Kollegial handledning och synligt lärande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kollegial handledning och synligt lärande"

Transkript

1 Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande - praktiska verktyg i vardagen med vetenskapligt förhållningssätt och utvecklande lärandekultur Vad säger den senaste forskningen om systematiska vägar för skolutveckling hur omsätta lärdomarna i praktiken? Synligt lärande i klassrummet så skapar du förutsättningar för elevens ökade inflytande kring sitt eget lärande Digitalt kollegialt lärande för pedagogisk vinst och strategiskt stöd i din dagliga undervisning Professionellt relationsbyggande som stöttar viljan till lärande hos eleven förhållningssätt och strategier för bemötande Skapa öppna klassrum med skuggning/kollegieutvärdering och observationer för effektiv undervisning i praktiken Sagt om Kompetentos konferenser: Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning. Umeå kommun Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete Söderhamns kommun Mycket givande och bra konferens, stort plus att vi fick föreläsarnas föredrag Eskilstuna kommun Bra innehåll som speglar ledarskapet och utvecklingsarbetet ur olika vinklar på olika sätt. Har fyllt på min verktygslåda och fått nya tankar Uppsala kommun Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen. Värmdö kommun Talare och praktikfall: Carl-Henrik Adolfsson Linnéuniversitetet Simon Hjort Linköpings kommun Gunnel Thydell Nacka gymnasium Anneli Frelin Högskolan i Gävle Maria Bergqvist Öjersjö Storegård Henrik Hansson Jönköpings Högskola Gunilla Pettersson-Berggren Sjöstadsskolan Dita Pastene Maria Holmqvist-Ericsson Malin Westlund T1-skolorna Annika Görefält T1-skolorna

2 Konferensprogram dag 1, den 5 maj :30-09:00 Registrering 09:00-10:10 Framtidens skolutveckling systematiska vägar för skolutveckling och måluppfyllelse Vad säger den senaste forskningen om vad framgångsrik skolutveckling är och vilka lärdomar går att använda av forskningen? Vilken betydelse har skolledare, lärare och elev för att att nå uppsatta mål? Hur organisera verksamheten för ett praktiskt skolutvecklingsarbete viktiga processer att ta hänsyn till Hur praktiskt mäta, följa upp och utvärdera insatser och arbetssätt? Carl-Henrik Adolfsson fil. dr i pedagogik Linnéuniversitetet Carl-Henrik har en bakgrund som gymnasielärare men är nu verksam som forskare vid Linnéuniversitetet. Hans forskningsområden är skolreformer och styrning av utbildning relaterat till skolans inre arbete. Även relationen mellan forskning och lokalt skolutvecklingsarbete utgör ett forskningsintresse där Carl-Henrik också medverkar i ett antal fleråriga forsknings- och utvecklingsarbeten i samverkan med bland annat Stockholm stad och Kalmar kommun. 10:10-10:20 Bensträckare 10:20-12:30 Synligt lärande genom ett formativt arbetssätt i klassrummet så skapar du förutsättningar för elevers ökade inflytande kring sitt eget lärande Hur synliggör och konkretiserar du kunskapskraven för eleverna? Hur koppla styrdokumenten till synligt lärande att omsätta teori till praktik Hur skapar du en konstruktiv återkoppling till eleverna och hur blir återkoppling ett praktisk verktyg för eleverna att använda i vardagen? Hur skapar du aktiviteter som synliggör lärandet och möjliggör klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter som skapar synliga tecken på elevernas lärande och framsteg Hur aktiverar du eleverna som lärresurser för varandra genom t ex kamratbedömning Hur möjliggör du att eleven blir ägare av sin egen lärprocess genom att förmå den att ta lärandet i egna händer genom t ex självskattning Hur bedriver du konkretare återkoppling som för lärandet framåt och får eleven att tänka till och ta till sig Ur elevperspektiv så låter du eleverna reflektera över sitt lärande och hur de tycker att arbetet fungerar i praktiken Simon Hjort lektor Linköpings kommun På allmän begäran: Simon är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare som i utvärderingarna får 4,8 i betyg av 5 möjliga. Han uppskattas för sin praktiska anknytning och tydliga forskningsförankring. Nu är Simon med igen i ett längre föresläsningspass. Simon är i grunden gymnasielärare men arbetar nu som lektor i Linköpings kommun med att utveckla undervisning. Simons forskning är präglad av närhet i klassrummet och en central del av hans uppdrag handlar om att understödja kollegialt lärande. Metakognition, kreativitet och analytiskt tänkande är specifika intresseområden. 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:30 Skapa öppna klassrum med skuggning/kollegieutvärdering och observationer effektiv undervisning i praktiken Strategier för att stötta och effektivisera undervisningen i klassrummet Hur gå från ett slutet klassrum med ensamarbete i klassrummet till ett öppet kollegialt arbetssätt

3 Hur få till ett förändrat arbetssätt som genomsyrar skolan? Hur kommunicera och visa på syftet och vinsterna med klassrumsbesöket och att synliggöra lärandet för läraren och eleverna i undervisningen? Hur identifiera viktiga aspekter som är intressanta att observera för att få igång en utvecklingsprocess hos läraren? Vad ska du konkret titta på i klassrummet hur observera mönster och systematik i lärar- och ledarrollen i praktiken: Vad händer egentligen i klassrummet? - Hur går undervisningen till? - Hur motiverade och engagerade är eleverna? - Hur skapa förutsättningar så att alla elever blir synliga och bekräftade? - Vad fungerar och vad fungerar inte? - Hur komma vidare i utvecklingsarbetet? - Hur lägga upp samtalen med lärare kring en lektion och ge feedback som leder till reflektion och utveckling av undervisningen Simon Hjort fortsätter... 14:30-14:50 Kaffe 14:50-15:50 Digitalt kollegialt lärande för pedagogisk vinst en modern miljö för kunskaps- och erfarenhetsutbyte Ta del av praktiska erfarenheter hur digitalt kollegialt lärande fungerar och hur det blir ett löpande sätt för erfarenhetsutbyte Hur använder du sociala medier på ett effektivt sätt för nätverkande och stöd för din dagliga undervisning? Så blir det digitala kollegiala lärandet en mer personlig och skräddarsydd lärmiljö för enskilda och specifika behov Hur hantera rädsla och motstånd inför den digitala världen? Gunnel Thydell gymnasielärare Nacka gymnasium Gunnel är gymnasielärare i svenska och engelska och arbetar på Nacka gymnasium. På halvtid arbetar Gunnel också med fortbildning och skolutveckling. Är en av initiativtagarna till Skollyftets MOOC Digitala Skollyftet och det utvidgade kursbegreppet. Delad kunskapskultur och digital öppenhet ligger henne varmt om hjärtat, eftersom det möjliggör lärande och skolutveckling för alla! Blogg: gunnelthydell.se 15:50-16:40 Professionellt relationsbyggande som förutsättning för elevens vilja till lärande i skolan Hur bygger och upprätthåller du relationer till elever som gör att de kan lära och växa? Hur anpassar du ditt bemötande till den enskilde eleven i vardagen? Vilka komponenter ingår i en lyckad undervisningsrelation? Hur gör du för att möta och nå fram till elever där alla andra lärare misslyckats? Hur reparerar du en skadad undervisningsrelation? Anneli Frelin docent och universitetslektor Högskolan i Gävle Anneli är docent och universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle. Med en bakgrund som lärare i grundskolan intresserar hon sig för lärares arbete och professionalitet, särskilt den relationella dimensionen, skolans relationsarbete och frågor kopplade till social rättvisa i skolsammanhang. 16:40 Konferensens första dag avslutas

4 Konferensprogram dag 2, den 6 maj :30 Inledning av konferensens andra dag 08:40-10:00 Gemensamt kollegialt lärande på olika nivåer och tillsammans leda arbetet med utgångspunkt i beprövad erfarenhet och forskningsförankring/ vetenskaplig grund Från att planering och utvärdering av undervisning ses och angrips som en individuell aktivitet till att se och angripa det som en kollektiv aktivitet Med vilket fokus och innehåll bör det kollektiva arbetet genomföras? Hur kan det vetenskapliga förhållningssätt bli en naturlig del av det kollegiala lärandet? Vad är viktigt att tänka på i de kollegiala samtalen för att skapa en utvecklande lärandekultur? Vilka organisatoriska förutsättningar är viktiga för att få det kollegiala lärandet långsiktigt hållbart, systematiskt och som en naturlig del i lärares uppdrag? Skolledares och lärares olika och gemensamma roller i samband med kollegialt lärande Praktiska exempel ges från beprövad erfarenhet i Learning Study, Lesson study, Ämnespedagogiskt kollegium och formativ bedömning Föreläsningens innehåll utgår från forskning om vad som ger effekter på elevers lärande med hjälp av kollegialt lärande, tex. Synligt lärande (Hattie, 2012), Det professionella lärandets inneboende kraft (Timperley, 2012), Att följa lärande (William, 2012), Teachers working together: A dialogue on organizational and cultural perspectives of chinese teachers (Ma, 1993), Nescessary conditions of learning (Marton, 2014) mfl. samt Henrik och Marias empiriska erfarenhet av att ha arbetat med kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet sedan Maria Bergqvist lärarfortbildare, utbildad ma/no lärare 1-7 och Partille kommun Maria leder arbetet med kollegialt lärande på sin skola och har arbetat med kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i sin planering, undervisning och utvärdering av undervisning, sedan Henrik Hansson lärare, lärarfortbildare och forskare Jönköpings Högskola Henrik är just nu tjänstledig från sin lärartjänst och är verksam forskare på Jönköpings Högskola. Hans forskningsområde är kollegialt lärande på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 10:00-10:30 Kaffepaus 10:30-11:30 Maria Bergqvist och Henrik Hansson fortsätter 11:30-12:30 Undervisning på vetenskaplig grund för att säkra skolresultaten hur praktiskt omsätta forskningsresultat och beprövad erfarenhet i klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad är det? Hur säkerställa att vi lägger tid på rätt saker i klassrummet implementering av beprövad erfarenhet och den senaste forskningen i det praktiska arbetet i klassrummet Hur implementera evidens/aktuell forskning/teori när man lägger upp och planerar arbetet? Vilka processer i utvecklingsarbetet leder fram till en skolförbättring och vad innebär det att leda dessa processer? Hur utvärdera och bedöma att undervisningen bedrivs utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Gunilla Pettersson-Berggren Sjöstadsskolan Gunilla är lärare i sv, so, ma 1-5 samt är handledare i learning study. Gunilla är dessutom intresserad av skolutveckling.

5 12:30-13:30 Lunch 13:30-14:30 Två lärare i samma klassrum ett framgångsrikt och effektivt verktyg för kollegial kompetensutveckling och skolutveckling Hur blir två lärare vid varje undervisningstillfälle ett praktiskt och konkret verktyg för att se vad som fungerar bra i undervisningen respektive mindre bra Så bidrar lärarna till att medvetandegöra och synliggöra för varandra sin egna insats som pedagog och hur man eventuellt kan lägga upp delar av undervisningen annorlunda Vilka är de konkreta vinsterna och hur praktiskt utvärdera arbetssättet? Hur stötta och motivera lärare att utveckla sin förmåga att undervisa både individuellt och hela klassen? Ta del av praktiska exempel på professionella och strukturerade samarbetsformer som säkrar undervisningskvaliteten Hur stötta lärarna att utveckla sina undervisningsmetoder och hur få alla med sig i utvecklingsprocessen hur skapa lusten till utveckling? Strukturer för lärandeprocesser integrerade i varje rektors, lärares och elevs vardagliga arbete Hur skapa stödprocesser där varje enskild rektor, lärare och elev får syn på sitt lärande genom systematisk utvärdering Dita Pastene Maria Holmqvist-Ericsson Dita undervisar i åk 1-6 sv och bild åk 4-9 och har arbetat länge i tvålärarskap. Maria undervisar i engelska och svenska åk 7-9 har också arbetat länge i tvålärarskap. Båda arbetar även med skolutveckling. 14:30-14:50 Kaffepaus 14:50-16:10 Hur leda och driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete med fokus på kollegialt och synligt lärande Så sätter du som ledare upp tydliga mål utifrån var är vi nu? Vart ska vi? Hur når vi målen? Hur får du alla medarbetare delaktiga i utvecklingsarbetet trots att alla kanske inte är redo? Hur skapar du förutsättningar för lärare att jobba effektivare i klassrummet utifrån tydligare visioner, tankar och idéer? Hur ser du till att lärare träffar varandra systematiskt och reflekterar över det synliga- och formativa bedömningsarbetet? Kollegial utvärdering och handledning av kollegor läromöten och kollegial feedback där lärarnas arbete synliggörs Vad innebär konstruktiv feedback och hur får du det att fungera på alla nivåer? Hur skapa en naturlighet och ett arbetsklimat i att kritiskt granska sitt eget och andras arbete och ge konstruktiva synpunkter, förslag och lösningar Praktiskt analysarbete för att diskutera och utvärdera tillsammans vad vi gör och vart våra insatser leder Systematik och struktur för att praktiskt identifiera vad som är lyckosamt av det vi gör och hur sprida det vidare ut i klassrummen? Hur arbeta med kollegial utvärdering för att mäta kvaliteten på det pedagogiska arbetet kontra vad målen i läroplanen säger? Malin Westlund rektor T1-skolorna, Linköpings kommun Annika Görefält och arbetslagsledare, T1-skolorna, Linköpings kommun Malin och Annika arbetar på T1-skolorna i Linköping där de sedan tre år tillbaka arbetar i kollegiala lärandegrupper där alla skolans lärare deltar. Malin leder arbetet och Annika Görefält är arbetslagsledare och och har en roll som gruppledare i detta arbete. 16:10 Konferensen avslutas

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt Kollegial handledning och synligt lärande Datum: Konferens 5-6 maj 2015 Konferensanläggning: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm ( ). Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Web Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Priser Boka t.o.m. 20 mars Boka efter 20 mars Konferens 5995 kr 6995 kr Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera kr i rabatt Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken

Forskning för klassrummet Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Men vad betyder det och hur kan man göra? I den här kunskapsöversikten har Skolverket samlat klassrumsnära rön som diskuterats flitigt

Läs mer

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap kapitel 6 Pedagogiskt ledarskap Vad är pedagogiskt ledarskap? Trots att diskussionen om hur rektors pedagogiska ledarskap ska balanseras mot lärarnas autonomi har pågått sedan 1946 års skolkommission finns

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Skolinspektionens rapport 2010:15 Diarienummer 40-2010:71 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens

Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projektplan för att utveckla och fördjupa lärares läroplans- och bedömarkompetens Projekt runt kunskap och bedömning Syftet med projektet är att utveckla och fördjupa läroplan- och bedömarkompetens. Genom

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Kvalitetsgranskning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:8 Diarienummer 400-2011:3032 Stockholm

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson

FORSKNING I KORTHET 2014:2. Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning. av Andreia Balan och Anders Jönsson FORSKNING I KORTHET 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell forskning av Andreia Balan och Anders Jönsson Forskning i korthet 2014:2 Bedömning för lärande en vägledning utifrån aktuell

Läs mer

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan.

En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. n e g n i n s i v r e d n u i g n Framgå En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan. Skolinspektionen Dnr 2010:1284 Foto: Ryno Quantz, Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL

Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp ATT LEDA LÄRANDE SAMTAL Hans-Åke Scherp. Att leda lärande samtal (Andra tryckningen) ISBN 91-85019-50-X Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Omslagsbild: Uwe Hamayer, Kiel Tryck:

Läs mer

Fysik utan dragningskraft

Fysik utan dragningskraft Kvalitetsgranskning Rapport 2010:8 Fysik utan dragningskraft En kvalitetsgranskning om lusten att lära fysik i grundskolan Skolinspektionens rapport 2010:8 Diarienummer 40-2009:1000 Stockholm 2010 Foto:

Läs mer

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen ELEVHÄLSAN Elevhälsans uppdrag främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen av Agneta Nilsson ISBN 978-91-7559-027-1 Denna artikel fi nns att ladda ner på www.skolverket.se/elevhalsa Grafi

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer