Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Diagnostik Arbetsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Diagnostik Arbetsdokument"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Diagnostik Arbetsdokument

2 Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer diagnostik Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen av tillståndsoch åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på Litteraturen till det vetenskapliga underlaget identifierades via systematisk informationssökning i minst två vetenskapliga databaser, manuell genomgång av referenslistor till relevanta studier och översikter, och genom kontakt med experter inom området. Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.

3 Rad: K010 Tillstånd: Tarmsymtom, misstänkt cancer efter klinisk undersökning, ändtarmspalpation och rektoskopi Åtgärd: MR-kolografi (virtuell koloskopi med MR) Tabellering av inkluderade studier # Författare, år Studiedesign Patientpopulation Beskrivning av behandling i kontroll- & interventionsgrupp/erna 1 Zijta 2010 [1] Systematisk översikt och meta-analys av prospektiva, jämförande diagnostiska studier 2 Keeling 2012 [2] Prospektiv, jämförande studie, med inklusion av konsekutiva patienter Utförd i Boston. 13 studier publicerade 1998-februari 2009, totalt 1285 patienter, symptomatiska/högrisk (9/13 studier) och asymptomatiska. 46 patienter (47% symptomatiska), ålder medel 55 år (range år). Ursprungligen 72 patienter men 26 uteslutna pga klaustrofobi (n=9), obesitas (n=10) och diabetes (n=6). Indextest: MR-kolografi med varierande teknik (9 av 13 studier använde dark lumen ) Referenstest: Koloskopi, i 4 av 13 studier med segmental unblinding Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi med laxering, intravenös gadolinium, rektal luft. Referenstest: Koloskopi Effektmått Diagnostik av polyper/cancer 10 mm Sensitivitet, per patient: 88% (95% konfidensintervall 63-97%) Specificitet, per patient: 99% (95% konfidensintervall %) Sensitivitet: 100% (5/5 lesioner detekterade) Specificitet: 96,4% (95% konfidensintervall 81,6-99,9%) Övrigt Stor heterogenitet avseende sensitivitet Litet patientmaterial, stor andel patienter uteslutna primärt 3 Sambrook 2012 [3] Feasibility/pilotstudie. Jämförande studie. Utförd i Aberdeen. 4 Luo 2010 [4] Jämförande studie. Utförd i Kina. 29 patienter remitterade för koloskopi (symptomatiska?) (ålder medel 61 år, range år) 30 symptomatiska patienter remitterade för koloskopi (19 av 30 pat hade cancer, alla övriga polyper). Ålder Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi utan laxering men med peroral barium, intravenös gadolinium och rektal luft Referenstest: Koloskopi Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi med rektal luft, efter laxering, undersökta endast i ryggläge, utan iv kontrast. Sensitivitet: 44% (4/9 lesioner detekterade) Specificitet: 100% Sensitivitet: 100% (36/36 lesioner detekterade, varav 19 cancertumörer) Specificitet: Ej angiven Litet patientmaterial Litet patientmaterial. Metodologiska oklarheter. Andelen patienter med cancer i materialet inte repre-

4 medel 56,8 år (21-78 år). Referenstest: Koloskopi sentativ för svenska förhållanden oklart om det är konsekutiva, patienter eller om materialet anrikats med patologi. Oklar inklusionsperiod. Endast ryggläge utfört.

5 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) Sensitivitet och Specificitet Absolut effekt/risk (K I) Relativ effekt/- riskreduktion ( (K I) / K ) Evidensstyrka (Hämtas från efterföljande formulär för att sammanställa evidensstyrka) Diagnostik av polyper/cancer 10 mm 1390 patienter (16 studier, av vilka 13 ingår i meta-analys) Meta-analys (ref 1): Sensitivitet, per patient: 88% (95% konfidensintervall 63-97%) Specificitet, per patient: 99% (95% konfidensintervall %) Övriga studier (ref 2-4): Sensitivitet, per patient: % Specificitet, per patient: 96,4%-100% Låg (++) Ytterligare studier behövs för att säkrare bedöma MRkolografins roll, i förhållande till koloskopi och CT-kolografi, vid utredning av symptomatiska patienter

6 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Diagnostik av polyper/cancer 10 mm Antal Antal studier av de 16 studierna ingår i meta-analys (ref 1) Antal personer 1390 (varav 1285 pat ingår i meta-analysen (ref 1) Är studierna sammanfattade i SÖ Ja, 13 av de 16 studierna Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) ++++ Jämförande diagnostiska Observationsstudie (++) studier Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ange ev. avdrag Ja (-1) -1 Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) X X X X X Ange ev. uppgradering X ( ++ ) Låg Små studier med varierande MRkolografi-teknik Blandning av symptomatiska och asymptomatiska patienter De kliniskt relevanta jämförelserna med CT-kolografi inte gjorda

7 Litteratursökning Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: "Tarmsymtom som ger misstanke om cancer hos patient som bedömts enligt klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi- Virtuell koloskopi med MR (MR-kolon)" (rad 10) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Colonic Neoplasms explode all trees with qualifier: DI (diagnosis) OR "Colonic Polyps explode all trees with qualifier: DI (diagnosis) 2. FT "MR colonography" OR "Magnetic resonance colonograph*" :ti,ab,kw and (colonoscopy):ti,ab,kw 3. MeSH Magnetic Resonance Imaging this term only OR Diffusion Magnetic Resonance Imaging explode 4. 2 OR (1 AND 3) 5. MeSH Barium Sulfate explode all trees with qualifier: AE (adverse effects) OR Radiography explode all trees with qualifier: AE, CO (adverse effects, complications) 6. FT/AB "barium enema" OR "double contrast" :ab and "adverse event" OR "adverse events" OR "adverse effect" OR "adverse effects" OR perforation OR perforating OR complication OR complications OR complicating:ab 7. MeSH, FT Colorectal Neoplasms explode with qualifier RA (radiography) AND "adverse event" OR "adverse events" OR "adverse effect" OR "adverse effects" OR perforation OR perforating OR complication OR complications OR complicating:ti,ab,kw 8. MeSH, FT "Patient Acceptance of Health Care" explode OR "patient acceptability" OR "patient acceptance" OR "patient satisfaction": ti, ab, kw 9. 5 OR 6 OR 7 OR (2 OR 3) AND 9 Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: "Tarmsymtom som ger misstanke om cancer hos patient som bedömts enligt klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi- Virtuell koloskopi med MR (MR-kolon)" (rad 10) Sökning gjord av: Maja Kärrman Fredriksson På uppdrag av: Mikael Hellström Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånd 1. MeSH Colorectal Neoplasms/diagnosis[MeSH OR "Colonic Polyps/diagnosis"[Mesh] 2. FT colorectal cancer[tiab] OR colorectal malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colorectal adenocarcinoma*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR rectal cancer[tiab] OR colon carcinoma*[tiab] OR rectal carcinoma*[tiab] OR

8 rectal malignan*[tiab] OR rectal adenocarcinoma*[tiab] OR adenocarcinoma of the rectum[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab] OR rectum cancer[tiab] OR rectal neoplasia*[tiab] OR colon neoplasia*[tiab] OR colonic neoplasia*[tiab] OR rectal neoplasm*[tiab] OR colon neoplasm*[tiab] OR colonic neoplasm*[tiab] OR rectal cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR colon cancer[tiab] OR rectal tumour*[tiab] OR colonic tumour*[tiab] OR colon tumour*[tiab] OR colonic polyp*[tiab] OR rectal polyp*[tiab] OR colon polyp*[tiab] 3. 1 OR MeSH Colonic Neoplasms/diagnosis[MeSH OR "Colonic Polyps/diagnosis"[Mesh] 5. FT colorectal cancer[tiab] OR colorectal malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colorectal adenocarcinoma*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon carcinoma*[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab] OR colon neoplasia*[tiab] OR colonic neoplasia*[tiab] OR colon neoplasm*[tiab] OR colonic neoplasm*[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic tumour*[tiab] OR colon tumour*[tiab] OR colonic polyp*[tiab] OR colon polyp*[tiab] OR Koloskopi 7. MeSH, FT "Colonoscopy"[Majr] OR ((colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab]) AND (pubmednotmedline[sb] OR in process[sb] OR publisher[sb])) AND MeSH, FT "Sensitivity and Specificity"[Mesh] OR accuracy[tiab] OR sensitivity[tiab] OR precision[tiab] OR specificity[tiab] OR predicitive value[tiab] AND 7 AND 9 Limits: Humans, English, German, Danish, Norwegian, Swedish Systematiska översikter: 17 Magnetic resonance imaging 11. FT (MR colonography[tiab] OR Magnetic resonance colonograph*[tiab]) AND colonoscopy[tiab] 12. MeSH, FT "Magnetic Resonance Imaging"[Majr:NoExp] OR "Diffusion Magnetic Resonance Imaging"[Majr] OR MR Colonograph*[tiab] OR magnetic resonance colonograph*[tiab] AND 9 AND 12 Limits: Humans, English, German, Danish, Norwegian, Swedish, Publication Date from AND Biverkningar (14 utvalda) 15. MeSH "Barium Sulfate/adverse effects"[mesh] OR "Radiography/adverse effects"[mesh] OR "Radiography/complications"[Mesh] 16. FT (barium enema[tiab] OR double contrast[tiab]) AND (adverse event[tiab] OR adverse events[tiab] OR adverse effect[tiab] OR adverse effects[tiab] OR perforation[tiab] OR perforating[tiab] OR complica

9 Resultat tion[tiab] OR complications[tiab] OR complicating[tiab]) 17. MeSH, FT "Colorectal Neoplasms/radiography"[Majr] AND (adverse event[tiab] OR adverse events[tiab] OR adverse effect[tiab] OR adverse effects[tiab] OR perforation[tiab] OR perforating[tiab] OR complication[tiab] OR complications[tiab] OR complicating[tiab]) 18. MeSH, FT "Patient Acceptance of Health Care"[Mesh] OR patient acceptability[tiab] OR patient acceptance[tiab] OR patient satisfaction[tiab] OR 16 OR 17 OR ((6 AND 12) OR 11) AND Filters activated: Systematic Reviews, Meta- Analysis Filters activated: Review Filters activated: Randomized Controlled Trial Referenser 1. Zijta, FM, Bipat, S, Stoker, J. Magnetic resonance (MR) colonography in the detection of colorectal lesions: a systematic review of prospective studies (Provisional abstract). European radiology; p Keeling An Fau - Morrin, MM, Morrin Mm Fau - McKenzie, C, McKenzie C Fau - Farrell, RJ, Farrell Rj Fau - Sheth, SG, Sheth Sg Fau - Ngo, L, Ngo L Fau - Bloch, BN, et al. Intravenous, contrast-enhanced MR colonography using air as endoluminal contrast. Eur J Radiol. 2012; 81(1): Sambrook A Fau - Mcateer, D, McAteer D Fau - Yule, S, Yule S Fau - Phull, P, Phull, P. MR colonography without bowel cleansing or water enema: a pilot study. Br J Radiol. 2012; 85(1015): Luo My Fau - Liu, L, Liu L Fau - Yan, F-h, Yan Fh Fau - Shen, J-z, Shen Jz Fau - Yao, L-q, Yao Lq Fau - Zhou, K-r, Zhou, KR. Preliminary study on MR colonography with air enema in detection of colorectal. Chin Med J (Engl). 2010; 123(18):

10 Rad: K011 Tillstånd: Polyp, hyperplastisk, i distala tjock- eller ändtarmen Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi för att diagnostisera proximal kolonneoplasi Koloskopi Arbiträr skopi sigm Effektmått A.Distal HP/ inga distala Predikt PN Effektmått B. Distal HP / TA distalt Predikt PN Effektmått C. Distal HP/ inga distala Predikt PAN Effektmått D. Distal HP/ TA distalt Predikt PAN Effektmått E. Absolut risk HP predikt PN Tabellering av inkluderade studie # Förfat fattare, år Studiedesign Patientpopulation Effektmått F. Absolut risk HP predikt PAN 1 Lin OS 2005 [1] 2 Dodou D 2012 [2] Binda V 2007 [3] 4 Colllins BD Meta analys Retrospektiv observationstudie Retrospektiv observat- 21 studier, individer 40 studier därav 32 studier för bedömning risk PN vid ca individer N=830 >50år symtomatiska N=1792 >50år asymtoma- 9 studier sigmskopi 12 studier arbiträr sigm-skopi 15 prospektiva 6 retrospektiva 14 studier med asymtomatiska individer Koloskopi. Arbiträr sigm skopi Koloskopi Arbiträr skopi sigm Risk kvot Random effekt 1,807 (1,196-2,729) 16 studier Odds kvot Random effekt 1,8 (1,3-2,5) 9 studier 1,34 (0,73-2,45) 0,94 (0,73-1,22) Risk kvot Random effekt 0,694 (0,603-0,798) 11 studier Risk kvot Random effekt 1,018 (0,617-1,678) 3 studier Metaanalys Odds kvot Random effekt 1.2 (0,8-2,0) 8 studier Risk kvot Random effekt 0,518 (0,320-0,838) 4 studier 27,2% (17,6-38,0) 95% C.l. 9 studier 2,3% (1,6-3,2) 95% c.l. 8 studier

11 2010 [4] * ionsstudie tiska * i Perm J Summer;14(2) Risk of proximal colonic neoplasms in asymptomatic adults older than 50 years found to have distal hyperplastic polyps on routine colorectal cancer screening.

12 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal Utfall/risk i kontroll-utfall/risgruppen i Relativ effekt/- Evidensstyrka (Hämtas från studier) med normalt gruppen med riskreduktion efterföljande formulär för att distalt fyng hyperplastisk polyp ( (K I) / K ) sammanställa evidensstyrka) E Proximal 9 studier 14.8% 27,2% 1,8 (1,3-2,5) Mycket låg evidens neoplasi F Proximal 8 studier 1,9% 2,3% 1,2 (0,8-2,0) Mycket låg evidens avancerad neoplasi

13 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: E Hyperplastiska distala polyper prediktionr proximal neoplasi Antal Antal studier 9 Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ ja 2 SÖ Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) x Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) x Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) x Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) x Ange ev. uppgradering x Blandat symtomatiska och asymptomatiska individer Arbiträr räckvidd sigm skopi Summering av evidensstyrka Mycket låg evidens Evidensgradering enligt GRADE

14 Effektmåttet: F Antal studier 8 Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Hyperplastiska distala polyper prediktion avancerad proximal neoplasi Antal ja Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) x Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Studiekvalitet Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Överförbarhet Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Överensstämmelse Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) x Bekymmersam heterogenitet (-1) x Oprecisa data Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Publikationsbias Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Räcker summan av Nej (inget avdrag) smärre brister till nedgradering? Ja (-1) x Övriga kommentarer Ange ev. uppgradering Ej relevant x Effektstorlek Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Övriga kommentarer Arbiträr räckvidd sigm skopi Summering av Evidensstyrka Mycket låg evidens

15 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med hyperplastisk (metaplastisk) (1-5) polyp i rektum - Kolorektal kartläggning (rad 11) Söknr Termtyp *) Söktermer 24. MeSH/FT/ TIAB 25. MeSH/FT/ TIAB 26. MeSH/FT/ TIAB "Hyperplasia"[Mesh] OR distal hyperplastic polyp*[tiab] OR rectal hyperplastic polyp*[tiab] OR rectal metaplastic polyp*[tiab] (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] AND 2 AND 3 Limits: Humans, English AND 2 AND 3 Limits: Humans, English Publication Date from 2003 to 2012 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med hyperplastisk (metaplastisk) (1-5) polyp i rektum - Kolorektal kartläggning (rad 11) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. Hyperplasia explode 2. ("distal hyperplastic polyp*" OR "rectal hyperplastic polyp*" OR "rectal metaplastic polyp*"):ti,ab,kw 3. Colorectal neoplasms explode 4. ("proximal neoplas*" OR "proximal adenoma*" OR "proximal hyperplas*" OR "proximal metaplas*" OR "colonic malignan*" OR "colon cancer" OR "colonic cancer" OR "adenocarcinoma of the colon" OR "colonic adenocarcinoma*"):ti,ab,kw 5. 3 OR 4 6. Colonoscopy explode 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 8. 6 OR AND 5 AND 8 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane library) FT/TI, AB, KW = Fritextterm/er sökning i fälten för titel, abstract och keywords Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade

16 Referenser 1. Lin, OS, Gerson, LB, Soon, MS, Schembre, DB, Kozarek, RA. Risk of proximal colon neoplasia with distal hyperplastic polyps: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2005; 165(4): Dodou, D, de Winter, JC. The relationship between distal and proximal colonic neoplasia: a meta-analysis. J Gen Intern Med. 2012; 27(3): Binda, V, Pereira-Lima, J, Nunes, CA, Falkemberg, LT, Azambuja, DB, Cruz, JV. Is there a role for sigmoidoscopy in symptomatic patients? Analysis of a study correlating distal and proximal colonic neoplasias detected by colonoscopy in a symptomatic population. Arq Gastroenterol. 2007; 44(1): Collins, BD. Risk of proximal colonic neoplasms in asymptomatic adults older than 50 years found to have distal hyperplastic polyps on routine colorectal cancer screening. Perm J. 2010; 14(2):11-6.

17 Rad: K014 Tillstånd: Adenom i ändtarmen, 1 cm eller större Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi Tabellering av inkluderade studier # Författare, år 1 Dodou D 2012 [1] Effektmått E Normalt distalt predikterar någon proximal neoplasi Metaanalys Studiedesign Patientpopulation studier Beskrivning av endoskopier Alla koloskoperade Skattad räckvidd av sigm, skopi Effektmått A Avancerad distalt adenom predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,4 (2,4-4,9) 8 studier Effektmått B Avancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 5,8 (4,0-8,6) 14 studier Effektmått C Något adenom distalt predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,8 (3,1-4,6) 16 studier Effektmått D Något adenom distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,1 (2,2-4,3) 11 studier Effektmått F Normalt distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Absolut risk 32,8% (27-39) 8 studier Absolut risk 14,5% (12-18) 14 studier Absolut Risk 29,7% (25-35) 16 studier Absolut risk 8,3% (4,8-13) 11 studier Absolut Risk 14,8% (10-20) 13 studier Absolut Risk 1,9% (1,4-2,4) 12 studier

18 Effektmått G Icke-avancerat distalt adenom predikterar någon proximalt neoplasi Odds ratio 2,6 (2,1-3,3) Absolut risk 28,1% (23,0-33,5) 11 studier Effektmått H Ickeavancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio 2,1(1,7-2,5) Absolut risk 5,2% (3,2-7,6) 17 studier

19 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) A Proximal neoplasi 8 studier C 16 G 11 Utfall/risk i kontrollgruppen Utfall riskgrupp Odds ratio Evidensstyrka 14,8 32,8 3,4 Måttlig 29,7 3,8 28,1 2,6 B Proximal avancerad neoplasi D H 14 studier ,9 14,5 8,3 5,2 5,8 3,1 2,1 Måttlig

20 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Proximal neoplasi och proximal avancerad neoplasi Antal Antal studier 32 Antal personer Är studierna sammanfattade i ja SÖ Studiedesign Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) x Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) x Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) x Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. uppgradering x Måttlig Varierande inklusionskriterier

21 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Antal Antal studier Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Studiedesign RCT (++++) Observationsstudie (++) Utgångsvärde Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. avdrag Ange ev. uppgradering Summering av Evidensstyrka

22 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 14) Söknr Termtyp *) Söktermer 29. MeSH/FT/ TIAB 30. MeSH/FT/ TIAB 31. MeSH/FT/ TIAB AND 2. AND MeSH/FT/ TIAB ("Adenoma"[Mesh:NoExp]) OR "Adenomatous Polyps"[Mesh:NoExp] AND distal[tiab] OR left[tiab] or rectal[tiab] OR rectum[tiab]) OR (distal adenoma*[tiab] OR rectal adenoma*[tiab] OR rectum adenoma*[tiab] OR adenoma of the rectum[tiab]) (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] "Predictive Value of Tests"[Majr] OR "Risk"[Majr] OR "Risk Assessment"[Majr] OR "Prevalence"[Majr] OR Prognosis[Majr] OR predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR prevalence[tiab] OR risk[tiab] AND 5. Limits: Humans, English, Publication Date from 2000 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 14) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Adenoma, this term only Adenomatous Polyps, this term only 2. FT/TI, AB, KW AND FT/TI, AB, KW OR 4. (distal OR left or rectal OR rectum ):ti,ab,kw "distal adenoma*" OR "rectal adenoma*" OR "rectum adenoma*" OR "adenoma of the rectum":ti,ab,kw 6. MeSH Colonoscopy explode all trees 7. FT/TI, AB, KW OR 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 9. MeSH Predictive Value of Tests explode OR Risk explode OR

23 10. FT/TI, AB, KW OR 10. Risk Assessment explode OR Prevalence explode OR Prognosis explode AND 8. AND 11. from 2000 to 2011 (predict* OR prognos* OR prevalence OR risk):ti,ab,kw *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane library) FT/TI, AB, KW = Fritextterm/er sökning i fälten för titel, abstract och keywords Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade This term only = Endast den termen söks (de mer specifika, underordnade termerna utesluts) Referenser 1. Dodou, D, de Winter, JC. The relationship between distal and proximal colonic neoplasia: a meta-analysis. J Gen Intern Med. 2012; 27(3):

24 Rad: K015 Tillstånd: Adenom i ändtarmen, mindre än 1 cm Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi Tabellering av inkluderade studier # Författare, år 1 Dodou D 2012 [1] Effektmått E Normalt distalt predikterar någon proximal neoplasi Metaanalys Studiedesign Patientpopulation studier Beskrivning av endoskopier Alla koloskoperade Skattad räckvidd av sigm, skopi Effektmått A Avancerad distalt adenom predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,4 (2,4-4,9) 8 studier Effektmått B Avancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 5,8 (4,0-8,6) 14 studier Effektmått C Något adenom distalt predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,8 (3,1-4,6) 16 studier Effektmått D Något adenom distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,1 (2,2-4,3) 11 studier Effektmått F Normalt distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Absolut risk 32,8% (27-39) 8 studier Absolut risk 14,5% (12-18) 14 studier Absolut Risk 29,7% (25-35) 16 studier Absolut risk 8,3% (4,8-13) 11 studier Absolut Risk 14,8% (10-20) 13 studier Absolut Risk 1,9% (1,4-2,4) 12 studier

25 4 Effektmått G Icke-avancerat distalt adenom predikterar någon proximalt neoplasi 5 Odds ratio 2,6 (2,1-3,3) Absolut risk 28,1% (23,0-33,5) 11 studier Effektmått H Ickeavancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio 2,1(1,7-2,5) Absolut risk 5,2% (3,2-7,6) 17 studier

26 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) A Proximal neoplasi 8 studier C 16 G 11 Utfall/risk i kontrollgruppen Utfall riskgrupp Odds ratio Evidensstyrka 14,8 32,8 3,4 Måttlig 29,7 3,8 28,1 2,6 B Proximal avancerad neoplasi D H 14 studier ,9 14,5 8,3 5,2 5,8 3,1 2,1 Måttlig

27 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Proximal neoplasi och proximal avancerad neoplasi Antal Antal studier 32 Antal personer Är studierna sammanfattade i ja SÖ Studiedesign Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) x Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) x Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) x Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. uppgradering x Måttlig Varierande inklusionskriterier

28 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Antal studier Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Antal Studiedesign RCT (++++) Observationsstudie (++) Utgångsvärde Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. avdrag Ange ev. uppgradering Summering av Evidensstyrka

29 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum < 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 15) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH/FT/ TIAB 2. MeSH/FT/ TIAB 3. MeSH/FT/ TIAB AND 2. AND MeSH/FT/ TIAB ("Adenoma"[Mesh:NoExp]) OR "Adenomatous Polyps"[Mesh:NoExp] AND distal[tiab] OR left[tiab] or rectal[tiab] OR rectum[tiab]) OR (distal adenoma*[tiab] OR rectal adenoma*[tiab] OR rectum adenoma*[tiab] OR adenoma of the rectum[tiab]) (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] "Predictive Value of Tests"[Majr] OR "Risk"[Majr] OR "Risk Assessment"[Majr] OR "Prevalence"[Majr] OR Prognosis[Majr] OR predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR prevalence[tiab] OR risk[tiab] AND 5. Limits: Humans, English, Publication Date from 2000 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum < 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 15) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Adenoma, this term only Adenomatous Polyps, this term only 2. FT/TI, AB, KW AND FT/TI, AB, KW OR 4. (distal OR left or rectal OR rectum ):ti,ab,kw "distal adenoma*" OR "rectal adenoma*" OR "rectum adenoma*" OR "adenoma of the rectum":ti,ab,kw 6. MeSH Colonoscopy explode all trees 7. FT/TI, AB, KW OR 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 9. MeSH Predictive Value of Tests explode OR Risk explode OR

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer

Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Radiologi i Na*onella Riktlinjer för Kolorektal cancer Mikael Hellström Avd för radiologi Sahlgrenska universitetssjukhuset Göteborg Na#onella Riktlinjer på Socialstyrelsens hemsida h8p://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för bröstcancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för bröstcancer. (Läs

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga

Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer. Vetenskapligt underlag Bilaga Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer Vetenskapligt underlag Bilaga 2 Förord Socialstyrelsen har i detta dokument samlat det vetenskapliga underlaget för Nationella riktlinjer för tjock-

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer Arbetsdokument Nationella riktlinjer Sammanfattning för raden Radnummer: C127a Godkänd för prioritering: 2011-03-10 Uppdaterad: 2011-03-16 Rad C127a Tillstånd/ Åtgärd Nyinsättning av antikoagulantia inför

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Prevention och diagnostik Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Prevention och diagnostik Arbetsdokument Nationella riktlinjer för bröstcancer Prevention och diagnostik Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för bröstcancer prevention och diagnostik Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning

Läs mer

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt

Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Tillstånd: Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom Åtgärd: Glukokortikoid intraartikulärt Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Medicinska test NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 3 Tillstånd och

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Arbetsdokument Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkmuskelsmärta (myofasciell smärta) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkmuskelsmärta ( smärta) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer för vuxentandvd. Ett

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Nationella riktlinjer för bröstcancer Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för bröstcancer omvårdnad och rehabilitering Detta arbetsdokument är resultatet av

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop

Screening för cancer i tjock- och ändtarm (kolorektal cancer) med flexibelt sigmoideoskop Detta är en uppdatering av ett svar från SBU:s. Denna uppdatering färdigställdes 20:e juni 2013. SBU:s svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer omvårdnad och rehabilitering Detta arbetsdokument

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys

Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Somatostatinreceptor PET/CT vid neuroendokrina tumörer: systematisk översikt och metaanalys Håkan Geijer 1,2 och Lars Breimer 1,3 1 Centrum för evidensbaserad medicin och utvärdering av medicinska metoder

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Kirurgi Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Kirurgi Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Kirurgi Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer kirurgi Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende Arbetsdokument Läkemedelsbehandling NATIONELLA RIKTLINJER FÖR VÅRD OCH STÖD VID MISSBRUK OCH BEROENDE 1 Innehåll Inledning... 4 Tillstånd

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Töjning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Töjning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Strålning Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Strålning Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Strålning Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer strålning Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Hjärtsvikt Bilaga

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Hjärtsvikt Bilaga Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Fullständigt kunskapsunderlag Hjärtsvikt Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Nationella riktlinjer för prostatacancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för prostatacancer. Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Nationella riktlinjer för prostatacancer Omvårdnad och rehabilitering Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för prostatacancer omvårdnad och rehabilitering Detta arbetsdokument är resultatet

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Graviditet vid känd diabetes

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Graviditet vid känd diabetes Nationella riktlinjer för diabetesvård Arbetsdokument: Graviditet vid känd diabetes Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för diabetsvård graviditet vid känd diabetes Arbetsdokumentet är resultatet av

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Fullständigt kunskapsunderlag Läkemedelsbehandling vid astma Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Fullständigt kunskapsunderlag Läkemedelsbehandling vid astma Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Fullständigt kunskapsunderlag Läkemedelsbehandling vid astma Bilaga Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Komplikationer

Nationella riktlinjer för diabetesvård. Arbetsdokument: Komplikationer Nationella riktlinjer för diabetesvård Arbetsdokument: Komplikationer Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för diabetsvård komplikationer Arbetsdokumentet är resultatet av litteratursökning utifrån tillstånds-

Läs mer

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan

Vichyvatten för att behandla svampinfektion med candida i munhålan Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 12 juni. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt utförd av SBU. Därför kan

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Evidensgradering enligt GRADE

Evidensgradering enligt GRADE STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Evidensgradering enligt GRADE Pernilla Östlund Arbetsprocessen från förslag till färdig rapport Förslag inkommer/ fångas upp Förslaget bereds Prioritering och

Läs mer

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma

Familjeterapi som behandling av barn som utsatts för trauma Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Gradering av evidensstyrka ABCD

Gradering av evidensstyrka ABCD Gradering av evidensstyrka ABCD 1234 ++++ Evidensgradering enl J. Nordenström Evidensgrad Innebörd Bakgrund A Stark vetenskaplig evidens Evidens från meta-analys, systematisk översikt eller välgjorda och

Läs mer

Nationella riktlinjer för prostatacancer. Strålning Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för prostatacancer. Strålning Arbetsdokument Nationella riktlinjer för prostatacancer Strålning Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för prostatacancer strålning Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Fullständigt kunskapsunderlag Arytmi Bilaga 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Strålning Arbetsdokument

Nationella riktlinjer för bröstcancer. Strålning Arbetsdokument Nationella riktlinjer för bröstcancer Strålning Arbetsdokument Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för bröstcancer strålning Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds-

Läs mer

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård

Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård Fullständigt kunskapsunderlag Kranskärlssjukdom Bilaga 1 2 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Datortomografi kontra ultraljud i diagnostik av akut divertikulit En review studie i metodernas noggrannhet Ershad Navaei Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge ershad.navaei@karolinska.se Bakgrund

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Arbetsdokument Nationella riktlinjer för lungcancervård Dnr: 3891/2009 Detta arbetsdokument utgör det kunskapsunderlag (medicinskt eller hälsoekonomiskt) som Socialstyrelsen använt för den aktuella frågeställningen

Läs mer

Kapitel 6: Syntes och evidensgradering

Kapitel 6: Syntes och evidensgradering Kapitel 6: Syntes och evidensgradering När de inkluderade na tabellerats ska resultaten sammanställas, vägas ihop och värderas. Det är viktigt att denna syntes görs på ett öppet och reproducerbart sätt

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro

Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) som ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Tillstånd: Entandslucka i överkäkens frontsegment (3:a till 3:a) s ger funktionsstörning Åtgärd: Tandstödd bro Det här är resultatet litteratursökningen utifrån detta tillstånds- åtgärdspar s ingår i Nationella

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt

Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Internationella erfarenheter: Publicerade resultat kring cut off- värden för jordnöt Jenny van Odijk Leg. Dietist, Med dr. Sahlgrenska Universitetssjukhuset Referenser Codreanu F et al. A novel immunoassay

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Ökat vätskeintag mot förstoppning

Ökat vätskeintag mot förstoppning Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Fullständigt kunskapsunderlag Omvårdnad och rehabilitering vid astma Bilaga

Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL. Fullständigt kunskapsunderlag Omvårdnad och rehabilitering vid astma Bilaga Nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL Fullständigt kunskapsunderlag Omvårdnad och rehabilitering vid astma Bilaga 1 2 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges.

Läs mer

2.1 Fokuserade frågeställningar. Projektet har tre övergripande frågeställningar: 2.2 Inklusionskriterier och avgränsningar

2.1 Fokuserade frågeställningar. Projektet har tre övergripande frågeställningar: 2.2 Inklusionskriterier och avgränsningar 2. Metodbeskrivning 2.1 Fokuserade frågeställningar Projektet har tre övergripande frågeställningar: 1. Vilken effekt har kost som intervention på mortalitet, livskvalitet, komplikationer vid manifest

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer