den 15-16 april 2015 Mötesplatsen som ger dig expertis och goda exempel som säkrar plan, mark och exploateringsprocessen. Plan, mark och exploatering Framgångsrik markanvisningsprocess

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation

FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS PERFORMANCE MANAGEMENT 2015 så skapar du en högpresterande organisation KONFERENS 22-23 APRIL 2015 SUMMIT GREV TURE, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Redaktör: Jennie Högström/Länsstyrelsen Östergötland Ansvarig Utgivare: Länsstyrelsen Östergötland Boken utges inom EU-projektet E-ship. Entreprenörskap i skolan Produktion: Layout

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik

Hans-Åke Scherp Docent i pedagogik Bortanför tidens horisont finns en förändrad värld, en värld som är mycket olik jämfört med dagens. Somliga människor ser bortom denna horisont och in i framtiden. De är övertygade om att drömmar kan bli

Läs mer