FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016"

Transkript

1 Tidigare år har konferensen blivit fullsatt anmäl dig idag! Konferens och workshop den januari Bonnier Conference Center i Stockholm FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016 analyser och pedagogiskt ledarskap för ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete Så görs en verklig analys av verksamhetens nuläge för att identifiera utvecklingsområden vad krävs av förskolechefen, verksamheten och det fortsatta utvecklingsarbetet? Strategier som säkrare ett helhetsgrepp om det systematiska kvalitetsarbetet utifrån läroplanens alla delar Hur leda och organisera för effektiva team med möjlighet för reflektion och analys i förskoleverksamheten modeller som tydliggör, engagerar och sätter barnets lärande i fokus Systematiskt kvalitetsarbete utifrån beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund hur ger du förutsättningar för en lärande organisation i vardagsarbetet Nya möjligheter och arbetsmetoder som utvecklar ett systematiskt dokumentationsarbete byggt på kollegialt lärande Speciellt inbjuden Torkel Klingberg, professor Karolinska Institutet Barns utveckling och lärande systematisk kvalitetsutveckling som utgår från den senaste hjärnforskningen Torkel Klingberg professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Ta del av nya rön inom hjärnforskning som hjälper oss att förstå barns utveckling, lärande och den viktiga anknytningen. Hur skapa en kvalitetssäkrad pedagogisk verksamhet i förskolan utifrån den senaste hjärnforskningen? Separat bokningsbar workshop eftermiddagen den 29 januari Coachande förhållningssätt som driver en utvecklingsprocess och garanterar kvalitetsutveckling Under en inspirerande eftermiddag förmedlar John Steinberg, fil dr i pedagogik och författare, en praktisk metod för att stötta, uppmuntra och coacha enskilda pedagoger eller hela grupper att komma vidare i förskolans utvecklingsarbete. Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om man vill utveckla sin förskoleverksamhet och sin professionalitet som förskolechef. Fotograf Michael Steinberg Talare och praktikfall: Karin Alnervik Lektor, Högskolan i Jönköping och HallonEtt förskolor Inger Fält Fil.mag i pedagogik och universitetsadjunkt, Linnéuniversitetet Christina Stina Werlid Förskolechef, Göteborgs stad Lill Otterberg Förskollärare och utvecklingsansvarig, Göteborgs stad Torkel Klingberg Professor, Karolinska institutet Kirsi Phil Förskolechef, Huddinge kommun Lena Mellström Utvecklingsstrateg, Falu kommun Catarina Larsson Utvecklingspedagog, Falu kommun Peter Fowelin Organisations- och ledarskapskonsult och f.d. SO-lärare, Dialog & Ledarskap John Steinberg Fil.dr. i pedagogik och författare Christian Eidevald Förskollärare, fil.dr i pedagogik och lektor, Stockholms universitet Sagt om Kompetentos tidigare konferenser Mycket inspirerande och kompetenta föreläsare som ger lust och stöd att utföra mitt uppdrag Ängelholms kommun

2 Konferensprogram dag 1, den 28 januari Registrering Välkommen till konferensen Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan hur uppnå en utveckling på vetenskaplig grund Hur bryta ner läroplanen och öka förståelsen för uppdraget och begrepp hur kvalitetssäkra att du arbetar med hela läroplanen utifrån: > Barnsyn i förskolan > Kunskapssyn och lärande i förskolan > Barns delaktighet och inflytande Hur systematiskt följa vardagsarbetet för ett större helhetsgrepp om kvalitetsarbetets alla delar i verksamheten? Vad innebär en analys utifrån förskolans förstärkta uppdrag vad ska synliggöras för att identifiera utvecklingsområden och kvalitetssäkra verksamheten på ett vetenskapligt sätt? Praktiska exempel på hur förskolor närmat sig att systematisera analyser av verksamhetsutveckling Christian Eidevald, förskollärare, fil.dr i pedagogik och lektor i Barn och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan Stockholms universitet Christian har skrivit boken Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? där han beskriver hur man kan genomföra systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. I skollagen står att förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Men vad innebär vetenskaplig grund? Och hur kan man systematisera dokumentationer och analyser på ett vetenskapligt sätt? Förmiddagskaffe Styrning och arbetssätt för analys, reflektion och utveckling i förskola Dokumentation ett begrepp i förskola, hur kan den leda till utveckling och förbättringsmöjligheter för barnen? Vilka krav ställs på dokumentationen för att möjliggöra en analys som grund för utveckling och förbättring när blir dokumentationen pedagogisk och ett underlag för analys? Hur kan barns förändrade kunnande visa på utvecklingsbehov i verksamheten? Hur arbeta bort komplexiteten i analysarbetet och enklare se mönster för framgång och utvecklingsbehov i vardagsarbetet? Hur säkra att utvecklings- och analysarbetet är förankrat i forskning och beprövad erfarenhet? Inger Fält, filosofie magister i pedagogik och universitetsadjunkt Linnéuniversitetet Inger har ett stort intresse för ledning och styrning av verksamheter och har 25 års erfarenhet som skolledare i förskola, grundskola och gymnasieskola. Sedan 2010 arbetar Inger med mål- och resultatstyrningskursen på Rektorsprogrammet och har kursansvar för Rektorslyftet. Dessutom kommer hon att ha kursansvar för Förskolechefslyftet som startar i höst Lunch Kollegialt lärande i förskolan- praktiskt systematiskt kvalitetsarbete som utgår från pedagogernas kompetens, valda utvecklingsområden och ett gemensamt dokumentationsmaterial Hur beprövad erfarenhet sprids via goda exempel och leder till ökat lärande för varje barn och vuxen effektiva former och lärmiljöer för kollegialt lärande Fokusområden för det kollegiala lärande var ska man fokusera för största möjliga effekt i verksamheten

3 Hur du som förskolechef och handledare stödjer kollegialt lärande med läroplanen som huvudprocess Steg för steg viktiga framgångsfaktorer för att gå från erfarenhetsutbyte till faktiskt lärande Christina Stina Werlid, förskolechef Örgryte/Härlanda, Göteborgs Stad Lill Otterberg, förskollärare, utvecklingsansvarig och leder områdets lärgrupper Örgryte/Härlanda, Göteborgs Stad Örgryte/Härlanda har utvecklat en framgångsrik modell som inbegriper all personal i kollegialt lärande och som leds av förskollärarna. Du får ta del av hur de genomför handledningen samt organiserar, planerar och rapporter allt kollegialt lärande där fokus är förskolans kvalitetsarbete Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg att utveckla ett systematiskt dokumentationsarbete byggt på kollegialt lärande Lyssna till Karin Alnervik som fokuserar på hur man får pedagogisk dokumentation systematiserat och till en viktig del i en lärande organisation. Analys och reflektion av dokumentationsarbete bygger på delaktighet och gemensamt ansvar för förskolans barn, det gemensamma fortbildningsarbetet och är en viktig del i föräldrasamarbetet. Du får ta del av det centrala innehållet i Karins uppmärksammade avhandling Men så kan man också tänka! Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan samt strukturer och strategier för det systematiska dokumentationsarbetet på HallonEtt i Jönköping. Lyssna till både forskningsresultat och konkreta exempel från förskolans verksamhet. Karin Alnervik, lektor Högskolan i Jönköping Karin arbetar som lektor på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och disputerade Karin driver även förskolorna HallonEtt i Jönköping tillsammans med sin man med en strävan att verksamheten ständigt utvecklas, förändras, förbättras och förnyas Bensträckare Barns utveckling och lärande systematisk kvalitetsutveckling som utgår från den senaste hjärnforskningen Den lärande hjärnan om barns kognitiva funktioner, minne och utveckling Allt lärande sker i hjärnan den senaste forskningen om hjärnans utveckling hos barn och dess kognitiva funktioner vid inlärning Hur påverkas barns hjärna och möjlighet till utveckling av gener, stress, fysisk aktivitet och relationer? Vad krävs för att ge barns hjärnor de bästa förutsättningarna att utvecklas? Hur fungerar barns minnessystem och hur utvecklas minnet? På vilket sätt påverkar relationer och anknytningen hjärnans utveckling? Lyssna till hur nya rön inom hjärnforskning kan hjälpa oss förstå hur barns lärande utvecklas. Vi kan nu förstå mekanismerna bakom inlärningsproblematik och hur de hänger samman. Hjärnans utveckling styrs delvis av gener, men miljöns effekter, alltifrån den tidiga uppväxten till stimulans, musicerande och stress bidrar starkt till att forma hjärnan. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap Karolinska Institutet Torkels forskning handlar om hjärnans utveckling under barndomen, och han leder ett stort projekt om svenska barns utveckling. Torkel har erhållit flera priser för sin forskning, bland annat Axel Hirsch pris 2010, och Gustafssons pris i medicin publicerade han boken Den översvämmade hjärnan, som översatts till sex andra språk. I mars 2011 utkom hans andra bok Den lärande hjärnan Konferensens första dag avslutas

4 Konferensprogram dag 2, den 29 januari Morgonkaffe Välkommen till konferensdag Förskolechefens roll och ansvar leda och organisera systematiskt kvalitetsarbete utifrån förskolans uppdrag, beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund Det stärkta ledningsansvaret som förskolechef vad innebär ledarskapet roll, förhållningssätt och säkerställning av alla centrala delar utifrån läroplanen Hur kan du som förskolechef arbeta för en likvärdighet i kvalitet för barnen? Viktiga prioriteringar och ställningstagande att göra utifrån nationella mål och din förskolas specifika behov och nuläge Vilket utrymme har du att delegera ansvar och beslut i organisationen? Kirsi Phil, förskolechef Huddinge kommun Kirsi är förskolechef för en stor förskoleenhet, 32 avdelningar from januari Hon är förskollärare i grunden och även utbildad pedagogista med stor fokus på kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling i sina verksamheter. Hon har även tilldelats utmärkelsen årets ledare 2012 inom kategorin förskola i Huddinge Stödprocesser och utvecklingsmodeller som stödjer förskolechefen i att uppfylla sitt uppdrag Med fokus på att planera, följa upp, analysera och utveckla verksamheten Praktiskt systematiskt utvecklingsarbete på alla nivåer; huvudmanna-, förskolechefs samt enhets och pedagognivå Läroplansuppdraget i fokus strukturer för att göra kvalitetsarbetet hanterbart, meningsfullt och till nytta för hela arbetslaget och barnen Så har vi tagit fram nya strategier och modeller för att följa upp och stärka det systematiska kvalitetsarbetet i vardagsarbetets alla delar Hur sätta rutiner för att analys- och utvecklingsarbetet fortsätter över tid och ger kontinuerligt lärande för både barn och vuxna Digitala verktyg och stöd för att driva utvecklingsarbetet framåt på förskolechefs samt enhets- och pedagognivå Lena Mellström, utvecklingsstrateg Falu kommun Catarina Larsson, utvecklingspedagog Falu kommun Förmiddagskaffe Organisera för effektivt utvecklingsarbete i team/ arbetslag med utrymme för reflektion och analys i förskoleverksamheten Lösningsinriktat förhållningssätt som ett sätt att få personalen att förstå värdet av systematiskt kvalitetsarbete och andra förbättringsinsatser Praktisk och konkret arbetsmodell för framgångsrikt förändrings- och utvecklingsarbete i nära samarbete med pedagogerna och med barnets intresse i centrum Hur skapa förutsättningar för effektiva, lärande arbetslag och team Hur säkra att utgångspunkten för verksamheten är barnens intresse och behov? Vad är motstånd och hur kan jag som ledare hantera det? Hur säkrar du att både den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet fungerar och kan prioriteras? Peter Fowelin, organisations- och ledarskapskonsult och f.d. SO-lärare Dialog & Ledarskap

5 Peter har gett ut boken Från motstånd till möjlighet att leda förändringsarbete i förskola och skola och skriver regelbundet i Lärarförbundets tidskrifter Pedagogiska magasinet och Chef & Ledarskap. Peter presenterar praktiska och konkreta arbetsmetoder för hur du tillsammans med ditt arbetslag eller ledningsgrupp steg för steg skapar förutsättningar för ett framgångsrikt kvalitetsarbete. Fokus ligger på ett lösningsfokuserat förhållningssätt, som är ett effektivt sätt att vända motstånd mot förändring till nya möjligheter där alla är med Konferensen avslutas Lunch för workshopdeltagarna Separat bokningsbar workshop den 29 januari, kl Coachande förhållningssätt som driver en utvecklingsprocess och garanterar kvalitetsutveckling Systematiska och disciplinerade samtal om pedagogiska frågor är vägen framåt om du vill utveckla din förskoleverksamhet och professionalitet som förskolechef. Under en inspirerande och engagerande eftermiddag demonstrerar John Steinberg en praktisk metod för att stötta, uppmuntra och coacha enskilda pedagoger eller hela grupper i utvecklingsarbetet. Eftermiddagen ger en demonstration av Co-coaching, ett enkelt sätt att komma vidare i sin utveckling. Metoden är utvecklad för att stärka kollegiets gemensamma lärande och höja kompetensnivån där individens inneboende potential och unika resurser tas tillvara. Du lär dig att använda flera effektiva coachverktyg som du har direkt praktisk användning av i arbetet som förskolechef. Under eftermiddagen varvas teori med interaktiva diskussioner och reflektion Coachande förhållningssätt som driver en utvecklingsprocess och garanterar kvalitetsutveckling Vad innebär ett coachande förhållningssätt Systematisk reflektion för pedagogisk utveckling Co-coaching och kollegial coaching varför och hur Demonstration på ett coaching samtal utifrån styrkor aktivt lyssnande och kraftfulla frågor Att gå från abstraktion till konkretion Utgå ifrån lyckade tillfällen varför och hur Fotograf Michael Steinberg John Steinberg är fil.dr i pedagogik och författare till 48 böcker och 30-e-böcker om pedagogik, ledarskap och mentorskap och känd för sitt engagerande och praktiska sätt att föreläsa. Sagt om Kompetentos konferenser: Mycket spännande och intressant. Bra blandning av talare och ämnen Borås stad Det har verkligen varit en konferens av mycket hög kvalitet som gett mig många tankar och idéer inför mitt fortsatta arbete, Pajala kommun Bästa konferensen på länge. Bred kompetens hos föreläsarna från olika yrkeskategorier. Lämnar konferensen med ett leende på läpparna Stockholms stad

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt FRAMTIDENS FÖRSKOLA 2016 Datum: Framtidens Förskola januari 2016 Konferensanläggning: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21,Stockholm, tel: Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Web Priser Boka före den Boka före den Ordinarie pris 30 oktober 18 december Konferens kr kr kr Workshop kr kr kr Konferens + workshop kr kr kr kr i rabatt kr i rabatt Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera kr i rabatt Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Endast workshop Konferens och workshop Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av Kompetentos konferenser, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning. Vid avbokning tas en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!

Fokus Förstelärare 2015 med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse

Fokus Förstelärare 2015 med uppdrag att utveckla undervisningen för effekt på elevers måluppfyllelse Nytt program 2015 - för andra året kommer ett uppdaterat och skräddarsytt program med fokus på förstelärarens uppdrag. Konferens den 16-17 november Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Fokus Förstelärare

Läs mer

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten

Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör skillnad i den praktiska verksamheten Skräddarsytt program för dig som förskolechef! OBS! Nytt tillfälle Konferens 25-26 maj 2015 Bonnier Conference Center, Stockholm Framtidens förskola 2015 Systematiskt kvalitetsarbete som lyfter och gör

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling ens förskola mot högre måluppfyllelse 2014 Konferens och seminarium, den 13-14 november, Elite Palace Hotell, Stockholm

Läs mer

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning

Specialpedagogiskt forum Inkludering extra anpassning, särskilt stöd och åtgärdsprogram motivation och handledning Forumet som ger dig uppdateringen och de senaste rönen inom specialpedagogiken 2015! Konferens den 22-23 september 2015 Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Specialpedagogiskt forum Hjärnan, dess

Läs mer

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus

Elevhälsa i samverkan - med elevens lärande i fokus - med elevens lärande i fokus Konferens den 28-29 januari 2015, Saturnus Konferens, Stockholm Vart är elevhälsan på väg vad innebär elevhälsouppdraget i praktiken kontra läroplan och skola Tvärprofessionellt

Läs mer

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den 19-20 mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Nyhet! Välkommen till en högaktuell konferens för dig som utvecklar förskolan: FÖRSKOLA I UTVECKLING Hur du möter nya förutsättningar för förskolan och

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen

så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Välkommen till konferensen KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 14-15 november 2012 Westmanska

Läs mer

Plan, mark och exploatering

Plan, mark och exploatering Citykonferensen Ingenjörshuset den 15-16 april 2015 Mötesplatsen som ger dig expertis och goda exempel som säkrar plan, mark och exploateringsprocessen. Plan, mark och exploatering Framgångsrik markanvisningsprocess

Läs mer

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA

BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! BÄTTRE SKOLSTART FÖR NYANLÄNDA UR INNEHÅLLET De nya juridiska regelverken och lagändringarna kring nyanlända elever mottagande och skolgång (proposition

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping Förskolan ett omsorgsfullt lärande 15 16 oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2015

Framtidens skol- och förskolemiljö 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 2-3

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN

FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA MEDBORGARSERVICE I KOMMUNEN NATIONELL KONFERENS 21 OKTOBER 2015 STOCKHOLM UR INNEHÅLLET Så kan du ta ett helhetsgrepp och arbeta mer

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje

Skolbibliotek 2011. Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt centrum, Södertälje Skolbibliotek 2011 AKTUELL FORSKNING & HÖGINTRESSANTA PRAKTIKFALL Nya krav, möjligheter och metoder! TALARE Anette Holmqvist Skolverket Monika Johansson Bibliotekshögskolan, Borås Henrik Widaeus Pedagogiskt

Läs mer

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014

Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens skol- och förskolemiljö 2014 Strategisk planering av långsiktigt hållbara skolmiljöer anpassade för moderna arbetssätt i skolan KONFERENS 14-15

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Svanens förskola Norrköping Granskning genomförd i november 2012 av Annika Gabrielsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Svanens förskola

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer