Fokus Förstelärare 2015 med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fokus Förstelärare 2015 med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse"

Transkript

1 Nytt program för andra året kommer ett uppdaterat och skräddarsytt program med fokus på förstelärarens uppdrag. Konferens den november Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Fokus Förstelärare 2015 med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse Hur får vi eleverna att nå sin fulla potential pedagogiskt utvecklingsarbete som stimulerar och utmanar till höger måluppfyllelse Kollegial handledning, coachning och klassrumsbesök hur stärka lärandet och gå från erfarenhetsutbyte till lärande Hur säkra att undervisningen ger effekt på elevers lärande och måluppfyllelse aktuell forskning, kunskapssyn och tydlig progression Strategier för kollegialt lärande där alla är delaktiga och bidrar till utveckling och elevers ökade måluppfyllelse Praktiska exempel där skolor har fått fart på det pedagogiska utvecklingsarbetet hur gör framgångsrika skolor? Försteläraren och ledarskapet i klassrummet med effekt på lärandet öka elevernas motivation och lärande för att nå fram i din undervisning Specialerbjudande! Anmäl dig idag tidigare tillfällen har varit fullbokade. De tio första som anmäler sig får boken: HITTA LÄRARNAS GULDSTUNDER av John Steinberg Talare och praktikfall: Thomas Nordahl, Professor Högskolan i Hedmark i Norge David Alvunger, Fil. Doktor Linnéuniversitetet Maria Bergqvist, förstelärare, fortbildare, Partille kommun Viktoria Holmesten, Rektor Borås kommun Malin Häggström, förstelärare Borås kommun Ann-Marie Antonsson, förstelärare Borås kommun Ambjörn Furenhed, förstelärare Linköpings kommun Sirkka Persson, Rektor Kringlaskolan John Steinberg, fil dr i pedagogik och författare Anne-Marie Körling, grundskollärare, författare och inspiratör Körlingsord.se Separat bokningsbar workshop eftermiddagen den 17 november Kollegial handledning och coachning för gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete Under rubriken Jag hjälper dig - Du hjälper mig demonstrerar John Steinberg en praktisk metod för att för att stötta, uppmuntra och coacha varandra inom kollegiet. Systematisk och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill utveckla sin skola och sin personliga professionalitet. Sagt om konferensen Fokus Förstelärare: Mycket inspirerande och kompetenta föreläsare som ger mig lust och stöd att utföra mitt uppdrag Förstelärare Ängelholm Tack för givande dagar! Förstelärare Plusgymnasiet Norrköping

2 Konferensprogram dag 1 den 16 november Registrering Välkommen till konferensen Hur gör framgångsrika skolor förstelärarens roll och viktiga framgångsfaktorer för skolans utvecklingsarbete Praktiskt exempel på utvecklingsarbete för undervisning mot högre måluppfyllelse Förstelärarreformen i relation till internationella satsningar - forskning som visar på fallgropar och framgång för lärare med liknande reformer i andra länder Hur har framgångsrika skolor lagt upp uppdraget för att få fart på utvecklingsarbetet: o relationen mellan rektor och förstelärare samt hur de leder arbetet tillsammans o hur förstelärare förhåller sig till kollegor och vice versa o hur har kommuner valt att göra med organisationen för förstelärare och varför o vilka är förväntningar på förstelärare - problem/ möjligheter och utmaningar/behov för förstelärare Hur på bästa möjliga sätt ta vara på det frirum som förstelärarrollen innebär och ger - att gå utanför ramarna och stärka professionen Hur samordna utvecklingsarbetet och det kollegiala arbetet på skolan för en gemensam och tydlig utvecklingsprocess Lyssna till exempel på framgångsrika strategier för organisering av förstelärares arbete och förstelärares olika roller och uppdrag i utveckling av undervisning och verksamhet. Daniel som är forskare i pedagogik med fokus på utbildningsreformer och skolutveckling utgår från sin praktiknära forskning som utvärderar och analyserar styrning och ledning, organisation och uppföljning av genomförandet av förstelärarreformen i ett antal kommuner (Kalmar, Ängelholm, Vetlanda, Nässjö och Växjö) samt fördjupade studier om förstelärares ledarskap samt kollegiala arbete. David Alvunger, fil. doktor Linnéuniversitetet Kollegialt lärande med effekt - utveckla samarbetet mellan alla på skolan med fokus på att maximera elevens lärande Hur sprida kunskap genom det kollegiala lärandet där alla är delaktiga och bidrar till utveckling och elevers ökade måluppfyllelse Hur identifiera behov av utvecklingsområden och områden för kollegiets kompetensutveckling - vad måste vi lära oss för att våra elever ska nå måluppfyllelse Former för att ta vara på den kunskap som hela skola besitter hur ta ett grepp om all den befintliga kunskapen Hur förmedla ett kollegialt utvecklingsarbete där alla är delaktiga Praktiska metoder för att integrera det kollegiala lärandet i det dagliga arbetet Strategier i vardagen som synliggör det vi gör hur bättre förstå vår undervisning och vilka effekter det har på eleven Föreläsningens innehåll utgår från forskning om vad som ger effekter på elevers lärande med hjälp av kollegialt lärande, tex. Synligt lärande (Hattie, 2012), Det professionella lärandets inneboende kraft (Timperley, 2012), Att följa lärande (William, 2012), Teachers working together: A dialogue on organizational and cultural perspectives of chinese teachers (Ma, 1993), Nescessary conditions of learning (Marton, 2014) mfl. samt Marias empiriska erfarenhet av att ha arbetat med kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sedan Maria Bergqvist, lärarfortbildare, förstelärare, utbildad ma/no lärare 1-7, Öjersjö Storegård, Partille kommun

3 Maria leder arbetet med kollegialt lärande på sin skola och har arbetat med lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i sin planering, undervisning och utvärdering av undervisning, sedan Praktiskt pedagogiskt utvecklingsarbete med fokus på det kollegiala lärandet, undervisningens innehåll och elevers lärande Lyssna till Sparsörskolan som har arbetat aktivt med skolutveckling under flera år utifrån en vetenskaplig teori om lärande Framgångsrik kollegial planering och utvärdering för att synliggöra om det vi gör i klassrummet har effekt för elevernas lärande: öppna upp klassrummen, synliggöra lärandet för eleverna och lärarna genom tex ämnespedagogiskt kollegium och Public Lesson Utvecklar de kollegiala samtalen med tydliga strukturer som en framgångsfaktor för skolutveckling hur arbeta med gemensam reflektion för att utveckla undervisningen Hur får du kunskap och en översyn av alla nivåer som påverkar undervisningen: elevernas resultat arbetsprocesser/undervisning förutsättningar och organisation för att skapa tillfällen till kollegialt lärande på skolan Praktiska verktyg om tillsammans med analysfrågor stöttar kollegor att komma vidare i sitt utvecklingsarbete med sikte på att det vi gör i klassrum har effekt för att nå förändring i undervisning och innehåll Viktoria Holmesten, rektor Malin Häggström, grundskolelärare år 1-7 Ma/No, förstelärare i matematik, handledare i matematiklyftet, learning study och ämnespedagogiskt kollegium Ann-Marie Antonsson, grundskolelärare 1-7 Sv/So, förstelärare i svenska, samtalsledare BFL, ämnespedagogiskt kollegium och Borås Stads lässatsning, Sparsörskolan, Borås kommun Lunch Lektionsbesök, observation, skuggning, kollegial bedömning praktiska metoder som för skolan utvecklingsarbete vidare Framgångsrika metoder och strukturer för pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete i klassrummet Observationer av andras undervisning - Hur observera, analysera lektioner praktisk tillvägagångssätt, mallar och struktur Vad ska man titta på - vilka är framgångsfaktorerna i undervisningen som ska identifieras; nivå, förväntningar, hur ställs frågor m.m Hur tar du utvecklingsprocessen vidare utifrån observationer så att den blir till nytta för lärare och elever Hur säkra att observationerna blir tillfälle för lärande och inte granskning förarbetet med gemensamma kriterier för observationen, genomförandet och uppföljningen Återkopplingssamtal -hur lägga en grund och förhållningssätt där man ger positiv förstärkning för lärandet Viktiga steg som håller utvecklingsarbetet vid liv och ger kontinuerlig uppföljning som en naturlig del i det dagliga arbetet Effektiva former och metoder där försteläraren bjuder in kollegor i ditt klassrum/undervisning och till det kollegiala lärandet Framgångsrika former för att bjuda in kollegor till din egen vardag; i klassrummet, i diskussionsforum, kollegiala samtal Hur lägga upp lektionsbesök och kollegors observation för att förmedla sin egen yrkesskicklighet och blir till nytta för kollegorna Effektiva strategier som får din kompetens att spilla över till kollegor utan att ta för stor anspråk på deras tid Sirkka Persson, rektor Kringlaskolan Utöver att vara rektor föreläser Sirkka på det statliga Rektorsprogrammet och Rektorslyftet där fokus till stor del är kring ämnet, systematiskt kvalitetsarbete. Sirkka har arbetat aktivt med lektionsbesök sedan 2007 och har en

4 välutformad struktur som används av henne själv samt av förstelärarna på skolan - en viktig framgångsfaktor i Kringlasskolans kvalitetsarbete Eftermiddagskaffe Försteläraren och ledarskapet i klassrummet med effekt på lärandet vad kännetecknar ett ledarskap och en särskilt yrkesskicklig lärare som når fram med sin undervisning Våga vara ledare i klassrummet, var en auktoritet utan att vara auktoritär Strategiskt och situationsanpassat ledarskap med fokus på undervisning och lärande Vilka är de viktigaste faktorerna som har stor effekt på elevernas motivation och lärande fokusområden för att öka elevens måluppfyllelse Hur upprätta en positiv och stödjande relation med varje elev som gynnar inlärningen Strategisk och situationsanpassat ledarskap - hur hitta en lämplig balans mellan lärare kontroll och elev kontroll Hur du som ledare i klassrummet visar ansvar och hanterar: låg motivation, dålig arbetsprestation, otillfredsställande studieresultat, låg engagemang, problematiskt beteende Hur använda checklistor för att säkra en progression och utvecklingsarbete i din undervisning Thomas Nordahl, professor Högskolan i Hedmark i Norge Thomas Nordahl är ett av de ledande namnen inom klassrumsforskning. Han är professor i pedagogik på Högskolan i Hedmark i Norge Konferensens första dag avslutas Konferensprogram dag 2 den 17 november Morgonkaffe Välkommen till konferensens andra dag Få eleverna att nå sin fulla potential metoder och strategier som leder elever och lärare vidare i sin utvecklingsprocess Aktuell forskning, dagens kunskapssyn och de mest effektiva undervisningsmetoderna vad innebär de för undervisningen, det kollegiala lärandet och för dig som förstelärare? Hur vi kan förhålla oss till forskningsresultat och använda dem i undervisningen så att de blir till nytta för eleverna Hur vi skapar en samsyn kring grundläggande kunskapsfrågor som gör lärandet mer effektivt och kunskapsmålen lättare att nå Vilka verktyg elever behöver för lärande - anpassa din undervisning till dagens kunskapssyn med fokus på både fakta och förmågor Effektiva metoder som för lärandet framåt med fokus på elevens utveckling, och gör den synlig för både elev och lärare Ambjörn Furenhed, gymnasielärare och förstelärare Folkungaskolan i Linköping Ambjörn har lång erfarenhet av att arbeta med vetenskaplighet och kunskapssyn ur ett klassrumsnära och kollegialt perspektiv. Just nu skriver han en bok om undervisning tillsammans med Simon Hjort, som ska ges ut av Natur & Kultur. Ambjörn arbetar även som föreläsare för skolpersonal Förmiddagskaffe Håll siktet på elevens lärande och undervisningen Hur når vi ökad professionalism och högre måluppfyllelse genom starkare fokus på arbetet närmast eleven, hur vi omsätter läroplan och skollag till undervisning. Hur förbättra

5 skolan och elevernas resultat genom kollegiala samtala om undervisning. Ta del av Anne-Maries inspirerande föreläsning om hur du som förstelärare genom stolthet får kraft och mod att fokusera på det som leder elever och lärare vidare i utvecklingsprocessen Konferensen avslutas Lunch för deltagare till eftermiddagens workshop Anne-Marie Körling, grundskollärare, författare, inspiratör och debattör Körlingsord.se Separat bokningsbar workshop Kollegial handledning och coachning för gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete Jag hjälper dig. Du hjälper mig Systematisk reflektion för pedagogisk utveckling Co-coaching och kollegial coaching - varför och hur Demonstration på ett coaching samtal utifrån styrkor Att gå från abstraktion till konkretion Utgå ifrån lyckade tillfällen - varför och hur Under eftermiddagen varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektion Under rubriken Jag hjälper dig - Du hjälper mig demonstrerar John Steinberg en praktisk metod för att för att stötta, uppmuntra och coacha varandra inom kollegiet. Systematisk och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill utveckla sin skola och sin personliga professionalitet. Eftermiddagen ger en demonstration av Co-coaching, ett enkelt sätt för att komma vidare i sin utveckling. John Steinberg är fil dr i pedagogik och författare till 48 böcker och 30-e-böcker om pedagogik, ledarskap och mentorskap och känd för sitt engagerande och praktiska sätt att föreläsa. Litteratur: J. Steinberg. Hitta lärarnas guldstunder (Lärarförlaget) John Steinberg beskriver i boken hur vägen till pedagogisk utveckling kan gå genom handledning. Boken ger svar på frågor som: Vad ska du titta på när du besöker ett klassrum, en förskoleavdelning eller ett fritidshem? Hur går handledning och coachning till? Hur skapar man en reflektionskultur på arbetsplatsen?

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt Fokus Förstelärare 2015 Datum: Fokus Förstelärare 2015, Konferens och workshop den november 2015 Konferensanläggning: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm ( ). Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Web Priser Boka innan den 18 juni Boka innan den 30 september Boka efter den 30 september - Ordinarie pris Konferens 5995 kr 5995 kr 5995 kr Workshop 2495 kr 2495 kr 2495 kr Konferens och workshop 6490 kr 6990 kr 7595 kr 2000 kr i rabatt 1500 kr i rabatt 1000 kr i rabatt Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera. Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Endast workshop Konferens och workshop Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser, därefter utgår ingen ersättning av avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus

Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus - med elevens lärande i fokus Konferens den 28-29 januari 2015, Saturnus Konferens, Stockholm Vart är elevhälsan på väg vad innebär elevhälsouppdraget i praktiken kontra läroplan och skola Tvärprofessionellt

Läs mer

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning Forumet som ger dig uppdateringen och de senaste rönen inom specialpedagogiken 2015! Konferens den 22-23 september 2015 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Specialpedagogiskt forum Hjärnan, dess

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Plan, mark och exploatering

Plan, mark och exploatering Citykonferensen Ingenjörshuset den 15-16 april 2015 Mötesplatsen som ger dig expertis och goda exempel som säkrar plan, mark och exploateringsprocessen. Plan, mark och exploatering Framgångsrik markanvisningsprocess

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer