KVALITETSREDOVISNING för år 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING för år 2008"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING för år 2008 Förskolorna Jägargården och Sysslagården Måluppfyllelse Mål 2 Barnen i förskolan utvecklas utifrån sina förutsättningar. Målet är uppfyllt x SAMMANFATTNING AV ANALYS OCH ÅTGÄRDER Målet är uppfyllt och vi har uppnått riktvärdet på alla indikatorer utom en. Dock ser det på några punkter olika ut mellan de två förskolorna. Vi har fortsatt att använda den nya dagordning för APT och den har ökat delaktigheten och besluten blir tydliga för alla. Vi har arbetat fram rutiner för att bättre följa upp målen. Det är en mall för dokumentation, uppföljning, utvärdering samt utveckling av läroplans-, kommungemensamma mål samt likabehandlingsplanen. Detta material har introduceras under året. Under höstens APTn lades 1-1½timme/gång på Likabehandlingsplansarbete och de åtaganden som vi skrivit in i vår plan. Hur kan vi praktiskt arbeta med likabehandlingsfrågorna i vår verksamhet? En större omorganisation skedde också på Jägargårdens förskola som gjorde att pedagogerna inte riktigt fick till sin verksamhet som man önskat. Bl.a. med många invänjningar under våren samt längre sjukskrivningar. Detta kan vara en del av förklaringarna att man inte nådde riktigt ända fram vad gäller indikationerna. Inför 2009 Under 2009 kommer vi att sjösätta den nya organisationen. Det handlar bl.a. om att bilda en ledningsgrupp inom området samt få en närmare samsyn kring de kommunala förskolorna i Salem. Varje avdelning har också en pedagogansvarig. Tre specialpedagoger kommer också att finnas för de kommunala förskolorna. Vi fortsätter att med övriga förskolor i kommunen arbeta fram en gemensam IUP. Det språkutvecklande arbetssätt som Veli Tuomela inspirerade till i sin arbetslagsutbildning under hösten 2008 skall upprätthållas genom att den då och då tas upp och diskuteras på pedagogansvarigträffarna. De pedagogansvariga kommer att träffas i nätverk kontinuerligt. Våra utvecklingsområden under 2009 är pedagogisk dokumentation, barns utveckling och lärande samt värdegrundsfrågor (likabehandling). Kommunen går 2009 i Hälsans tecken. Under en treårsperiod kommer sex pedagoger att utbildas till pedagogistor i Reggio Emilias regi. 1

2 Arbete kring att forma och följa upp våra handlingsplaner samt andra dokument kommer också att fortsättas med. RESULTAT AV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS MÅL FÖR 2008 Mål 2 Barnen i förskolan utvecklas utifrån sina förutsättningar Indikator 1 Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Riktvärde ,5 3,5 3,6 3,5 2 Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i en individuell utvecklingsplan. 3,6 3,8 3,7 3,7 3 Mitt barn för det stöd och den hjälp som behövs. 3,5 3,5 3,5 3,6 Målet är uppfyllt när två av de tre indikatorerna uppnått riktvärdet. Förutsättningar/nyckeltal Andel (%) förskollärare ,6 % Sysslagårdens förskola hade 11 stycken förskollärare anställda samt 8 barnskötare Jägargårdens förskola hade 5 förskollärare samt 5 barnskötare anställda Förskolorna hade också en specialpedagog anställd. Antal anställda/chef Avdelningarnas sammansättning Jägargården har tre avdelningar. Två avdelningar med barn från 1 till 3år och en avdelning med barn från 4 till 5år (här har man även fått ta emot barn från tre år under året) Ugglan 12 heltidsbarn samt 3 deltidsbarn Örnen 10 heltidsbarn samt 3 deltidsbarn Älgen 25 barn Sysslagården har sex avdelningar med barn i åldern 1-5 år. Ekorren 16 heltidsbarn 2 deltidsbarn Björnen 16 heltidsbarn 3 deltidsbarn Igelkotten 16 heltidsbarn 1 deltidsbarn Myran 16 heltidsbarn 2 deltidsbarn 2

3 Nyckelpigan 18 heltidsbarn 1 deltidsbarn Humlan 14 heltidsbarn 1 deltidsbarn (språkpedagogisk avdelning med barn mellan 3 och 5år) Analys av resultat och förslag till åtgärder Sedan vi fick läroplanen (lpfö98) har vi diskuterat och arbetat med mål och riktlinjer i lpfö98 från och till på våra arbetsplatsträffar. Specialpedagogen, har under det gångna året hjälpt till att arbetat fram ett dokument som binder samman dokumentation, uppföljning av läroplanen, kommunens mål och likabehandlingsplanen. Alla pedagoger har från och med hösten 2008 börjat arbeta utifrån den när de planerar och utvärderar verksamheten. Indikator 1 1. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Alla avdelningar tar på ett eller annat sätt upp att de utgår från barnens förutsättningar och behov. De talar om att utgå ifrån barnens intressen, behov, deras individuella nivå och sina förutsättningar. Under hösten kom man dock mer igång och har fyllt verksamheten utifrån intressen som setts i vardagen t.ex. sång, upptäckande av material, skapande och målning Förskolorna har, för att barnens inlärning ska ske efter den enskildes takt sett mycket till miljön på förskolan genom åren. Det betyder t.ex. att de flesta avdelningar förändrar miljön efter barnens intressen och behov. De har material tillgängligt för att stimulera och utmana barnen. Förskolorna har också detta år, det kan man se när man läser pedagogernas dokument arbetat med att barnen ska ges möjlighet till inflytande, genom att de får vara aktiva, göra egna val och kunna styra och påverka sin vardag på förskolan. Det gör de bland annat när barnen väljer aktiviteter, kamrater, material, mm. Vi har märkt att om vi fokuserar på barnet så ger barnet sig tid att ex. berätta och att ge uttryck för sin önskan. Barnen uppmuntras varje dag att ta ansvar för sina val och handlingar och även ta konsekvenserna av sitt handlande är något som finns med i pedagogernas mål att sträva mot det är inte lika synligt i texterna sedan även om det går att uttyda. Barns erfarenheter byggs vidare på de nya upplevelser de får och de utvecklar sina intressen utifrån det. Barnen uppmuntras att vara självständiga och våga ta för sig. Barnen har möjlighet till egna val och inflytande inom de ramar som vi vuxna har satt upp för att verksamheten ska fungera för alla. Uppmuntra barnens självständighet genom att låta de prova själva t.ex. vid påklädning, matsituation och i leken. 3

4 På Jägargården fanns en tanke att under året fortsätta arbeta med föregående års projekt kring barns inflytande tyvärr fick detta läggas på is på grund av den omorganisation som genomfördes. På de två avdelningarna med de yngsta barnen var det inskrivningar och invänjningar under hela vårterminen. Barnen på avd med de större barnen fick själva välja aktivitet under dagen (tre dagar i veckan) i Fritt val, de erbjöds då att välja en aktivitet ute eller inne. Barnen kunde påverka när de ska gå in och äta, Rullande lunch, då hinner man leka klart och blir inte avbruten mitt i en aktivitet. Det har gett lugnare luncher med mindre konflikter. Vi har ett ansvar att se och stötta de barn som av olika anledningar inte vågar göra egna val. Genomgående är också att avdelningar tar upp att de försöker låta barnen få vara i mindre sammanhang under dagen d.v.s. att arbete sker i mindre grupper. Det kan gälla t.ex. att vara med i ett projekt-, tema-, åldersgrupp för att vi på ett bättre sätt ska kunna tillgodose det enskilda barnets behov. Båda förskolorna har femårsverksamhet 1-2 ggr per vecka. Man valde också under våren att arbeta med projekt, fågelbon, med de äldsta barnen. Detta projekt leddes av en lärarstuderande. Barnens egen nyfikenhet fick där stort utrymme och de var på fågelspaning och fick studera fågelbon på nära håll. Vi delar gruppen i mindre grupper ett par förmiddagar och eftermiddagar i veckan. Vi får mer tid till det enskilda barnet, det blir lugnare för alla. Indikator 2 2. Barnens utveckling och lärande följs upp och dokumenteras i en individuell utvecklingsplan. Alla avdelningar upprättar individuella arbetsplaner (IUP) tillsammans med föräldrarna. I dagsläget kan de olika planerna se lite olika ut men de flesta har också någon form av material som föräldrarna får fundera kring inför samtalet. Sysslagården hade utvecklingssamtal på hösten och ett uppföljningssamtal på våren. Jägargården hade utvecklingssamtal under hösten. Föräldrarna får här i förväg tala om vad det är de vill ta upp. De har under året haft fokus på utveckling och lärande. IUP bygger på barnens intressen och starka sidor Inför samtalet går pedagogerna i arbetslaget igenom underlaget för utvecklingssamtal och förbereder underlaget för utvecklingsplanen. Föräldrarna får information om vad samtalet ska gå ut på och frågor som de kan ha till stöd inför samtalet. De får även förskolans mål så de vet vad de kan förvänta sig av oss. Pedagogerna uppmuntrar föräldrarna till inflytande när det gäller deras barns utveckling och lärande. Under samtalet med föräldrarna kommer man tillsammans fram till vad som ska stå i utvecklingsplanen. Under våren går pedagogerna åter igenom alla barn. 4

5 På Sysslagården följs det tidigare samtalet upp och man går igenom barnens utvecklingsplaner. Pedagogerna pratar med föräldrarna utifrån de åtagande förskolan tagit på sig i utvecklingsplanen och en del avdelningar tar också upp lite extra kring barnens språkutveckling. Barnets portfoliopärmar, som visar på vår verksamhet och barnets utveckling och intressen, finns med på samtalen. Under 2008 bildades en grupp i kommunen för att se över hur de olika individuella utvecklingsplanerna ser ut. Det hela ska under 2009 resultera i en gemensam plan som används av alla kommunens förskolor. Hur man tar tillvara kunskapen, på avdelningarna, som finns i de individuella utvecklingsplanerna kan ser olika ut. Barn i behov av särskilt stöd På varje avdelning finns något barn som av en eller annan anledning behöver extra stöd i sin utveckling. Genom att personalen försöker se och lyssna på barnen samt att ha en öppen dialog med föräldrarna, planerar de och tänker kring vilket arbetssätt/strategi som lämpar sig bäst för att barnet/barnen ska få utvecklas utefter sina egna förutsättningar. Då befintliga resurser på avdelningen inte räcker till har pedagogerna under året kunnat konsultera specialpedagog eller fått hjälp av elevvårdsteamet på BoU. Vid behov skrivs tillsammans med föräldrarna ett åtgärdsprogram som beskriver hur man ska arbeta för att barnet ska få ut så mkt som möjligt av sin förskoledag. Samtal med föräldrarna har man haft och har kontinuerligt under året d.v.s. fler gånger än utvecklingssamtalen. Från och med hösten 2008 kan förskolorna söka medel från Elevhälsoteamet här behövs ett åtgärdsprogram som underlag. Sysslagården och Jägargården hade under 2008 en egen specialpedagog anställd. Hon har arbetat med bl.a. samtalshandledning samt direkt med barn med behov. Hon har också funnits som en extra resurs på den språkpedagogiska avdelningen på Sysslagården eftersom vi inte lyckats rekrytera pedagoger som de var tänkt från början. Den nya organisationen för med sig att under 2009 kommer kommunens förskolor att ha tillgång till tre stycken specialpedagoger. Samt stöd från kommunens Elevhälsoteam. 5

6 Lokala mål Språk Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar. I leken och tillsammans med andra utvecklas språket. Alla avdelningar vet att barnens språkutveckling är viktig. Man talar t.ex. om: öppen rak kommunikation, lyssna, alla barn får uttrycka sig, sång, ramsor, utbyta kunskaper. Samtalar om vardagliga händelser Språk och lärande hänger ihop. För pedagogerna är det viktigt att alla barn blir sedda och att verksamheten planeras så att varje barn möts där den befinner sig och stärks i sin språkutveckling. Under hösten fick alla arbetslag en skjuts framåt i detta arbete av språkforskaren Veli Tuomela. Han var ute på varje avdelning under fem tillfällen och observerade pedagogerna. Därefter förde han samtal med arbetslaget kring vad han sett och hur var och en och arbetslaget kunde gå vidare i sitt arbete med barns språkutveckling. Handledningen upplevdes av pedagogerna som mycket givande. För att inte tappa tråden kommer ansvarspedagogerna i sina nätverksträffar med kommunens andra ansvarpedagoger på förskolorna hålla tankarna vid liv. Tanken är att ansvarspedagogerna sedan delar med sig av sin kunskap till sina kollegor. När det gäller språkutvecklande arbetssätt märks redan att medvetenheten ökat hos pedagogerna kring barns språk. I januari 2008 hade tal- och specialpedagog och specialpedagog en genomgång om språkutveckling som en uppföljning och fördjupning i anslutning till att pedagogerna året innan gått TRAS ( tidig registrering av språkutveckling) utbildning. TRAS, som är ett observationsmaterial och ett hjälpmedel för pedagogerna, används av vissa avdelningar på alla barn och på andra på de barn där man känner att man vill kontrollera hur språkutvecklingen egentligen ser ut. Avdelningarna tar upp i sin dokumentation att man använder sig av sånger, rim och ramsor samt sagoläsning. Några avdelningar har tagit språket som en av sina utgångspunkter i sin verksamhet t.ex. tar man upp i sin dokumentation att man utgår från en viss bokstav när man väljer vad det är man ska jobba med eller man arbetar medvetet om hur man kan göra e.x. rutinsituationer mer språkmedvetna. Natur Genom utevistelse på gården och i skogen får barnen möjlighet att utveckla sitt intresse för natur och miljö barnen lär sig att visa respekt för allt levande, man trampar inte i myrstacken och på insekter, alla har rätt att leva. Pedagogen skall ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön (Lpfö98). 6

7 Genom utevistelse vill pedagogerna väcka barnens intresse för natur så att den blir en naturlig del av deras vardag. Många avdelningar tar på ett eller annat sätt upp att barn och pedagoger pratar om allemansrätten, att man inte får bryta kvistar och slänga skräp i naturen. Andra att de alltid har en plastpåse med för att plocka upp eventuellt skräp. - Papperskorgarna ute används där de finns. Även här finns någon avdelning som har naturen som en utgångspunkt. Skogen är en spännande lekmiljö där man kan leka och utforska naturen och använda sin fantasi. I stort sätt all avdelningarna går till skogen regelbundet. Avdelningar berättar om kojbyggen, kottmat och klätterträd, hur man tar vara på barnens frågor Vad är det för djur? Vad äter myror? och annat utforskande som sker automatiskt i lek bl.a. Både genom erfarenheter och litteratur som förskolorna tagit del av bekräftar att barn som är ute mår bättre. Hälsa och livsstil På Sysslagården finns ett tillagningskök. Utrustningen är något begränsad därav lagas ca 50% av maten från grunden, mest från fisk och kyckling. Förskolans kokerska arbetar metodiskt för att få till en mer hälsosam kost på förskolan. Hon följer livsmedelverkets riktlinjer för barns kost i förskolan så de får sitt näringsbehov tillgodosett. Vi har sett över sockermängden under förskolebarnens vistelse på förskolan. Vi har fortsatt att handla mer ekologiska produkter, det är tyvärr begränsat till mejerivaror och grönsaker. Vi ser fram emot att det ska komma fler ekologiska produkter i vårt anbud. Vi har matråd en gång i månaden. Jägargården får sina luncher från Säbyskolans centralkök. Det är inte det optimala men det är det alternativ som finns i dagsläget. På Jägargården har man också sett över sockermängden i frukost och mellanmål. Här har man också förstärkt med mer grönsaker till lunchen och frukt som levereras från Säbytorps rektorsområde varje dag. I stort sätt alla barn får någon gång i veckan eller under en period under terminen planerad fysisk aktivitet i form av rörelse/rytmik/gymnastik. Alla pedagoger är medvetna om hur viktigt det är med fysisk aktivitet både inne och ute. Förskolorna har varje år ett jogginglopp som är mycket uppskattat. I skogen, på rytmiken och gymnastiken utvecklar barnen sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Barnen frågar ofta om rörelsepass och det syns att det är en upplevelse förenat med glädje. Genom utevistelse på gården och i skogen utvecklar barnen sin grovmotorik. Barnen får också bättre motståndskraft mot sjukdomar om de är ute mycket. De barn som behöver vila under dagen sover ute i vagnar på båda förskolorna. 7

8 På förskolan Sysslgården finns en spännande och bra gård för barnen. Där finns gungor och klätterställningar, en eka och ett litet berg och buskage att leka i, vägar att cykla på och många sandlådor. Tyvärr är Jägargårdens förskolegård begränsad till en liten och asfalterad yta. Endast lite fast lekmaterial finns. Förskolan har fått hjälp med förbättringar av gården men när verksamheten har utökats med fler barn och en asfaltgång till behövs en annan planering av gården. Arbete kring detta startades under året och kommer att vidareutvecklas under 2009 På en av avdelningarna har man arbetat mkt med kreativtskapande samt sång och musik man ser detta som sätt att förena barnen och få en god gruppdynamik. Detta har pedagogerna också sett som något mkt positivt gällande hälsa och livskvalitet. Genusarbetet Något direkt genusarbete har inte skett under detta år. Däremot finns på de flesta avdelningarna t.ex. könsbestämda dockor. Det finns också hos de flesta pedagoger en medvetenhet kring detta arbete t.ex. när barnen tar upp till diskussion kring om vad pojkar och flickor kan, hjälper de till i barnens tankar. Vi uppmuntrar alla att uttrycka sig, att alla får sin röst hörd. Alla blir lyssnade på. Vi förväntar oss/ställer samma krav på både flickor och pojkar. Likabehandlingsplanen Efter att en granskning gjorts tidigare kring förskoleområdets likabehandlingsplan togs i år ett krafttag kring den. Med hjälp av områdets specialpedagog har pedagogerna arbetat med likabehandlingsplanen på arbetsplatsträffarna. Efter en introduktion har personalen diskuterat i grupper för att djupare förstå och tänka efter vad de olika åtagandena kring diskrimineringsgrunderna innebär i verksamheten. Planen fick också en tydligare utformning. Endast ett fåtal avdelningar har tagit upp likabehandlingsplanen med sina föräldrar men det viktiga år 2008 var att pedagogerna själva skulle bli trygga med planen och få tid att fundera kring vad den innebär för verksamheten. På föräldramötet i höstas informerade vi om att vi arbetar med likabehandlingsplanen. Vi informerade även om hur vi arbetar när incidenter sker mellan barnen, att vi jobbar förebyggande och att vi tar tag i situationen här och nu och även informerar de berörda barnens föräldrar. Under 2009 har pedagogerna nu fått i uppdrag att jobba in planen i sin dagliga verksamhet. Den ska också tas upp och diskuteras med föräldrar och barn. De bitr. rektorerna samt förskolerektor ska också revidera samt tillsammans arbeta fram ett gemensamt dokument om hur man gör om ett barn blir diskriminerat och/eller trakasserat utifrån diskrimineringsgrunderna. Årets arbete med likabehandlingsplanen kommer att handla om Värdegrunden. 8

9 Trygghet och arbetsro Riktvärde Mitt barn känner sig tryggt i förskolan 3,6 3,7 3,8 3,8 Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa. 3,5 3,7 3,7 3,6 Det är arbetsro i verksamheten. 3,4 3,3 3,3 3,2 Målet är uppfyllt när två av de tre indikatorerna uppnått riktvärdet. Målet är uppnått. Analys av resultat och förslag till åtgärder för förbättrat resultat. Sammantaget har vi ett bra resultat vi ligger högt på Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. Vi har fortsatt arbetet med en Likabehandlingsplan som tydliggjort mer hur vi arbetar med barnen om någon skulle behandlas illa. När det gäller arbetsro i verksamheten ligger vi 0,1 procent under riktvärdet. Detta tror vi kan bero på den omorganisation som gjordes på Jägargården under våren. Fler barn skulle tas emot och avdelningar flyttas och organiseras om. Vi har också under året haft pedagoger med längre tids sjukfrånvaro. Då infinner sig självklart en oro både bland föräldrar, personal och barn då också tillgången på vikarier varit begränsad. Arbetet med att få barn att känna trygget och alla behandlas bra och lika utifrån varje barns förutsättningar är mål förskolan har att sträva mot i styrdokumenten och är självklart något arbetas med på alla sätt. Under kommande år kommer också extra tid läggas på att arbeta med värdegrundsfrågor, barns utveckling och lärande samt pedagogisk dokumentation som vi tror gagnar trygghet både hos barn och föräldrar. Indikator 3 Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. För pedagogerna är det viktigt att ge ett personligt bemötande till barn och vuxna. - Att pedagogerna ser barnet, lyssnar och bemöter föräldrars och barns önskemål och synpunkter så långt det går. Föräldrarna ska känna sig trygga att lämna barnen. Vi har även en öppen och rak kommunikation med föräldrarna. Det är viktigt att ta föräldrar på allvar. Som enkäten visar har pedagogerna ett bra förtroende från föräldrarna. Pedagogernas roll är att diskutera och reflektera tillsammans med barnen, uppmuntra och finnas som stöd. Detta syns också i pedagogernas dokumentation att man strävar mot. Man vill att barnen blir trygga och självständiga, nyfikna med en lust att leka och lära. Vid oro är vårt bemötande avgörande för den fortsatta utvecklingen. Föräldrar behöver också känna att pedagogerna jobbar aktivt med att öka alla barns trygghet. 9

10 Indikator 5 Personalen motverkar aktivt att någon behandlas illa. Alla avdelningar tar på ett eller annat sätt upp att man jobbar med konflikthantering, om hur man ska vara mot och med varandra empati, respekt, hänsyn, få ta plats. Många tar också upp att Vi vuxna ska vara goda förebilder. I förebyggande syfte arbetas med empati och hur man är en bra kamrat. Likabehandlingsplanen finns till hjälp om något barn behandlas illa. Och som tidigare nämnts strävar alla pedagoger mot att ha en nära relation till barnens föräldrar. Uppstår problem har vi en nära kontakt och möten tills det är löst. Det finns någon/några avdelningar som använder sig av barnböcker som tar upp ämnet som handlar om detta t.ex. Grodan böckerna och Boken om Pricken. Indikator 6 Det är arbetsro i verksamheten. När det gäller arbetsro i verksamheten ligger vi 0,1 procent under riktvärdet. Här kan det visa sig att vid personals sjukfrånvaro, finns en oro både bland föräldrar, personal och barn då tillgången på vikarier är begränsad. Det kan bli en viss omsättning på vuxna och den planerade verksamheten kan ibland utebli. Det har också blivit svårare att rekrytera förskollärare/lärare mot yngre åldrar. Omorganisationen på Jägargården årsskiftet fick inte riktigt den tid att organiseras som kanske behövts. Det blev mycket att flytta saker från avdelning till avdelning och i två plan. Dessutom utökades också barnantalet med många invänjningar till följd. Många inskolningar skapar oro och frustration bland barn, föräldrar och även pedagoger. Alla upplever det som att man aldrig riktigt kommer igång med den verksamhet man vill bedriva. Men man kan i pedagogernas dokumentation se att redan till hösten har man börjat hitta former och försökt komma igång med en verksamhet som man vill ha. Barngrupperna är stora idag och ett sätt är att dela upp barnen i mindre grupper vilket skapar ett lugnare tempo. Detta är också något som alla avdelningar på båda förskolorna arbetar aktivt med för att få till. En förutsättning för att det praktiskt ska fungera är att man har tillräckligt antal pedagoger på plats och att det finns en kontinuitet. Vilket inte riktigt varit fallet på alla avdelningar under Som sagt, alla arbetar aktivt för att hitta bra sätt att arbeta på med de stora barngrupperna. Utvecklingsområdena för 2009 visar också på att fler idéer kring detta kommer att diskuteras och tas upp. 10

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2009/2010 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009

Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Dokumentnamn Kvalitetredovisning Datum 2009-09-14 Adress Bo Sundberg Diarienummer 1(7) Kvalitetsredovisning Förskolan Tallbacken, Tierps kommun. Verksamhetsåret 2008-2009 Förskolan Tallbacken Handläggare

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun

Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Kvalitetsredovisning 2012/ 2013 Förskolan Sörängen Hallsbergs Kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 3 Underlag och

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap

Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap Kvalitetsredovisning 2013-2014. Höjdens förskola, avd Lillebo, ålder 1-2,5 år. Tema: Natur/Naturvetenskap Våra förutsättningar för läsåret: På Lillebo har vi en grupp på 13 barn i åldern 1-2,5 år. Hösten

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Vi på Vällingklockan/Arken har ett interkulturellt och jämställt förhållningssätt. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet, som ska ges möjlighet

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola

FALKENBERGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning 2008. Slättens förskola FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsredovisning 2008 Slättens förskola 1 1.1.1.1 Innehållsförteckning 1. Inledni ng.... 3 2. Vår arbetsorganisation... 3 3. Vårt kvalitetsarbete... 3 4. Kunskap och lärande prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna

Kvalitetsredovisning. Förskola. Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Nybergs förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Nybergs förskola Namn på rektor/förskolechef: Anna Kuylenstierna User: ERLAR001,

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kusens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-5 år. Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola

Kvalitetsredovisning. Förskola År för rapport: 2014 Organisationsenhet: Lasse-Maja Förskola (E) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Lasse-Maja förskola är ett personalkooperativ som är Reggio Emilia inspirerad.

Läs mer

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015

Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(10) 2015-02-10 Pinnhagens kvalitetsredovisning 2014-2015 Kunskapsförvaltningen 1. Organisation Förskolechef delas med Kyrkåsens förskola 50/50. Verksamheten

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Frövik/Maryhills förskolors plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för

Läs mer

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson

Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef: P-O Wigsén, Eva Ivarsson År för rapport: 2013 Organisationsenhet: Ulvsättra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Verksamhetens namn och inriktning: Ulvsättraförskola, Reggio Emilia inspirerad Namn på rektor/förskolechef:

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan 2014/Förskola

Arbetsplan 2014/Förskola Arbetsplan 2014/Förskola Förskoleområde B, Gullviksborgs förskola Upprättad av Barbro Romero/förskolechef jan 2014 Förvaltning: Förskoleförvaltningen, område B Enhet: Gullviksborgs förskola Förbättringsområden

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus

Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN. för. Orion. Saturnus Barn- och utbildningförvaltningen Steninge förskolor Raketen/Orion/Saturnus LOKAL ARBETSPLAN för Orion Raketen förskolor Saturnus 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR Organisation Steninge förskolor består av tre förskolor;

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Kvalitetsredovisning 2009 Ärlans förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Ewa Hedström Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015

Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015 Kvalitetsredovisning för Läsåret 2014-2015 Förskolan Myrstacken Trygga och glada barn med lust att lära och utforska med alla sina sinnen Nora kommun Postadress E-postadress Telefon Telefax Bankgiro Organisationsnr

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Lill Anton är en fristående förskola som består av sex avdelningar. Slottet, Leklådan

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Page 1 of 5 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen. Vår vision Alla i förskolan,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Ringblomsvägen 11 194 68 Upplands Väsby Kvalitetsredovisning Förskolan Borgen Läsåret 2008/2009 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen öppnades 1988, och ligger placerad intill villaområdet

Läs mer

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN. Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan för avdelningen GLÄNTAN Hanemålagårdens förskola 2015-2016 Våra styrdokument på förskolan är: Skollagen Läroplan för förskolan Lpfö 98 Förskole- och skolplan för Nybro kommun Arbetsplan reviderad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se Förskola; Tallbacken Avdelning; Nyckelpigan Välkomna till förskolan Tallbacken Nyckelpigan. Vi som arbetar här är engagerade pedagoger som brinner för barns lust och nyfikenhet till sitt eget lärande i

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013

Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013 Fäbogårdens förskola Inger Eriksson Kvalitetsredovisning för Fäbogårdens förskola 2012/2013 Organisation Fäbogårdens förskola bildar tillsammans med Smultronbackens förskola ett gemensamt förskoleområde.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2007-2008 Nya Slättängsgårdens förskola Bollebygds kommun 1. Verksamhetens förutsättningar 1.1. Om verksamhetsområdet Slättängsgårdens förskola har idag fyra avdelningar och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Brogårdens förskola ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Brogårdens förskola har rymliga, ljuddämpande lokaler. Vi arbetar aktivt med ljudmedvetenhet bland barnen. Vi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Rostocks förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1-3 år 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare.

Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Verksamhetsberättelse Förskola; Tallbackens förskola Avdelning; Blåvingen Inledning; Blåvingen har 19 barn i åldern 1-5 år. På avdelningen arbetar 3 pedagoger, 1 förskollärare och 2 barnskötare. Pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR

Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR Verksamhetsplan KÅSAN I UR OCH SKUR 2013 1 Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Storkåsans förutsättningar... 4 Utomhusmiljön... 4 Inomhusmiljön... 4 Värdegrund... 5 Målsättning... 5 Mål för hösten-13/våren-14...

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013

Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(8) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kvalitetsredovisning för Kyrkåsens fsk 2012-2013 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde.

Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Arbetsplan läsåret 2010-2011 Håksberg/Sörviks rektorsområde. Håksberg är beläget ca 6 km utanför Ludvika, rekorsområdet omfattar förskola, förskoleklassår 6 och fritidshem. Arbetsplanen för Håksberg är

Läs mer

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16

Förskolan Svaleboskogen 3. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Förskolan Svaleboskogen 3 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-16 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget har

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013

Förskolan Mullvaden. Humlans Verksamhetsmål 2013 Förskolan Mullvaden Humlans Verksamhetsmål 2013 Innehållsförteckning 1. personalgrupp och barngrupp 2. lpfö 98 och förhållningssätt 3. Humlans dagliga rutiner: in och överskolning 4. lämning och hämtning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Sadelmakarens förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef, pedagogisk samordnare

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria

Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria Likabehandlingsplan Montessoriföreningen Maria Läsåret 2015-2016 Sammanfattning av likabehandlingsplanen och åtgärder vid diskriminering och kränkande behandlingar på Montessoriföreningen Maria 1. Vi på

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran

Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Kvalitetsredovisning ht -10 - vt -11 Gullberna Parks förskola avd. Skogs- och Sockermyran Innehållsförteckning Verksamhetsbeskrivning 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barns inflytande 6 Förskola

Läs mer

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödbäckens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Kristinebergs förskoleområde 2008-01-24 Förskolorna Tallbacken och Stångeborg. Verksamhetsplan. Haren

Kristinebergs förskoleområde 2008-01-24 Förskolorna Tallbacken och Stångeborg. Verksamhetsplan. Haren Verksamhetsplan Haren 0 UTVÄRDERING AV DEN PEDAGOGISKA VERKSAMHETEN 2007-2008! Arbetslag: HAREN Personal: Karin Johansson, Josefin Johansson, Carina Andersson, Ann Engström DETTA SER VI FRAM EMOT UNDER

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkängens förskola LÄSÅRET 2015/2016 Inledning Bestämmelser i Skollagen (2010:800) och Diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Katarina Klinga 2014-06-09 Bullerbyns förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Organisation 2013/14 Bullerbyns förskola i Storvik ingår i ett förskoleområde

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen

Lärande & utveckling. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Solbringen Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer