Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5"

Transkript

1 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5

2 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner i denna handbk... 3 Tips ch varningar... 4 Viktig infrmatin... 4 Varumärke... 5 Cpyright ch garanti... 5 KAPITEL 2: GRUNDVAL FÖR BETJÄNINGEN... 6 Betjäning i Visa meny... 6 Betjäning i kartbilden... 8 KAPITEL 3: BETJÄNING AV GOPAL NAVIGATIONSPROGRAMVARA... 9 Manuell inmatning av adressen Inmatning av land Inmatning av pstnummer eller av rtnamn Inmatning av gatunamn Inmatning av husnummer Inmatning av övriga mål Senaste rter Särskilda mål Favriter Krdinater Mål från karta Beräkning av alternativa rutter Starta ruttberäkning Ruthanterare Ruttplanering Ruttinfrmatin Spärra rutt Ruttsimulering Starta ch visa målledning Ytterligarevyer Kmpassbild Pilöversikt i

3 Handbk för prgramvaran Tripinf KAPITEL 4: ANPASSNING AV INSTÄLLNINGAR Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran Anpassa ruttptiner Anpassa bild Anpassning av språkinställningar Anpassa prgraminställningar Anpassa apparatinställningar Anpassa specialfunktinerna Inställningsassistent Anpassa Quickmeny-inställningar KAPITEL 5: MANUELL INSTALLATION OCH IDRIFTTAGNING Första idrifttagande Nyinstallatin ch aktualisering av prgramvara Överföra kartmaterialet ch specialmåldata till minneskrtet Överföra data till navigatinsapparatens interna minne KAPITEL 6: I INSTALLATION OCH IDRIFTTAGANDE VIA GOPAL ASSISTANT Installatin av GPal Assistant-prgramvaran GPal Assistants manöverfält Inställning av användarspråk Manuella aktiner för datautbyte Aktiner via Cntent Imprt Wizard Hantering av GPS-spår Funktiner för apparathantering Ändra namnet på apparaten Frmatera externt minneskrt Handla i GPal-Shp-prtalen ii

4 GPal Navigatr 5 Kapitel 1: Intrduktin Välkmsthälsning Hjärtligt välkmmen ch tack för att Du köpt vårt mbila navigatinssystem. Under den grundläggande betjäningen av Din navigatinsapparat samt av ytterligare tillämpningar (sm MP3 Player, Picture Viewer mm.) sm beskrivits i den bifgade driftinstruktinen, behandlas följande teman i denna handbk: Betjäning av navigatinsprgramvara Anpassning av inställningar Installatin av prgrammet ch kartmaterialet Betjäning via talinmatning (m detta finns på din apparat) Dessutm erhåller Du via Ditt navigatinssystems hjälpfunktin infrmatiner m viktiga betjäningssteg ch funktiner. Din mbila navigatinsapparats prgramvara är underkastad en ständig utvecklingprcess ch kan aktualiseras i frm av kstnadsfria eller kstnadspliktiga updates. De infrmatiner sm är tryckta i denna handbk hänför sig uteslutande till funktinsmfånget vid tidpunkten för leveransen av Ditt navigatinssystem. Om prgramvaran ch/eller hårddisken förändras i efterhand ch/eller har aktualiserats, kan dessa infrmatiner avvika från de faktiska stegen i betjäning. I detta fall kan Du leta efter en aktuell versin av denna handbk på vår internetsida (www.medin.de/dwnlads) inm supprtmrådet, sm dkumenterar ändringarna av betjäningen. Vänligen beakta att tillverkaren principiellt inte kan ansvara för förluster eller skadr sm uppträder på grund av uppgifter eller eventuella felaktiga infrmatiner i denna handbk. Innehåll i CDn / DVDn På den CD / DVD sm ingår i leveransen finns all den prgramvara sm är nödvändig för drift av Ditt navigatinssystem samt installatinsdatafiler för ytterligare prgram vilka sm ptiner måste installeras i Din navigatinsapparats minne eller på Din Windwsdatr. När Du lägger in CDn / DVDn i Din datrs enhet öppnas autmatiskt en setup assistent sm hjälper Dig med installatinen: Följ helt enkelt instruktinerna på skärmen för att autmatiskt installera den data sm valts. Om installatinsassistenten på CDn / DVDn inte startar autmatiskt kan Du dck även installera nödvändiga data manuellt. Nedan får Du veta vilka kmpnenter sm finns på CDn / DVDn samt i vilken katalg dessa måste sparas på det externa minneskrtet eller i flashminnet för att en felfri drift skall kunna garanteras. 1

5 Intrduktin Element Beskrivning Målkatalg ActiveSync Adbe I denna mapp ingår alla installatinsdata för synkrniseringsprgramvaran Micrsft ActiveSync. Denna prgramvara möjliggör en synkrnisering av Din navigatinsapparat med en Windwsdatr. I denna mapp ingår installatinsdata för Adbe Acrbat Reader. Denna prgramvara gör det möjligt för Dig att öppna den digitala PDF-versinen av denna handbk på en Windwsdatr. APD I denna mapp ingår data för GPal Assistant. Assistant Installatin License Agreements Manuals Map Regins AUTORUN läsmig.txt Setup Assistant I denna mapp ingår installatinsdata för GPal Assistant. I denna mapp ingår installatinsdata för Din navigatinsprgramvara. I denna katalg finns licensinfrmatiner för att kunna utnyttja lika tjänster. I denna mapp ingår PDF-versinerna av denna handbk på respektive språk. I denna mapp ingår kartdata sm Ditt navigatinssystem behöver för planering av rutten. Denna setup infrmatin / detta prgram sörjer för att den setup assistent sm hjälper Dig vid installatinen av prgramvarukmpnenterna startas autmatiskt när CDn / DVDn har lagts i. I denna textfil finner Du viktiga infrmatiner m innehållet i denna CD / DVD samt m installatinen av lika prgram på CDn / DVDn på respektive språk. Detta prgram startas autmatiskt när CDn / DVDn har lagts in ch hjälper Dig vid installatinen av prgramvarukmpnenterna. Detta prgram måste (manuellt eller med hjälp av setup assistent) installeras i katalgen Prgram på Din datr. Detta prgram måste (manuellt eller med hjälp av setup assistent) installeras i katalgen Prgram på Din datr. Dessa data krävs uteslutande för installatinen av GPal Assistant på Din datr ch måste inte kpieras manuellt. Dessa data krävs uteslutande för installatinen av GPal Assistant på Din datr ch måste inte kpieras manuellt. Dessa filer måste (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) installeras i katalgen My Flash Disk på det externa minneskrtet eller i mappen My Flash Disk > INSTALL i Din navigatinsapparat. Dessa filer behöver inte kpieras. Dessa datafiler kan (manuellt eller med hjälp av setup assistent) installeras i katalgen Prgram > Medin GPal Assistant > Manuals på Din datr. Dessa datafiler måste installeras (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) i katalgen MapRegins på det externa minneskrtet eller i mappen My Flash Disk i navigatinsapparaten. Denna fil behöver inte kpieras. Denna fil behöver inte kpieras. Denna fil behöver inte kpieras. Berende på Ditt navigatinssystems versin ch utrustning är det möjligt, att några av de van nämnda mapparna ch datafilerna inte ingår i de CDs / DVDs sm föreligger Dig eller att det ingår ytterligare datafiler. Närmare infrmatiner m de data sm är sparade på den CD / DVD sm ingår i leveransen, finner Du i readme-datafilen på CDn / DVDn. 2

6 Intrduktin Vid leveransen av Ditt navigatinssystem är lika kmpnenter, sm driftsystemet ch navigatinsprgramvaran ch / eller det minneskrt, sm ingår i leveransen, redan installerade. Du kan alltså ta Ditt navigatinssystem i drift direkt efter det att Du packat upp det, utan att vara tvingad att genmföra ytterligare installatiner. Vi vill dck rekmmendera Dig att installera extraprgram sm GPal Assistant eller även Adbe Acrbat Reader på Din datr för att kunna använda dessa funktiner. Dessutm kan det på grund av en felfunktin vara nödvändigt att i efterhand ännu en gång återinstallera lika prgramvarukmpnenter för Ditt navigatinssystem. Denna prcedur beskrivs i kapiteln Kapitel 5: Manuell installatin ch idrifttagning ch Kapitel 6: I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant. Systemförutsättningar Ditt mbila navigatinssystem kan förbindas med en vanlig Windwsdatr för installatin av prgramdata sm navigatinsprgramvaran, ytterligare kartmaterial etc. (i efterhand). För en felfri kmmunikatin måste Din datr uppfylla följande systemförutsättningar: Kmpatibla perativsystem Windws 2000 fr..m. SP4, Windws XP & amp; Vista TM Hårddiskspecifikatiner aktuell datrgeneratin, minst 128 RAM, min. en fri USB-1.1-prt Krtläsare för SD/MMC-medier rekmmenderas Nödvändig tilläggsprgramvara Micrsft ActiveSync (endast Windws 2000/XP) för drift sm mbil apparat tillsammans med Din PC, GPal Assistant för autmatisk dataöverföring mellan navigatinsapparat ch datr (vid behv) Tips Om Du arbetar med driftsystemet Micrsft Windws Vista TM behöver Du inte ActiveSync kmmunikatinsprgramvaran. De systemdatafiler sm krävs för dataöverföringen är redan vid leveransen integrerade i Ditt driftsystem Windws Vista TM. Anslut vänligen Din apparat med hjälp av den bifgade USB-kabeln till Din datr. När Din navigatinsapparat har identifierats sm ny apparat installeras autmatiskt de nödvändiga drivarna. När installatinen har genmförts är Din nya apparat uppförd i utfrskaren under uppgiften Bärbara apparater. Om Du har sparat ytterligare data på Din navigatinsapparat skall Du se till att det finns tillräcklig kapacitet för överföring av data. Om detta inte är fallet bör Du avlägsna data sm Du inte behöver. Om Din datr uppfyller dessa specifikatiner kan Du förbinda Din navigatinsapparat med hjälp av den bifgade USB-kabeln med en ledig USB-prt i datrn för att utbyta data. Knventiner i denna handbk Betjäningen av Ditt navigatinssystem är rienterad direkt enligt användarguiden i tillämpningsprgramvaran för en datr. Detta innebär att uppgifterna i prgramvaran visas visuellt på skärmen ch kan utföras därifrån. Själva betjäningen skiftar dck; Medan Du själv kan utföra en funktin i Din datr genm att klicka med musen, utförs betjäningen av Din navigatinsapparat antingen med det inmatningsstift sm ingår i leveransen eller direkt genm en manuell inmatning på Din navigatinsapparats pekskärm. För beskrivningarna nedan gäller därför följande: För inmatningar sm Du genmför med musen på din datr använder vi begreppet Klicka / klicka på. För inmatningar sm Du gör med inmatningsstiftet eller med ett finger på Din navigatinsapparats pekskärm använder vi begreppet Röra vid / vidröra. På lika ställen i denna handbk hänför vi ss till uppgifter inm en tillämpning av prgramvara eller till en prtinmatning i Din datr / Ditt minneskrt. I de följande beskrivningarna dkumenteras dessa referenser på följande sätt: 3

7 Intrduktin Uppgifter från prgramvaran (sm Röra vid, menyuppgifter eller texter för markeringsfält) visas med fet stil. Specifika funktiner ch prgram i Ditt navigatinssystem (t. ex. MP3 Player.dyl.) eller datr (t. ex. utfrskaren.dyl.) visas med kursiv stil. Uppgifter m katalger ch minnesprtar (på det externa SD-krtet eller i Din navigatinsapparats flashminne) visas med kursiv stil. Infrmatin i denna handbk dkumenterar betjäningen av navigatinsprgramvaran, förklarar den grafiska förbehandlingen på Din navigatinsapparats skärm ch uppför de valptiner sm står till förfgande för lika funktiner. För beskrivningarna nedan gäller därför följande: Beskrivningar sm beskriver utförandet av en funktin uppförs numeriskt ch definierar därför rdningsföljden för de enskilda arbetsstegen. Beskrivningar sm hänvisar till lika element i ett prgramvarufönster el.dyl. uppförs även numeriskt, men i rött. Beskrivningar sm uppför lika likvärdiga ptiner (sm i detta fall) är märkta med uppräkningstecken. Tips ch varningar På lika ställen i denna handbk ger vi praktiska tips eller infrmerar m saker ch ting sm kan påverka navigatinssystemets felfria funktin. Dessa avsnitt har markerats i följande beskrivningar. Tips Med denna symbl önskar vi infrmera Dig m funktiner ch kännetecken sm påskyndar Ditt arbetsflöde ch sm underlättar betjäningen av Ditt navigatinssystem. Observera Med denna symbl önskar vi infrmera Dig m viktiga funktiner ch kännetecken sm är av avgörande betydelse för driften av Ditt navigatinssystem. Följ vänligen all INFORMATION så att Du undviker felaktiga funktiner genm betjäningsfel eller felaktiga inmatningar. Viktig infrmatin Nedan finner Du viktig infrmatin m driften av Ditt navigatinssystem. På en lämplig plats upprepas dessa infrmatiner i frm av anmärkningar ch infrmatin i denna handbk. Av säkerhetsskäl får inmatningar inte göras av föraren själv under färd. Ange de nödvändiga uppgifterna innan färden påbörjas. Om Du måste ändra Dina uppgifter under färd skall Du parkera bilen i en lämplig psitin (parkeringsplats.dyl.). Frdnsrutr av termglas eller rutr sm är belagda med förångad metall inskränker GPSmttagningen kraftigt. För det mesta har denna metallbeläggning en speciell utskärning bakm vilken man kan placera navigatinsapparaten. Om detta inte är fallet måste man mntera fast en i handeln förekmmande GPS-antenn utanför passagerarutrymmet (t. ex. på bilens tak). Instruktinerna gällande navigatinssystemet är rekmmendatiner. I varje fall måste man beakta vägtrafikförrdningen. Observera att Din navigatinsapparat måste kunna mtta en giltig GPS-signal för att kunna genmföra en beräkning av rutten från den aktuella psitinen. Beakta vänligen att Din navigatinsapparat måste ställas in enligt lkal tidszn så att man kan beräkna krrekt ankmsttid vid framtida ruttberäkningar. Du kan även utan följa Din psitin på kartan utan målinmatning. Gatans namn där Du befinner Dig visas m möjligt. 4

8 Intrduktin Observera att preliminära lkala ändringar av vägtrafikförrdningen ch / eller inskränkningar i vägtrafikrdningen (t. ex. maxhastighet) inte kan beaktas i ruttplaneringen. Rätta Dig i varje fall efter vägskyltarna ch / eller den lkala dirigeringen av trafiken. Vänligen beakta att kartmaterialet mtsvarar aktuell infrmatin vid leveransdatumet. Tillverkaren garanterar inte att innehållande infrmatin är bindande ch att den överensstämmer med de faktiska gatrna ch/eller trafikskyltarna. Varumärke Alla märken ch varumärken sm nämnts i handbken (även tredje part) underligger inskränkt bestämmelserna från respektive varumärkesrätt ch besittningsrätt av varje registrerad innehavare. Alla benämnda varumärken, handels- eller firmanamn är eller kan vara varumärken eller registrerade varumärken från respektive innehavare. Alla rättigheter sm inte beviljas uttryckligen här, förbehålls. Det kan inte uteslutas att namn från tredje part är lediga på grund av att varumärken i denna handbk sm explicit ej känntecknas. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM samt ActiveSync är varumärken för Micrsft Crpratin. Acrbat ch Acrbat Reader är varumärken för Adbe Systems Incrprated. Cpyright ch garanti Cpyright 2009 Versin 5 Alla rättigheter förbehålls. Alla uppgifter i denna handbk kan ändras utan föregående infrmatin ch utgör ingen förpliktelse från tillverkarens sida. Tillverkaren ansvarar inte för förluster eller skadr sm uppträder på grund av uppgifter eller eventuell felaktig infrmatin i denna handbk. Vi är dck tacksamma för hänvisningar m fel eller förbättringsförslag för att i framtiden kunna erbjuda er ännu bättre prdukter. Denna handbk får utan tillverkarens uttryckliga ch skriftliga gdkännande varken sm helhet eller i delar i någt sm helst syfte reprduceras, sparas i ett elektrniskt medium eller i en annan frm överföras elektrniskt, elektriskt, mekaniskt, ptiskt, kemiskt, genm ftkpir eller audiinspelningar. 5

9 GPal Navigatr 5 Kapitel 2: Grundval för betjäningen Din navigeringsapparat kan användas direkt efter uppackningen. Navigeringsprgrammet ch det kartmaterial, sm ingår i leveransen är redan förinstallerat. För inmatningen av egna navigatinsmål ch användarspecifika inställningar måste Du emellertid känna till det grundläggande betjäningsknceptet för Ditt navigatinssystem sm vi vill presentera för Dig på de följande sidrna. Om Du redan känner till detta betjäningskncept kan Du gå direkt vidare till avsnitt Kapitel 3: Betjäning av GPal navigatinsprgramvara. Ditt navigatinssystem betjänas uteslutande i de båda driftfunktinerna Visa meny ch Visa karta. Betjäning i Visa meny I Visa meny är alla prgramvarans funktiner placerade i hierarkiska menyer sm aktiveras via kmmandn på Din navigatinsapparats pekskärm. Varje kmmand öppnar underliggande nivå sm i sin tur möjliggör en åtkmst till ytterligare ptiner, sm är relevanta för denna meny respektive för denna funktin. Om ett kmmand inte är samrdnat med ytterligare menynivåer utförs funktinen direkt. Här ett exempel: Via knappen......kan du öppna ytterligare undermenyer/kmmandn... Inm menynivåerna kan Du via de kmmandn sm står till förfgande öppna ytterligare undermenyer eller åter lämna dessa, för att kmma till tillhörande huvudmeny. Navigatinen inm menyn avlöper så här: För att öppna önskad meny ch tillhörande undermenyer, rör vid tillhörande kmmand. För att stänga en öppen undermeny ch gå till tillhörande huvudmeny, rör vid kmmandt. För att byta till en annan sida inm en menynivå, vidrör kmmandt. På lika skärmar måste Du välja mellan de ptiner sm står till förfgande inm en katalg. 6

10 Grundval för betjäningen För att visa icke synliga uppgifter i en katalg kan Du flytta visningsmrådet med kmmandna respektive uppåt eller nedåt. Den aktuella psitinen inm katalgen visas på rullningslisten mellan dessa kmmandn. På lika skärmar kan Du sänka eller höja ett förinställt värde. För att sänka eller höja det för tillfället visade värdet, tryck på kmmandna respektive. Det aktuella värdet visas på värdeskalan mellan de båda kmmandna. På lika skärmar måste Du välja m en funktin eller ett arbetssteg ska utföras eller avbrytas. För att utföra en funktin eller ett arbetssteg ska Du vidröra kmmandt. För att avbryta en funktin eller ett arbetssteg ska Du vidröra kmmandt. 7

11 Grundval för betjäningen Betjäning i kartbilden Inm kartvyn visas knapp ch statusvisningar. Kmmandn Med detta kmmand öppnar Du inställningsfönstret Ljudstyrka. Inställningen av språk-, musklick- ch MP3-Playerljudstyrka. Detta kmmand är endast tillgängligt m Ditt Navigatinssystem är utrustat med Bluetthhögtalarfunktin (se handbken). I Splitscreen-läget kan du välja m pilvyn skall visas här eller specialmål för direktval. Med denna knapp skiftar du från kartbilden ch tillbaka till navigeringsmenyn. Med den här knappen växlar du kartvy mellan alternativen Karta i färdriktningen, nrr upptill ch 3D-karta. Med dessa kmmandn förstrar respektive förminskar Du det visade kartavsnittet. Om du pekar på en av zmknapparna kan Du med knappen när sm helst skifta till autzmläget. Med denna knapp öppnar du snabbmenyn, sm beskrivs i avsnittet Anpassa Quickmenyinställningar. Statusindikeringar Här visas avståndet fram till nästa manöver.. Här visas den gata där Du befinner Dig för närvarande. Här visas TMC-mttagningskvalitet. Här visas laddningsstatus. Här visas GPS-mttagningskvalitet. Här visas genmsnittshastigheten. Här visas aktuell hastigh. Här visas den trliga ankmsttiden vid målet. Här visas Din aktuella psitin inm kartavsnittet. Här visas återstående resetid till målet. Här visas avståndet till målet. Här visas den aktuella skalan i kartavsnittet.. 8

12 GPal Navigatr 5 Kapitel 3: Betjäning av GPal navigatinsprgramvara I detta avsnitt behandlas den grundläggande knstruktinen samt betjäningen av Din navigatinsprgramvara. För följande beskrivning förutsätter vi att Du känner till Ditt navigatinssystems grundläggande betjäning ch att Du arbetar med förinställningarna i leveranstillståndet. Efter idrifttagningen startar ditt navigeringssystem inställningsassistenten, sm steg för steg leder dig genm alla viktiga inställningar. Du kan dck även överta standardinställningarna, sm du hittar i menyn Inställningar men när sm helst kan ändra ch anpassa till dina persnliga behv. Om Du redan har anpassat särskilda inställningar till Dina persnliga behv avviker beskrivningen eventuellt från det innehåll sm visas i Ditt system. Tips I denna handbk beskrivs nu betjäningen av Din navigatinsprgramvara. Infrmatin m betjäningen av ytterligare funktiner i Ditt navigatinssystem finner Du i apparathandbken. Efter val av navigeringsmenyn står följande menyer ch funktiner ch beräkningar av rutt(er) till förfgande: Här matar Du in ny målrt. Här väljer du målet bland de senast inmatade rterna, specialkategrierna eller själv framtagna favriter. Därutöver kan du mata in ett mål via dess krdinater eller ange det direkt på kartan. Här visar du lika infrmatiner m den aktuella rutten, bearbetar dessa eller simulerar dem på apparaten. Här startar Du ruttberäkningen till inmatade målrt. Tips Om Du redan har matat in ett eller flera mål i Din navigatinsapparat, visas i mrådet över menyknapparna två knappar med de mål sm Du senast valt. Med hjälp av dessa kmmandn kan Du direkt starta ruttledningen till detta mål. 9

13 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Manuell inmatning av adressen När Du har startat Din navigatinsapparat kan Du mata in en målrt i syfte att beräkna en rutt från Din aktuella psitin till önskad psitin. I grundinställningen beräknas rutten baserad på förinställningarna för ruttptinerna (Se avsnitt Anpassa ruttptiner). För manuell inmatning av målinfrmatinerna pekar du på knappen Mata in adress. Därefter öppnas följande bildskärm: Tips Av säkerhetsskäl får inmatningar inte göras av föraren själv under färd. Ange de nödvändiga uppgifterna innan färden påbörjas. Inmatning av land I menyn är alltid det land förinställd sm mtsvarar språkvalet vid installatinen. Om Du planerar en målledning till utlandet kan Du dck även välja ett annat land sm mål. Förutsättningen är att mtsvarande kartmaterial är installerat i Ditt navigatinssystem. Gör så här för att välja ett annat land: 1. Peka på flaggsymblen på bildskärmens övre vänstra hörn eller på knappen Land i nederkanten på bildskärmen. Då öppnas en menylista för alla länder sm har ett kartmaterial installerat i navigatinssystemet. 2. Peka på den önskade landpsten. Urvalet övertas ch bildskärmen för inmatning av rt öppnas igen. Observera Med hjälp av GPal assistent kan Du välja vilket kartmaterial sm skall sparas i Din navigatinsapparat. Vid behv kan Du när sm helst installera ytterligare kartmaterial på det externa minneskrtet eller i Din navigatinsapparats flashminne. Ytterligare infrmatin finns i avsnittet Manuella åtgärder för datautbyte. Inmatning av pstnummer eller av rtnamn Val målrt kan antingen göras genm inmatning av pstnumret eller av rtnamnet. Inmatningen av pstnumret överförs autmatiskt till rten ch tvärtm. Gör så här för att mata in målrten via pstnumret eller namnet: Mata in det önskade namnet med de alfanumeriska tangenterna på bildskärmen. 10

14 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Peka på knappen för att visa de numeriska inmatningsknapparna ch mata in pstnumret. Vid namnet på rten eller pstnumret anpassas knappsatsen autmatiskt ch låter Dig endast välja de kmmandn sm är gdkända för inmatning av nästa skrivtecken. Alla icke gdkända kmmandn blir grå ch går inte att vidröra. Du kan ångra alla siffer- eller teckeninmatningar med knappen. Efter inmatningen av det första tecknet visas inm mrådet mellan namnfältet vid den övre kanten ch knappsatsen dessutm tre knappar: De båda första knapparna ställer möjliga mål, sm mtsvarar de uppgifter sm hittills har lämnats, till förfgande. Detta förval anpassas på nytt efter varje ytterligare inmatning. Om ett förval mtsvarar Ditt önskade mål kan Du välja detta mål direkt genm att vidröra tillhörande kmmand. Via den tredje knappen Alla träffar öppnar Du en lista med alla de förvalsmål sm står till förfgande i ett separat fönster. De aktuella förvalsmålen visas på en översiktskarta för att underlätta rienteringen. Med knappen Släck karta stänger du kartvisningen ch med knappen Visa karta öppnar du den igen. Sök igenm listan via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras. Om Du inte gör någt urval eller vill göra ett trängre urval går du tillbaka med knappen. Efter val av målrt visas autmatiskt skärmen för inmatning av gatans namn. Inmatning av gatunamn På denna skärm kan man antingen mata in ett specifikt gatunamn, dirigera målledningen till rtens centrum eller välja ett specialmål. Gör så här för att mata in ett gatunamn: 1. Skriv upp det första skrivtecknet med skärmens knappsats. Knappsatsen anpassas autmatiskt ch ställer endast de kmmandn respektive skrivtecken till förfgande, för vilka det finns ett gatunamn i den valda målrten. Alla andra kmmandn för vilka det i denna rt inte står några gatunamn till förfgande, blir gråa ch kan inte vidröras. 2. Frtsätt med inmatningen tills Du har matat in önskat gatunamn. Om önskat gatunamn förekmmer på en av de två knapparna för förval pekar du på denna för att välja gatan direkt. Sm alternativ öppnar Du via den tredje knappen Alla träffar en lista med alla de förvalsmål sm står till förfgande i ett separat fönster. Sök igenm listan via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras. Om Du inte önskar göra någt val återvänder Du med knappen till teckeninmatningen. Efter val av gata visas autmatiskt skärmen för inmatning av husnummer. Sm alternativ till manuell inmatning av gatunamn finns via de båda kmmandna mellan namnsfältet upp till höger ch knappsatsen följande ptiner: Via kmmandt Till centrum 'Målrt' startas målledningen till det mål sm har definierats sm medelpunkt i kartmaterialet. Detta centrum visas på en översiktskarta i skärmen Detaljlinfrmatin. Här kn Du spara målrten sm favrit, visa ruttptiner, lägga till ytterligare mål eller starta målledningen. Ytterligare infrmatin m detta hittar Du på kmmande sidr. Med knappen Specialmål öppnar du en lista för att välja ett specialmål för det valda målet. Ytterligare infrmatin m detta hittar Du på kmmande sidr. Inmatning av husnummer Skärmen för inmatning av husnummer öppnas autmatiskt när Du har valt målrtens gatunamn via ett kmmandn för förval eller listbild (Alla träffar). På denna skärm finns nu följande ptiner: 11

15 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Peka manuellt på husnumret. När önskat husnummer visas på en av de tre knapparna för förval, väljer du denna direkt. Sm alternativ öppnar Du via den tredje knappen Alla träffar en lista med alla husnummer sm står till förfgande i ett separat fönster. Sök igenm listan via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras. Om Du inte önskar göra någt val återvänder Du med knappen till teckeninmatningen. Via kmmandt Till gatunummer leder Du målledningen till det i kartmaterialet sm medelpunkt för denna gata definierade mål. Via kmmandt Krsningar kan Du mata in namnet på en sidgata sm krsar den ursprungligen inmatade gatan. Målrten samrdnas då med denna krsning. Skriv in sidgatans namn med knappsatsen. När det önskade gatunamnet visas på en av de två knapparna för förval pekar du på denna för att välja gatan direkt. Sm alternativ öppnar Du via den tredje knappen Alla träffar en lista med alla sidgatr, sm står till förfgande i ett separat fönster. Sök igenm tillhörande lista via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras ch vallistan stängs. Om Du inte önskar göra någt val återvänder Du med knappen till teckeninmatningen. När Du har gjrt ett val är målinmatningen avslutad. Målet visas på skärmen Detaljinfrmatin på en översiktskarta ch anges sm adress. På denna skärm kan Du spara denna målrt sm favrit, visa ruttptinerna, tillfga ännu ett mål eller starta målledningen. Ytterligare infrmatin m detta hittar Du på kmmande sidr. Inmatning av övriga mål Såsm ett alternativ till manuell inmatning via rt/gata/husnummer kan du ckså mata in ditt mål efter andra kriterier. För att göra detta i navigeringsmenyn på knappen Söka övrigt mål. Senaste rter Din navigeringsapparat sparar de senast inmatade målen i listan Senaste rter, sm du hämtar upp via knappen med samma namn. På detta sätt kan du välja målrterna igen utan att dessförinnan matat in målinfrmatinen. Sök igenm den tillhörande listan via knapparna ch ch peka på den önskade psten: Målet visas på bildskärmen Detaljinfrmatin på en översiktskarta. På denna bildskärm kan du lägga till ytterligare ett mål, öppna ruttalternativen för navigeringen till målet ch anpassa eller starta navigeringen till målet. Ytterligare infrmatin m detta hittar Du på kmmande sidr. Tips Mål sm inte behövs längre kan raderas ur listan med tangenten. Om du vill radera alla senaste rter pekar du på knappen Radera alla på bildens nederkant. 12

16 Särskilda mål Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Knappen Specialmål i menyn Mata in nytt mål ger dig möjligheten att använda speciella mål ch de POI-data (Pints f Interest) sm finns i kartmaterialet för att beräkna målet direkt. Via de vidare ptinerna i denna meny bestämmer Du därefter i vilken kategri det skall sökas efter det önskade specialmålet. Observera Leveransmfånget av specialmåls- eller POIdata är berende av apparattypen samt av Ditt navigatinssystems versin. Därför står eventuellt i Ditt navigatinssystem endast speciella kategrier till förfgande. Specialkategrier I urvalslistan för specialkategrier finns följande alternativ: Via knappen Alla specialmål öppnar du ett fönster för att välja alla tillgängliga specialmål. Peka på knappen Visa alla specialmål, för att visa alla specialmål i en urvalslista. Alternativt matar du in namnet eller kategrin (t. ex. htell) för det önskade specialmålet med de alfanumeriska tangenterna. Peka nu på knappen Visa urval, för att visa alla specialmål i en lista, sm uppfyller de inmatade kriterierna. Alternativt kan du via urvalslistan ckså välja en viss specialkategri (t. ex. BIL & TRAFIK). Efter att du pekat på kategrin på bildskärmen visar navigeringsprgrammet ytterligare en urvalslista i samma kategri, med vilken förurvalet går att göra finare (t. ex. BIL & TRAFIK > Flygplats, Hamn, Järnvägsstatin, Biluthyrning etc.). Sök igenm listan via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras. Via knappen Visa alla "Specialmål" visar du alla tillgängliga specialmål i denna kategri i en lista. Via knappsatsen kan Du även mata in namnet på önskat specialmål för hand. Efter första inmatningen öppnas via kmmandt Visa en lista med alla specialmål i vald kategri sm hittills mtsvarar din inmatning. Val av specialmål Gör så här för att välja ett specialmål: 1. Peka på knappen Specialmål i menyn Mata in nytt mål. Därefter visas en menylista med alla specialmålskategrier sm står till förfgande i Ditt navigatinssystem. 2. Sök igenm listan via kmmandna ch ch vidrör önskad kategri. Därefter visas skärmen Var vill du söka?. 3. Välja via kmmandna mellan följane ptiner: Vidrör kmmandt På en bestämd rt, för att välja en ny målrt. Denna prcess beskrivs i avsnittet Manuell inmatning av adressen. Vidrör kmmandt I närheten, för att välja ett specialmål i närheten av din nuvarande psitin. Vidrör kmmandt Längs sträckan, för att visa en lista med alla målrter sm finns i direkt i närheten av den aktuella rutten. Vidrör kmmandt Vid målrten, för att välja ett specialmål i den rt Du just nu befinner Dig. 4. Berende av vald ptin kan Du via kmmandt Visa alla särskilda mål öppnas en lista med alla specialmål sm mtsvarar de valda kriterierna. Sök igenm listan via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras. Om Du inte önskar göra någt val återvänder Du med knappen till teckeninmatningen. 13

17 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Det önskade specialmålet visas nu på skärmen Detaljinfrmatin på en översiktskarta tillsammans med den fullständiga adressen samt telefnnumret (m detta sparats). På denna bildskärm kan du lägga till ytterligare ett mål, öppna ch anpassa ruttalternativen för navigeringen till målet eller starta navigeringen till målet. Tips Specialmål kan ckså väljas direkt genm att mata in ett nytt mål. I detta fall hänför sig valet av specialmål endast till den inmatade målrten. Ytterligare infrmatiner m detta får du i avsnittet Manuell inmatning av adressen. Favriter Via knappen Favriter kan du spara frekventa mål i din navigeringsapparats minne. Dessa favriter kan i frtsättningen aktiveras direkt så att en manuell inmatning av dessa mål inte längre krävs. Lägga upp en favrit Vid idrifttagning för första gången (eller efter initiering) av din navigeringsapparat finns inga favriter längre sparade i apparaten. Gör sm följer för att skapa en ny favrit: 1. Peka på knappen Favriter i menyn Mata in nytt mål. Därefter visas menybildskärmen Favriter. 2. Vidrör kmmandt Ny favrit vid skärmens undre kant, Därefter öppnas urvalsskärmen Ny favrit, där Du kan välja mellan följande ptiner: Om Du redan har matat in flera mål kan Du välja det senast inmatade målet direkt via knapparna vid den övre kanten. Om ytterligare senaste mål kan väljas öppnar Du via knappen Senaste rter en urvalslista med dessa mål. Om Du vidrör ett av målen visas det valda målet på skärmen Detaljinfrmatin. Avsluta inmatningen på skärmen Detaljinfrmatin med kmmnadt. Peka på knappen Ange nytt mål, för att manuellt mata in målrten/favriten via inmatningsmenyerna för Land, Ort, Pstnummer, Gata ch husnummer. Denna prcess beskrivs i avsnittet Manuell inmatning av adressen. Vidrör kmmandt Särskilda mål, för att välja en målrt/favrit inm den önskade kategrin Specialmål. Denna prcedur beskrivs i avsnittet Särskilda mål. Vidrör kmmandt Aktuell psitin, för att spara Din aktuella psitin sm favrit. 3. Efter val respektive inmatning visas skärmen för inmatning av namn för favriten. 4. Mata in favritens namn via skärmens knappsats ch avsluta inmatningen med kmmandt. Aktivering av en favrit Efter att du skapat en eller flera favriter kan du aktivera denna/dessa direkt i menyn Favriter. Gör så här: 1. Vidrör kmmandt Favriter. Därefter visas en urvalslista med redan skapade favriter. 2. Sök igenm den tillhörande listan via knapparna ch ch peka på den önskade psten: Målet visas på bildskärmen Detaljinfrmatin på en översiktskarta. 3. Avsluta inmatningen med kmmandt. Därefter genmförs ruttberäkningen för denna målrt. 14

18 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Radera alla favriter Vid behv kan du radera alla favriter sm för tillfället är sparade i Din navigatinsapparat genm att peka på knappen Radera alla favriter vid skärmens nedre kant. Därefter raderas alla uppgifter i favritlistan. Redigera favriter Vid behv kan du redigera enskilda favriter i listan i menyn Favriter genm att döpa m dessa, tilldela dem en egen symbl, spara dem sm hemadress eller radera psten. För att redigera en favrit pekar du på den tillhörande knappen bildskärmen Redigera favrit. i listvyn. Därefter öppnas Gör så här för att döpa m den valda favriten: 1. Vidrör kmmandt Namn. Därefter visas åter skärmen för namninmatning av favriten. 2. Radera vid behv det aktuella namnet via knappen. 3. Mata in favritens namn via skärmens knappsats ch avsluta inmatningen med kmmandt. Det ändrade favritnamnet övertas nu för visning på skärmbilden Redigera favrit ch övertas i listan över favriter. Gör på följande sätt för att ge den valda favriten en ny symbl: 1. Vidrör kmmandt Symbl. Därefter visas skärmen Välj symbl. 2. Sök igenm tillhörande lista via kmmandna ch ch vidrör önskad uppgift. Valet registreras ch vallistan stängs. Den ändrade symblen övertas nu för visning på skärmbilden Redigera favrit ch i listan med favriter. Via knappen Sm hemadress nederst på bildskärmen kan du spara den valda favriten sm så kallad hemadress: Hemadressen kan i frtsättningen väljas direkt sm mål via den första förvalstangenten i navigeringsmenyn. På detta sätt kan Du välja en målpsitin sm Du behöver fta (t.ex. din hemadress) direkt ch utan ytterligare målinmatning. Vidrör kmmandt Sm hemadress vid skärmens undre kant. Därefter tilldelas psten symblen. Denna pst används nu sm första förvalstangent i navigeringsmenyn ch står sm första alternativ i menyn Favriter. Observera Eftersm hemadressen, m denna har definierats, alltid väljs via den första förvalstangenten i navigeringsmenyn, erbjuds den inte i urvalslistan Senaste rter, sm Du öppnar via knappen med samma namn i navigeringsmenyn. Principiellt tillhör hemadressen Favriterna ch erbjuds därför i urvalsmenyn Favriter alltid sm första ptin. Om Du aktiverar kmmandt Radera alla i menyn Favriten raderas därför även hemadressen ch måste vid behv matas in på nytt. Beakta vänligen: När Du skapar nya Favriter får Du inte spara dessa under samma namn sm hemadressen. Därutöver erbjuder menyn Redigera favriter möjligheten att radera den valda favriten. Vidrör kmmandt Radera vid skärmens undre kant. Psten raderas ur listan. 15

19 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Tips Observera att raderade favriter kan inte räddas. Använd endast raderingsfunktinen m Du inte mera behöver dessa favriter. I annat fall måste Du mata in favriterna på nytt. Krdinater I den tillhörande undermenyn erbjuds möjligheten att mata in målrten via dess bredd- ch längdgrader. Gör så här för att mata in krdinaterna manuellt: 1. Mata in den önskade breddgraden via det numeriska tangentbrdet i frm av en decimal vinkelgrad. För att göra underindelningen matar du in ett kmma (exempel: 49,36 tlkas sm breddgraden ). Avsluta inmatningen med kmmandt. På följande skärm uppmanas Du att mata in längdgraden med decimalskrivsätt. Tips Via kmmandt Skrivsätt i grader på skärmens nedre kant, går det att ställa in krdinaterna gradvis: på tillhörande bild anger du önskad psitin i mtsvarande fält för grad, bågminut ch bågsekund. Därutöver kpplar du via knappen N<>S (för breddgrad) resp. O<>W (för längdgrad) i det vänstra övre hörnet m referensen till ekvatrn resp. nllmeridianen. 2. Skriv in önskad längdgrad via siffrrna på knappsatsen. Berende av val för inmatning av breddgraden matar Du för uppdelning mellan enheterna grader, minuter ch sekunder in en punkt eller ett kmma. Avsluta inmatningen med kmmandt. Därmed är inmatningen av krdinater avslutad. Målet visas på skärmen Detaljinfrmatin på en översiktskarta tillsammans med bredd- ch längdgraden. På denna bildskärm kan du lägga till ytterligare ett mål, öppna ruttalternativen för navigeringen till målet ch anpassa eller starta navigeringen till målet. Ytterligare infrmatin m detta hittar Du på kmmande sidr. Mål från karta Manuell inmatning i kartbildi kartbilden har Du följande möjligheter att manuellt mata in ett mål i kartan. På så vis definierar Du målrten direkt utan i föregående avsnitt beskriven inmatning av mål- eller krdinater. Gör så här för att mata in målrten i kartbilden: 1. Vidrör önskad psitin på visas kartbild. Vid behv kan Du zma in kartbilden på önskad skala. 2. Vidrörd psitin kännetecknas i kartan med symblen. I skärmens övre kant föreslår navigatinssystemet en målrt sm överensstämmer med denna psitin. Om ett entydigt mål kan identifieras (t. ex. en specialmål) visas adressen i rubrikraden. Om flera entydiga mål kan identifieras visas antalet föreslagna mål ch det visade målets psitin inm dessa alternativ (exempel: 3/12 står för mål 3 ur 12 tillgängliga mål). Sök i listan med tillgängliga mål med kmmandna ch på skärmens nedre kant. Såvida inget entydigt mål kan beräknas visas krdinaterna på rubrikraden. 3. Peka på knappen Detaljinfrmatin, för att visa det aktuella målet på en översiktskarta på skärmbilden Detaljinfrmatin. Om det finns adressdata sparade för detta mål eller m sådana finns tillgängliga visas de. Via knappen på bildskärmens nederdel kan du lägga till det aktuella målet sm favrit ch starta ruttberäkningen. 4. Vidrör kmmandt på skärmens nedre kant för att starta ruttberäkningen till detta mål. 16

20 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Beräkning av alternativa rutter Navigeringen till målet görs baserat på ruttalternativen, sm sparats i inställningarna för din apparat (se avsnittet Specifika inställningar för navigeringsprgrammet). På mtsvarande sätt fastställs den beräknade rutten sm standard för navigeringen till målet ch ställs till förfgande på bildskärmens vänstra sida med knappen S. Utöver avståndet till målet ch den härför beräknade restiden finns här knappen i där du kan få aktuella infrmatiner m navigeringen till målet. Följande målinfrmatiner visas: Sträckans längd Beräknad körtid Beräknad ankmsttid Sträckans längd via mtrväg Sträckans längd via vägar med vägtullar Sträckans längd via färjr Trafikflödesptimerad navigering till målet (Ja/Nej) Via knappen Beräkna alternativ nederst på skärmbilden kan du dck låta beräkna två alternativa navigeringar till målet för att kunna planera din rutt ännu nggrannare. Avvikande från de aktuella ruttalternativen kan navigeringsapparaten eventuellt beräkna en krtare eller snabbare navigering till målet. Via knapparna 1 ch 2 får du en direkt infrmatin m sträckans längd ch den beräknade körtiden. Via tangenten i kan du visa detaljer m målinfrmatinerna. Vid behv kan du ändra ruttalternativen för den standardmässiga ch de båda alternativa rutterna. Gör så här: 1. Tryck på tangenten i för önskad rutt (Standard, Alternativ 1 eller 2). 2. Tryck på knappen ruttalternativ nederst på bildskärmen. 3. Ändra ruttalternativen för den valda rutten allt efter behv (se avsnitt Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran). 4. Tryck på knappen får att gå tillbaka till målinfrmatinerna. 5. Tryck återigen på knappen. Rutten beräknas nu på nytt. Infrmatinerna m sträckans längd ch körtiden uppdateras ch kan på så sätt jämföras med infrmatinerna till de båda andra rutterna. Via tangenten Målinfrmatin nederst på bildskärmen kan du visa det valda målet i fönstret Målinfrmatin. Utöver översiktskartan visas den inmatade adressen. Via knappen Fga till favriter kan du spara målet sm persnlig favrit i din navigatinsapparats minne. Denna prcedur beskrivs i avsnittet Favriter. 17

21 Starta ruttberäkning Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Efter inmatningen ch urvalet av målet visas skärmbilden Detaljinfrmatiner. Här får du följande infrmatiner m det valda målet: Det valda målet visas på en översiktskarta för att ge en snabb rientering. Om du pekar på översiktskartan öppnas kartvyn. Via zm-knapparna ch kmpassvisningen kan du förstra/förminska kartvyn alltefter behv ch även visa två- eller tredimensinella vyer. Med knappen kmmer du tillbaka till detaljinfrmatinerna. Bredvid översiktskartan visas den inmatade adressen. Såvida du definierat målet via krdinater visas dessa. Om det finns ett telefnnummer sparat för detta specialmål ch m telefnfunktinen finns tillgänglig för din navigeringsapparat kan du ringa till målet med knappen Ring nu. Via knapparna i sidften kan du utföra följande funktiner: Via knappen Fga till favriter kan du spara målet sm persnlig favrit i din navigatinsapparats minne. Denna prcedur beskrivs i avsnittet Favriter. Via knappen Ytterligare mål kan du expandera målnavigeringen med ytterligare ett eller flera mål. Denna prcedur beskrivs i avsnittet Redigera psterna i ruttlistan. Via knappen Ruttalternativ kan du anpassa de lika parametrarna för navigeringen till målet. Denna prcedur beskrivs i avsnittet Anpassa ruttptiner. Via knappen inleder du navigeringen till målet. Här erbjuds ytterligare alternativ, sm beskrivs i nästa avsnitt. Ruthanterare Via knappen Rutthanterare i navigeringsmenyn har du möjligheten att planera ch simulera rutter förväg, avfråga infrmatiner m den aktuella rutten eller göra mläggningar genm att manuellt spärra sträckavsnitt. Ruttplanering Via knappen Ruttplanering har du möjligheten att planera en rutt i förväg eller i efterhand ändra eller ptimera en redan planerad rutt. Dessutm ger Dig denna meny möjlighet att spara resr sm Du använder fta eller att ladda ner dessa vid en senare tidpunkt. Tips Om Du måste ändra Dina uppgifter under färd skall Du parkera bilen i en lämplig psitin (parkeringsplats.dyl.). Inmatning av startpsitin När apparaten levererats från fabriken är inga rter sparade, sm kan användas sm startpsitin för en resa. Gör så här för att skapa en startpunkt för en rutt: 1. Peka på listpsten Senast kända psitin på menyskärmen Ändra rutt. Därefter öppnas menyn Nytt mål. 2. Mata in ett nytt mål: Denna prcedur beskrivs i Kapitel 3: Betjäning av GPal navigatinsprgramvara. Avsluta inmatningen på skärmen Detaljinfrmatin med kmmnadt. Det inmatade målet används nu sm startpsitin för rutten ch visas sm första pst i listan i menyn Ändra rutt. 18

22 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Lägga till ett nytt mål Via knappen Lägga till mål på bildskärmens nederdel kan du mata in ytterligare målpunkter för rutten: Inmatningen av ett ytterligare mål är identisk med inmatningen av startpsitinen (se van). Efter inmatningen visas det nya målet sm nästa mål i listan i menyn Ändra rutt. Upprepa denna prcess för att mata in ytterligare mål sm därefter infgas i inmatningens rdningsföljd i listan. Om Du har skapat mer än fyra mål kan Du söka igenm listan via kmmandna ch. Om Du vidrör ett mål i listan visas detta på skärmen Detaljinfrmatin på en översiktskarta tillsammans med sparade adressdata eller krdinatrer. Med knappen återvänder Du till menyn Ändra rutt. Redigera psterna i ruttlistan Vid behv kan Du när sm helst radera psterna i ruttlistan eller ändra psternas rdningsföljd i listan, för att ändra rutten.. Gör så här för att radera en uppgift i listan: Vidrör kmmandt för respektive mål. Uppgiften raderas i listan. Om det vad gäller denna uppgift inte rör sig m ett slutmål för rutten, förflyttas alla efterföljande mål en målpsitin framåt. Observera Raderade måluppgifter kan inte återställas. Vid behv måste Du mata in målet på nytt. Gör så här för att bearbeta uppgifternas rdningsföljd i listan ch för att även bearbeta resrnas rdningsföljd: Vidrör kmmandt eller för respektive mål. Uppgiften förskjuts i listan en psitin nedåt eller uppåt ch den därav resulterande rutten dirigeras m på mtsvarande sätt. Optimera rutt Med knappen Optimera rutt går det att kntrllera aktuell rutt ch ptimera navigeringen. Ditt navigatinssystem utgår ifrån att din rutts startpunkt är identisk med slutpunkten. Ordningsföljden av målen anpassas så att det resulterar i en så tidssparande sträcka sm möjligt. Tips Observera att rutten endast kan ptimeras m den mfattar två mål förutm start- /slutpunkten. Dessutm övertar navigatinssystemet en direkt förbindelse via luftlinje. Den ptimala ruttberäkningen kan avvika från den teretiska ptimerade målledningen ch bör endast ses sm ett förslag. Spara ch ladda ned en resa Om Du fta behöver en navigering för en viss rutt kan Du spara denna resa i navigatinssystemet ch läsa in den igen senare. Gör så här för att spara aktuell ruttplanering: 1. Peka på knappen Ladda/spara. Då öppnas skärmen Ladda ch spara rutter. 2. Peka på knappen Spara aktuell rutt nederst på skärmen. Då visas skärmen för inmatning av ruttens namn. 3. Ange ett namn för rutten med skärmtangentbrdet ch avsluta med knappen. 19

23 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Efter inmatningen visas namnet på denna rutt i listan på skärmbilden Ladda ch spara rutt Gör så här för att ladda en pst i listan: 1. Peka på knappen Ladda/spara. Då öppnas skärmbildenladda ch spara rutt. 2. Vidrör psten i listan: Då visas en skärm med en kartbild samt infrmatin m denna resa. 3. För att starta målledningen för denna resa, vidrör kmmandt. Om Du inte vill välja någn pst, gå tillbaka med knappen till skärmbilden Ladda ch spara rutt. Om Du inte längre behöver en sparad resa, vidrör då kmmandt : Psten raderas då i listan. Ändra en planerad rutt Vid behv kan Du ändra rutten i efterhand. Gör så här: 1. Peka på knappen Ladda/spara. Då öppnas skärmbildenladda ch spara rutt. 2. Vidrör psten i listan: Då visas en skärm med en kartbild samt infrmatin m denna resa. 3. Välja via kmmandna mellan följane ptiner: Med knappen går Du tillbaka utan att ändra till skärmen Ladda ch spara rutt. Med knappen Bearbeta öppnar Du skärmen Bearbeta resa igen. Här har Du tillgång till alla funktiner, sm beskrivits på tidigare sidr (Lägga till mål, Ändra rdningsföljd, Radera mål etc.). Med knappen Byta namn öppnar Du skärmen igen för att mata in namn. Ändra namnet ch avsluta inmatningen med knappen. Det ändrade namnet övertas i listan på skärmbilden Ladda rutt ch spara. Med kmmandt Radera tar du brt denna rutt från navigatinssystemet. Denna prcess kan inte återställas. Med kmmandt startar Du målledningen för denna resa. Ruttinfrmatin I menyn Ruttinfrmatiner har du möjligheten att hämta viktiga infrmatiner m din planerade rutt. Vägbeskrivning När du har startat navigeringen för en rutt (nytt mål eller sparad rutt) kan du välja knappen Vägbeskrivning. Vägbeskrivningen visar vilka gatr Du bör välja för att nå Ditt mål. All sträckinfrmatin visas tillsammans med avståndsinfrmatinen i en lista i skärmen Vägbeskrivning ch ger på så sätt en förhandsvisning av planerad manöver. Om planerad rutt inte kan visas på en skärm så kan Du söka igenm listan via kmmandna ch. Gränsöverskridning till andra länder har markerats för bättre översikt. Om Du vill lämna vägbeskrivningen så återvänder Du med kmmandt ruttinfrmatin. till menyn för Trafikstuatin Via denna funktin kan Du visa aktuell trafikinfrmatin sm Ditt navigatinssystem mttar, i en lista ch visa denna. Gör så här för att knfigurera mttagningen av trafikinfrmatin: 1. Vidrör kmmandt Trafiksituatin: Då visas skärmen Trafiksituatin. 2. Peka på knappen Inställningar på nedre delen av skärmen. Då visas menyn Inställningar i navigeringssystemets Prgraminställningar. 20

24 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara 3. Anpassa mttagningen av TMC-tjänster efter behv. Denna prcess beskrivs i avsnittet Anpassa prgraminställningar. Observera TMC-mttagningsstatus visas via symblen i kartskärmen samt i skärmen Trafiksituatin. Om mttagningen störs, kan navigatinssystemet inte ta emt någn trafikinfrmatin. Efter att TMC-sändarinställningarna har knfigurerats kan Du använda de tillgängliga trafiknyhetstjänsterna. Gör så här för att visa aktuell trafikinfrmatin: 1. Vidrör kmmandt Trafiksituatin: Då visas skärmen Trafiksituatin. I tillhörande lista visas först den trafikinfrmatin s mär relevant för Din rutt: Denna infrmatin visas med röda trafiktecken (t. ex ). Ordningsföljden av denna infrmatin berr på avståndet till var Du befinner Dig. I listan nedre del visas resultat sm inte ligger på Din rutt: Denna infrmatin visas med gråa symbler (t. ex ) ch srteras i alfabetisk rdning. Du kan söka igenm listan med trafikinfrmatinen via kmmandna ch. 2. Vidrör önskad pst i listan för att visa trafikinfrmatinen i detalj: I trafikinfrmatinens text beskrivs trafikhindrets sträcka, sträckavsnitt, art samt längd. Om trafikhindret påverkar din restid (kö, trafikstckning), visas även sannlik förlust av restid. Om en tilläggsrutt inte kan beräknas, försvinner visserligen symblen ur kartan, men Du kan frtfarande välja det ruttrelevanta trafikhindret ytterligare en gång i listan ch på nytt beräkna en förbifartsled. 3. Vidrör kmmandt Ange rten på kartan, för att visa trafikhindret på kartan: Här kan Du vid behv zma in. Om Du vill lämna kartbilden, vidrör kmmandt. 4. Om trafikhindret ligger på Din aktuella rutt, kan Du beräkna en förbifartsled via kmmandt Beräkna alternativ rutt?: Detta alternativ är endast tillgängligt när alternativet Köra runt: autmatisk inte är aktiverat. Då beräknas tilläggsrutten autmatiskt ch målledningen mdirigeras. Om en tilläggsrutt inte kan beräknas, försvinner visserligen symblen ur kartan, men Du kan frtfarande välja det ruttrelevanta trafikhindret ytterligare en gång i listan ch på nytt beräkna en förbifartsled. Om Du vill lämna listan Trafiksituatin, gå tillbaka med kmmandt ruttinfrmatinen. till menyn för Översikt Via kmmandt Översikt visas beräknad rutt från läge/startpunkt till målmråde. Det aktuella läget kännetecknas av symblen, målet/målen kännetecknas av symblen : Om flera mål har planerats, visas dessa numeriskt. Beräknad rutt mellan läge/startpunkt ch målet/målen visas i blått. Via knappen Starta navigering kan du utlösa navigeringen direkt i detta fönster. Aktuell psitin Via knappen Aktuell psitin visar du din aktuella psitin i kartvyn: Den aktuella psitinen markeras med symblen. Via knappen Starta navigering kan du utlösa navigeringen direkt i detta fönster. Startpunkt Via knappen Startpunkt visar du ruttens utgångspsitin i kartvyn. Planerad rutt visas i blått ch leder från aktuell kartbild. Via knappen Starta navigering kan du utlösa navigeringen direkt i detta fönster. 21

25 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Målmråde Via kmmandt Bestemm. Geb. visas nästa målpunkt i kartbilden. Planerad rutt visas i blått ch leder från aktuell kartbild. Via knappen Starta navigering kan du utlösa navigeringen direkt i detta fönster. Spärra rutt Under vissa mständigheter kan det kmma till trafikhinder sm inte var bekanta vid tidpunkten av ruttplaneringen ch inte kunde inkluderas i beräkningen. I sådana fall kan Du manuellt spärra en sträcka under ruttledningen, för att beräkna en alternativrutt för valt avstånd ch på så sätt undvika trafikhindret. Gör så här för att spärra en ruttsträcka: 1. Tryck på knappen Spärra rutt. Då öppnas skärmbilden Spärrens längd. 2. Välj önskat avstånd ur listan: Om önskat avstånd i aktuell lista inte finns att välja, kan Du söka i listan via kmmandna ch. Följande ptiner finns att välja mellan: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. När du har valt avstånd öppnas Början av spärren. Här kan du välja hur str sträcka sm ska vara spärrad (i förhållande till din aktuella psitin). Förutm aktuell psitin (pst: Härifrån) kan du välja alternativen: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km När du har valt spärrens längd ch avstånd beräknar navigatinssystemet en tilläggsrutt ch växlar autmatiskt till kartvyn. Ruttguidningen uppdateras ch mdirigeras. Symblen i kartvyn markerar den psitin sm rutten ska spärras från. Den mledda sträckan är rödmarkerad på kartan. Vid slutet av tilläggsrutten växlar ditt navigatinssystem återigen till den ursprungliga rutten ch frtsätter guidningen. För att upphäva spärrningen av sträckr gör Du så här: 1. Vidrör kmmandt Spärra rutt: Då öppnas skärmen Spärra rutt. 2. Vidrör kmmandt : Aktuella spärrningar upphävs. Om Du vill lämna ruttspärren, gå tillbaka med kmmandt till menyn för rutthantering. Ruttsimulering Vid behv går det att simulera en planerad rutt. Navigeringen visas då på kartbilden ch spelas upp med alla manövrar. Navigeringen genmförs i realtid basrad på hastighetsbegränsningar sm gäller för varje kartavsnitt. Manövern dkumenteras både visuellt på skärmen samt via språkkmmandt i Ditt navigatinssystem. Under simulatinen finns följande möjligheter: Du kan avsluta simulatinen närsmhelst med kmmandt Stppa simulering. På skärmen visas då kartbilden med Ditt aktuella läge igen. Du kan närsmhelst inm simulatinen hppa till nästa manöver med kmmandt Nästa manöver, för att förkrta målledningens realtid. Resetiden anpassas då. Därutöver har Du under simulatinen tillgång till alla funktiner i navigatinssystemet. 22

26 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Starta ch visa målledning Omedelbart efter inmatningen eller val av önskad rutt kan du starta beräkningen ch därmed navigeringen för denna rutt. Tips Via knappen Starta navigering i navigeringsmenyn kan du ckså starta den aktuella navigeringen. Under navigeringen visas istället knappen Stppa navigering med vilken du avslutar aktuell navigering. När målledningen har startats, byter navigatinssystemet till kartbilden. Den beräknade rutten visas där ch reatiden jämförs med Din aktuella psitin. I kartvyn splitscreen-läge visas den planerade rutten på följande vis: Rutten visas på en kartbild med rikting nrr. Vid behv kan Du ändra kartbilden via kmmandt till en 2D- samt en 3D-bild. Följande lägen finns att välja mellan: Kartan visas på en tvådimensinell bild. När du i menyn Inställningar > Visning ställt in kartvyn på Karta i färdriktning visas kartan alltid i färdriktning. Om du i menyn Inställningar > Visning ställt in kartvisningen på Nrr upptill visas alltid kartan med nrr upptill. Om du vlt alternativet Optimerad visas kartan med nrr upptills vid låg förstringsgrad ch i färdriktningen vid större förstringar (se även avsnittet Anpassa bild). Kartan vrids i läget 3D-karta ch visas i en tredimensinell bild. Den tredimensinella visningen är alltid vänd i färdriktningen. Tips I det tvådimensinella läget går det att manuellt förflytta kartbilden genm att vidröra en psitin på kartan, hålla den nedtryckt ch flytta i önskad riktning: Kartbilden anpassas autmatiskt. I det tredimensinella läget är denna funktin ej tillgänglig! Kartavsnittet visas på bildskärmens högra sida. På vänster sida finns två alternativ att välja mellan i splitscreen: När specialmålstangenten är aktiv kan du via de vanför liggande tangenterna direkt välja de två därefter liggande specialmålen Via menyn Inställningar > Visning > Inställningar specialmål kan du ange vilka specialmålskategrier, sm skall visas. 23

27 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara När piltangenten är aktiv förtydligas navigeringen med pilvyn, utöver kartan. När en manöver är förestående anger pilen med sin riktning i vilken riktning du skall köra. Avståndet till nästa manöver anges via segmentkedjan bredvid pilen. På kartbilden visas planerad rutt i blått. Vid en manuell eller autmatisk körning förbi en trafikstckning visas alternativrutten rött. På övre delen av skärmen visas gatan där Du befinner Dig just nu. Innan en manöver visas navigeringsriktningen via pilvyn ch via avståndet till manövern. Riksvägar ch mtrvägar markeras med speciell färg ch med sitt nummer. Din aktuella psitin visas via symblen på kartan. Infrmatin m aktuell ch genmsnittlig hastighet, avstånd till resmål, återstående restid samt ankmsttid (endast i bildfrmatet 480 x 272 pixel) visas i infrmatinsfältet nederst på kartan (se även Betjäning i kartbilden). Du kan anpassa den önskade förstringen av kartan i menyn Inställningar > Visning > Autzm (se avsnitt Anpassa bild). Vid behv kan Du manuellt anpassa förstringen av kartbilden via kmmandna ch. De aktuella skalan visas i kartan. I kartbilden visas specialmål sm bensinmackar, rastställen etc. i frm av symbler. Via menyn Inställningar > Visning > Inställningar specialmål kan du ange vilka specialmålskategrier, sm skall visas. Tips Vid behv kan Du manuellt förflytta aktuell kartbild på skärmen för att t.ex. visa specialmål i den beräknade ruttens mgivning på kartbilden. Vidrör då en lämplig psitin i kartbilden, håll psitinen nedtryckt ch flytta den dit Du vill ha den på skärmen: Kartbilden anpassas. Utöver den visuella navigeringen annnseras alla manövrar med talkmmandn m det önskade alternativet aktiverats i menyn Inställningar > Talade meddelanden. Röstinstruktinen kan anpassas på följande sätt under målledningen: Vidrör kmmandt på skärmens övre vänstra del: Då öppnas inställningsmenyn Ljudstyrka, där Du kan ställa in ljudstyrkan för språkanvisningarna, tangentklicken samt uppspelningen av MP3-filer via extraprgrammet MP3 Player. Vlyminställningen här gäller både för de interna högtalarna ch hörlurar (3,5 mm minikntakt). Med knapparna ch kan Du individuellt höja eller sänka ljudstyrkan för varje signal i sju lägen. I det lägsta läget är respektive tyst. Observera Inställningar för ljudstyrkan sparas ch ställs in på sparat värde nästa gång Ditt navigatinssystem slås på. 24

28 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Ytterligarevyer I snabbmenyn kan du hämta upp alternativa vyer för att visa kartan. Inställningar för snabbmenyn beskrivs i avsnittet Anpassa Quickmeny-inställningar. Kmpassbild I kmpassen visas din aktuella psitin i relatin till de fyra huvudriktningarna, där nrr har kännetecknats i färg. Dessutm anges Din aktuella psitin med längd- ch breddgrader i gradantal, bågminuter ch bågsekunder. Kmpassriktning samt längd- ch breddgrad aktualiseras ständigt för att ge en precis rientering. Även här gäller att mätningens nggrannhet berr på GPS-signalens kvalitet: På grund av detta visas GPS-signalens mttagningskvalitet sm värde i fältet HDOP. Därutöver visas bredvid symblen antal satelliter vars signal mttas just nu. I nedre delen av fönstrer visas via infrmatinstlpen alla ytterligare uppgifter m den aktuella rutten (t.ex. hastighet, avstånd, beräknad restid etc.). Tips Ditt navigatinssystem använder signaler från flera satelliter till att bestämma psitinen. I mrådena mellan dessa satellitsifnaler kan det uppstå interferenser då mätningens nggrannhet minskas. Det i kmpassen angivna HDOP-värdet beskriver mätnggrannheten inm det hrisntella 2D-krtet: Vid värden till 6 garanteras en hög till tillräcklig mätning, vid värden över 6 kan avvikelser förekmma. Observera Om en hastighetsbegränsning matats in för den aktuella sträcka visas detta med symblen i det vänstra hörnet. En talad varning ges endast m alternativet Varningsskyltar aktiverats i menyn Inställningar > Knfigurera specialfunktiner ch Trafikanvisningar i menyn Inställningar > Talade meddelanden ch m hastigheten överskridits med detta värde. 25

29 Betjäning av GPal navigatinsprgramvara Pilöversikt I pilöversikten leds Du avsett karta via ett ledsystem med pilar. Pilvyn ger följande infrmatiner: Via pilen beskrivs aktuell färdriktning. Pilen visar färdriktning vid ny manöver. Berende på manöver visas även sidgatr, medan huvudrutten kännetecknas tydligt. Avstånd till nästa manöver visas på segemntkedjan bredvid pilen: ju närmare manövern kmmer, ju mer segement fylls i kedjan. Så kan det verkliga avståndet i förhållande till din hastighet uppskattas. På övre delen av skärmen visas gatan där Du befinner dig just nu, samt sträckan sm Du måste åka på denna gata till nästa manöver. Riksvägar ch mtrvägar markeras med speciell färg ch med sitt nummer. Om en manöver kmmer strax, visas en ny bild: Nu visas avståndet till manövern samt gata/riktning efter manövern. I nedre delen av fönstrer visas via infrmatinstlpen alla ytterligare uppgifter m den aktuella rutten (t.ex. hastighet, avstånd, beräknad restid etc.). Tripinf I vyn Tripinf visas följande infrmatiner m aktuell navigering: Maxhastighet Genmsnittshastighet Tillryggalagd sträcka Restid Denna infrmatin hänvisar till alla körda rutter sen senaste Tripinf (se nedan). För att mäta infrmatin rörande en specifik rutt, måste tripinfrmatinen återställas vid början av målledningen. Vidrör då detta kmmand : Alla värden återställs till 0 ch mätningen startas på nytt. Observera Värdena i tripinfrmatinen återställs autmatiskt till 0 efter 2 timmar m ditt navigatinssystem inte kan mtta ett giltligt GPS-datapaket. 26

30 GPal Navigatr 5 Kapitel 4: Anpassning av Inställningar När Du har startat Din navigatinsapparat kan Du på skärmen välja de funktinsmråden sm står till förfgande i Ditt navigatinssystem. Med den här knappen startar Du kartbilden. Med den här knappen startar Du navigeringsmenyn. Med den här knappen startar Du menyn Ytterligare användningar. Infrmatin m betjäningen av ytterligare funktiner i Ditt navigatinssystem finner Du i apparathandbken. Via detta prgram startar Du inställningsmenyn, där Du anpassar de grundläggande inställningarna för Ditt navigatinssystem. De inställningsptiner sm står till förfgande beskrivs i följande avsnitt. Om du vill överta ditt navigeringssystems standardinställningar eller redan gjrt egna inställningar kan du hppa över de följande sidrna ch gå direkt till nästa kapitel. Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran Efter idrifttagningen startar ditt navigeringssystem inställningsassistenten, sm steg för steg leder dig genm alla viktiga inställningar. Du kan dck även överta standardinställningarna, sm du hittar i menyn Inställningar men när sm helst kan ändra ch anpassa till dina persnliga behv. Du öppnar menyn Inställningar med knappen, sm finns nederst i navigeringsmenyn. Inställningsassistenten kan ckså aktiveras senare via inställningsmenyn med samma namn. Följande inställningsmenyer finns att välja bland: Ruttptiner Bild Språkinställningar 27

31 Anpassning av inställningar Prgraminställningar Apparatinställningar Knfigurera specialfunktiner Inställningsassistent Nedan beskrivs de inställningsmenyer sm står till förfgande samt de inställningsptiner sm står till förfgande. Du kan när sm helst ändra de inställningar sm har gjrts. Anpassa ruttptiner I denna undermeny kan Du anpassa beräkning ch ledning av rutten till dina egna behv. Observera att ruttptinerna påverkar varandra: berende på av ruttyp deaktiveras andra ruttptiner autmatiskt. Efter att du aktiverat menyn Ruttalternativ väljer du först för vilken rutt alternativen skall anpassas. Följande alternativ står till val: Aktiv rutt Här förändrar du ruttalternativen för den aktuellt beräknade ch aktiva rutten. Standard Här förändrar du de ruttalternativ, sm i framtiden skall användas för beräkning av standardrutten. Alternativ 1/Alternativ 2 Här förändrar du de ruttalternativ, sm i framtiden skall användas för beräkning av de alternativa rutterna. Via knapparna i menyn Ruttalternativ väljer du önskad rutt för att anpassa de tillhörande ruttalternativen. Följande ptiner står här till förfgande: Frdnstyp PKW Ruttberäkningen är ptimerad för persnbilar. I denna inställning gäller vägtrafikförrdningen: alla vägar kan användas med enkelriktade gatr är endast farbara i fartriktning. Gågatr kan inte direkt nås; ett meddelande visas. Ftgängare Beräkningen av rutten är ptimerad för ftgängare (möjligt inm en mkrets på upp till 50 km i förhållande till den aktuella psitinen). Vid beräkningen av rutten tas även hänsyn till gågatr ch cykelvägar. Enkelriktade gatr kan används i båda riktningar, gågatr kan nås direkt. Den krtaste rutten beräknas alltid, förbifartsleder vid kö är inaktiv. Mtrvägar ch avgiftsbelagda vägar utesluts ch tillhörande ruttptiner deaktiveras autmatiskt (se senare). Cykel Beräkningen av rutten är ptimerad för cyklar (möjligt inm en mkrets på upp till 50 km i förhållande till den aktuella psitinen): Vid beräkningen av rutten tas även hänsyn till cykelvägar. Gågatr kan nås direkt. Den krtaste rutten beräknas alltid, förbifartsleder vid kö är inaktiv. Mtrvägar ch avgiftsbelagda vägar utesluts ch tillhörande ruttptiner deaktiveras autmatiskt (se senare). 28

32 Anpassning av inställningar Typ av rutt Mtrcykel Ruttbeskrivningen är ptimerad för mtrcykelförare. I denna inställning gäller vägtrafikförrdningen: alla vägar kan användas med enkelriktade gatr är endast farbara i fartriktning. Gågatr kan inte direkt nås; ett meddelande visas. Mtrvägar undviks vid ruttberäkningen. Krt Beräkningen av rutten ptimeras med hänsyn till sträckans längd. Den krtaste rutten beräknas. Snabb Beskrivningen av rutten ptimeras med hänsyn till resetiden. Den snabbast möjliga rutten fastställs. Eknmisk Beräkningen av rutten utgör en kmbinatin av den snabbaste ch den krtaste rutten. Köra runt Trafikflödesptimerad Med alternativet Trafikflödesptimerad beräknas ckså den snabbaste rutten.. Navigatrn använder speciell infrmatin för att beräkna trafiktätheten: trafikpunkter, där det för tillfället finns risk för köbildning, undviks när rutten beräknas. Istället beräknas en annan ptimerad rutt sm undviker dessa trafikpunkter. Inga Förbifartsled vid kö är inte aktiv. Aktuell trafikinfrmatin (TMC) beaktas inte vid ruttledningen. Manuell Om den manuella förbikörning runt trafikstckning är aktiv, infrmeras Du via en varningssymbl i kartbilden m den närmaste trafikstckningen, sm ligger utmed din rutt ch påverkar restiden. Autmatisk Om den autmatiska förbikörningen runt trafikstckningar är aktiv, beräknar navigeringsprgrammet med hjälp av aktuella trafikinfrmatiner i bakgrunden autmatiskt alternativa rutter vid trafikstckningar, sm ligger utmed Din rutt ch påverkar restiden. Tips Färjr Det valda alternativet för förbikörning runt trafikstckningar används ckså för TMCinställningar i menyn Prgraminställningar ch kan ckså ändras där (se Anpassa prgraminställningar). Använda Resr med färjr är medtagna vid beräkningen av rutten. Undvika Resr med färjr förbjuds vid beräkningen av rutten. 29

33 Anpassning av inställningar Mtrvägar Använda Förutm lkala vägar, länsvägar ch riksvägar är även mtrvägar medtagna vid beräkningen av rutten. Undvika Körning på mtrvägar utesluts vid beräkningen av rutten. Det tas endast hänsyn till lkala vägar, länsvägar ch riksvägar vid beräkningen av rutten. Avgiftsbelagda vägar Använda Avgiftsbelagda vägar är medtagna vid beräkningen av rutten. Undvika Avgiftsbelagda vägar utesluts vid beräkningen av rutten.. Tips Även kartmaterialet vid leveransen av apparaten befinner sig i ett aktuellt tillstånd, kan vi inte garantera att verkligen alla avgiftsbelagda vägar är medtagna där. Anpassa bild I denna undermeny anpassar Du bilden på Ditt navigatinssystems pekskärm till Dina persnliga behv. Följande ptiner står här till förfgande: Kartöversikt Bara karta I läget Bara karta i frtsättningen kartan under en manöver. Manöverpilen visas i förminskad strlek på kartan. Pilvy I läget Pilvy visas rutten endast med manöverpilar. Ingen karta visas. Pilvyn kan ckså aktiveras via snabbmenyn. Karta från I läget Karta från visas inga infrmatiner på pekskärmen: Navigeringen sker endast med talade meddelanden. Splitscreen I Splitscreen-läget är visningen delat: Medan kartan visas på bildskärmens högra sida kan du på den vänstra sidan välja mellan en specialmåls- ch en pilvy. I specialmålsvyn kan de båda närmaste specialmålen direktväljas. I pilvyn visas navigeringen med manöverpilar. Dynamisk karta ch pil I läget Dynamisk karta ch pil skiftar framställningen under en manöver dynamiskt mellan kart- ch pilvy. Efter manövern återvänder översikten till kartbilden. Skifta karta ch Splitscreen I läget Skifta karta ch splitscreen skiftar visningen dynamiskt under en manöver från kart- ch till splitscreen-vy. Efter manövern återvänder översikten till kartbilden. 30

34 Anpassning av inställningar Dag-/ nattdesign Autmatisk Kartans design anpassas berende på aktuell tid autmatiskt till dagsljus eller mörker. Dagdesign Kartan visas i en design sm är ptimerad för dagsvisning. Nattdesign Kartan visas i en design sm är ptimerad för nattvisning. Tips Inställningarna för dag- ch nattvisning kan anpassas i menyn Grundinställningar > Bildskärmsinställningar > Ställa in ljusstyrka (se avsnittet Skärminställningar) till aktuellt behv. Specialmålsinställningar Specialmål på kartan I denna urvalslista väljer du vilka specialmålskategrier, sm skall visas på kartvyn. Peka på knappen bredvid specialmålskategrin: Visningsstatusen skiftas på mtsvarande sätt ch urvalet överförs till kartan. Specialmål vid splitscreen I denna urvalslista väljer du vilka specialmålskategrier, sm skall visas vid direkturval i splitscreen (urvalsläge specialmålskategri). Peka på knappen bredvid specialmålskategrin. Visningsstatus ändras ch urvalet överförs till urvalsknapparna i splitscreen. Föredragna bränslemärken I denna urvalslista väljer du vilket/vilka bränslemärken, sm skall visas på kartan ch splitscreen. Peka på knappen bredvid bränslemärket för att ändra visningsstatus. Tips Via knappen Visa alla specialmål nederst på bildskärmen kpplar du m statusen för alla tillgängliga pster. 2D-kartriktning Nrr upptill I läget Nrr upptill visas kartan alltid med nrr upptill. I praktiken kmmer alltså din färdriktning att avvika från kartan eller till ch med vara den mvända. Karta i färdriktning I läget Karta i färdriktning vrids alltid kartan i färdriktningen. Berende på zm-steget kan det alltså hända att den regin eller det land du kör igenm visas på sidan eller upp ch ned på bildskärmen. Optimerad I läget Optimerad riktas kartan i nrd-syd-riktning eller i färdriktning berende på skalan. Det betyder: Vid hög zming (stark förstring av kartan) visas kartan i färdriktning ch underlättar på så vis en mgivningsrelaterad rientering. 31

35 Anpassning av inställningar Vid låg zming (minimal förstring av kartan) vrids kartan autmatiskt så att den pekar mt nrr. Detta läge ger en bättre översikt ch förhindrar att länder eller reginer visas upp ch ner. Tips Växlingen mellan 2D- ch den tippade 3D-kartvyn kan endast göras via kmpassymblen på displayen. 3D-element Om den tredimensinella kartvisningen vanför kmpassymblen aktiverats i kartvyn finns endast visningsalternativet Inga till förfgande. Inga I läget Inga visas kartan endast tippad. Den innehåller dck inga infrmatiner m tpgrafin i mgivningen. Bilden är alltid vänd åt färdriktningen. Klckslagsfrmat 24 h All tidsinfrmatin i navigeringsprgrammet visas i ett 24-timmars-frmat.. 12 h All tidsinfrmatin i navigeringsprgrammet visas i ett 12-timmars-frmat (AM / PM). Autzm Nära Aktuell kartbild förstras till ett högt zmningsläge. Medel Vid aktiverad autzmningsfunktin förstras den aktuella kartan till ett medelstrt zmningssteg m en manöver strax skall utföras. Långt Aktuell kartbild förstras till ett lågt zmningsläge.. Autmatisk nedtning Detta alternativ är endast relevant för din navigeringsapparats batteridrift ch används för att sänka navigeringsapparatens energiförbrukning ch därmed förlänga gångtiden. Standard I läget Standard dimmas autmatiskt bildskärmsvisningen (dag-drift: Ljusstyrka natt, nattdrift: Reducerad ljusstyrka natt), m apparaten inte använts i 30 sekunder ch ingen manöver för tillfället är aktuell. Om apparaten manövreras eller m en manöver är aktuell (persnbil/mtrcykel: inm 5 kilmeter, cykel inm 750 m), ställs bildskärmens ljusstyrka autmatiskt in på den sm definierats i apparatinställningarna Ljusstyrka dag (se avsnittet Skärminställningar) ch dimmas därefter igen. Intelligent I läget Intelligent graderas bildskärmens ljusstyrka ännu finare: Berende på avståndet till nästa manöver kpplas bildskärmens ljusstyrka autmatiskt m mellan minimiljusstyrka (avstånd till nästa manöver: mer än 5 kilmeter), reducerad ljusstyrka Ljusstyrka natt (avstånd till nästa manöver: 2,5 till 5 kilmeter) ch den i apparatinställningarna definierade ljusstyrkan Ljusstyrka natt (avstånd till nästa manöver: mindre än 2,5 kilmeter eller så manövreras apparaten). I anslutning därtill dimmas bildskärmens ljusstyrka autmatiskt igen. 32

36 Anpassning av inställningar Anpassning av språkinställningar I denna undermeny anpassar Du pråkinställningar. Språk Navigatinsprgramvarans menyspråk förinställs via val av den installatinsfil sm är specifik för staten respektive genm val av språk under installatinen. Om flera språk är förinställda i Din navigatinsapparat kan Du välja ett annat språk genm att vidröra önskad uppgift i den här visade urvalslistan. Tips En installatin i efterhand av andra språk är möjlig med lika natinella installatinsfiler i GPal Assistant (se Aktiner via Cntent Imprt Wizard). Tangentbrdsval Alfabetisk En alfanumerisk inmatning (t. ex. av namn på stater, rter ch gatr) görs via knappsatsen med en alfabetiskt rdnad standardlayut av knappsatsen. Tyska Tangenterna kpplas m till QWERTZ-layuten för skrivmaskins- ch datrtangentbrd för det tysktalande mrådet, Plen, Tjeckien ch Ryssland. Engelska Tangenterna kpplas m till QWERTY-layuten för skrivmaskins- ch datrtangentbrd för det engelsktalande mrådet, Skandinavien, Italien, Turkiet, Prtugal ch Nederländerna. Franska Tangenterna kpplas m till AZERTY-layuten för skrivmaskins- ch datrtangentbrd för franskspråkiga länder. Kyrilliska Tangentbrdslayuten ändras för ryska kyrilliska skrivspråk Grekiska Tangentbrdslayuten ändras för grekiska kyrilliska skrivspråk Talade meddelanden Gatunamn När detta alternativ är aktiverat visas gatans namn för nästa manöver. Trafikanvisningar När detta alternativ är aktiverat meddelas trafikhinder talat för nästa manöver. Riktningar När detta alternativ är aktiverat meddelas riktningsanvisningen talat för nästa manöver. Anpassa prgraminställningar I denna undermeny anpassar Du användningsspecifika inställningar. TMC-inställningar I denna undermeny kan Du installera mttagning av TMC-trafikinfrmatin. 33

37 Anpassning av inställningar Observera TMC är en digital radidatatjänst sm överför meddelanden m trafikstörningar via radidatasystemet (RDS) ch sm kan tlkas av Din navigatinsapparat. TMC använder sig av plisens, trafikstckningstjänstens datameddelanden ch av meddelanden från andra källr sm står till förfgande. TMC signalens mttagningskvalitet visas via statusmeddelandet övre kant. Via knapparna nedtills kan du välja följande alternativ: Köra runt vid kartbildens Inga Förbikörningen runt trafikstckningar baserat på TMC-infrmatiner är inte aktiv Manuell Vid manuell förbikörning runt trafikstckningar får du endast infrmatin m dessa trafikstörningar, sm skickats med TMC, genm en varningssymbl i kartvyn. Autmatisk Apparaten beräknar med hjälp av föreliggande TMC-infrmatiner autmatiskt en förbikörningsväg runt en trafikstckning (se även avsnittet Anpassa ruttptiner ). Sändarsökning Autmatisk Navigatinsapparaten söker autmatiskt efter en sändare. Om mttagningskvaliteten försämras söker den autmatiskt efter en ny sändare. Manuell Vid en manuell sändarsökning kan Du ställa in en TMC-sändare fast med knapparna ch. Vid en försämring av mttagningskvalitet söker apparaten inte efter en ny sändare. Tidszn Observera Knapparna ch visas endast när du manuellt söker TMC-sändaren. Tidszn för navigatinsprgrammet ställs in enligt Greenwich Mean Time. Denna inställning mtsvarar tidsznen Edinburgh, Lissabn, Lndn. Tidsznen är i leveranstillståndet förinställd på GMT+1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 timme). Denna inställning mtsvarar tidsznen Amsterdam, Berlin, Rm. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 2 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Aten, Istanbul, Minsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 2 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Helsingfrs, Kiew, Riga, Sfia. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 3 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Mskva, Sankt Petersburg, Wlggrad. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 4 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Samara. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 5 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Jekaterinburg. 34

38 Anpassning av inställningar Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 6 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Omsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 7 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Krasnjarsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 8 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Irkutstk. Säkerhetsläge Aktiverad Med detta alternativ aktiverar du säkerhetsläget: Säkerhetsläget spärrar användningen av apparaten via pekskärmen medan du kör. På så sätt förhindras att kncentratinen på trafiken störs. Avaktiverad Med detta alternativ avaktiveras säkerhetsläget: Apparaten kan därför manövreras även under färd. Aktivt krt Här visas alternativen för det för tillfället aktiva kartmaterialet. Om Du har installerat ytterligare kartmaterial på navigatinssystemet kan Du välja alternativa karter här. Visa GPS-spår Avaktiverad Den körda eller prmenerade sträckan registreras ch sparas inte sm GPS-spår på din navigeringsapparat. Aktiverad När du väljer detta alternativ registreras den aktuella rutten från detta ögnblick. Registreringen stppas m du återställer infrmatiner i vyn Tripinf (se avsnittet Tripinf) eller väljer alternativet Spela in GPS-spår: avaktiverat. Enhet Metrisk Alla avståndsuppgifter anges enligt det metriska systemet. Mått ch avstånd på displayen beräknas i kilmeter/meter. Imperial Alla avståndsuppgifter anges enligt det anglsaxiska systemet. Mått ch avstånd på displayen beräknas i miles/ft. Versinsinfrmatin Med detta kmmand visar du infrmatin m tillverkare ch versin till det installerade kartmaterialet. Anpassa apparatinställningar Följande inställningsmenyer finns att välja bland: Vlym Skärminställningar Energiptiner Security-inställningar (berende på apparat) FM-sändare (berende på apparat) 35

39 Anpassning av inställningar Fabriksinställningar Vidrör ett av kmmandna för att öppna respektive undermeny. För att lämna respektive inställningsmeny, rör vid kmmand. Vlyminställningar I denna undermeny kan du göra separata vlyminställningar för talade anvisningar, tangentljud, samt uppspelning av MP3-filer via tilläggsapplikatinen MP3-spelare. Vlyminställningen här gäller både för de interna högtalarna ch hörlurar (3,5 mm minikntakt). Med knapparna ch kan Du individuellt höja eller sänka ljudstyrkan för varje signal i sju lägen. I det lägsta läget är respektive tyst. Skärminställningar I denna undermeny kan Du individuellt anpassa inställningarna av ljusstyrkan för dag- / nattdrift samt genmföra en kalibrering av skärmen.. Om Du rör vid kmmandt Ställ in ljusstyrkan kan Du individuellt sänka eller höja nivån för ljusstyrkan dagtid ch ljusstyrkan nattetid via kmmandna ch i sex steg. der anheben. Om Du vidrör kmmandt Kalibrera skärmen kan Du kalibrera Din navigatinsapparats pekskärm på nytt. Detta är nödvändigt m inmatningarna på pekskärmen inte längre överensstämmer med den utförda aktinen. Exempelvis kan samrdningen mellan knappar ch tillhörande tecken eller rder avvika från nrmalvärdena. För att genmföra en kalibrering ska Du följa instruktinerna på skärmen genm att vidröra målkryssen. Slutligen övertar Du de nya inställningarna genm att åter vidröra skärmen. Observera När Du frmaterar Din navigatinsapparats minne för att t.ex. genmföra en aktualisering till en ny prgramvaruversin, måste även skärmen under installatinen kalibreras på nytt (se även apparathandbken). Ljusstyrkans inställningar sparas ch startas med sparat värde nästa gång navigatinssystemet startas. Energiptiner I denna undermeny kan Du anpassa energiptinerna för batteri- ch nätdrift. I skärmens undre mråde visas via en stlpgrafik batteriets aktuella laddningstillstånd. När Du vidrör i valmenyn under uppgiften I batteridrift kan Du i tillhörande visningsmeny välja en av följande ptiner från förteckningen: Avaktiverad Navigatinsapparaten slås inte av förrän det interna batteriets kapacitet är förbrukad. 15/30/45 min/ 1/2 timme Om navigatinsapparaten varken används eller för tillfället utför en målledning försätts den efter vald tid till standbypsitin. När Du trycker på av- / påknappen aktiveras apparaten åter ch den senast aktiva skärmen visas. När Du vidrör i valmenyn under uppgiften Ansluten till laddare kan Du i tillhörande visningsmeny välja en av följande ptiner från förteckningen: Avaktiverad Navigatinsapparaten slås aldrig av. 36

40 Anpassning av inställningar 15/30/45 min/ 1/2 timme Om navigatinsapparaten varken används eller för tillfället utför en målledning försätts den efter vald tid till standbypsitin. När Du trycker på av- / påknappen aktiveras apparaten åter ch den senast aktiva skärmen visas. I menyn Autmatiskt vänteläge bestämmer Du hur systemet reagerar m elkntakten dras u runder laddningen leer driften. Avaktiverad Systemet förblir påslaget avsett strömförsörjningen, tills den interna spänningen tar slut. I detta fall gäller inställningarna sm Du tidigare ställt in i Energiptiner. 1 Minut Om Du vidrör ptin 1 Minut i listan så slås systemet autmatiskt av en minut efter att kntakten har dragits ut. 2 Minuter Om Du vidrör ptin 2 Minuter i listan så slås systemet autmatiskt av två minuter efter att kntakten har dragits ut. 5 Minuter Om Du vidrör ptin 5 Minuter i listan så slås systemet autmatiskt av två minuter efter att kntakten har dragits ut. Om Du inte har valt Autmatiskt vänteläge: Avaktiverad, visar Ditt navigatinssystem följane skärm efter att kntakten till systmet har dragit ur. Med knappen Med knappen Med knappen går Du tillbaka till den skärm sm var aktiv innan kntakten drgs ut. stänger Du av systemet. mstartas systemet. Om du inte gör någn inmatning sätts navigatrn standbyläge efter 5 minuter. Observera Observera att denna funktin endast är tillgänglig för vissa apparater. Security-inställningar Ditt navigatinssystem ger möjlighet att skydda åtkmsten av systemet med ett användardefinierat lösenrd. Ytterligare infrmatin m securityinställningar hittar Du i apparathandbken. Observera Observera att denna inställning endast är tillgänglig för vissa apparater. 37

41 Anpassning av inställningar FM-mttagare Se apparathandbken för mer infrmatin m inställningar för FM-mttagaren. Observera Observera att denna inställning endast är tillgänglig för vissa apparater. Återställa fabriksinställningar Med detta kmmand kan Du återställa apparatinställningarna till leveranstillståndet. Därvid raderas bl.a. alla persnliga inställningar sm favriter eller senast inmatade mål. På mtsvarande sätt bör Du endast utföra dessa funktiner m Du inte längre behöver denna infrmatin. Om Du vidrör kmmandt visar Din navigatinsapparat ett bekräftelsemeddelande. Vidrör kmmand för att återställa leveransinställningarna.: I annat fall kan Du avbryta prcessen med kmmandt. Efter den nya starten måste Du först välja språk inm prgramvaran. Dessutm har Du efter start åter möjlighet att närmare lära känna Ditt navigatinssystem via en krt intrduktin. Vid behv kan Du även hppa över detta steg för att direkt använda Dig av Ditt navigatinssystem. Anpassa specialfunktinerna Hastighetsbegränsning Visa ej Den infrmatin sm finns i kartmaterialet för respektive sträckavsnitt gällande tillåten maxhastighet visas inte på skärmen ch dkumenteras inte heller med en akustisk varningssignal vid överskridande (inställning: Visa ej). Visa utan varning Den maxhastighet sm har registrerats för detta sträckavsnitt visas på kartan, Ditt navigatinssystem matar dck inte ut någn akustisk varningssignal vid ett överskridande. Varning vid 5 km/h (alternativa inställningar: 10/15/20/25/30 km/h) Den maxhastighet sm har registrerats för detta sträckavsnitt visas på kartan. Dessutm matar Ditt navigatinssystem ut en akustisk varningssignal m Du överskrider den högsta tillåtna hastigheten med valt antal kilmeterr. Observera Berende på vilket längdfrmat sm är valt i menyn Prgraminställningar > Enheter (se nedan) mäts ch anges den överskridna maxhastigheten i Kilmeter per timme (metersystemet) eller Miles per timme (anglsaxiska systemet). Det faktiska överskridandet av maxhastigheten rienterar sig dck efter längdfrmat sm angivits i kartmaterialet ch sm gäller i respektive land: i England mäts därför maxhastighet i mil även m du har valt längdfrmatet km. 38

42 Anpassning av inställningar Inställningsassistent Med denna knapp startar du inställningsassistenten, sm ckså visas när navigeringsapparaten tas i drift för första gången. Inställningsassistenten ger dig stöd vid val av lämpliga inställningar på din navigeringsapparat: Anpassningen av inställningarna görs stegvis, genm att navigera mellan inställningsalternativen med tangenterna ch. Inställningsassistenten kan hämtas upp när sm helst ch stängas med knappen. De inställningar för din navigeringsapparat, sm har gjrts fram till denna tidpunkt skriver över de inställningar, sm varit gällande innan. Anpassa Quickmeny-inställningar Quickmeny står till Ditt förfgande via kmmandt i nere till höger i kartbilden ch möjliggör direkt åtkmst av funktiner sm Du annars endast når via menyn. Så kan du t.ex. tilldela en av snabbmenyknapparna alternativet Stad. Om du pekar på knappen hppar den i frtsättningen direkt till inmatningen av rten på skärmbilden Mata in adress. Ett annat Quickmenykmmand kann du samrdna med extraanvändningen MP3 Player för att direkt ha tillgång till den. På detta sätt kan du knfigurera upp till fyra fta använda funktiner ch snabbt kmma åt dem via snabbmenyknapparna. Gör så här för att ge kmmandn i Quickmenyn med önskade funktiner: 1. Vidrör kmmandt Quickmeny inställningar i ftlisten i Quickmenyn. Därefter visas ett meddelande där du uppmanas att välja en av skärmbildsknapparna för att ändra funktinen. 2. Vidrör vilket kmmand sm helst för att inrätta en ny funktinssamrdning eller för att förändra existerande samrdning. 3. Tippen Vidrör på skärmen Quickmeny inställningar det kmmand för den huvudgrupp sm tillhör önskad funktin. Till förfgande står huvudgrupperna: Målinmatning Ruttinfrmatin Ytterligare användningar Särskilda mål Inställningar Ytterligarevyer 4. Vidrör kmmandt för önskad funktin sm står till förfgande inm huvudgruppen. Samrdningen mellan funktinen ch Quickmenykmmand inrättas nu. Om du vill lämna denna skärmbild utan att göra ett val pekar du på knappen. 39

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK

R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK R-LINK2 INSTRUKTIONSBOK passion för prestanda ELF är partner med RENAULT rekommenderar ELF Elf och Renault, partners inom avancerad bilteknik, förenar sin expertis både på rallybanorna och i stan. Det

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Kompass. Lagrad plats. Kartskala

Kompass. Lagrad plats. Kartskala WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION Text och symboler på skärmen Händelse vid nästa vägledningspunkt Avstånd till nästa vägledningspunkt Namn på nästa väg/gata Inrättning (Restaurang) Planerad resvägs slutdestination

Läs mer

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder.

Första gången du startar din TomTom kan det ta upp till 20 sekunder. Stäng av din TomTom genom att hålla på/av-knappen nedtryckt i 2 sekunder. TomTom 1. Innan du börjar Innan du börjar Slå på Följ instruktionerna i början av denna användarhandbok när du vill ansluta din TomTom manuellt till bilstereon. Du kan även använda din TomTom utan att

Läs mer

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6!

Nya funktioner och ändringar i CS Library från version 3.2 till 3.6! Nya funktiner ch ändringar i CS Library från versin 3.2 till 3.6! Vi jbbar ständigt med att förnya ch förbättra CS Library för att den ska vara en ledande teknisk lösning för digitala biblitek. Här är

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Bruksanvisning för PolyScope

Bruksanvisning för PolyScope Bruksanvisning för PolyScope Version 1.8 1 augusti 2013 Den information som ingår häri tillhör Universal Robots A/S och får inte återges, i sin helhet eller delvis, utan i förväg inhämtat skriftligt tillstånd

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. ReadEasy Move 2 med Feature Pack ver 4.6 Handledning Copyright (C) 2008-2015, VisionAid International Ltd, all rights reserved. Innehållsförteckning VisionAid International Innehållsförteckning... 2 Introduktion...

Läs mer

Isbrytare, lagbildning och energikickar

Isbrytare, lagbildning och energikickar Isbrytare, lagbildning ch energikickar Den här kursen Oavsett det är ett mindre möte hemma hs dig eller ett större utbildningsseminarium vill vi alla känna att vi har etablerat gemenskap med våra linvänner.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

CCS Flex Snabb Manual.

CCS Flex Snabb Manual. CCS Flex Snabb Manual. Översikt: 1. På/av-knappen 2. För funktionsknapparna 3. Funktionstangenterna (F1-F6 från topp till botten) 4. Knappen Nästa (fliken) 5. Zooma in 6. Audio 7. Zooma ut 8. Tillbaka

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version

optimail 30 Frankeringsmaskin Användarhandbok MMI version optimail 30 MMI version Frankeringsmaskin Användarhandbok 2 optimail 30 display och tangentbord Display Multifunktionstangenter (Softkeys) Piltangenter Navigera Bläddra Höja / sänka värden Bekräfta inmatning

Läs mer

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation

Honda SD navigationssystem. Ljud Navigation Honda SD navigationssystem Ljud Navigation Förord Säkerhetsföreskrifter Svenska Följ säkerhetsåtgärderna nedan när systemet används. Förvara handboken på en lättillgänglig plats (t.ex. i handskfacket på

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska

DVB-S2-mätenhet. smartmeter S20. Instruktionsbok. Version: 03.03.2014 - Svenska DVB-S2-mätenhet smartmeter S20 Instruktionsbok Version: 03.03.2014 - Svenska Förord Förord Bäste Kund, Hjärtligt tack för att du har bestämt dig för en Satellit-mätenhet smartmeter S20. Den här användarhandledningen

Läs mer