Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Diagnostik Arbetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Diagnostik Arbetsdokument"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Diagnostik Arbetsdokument

2 Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer diagnostik Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen av tillståndsoch åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på Litteraturen till det vetenskapliga underlaget identifierades via systematisk informationssökning i minst två vetenskapliga databaser, manuell genomgång av referenslistor till relevanta studier och översikter, och genom kontakt med experter inom området. Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.

3 Rad: K010 Tillstånd: Tarmsymtom, misstänkt cancer efter klinisk undersökning, ändtarmspalpation och rektoskopi Åtgärd: MR-kolografi (virtuell koloskopi med MR) Tabellering av inkluderade studier # Författare, år Studiedesign Patientpopulation Beskrivning av behandling i kontroll- & interventionsgrupp/erna 1 Zijta 2010 [1] Systematisk översikt och meta-analys av prospektiva, jämförande diagnostiska studier 2 Keeling 2012 [2] Prospektiv, jämförande studie, med inklusion av konsekutiva patienter Utförd i Boston. 13 studier publicerade 1998-februari 2009, totalt 1285 patienter, symptomatiska/högrisk (9/13 studier) och asymptomatiska. 46 patienter (47% symptomatiska), ålder medel 55 år (range år). Ursprungligen 72 patienter men 26 uteslutna pga klaustrofobi (n=9), obesitas (n=10) och diabetes (n=6). Indextest: MR-kolografi med varierande teknik (9 av 13 studier använde dark lumen ) Referenstest: Koloskopi, i 4 av 13 studier med segmental unblinding Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi med laxering, intravenös gadolinium, rektal luft. Referenstest: Koloskopi Effektmått Diagnostik av polyper/cancer 10 mm Sensitivitet, per patient: 88% (95% konfidensintervall 63-97%) Specificitet, per patient: 99% (95% konfidensintervall %) Sensitivitet: 100% (5/5 lesioner detekterade) Specificitet: 96,4% (95% konfidensintervall 81,6-99,9%) Övrigt Stor heterogenitet avseende sensitivitet Litet patientmaterial, stor andel patienter uteslutna primärt 3 Sambrook 2012 [3] Feasibility/pilotstudie. Jämförande studie. Utförd i Aberdeen. 4 Luo 2010 [4] Jämförande studie. Utförd i Kina. 29 patienter remitterade för koloskopi (symptomatiska?) (ålder medel 61 år, range år) 30 symptomatiska patienter remitterade för koloskopi (19 av 30 pat hade cancer, alla övriga polyper). Ålder Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi utan laxering men med peroral barium, intravenös gadolinium och rektal luft Referenstest: Koloskopi Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi med rektal luft, efter laxering, undersökta endast i ryggläge, utan iv kontrast. Sensitivitet: 44% (4/9 lesioner detekterade) Specificitet: 100% Sensitivitet: 100% (36/36 lesioner detekterade, varav 19 cancertumörer) Specificitet: Ej angiven Litet patientmaterial Litet patientmaterial. Metodologiska oklarheter. Andelen patienter med cancer i materialet inte repre-

4 medel 56,8 år (21-78 år). Referenstest: Koloskopi sentativ för svenska förhållanden oklart om det är konsekutiva, patienter eller om materialet anrikats med patologi. Oklar inklusionsperiod. Endast ryggläge utfört.

5 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) Sensitivitet och Specificitet Absolut effekt/risk (K I) Relativ effekt/- riskreduktion ( (K I) / K ) Evidensstyrka (Hämtas från efterföljande formulär för att sammanställa evidensstyrka) Diagnostik av polyper/cancer 10 mm 1390 patienter (16 studier, av vilka 13 ingår i meta-analys) Meta-analys (ref 1): Sensitivitet, per patient: 88% (95% konfidensintervall 63-97%) Specificitet, per patient: 99% (95% konfidensintervall %) Övriga studier (ref 2-4): Sensitivitet, per patient: % Specificitet, per patient: 96,4%-100% Låg (++) Ytterligare studier behövs för att säkrare bedöma MRkolografins roll, i förhållande till koloskopi och CT-kolografi, vid utredning av symptomatiska patienter

6 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Diagnostik av polyper/cancer 10 mm Antal Antal studier av de 16 studierna ingår i meta-analys (ref 1) Antal personer 1390 (varav 1285 pat ingår i meta-analysen (ref 1) Är studierna sammanfattade i SÖ Ja, 13 av de 16 studierna Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) ++++ Jämförande diagnostiska Observationsstudie (++) studier Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ange ev. avdrag Ja (-1) -1 Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) X X X X X Ange ev. uppgradering X ( ++ ) Låg Små studier med varierande MRkolografi-teknik Blandning av symptomatiska och asymptomatiska patienter De kliniskt relevanta jämförelserna med CT-kolografi inte gjorda

7 Litteratursökning Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: "Tarmsymtom som ger misstanke om cancer hos patient som bedömts enligt klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi- Virtuell koloskopi med MR (MR-kolon)" (rad 10) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Colonic Neoplasms explode all trees with qualifier: DI (diagnosis) OR "Colonic Polyps explode all trees with qualifier: DI (diagnosis) 2. FT "MR colonography" OR "Magnetic resonance colonograph*" :ti,ab,kw and (colonoscopy):ti,ab,kw 3. MeSH Magnetic Resonance Imaging this term only OR Diffusion Magnetic Resonance Imaging explode 4. 2 OR (1 AND 3) 5. MeSH Barium Sulfate explode all trees with qualifier: AE (adverse effects) OR Radiography explode all trees with qualifier: AE, CO (adverse effects, complications) 6. FT/AB "barium enema" OR "double contrast" :ab and "adverse event" OR "adverse events" OR "adverse effect" OR "adverse effects" OR perforation OR perforating OR complication OR complications OR complicating:ab 7. MeSH, FT Colorectal Neoplasms explode with qualifier RA (radiography) AND "adverse event" OR "adverse events" OR "adverse effect" OR "adverse effects" OR perforation OR perforating OR complication OR complications OR complicating:ti,ab,kw 8. MeSH, FT "Patient Acceptance of Health Care" explode OR "patient acceptability" OR "patient acceptance" OR "patient satisfaction": ti, ab, kw 9. 5 OR 6 OR 7 OR (2 OR 3) AND 9 Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: "Tarmsymtom som ger misstanke om cancer hos patient som bedömts enligt klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi- Virtuell koloskopi med MR (MR-kolon)" (rad 10) Sökning gjord av: Maja Kärrman Fredriksson På uppdrag av: Mikael Hellström Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånd 1. MeSH Colorectal Neoplasms/diagnosis[MeSH OR "Colonic Polyps/diagnosis"[Mesh] 2. FT colorectal cancer[tiab] OR colorectal malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colorectal adenocarcinoma*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR rectal cancer[tiab] OR colon carcinoma*[tiab] OR rectal carcinoma*[tiab] OR

8 rectal malignan*[tiab] OR rectal adenocarcinoma*[tiab] OR adenocarcinoma of the rectum[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab] OR rectum cancer[tiab] OR rectal neoplasia*[tiab] OR colon neoplasia*[tiab] OR colonic neoplasia*[tiab] OR rectal neoplasm*[tiab] OR colon neoplasm*[tiab] OR colonic neoplasm*[tiab] OR rectal cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR colon cancer[tiab] OR rectal tumour*[tiab] OR colonic tumour*[tiab] OR colon tumour*[tiab] OR colonic polyp*[tiab] OR rectal polyp*[tiab] OR colon polyp*[tiab] 3. 1 OR MeSH Colonic Neoplasms/diagnosis[MeSH OR "Colonic Polyps/diagnosis"[Mesh] 5. FT colorectal cancer[tiab] OR colorectal malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colorectal adenocarcinoma*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon carcinoma*[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab] OR colon neoplasia*[tiab] OR colonic neoplasia*[tiab] OR colon neoplasm*[tiab] OR colonic neoplasm*[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic tumour*[tiab] OR colon tumour*[tiab] OR colonic polyp*[tiab] OR colon polyp*[tiab] OR Koloskopi 7. MeSH, FT "Colonoscopy"[Majr] OR ((colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab]) AND (pubmednotmedline[sb] OR in process[sb] OR publisher[sb])) AND MeSH, FT "Sensitivity and Specificity"[Mesh] OR accuracy[tiab] OR sensitivity[tiab] OR precision[tiab] OR specificity[tiab] OR predicitive value[tiab] AND 7 AND 9 Limits: Humans, English, German, Danish, Norwegian, Swedish Systematiska översikter: 17 Magnetic resonance imaging 11. FT (MR colonography[tiab] OR Magnetic resonance colonograph*[tiab]) AND colonoscopy[tiab] 12. MeSH, FT "Magnetic Resonance Imaging"[Majr:NoExp] OR "Diffusion Magnetic Resonance Imaging"[Majr] OR MR Colonograph*[tiab] OR magnetic resonance colonograph*[tiab] AND 9 AND 12 Limits: Humans, English, German, Danish, Norwegian, Swedish, Publication Date from AND Biverkningar (14 utvalda) 15. MeSH "Barium Sulfate/adverse effects"[mesh] OR "Radiography/adverse effects"[mesh] OR "Radiography/complications"[Mesh] 16. FT (barium enema[tiab] OR double contrast[tiab]) AND (adverse event[tiab] OR adverse events[tiab] OR adverse effect[tiab] OR adverse effects[tiab] OR perforation[tiab] OR perforating[tiab] OR complica

9 Resultat tion[tiab] OR complications[tiab] OR complicating[tiab]) 17. MeSH, FT "Colorectal Neoplasms/radiography"[Majr] AND (adverse event[tiab] OR adverse events[tiab] OR adverse effect[tiab] OR adverse effects[tiab] OR perforation[tiab] OR perforating[tiab] OR complication[tiab] OR complications[tiab] OR complicating[tiab]) 18. MeSH, FT "Patient Acceptance of Health Care"[Mesh] OR patient acceptability[tiab] OR patient acceptance[tiab] OR patient satisfaction[tiab] OR 16 OR 17 OR ((6 AND 12) OR 11) AND Filters activated: Systematic Reviews, Meta- Analysis Filters activated: Review Filters activated: Randomized Controlled Trial Referenser 1. Zijta, FM, Bipat, S, Stoker, J. Magnetic resonance (MR) colonography in the detection of colorectal lesions: a systematic review of prospective studies (Provisional abstract). European radiology; p Keeling An Fau - Morrin, MM, Morrin Mm Fau - McKenzie, C, McKenzie C Fau - Farrell, RJ, Farrell Rj Fau - Sheth, SG, Sheth Sg Fau - Ngo, L, Ngo L Fau - Bloch, BN, et al. Intravenous, contrast-enhanced MR colonography using air as endoluminal contrast. Eur J Radiol. 2012; 81(1): Sambrook A Fau - Mcateer, D, McAteer D Fau - Yule, S, Yule S Fau - Phull, P, Phull, P. MR colonography without bowel cleansing or water enema: a pilot study. Br J Radiol. 2012; 85(1015): Luo My Fau - Liu, L, Liu L Fau - Yan, F-h, Yan Fh Fau - Shen, J-z, Shen Jz Fau - Yao, L-q, Yao Lq Fau - Zhou, K-r, Zhou, KR. Preliminary study on MR colonography with air enema in detection of colorectal. Chin Med J (Engl). 2010; 123(18):

10 Rad: K011 Tillstånd: Polyp, hyperplastisk, i distala tjock- eller ändtarmen Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi för att diagnostisera proximal kolonneoplasi Koloskopi Arbiträr skopi sigm Effektmått A.Distal HP/ inga distala Predikt PN Effektmått B. Distal HP / TA distalt Predikt PN Effektmått C. Distal HP/ inga distala Predikt PAN Effektmått D. Distal HP/ TA distalt Predikt PAN Effektmått E. Absolut risk HP predikt PN Tabellering av inkluderade studie # Förfat fattare, år Studiedesign Patientpopulation Effektmått F. Absolut risk HP predikt PAN 1 Lin OS 2005 [1] 2 Dodou D 2012 [2] Binda V 2007 [3] 4 Colllins BD Meta analys Retrospektiv observationstudie Retrospektiv observat- 21 studier, individer 40 studier därav 32 studier för bedömning risk PN vid ca individer N=830 >50år symtomatiska N=1792 >50år asymtoma- 9 studier sigmskopi 12 studier arbiträr sigm-skopi 15 prospektiva 6 retrospektiva 14 studier med asymtomatiska individer Koloskopi. Arbiträr sigm skopi Koloskopi Arbiträr skopi sigm Risk kvot Random effekt 1,807 (1,196-2,729) 16 studier Odds kvot Random effekt 1,8 (1,3-2,5) 9 studier 1,34 (0,73-2,45) 0,94 (0,73-1,22) Risk kvot Random effekt 0,694 (0,603-0,798) 11 studier Risk kvot Random effekt 1,018 (0,617-1,678) 3 studier Metaanalys Odds kvot Random effekt 1.2 (0,8-2,0) 8 studier Risk kvot Random effekt 0,518 (0,320-0,838) 4 studier 27,2% (17,6-38,0) 95% C.l. 9 studier 2,3% (1,6-3,2) 95% c.l. 8 studier

11 2010 [4] * ionsstudie tiska * i Perm J Summer;14(2) Risk of proximal colonic neoplasms in asymptomatic adults older than 50 years found to have distal hyperplastic polyps on routine colorectal cancer screening.

12 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal Utfall/risk i kontroll-utfall/risgruppen i Relativ effekt/- Evidensstyrka (Hämtas från studier) med normalt gruppen med riskreduktion efterföljande formulär för att distalt fyng hyperplastisk polyp ( (K I) / K ) sammanställa evidensstyrka) E Proximal 9 studier 14.8% 27,2% 1,8 (1,3-2,5) Mycket låg evidens neoplasi F Proximal 8 studier 1,9% 2,3% 1,2 (0,8-2,0) Mycket låg evidens avancerad neoplasi

13 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: E Hyperplastiska distala polyper prediktionr proximal neoplasi Antal Antal studier 9 Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ ja 2 SÖ Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) x Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) x Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) x Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) x Ange ev. uppgradering x Blandat symtomatiska och asymptomatiska individer Arbiträr räckvidd sigm skopi Summering av evidensstyrka Mycket låg evidens Evidensgradering enligt GRADE

14 Effektmåttet: F Antal studier 8 Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Hyperplastiska distala polyper prediktion avancerad proximal neoplasi Antal ja Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) x Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Studiekvalitet Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Överförbarhet Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Överensstämmelse Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) x Bekymmersam heterogenitet (-1) x Oprecisa data Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Publikationsbias Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Räcker summan av Nej (inget avdrag) smärre brister till nedgradering? Ja (-1) x Övriga kommentarer Ange ev. uppgradering Ej relevant x Effektstorlek Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Övriga kommentarer Arbiträr räckvidd sigm skopi Summering av Evidensstyrka Mycket låg evidens

15 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med hyperplastisk (metaplastisk) (1-5) polyp i rektum - Kolorektal kartläggning (rad 11) Söknr Termtyp *) Söktermer 24. MeSH/FT/ TIAB 25. MeSH/FT/ TIAB 26. MeSH/FT/ TIAB "Hyperplasia"[Mesh] OR distal hyperplastic polyp*[tiab] OR rectal hyperplastic polyp*[tiab] OR rectal metaplastic polyp*[tiab] (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] AND 2 AND 3 Limits: Humans, English AND 2 AND 3 Limits: Humans, English Publication Date from 2003 to 2012 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med hyperplastisk (metaplastisk) (1-5) polyp i rektum - Kolorektal kartläggning (rad 11) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. Hyperplasia explode 2. ("distal hyperplastic polyp*" OR "rectal hyperplastic polyp*" OR "rectal metaplastic polyp*"):ti,ab,kw 3. Colorectal neoplasms explode 4. ("proximal neoplas*" OR "proximal adenoma*" OR "proximal hyperplas*" OR "proximal metaplas*" OR "colonic malignan*" OR "colon cancer" OR "colonic cancer" OR "adenocarcinoma of the colon" OR "colonic adenocarcinoma*"):ti,ab,kw 5. 3 OR 4 6. Colonoscopy explode 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 8. 6 OR AND 5 AND 8 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane library) FT/TI, AB, KW = Fritextterm/er sökning i fälten för titel, abstract och keywords Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade

16 Referenser 1. Lin, OS, Gerson, LB, Soon, MS, Schembre, DB, Kozarek, RA. Risk of proximal colon neoplasia with distal hyperplastic polyps: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2005; 165(4): Dodou, D, de Winter, JC. The relationship between distal and proximal colonic neoplasia: a meta-analysis. J Gen Intern Med. 2012; 27(3): Binda, V, Pereira-Lima, J, Nunes, CA, Falkemberg, LT, Azambuja, DB, Cruz, JV. Is there a role for sigmoidoscopy in symptomatic patients? Analysis of a study correlating distal and proximal colonic neoplasias detected by colonoscopy in a symptomatic population. Arq Gastroenterol. 2007; 44(1): Collins, BD. Risk of proximal colonic neoplasms in asymptomatic adults older than 50 years found to have distal hyperplastic polyps on routine colorectal cancer screening. Perm J. 2010; 14(2):11-6.

17 Rad: K014 Tillstånd: Adenom i ändtarmen, 1 cm eller större Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi Tabellering av inkluderade studier # Författare, år 1 Dodou D 2012 [1] Effektmått E Normalt distalt predikterar någon proximal neoplasi Metaanalys Studiedesign Patientpopulation studier Beskrivning av endoskopier Alla koloskoperade Skattad räckvidd av sigm, skopi Effektmått A Avancerad distalt adenom predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,4 (2,4-4,9) 8 studier Effektmått B Avancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 5,8 (4,0-8,6) 14 studier Effektmått C Något adenom distalt predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,8 (3,1-4,6) 16 studier Effektmått D Något adenom distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,1 (2,2-4,3) 11 studier Effektmått F Normalt distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Absolut risk 32,8% (27-39) 8 studier Absolut risk 14,5% (12-18) 14 studier Absolut Risk 29,7% (25-35) 16 studier Absolut risk 8,3% (4,8-13) 11 studier Absolut Risk 14,8% (10-20) 13 studier Absolut Risk 1,9% (1,4-2,4) 12 studier

18 Effektmått G Icke-avancerat distalt adenom predikterar någon proximalt neoplasi Odds ratio 2,6 (2,1-3,3) Absolut risk 28,1% (23,0-33,5) 11 studier Effektmått H Ickeavancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio 2,1(1,7-2,5) Absolut risk 5,2% (3,2-7,6) 17 studier

19 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) A Proximal neoplasi 8 studier C 16 G 11 Utfall/risk i kontrollgruppen Utfall riskgrupp Odds ratio Evidensstyrka 14,8 32,8 3,4 Måttlig 29,7 3,8 28,1 2,6 B Proximal avancerad neoplasi D H 14 studier ,9 14,5 8,3 5,2 5,8 3,1 2,1 Måttlig

20 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Proximal neoplasi och proximal avancerad neoplasi Antal Antal studier 32 Antal personer Är studierna sammanfattade i ja SÖ Studiedesign Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) x Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) x Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) x Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. uppgradering x Måttlig Varierande inklusionskriterier

21 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Antal Antal studier Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Studiedesign RCT (++++) Observationsstudie (++) Utgångsvärde Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. avdrag Ange ev. uppgradering Summering av Evidensstyrka

22 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 14) Söknr Termtyp *) Söktermer 29. MeSH/FT/ TIAB 30. MeSH/FT/ TIAB 31. MeSH/FT/ TIAB AND 2. AND MeSH/FT/ TIAB ("Adenoma"[Mesh:NoExp]) OR "Adenomatous Polyps"[Mesh:NoExp] AND distal[tiab] OR left[tiab] or rectal[tiab] OR rectum[tiab]) OR (distal adenoma*[tiab] OR rectal adenoma*[tiab] OR rectum adenoma*[tiab] OR adenoma of the rectum[tiab]) (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] "Predictive Value of Tests"[Majr] OR "Risk"[Majr] OR "Risk Assessment"[Majr] OR "Prevalence"[Majr] OR Prognosis[Majr] OR predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR prevalence[tiab] OR risk[tiab] AND 5. Limits: Humans, English, Publication Date from 2000 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 14) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Adenoma, this term only Adenomatous Polyps, this term only 2. FT/TI, AB, KW AND FT/TI, AB, KW OR 4. (distal OR left or rectal OR rectum ):ti,ab,kw "distal adenoma*" OR "rectal adenoma*" OR "rectum adenoma*" OR "adenoma of the rectum":ti,ab,kw 6. MeSH Colonoscopy explode all trees 7. FT/TI, AB, KW OR 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 9. MeSH Predictive Value of Tests explode OR Risk explode OR

23 10. FT/TI, AB, KW OR 10. Risk Assessment explode OR Prevalence explode OR Prognosis explode AND 8. AND 11. from 2000 to 2011 (predict* OR prognos* OR prevalence OR risk):ti,ab,kw *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane library) FT/TI, AB, KW = Fritextterm/er sökning i fälten för titel, abstract och keywords Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade This term only = Endast den termen söks (de mer specifika, underordnade termerna utesluts) Referenser 1. Dodou, D, de Winter, JC. The relationship between distal and proximal colonic neoplasia: a meta-analysis. J Gen Intern Med. 2012; 27(3):

24 Rad: K015 Tillstånd: Adenom i ändtarmen, mindre än 1 cm Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi Tabellering av inkluderade studier # Författare, år 1 Dodou D 2012 [1] Effektmått E Normalt distalt predikterar någon proximal neoplasi Metaanalys Studiedesign Patientpopulation studier Beskrivning av endoskopier Alla koloskoperade Skattad räckvidd av sigm, skopi Effektmått A Avancerad distalt adenom predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,4 (2,4-4,9) 8 studier Effektmått B Avancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 5,8 (4,0-8,6) 14 studier Effektmått C Något adenom distalt predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,8 (3,1-4,6) 16 studier Effektmått D Något adenom distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,1 (2,2-4,3) 11 studier Effektmått F Normalt distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Absolut risk 32,8% (27-39) 8 studier Absolut risk 14,5% (12-18) 14 studier Absolut Risk 29,7% (25-35) 16 studier Absolut risk 8,3% (4,8-13) 11 studier Absolut Risk 14,8% (10-20) 13 studier Absolut Risk 1,9% (1,4-2,4) 12 studier

25 4 Effektmått G Icke-avancerat distalt adenom predikterar någon proximalt neoplasi 5 Odds ratio 2,6 (2,1-3,3) Absolut risk 28,1% (23,0-33,5) 11 studier Effektmått H Ickeavancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio 2,1(1,7-2,5) Absolut risk 5,2% (3,2-7,6) 17 studier

26 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) A Proximal neoplasi 8 studier C 16 G 11 Utfall/risk i kontrollgruppen Utfall riskgrupp Odds ratio Evidensstyrka 14,8 32,8 3,4 Måttlig 29,7 3,8 28,1 2,6 B Proximal avancerad neoplasi D H 14 studier ,9 14,5 8,3 5,2 5,8 3,1 2,1 Måttlig

27 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Proximal neoplasi och proximal avancerad neoplasi Antal Antal studier 32 Antal personer Är studierna sammanfattade i ja SÖ Studiedesign Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) x Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) x Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) x Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. uppgradering x Måttlig Varierande inklusionskriterier

28 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Antal studier Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Antal Studiedesign RCT (++++) Observationsstudie (++) Utgångsvärde Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. avdrag Ange ev. uppgradering Summering av Evidensstyrka

29 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum < 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 15) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH/FT/ TIAB 2. MeSH/FT/ TIAB 3. MeSH/FT/ TIAB AND 2. AND MeSH/FT/ TIAB ("Adenoma"[Mesh:NoExp]) OR "Adenomatous Polyps"[Mesh:NoExp] AND distal[tiab] OR left[tiab] or rectal[tiab] OR rectum[tiab]) OR (distal adenoma*[tiab] OR rectal adenoma*[tiab] OR rectum adenoma*[tiab] OR adenoma of the rectum[tiab]) (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] "Predictive Value of Tests"[Majr] OR "Risk"[Majr] OR "Risk Assessment"[Majr] OR "Prevalence"[Majr] OR Prognosis[Majr] OR predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR prevalence[tiab] OR risk[tiab] AND 5. Limits: Humans, English, Publication Date from 2000 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum < 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 15) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Adenoma, this term only Adenomatous Polyps, this term only 2. FT/TI, AB, KW AND FT/TI, AB, KW OR 4. (distal OR left or rectal OR rectum ):ti,ab,kw "distal adenoma*" OR "rectal adenoma*" OR "rectum adenoma*" OR "adenoma of the rectum":ti,ab,kw 6. MeSH Colonoscopy explode all trees 7. FT/TI, AB, KW OR 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 9. MeSH Predictive Value of Tests explode OR Risk explode OR

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för tjock-

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Prevention och diagnostik Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Prevention och diagnostik Arbetsdokument Nationella riktlinjer för bröstcancer Prevention och diagnostik Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för bröstcancer prevention och diagnostik Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Medicinska test NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 3 Tillstånd och

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Fullständigt kunskapsunderlag Kranskärlssjukdom Bilaga 1 2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

SD-BERA vid diagnostik av

SD-BERA vid diagnostik av Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser

The Cochrane Library. Vad är The Cochrane Library? Allmänna databaser The Cochrane Library Vad är The Cochrane Library? Cochrane-bibliotekets syfte är att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av olika behandlingar. Cochrane-biblioteket

Läs mer

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska Levermetastaser Överlevnad vid levermetastaser från kolorektal cancer (CLM) Spridning

Läs mer

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet?

Glukosmätning. vid typ 2. evidens och erfarenhet? Glukosmätning vid typ 2 Vad sägers evidens och erfarenhet? Första bärbarab blodsockermätaren Ames,, 1969, ca 17 cm långl Stickan ca 7,5 cm långl Vad vet vi om nyttan av att ha bra glykemisk kontroll? UK

Läs mer

Vikten av läkarkontinuitet för patienter med cancer

Vikten av läkarkontinuitet för patienter med cancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Hitta rätt i PubMed Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet

Hitta rätt i PubMed Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet Viveka Alton, fil kand, informatiker, SBU, Stockholm alton@sbu.se Hitta rätt i PubMed Strategier för att finna kliniskt relevant information av tillräcklig kvalitet Om stora medicinska databaser som Medline

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I

Umeå universitetsbibliotek Campus Örnsköldsvik Eva Hägglund HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I HITTA VETENSKAPLIGA ARTIKLAR I KURSEN VETENSKAPLIG TEORI OCH METOD I 13 NOVEMBER 2012 Idag ska vi titta på: Sökprocessen: förberedelser inför sökning, sökstrategier Databaser: innehåll, struktur Sökteknik:

Läs mer

Stillasittande & ohälsa

Stillasittande & ohälsa Stillasittande & ohälsa FaR:s dag att skapa möjligheter till fysisk aktivitet 19 november Malmö Johan Faskunger Fil dr Fysisk aktivitet & hälsovetenskap Föreläsningens upplägg: Stillasittande & ohälsa

Läs mer

interventions- respektive kontrollgrupp Bortfall 116 patienter PICC: 24 CVK: 83 Venport: 72 Bortfall: okänt

interventions- respektive kontrollgrupp Bortfall 116 patienter PICC: 24 CVK: 83 Venport: 72 Bortfall: okänt Tillägg till bilaga 4. Sammanfattning av 9 studier som graderades som låg kvalitet. Författare År, Land Kim HJ et al 2010 SydKorea Studiedesign Prospektiv kohortstudie med er Onkologi Ej vedertagen DVTdefinition

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund

Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund Grav övervikt och knäproteskirurgi, ortopedens handlande för individ och samhälle. Roger Olsson, Östersund OBESITAS OCH KNÄPROTESKIRURGI Extremt ökad risk för artros i knäled vid högre grader av obesitas.

Läs mer

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier

Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar. En systematisk översikt av vetenskapliga studier Bettskena för barn och ungdomar med symtom relaterade till käkfunktionsstörningar En systematisk översikt av vetenskapliga studier Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

Sök artiklar i PubMed

Sök artiklar i PubMed Sök artiklar i PubMed En handledning i hur man söker med hjälp av ämnesord. PubMed är en databas med över 20 miljoner referenser som täcker medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och

Läs mer

Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi

Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst. Detta svar färdigställdes. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk

Läs mer

Kan livmoderhalsens längd förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt?

Kan livmoderhalsens längd förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

PubMed (Public Medline) - sökmanual

PubMed (Public Medline) - sökmanual PubMed (Public Medline) - sökmanual Medicinska fakultetens bibliotek, Lund. Monica Landén. 2014-02 PubMed/Medline är den största medicinska databasen och innehåller idag omkring 23 miljoner referenser

Läs mer

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS

Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer. Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Kirurgisk behandling vid kolorektal cancer Marie-Louise Lydrup Kolorektalteamet SUS Incidens kolorektal cancer 5900 fall / år i Sverige ca1100 fall / år i Sö sjukvårdsreg 400 fall / år i Malmö Medelålder

Läs mer

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie

Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Bilaga 4. SBU-projektet sjukskrivning, mall för dataextraktion för kvalitetsgranskning av studie Datum granskningen gjordes: 200............. Granskare:....................... Studien behandlar: " Orsaker

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Användning av stödstrumpor hos patienter på intensivvårdsavdelning (IVA)

Användning av stödstrumpor hos patienter på intensivvårdsavdelning (IVA) Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 1 juni 2012. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne

Labprocess. kolorektala cancerpreparat. Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi. patologi, Patologi Labmedicin Skåne Labprocess kolorektala cancerpreparat Patrick Joost Processansvarig nedre GI patologi patologi, Patologi Labmedicin Skåne Kolorektal cancer Labprocess Kolorektal cancer 617 operationspreparat i Region

Läs mer

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound

Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Carotid Artery Wall Layer Dimensions during and after Pre-eclampsia An investigation using non-invasive high-frequency ultrasound Studie I-IV I. Increased carotid intima thickness and decreased media thickness

Läs mer

Robotkirurgi - framtid eller redan här?

Robotkirurgi - framtid eller redan här? Robotkirurgi - framtid eller redan här? Peter Mangell Överläkare, Med dr Enheten för kolorektalkirurgi VO Kirurgi och Urologi SUS Malmö 2014-03-12 1 Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Nej 2014-03-12

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Plackkarakteristik med ultraljud

Plackkarakteristik med ultraljud Plackkarakteristik med ultraljud association med risk för stroke Göran Bergström Klinisk Fysiologi & Wallenberg laboratoriet Göteborgs Universitet Sahlgrenska Universitetssjukhuset Eid Evidensbaserad dikbdö

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst

Effekt av gott bemötande inom socialtjänst Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Undernäring är vanligt bland äldre personer inom hela vård- och omsorgssektorn. Med en åldrande befolkning kan denna problematik komma att öka under de kommande decennierna.

Läs mer

Överviktskirurgi vem, hur och resultat?

Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Överviktskirurgi vem, hur och resultat? Magnus Sundbom Ansvarig för obesitaskirurgi, VO Kirurgi, Akademiska sjukhuset, Uppsala Ordförande SOTEG Swedish Obesity Expert Treatment Group Antal överviktsingrepp

Läs mer

Tumörmarkörer vid kolorektal cancer

Tumörmarkörer vid kolorektal cancer Tumörmarkörer vid kolorektal cancer Caj Haglund Denna artikel sammanfattar i korthet användningen av tumörmarkörer vid en av våra vanligaste cancerformer, det vill säga kolorektal cancer. I likhet med

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 2013-10- 08 STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING 1 Fetma problem och åtgärder 2002 (li+eratursökning 2001) Förebyggande av fetma (uppdaterad 2005) Kostbehandling Specialkost Beteendeterapi Fysisk

Läs mer

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat?

Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Nutrition och kognition Blir man smartare av rätt mat? Carl-Erik Flodmark 1 Docent i Pediatrik vid Lunds universitet Barnmedicin Skånes Universitetssjukhus 2015-01-05 Företräder ej Socialstyrelsen eller

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Hur hi"ar man vetenskapliga ar1klar inom omvårdnad/ medicin?

Läs mer

Projektplan Riskbaserad, selektiv koloskopiscreeening - ett pilotprojekt för syskon till patienter med kolorektal cancer

Projektplan Riskbaserad, selektiv koloskopiscreeening - ett pilotprojekt för syskon till patienter med kolorektal cancer 1 Louise Olsson Eskilstuna 2007-04-24 Projektplan Riskbaserad, selektiv koloskopiscreeening - ett pilotprojekt för syskon till patienter med kolorektal cancer Projektansvarig: Louise Olsson, kir klin /

Läs mer

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare

Hälsoproblem. Graviditetsstörning 2014-02-24. Hälsoproblem hos skiftarbetare Hälsoproblem hos skiftarbetare Anders Knutsson Arbets- och miljömedicin, Sundsvall Umeå 17 februari 2014 Hälsoproblem Sömnproblem, trötthet, olycksfall Graviditetsstörning Magtarmbesvär Hjärt-kärl sjukdom

Läs mer

Effekter av spädbarnsmassage (babymassage) hos friska och fullgångna barn

Effekter av spädbarnsmassage (babymassage) hos friska och fullgångna barn Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst. Detta svar färdigställdes 2014-09-26. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en

Läs mer

Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN)

Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN) Stöd För Diagnos/ska Nätverk Kolorektal Cancer Stockholm - Gotland (SFDN) Preliminära erfarenheter från etablering av ec regionalt expertnätverk. Lennart Blomqvist Adjungerad Professor överläkare Röntgenkliniken

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Hälsoekonomiskt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Hälsoekonomiskt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för diabetesvård Hälsoekonomiskt underlag Bilaga Innehåll Inledning... 3 Läkemedelsbehandling som tillägg till livsstilsbehandling... 4 Fetmakirurgi... 7 Förebyggande åtgärder mot

Läs mer

Systematisk översikt PET och PET/CT

Systematisk översikt PET och PET/CT 2008-05-20 Systematisk översikt PET och PET/CT Introduktion: Frågeställningen som ska besvaras är vilket vetenskapligt underlag som finns för en upphandling av en positronemissionstomografi-scanner (PET/CT)

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010

Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Procalcitonin Stramadagen 26 maj 2010 Anders Ternhag 1(31) Innehåll Vad är procalcitonin? Vilka användningsområden finns dokumenterade? Luftvägsinfektioner Sepsis Slutsatser Kan PCT minska onödig ab användning?

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna?

Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Hur kan forskning hjälpa de svårast sjuka IBD-patienterna? Temadag IBD: Rätt prioritering i vården av magens folksjukdom 140829 Marie Carlson, Adj Professor, Överläkare Inst. för medicinska vetenskaper,

Läs mer

Biological and histological factors as predictors in rectal cancer patients A study in a clinical trial of preoperative radiotherapy.

Biological and histological factors as predictors in rectal cancer patients A study in a clinical trial of preoperative radiotherapy. Biological and histological factors as predictors in rectal cancer patients A study in a clinical trial of preoperative radiotherapy Annica Holmqvist Division of Oncology Department of Clinical and Experimental

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Appendicit - vanligast hos tonåringar

Appendicit - vanligast hos tonåringar Appendicit - vanligast hos tonåringar Incidens per 100.000 inv 400 350 300 250 200 150 100 Jönköpings län 1984-1989 n=3,029 Perforerad Icke perforerad Negativ exploration 50 0 0-5- 10-15- 20-25- 30-35-

Läs mer

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier

Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier Bilaga 3. Mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier reviderad 2014 Granskningen av en studie gäller i första hand studiekvalitet, det vill säga risk för systematiska fel och risk för intressekonflikter

Läs mer

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh

HTA. Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården. Christina Bergh HTA Health Technology Assessment- Verktyg att evidensbasera vården Christina Bergh HTA-centrum Permanent enhet 2011 Består av 7 HTA-experter 20-70% Bibliotekarie Projektsamordnare Bistår med kontakt till

Läs mer

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985

Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 Obesity Trends* Among U.S. Adults BRFSS, 1985 (*BMI 30, or ~ 30 lbs overweight for 5 4 person) No Data

Läs mer

Rengöring av innerkanyl för trakeotomi

Rengöring av innerkanyl för trakeotomi Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Prontosan vid svårläkta sår

Prontosan vid svårläkta sår Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Bilaga 2. Granskningsmallar

Bilaga 2. Granskningsmallar Bilaga 2. Granskningsmallar Diagnostik Författare: Journal: År: Volym: Sidor: Granskad av: Datum: 1. Var sammansättningen av patientgruppen (spektrum) representativ för de patienter som kommer att få testet

Läs mer

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin -

A söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - A" söka vetenskapliga ar1klar inom vård och medicin - en kort genomgång Var och hur (och varför) ska man söka? Informa1onsbehovet bestämmer. Presenta1onen hi"ar ni på Campusbibliotekets webb www.campusbiblioteket.se

Läs mer

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser?

Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Hur påverkar postoperativ radioterapi överlevnaden för bröstcancerpatienter med 1 3 lymfkörtelmetastaser? Anna Nordenskjöld, Helena Fohlin, Erik Holmberg, Chaido Chamalidou, Per Karlsson, Bo Nordenskjöld,

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi - en systematisk översikt.

Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi - en systematisk översikt. Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi - en systematisk översikt. Göran Liljegren och Lars Berggren, CAMTÖ, Örebro läns landsting. Introduktion: Robotassisterad kirurgi har under senare år blivit en

Läs mer

Divertikelsjukdom och risk för koloncancer -En systematisk litteraturgenomgång Nils Nyhlin och Göran Liljegren

Divertikelsjukdom och risk för koloncancer -En systematisk litteraturgenomgång Nils Nyhlin och Göran Liljegren Divertikelsjukdom och risk för koloncancer -En systematisk litteraturgenomgång Nils Nyhlin och Göran Liljegren Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska produkter i Örebro Läns Landsting

Läs mer

Evidensbaserad medicin (EBM)

Evidensbaserad medicin (EBM) Evidensbaserad medicin (EBM) En guide för brukare Inge Axelsson november 2007 Östersunds sjukhus och Mittuniversitetet www.peditop.com EBM - en guide för brukare 1 Definition av evidensbaserad medicin

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Generella

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99

Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 Svenska Läkaresällskapet Telefon fax e-post lnternet Transfereringar Box 738 08-440 88 60 www.sls.se 25 68-4 (plusgiro) 101 35 Stockholm 08-440 88 99 (fax) Org.nr 160-3919 (bankgiro) Klara Östra Kyrkogata

Läs mer

EXAMENSARBETE. Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken. Jenny Isaksson Josefine Karlsson 2014

EXAMENSARBETE. Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken. Jenny Isaksson Josefine Karlsson 2014 EXAMENSARBETE Magnetresonanstomografins betydelse för bröstcancerdiagnostiken Jenny Isaksson Josefine Karlsson 2014 Röntgensjuksköterskeexamen Röntgensjuksköterska Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi - en systematisk översikt.

Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi - en systematisk översikt. Robotassisterad laparoskopisk bukkirurgi - en systematisk översikt. Göran Liljegren och Lars Bergren, CAMTÖ, Örebro läns landsting. (uppdatering 2013-04-29) Introduktion: Robotassisterad kirurgi har under

Läs mer

Evidensbaserat folkhälsoarbete: Vad är det? Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 2009-02-09

Evidensbaserat folkhälsoarbete: Vad är det? Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 2009-02-09 Evidensbaserat folkhälsoarbete: Vad är det? Sven Andréasson Statens folkhälsoinstitut 2009-02-09 Fallet alkohol Alkohol ingen vanlig handelsvara Evidensbaserad prevention en definition EBP innebär att

Läs mer

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt

Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt Motion och fysisk aktivitet vid hjärtsvikt NATIONELLA UTB DAGAR I HJÄRTSVIKT Göteborg 101029 Mats Börjesson, Docent. Överläkare, univ lektor Sahlgrenska Univ Sjukhuset/Östra, Göteborg Symtom vid hjärtsvikt

Läs mer

Barnkliniker Universitetskliniker

Barnkliniker Universitetskliniker Vi har aldrig varit så många Vi representerar idag 57 registrerande enheter! 32 21 4 BUMMAR Barnkliniker Universitetskliniker BORIS Styrgrupp 2014 Jovanna Dahlgren läkare Göteborg Pernilla Danielsson ssk

Läs mer

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression

Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Co-occurring Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder and Depression Sex, Aetiology, Help-Seeking and Assessment Karin Sonnby Överläkare BUP Västmanland Med dr Handledare Professor Kent W.

Läs mer

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd

Flera sätt finns att söka fram ett sjukdomstillstånd Sökhjälp ändrad 2015-08-25/eld Beslutsstöd för diagnostik och behandling Innehållet är strukturerat i en steg-för-steg process uppbyggt kring patientkonsultationer och omfattar diagnos, prognos, behandling

Läs mer

Minnesbilder från föreläsning vid kompetenssentersamling i Stavanger den 3 november, 2010. Ulric Hermansson, FHI

Minnesbilder från föreläsning vid kompetenssentersamling i Stavanger den 3 november, 2010. Ulric Hermansson, FHI Riskdrickande Drickandet tilltar Jobbet Kollegor Chefen Kollegor upprörd Chefen upprörd Frågan är känslig för chef och medarbetare Begynnande alkoholproblem vaga signaler på arbetet Omfattande alkoholproblem

Läs mer

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp

Epidemiologi T5. Kursmål epidemiologi. Kursmål epidemiologi. Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Epidemiologi T5 Kursmål epidemiologi Kunna förklara och använda grundläggande epidemiologiska begrepp Prevalens Incidens Riskanalys Kursmål epidemiologi Kunna beräkna en diagnostisk metods informationsvärde

Läs mer

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR

Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Metaanalyser av observationsstudier - Äpplen och päron eller fruktsallad? Johan Sundström Professor i epidemiologi Scientific Director, UCR Comparing apples and oranges Barone BMJ 2000;321:1569 70 Comparing

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare

Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning, SUS. Kriterier: Minnesnedsättning. Sämre jfr med tidigare Hur kan vi idag förbättra diagnostiken av demenssjukdomar med hjälp av hjärnavbildningstekniker så som MR och PET? Erik Stomrud, ST-läkare, med dr, Emmaboda hälsocentral, Enheten för klinisk minnesforskning,

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende. En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande

Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende. En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande Teckenekonomi för barn och unga på hem för vård eller boende En systematisk översikt samt juridiska aspekter på utförande Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi. Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Livsstilsfaktorers inverkan på gynekologisk kirurgi Katja Stenström Bohlin Kvinnokliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hur BMI och rökning påverkar komplikationer, patientens nöjdhetsgrad och resultat

Läs mer

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INTERVENTIONER FÖR ATT FÖRÄNDRA OTILLRÄCKLIG FYSISK AKTIVITET, OHÄLSOSAMMA MATVANOR, TOBAKSBRUK SAMT MISSBRUK/BEROENDE AV ALKOHOL VID SCHIZOFRENI. Mats Berglund

Läs mer