Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Matematiksvårigheter och dyskalkyli Tidigare upptäckt Motiverande undervisning Effektivare pedagogiska verktyg"

Transkript

1 Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm, den mars 2015 De 10 första som anmäler sig får boken Värt att veta om dyskalkyli av Markus Björnström Matematiksvårigheter och dyskalkyli En skräddarsydd konferens för specialpedagoger, speciallärare, klasslärare, mattelärare och rektorer där du får erfarenhetsutbyte med kollegor från hela landet. Lär dig mer om moderna pedagogiska metoder i samband med matematiksvårigheter hos elever. Dyskalkyli vad säger den senaste forskningen och praktisk arbetsmetodik för att stärka elevers möjligheter till måluppfyllelse Vad betyder matematiksvårigheter i praktiken och hur anpassar du insatser utifrån olika problem? Barns matematiska utveckling och taluppfattning så lägger du grunden redan i tidiga åldrar TIM Tidig Intensiv Matematikträning konkret verktyg vid matematiksvårigheter som främjar elevens matematiska förmåga Kognitivt lärande vid matematiksvårigheter vilka faktorer är mest avgörande för elevens förmåga att ta till sig matematisk kunskap? Kollegialt lärande vid matematiksvårigheter ett framgångsrikt verktyg för den pedagogiska utvecklingen i klassrummet Talare och praktikfall: Carl E Olivestam professor, Stockholm Madeleine Löwing, fil.dr och lektor, Göteborgs universitet Doris Lindberg speciallärare, Carlssons skola Carina Hägervik specialpedagog, Runbyskolan Markus Björnström leg logoped och speciallärare, Lemshaga akademi Ann-Sophie Tillnert lärare, Sjöstadsskolan Gunne Bergström lärare, DYOM consulting Anna Karlsson speciallärare, Rålambshovsskolan Eva Andersson biträdande rektor, Rålambshovsskolan Separat bokningsbar workshop eftermiddagen den 20 mars: Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får lära dig mer om hur digitala och webbaserade hjälpmedel blir ett pedagogiskt verktyg för barn med matematiksvårigheter. Workshopen leds av Anna Karlsson, speciallärare och Eva Andersson, biträdande rektor på Rålambshovsskolan Sagt om Kompetentos konferenser: Otroligt givande dagar! Mycket input som startar tankar! Falköpings kommun Mycket givande och bra konferens, stort plus att vi fick föreläsarnas föredrag Eskilstuna kommun Har fått mycket användbara verktyg. Bra med forskning/metodik i blandning. Umeå kommun Mycket kunniga föreläsare, intressanta ämnen och infallsvinklar, givande! Danderyds kommun

2 Konferensprogram dag 1, den 19 mars Registrering Välkommen till konferensen Den senaste forskningen om generella matematiksvårigheter hos barn Vad säger forskningen om de bakomliggande faktorer som bidrar till matematiksvårigheter? Vad betyder matematiksvårigheter i praktiken och hur anpassar du insatser utifrån olika problem? Hur kan du anpassa matematikundervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter? Hur ger du elever med båda svårigheterna större möjlighet att delta i undervisningen utifrån sina egna förutsättningar genom att göra matematiken tillgänglig för alla Madeleine Löwing är fil.dr i matematikämnets didaktik och lektor vid Göteborgs universitet. Hon har lång erfarenhet av lärarutbildning samt forskning och utvecklingsarbeten med inriktning mot den grundläggande matematikinlärningen. Skolverkets Diamant diagnoser är ett exempel på hennes utvecklingsarbete Bensträckare Kognitivt lärande vid matematiksvårigheter senaste forskningen kring hur hjärnan arbetar Vilka faktorer är mest avgörande för elevens förmåga att ta till sig matematisk kunskap och hur anpassa undervisnings- och lärandeprocessen utifrån det? Hur ska du som lärare omsätta kunskapen om barns kognitiva utveckling till praktisk matematikundervisning i klassrum? Hur använder du arbetsminnesträning som ett motivationshöjande verktyg? Hur du med stöd av arbetsminnesträning ökar koncentrationen, uppmärksamheten, impulskontrollen och förbättrar elevers läsförståelse och matematiska förmåga Hur du genom arbetsminnesträning ger eleverna ökat självförtroende, bättre stresstålighet och högre arbetskapacitet för matematikinlärning Carl E Olivestam är professor i utbildningsvetenskap med inriktning på lärarutbildning. Han har bl a varit ledare för en tvärvetenskaplig projektgrupp bestående av forskare i neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin och forskare i pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Resultatet blev ämnet neurodidaktik. Förutom ett antal forskningsrapporter utgavs också ett läromedel för lärare med Olivestam och Aadu Ott som författare: När hjärnan får bestämma - Om undervisning och lärande: Inflytelserika didaktiska traditioner & Nyorienterande neurodidaktik Frågestund och diskussion utifrån Carls anförande Lunch Barns matematiska utveckling och taluppfattning så läggs grunden redan i tidiga åldrar Vad är god taluppfattning och hur kan du hjälpa barnen att bygga upp den? Hur bidrar det kollegiala lärandet till att utveckla barns matematiska förmåga? Hur arbetar du konkret med flexibla grupper och vilka är fördelarna? Från konkret arbete med laborativt material till det matematiska språket Hur anpassar du problemlösning till alla elevers förutsättningar? Hur leda och utvärdera ett systematiskt kvalitetsarbete? Några exempel på formativ bedömning Doris Lindberg är speciallärare med inriktning matematik på Carlssons skola; en Fk-åk 9 skola. Doris har arbetat som läromedelsförfattare sedan 1990 men har nu övergått till att vara med att skapa matematiska appar.

3 Kaffe Doris Lindberg fortsätter Bensträckare Framgångsrik intensiv matematikundervisning för bättre studieresultat för alla elever med matematiksvårigheter Vad innebär intensivundervisning i praktiken? Vad ställer det för krav på både elev och lärare för att lyckas och uppnå goda studieresultat? Hur får du även föräldrar engagerade och stöttande i elevens intensiva och omfattande arbete Hur utvärdera insatserna och hur går du vidare med matematikundervisningen? Carina Hägervik är specialpedagog och arbetar på Runbyskolan sedan Carina arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Runbyskolan har utarbetat ett program för att tidigt upptäcka elever som har svårigheter i matematik. Detta program fick de Kungliga vetenskapsakademins Ingvar Lindqvist pris för med motiveringen: Runby skolan tilldelas 2013 års Ingvar Lindqvist pris i matematik för att de med vetenskapliga metoder framgångsrikt utvecklat och drivit ett program för intensivträning i matematik vid skolstart. Det framtagna materialet för elever, lärare och föräldrar hjälper alla elever att nå målen Konferensens första dag avslutas Konferensprogram dag 2, den 20 mars Morgonkaffe Välkommen till konferensens andra dag Dyskalkyli den senaste forskningen och praktisk arbetsmetodik för att stärka elevers möjligheter till måluppfyllelse Vad säger den senaste forskningen om dyskalkyli och hur skiljer det sig från generella matematiksvårigheter? Dyskalkyli som ett medicinskt begrepp men vad innebär det i den pedagogiska vardagen? Tidig upptäckt och tidiga insatser hur går man till väga? Markus Björnström är leg logoped och speciallärare vid f-9-skolan Lemshaga akademi i Värmdö kommun. Han har lång erfarenhet av utredning av barn och vuxna med stora matematiksvårigheter. Markus föreläser och handleder på grundskola och universitet Individanpassad och strukturerad matematikundervisning som skapar bättre förutsättningar för motiverade elever och högre måluppfyllelse Inspirerande och roligare matte i skolan! Hur hjälper och stöttar du eleverna att hitta matten och att väcka lust och intresse för ämnet Hur organiserar du matematikundervisningen på bästa sätt där variation och kommunikation på rätt abstraktionsnivå skapar förutsättningar för eleven att utveckla matematisk förståelse, begreppsutveckling och matematiska strategier Hur anpassa matematikundervisningen där alla elever ges plats och utrymme trots olika förutsättningar? Hur arbeta med lärmiljöer och nya arbetssätt för att stimulera matematikutveckling och matematikundervisning? Hur organiserar du en problemformulerad undervisning som får eleverna att börja tänka och diskutera matte? Så ger du eleverna feedback i klassrummet, lyfter dem i sitt lärande och ökar engagemanget och lusten att gå vidare med nya uppgifter Nya möjligheter och förutsättningar för eleverna att jobba tillsammans i klassrummet trots olika nivåer och svårighet

4 Öka elevers självförtroende och motivation för matematik - nya möjligheter att knäcka koden hos barn som har dåligt självförtroende för matematik Så blir du en inspiratör för eleverna att vända en negativ spiral - att komma vidare trots flera år av motgångar och svårigheter i matematik Hur bemöter du barn som tidigt fått emotionella blockeringar när det gäller matematik? Vilka metoder finns för att stimulera till nyfikenheten hos eleven för matematik samt att öka tron på sin matematiska förmåga trots lång negativ erfarenhet Hur bemöter du elever som har gett upp och inte kan se någon praktisk användning av matematik? Ann-Sophie Tillnert är lärare och har behörighet att arbeta på grundskola och gymnasiet i biologi och kemi. Efter att ha kommit i kontakt med begreppet dyskalkyli och lärt sig att använda Adlers screeningtester, har hon alltid arbetat med olika typer av stödgrupper i matematik parallellt med de vanliga grupperna. På den nuvarande arbetsplatsen, Sjöstadsskolan i Stockholm, genomförs kontinuerligt olika Learning Study-studier och undervisningen planeras utifrån det tänkandet Kaffe Hur stödja vid matematiksvårigheter och stimulera till matematikutveckling hos alla elever Matematiksvårigheter ur ett matematikdidaktiskt perspektiv Vad är matematiksvårigheter och vad beror det på? Vad vet vi om hur eleverna lär matematik varför hamnar en del i svårigheter? Vilken roll och funktion spelar olika hjälpmedel för matematiskt lärande? Hur kartlägga en elevs matematiska förmågor mer i detalj? Vilken matematik ska vi erbjuda eleverna hur arbeta med matematik så att alla elever får stimulans och utvecklas? Matematiska resonemang och samband effektivt verktyg för att få eleven att förstå tal och matematiska begrepp Kommunikation och resonemang mellan lärare och elever är kärnan för ökad matematisk förståelse Hur använder du samtal och resonemang som ett effektivt verktyg att få eleven att förstå tal och matematiska begrepp Beröm stöd, uppskattning och stimulans så stärker du elevens självförtroende genom att uppmuntra till det som fungerar och fokusera på det som är positivt Så uppmuntrar du till diskussion och resonemang kring olika problemlösningar för att uppnå större förståelse för ord och matematiska begrepp Gunne Bergström är förskollärare, grundskollärare ma/ no samt auktoriserad utredare av dyskalkyli och utbildad inom specialpedagogik. Gunne har arbetat på gymnasienivå som speciallärare i matematik och som specialpedagog sedan 90-talet. Gunne har haft möjlighet och förtroende att arbeta kurs- och årskurslöst med gymnasieelever i matematik under många år. Eleverna har mötts på sin nivå, och med hänsyn till deras förmågor har man arbetat sig fram till aktuell kurs. Ofta har det handlat om ominlärning av hela matematiken. Gunnes föreläsning bygger på den erfarenhet och den kunskap hon har via nära och individuell undervisning Konferensen avslutas Lunch för workshopdeltagare

5 Separat bokningsbar workshop den 20 mars kl : Digitala och webbaserade hjälpmedel vid matematiksvårigheter för att stimulera till bättre studieresultat Under eftermiddagen bjuder vi in till en workshop med tyngdpunkten i digitala och webbaserade hjälpmedel i matematikundervisningen. Du får arbeta praktiskt med digitalaverktyg/appar som ger dig möjlighet att individualisera undervisningen. Den nya skollagen belyser att anpassningen till större del ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen och den digitala miljön ger en flexibilitet samt möjlighet att lättare visualisera matematiken. Workshopen varvas med samtal och erfarenhetsutbyte om hur du stöttar elever med matematiksvårigheter i deras färdighetsträning samt kunskapsutveckling. Du får bland annat arbeta med appen Mattebageriet samt ta del av en ministudie kring effekterna av att arbeta med appar i undervisningen. Ta del av en inspirerande eftermiddag där du får lära dig mer om hur digitala hjälpmedel blir ett pedagogiskt verktyg för elever med matematiksvårigheter. Vad säger forskningen om att ta till digitala hjälpmedel vid matematiksvårigheter och när är det mest lämpligt för att det ska ge resultat? Konkreta exempel på hur digitala hjälpmedel används för att visualisera matematiska uppgifter Praktiska exempel på matteappar som har visat goda resultat när den traditionella undervisningen inte har räckt till Medtag om möjligt egen device. Workshopen leds av Anna Karlsson och Eva Andersson. Anna Karlsson arbetar som speciallärare på Rålambshovsskolan i Stockholm. Hon blev 2014 utnämnd till Årets Inspiratör för sitt engagemang i apputvecklingen för ämnet matematik och 2010 fick hon priset som är instiftat av Microsoft Most innovative teacher. Eva Andersson arbetar idag som biträdande rektor på Rålambshovsskolan som ledare för elevhälsa. Hon har tidigare arbetat som specialpedagog med ett stort engagemang för att arbeta med digitala stöd.

6 Avsändare: Kompetento Maria Sandels gränd Stockholm Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändaren B Sverige Porto betalt Matematiksvårigheter och dyskalkyli Datum: Konferens och workshop mars Konferensanläggning: Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm ( ). Fyra sätt att anmäla sig: Telefon Mail Web Post Kompetento, Maria Sandels Gränd 1, Stockholm Priser Boka t.o.m. 16 januari Boka t.o.m. 20 februari Boka efter 20 februari Konferens 5995 kr 5995 kr 5995 kr Workshop 2495 kr 2495 kr 2495 kr Konferens och workshop 6990 kr 7490 kr 8490 kr Alla priser exkl moms, rabatter går inte att kombinera kr i rabatt 1000 kr i rabatt Förnamn Efternamn Befattning Avdelning/enhet e-postadress Telefon Jag anmäler mig till: Konferens Endast wokshop Konferens och worksop Faktureringsadress; adress, postnummer, ort, ev referensnummer Postadress; adress, postnummer, ort Betalningsvillkor: Betalning sker mot faktura, 30 dagars betalningsvillkor, hela anmälningsavgiften måste vara betald innan konferensdagarna. Betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 10 %. Avbokningsvillkor: Din bokning kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, avbokningar 4 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning av någon annan av Kompetentos konferenser. Vid avbokning utgår en administrativ avgift på 500 kr. Kompetento reserverar sig för eventuella mindre ändringar i programmet som t.ex. ändring av lokal eller enstaka talare. Varmt välkommen till konferensen!

Kollegial handledning och synligt lärande

Kollegial handledning och synligt lärande Konferens den 5-6 maj 2015, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm Delta i årets konferens som gör skillnad för skolans utveckling! Kollegial handledning och synligt lärande Gemensamt kollegialt lärande

Läs mer

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014

Fokus Förstelärare. dens förskola 2014 De femton första som anmäler sig får boken: Lärandebaserad skolutveckling av Hans-Åke Scherp ANMÄL DIG NU!! Fokus Förstelärare - med uppdrag att stärka och driva skolans pedagogiska utveckling mot högre

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN

KOMPENSATORISKA VERKTYG I SKOLAN inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2013 TALARE FRÅN Linnéuniversitetet Idor Svensson Docent i psykologi Kalmarsunds Gymnasieförbund Ann-Katrin Wijk Specialpedagog Halmstads kommun Elisabeth

Läs mer

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg

Varmt välkommen till. Inspirationsdagar. i Göteborg Varmt välkommen till Inspirationsdagar i Göteborg vecka 44 26-27okt 2015 MÅNDAG 26 OKTOBER kl. 09.00-12.00 1. Pedagogiska planeringar, examinationsuppgifter och bedömningsmatriser Målgrupp: grundskolans

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

Specialpedagogen & Lgr 11

Specialpedagogen & Lgr 11 Specialpedagogen & Lgr 11 Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 januari 2012 TALARE Keynote speaker University College London Brian Butterworth Högskolan Dalarna Désirée von Ahlefeld Nisser Björkestaskolan

Läs mer

Formativ bedömning 2014

Formativ bedömning 2014 Formativ bedömning 2014 kunskap utveckling inspiration Formativ bedömning från teori till praktik Nyckelstrategierna som hjälper eleverna att komma igång med det formativa tänkandet steg för steg Vilka

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för

2 spår! FRAMTIDENS SÄRSKOLA. Nya metoder för inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 november 2014 VÅRA TALARE Specialpedagogiska skolmyndigheten Greger Bååth Generaldirektör Lars Werner Skoljuridik Lars Werner Jurist Stockholms universitet

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

IT & sociala medier i skolan

IT & sociala medier i skolan 100% nöjda på vårens succékonferens! IT & sociala medier i skolan Forskning, konkreta tips och nya arbetssätt för ökat lärande Talare Hur ser lärandet ut i digitala miljöer och hur påverkar det relationen

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation!

Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Aktuell kunskap, många värdefulla tips och mycket ny inspiration! Specialpedagogik 2009 Din självklara mötesplats för kompetensutveckling, ny inspiration och motivation! Ta del av de senaste forskningsrönen,

Läs mer

Förskoleklassdagarna 2011

Förskoleklassdagarna 2011 Förskoleklassdagarna 2011 Pedagogiska verktyg för matteoch svenskundervisningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 oktober 2011 TALARE Skolverket Anna Österlund Clas Rosvall Författare och pedagog

Läs mer

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN!

VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! VÅREN 2013 SISTA TERMINEN! Uppdaterad 2013-03-11 INNEHÅLL ENTRIS 2.0 kompetensutvecklingsutbud våren 2013 Inledning 3 Kompetensutvecklingsutbud våren 2013 3 Övriga insatser våren 2013 4 Mötesplats ENTRIS

Läs mer

Varför är det bra att kunna matematik?

Varför är det bra att kunna matematik? Varför är det bra att kunna matematik? en studie av elevers, lärares och rektorers uppfattning om matematikens betydelse Lidköping augusti 2010 Li Hummelman, specialpedagog Barn & Skola, Stödenheten Forskningsrapport

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Bild i skolan 2015. talare

Bild i skolan 2015. talare inspiration utveckling kunskap Bild i skolan 2015 Bildanalys och bildkommunikation fördjupa dina kunskaper och öka elevernas förståelse för bildens integrering med andra uttrycksformer Ta del av det senaste

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet

Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet Kvalitetsgranskning Rapport 2009:5 Undervisningen i matematik utbildningens innehåll och ändamålsenlighet www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:5 Diarienummer 2008:553 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger?

Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Hur möter grundskolan elever som lätt når skolans kunskapskrav eller har särskilda talanger? Barn- och utbildningsförvaltningen i Luleå Kristina Wahlberg 2012-08-27 1. Inledning Många duktiga och talangfulla

Läs mer