Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Diagnostik Arbetsdokument

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer. Diagnostik Arbetsdokument"

Transkript

1 Nationella riktlinjer för tjockoch ändtarmscancer Diagnostik Arbetsdokument

2 Arbetsdokument: Nationella riktlinjer för tjock- och ändtarmscancer diagnostik Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag vid prioriteringen av tillståndsoch åtgärdsparet. (Läs mer om nationella riktlinjer och prioriteringar på Litteraturen till det vetenskapliga underlaget identifierades via systematisk informationssökning i minst två vetenskapliga databaser, manuell genomgång av referenslistor till relevanta studier och översikter, och genom kontakt med experter inom området. Arbetsdokumentet har inte blivit korrekturläst varför det kan finnas vissa språkliga och andra formmässiga fel.

3 Rad: K010 Tillstånd: Tarmsymtom, misstänkt cancer efter klinisk undersökning, ändtarmspalpation och rektoskopi Åtgärd: MR-kolografi (virtuell koloskopi med MR) Tabellering av inkluderade studier # Författare, år Studiedesign Patientpopulation Beskrivning av behandling i kontroll- & interventionsgrupp/erna 1 Zijta 2010 [1] Systematisk översikt och meta-analys av prospektiva, jämförande diagnostiska studier 2 Keeling 2012 [2] Prospektiv, jämförande studie, med inklusion av konsekutiva patienter Utförd i Boston. 13 studier publicerade 1998-februari 2009, totalt 1285 patienter, symptomatiska/högrisk (9/13 studier) och asymptomatiska. 46 patienter (47% symptomatiska), ålder medel 55 år (range år). Ursprungligen 72 patienter men 26 uteslutna pga klaustrofobi (n=9), obesitas (n=10) och diabetes (n=6). Indextest: MR-kolografi med varierande teknik (9 av 13 studier använde dark lumen ) Referenstest: Koloskopi, i 4 av 13 studier med segmental unblinding Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi med laxering, intravenös gadolinium, rektal luft. Referenstest: Koloskopi Effektmått Diagnostik av polyper/cancer 10 mm Sensitivitet, per patient: 88% (95% konfidensintervall 63-97%) Specificitet, per patient: 99% (95% konfidensintervall %) Sensitivitet: 100% (5/5 lesioner detekterade) Specificitet: 96,4% (95% konfidensintervall 81,6-99,9%) Övrigt Stor heterogenitet avseende sensitivitet Litet patientmaterial, stor andel patienter uteslutna primärt 3 Sambrook 2012 [3] Feasibility/pilotstudie. Jämförande studie. Utförd i Aberdeen. 4 Luo 2010 [4] Jämförande studie. Utförd i Kina. 29 patienter remitterade för koloskopi (symptomatiska?) (ålder medel 61 år, range år) 30 symptomatiska patienter remitterade för koloskopi (19 av 30 pat hade cancer, alla övriga polyper). Ålder Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi utan laxering men med peroral barium, intravenös gadolinium och rektal luft Referenstest: Koloskopi Indextest: 1,5 Tesla MRkolografi med rektal luft, efter laxering, undersökta endast i ryggläge, utan iv kontrast. Sensitivitet: 44% (4/9 lesioner detekterade) Specificitet: 100% Sensitivitet: 100% (36/36 lesioner detekterade, varav 19 cancertumörer) Specificitet: Ej angiven Litet patientmaterial Litet patientmaterial. Metodologiska oklarheter. Andelen patienter med cancer i materialet inte repre-

4 medel 56,8 år (21-78 år). Referenstest: Koloskopi sentativ för svenska förhållanden oklart om det är konsekutiva, patienter eller om materialet anrikats med patologi. Oklar inklusionsperiod. Endast ryggläge utfört.

5 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) Sensitivitet och Specificitet Absolut effekt/risk (K I) Relativ effekt/- riskreduktion ( (K I) / K ) Evidensstyrka (Hämtas från efterföljande formulär för att sammanställa evidensstyrka) Diagnostik av polyper/cancer 10 mm 1390 patienter (16 studier, av vilka 13 ingår i meta-analys) Meta-analys (ref 1): Sensitivitet, per patient: 88% (95% konfidensintervall 63-97%) Specificitet, per patient: 99% (95% konfidensintervall %) Övriga studier (ref 2-4): Sensitivitet, per patient: % Specificitet, per patient: 96,4%-100% Låg (++) Ytterligare studier behövs för att säkrare bedöma MRkolografins roll, i förhållande till koloskopi och CT-kolografi, vid utredning av symptomatiska patienter

6 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Diagnostik av polyper/cancer 10 mm Antal Antal studier av de 16 studierna ingår i meta-analys (ref 1) Antal personer 1390 (varav 1285 pat ingår i meta-analysen (ref 1) Är studierna sammanfattade i SÖ Ja, 13 av de 16 studierna Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) ++++ Jämförande diagnostiska Observationsstudie (++) studier Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ange ev. avdrag Ja (-1) -1 Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) X X X X X Ange ev. uppgradering X ( ++ ) Låg Små studier med varierande MRkolografi-teknik Blandning av symptomatiska och asymptomatiska patienter De kliniskt relevanta jämförelserna med CT-kolografi inte gjorda

7 Litteratursökning Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: "Tarmsymtom som ger misstanke om cancer hos patient som bedömts enligt klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi- Virtuell koloskopi med MR (MR-kolon)" (rad 10) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Colonic Neoplasms explode all trees with qualifier: DI (diagnosis) OR "Colonic Polyps explode all trees with qualifier: DI (diagnosis) 2. FT "MR colonography" OR "Magnetic resonance colonograph*" :ti,ab,kw and (colonoscopy):ti,ab,kw 3. MeSH Magnetic Resonance Imaging this term only OR Diffusion Magnetic Resonance Imaging explode 4. 2 OR (1 AND 3) 5. MeSH Barium Sulfate explode all trees with qualifier: AE (adverse effects) OR Radiography explode all trees with qualifier: AE, CO (adverse effects, complications) 6. FT/AB "barium enema" OR "double contrast" :ab and "adverse event" OR "adverse events" OR "adverse effect" OR "adverse effects" OR perforation OR perforating OR complication OR complications OR complicating:ab 7. MeSH, FT Colorectal Neoplasms explode with qualifier RA (radiography) AND "adverse event" OR "adverse events" OR "adverse effect" OR "adverse effects" OR perforation OR perforating OR complication OR complications OR complicating:ti,ab,kw 8. MeSH, FT "Patient Acceptance of Health Care" explode OR "patient acceptability" OR "patient acceptance" OR "patient satisfaction": ti, ab, kw 9. 5 OR 6 OR 7 OR (2 OR 3) AND 9 Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: "Tarmsymtom som ger misstanke om cancer hos patient som bedömts enligt klinisk undersökning, rektalpalpation och rektoskopi- Virtuell koloskopi med MR (MR-kolon)" (rad 10) Sökning gjord av: Maja Kärrman Fredriksson På uppdrag av: Mikael Hellström Söknr Termtyp *) Söktermer Antal ref. **) Tillstånd 1. MeSH Colorectal Neoplasms/diagnosis[MeSH OR "Colonic Polyps/diagnosis"[Mesh] 2. FT colorectal cancer[tiab] OR colorectal malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colorectal adenocarcinoma*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR rectal cancer[tiab] OR colon carcinoma*[tiab] OR rectal carcinoma*[tiab] OR

8 rectal malignan*[tiab] OR rectal adenocarcinoma*[tiab] OR adenocarcinoma of the rectum[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab] OR rectum cancer[tiab] OR rectal neoplasia*[tiab] OR colon neoplasia*[tiab] OR colonic neoplasia*[tiab] OR rectal neoplasm*[tiab] OR colon neoplasm*[tiab] OR colonic neoplasm*[tiab] OR rectal cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR colon cancer[tiab] OR rectal tumour*[tiab] OR colonic tumour*[tiab] OR colon tumour*[tiab] OR colonic polyp*[tiab] OR rectal polyp*[tiab] OR colon polyp*[tiab] 3. 1 OR MeSH Colonic Neoplasms/diagnosis[MeSH OR "Colonic Polyps/diagnosis"[Mesh] 5. FT colorectal cancer[tiab] OR colorectal malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colorectal adenocarcinoma*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon carcinoma*[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab] OR colon neoplasia*[tiab] OR colonic neoplasia*[tiab] OR colon neoplasm*[tiab] OR colonic neoplasm*[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic tumour*[tiab] OR colon tumour*[tiab] OR colonic polyp*[tiab] OR colon polyp*[tiab] OR Koloskopi 7. MeSH, FT "Colonoscopy"[Majr] OR ((colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab]) AND (pubmednotmedline[sb] OR in process[sb] OR publisher[sb])) AND MeSH, FT "Sensitivity and Specificity"[Mesh] OR accuracy[tiab] OR sensitivity[tiab] OR precision[tiab] OR specificity[tiab] OR predicitive value[tiab] AND 7 AND 9 Limits: Humans, English, German, Danish, Norwegian, Swedish Systematiska översikter: 17 Magnetic resonance imaging 11. FT (MR colonography[tiab] OR Magnetic resonance colonograph*[tiab]) AND colonoscopy[tiab] 12. MeSH, FT "Magnetic Resonance Imaging"[Majr:NoExp] OR "Diffusion Magnetic Resonance Imaging"[Majr] OR MR Colonograph*[tiab] OR magnetic resonance colonograph*[tiab] AND 9 AND 12 Limits: Humans, English, German, Danish, Norwegian, Swedish, Publication Date from AND Biverkningar (14 utvalda) 15. MeSH "Barium Sulfate/adverse effects"[mesh] OR "Radiography/adverse effects"[mesh] OR "Radiography/complications"[Mesh] 16. FT (barium enema[tiab] OR double contrast[tiab]) AND (adverse event[tiab] OR adverse events[tiab] OR adverse effect[tiab] OR adverse effects[tiab] OR perforation[tiab] OR perforating[tiab] OR complica

9 Resultat tion[tiab] OR complications[tiab] OR complicating[tiab]) 17. MeSH, FT "Colorectal Neoplasms/radiography"[Majr] AND (adverse event[tiab] OR adverse events[tiab] OR adverse effect[tiab] OR adverse effects[tiab] OR perforation[tiab] OR perforating[tiab] OR complication[tiab] OR complications[tiab] OR complicating[tiab]) 18. MeSH, FT "Patient Acceptance of Health Care"[Mesh] OR patient acceptability[tiab] OR patient acceptance[tiab] OR patient satisfaction[tiab] OR 16 OR 17 OR ((6 AND 12) OR 11) AND Filters activated: Systematic Reviews, Meta- Analysis Filters activated: Review Filters activated: Randomized Controlled Trial Referenser 1. Zijta, FM, Bipat, S, Stoker, J. Magnetic resonance (MR) colonography in the detection of colorectal lesions: a systematic review of prospective studies (Provisional abstract). European radiology; p Keeling An Fau - Morrin, MM, Morrin Mm Fau - McKenzie, C, McKenzie C Fau - Farrell, RJ, Farrell Rj Fau - Sheth, SG, Sheth Sg Fau - Ngo, L, Ngo L Fau - Bloch, BN, et al. Intravenous, contrast-enhanced MR colonography using air as endoluminal contrast. Eur J Radiol. 2012; 81(1): Sambrook A Fau - Mcateer, D, McAteer D Fau - Yule, S, Yule S Fau - Phull, P, Phull, P. MR colonography without bowel cleansing or water enema: a pilot study. Br J Radiol. 2012; 85(1015): Luo My Fau - Liu, L, Liu L Fau - Yan, F-h, Yan Fh Fau - Shen, J-z, Shen Jz Fau - Yao, L-q, Yao Lq Fau - Zhou, K-r, Zhou, KR. Preliminary study on MR colonography with air enema in detection of colorectal. Chin Med J (Engl). 2010; 123(18):

10 Rad: K011 Tillstånd: Polyp, hyperplastisk, i distala tjock- eller ändtarmen Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi för att diagnostisera proximal kolonneoplasi Koloskopi Arbiträr skopi sigm Effektmått A.Distal HP/ inga distala Predikt PN Effektmått B. Distal HP / TA distalt Predikt PN Effektmått C. Distal HP/ inga distala Predikt PAN Effektmått D. Distal HP/ TA distalt Predikt PAN Effektmått E. Absolut risk HP predikt PN Tabellering av inkluderade studie # Förfat fattare, år Studiedesign Patientpopulation Effektmått F. Absolut risk HP predikt PAN 1 Lin OS 2005 [1] 2 Dodou D 2012 [2] Binda V 2007 [3] 4 Colllins BD Meta analys Retrospektiv observationstudie Retrospektiv observat- 21 studier, individer 40 studier därav 32 studier för bedömning risk PN vid ca individer N=830 >50år symtomatiska N=1792 >50år asymtoma- 9 studier sigmskopi 12 studier arbiträr sigm-skopi 15 prospektiva 6 retrospektiva 14 studier med asymtomatiska individer Koloskopi. Arbiträr sigm skopi Koloskopi Arbiträr skopi sigm Risk kvot Random effekt 1,807 (1,196-2,729) 16 studier Odds kvot Random effekt 1,8 (1,3-2,5) 9 studier 1,34 (0,73-2,45) 0,94 (0,73-1,22) Risk kvot Random effekt 0,694 (0,603-0,798) 11 studier Risk kvot Random effekt 1,018 (0,617-1,678) 3 studier Metaanalys Odds kvot Random effekt 1.2 (0,8-2,0) 8 studier Risk kvot Random effekt 0,518 (0,320-0,838) 4 studier 27,2% (17,6-38,0) 95% C.l. 9 studier 2,3% (1,6-3,2) 95% c.l. 8 studier

11 2010 [4] * ionsstudie tiska * i Perm J Summer;14(2) Risk of proximal colonic neoplasms in asymptomatic adults older than 50 years found to have distal hyperplastic polyps on routine colorectal cancer screening.

12 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal Utfall/risk i kontroll-utfall/risgruppen i Relativ effekt/- Evidensstyrka (Hämtas från studier) med normalt gruppen med riskreduktion efterföljande formulär för att distalt fyng hyperplastisk polyp ( (K I) / K ) sammanställa evidensstyrka) E Proximal 9 studier 14.8% 27,2% 1,8 (1,3-2,5) Mycket låg evidens neoplasi F Proximal 8 studier 1,9% 2,3% 1,2 (0,8-2,0) Mycket låg evidens avancerad neoplasi

13 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: E Hyperplastiska distala polyper prediktionr proximal neoplasi Antal Antal studier 9 Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ ja 2 SÖ Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) x Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) x Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) x Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) x Ange ev. uppgradering x Blandat symtomatiska och asymptomatiska individer Arbiträr räckvidd sigm skopi Summering av evidensstyrka Mycket låg evidens Evidensgradering enligt GRADE

14 Effektmåttet: F Antal studier 8 Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Hyperplastiska distala polyper prediktion avancerad proximal neoplasi Antal ja Studiedesign Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) x Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Studiekvalitet Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Överförbarhet Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Överensstämmelse Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) x Bekymmersam heterogenitet (-1) x Oprecisa data Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Publikationsbias Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Räcker summan av Nej (inget avdrag) smärre brister till nedgradering? Ja (-1) x Övriga kommentarer Ange ev. uppgradering Ej relevant x Effektstorlek Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Övriga kommentarer Arbiträr räckvidd sigm skopi Summering av Evidensstyrka Mycket låg evidens

15 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med hyperplastisk (metaplastisk) (1-5) polyp i rektum - Kolorektal kartläggning (rad 11) Söknr Termtyp *) Söktermer 24. MeSH/FT/ TIAB 25. MeSH/FT/ TIAB 26. MeSH/FT/ TIAB "Hyperplasia"[Mesh] OR distal hyperplastic polyp*[tiab] OR rectal hyperplastic polyp*[tiab] OR rectal metaplastic polyp*[tiab] (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] AND 2 AND 3 Limits: Humans, English AND 2 AND 3 Limits: Humans, English Publication Date from 2003 to 2012 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med hyperplastisk (metaplastisk) (1-5) polyp i rektum - Kolorektal kartläggning (rad 11) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. Hyperplasia explode 2. ("distal hyperplastic polyp*" OR "rectal hyperplastic polyp*" OR "rectal metaplastic polyp*"):ti,ab,kw 3. Colorectal neoplasms explode 4. ("proximal neoplas*" OR "proximal adenoma*" OR "proximal hyperplas*" OR "proximal metaplas*" OR "colonic malignan*" OR "colon cancer" OR "colonic cancer" OR "adenocarcinoma of the colon" OR "colonic adenocarcinoma*"):ti,ab,kw 5. 3 OR 4 6. Colonoscopy explode 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 8. 6 OR AND 5 AND 8 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane library) FT/TI, AB, KW = Fritextterm/er sökning i fälten för titel, abstract och keywords Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade

16 Referenser 1. Lin, OS, Gerson, LB, Soon, MS, Schembre, DB, Kozarek, RA. Risk of proximal colon neoplasia with distal hyperplastic polyps: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2005; 165(4): Dodou, D, de Winter, JC. The relationship between distal and proximal colonic neoplasia: a meta-analysis. J Gen Intern Med. 2012; 27(3): Binda, V, Pereira-Lima, J, Nunes, CA, Falkemberg, LT, Azambuja, DB, Cruz, JV. Is there a role for sigmoidoscopy in symptomatic patients? Analysis of a study correlating distal and proximal colonic neoplasias detected by colonoscopy in a symptomatic population. Arq Gastroenterol. 2007; 44(1): Collins, BD. Risk of proximal colonic neoplasms in asymptomatic adults older than 50 years found to have distal hyperplastic polyps on routine colorectal cancer screening. Perm J. 2010; 14(2):11-6.

17 Rad: K014 Tillstånd: Adenom i ändtarmen, 1 cm eller större Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi Tabellering av inkluderade studier # Författare, år 1 Dodou D 2012 [1] Effektmått E Normalt distalt predikterar någon proximal neoplasi Metaanalys Studiedesign Patientpopulation studier Beskrivning av endoskopier Alla koloskoperade Skattad räckvidd av sigm, skopi Effektmått A Avancerad distalt adenom predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,4 (2,4-4,9) 8 studier Effektmått B Avancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 5,8 (4,0-8,6) 14 studier Effektmått C Något adenom distalt predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,8 (3,1-4,6) 16 studier Effektmått D Något adenom distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,1 (2,2-4,3) 11 studier Effektmått F Normalt distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Absolut risk 32,8% (27-39) 8 studier Absolut risk 14,5% (12-18) 14 studier Absolut Risk 29,7% (25-35) 16 studier Absolut risk 8,3% (4,8-13) 11 studier Absolut Risk 14,8% (10-20) 13 studier Absolut Risk 1,9% (1,4-2,4) 12 studier

18 Effektmått G Icke-avancerat distalt adenom predikterar någon proximalt neoplasi Odds ratio 2,6 (2,1-3,3) Absolut risk 28,1% (23,0-33,5) 11 studier Effektmått H Ickeavancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio 2,1(1,7-2,5) Absolut risk 5,2% (3,2-7,6) 17 studier

19 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) A Proximal neoplasi 8 studier C 16 G 11 Utfall/risk i kontrollgruppen Utfall riskgrupp Odds ratio Evidensstyrka 14,8 32,8 3,4 Måttlig 29,7 3,8 28,1 2,6 B Proximal avancerad neoplasi D H 14 studier ,9 14,5 8,3 5,2 5,8 3,1 2,1 Måttlig

20 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Proximal neoplasi och proximal avancerad neoplasi Antal Antal studier 32 Antal personer Är studierna sammanfattade i ja SÖ Studiedesign Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) x Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) x Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) x Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. uppgradering x Måttlig Varierande inklusionskriterier

21 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Antal Antal studier Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Studiedesign RCT (++++) Observationsstudie (++) Utgångsvärde Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. avdrag Ange ev. uppgradering Summering av Evidensstyrka

22 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 14) Söknr Termtyp *) Söktermer 29. MeSH/FT/ TIAB 30. MeSH/FT/ TIAB 31. MeSH/FT/ TIAB AND 2. AND MeSH/FT/ TIAB ("Adenoma"[Mesh:NoExp]) OR "Adenomatous Polyps"[Mesh:NoExp] AND distal[tiab] OR left[tiab] or rectal[tiab] OR rectum[tiab]) OR (distal adenoma*[tiab] OR rectal adenoma*[tiab] OR rectum adenoma*[tiab] OR adenoma of the rectum[tiab]) (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] "Predictive Value of Tests"[Majr] OR "Risk"[Majr] OR "Risk Assessment"[Majr] OR "Prevalence"[Majr] OR Prognosis[Majr] OR predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR prevalence[tiab] OR risk[tiab] AND 5. Limits: Humans, English, Publication Date from 2000 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 14) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Adenoma, this term only Adenomatous Polyps, this term only 2. FT/TI, AB, KW AND FT/TI, AB, KW OR 4. (distal OR left or rectal OR rectum ):ti,ab,kw "distal adenoma*" OR "rectal adenoma*" OR "rectum adenoma*" OR "adenoma of the rectum":ti,ab,kw 6. MeSH Colonoscopy explode all trees 7. FT/TI, AB, KW OR 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 9. MeSH Predictive Value of Tests explode OR Risk explode OR

23 10. FT/TI, AB, KW OR 10. Risk Assessment explode OR Prevalence explode OR Prognosis explode AND 8. AND 11. from 2000 to 2011 (predict* OR prognos* OR prevalence OR risk):ti,ab,kw *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed, som även används i Cochrane library) FT/TI, AB, KW = Fritextterm/er sökning i fälten för titel, abstract och keywords Explode = Termen söks inklusive de mer specifika termerna som finns underordnade This term only = Endast den termen söks (de mer specifika, underordnade termerna utesluts) Referenser 1. Dodou, D, de Winter, JC. The relationship between distal and proximal colonic neoplasia: a meta-analysis. J Gen Intern Med. 2012; 27(3):

24 Rad: K015 Tillstånd: Adenom i ändtarmen, mindre än 1 cm Åtgärd: Kartläggning av tjock- och ändtarm med koloskopi Tabellering av inkluderade studier # Författare, år 1 Dodou D 2012 [1] Effektmått E Normalt distalt predikterar någon proximal neoplasi Metaanalys Studiedesign Patientpopulation studier Beskrivning av endoskopier Alla koloskoperade Skattad räckvidd av sigm, skopi Effektmått A Avancerad distalt adenom predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,4 (2,4-4,9) 8 studier Effektmått B Avancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 5,8 (4,0-8,6) 14 studier Effektmått C Något adenom distalt predikterar någon proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,8 (3,1-4,6) 16 studier Effektmått D Något adenom distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio Random effekt 3,1 (2,2-4,3) 11 studier Effektmått F Normalt distalt predikterar avancerad proximal neoplasi Absolut risk 32,8% (27-39) 8 studier Absolut risk 14,5% (12-18) 14 studier Absolut Risk 29,7% (25-35) 16 studier Absolut risk 8,3% (4,8-13) 11 studier Absolut Risk 14,8% (10-20) 13 studier Absolut Risk 1,9% (1,4-2,4) 12 studier

25 4 Effektmått G Icke-avancerat distalt adenom predikterar någon proximalt neoplasi 5 Odds ratio 2,6 (2,1-3,3) Absolut risk 28,1% (23,0-33,5) 11 studier Effektmått H Ickeavancerat distalt adenom predikterar avancerad proximal neoplasi Odds ratio 2,1(1,7-2,5) Absolut risk 5,2% (3,2-7,6) 17 studier

26 Summering av utfall från inkluderade studier Effektmått Antal deltagare (antal studier) A Proximal neoplasi 8 studier C 16 G 11 Utfall/risk i kontrollgruppen Utfall riskgrupp Odds ratio Evidensstyrka 14,8 32,8 3,4 Måttlig 29,7 3,8 28,1 2,6 B Proximal avancerad neoplasi D H 14 studier ,9 14,5 8,3 5,2 5,8 3,1 2,1 Måttlig

27 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Proximal neoplasi och proximal avancerad neoplasi Antal Antal studier 32 Antal personer Är studierna sammanfattade i ja SÖ Studiedesign Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Summering av evidensstyrka Utgångsvärde RCT (++++) Observationsstudie (++) ++ Ange ev. avdrag Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) x Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) x Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) x Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) x Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) x Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. uppgradering x Måttlig Varierande inklusionskriterier

28 Evidensgradering enligt GRADE Effektmåttet: Antal studier Antal personer Är studierna sammanfattade i SÖ Antal Studiedesign RCT (++++) Observationsstudie (++) Utgångsvärde Studiekvalitet Överförbarhet Överensstämmelse Oprecisa data Publikationsbias Räcker summan av smärre brister till nedgradering? Övriga kommentarer Effektstorlek Övriga kommentarer Inga begränsningar (ej avdrag) Vissa begränsningar (eventuellt avdrag) Allvarliga begränsningar (-1) Mycket allvarliga begränsningar (-2) Ingen osäkerhet (ej avdrag) Viss osäkerhet (eventuellt avdrag) Osäkerhet (-1) Påtaglig osäkerhet (-2) Viss heterogenitet (eventuellt avdrag) Bekymmersam heterogenitet (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Oprecisa data (-1) Vissa problem (eventuellt avdrag) Klar risk för publikationsbias (-1) Nej (inget avdrag) Ja (-1) Ej relevant Stor effekt (RR< 0,5 > 2) Mycket stor effekt (RR< 0,2 > 5) Ange ev. avdrag Ange ev. uppgradering Summering av Evidensstyrka

29 Litteratursökning Databas: PubMed Databasleverantör: NLM Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum < 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 15) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH/FT/ TIAB 2. MeSH/FT/ TIAB 3. MeSH/FT/ TIAB AND 2. AND MeSH/FT/ TIAB ("Adenoma"[Mesh:NoExp]) OR "Adenomatous Polyps"[Mesh:NoExp] AND distal[tiab] OR left[tiab] or rectal[tiab] OR rectum[tiab]) OR (distal adenoma*[tiab] OR rectal adenoma*[tiab] OR rectum adenoma*[tiab] OR adenoma of the rectum[tiab]) (Colorectal neoplasms[mesh] OR proximal neoplas*[tiab] OR proximal adenoma*[tiab] OR proximal hyperplas*[tiab] OR proximal metaplas*[tiab] OR colonic malignan*[tiab] OR colon cancer[tiab] OR colonic cancer[tiab] OR adenocarcinoma of the colon[tiab] OR colonic adenocarcinoma*[tiab]) "Colonoscopy"[Mesh] OR colonoscop*[tiab] OR sigmoidoscop*[tiab] "Predictive Value of Tests"[Majr] OR "Risk"[Majr] OR "Risk Assessment"[Majr] OR "Prevalence"[Majr] OR Prognosis[Majr] OR predict*[tiab] OR prognos*[tiab] OR prevalence[tiab] OR risk[tiab] AND 5. Limits: Humans, English, Publication Date from 2000 *) MeSH = Medical subject headings (fastställda ämnesord i Medline/PubMed) NoExp = Endast den termen söks, de mer specifika, underordnade termerna utesluts MAJR = MeSH Major Topic (termen beskriver det huvudsakliga innehållet i artikeln) FT = Fritextterm/er tiab= sökning i title- och abstractfälten Databas: Cochrane Library Databasleverantör: Wiley Datum: Ämne: Individ med adenom i rektum < 1 cm - Kolorektal kartläggning med koloskopi (rad 15) Söknr Termtyp *) Söktermer 1. MeSH Adenoma, this term only Adenomatous Polyps, this term only 2. FT/TI, AB, KW AND FT/TI, AB, KW OR 4. (distal OR left or rectal OR rectum ):ti,ab,kw "distal adenoma*" OR "rectal adenoma*" OR "rectum adenoma*" OR "adenoma of the rectum":ti,ab,kw 6. MeSH Colonoscopy explode all trees 7. FT/TI, AB, KW OR 7. (colonoscop* OR sigmoidoscop*):ti,ab,kw 9. MeSH Predictive Value of Tests explode OR Risk explode OR

Förenklade tarmförberedelser vid DT kolografi

Förenklade tarmförberedelser vid DT kolografi Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Enheten klinisk medicin Röntgensjuksköterskeprogrammet MC1706 Medicin C, Examensarbete 2015-04-30 Förenklade tarmförberedelser vid DT kolografi

Läs mer

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården

Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok sbu:s metod hta systematisk utvärdering sbu statens beredning för medicinsk utvärdering Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården en handbok

Läs mer

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram

Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Kolorektal cancer Nationellt vårdprogram 2014-05 Versionshantering Datum ÅÅÅÅ-MM-DD Beskrivning av förändring Slutlig version Rekommendationer

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation

Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation Ger styrketräning Progressive resistance training (PRT) ökad risk för lymfödem efter bröstcanceroperation Uppdrag På uppdrag av verksamhetschefen på Avd för Sjukgymnastik, USÖ - Helena Pepa undersöktes

Läs mer

Stillasittande och ohälsa

Stillasittande och ohälsa Stillasittande och ohälsa De flesta människor spenderar en majoritet av vaken tid i stillasittande aktiviteter, t.ex. via skärmbaserad underhållning och arbete, motoriserade transporter och skrivbordsjobb.

Läs mer

Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18

Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18 Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18 Slutsatser och riktlinjer Slutsatser Vissa örer (hypoplastiskt eller avsaknad av näsben och tjockt nackskinn är associerade till trisomi 21 (Downs

Läs mer

Evidens och kunskapsluckor i tandvården

Evidens och kunskapsluckor i tandvården Evidens och kunskapsluckor i tandvården INGEGERD MEJÀRE, SOFIA TRANÆUS & THOMAS DAVIDSON Summary Evidence and knowledge gaps in dentistry The practice of evidence-based dentistry means integrating individual

Läs mer

Jenny Rehnman. Cecilia

Jenny Rehnman. Cecilia Insatser till barn och unga som lever i familjer med missbruks- eller beroendeproblem en kunskapsöversikt Jenny Rehnman Cecilia Andrée Löfholm Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att

Läs mer

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur?

Minskar screening för osteoporos risken för fraktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst, 2012-03-07. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

Behandling av män som utövar våld i nära relationer

Behandling av män som utövar våld i nära relationer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 5 september 2012. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken

Introduktion. Symtom vid IBS. Buksmärta/obehag i buken Introduktion Irritable bowel syndrome (IBS, irritabel tarm, colon irritabile) kännetecknas av kronisk eller återkommande smärta och/eller obehag i buken i kombination med en avföringsrubbning. Besvären

Läs mer

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga

Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Metodbeskrivning Bilaga Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedelsbehandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd Metodbeskrivning Bilaga Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör

Begränsa utredningen vid cancer utan känd primärtumör Åke Berglund, med dr, överläkare, onkologkliniken ake.berglund@onkologi.uu.se Peter Nygren, professor, överläkare, onkologkliniken Hans Hagberg, docent, överläkare, onkologkliniken Lars Påhlman, professor,

Läs mer

Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar hos personer som genomgått hjärtkirurgi

Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar hos personer som genomgått hjärtkirurgi UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80 p Uppsats 15 hp, avancerad nivå Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVFbehandling

Minskar möjligheten för en framgångsrik IVFbehandling Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst den 30 oktober 2012. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar

Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar Bilaga 10. Statistiska begrepp i medicinska utvärderingar reviderad 2014 Bilagan består av två avsnitt. Det första rör de vanligaste måtten och metoderna för att bedöma validitet och tillförlitlighet i

Läs mer

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF

Distriktsläkaren. PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens. Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF Distriktsläkaren Nr 4 2013 Svenska Distriktsläkarföreningen DLF PSA-screening Nationellt hälsobibliotek Smärtrehabilitering WONCA-konferens Svenska Distriktsläkarföreningen MILJÖMÄRKT ÅKESSONS TRYCKER

Läs mer

Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet

Jämförelse mellan olika TNF-hämmare vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet Jämförelse mellan olika vid godkända indikationer avseende effekt, biverkningar och livskvalitet En systematisk litteraturöversikt April 2015 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där

Friedrich H. Lewy (1885 1950) föddes i Berlin, där Nummer 2 2009 Årgång 22 PARKINSON Behandling vid bradykinesi Kognitiv störning Applådtecknet NMDA-receptorencefalit Akupunktur vid Parkinsons sjukdom EPILEPSI Kryptogen spasm Fokal idiopatisk epilepsi

Läs mer

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling

Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling Öppenvinkelglaukom (grön starr) diagnostik, uppföljning och behandling En systematisk litteraturöversikt Oktober 2008 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment

Läs mer

Operation vid brytningsfel i ögat

Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert utvärdering av nya metoder inom hälso- och sjukvården Operation vid brytningsfel i ögat sbu alert-rapport nr 2007-04 2007-12-04 www.sbu.se/alert Sammanfattning och slutsatser metod och målgrupp

Läs mer

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2

Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Kunskapsbaserat folkhälsoarbete Del 2 Handbok för framställning av kunskapsöversikter om interventioner inom folkhälsoområdet Carina Källestål och Anna Hedin statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsbaserat

Läs mer

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD?

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst Detta svar färdigställdes den 27 mars 2013. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte

Läs mer

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?

Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning? En systematisk litteraturstudie Författare: Göran Larsson, sjukgymnast Närhälsan Skara rehabmottagning Rapport

Läs mer

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411

Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Examensarbete Verifiering av metod för analys av tumörmarkörerna CA 125, CA 15-3 och CA 19-9 på Roche Cobas e411 Författare: Jelena Zulj Ämne:Biomedicinsk laboratorievetenskap

Läs mer

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser

Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser Varför följer inte användarna bestämmelser? En metaanalys avseende informationssäkerhetsbestämmelser TEODOR SOMMESTAD, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet

Läs mer