Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 4"

Transkript

1 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 4

2 GPal Navigatr Versin 4 Innehållsförteckning KAPITEL 1. INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning...1 Innehåll i CDn / DVDn...1 Systemförutsättningar...3 Knventiner i denna handbk...3 ch varningar...4 Viktig infrmatin...4 Varumärke...5 Cpyright ch garanti...5 KAPITEL 2. MANUELL INSTALLATION SAMT IDRIFTTAGANDE... 6 Första idrifttagande...6 Nyinstallatin ch aktualisering av prgramvara...8 Överföra kartmaterialet ch specialmåldata till minneskrtet...8 Överföra data till navigatinsapparatens interna minne...9 KAPITEL 3. INSTALLATION OCH IDRIFTTAGANDE VIA GOPAL ASSISTANT 11 Installatin av GPal Assistant-prgramvaran...11 GPal Assistants manöverfält...12 Manuella aktiner för datautbyte...13 Aktiner via Cntent Imprt Wizard...15 Funktiner för apparathantering...15 Ändra namnet på apparaten...16 Frmatera externt minneskrt...16 KAPITEL 4. GRUNDVAL FÖR BETJÄNINGEN Betjäning i Visa meny...18 Betjäning i kartbilden...19 i

3 Handbk för prgramvaran KAPITEL 5. ANPASSNING AV INSTÄLLNINGAR Grundläggande inställningar för drift...21 Security-inställningar...22 Musiktitel...22 Skärminställningar...22 Energiptiner...23 Funktin Aut-Off...23 Återställa fabriksinställningar...24 Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran...25 Anpassa ruttptiner...25 Anpassa bild...27 Anpassa TMC-sändarinställning...28 Anpassa prgraminställningar...29 Knfigurera specialmål...30 Anpassa apparatinställningar...31 Anpassa Quickmeny-inställningar...31 KAPITEL 6. BETJÄNING AV GOPAL NAVIGATIONSPROGRAMVARA Manuell inmatning av målinfrmatin...34 Inmatning av målkrdinaten...37 Skapa favriter under målinmatning...38 Favriter förlrade...38 Anpassa ruttptiner...39 Lägga till ytterligare mål...39 Starta ruttberäkning...40 Val av specialmål...40 Hantera favriter...41 Skapa en ny favrit...41 Radera favriter...42 Ge favriter nytt namn...42 Ändra rutt...42 Inmatning av startpsitin...43 Lägga till ett nytt mål...43 Redigera uppgifter i listan med resr...43 Optimera rutt...44 Spara ch ladda ned en resa...44 Starta beräkning av resa...45 Infrmatin m rutt...45 Vägbeskrivning...45 Trafikstuatin...45 Gå till...47 Ruttsimulering...47 Starta ch visa målledning...47 Kmpassbild...49 Pilöversikt...50 Tripinf...50 ii

4 Handbk för prgramvaran iii

5 GPal Navigatr 4 Kapitel 1. Intrduktin Välkmsthälsning Hjärtligt välkmmen ch tack för att Du köpt vårt mbila navigatinssystem. Under den grundläggande betjäningen av Din navigatinsapparat samt av ytterligare tillämpningar (sm MP3 Player, Picture Viewer mm.) sm beskrivits i den bifgade driftinstruktinen, behandlas följande teman i denna handbk: Installatin ch idrifttagande av prgramvaran Betjäning av navigatinsprgramvaran (snabb intrduktin ch utförlig beskrivning) Teknisk hjälp för en felfri drift Jämte denna versin av handbken finner Du en krt intrduktin på CDn / DVDn sm hjälper Dig att ta navigatinssystemet i drift med några få steg. Dessutm erhåller Du via Ditt navigatinssystems hjälpfunktin infrmatiner m viktiga betjäningssteg ch funktiner. Din mbila navigatinsapparats prgramvara är underkastad en ständig utvecklingprcess ch kan aktualiseras i frm av kstnadsfria eller kstnadspliktiga updates. De infrmatiner sm är tryckta i denna handbk hänför sig uteslutande till funktinsmfånget vid tidpunkten för leveransen av Ditt navigatinssystem. Om prgramvaran ch/eller hårddisken förändras i efterhand ch/eller har aktualiserats, kan dessa infrmatiner avvika från de faktiska stegen i betjäning. I detta fall kan Du leta efter en aktuell versin av denna handbk på vår internetsida (www.medin.de/dwnlads) inm supprtmrådet, sm dkumenterar ändringarna av betjäningen. Vänligen beakta att tillverkaren principiellt inte kan ansvara för förluster eller skadr sm uppträder på grund av uppgifter eller eventuella felaktiga infrmatiner i denna handbk. Innehåll i CDn / DVDn På den CD / DVD sm ingår i leveransen finns all den prgramvara sm är nödvändig för drift av Ditt navigatinssystem samt installatinsdatafiler för ytterligare prgram vilka sm ptiner måste installeras i Din navigatinsapparats minne eller på Din Windwsdatr. När Du lägger in CDn / DVDn i Din datrs enhet öppnas autmatiskt en setup assistant sm hjälper Dig med installatinen: Följ helt enkelt instruktinerna på skärmen för att atmatiskt installera den data sm valts. Om installatinsassistenten på CDn / DVDn inte startar autmatiskt kan Du dck även installera nödvändiga data manuellt. Nedan får Du veta vilka kmpnenter sm finns på CDn / DVDn samt i vilken katalg dessa måste sparas på det externa minneskrtet eller i flashminnet för att en felfri drift skall kunna garanteras. 1

6 Intrduktin Element Beskrivning Målkatalg ActiveSync Adbe I denna mapp ingår alla installatinsdata för synkrniseringsprgramvaran Micrsft ActiveSync. Denna prgramvara möjliggör en synkrnisering av Din navigatinsapparat med en Windwsdatr. I denna mapp ingår installatinsdata för Adbe Acrbat Reader. Denna prgramvara gör det möjligt för Dig att öppna den digitala PDF-versinen av denna handbk på en Windwsdatr. APD I denna mapp ingår data för GPal Assistant. Assistant Installatin License Agreements Manuals POI AUTORUN läsmig.txt Setup Assistant I denna mapp ingår installatinsdata för GPal Assistant. I denna mapp ingår installatinsdata för Din navigatinsprgramvara. I denna mapp ingår licensbestämmelserna för användning av Din navigatinsprgramvara sm PDFdatafiler. I denna mapp ingår PDF-versinerna av denna handbk på respektive språk. I denna mapp ingår data sm Ditt navigatinssystem behöver för att identifiera specialmål (Pints f Interest). Denna setup infrmatin / detta prgram sörjer för att den setup assistant sm hjälper Dig vid installatinen av prgramvarukmpnenterna startas autmatiskt när CDn / DVDn har lagts i. I denna textfil finner Du viktiga infrmatiner m innehållet i denna CD / DVD samt m installatinen av lika prgram på CDn / DVDn på respektive språk. Detta prgram startas autmatiskt när CDn / DVDn har lagts in ch hjälper Dig vid installatinen av prgramvarukmpnenterna. Detta prgram måste (manuellt eller med hjälp av setup assistant) installeras i katalgen Prgram på Din datr. Detta prgram måste (manuellt eller med hjälp av setup assistant) installeras i katalgen Prgram på Din datr. Dessa data krävs uteslutande för installatinen av GPal Assistant på Din datr ch måste inte kpieras manuellt. Dessa data krävs uteslutande för installatinen av GPal Assistant på Din datr ch måste inte kpieras manuellt. Dessa datafiler måste (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) installeras i förteckningen My Flash Disk > INSTALL på det externa minneskrtet eller i flashminnet i Din navigatinsapparat. Dessa filer behöver inte kpieras. Dessa datafiler kan (manuellt eller med hjälp av setup assistent) installeras i katalgen Prgram > Medin GPal Assistant > Manuals på Din datr. Dessa datafiler måste installeras (manuellt eller med hjälp av GPal Assistant) i katalgen MapRegins på det externa minneskrtet eller i Din navigatinsapparats flashminne. Denna fil behöver inte kpieras. Denna fil behöver inte kpieras. Denna fil behöver inte kpieras. Berende på Ditt navigatinssystems versin ch utrustning är det möjligt, att några av de van nämnda mapparna ch datafilerna inte ingår i de CDs / DVDs sm föreligger Dig eller att det ingår ytterligare datafiler. Närmare infrmatiner m de data sm är sparade på den CD / DVD sm ingår i leveransen, finner Du i readme-datafilen på CDn / DVDn. 2

7 Intrduktin Vid leveransen av Ditt navigatinssystem är lika kmpnenter, sm driftsystemet ch navigatinsprgramvaran ch / eller det minneskrt, sm ingår i leveransen, redan installerade. Du kan alltså ta Ditt navigatinssystem i drift direkt efter det att Du packat upp det, utan att vara tvingad att genmföra ytterligare installatiner. Vi vill dck rekmmendera Dig att installera extraprgram sm GPal Assistant eller även Adbe Acrbat Reader på Din datr för att kunna använda dessa funktiner. Dessutm kan det på grund av en felfunktin vara nödvändigt att i efterhand ännu en gång återinstallera lika prgramvarukmpnenter för Ditt navigatinssystem. Denna prcedur beskrivs i kapiteln Kapitel 2, Manuell installatin samt idrifttagande ch Kapitel 3, Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant. Systemförutsättningar Ditt mbila navigatinssystem kan förbindas med en vanlig Windwsdatr för installatin av prgramdata sm navigatinsprgramvaran, ytterligare kartmaterial etc. (i efterhand). För en felfri kmmunikatin måste Din datr uppfylla följande systemförutsättningar: Kmpatibla perativsystem Windws 2000 fr..m. SP4, Windws XP & amp; Vista TM Hårddiskspecifikatiner aktuell datrgeneratin, minst 128 RAM, min. en fri USB-1.1-prt Nödvändig tilläggsprgramvara Micrsft ActiveSync (endast Windws 2000/XP) för drift sm mbil apparat tillsammans med Din PC, GPal Assistant för autmatisk dataöverföring mellan navigatinsapparat ch datr (vid behv) Om Du arbetar med driftsystemet Micrsft Windws Vista TM behöver Du inte ActiveSync kmmunikatinsprgramvaran. De systemdatafiler sm krävs för dataöverföringen är redan vid leveransen integrerade i Ditt driftsystem Windws Vista TM. Anslut vänligen Din apparat med hjälp av den bifgade USB-kabeln till Din datr. När Din navigatinsapparat har identifierats sm ny apparat installeras autmatiskt de nödvändiga drivarna. När installatinen har genmförts är Din nya apparat uppförd i utfrskaren under uppgiften Bärbara apparater. Om Du har sparat ytterligare data på Din navigatinsapparat skall Du se till att det finns tillräcklig kapacitet för överföring av data. Om detta inte är fallet bör Du avlägsna data sm Du inte behöver. Om Din datr uppfyller dessa specifikatiner kan Du förbinda Din navigatinsapparat med hjälp av den bifgade USB-kabeln med en ledig USB-prt i datrn för att utbyta data. Infrmatin till detta hittar Du i kapiteln Kapitel 2, Manuell Installatin samt idrifttagande ch Kapitel 3, Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant. Knventiner i denna handbk Betjäningen av Ditt navigatinssystem är rienterad direkt enligt användarguiden i tillämpningsprgramvaran för en datr. Detta innebär att uppgifterna i prgramvaran visas visuellt på skärmen ch kan utföras därifrån. Själva betjäningen skiftar dck; Medan Du själv kan utföra en funktin i Din datr genm att klicka med musen, utförs betjäningen av Din navigatinsapparat antingen med det inmatningsstift sm ingår i leveransen eller direkt genm en manuell inmatning på Din navigatinsapparats pekskärm. För beskrivningarna nedan gäller därför följande: För inmatningar sm Du genmför med musen på din datr använder vi begreppet Klicka / klicka på. För inmatningar sm Du gör med inmatningsstiftet eller med ett finger på Din navigatinsapparats pekskärm använder vi begreppet Röra vid / vidröra. 3

8 Intrduktin På lika ställen i denna handbk hänför vi ss till uppgifter inm en tillämpning av prgramvara eller till en prtinmatning i Din datr / Ditt minneskrt. I de följande beskrivningarna dkumenteras dessa referenser på följande sätt: Uppgifter från prgramvaran (sm Röra vid, menyuppgifter eller texter för markeringsfält) visas med fet stil. Specifika funktiner ch prgram i Ditt navigatinssystem (t. ex. MP3 Player.dyl.) eller datr (t. ex. utfrskaren.dyl.) visas med kursiv stil. Uppgifter m katalger ch minnesprtar (på det externa SD-krtet eller i Din navigatinsapparats flashminne) visas med kursiv stil. Infrmatin i denna handbk dkumenterar betjäningen av navigatinsprgramvaran, förklarar den grafiska förbehandlingen på Din navigatinsapparats skärm ch uppför de valptiner sm står till förfgande för lika funktiner. För beskrivningarna nedan gäller därför följande: Beskrivningar sm beskriver utförandet av en funktin uppförs numeriskt ch definierar därför rdningsföljden för de enskilda arbetsstegen. Beskrivningar sm hänvisar till lika element i ett prgramvarufönster el.dyl. uppförs även numeriskt, men i rött. Beskrivningar sm uppför lika likvärdiga ptiner (sm i detta fall) är märkta med uppräkningstecken. ch varningar På lika ställen i denna handbk ger vi praktiska tips eller infrmerar m saker ch ting sm kan påverka navigatinssystemets felfria funktin. Dessa avsnitt har markerats i följande beskrivningar. Med denna symbl önskar vi infrmera Dig m funktiner ch kännetecken sm påskyndar Ditt arbetsflöde ch sm underlättar betjäningen av Ditt navigatinssystem. Observera Med denna symbl önskar vi infrmera Dig m viktiga funktiner ch kännetecken sm är av avgörande betydelse för driten av Ditt navigatinssystem. Följ vänligen all INFORMATION så att Du undviker felaktiga funktiner genm betjäningsfel eller felaktiga inmatningar. Viktig infrmatin Nedan finner Du viktig infrmatin m driften av Ditt navigatinssystem. På en lämplig plats upprepas dessa infrmatiner i frm av anmärkningar ch infrmatin i denna handbk. Av säkerhetsskäl får inmatningar inte göras av föraren själv under färd. Ange de nödvändiga uppgifterna innan färden påbörjas. Om Du måste ändra Dina uppgifter under färd skall Du parkera bilen i en lämplig psitin (parkeringsplats.dyl.). Frdnsrutr av termglas eller rutr sm är belagda med förångad metall inskränker GPSmttagningen kraftigt. För det mesta har denna metallbeläggning en speciell utskärning bakm vilken man kan placera navigatinsapparaten. Om detta inte är fallet måste man mntera fast en i handeln förekmmande GPS-antenn utanför passagerarutrymmet (t. ex. på bilens tak). 4

9 Intrduktin Instruktinerna gällande navigatinssystemet är rekmmendatiner. I varje fall måste man beakta vägtrafikförrdningen. Observera att Din navigatinsapparat måste kunna mtta en giltig GPS-signal för att kunna genmföra en beräkning av rutten från den aktuella psitinen. Beakta vänligen att Din navigatinsapparat måste ställas in enligt lkal tidszn så att man kan beräkna krrekt ankmsttid vid framtida ruttberäkningar. Du kann även utan följa Din psitin på kartan utan målinmatning. Gatans namn där Du befinner Dig visas m möjligt. Observera att preliminära lkala ändringar av vägtrafikförrdningen ch / eller inskränkningar i vägtrafikrdningen (t. ex. maxhastighet) inte kan beaktas i ruttplaneringen. Rätta Dig i varje fall efter vägskyltarna ch / eller den lkala dirigeringen av trafiken. Vänligen beakta att kartmaterialet mtsvarar aktuell infrmatin vid leveransdatumet. Tillverkaren garanterar inte att innehållande infrmatin är bindande ch att den överensstämmer med de faktiska gatrna ch/eller trafikskyltarna. Varumärke Alla märken ch varumärken sm nämnts i handbken (även tredje part) underligger inskränkt bestämmelserna från respektive varumärkesrätt ch besittningsrätt av varje registrerad innehavare. Alla benämnda varumärken, handels- eller firmanamn är eller kann vara varumärken eller registrerade varumärken från respektive innehavare. Alla rättigheter sm inte beviljas uttryckligen här, förbehålls. Det kan inte uteslutas att namn från tredje part är lediga på grund av att varumärken i denna handbk sm explicit ej känntecktnas. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista TM samt ActiveSync är varumärken för Micrsft Crpratin. Acrbat ch Acrbat Reader är varumärken för Adbe Systems Incrprated. Cpyright ch garanti Cpyright 2008 Versin 4 Alla rättigheter förbehålls. Alla uppgifter i denna handbk kan ändras utan föregående infrmatin ch utgör ingen förpliktelse från tillverkarens sida. Tillverkaren ansvarar inte för förluster eller skadr sm uppträder på grund av uppgifter eller eventuell felaktig infrmatin i denna handbk. Vi är dch tacksamma för hänvisningar m fel eller förbättringsförslag för att i framtiden kunna erbjuda er ännu bättre prdukter. Denna handbk får utan tillverkarens uttryckliga ch skriftliga gdkännande varken sm helhet eller i delar i någt sm helst syfte reprduceras, sparas i ett elektrniskt medium eller i en annan frm överföras elektrniskt, elektriskt, mekaniskt, ptiskt, kemiskt, genm ftkpir eller audiinspelningar. 5

10 GPal Navigatr 4 Kapitel 2. Manuell installatin samt idrifttagande I leveranstillstånd är perativsystemet Windws CE redan installerat i Din navigatinsapparat. Dessutm är eventuellt redan de första prgramvarukmpnenterna sm navigatinsprgramvara eller kartmaterial för lika stater (berende av versin) förinstallerade i systemet eller på det bifgade minneskrtet. Om detta inte är fallet måste Du först installera navigatinsprgramvaran samt det kartmaterial sm är nödvändigt för planeringen av rutten, innan Du kan ta Ditt navigatinssystem i drift. Om Du önskar genmföra en aktualisering samt önskar installera ytterligare kartdata eller data m specialmål i Din navigatinsapparat, måste Du avlägsna enstaka data eller all data sm är installerad i Din apparat för att kunna installera den nyköpta prgramvaran. Följande data kan installeras manuellt av användaren: Navigatinsprgramvara GPal Navigatr Kartmaterial i frm av PSF-filer Data m specialmål (POI-data) i frm av PSF-data Fastän en manuell installatin är möjlig rekmmenderar vi Dig att genmföra överföringen ch aktualiseringen av prgramvarukmpnenterna till Ditt navigatinssystem med den GPal assistant sm ingår i leveransen ch sm Du kan installera på din datr. Installatinen ch datautbytet via GPal Assistant kmmer att beskrivas i nästa kapitel. Den manuella överföringen av prgramvarukmpnenterna från CD / DVD till Din mbila navigatinsapparat görs i utfrskaren på Din datr. Välj en av följande metder för utbyta data mellan Ditt navigatinssystem ch Din datr: När Du har installerat prgramvaran Micrsft ActiveSync från CD / DVD kan Du direkt ansluta Din navigatinsapparat via den bifgade USB-kabeln till en USB-prt på Din datr för att synkrnisera önskad data. I detta fall har Du direkt åtkmst till det interna flashminnet i Din navigatinsapparat. Om Din datr har tillgång till en kartinläsningsapparat så kan Du lägga i det bifgade externa minneskrtet direkt där ch flytta data manuellt i utfrskaren. I detta fall har Du ingen direkt åtkmst till det interna flashminnet i Din navigatinsapparat. Första idrifttagande Berende på versinen av Ditt navigatinssystem har eventuellt inte den prgramvara sm är nödvändig för driften förinstallerats i Din navigatinsapparat, utan befinner sig i stället på bifgat minneskrt. I detta fall måste Du först installera prgramvaran för att kunna ta Ditt navigatinssystem i drift. Gör så här för att genmföra installatinen: 1. Ta försiktigt ut minneskrtet ur förpackningen. Se till att kntakterna inte berörs eller blir smutsiga. I annat fall kan dataöverföringen eventuellt inte genmföras. 6

11 Manuell installatin samt idrifttagande 2. För in minneskrtet i MMC / SD-krtfacket i Din navigatinsapparat tills man hör att det faller på plats. 3. Kppla till navigatinsapparaten genm att trycka på Av- / påströmbrytaren (se driftinstruktinen till systemet). Installatinen av de prgramvarukmpnenter sm behövs genmförs nu autmatiskt. Om Du kpplar till Din navigatinsapparat utan att ha satt i minneskrtet visar navigatinssystemet följande skärm: Lägg i minneskrtet i Din apparat ch vidrör kmmandknappen autmatiska installatinen., för att påbörja den När installatinen har avslutats, visas startskärmen på Ditt navigatinssystemc. Där har Du åtkmst till lika funktiner sm navigatinen eller MP3-playern sv. 7

12 Manuell installatin samt idrifttagande Nyinstallatin ch aktualisering av prgramvara Vid behv kan Du avlägsna all eller enstaka användningsdata sm navigatinsprgramvaran eller kartmaterialet från Din navigatinsapparats minne (se även driftinstruktinen till systemet). Detta är exempelvis nödvändigt för att kunna installera en aktuell versin av en GPal -navigatrprgramvara, sm Du har köpt vid en senare tidpunkt. Prgramvaran för en nyinstallatin / aktualisering befinner sig i mappen Installatin på CDn / DVDn ch kan överföras till navigatinsapparaten med hjälp av det minneskrt sm ingår i leveransen. Gör så här för att installera navigatinsprgramvaran manuellt på det externa minneskrtet: 1. Om detta inte redan har gjrts bör Du försiktigt ta ut minneskrtet ur förpackningen ch sätta in det i krtläsningsapparaten (internt eller externt) i Din datr. Krtet faller hörbart på plats ch krtets innehåll visas i ett nytt fönster i Din utfrskare. 2. Öppna CD / DVD-enheten i Din datr ch lägg i CDn / DVDn. Avsluta setup assistant för CD / DVD m den starta autmatiskt. 3. Öppna katalgen till CD / DVD-enheten ch gå sedan till katalgen Installatin. 4. Kpiera alla mappar ch filer till katalgen. 5. Gå till det externa minneskrtets katalgsfönster ch klistra in kpierat innehåll. För att kunna installera den prgramvara sm har kpierats på minneskrtet bör Du följa de beskrivna stegen i avsnittet Första idrifttagande. Observera Innan Du kan installera den nya prgramvaran i Din navigatinsapparat måste Du avlägsna de gamla prgramvarukmpnenterna. Infrmatin m detta finner Du i Din navigatinsapparats driftinstruktin. Överföra kartmaterialet ch specialmåldata till minneskrtet Oavsett vilken prgramvara du har, kan Du även installera ytterligare kartmaterial ch material m specialmålet i Din apparat eller ersätta existerande data med aktuellt material från en i efterhand köpt CD / DVD. Din navigatinsapparat kan dck endast läsa dessa data autmatiskt m de har sparats i versinen MapRegins på minneskrtet. Gör så här för att överföra kartmaterial ch specialmåldata till minneskrtet: 1. För in minneskrtet i krtläsningsapparaten (intern eller extern) till Din datr. Krtet faller hörbart på plats ch krtets innehåll visas i ett nytt fönster i Din utfrskare. 2. Öppna CD / DVD-enheten i Din datr ch lägg i CDn / DVDn. Avsluta setup assistant för CD / DVD m den starta autmatiskt. 3. Öppna katalgen till CD / DVD-enheten ch gå till katalgen MapRegins. 4. Kpiera här all önskad data med filfrmatet.psf: filnamnen visar vilka reginer kartdatan hänvisar till. 8

13 Manuell installatin samt idrifttagande 5. Gå till det externa minneskrtets katalgfönster ch skapa här en ny mapp med namnet MapRegins. 6. Klistra nu in alla kpierade filer i denna mapp. Gör så här för att kunna kpiera ytterligare data m specialmål från den ilagda CDn / DVDn till minneskrtet: 1. Öppna mappen POI i katalgen för Din CD / DVD-enhet. 2. Kpiera önskad data (t. ex. htel.de.psf..d.). 3. Gå till katalgfönstret MapRegins på det externa minneskrtet ch klistra in kpierat innehåll. För att kunna installera det kartmaterial sm har kpierats till minneskrtet ch / eller data m specialmål i Din navigatinsapparat skall Du följa de beskrivna stegen i Första idrifttagande. Observera Innan Du kan installera ny kartdata ch / eller specialmåldata i Din navigatinsapparat måste Du avlägsna gammal data (delvis). Infrmatin m detta finner Du i Din navigatinsapparats driftinstruktin. Beakta vänligen dessutm att överföringen av data till minneskrtet ch / eller till Din navigatinsapparats interna minne (se nästa avsnitt) endast är möjlig, m det finns tillräckligt med fri minnesplats till förfgande. Eventuellt måste Du radera data sm inte behövs för att få mer plats. Överföra data till navigatinsapparatens interna minne Din mbila navigatinsapparat har tillgång till ett internt, icke prvisriskt minne sm befinner sig i mappen My Flash disc. Du kan använda detta minne för att överföra navigatinsprgramvara, kartmaterial ch / eller språkidentifieringsdata till Din navigatinsapparat ch därefter installera den. En förutsättning för detta är dck att Du dessförinnan antingen manuellt eller via setup assistant i CD / DVD har installerat prgramvaran Micrsft ActiveSync sm ingår i den bifgade CDn / DVDn på Din datr. Dessutm måste Din navigatinsapparat vara ansluten till datrn via den bifgade USB-kabeln. I den följande beskrivningen utgår vi från att Micrsft ActiveSync redan har installerats. Gör så här för att kpiera installatinsdatan för Din navigatinsprgramvara till Din navigatinsapparats interna minne: 1. Anslut Ditt navigatinssystem med Din datr via USB-kabeln. 2. När navigatinsapparaten har identifierats, tar Din datr fram dialgbxen Ny partner. För att kunna jämföra existerande data mellan Din navigatinsapparat ch datrn, ska Du välja ptinen Ja. För att kunna registrera navigatinsapparaten sm gäst i Din datr, skall Du välja ptinen Nej (rekmmenderas). Klicka därefter på rutan Vidare. 3. Välj uppgiften Mbil apparat i Din utfrskare ch gå till katalgen My Flash Disk. 4. Klicka med höger musknapp på katalgen ch välj i kntextmenyn uppgiften Ny mapp: Ge den nu skapade mappen namnet INSTALL ch avsluta inmatningen med inmatningsknappen. 9

14 Manuell installatin samt idrifttagande 5. Gå till katalgen Installatin på Din CD/DVD-enhet ch kpiera alla filer ch mappar i denna katalg. 6. Gå till katalgen Mbil apparat > My Flash Disk > INSTALL ch klistra in innehållet sm har kpierats. Gör så här för att dessutm kpiera kartmaterial till Din navigatinsapparats interna minne: 1. Gå till katalgen MapRegins i din CD / DVD-enhet ch kpiera här all önskad data med filfrmatet.psf. Filnamnen visar vilken regin kartdata hänvisar till. 2. Välj uppgiften Mbil apparat i Din utfrskare ch gå till katalgen My Flash Disk. 3. Klicka med höger musknapp på katalgen ch välj i kntextmenyn uppgiften Ny mapp: Ge den nu skapade mappen namnet MapRegins ch avsluta inmatningen med inmatningsknappen. 4. Klistra nu in alla kpierade filer i denna mapp. Om Du har utvidgat Din navigatinsprgramvara med en kstnadspliktig uppdatering eller med egenskapen Språkinmatning, måste Du överföra tillhörande data till Din navigatinsapparats interna minne. Respektive funktin står till förfgande först efter en autmatiskt installatin av denna data. Gör så här för att kpiera specialmåldata ch / eller språkidentifieringsdata till Din navigatinsapparats interna minne: 1. För att överföra data m specialmål ska Du gå till katalgen POI i Din CD / DVD-enhet ch kpiera önskade PSF-filer (t. ex. htel.de.psf). 2. Gå till katalgen Mbil apparat > My Flash Disk > INSTALL ch klistra in innehållet sm har kpierats. 3. För att överföra språkinmatningsdata ska Du gå till katalgen TSD i Din CD / DVD-enhet ch här kpiera Din länderspecifika mapp. I mappen Germany TSD finns t.ex. språkidentifieringsdata för tyskspråkiga mråden. Vid behv kan Du naturligtvis även kpiera språkinmatningsdata / -mappar för andra länder för att installera dem i Din navigatinsapparat. Gå till katalgen Mbil apparat > My Flash Disk > INSTALL ch klistra in innehållet sm har kpierats. 10

15 GPal Navigatr 4 Kapitel 3. Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Jämte den manuella installatinen är det även möjligt att överföra de data sm behövs via prgramvaran GPal Assistant från CDn / DVDn till Din mbila navigatinsapparat. GPal Assistant är ett speciellt verktyg sm underlättar kmmunikatinen mellan Din navigatinsapparat ch PCn ch sm underlättar överföringen av valda data betydligt. Dessutm kan Du endast med hjälp av GPal Assistant överföra GPS-spårdata till datrn sm Du har spelat in på Din navigatinsapparat för att spara den där ch byta med andra användare. För att använda GPal Assistant måste Du först installera den på din datr. Fastän en manuell installatin ch överföring av data till Din navigatinsapparat är möjlig, rekmmenderar vi att i första hand göra alla installatiner via prgramvaran GPal Assistant. Installatin av GPal Assistant-prgramvaran När Du lägger i den CD / DVD sm ingår i leveransen i Din datrs enhet öppnas autmatiskt en Setup Assistant sm hjälper Dig att installera de lika prgramvarukmpnenterna. Gör så här för att installera GPal Assistant på Din datr: 1. Öppna CD / DVD-enheten på Din datr ch lägg i den bifgad CD / DVD. När CDn / DVDn har lästs in, startas autmatiskt Setup Assistant. 2. I dialgbxen Välj kmpnenter ska Du nu klicka på markeringsfältet Medin GPal Assistant (kryssa för) för att välja GPal Assistant för installatinen. Vid behv kan Du klicka på ytterligare markeringsfält för att i detta steg installera ytterligare prgramvarukmpnenter (t. ex. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, handböckerna etc.). Efter val av önskade markeringsfält, klicka på kmmandt Frtsätt. 3. I detta dialgfönster måste Du ange minnesvägen för installatinen: Överta den gjrda inmatningen eller välj en individuell väg ch klicka på Frtsätt. 4. Detta dialgfönster kan Du individuellt ge mappen ett nytt namn (rekmmenderar vi inte). Klicka på kmmandt Installera för att överta den gjrda inmatningen ch installera de valda prgramvarukmpnenterna på Din datr. GPal Assistant installeras i prgramkatalgen på Din datr ch står direkt efter installatinen till förfgande. Om Du vid en senare tidpunkt inte längre behöver GPal Assistant kan Du antingen avinstallera den via kntrllfältet Systemstyrning > mjukvara eller via kmmandt Avinstallera i prgramkatalgen Start > Alla prgram > Medin Avlägsna GPal Assistant från Ditt system. För kmmunikatin ch dataöverföring med GPal Assistant måste Micrsft ActiveSync vara installerad på datrn. Denna installatin kan även göras via Setup Assistant på CD / DVD. Dessutm måste navigatinsapparaten anslutas till datrn via USB. 11

16 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant ActiveSync måste endast installeras för drift med Windws 2000 SP4 eller Windws XP. I Windws Vista TM är de prgramvarukmpnenter sm behövs för ett datautbyte redan integrerade. GPal Assistants manöverfält När installatinen är färdig startar Du GPal Assistant via uppgiften Medin GPal Assistant i mappen Start > Alla prgram > Medin GPal Assistant. Manöverfältet för GPal Assistant är uppdelat i följande mråden: Menyrad Via menyraden kan Du använda prgramvarans alla grundfunktiner. Menyerna är strukturerade på följande sätt: Fil Via uppgiften Avsluta kan Du stänga GPal Assistant. Aktiner Via uppgiften Imprtera innehåll till bibliteket startas Cntent Imprt Wizard, sm hjälper Dig att överföra nytt innehåll till bibliteket i Din GPal Assistant (se Aktiner via Cntent Imprt Wizard). Via uppgiften Söker efter uppdateringar av mjukvara kan Du låta GPal Assistant söka autmatiskt på nätet efter aktuell prgramvara för Ditt navigatinssystem. Via uppgiften Kntrllera nu m det förekmmer innehållsaktualiseringar kan Du låta GPal Assistant söka autmatiskt efter nytt innehåll för infrmatin sm ingår i bibliteket. Inställningar Via markeringsfältet Bekräfta stäng bestämmer Du att GPal Assistant efter start autmatiskt ska söka på nätet efter aktuell prgramvara för Ditt navigatinssystem. Den aktuella inställningen sparas ch laddas åter ner vid nästa prgramstart. 12

17 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Via markeringsfältet Kntrllera innehållsaktualiseringar vid prgramstart bestämmer Du att GPal Assistant efter start autmatiskt ska söka på nätet efter aktuell innehåll för Ditt navigatinssystem. Den aktuella inställningen sparas ch laddas åter ner vid nästa prgramstart. Via markeringsfältet Bekräfta stäng bestämmer Du att GPal Assistant efter start autmatiskt ska söka på nätet efter aktuellt innehåll för Ditt navigatinssystem. Hjälp Via uppgiften Prgraminfrmatin öppnar Du dialgbxen med samma namn sm innehåller infrmatin m den aktuella versinen av GPal Assistant samt infrmatiner m licensrätten. Biblitek, dataval ch infrmatin m apparat Det centrala mrådet i GPal Assistant används för hantering av prgramvaru- ch innehållsdata för Ditt navigatinssystem samt för anslutna apparater. Biblitek Via uppgifterna i bibliteket väljer Du specifika kategrier för att överföra data till Din navigatinsapparat eller för att imprtera till Din datr. Följande kategrier till förfgande: Kartinfrmatin, Särskilda mål, Mjukvara ch GPS-spår. Apparater Här kan Du välja en ansluten navigatinsappat, visa specifik infrmatin ch ge apparaten ett nytt namn. Datavalsmråde Detta mråde anpassas dynamiskt till vald ptin. Om Du väljer en kategri i bibliteket kan Du här välja den data sm står till förfgande. Om Du väljer alternativet Apparater, visas här apparatinfrmatinen. Enhetsmråde I detta mråde hanterar Du minnesplatsen för det interna flashminnet eller det i vald navigatinsapparat använda minneskrtet eller för ett minneskrt sm används i en kartläsningsapparat sm är ansluten till datrn. Förutm val av målminne för imprt- / exprtfunktinerna kan Du vid behv frmatera de externa minnesmrådena (SD-karta i navigatins- eller kartläsningsapparaten). I enhetsmrådet för GPal Assistant identifieras även externa USB-sticks sm Du ansluter till Din datr. På mtsvarande sätt kan Du även välja dessa enheter via Menyn Ta fram Vald enhet ch frmatera vid behv. Manuella aktiner för datautbyte Via kategrierna i bibliteket ch den grafiska bilden i datavalmrådet kan Du välja specifik infrmatin för att överföra till navigatinsapparatens interna flashminne eller till använt minneskrt eller för att därifrån imprtera till datrn. Efter val av en kategri i bibliteket visas de ptiner sm står till förfgande medelbart i datavalmrådet ch kan där väljas med musen. Följande aktiner kan utföras: 13

18 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Via kategrin... Kartinfrmatin Särskilda mål Mjukvara GPS-spår...väljer du i datavalsmrådet... de reginer sm står till förfgande på CDn / DVDn för att autmatiskt överföra dem till Ditt navigatinssystem. specialmålsdatan sm står till förfgande på CDn DVDn för att autmatiskt överföra den till Ditt navigatinssystem. länderspecifik installatinsdata sm står till förfgande på CDn / DVDn för att autmatiskt överföra den till Ditt navigatinssystem de GPS-spår sm redan har överförts till Din datr. I följande beskrivning utgår vi från att GPal Assistant ch all nödvändiga kart- ch specialmålsdata installerats med hjälp av Setup Assistant från CDn / DVDn på Din datrs hårddisk. Gör så här för att manuellt välja data ch överföra den till Din mbila navigatinsapparat: 1. Öppna GPal Assistant via uppgiften med samma namn i menyn Start > Alla prgram > Medin GPal Assistant. 2. Välj önskad kategri i Bibliteket: Bilden i datavalsmrådet anpassas autmatiskt till vald kategri. 3. Välj önskad data. Kartinfrmatin Klicka med vänster musknapp på önskad regin i den visade kartbilden. Tillhörande visningsfönster visar vilken regin det rör sig m samt hur mycket minnesplats sm krävs för kartinfrmatinen. Valda reginer visas med grön färg, icke valda reginer med gul färg. För att ändra ett val, klicka åter på reginern. Reginen visas då åter med gul färg ch har inte valts för en dataöverföring. Särskilda mål Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid önskad uppgift m ett specialmål (kryssas för). På tillhörande rad visas infrmatiner m sidägaren, versinsnumret, antal datasatser, minnets strlek samt, m detta har matats in, en beskrivning. För att ändra ett val, klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföringen. Mjukvara Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid uppgiften m den installatinsdatafil sm är specifik för staterna. I tillhörande rad visas infrmatiner m sidägaren, versinsnumret, minnets strlek samt en beskrivning av datafilen. För att ändra ett val, klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföringen. 4. Välj via visningsmenyn Vald enhet i enhetsmrådet önskat minnesmål. Den kapacitet sm står till förfgande ch sm behövs visas i avsnittet Minne: Tillgänglig Denna kapacitet står är tillgänglig på vald enhet ch visas grafiskt över minnesstlpen. Via en färgkdering visas med vilka data minnesplatsen upptas. Följande datatyper identifieras därvid: Kartdata, Audi, Specialmål, Vide, Mjukvara amt Annat innehåll. 14

19 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant Observera Den aktuellt upptagna minnesplatsen i vald enhet visas genm markeringsryttaren på minnesstlpen. Om Du väljer ut ett datapaket i bibliteket visar minnesstlpen hur mycket minnesplats sm är effektivt upptagen efter installatinen av detta datapaket. På detta sätt kan Du kntrllera m det finns tillräckligt mycket minnesplats för installatinen. Nödvändig Denna kapacitet krävs för installatinen av de data sm har valts i bibliteket på enheten. Används Denna kapacitet är upptagen på vald enhet. 5. Klicka på kmmandt Synkrnisera. GPal assistent genmför en datajämförelse mellan valda uppgifter i Biblitek ch vald enhet. Datapsterna installeras därvid på vald enhet. Aktiner via Cntent Imprt Wizard Förutm den manuella synkrniseringen erbjuder GPal Assistant möjlighet att även överföra data i bibliteket autmatiskt via Cntent Imprt Wizard. Även i detta fall kan Du direkt välja datapaket sm därefter installeras på Din datr. Gör så här för att överföra data med hjälp av Cntent Imprt Wizard: 1. Välj uppgiften Imprtera data till bibliteket i menyn Aktiner i menykatalgen i GPal Assistant. Därefter öppnas dialgbxen Cntent Imprt Wizard. Klicka på kmmandt Vidare. 2. Cntent Imprt Wizard letar nu efter nytt innehåll ch visar detta autmatiskt i mrådet Hittade innehåll. Om Du manuellt önskar ange en särskild källkatalg, klicka på kmmandt Bläddra. I tillhörande dialgbx anger Du nu den katalg där datan befinner sig, klicka sedan på kmmandt Open. Den data sm kan interpreteras visas nu i mrådet Hittade innehåll. 3. Klicka med vänster musknapp på markeringsfältet bredvid önskad datauppgift (ikryssat). På tillhörande rad visas infrmatiner m datatyp: -namn, versin sm står till förfgande ch sm redan existerar. För att ändra valet, vänligen klicka åter på markeringsfältet (inte ikryssat). Uppgiften är inte längre vald för dataöverföring. Klicka på kmmandt Vidare. 4. Nu genmförs imprten ch dkumenteras på indikatrstlpen för aktuell fil ch ttal indikering. När dataöverföringen är avslutad, klicka på kmmandt Färdigställa för att stänga Cntent Imprt Wizard. Vald data står till förfgande direkt efter överföringen i respektive kategri i bibliteket. Funktiner för apparathantering I mrådet Apparater ch i enhetsmrådet erbjuder GPal Assistant åtkmst till den navigatinsapparat sm är ansluten för tillfället. Egentligen är det inte möjligt att parallellt ansluta flera navigatinsapparater till Din datr. Du kan emellertid ansluta navigatinsapparater efter varandra med datrn för att t.ex. spara sparade GPS-spåren på datrn. GPal Assistant sparar ID-uppgifterna för alla navigatinsapparater sm har anslutits till datrn ch visar dessa under uppgiften Apparater. Den navigatinsapparat sm är ansluten för tillfället är därvid märkt med en grön knapp. 15

20 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant När Du väljer den anslutna navigatinsapparaten under uppgiften Apparater visas i datavalsmrådet följande infrmatiner m denna apparat: Namn Här visas apparatens aktuella namn. Du kan när sm helst ge apparaten ett nytt namn (se nedan). Apparat-ID Här visas apparatens hårddisks identifikatinsnummer. Installerad navigatinsmjukvara Här visas vilken navigatinsprgramvara sm för tillfället är installerad i apparaten. Senaste synkrnisering Här visas när datrns ch navigatinsapparatens data senast synkrniserades. Ändra namnet på apparaten Vid leveransen har Din navigatinsapparat ett standardnamn sm är härlett från prduktbeteckningen. Du kan ändra detta namn när sm helst ch ersätta det med ett användardefinierat namn sm därefter används vid anmälan av Din datr. Gör så här för att ge Din navigatinsapparat ett nytt namn: 1. Välj den anslutna navigatinsapparaten i uppgiften Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på kmmandt Döp m apparat. 3. Ange önskat namn i dialgbxen Döp m apparat ch avsluta uppgiften med OK. Det ändrade namnet registreras ch tilldelas i framtiden autmatiskt till navigatinsapparaten vid varje anmälan i GPal Assistant i denna datr. Observera Observera att det rör sig m ett användardefinierat namn. Om Du ansluter navigatinsapparaten till en annan datr anmäler den sig där under det ursprungliga namnet vid leveransen. Frmatera externt minneskrt I enhetsmrådet erbjuder GPal Assistant möjlighet att frmatera ett externt minneskrt i MMCD / SD. krtfacket i Din navigatinsapparat eller i en krtinläsningsapparat eller med en USB-stick sm är ansluten till datrn. Frmateringen av ett minneskrt sm är insatt i navigatinsapparaten är dck endast möjlig m den anslutna navigatinsapparaten har identifierats sm aktuell apparat. Om Du byter navigatinsapparat under driften av GPal Assistant måste Du därför först aktivera den anslutna apparaten. Gör så här: 1. Välj ansluten apparat sm kännetecknats med en grön knapp i mrådet Apparater. 2. Klicka med vänster musknapp på kmmandt Växla till apparat. Om detta kmmand inte står till förfgande har den anslutna apparaten redan identifierats sm aktiv apparat. När navigatinsapparaten har identifiertas sm aktuellt ansluten apparat, gör Du sm så här för att frmatera det minneskrt sm används: 16

21 I Installatin ch idrifttagande via GPal Assistant 1. Välj i enhetsmrådet via visningsmenyn Vald enhet uppgiften Aktuellt apparatnamn / externt minne. 2. Klicka nu med vänster musknapp på kmmandt Frmatera. 3. Dialgbxen Frmatera visas. Klicka med vänster musknapp på OK för att börja med frmateringen av minneskrtet. För att avbryta prcessen, välj kmmandt Avbryt. 4. GPal Assistant genmför frmateringen ch visar slutligen ett meddelande m att frmateringen är klar. Klicka med vänster musknapp på kmmandt OK för att stänga meddelandet. Externa minneskrt i krtinläsningsapparater ch i USB-sticks kan när sm helst väljas i visningsmenyn Vald enhet samt frmateras. När frmateringen har avslutats visas den kapacitet sm är tillgänglig via uppgifter ch minnesstlpen i mrådet Minne. 17

22 GPal Navigatr 4 Kapitel 4. Grundval för betjäningen Efter idrifttagandet är Din navigatinsapparat direkt driftklar. För inmatningen av egna navigatinsmål ch användarspecifika inställningar måste Du emellertid känna till det grundläggande betjäningsknceptet för Ditt navigatinssystem sm vi vill presentera för Dig på de följande sidrna. Om Du redan känner till detta betjäningskncept kan Du gå direkt vidare till avsnitt Kapitel 5, Anpassa inställningarna. Ditt navigatinssystem betjänas uteslutande i de båda driftfunktinerna Visa meny ch Visa karta. Betjäning i Visa meny I Visa meny är alla prgramvarans funktiner placerade i hierarkiska menyer sm aktiveras via kmmandn på Din navigatinsapparats pekskärm. Varja kmmand öppnar underliggande nivå sm i sin tur möjliggör en åtkmst till ytterligare ptiner, sm är relevanta för denna meny respektive för denna funktin. Om ett kmmand inte är samrdnat med ytterligare menynivåer utförs funktinen direkt. Här ett exempel: Via huvudmenyn/kmmandn......kan du öppna ytterligare undermenyer/kmmandn... Inm menynivåerna kan Du via de kmmandn sm står till förfgande öppna ytterligare undermenyer eller åter lämna dessa, för att kmma till tillhörande huvudmeny. Navigatinen inm menyn avlöper så här: För att öppna önskad meny ch tillhörande undermenyer, rör vid tillhörande kmmand (t. ex. ). För att stänga en öppen undermeny ch gå till tillhörande huvudmeny, rör vid kmmandt. Med detta kmmand går du från huvudmenyn i Visa menyn till kartbilden sm beskrivs i 18

23 Grundval för betjäningen Betjäning i kartbilden. För att byta till en annan sida inm en menynivå, vidrör kmmandt. På lika skärmar måste Du välja mellan de ptiner sm står till förfgande inm en katalg. För att visa icke synliga uppgifter i en katalg kan Du flytta visningsmrådet med kmmandna respektive uppåt eller nedåt. Den aktuella psitinen inm katalgen visas på rullningslisten mellan dessa kmmandn. På lika skärmar kan Du sänka eller höja ett förinställt värde. För att sänka eller höja det för tillfället visade värdet, tryck på kmmandna respektive. Det aktuella värdet visas på värdeskalan mellan de båda kmmandna. På lika skärmar måste Du välja m en funktin eller ett arbetssteg ska utföras eller avbrytas. För att utföra en funktin eller ett arbetssteg ska Du vidröra kmmandt. För att avbryta en funktin eller ett arbetssteg ska Du vidröra kmmandt. Via kmmandt kan Du när sm helst gå till startbilen i Ditt navigatinssystem där Du har tillgång till alla funktiner. Betjäning i kartbilden Inm kartbilden står lika kmmandn till förfgande via vilka Du har åtkmst till menybilden ch Quickmenyn samt kan påverka ljud ch aktuell bild på Ditt navigatinssystems skärm. Dessutm erhåller Du via statusindikeringarna aktuell infrmatin m Din rutt. Följande kmmandn ch statusindikeringar står till förfgande på kartbilden: 19

24 Grundval för betjäningen Kmmandn Med detta kmmand öppnar Du inställningsfönstret Ljudstyrka. Inställningen av språk-, musklick- ch MP3-Playerljudstyrka. Detta kmmand är endast tillgängligt m Ditt Navigatinssystem är utrustat med Bluetth-högtalarfunktin (se handbken). Med detta kmmand går Du från kartbilden tillbaka till menybilden. Med detta kmmand kpplar Du kartbilden mellan ptinerna Karta i färdriktning, Kartan autmatiskt, Karta nrr ch 3Dkarta. Bilderna beskrivs i avsnittet Anpassa skärmen. Statusindikeringar Här visas avståndet fram till nästa manöver.. Här visas den gata där Du befinner Dig för närvarande. Här visas TMC-mttagningskvalitet. Här visas laddningsstatus. Här visas GPS-mttagningskvalitet. Här visas genmsnittshastigheten. Här visas aktuell hastigh. Med dessa kmmandn förstrar respektive förminskar Du det visade kartavsnittet. Om Du vidrör ett zmkmmand kan Du via kmmand när sm helst gå till autzmfunktinen (Se avsnitt Anpassa skärmen). Med detta kmmand öppnar Du Quickmeny sm beskrivs i avsnittet Anpassa Quickmeny-inställningar.. Här visas Din aktuella psitin inm kartavsnittet. Här visas den trliga ankmsttiden vid målet. Här visas avståndet till målet. Här visas återstående resetid till målet. Här visas den aktuella skalan i kartavsnittet.. 20

25 GPal Navigatr 4 Kapitel 5. Anpassning av inställningar När Du har startat Din navigatinsapparat kan Du på startskärmen välja de funktinsmråden sm står till förfgande i Ditt navigatinssystem. Via dessa kmmandn startar du prgramvaran GPal Navigatr 4. I följande kapitel beskrivs användningen. Via detta kmmandn startar Du Travelguide. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du MP3 Player. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du Alarm Clck. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta kmmand startar Du Picture Viewer. Infrmatin m detta prgram finner Du i Din navigatinsapparats bruksanvisning. Via detta prgram startar Du inställningsmenyn, där Du anpassar de grundläggande inställningarna för Ditt navigatinssystem. De inställningsptiner sm står till förfgande beskrivs i följande avsnitt. Berende på navigatinsapparat är dessa uppgifter fördelade över flera menyrader, mellan vilka Du kan bläddra med kmmandna ch. Om Du önskar registrera Ditt navigatinssystems standardinställningar eller m Du redan har gjrt Dina persnliga inställningar kan Du hppa över följande sidr ch gå direkt till avsnitt Kapitel 6, Betjäning av GPal -navigatinsprgramvara. Grundläggande inställningar för drift Via kmmandt i startskärmens undre mråde öppnar Du en meny där Du gör de grundläggande inställningarna för Din navigatinsapparat. Följande inställningsmenyer finns att välja bland: Security-inställningar (berende på apparat) Musiktitel 21

26 Anpassning av inställningar Skärminställningar Energiptiner Fabriksinställningar Vidrör ett av kmmandna för att öppna respektive undermeny. För att lämna respektive inställningsmeny, rör vid kmmand. Security-inställningar Ditt navigatinssystem ger möjlighet att skydda åtkmsten av systemet med ett användardefinierat lösenrd. Ytterligare infrmatin m securityinställningar hittar Du i apparathandbken. Observera Observera att denna inställning endast är tillgänglig för vissa apparater. Musiktitel I denna undermeny bestämmer Du m musiktitlarna under återgivning med MP3 Player skall visas på kartbilden. Om Du i urvalsmenyn väljer ptinen Visa inte musiktiteln (förinställning), växlar MP3 Player under återgivning från en titel till nästa, utan att det nya musikstyckets titel infgas i kartbilden. Om Du i urvalsmenyn väljer ptinen Visa musiktiteln visar MP3 Playern titeln på det nya musikstycket vid ett titelbyte under ca. 5 sekunder vid kartbildens övre kant. Skärminställningar I denna undermeny kan Du individuellt anpassa inställningarna av ljusstyrkan för dag- / nattdrift samt genmföra en kalibrering av skärmen.. Om Du rör vid kmmandt Ställ in ljusstyrkan kan Du individuellt sänka eller höja nivån för ljusstyrkan dagtid ch ljusstyrkan nattetid via kmmandna ch i sex steg. der anheben. Om Du vidrör kmmandt Kalibrera skärmen kan Du kalibrera Din navigatinsapparats pekskärm på nytt. Detta är nödvändigt m inmatningarna på pekskärmen inte längre överensstämmer med den utförda aktinen. Exempelvis kan samrdningen mellan knappar ch tillhörande tecken eller rder avvika från nrmalvärdena. För att genmföra en kalibrering ska Du följa instruktinerna på skärmen genm att vidröra målkryssen. Slutligen övertar Du de nya inställningarna genm att åter vidröra skärmen. Observera När Du frmaterar Din navigatinsapparats minne för att t.ex. genmföra en aktualisering till en ny prgramvaruversin, måste även skärmen under installatinen kalibreras på nytt (se även apparathandbken). Ljusstyrkans inställningar sparas ch startas med sparat värde nästa gång navigatinssystemet startas. 22

27 Anpassning av inställningar Energiptiner I denna undermeny kan Du anpassa energiptinerna för batteri- ch nätdrift samt kntrllera navigatinasapparatens laddningsstatus. Om Du vidrör i urvalsmenyn under uppgiften Kppla från apparaten vid batteridrift efter: kan Du i tillhörande meny sm visas välja en av följande ptiner från förteckningen: Kppla aldrig från apparaten Navigatinsapparaten slås inte av förrän det interna batteriets kapacitet är förbrukad (förinställning). 15/30/45 min/ 1/2 timme Om navigatinsapparaten varken används eller för tillfället utför en målledning försätts den efter vald tid till standbypsitin. När Du trycker på av- / påknappen aktiveras apparaten åter ch den senast aktiva skärmen visas. När Du vidrör i valmenyn under uppgiften Kppla från apparaten vid nätdrift efter: kan Du i tillhörande visningsmeny välja en av följande ptiner från förteckningen: Kppla aldrig från apparaten Navigatinsapparaten slås aldrig av (förinställning). 15/30/45 min/ 1/2 timme Om navigatinsapparaten varken används eller för tillfället utför en målledning försätts den efter vald tid till standbypsitin. När Du trycker på av- / påknappen aktiveras apparaten åter ch den senast aktiva skärmen visas. I skärmens undre mråde visas via en stlpgrafik batteriets aktuella laddningstillstånd. Följande tillstånd är definierade: Batteriet laddas Navigatinsapparaten är via USB ansluten till en extern spänningskälla. Via stlpgrafiken förtydligas att det interna batteriet laddas för tillfället. Energi kvar Navigatinsapparaten är inte ansluten till en extern spänningskälla ch drivs med batteri. Batteriets resterande kapacitet visas dels på stlpgrafiken ch dels sm prcentvärde. Extern strömförsörjning Navigatinsapparaten är via USB ansluten till en extern spänningskälla. Det interna batteriet laddas. Funktin Aut-Off I denna under meny bestämmer Du hur systemet reagerar m elkntakten dras u runder laddningen leer driften. Deaktivera Aut-Off Om Du vidrör funktinen Deaktivera Aut-Off i listan så utförs inte läget Aut-Off: Systemet förblir påslaget avsett strömförsörjningen, tills den interna spänningen tar slut. I detta fall gäller inställningarna sm Du tidigare ställt in i Energiptiner (se förra sidan). 23

28 Anpassning av inställningar 1 Minut Om Du vidrör ptin 1 Minut i listan så slås systemet autmatiskt av en minut efter att kntakten har dragits ut. 2 Minuter Om Du vidrör ptin 2 Minuter i listan så slås systemet autmatiskt av två minuter efter att kntakten har dragits ut. 5 Minuter Om Du vidrör ptin 5 Minuter i listan så slås systemet autmatiskt av fem minuter efter att kntakten har dragits ut. Om Du inte har valt Deaktivera Aut-Off, visar Ditt navigatinssystem följane skärm efter att kntakten till systmet har dragit ur. Med knappen Med knappen Med knappen går Du tillbaka till den skärm sm var aktiv innan kntakten drgs ut. stänger Du av systemet. mstartas systemet. Observera Observera att denna funktin endast är tillgänglig för vissa apparater. Återställa fabriksinställningar Med detta kmmand kan Du återställa apparatinställningarna till leveranstillståndet. Därvid raderas bl.a. alla persnliga inställningar sm favriter eller senast inmatade mål. På mtsvarande sätt bör Du endast utföra dessa funktiner m Du inte längre behöver denna infrmatin. Om Du vidrör kmmandt visar Din navigatinsapparat ett bekräftelsemeddelande. Vidrör kmmand för att återställa leveransinställningarna. I annat fall kan Du avbryta prcessen med kmmandt. Om Du vidrör kmmandt startas apparaten på nytt ch följande inställningar återställs:: Efter den nya starten måste Du först välja språk inm prgramvaran. Dessutm har Du efter start 24

29 Anpassning av inställningar åter möjlighet att närmare lära känna Ditt navigatinssystem via en krt intrduktin. Vid behv kan Du även hppa över detta steg för att direkt använda Dig av Ditt navigatinssystem. Specifika inställningar för navigatinsprgramvaran Efter idrifttagandet arbetar Ditt navigatinssystem med standardinställningar sm Du dck när sm helst kan ändra i menyn Inställningar. Du kan även anpassa det till Dina persnliga behv. Du öppnar menyn Inställningar via kmmandt sm står till förfgande på huvudskärmen i menyvalet. Om Du önskar registrera Ditt navigatinssystems standardinställningar eller m Du redan har gjrt Dina persnliga inställningar kan Du hppa över följande sidr ch gå direkt till avsnitt Kapitel 6, Betjäning av GPal -navigatinsprgramvara. Följande inställningsmenyer finns att välja bland: Ruttptiner Bild TMC inställningar Prgraminställningar Knfigurera specialmål Apparatinställningar Hjälp Nedan beskrivs de inställningsmenyer sm står till förfgande samt de inställningsptiner sm står till förfgande. Du kan när sm helst ändra de inställningar sm har gjrts. Anpassa ruttptiner I denna undermeny kan Du anpassa beräkning ch ledning av rutten till dina egna behv. Observera att ruttptinerna påverkar varandra: berende på av ruttyp deaktiveras andra ruttptiner autmatiskt. Följande ptiner står här till förfgande: Beskrivningen av rutten är ptimerad för persnfrdn (förinställning). I denna inställning gäller vägtrafikförrdningen: alla vägar kan användas med enkelriktade gatr är endast farbara i fartriktning. Gågatr kan inte direkt nås; ett meddelande visas. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja en av följande ptiner: 25

30 Anpassning av inställningar Beräkningen av rutten är ptimerad för cyklar (möjlig inm en mkrets på upp till 50 km i förhållande till den aktuella psitinen): Vid beräkningen av rutten tas även hänsyn till cykelvägar. Gågatr kan direkt nås. Den krtaste rutten beräknas alltid, förbifartsleder vid kö är inaktiv. Mtrvägar ch avgiftsbelagda vägar utesluts ch tillhörande ruttptiner deaktiveras autmatiskt (se senare). Beräkningen av rutten är ptimerad för ftgängare (möjlig inm en mkrets på upp till 50 km i förhållande till den aktuella psitinen). Vid beräkningen av rutten tas även hänsyn till gågatr ch cykelvägar. Enkelriktade gatr kan används i båda riktningar, gågatr kann direkt nås. Den krtaste rutten beräknas alltid, förbifartsleder vid kö är inaktiv. Mtrvägar ch avgiftsbelagda vägar utesluts ch tillhörande ruttptiner deaktiveras autmatiskt (se senare). Ruttbeskrivningen är ptimerad för mtrcykelförare. I denna inställning gäller vägtrafikförrdningen: alla vägar kan användas med enkelriktade gatr är endast farbara i fartriktning. Gågatr kan inte direkt nås; ett meddelande visas. Mtrvägar undviks vid ruttberäkningen. Beskrivningen av rutten ptimeras med hänsyn till resetiden (förinställning). Den snabbast möjliga rutten fastställs. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja en av följande ptiner: Beräkningen av rutten ptimeras med hänsyn till sträckans längd. Den krtaste rutten fastställs. Beräkningen av rutten utgör en kmbinatin av den snabbast möjliga ch den krtaste rutten. Därvid rör det sig m en eknmisk rutt. Förbifartsled vid kö är inte aktiv (förinställning). Aktuell trafikinfrmatin (TMC) beaktas inte vid ruttledningen. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja en av följande ptiner: Om den manuella inställningen av förbifartsled vid kö är aktiverad, infrmeras Du via en varningssymbl i kartbilden m den närmaste trafikstörning, sm ligger på Din rutt ch påverkar Din restid. När den autmatiska inställningen av förbifartsled vid kö är aktiverad, beräknar navigatinsprgramvaran med hjälp av föreliggande trafikinfrmatiner i bakgrunden autmatiskt alternativa rutter vid trafikstörningar sm ligger på Din rutt ch påverkar Din restid. Resr med färjr är medtagna vid beräkningen av rutten (förinställning). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Resr med färjr utesluts vid beräkningen av rutten. Förutm lkala vägar ch huvudleder tas även hänsyn till mtrvägar vid beräkningen av rutten (förinställning). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: 26

31 Anpassning av inställningar Körning på mtrvägar utesluts vid beräkningen av rutten. Det tas endast hänsyn till lkala vägar ch huvudleder vid beräkningen av rutten. Avgiftsbelagda vägar är medtagna vid beräkningen av rutten. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Avgiftsbelagda vägar utesluts vid beräkningen av rutten. Även kartmaterialet vid leveransen av apparaten befinner sig i ett aktuellt tillstånd, kan vi inte garantera att verkligen alla avgiftsbelagda vägar är medtagna där. Anpassa bild I denna undermeny anpassar Du bilden på Ditt navigatinssystems pekskärm till Dina persnliga behv. Följande ptiner står här till förfgande: Kartan visas i läget Smart i en tvådimensinell bild ch visas berende på kartmått mt nrr eller i färdriktning. Det betyder: Vid hög zming (stark förstring av kartan) visas kartan i färdriktning ch underlättar på så vis en mgivningsrelaterad rientering. Vid låg zming (minimal förstring av kartan) vrids kartan autmatiskt så att den pekar mt nrr. Detta läge ger en bättre översikt ch förhindrar att länder eller reginer visas upp ch ner. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Kartan visas alltid i läget nrmal på den bild sm Du valt via kmpass-symblen i kartbilden (se även Starta ch visa måledning): avsett vilken zming sm används kann det hända att reginen eller landet där du färdas just nu visas upp ch ner i bildläget Karta i färdriktning på skärmen. Kartans design anpassas berende av aktuell tid autmatiskt till dagsljus eller mörker (förinställning). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptiner: Kartan visas i en design sm är ptimerad för dagsvisning. Kartan visas i en design sm är ptimerad för nattvisning. Förinställningarna för dags- ch nattvisning kan anpassas i menyn Skärminställningar > Ställ in ljusstyrkan (se Skärminstallningar) i de grundläggande inställningarna för drift enligt behv. All tidsinfrmatin inm navigatinsprgramvaran visas i ett 24-timmats-frmat (förinställning). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: 27

32 Anpassning av inställningar All tidsinfrmatin inm navigatinsprgramvaran visas i ett 12-timmars-frmat (AM / PM). Under en manöver visas frtsatt kartan. Manöverpilen visas i förminskad strlek på kartan. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptiner: Under en manöver skiftar bilden dynamiskt från kart- till pilbild. Efter manövern återvänder översikten till kartbilden. Med ptinen Pil ch karta arbetar skärmen i läget Split-Screen: Här visas pil- ch kartbilden parallelt. Därutöver har Du tillgång till de första kmmandnen i quickmenyn (endast i bildfrmatet 480 x 272 pixel stående frmat). Vid aktiverad aut-zmningsfunktin förstras aktuell kartbild till ett medelläge m en manöver måste genmföras (förinställning). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Aktuell kartbild förstras till ett högt zmningsläge. Aktuell kartbild förstras till ett lågt zmningsläge. Anpassa TMC-sändarinställning I denna undermeny kan Du installera mttagning av TMC-trafikinfrmatin. Observera TMC är en digital radidatatjänst sm överför meddelanden m trafikstörningar via radidatasystemet (RDS) ch sm kan tlkas av Din navigatinsapparat. TMC använder sig av plisens, trafikstckningstjänstens datameddelanden ch av meddelanden från andra källr sm står till förfgande. TMC(pr)signalens mttagningskvalitet visas via statusmeddelandet kartbildens övre kant. vid Om Ditt navigatinssystem är utrustat för mttagning av TMC-meddelanden kan Du via kmmandna i det undre mrådet välja följande ptiner: Navigatinsapparaten söker autmatiskt efter en sändare. Om mttagningskvaliteten försämras söker den autmatiskt efter en ny sändare (förinställning). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Vid en manuell sändarsökning kan Du ställa in en TMC-sändare fast via kmmandna ch. Vid en försämring av mttagningskvalitet söker apparaten inte efter en ny sändare. Observera Kmmandnen ch visas endast när Du manuellt söker TMC-sändaren. Apparaten beräknar med hjälp av föreliggande TMC-infrmatiner en autmatisk 28

33 Anpassning av inställningar förbifartsled runt en trafikstckning (se även Anpassa ruttptiner). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptiner: Förbifartsleden runt trafikstckningen baserad på TMC-infrmatiner är inte aktiverad. Vid en manuellt inställd förbifartsled runt en trafikstckning infrmeras Du endast via en varningssymbl i kartbilden m de trafikstörningar sm har fastställts via TMC. Vid behv kan Du i efterhand installera den kmmersiella tjänsten V-Trafic. I detta fall står även trafikmeddelanden för Frankrike till förfgande. Anpassa prgraminställningar I denna undermeny anpassar Du användningsspecifika inställningar. Navigatinsprgramvarans menyspråk förinställs via val av den installatinsfil sm är specifik för staten respektive genm val av språk under installatinen. Om flera språk är förinställda i Din navigatinsapparat kan Du välja ett annat språk genm att vidröra önskad uppgift i den här visade urvalslistan. En installatin i efterhand av andra språk är möjlig via valet av landesspecifika installatinsfiler i GPal Assistant (se Installatin av GPal -assistantprgramvara). Navigatinsprgramvarans tidzn är i leveranstillståndet förinställd på GMT+1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 timme). Denna inställning mtsvarar tidsznen Amsterdam, Berlin, Rm. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptiner: Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time. Denna inställning mtsvarar tidsznen Edinburgh, Lissabn, Lndn. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 2 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Aten, Istanbul, Minsk. Tidsznen ställs in för Greenwich Mean Time plus 2 timmar. Denna inställning mtsvarar tidsznen Helsingfrs, Kiew, Riga, Sfia. Den infrmatin sm förekmmer i kartmaterialet för respektive sträckavsnitt gällande maxhastighet visas inte på skärmen ch dkumenteras inte heller med en akustisk varningssignal vid överskridande (förinställning: Visa ej). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Visa utan varning Den maxhastighet sm har registrerats för detta sträckavsnitt visas på kartan, Ditt navigatinssystem matar dck inte ut någn akustisk varningssignal vid ett överskridande. Varning vii överskridande av 5 km/h (alternativinställningar: 10/15/20/25/30 km/h) 29

34 Anpassning av inställningar Den maxhastighet sm har registrerats för detta sträckavsnitt visas på kartan. Dessutm matar Ditt navigatinssystem ut en akustisk varningssignal m Du överskrider den högsta tillåtna hastigheten med valt antal kilmeterr. En alfanumerisk inmatning (t. ex. av namn på stater, rter ch gatr) görs via knappsatsen med en alfabetiskt rdnad standardlayut av knappsatsen. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptiner: Knappsatsens placering kpplas m till QWERTZ-layuten (Tyska) för knappsatser, sm har tagits fram för skrivmaskins- ch datrknappsatser ch sm har inrättats för det tysktalande mrådet samt för Plen, Tjeckien ch Ryssland. Knappsatsens placering kpplas m till QWERTY-layuten (Engelska) för knappsatser, sm har tagits fram för skrivmaskins- ch datrknappsatser ch sm har inrättats för det engelsktalande mrådet, Skandinavien, Italien, Turkiet, Grekland, Prtugal ch Hlland.. Knappsatsens placering kpplas m till AZERTY-layuten (Franska) för knappsatser, sm har tagits fram för skrivmaskins- ch datrknappsatser ch sm har inrättats för fransktalande länder. Den sträcka sm Du har kört eller gått sparas inte sm GPS-spår i Din navigatinsapparat (förinställning Spela in GPS-spår: Deaktiverad). Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Om Du har valt Spela in GPS-spår: aktiverad, registreras aktuell rutt från ch med nu. Registreringen stppas m Du återställer infrmatinen i bilden Tripinf (se Tripinf) eller m Du väljer ptinen Spela in GPS-spår: Deaktiverad. Här visas alternativen för det för tillfället aktiva kartmaterialet. Om Du har installerat ytterligare kartmaterial på navigatinssystemet kan Du välja alternativa karter här. Med detta kmmand visar du infrmatin m tillverkare ch versin till det installerade kartmaterialet. Knfigurera specialmål I denna undermeny inrättar Du bilder av specialmål i kartbilden. Knappa in önskad pst i listan. Följande ptiner står här till förfgande: Om Du väljer ptinen Visa karta: ja visas det särskilda målet på kartan. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Om Du väljer ptinen Visa karta: nej visas det särskilda målet inte på kartan. Om Du väljer ptinen Meddelande: ja meddelas Du ackustiskt m det särskilda målet. Sm alternativ till denna förinställning kan Du välja följande ptin: Om Du väljer ptinen Meddelande: nej meddelas Du inte m det särskilda målet. 30

35 Anpassning av inställningar Observera att det eventuellt inte är tillåtet att använda sk. radarvarnare. Innan Du använder radarvarnaren bör Du infrmera Dig m lagstiftningen. Om det inte år tillåtet att använda radarvarnare får Du ej använda denna funktin. Observera Observera att denna funktin endast fungerar berende på versinen av prgramvaran sm använs ch därför eventuellt inte visas. Anpassa apparatinställningar De inställningar sm visas här är identiska med de grundläggande inställningarna för driften, sm beskrivs i Grundläggande inställningar för drift beschrieben wurden. Anpassa Quickmeny-inställningar Quickmeny står till Ditt förfgande via kmmandt i nere till höger i kartbilden ch möjliggör direkt åtkmst av funktiner sm Du annars endast når via menyn. Så kan du t.ex. ge ett Quickmenykmmand ptinen Stad: Om Du rör vid kmmandt så hppar den i framtiden direkt till inmatning av rt i bilden Ange nytt mål. Ett annat Quickmenykmmand kann du samrdna med extraanvändningen MP3 Player för att direkt ha tillgång till den. Så här kan du knfigurera upp till 6 funktiner sm du fta behöver ch snabbt vill använda via Quickmenykmmandt. 31

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5

Handbok för programvaran. GoPal Navigator Version 5 Handbk för prgramvaran GPal Navigatr Versin 5 GPal Navigatr Versin 5 Innehållsförteckning KAPITEL 1: INTRODUKTION... 1 Välkmsthälsning... 1 Innehåll i CDn / DVDn... 1 Systemförutsättningar... 3 Knventiner

Läs mer

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7

HUND GPS 2007. BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 INNEHÅLL 1 1. ALLMÄNT 3 2. INSTALLATION 4 3. BÖRJA ANVÄNDA HUND-GPS 7 INNEHÅLL INNEHÅLL 1 HUND GPS 2007 BRUKSANVISNING HUND-GPS 2007 Series 60 v1.00 5.10.2006 Cpyright 2006 Pinter Slutins Ltd Pinter Slutins äger upphvsrätten till denna manual ch den applikatin sm beskrivs

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM...

INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... Entré Innehållsförteckning INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete... - 3 - KASSATERMINALEN... - 4 - Första inlggningen... - 4 - Kassaterminalen beskrivning av arbetsytan... - 5 - Funktiner

Läs mer

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare

ArkivDigital. - svensk släktforskning i färg. Av släktforskare För släktforskare ArkivDigital - svensk släktfrskning i färg Av släktfrskare För släktfrskare Arkiv Digital har tillkmmit för att förverkliga en släktfrskares dröm m att kunna läsa arkivmaterial på sin datr, sm m han hade

Läs mer

Innehållsförteckning Entré Butikssystem

Innehållsförteckning Entré Butikssystem Hantverksdata Entré Innehållsförteckning Entré Butikssystem INLEDNING ENTRÉ BUTIKSSYSTEM... - 2 - Förberedande arbete...- 3 - Kassaterminalen...- 4 - Första inlggningen...- 4 - Kassaterminalen beskrivning

Läs mer

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor

En kom i gång manual till SPF:s hemsidor En km i gång manual till SPF:s hemsidr Inlggning Meny (navigatinsträdet) Vad skall finnas på hemsidan Standarduppgifter [Startsidan, Om föreningen, Styrelsen, Kntakt, Bli medlem] Tilläggs/valfria uppgifter

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2 Dessa licensvillkr utgör ett avtal ( avtal ) mellan Micrsft Crpratin (eller berende på var du br, ett av dess kncernblag) ch dig.

Läs mer

MaxSea TimeZero. Snabbguide

MaxSea TimeZero. Snabbguide MaxSea TimeZer Snabbguide MaxSea Time Zer Installatin VIKTIGT TILLSE ATT INGA ENHETER ÄR ANSLUTNA TILL PARALLELLPORTEN (MODEM, AUTOPILOT, ETC ). DESSA ENHETER KAN ANSLUTAS IGEN EFTER ATT MAXSEA HAR STARTATS

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot 100

Mobile Navigation TravelPilot 100 www.blaupunkt.com Mobile Navigation TravelPilot 100 Bruks- och monteringsanvisning (Lång version) Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 8 7 2 9 10 Översikt över enheten 1 Teckenfönster

Läs mer

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet

Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Förstudie avveckling av EPi-Server för EBH-stödet Alternativ 0 Behåll befintlig funktinalitet ch design ch behåll även EPi-Server Fördelar: Man slipper den engångskstnad sm blir med alternativ 1 respektive

Läs mer

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA...

INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... Entré Innehåll INLEDNING ENTRÉ LEVERANTÖRSRESKONTRA... - 3 - Entré Leverantör & Leverantörsreskntra... - 3 - Leverantörsregistret... - 4 - Skapa/ändra leverantörer... - 4 - Kntakter... - 5 - Kategrier

Läs mer

Active Directory design Uppsala universitet

Active Directory design Uppsala universitet Benämning Utredning AD design, Uppsala universitet Ansvarig Pelle Lindé, IT-strategiska avd Nils Byström, Avd f IT ch inköp Marcus Trstenssn, Atea Skapat Senast sparat 2008-06-10 10:56 2009-03-31 15:12

Läs mer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer

Projektet redovisas i Del 1: Projektdefinition, Del 2: Begrepp, Del 3: Bakgrund, Del 4: Kartläggning, Del 5: Rapport med rekommendationer Arkiveringsrekmmendatiner Del 3: Bakgrund fi2 förvaltningsinfrmatin infrmatinsleveranser Prjektet Arkiveringsrekmmendatiner syftar till att ge en genmlysning av knsekvenser för dagens vägval vid beslut

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Innehållsförteckning 1 Installation... 2 1.1 Leveransomfattning till nya kunder... 2 1.2 Leveransomfattning till befintliga kunder... 4 1.3 Informationskategorier... 5 1.4 Maskin- och programvaruförutsättningar...

Läs mer

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning

Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3. Bruks- och monteringsanvisning Mobile Navigation TravelPilot Lucca TravelPilot Lucca MP3 Bruks- och monteringsanvisning Översikt över enheten Översikt över enheten 1 2 3 4 5 6 2 Översikt över enheten Följande knappar finns under teckenfönstret:

Läs mer

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning

DARDO PLUS PC LITE. Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system. Bruksanvisning DARDO PLUS PC LITE Övervakningsprogram för SCHNEIDER-system Bruksanvisning Innehållsförteckning Förord... 1 Bruksanvisningen... 1 Vem den riktar sig till...1 Manualens betydelse...1 Förvaring av manualen...1

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection

Accidental Damage Protection och Accidental Damage with Theft Protection Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage with Theft Prtectin Försäkringsvillkr Översikt Detta dkument innehåller infrmatin m två lika försäkringar: Accidental Damage Prtectin ch Accidental Damage

Läs mer

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28

E-CAMPUS. Webb & Servicecenter MITTUNIVERSITETET. Kommunikation Organisation - Implementering. Slutrapport Fas 1 2013-10-28 E-CAMPUS Webb & Servicecenter Kmmunikatin Organisatin - Implementering MITTUNIVERSITETET MITTUNIVERSITETET Slutrapprt Fas 1 1 2013-10-28 Innehåll Inledning... 3 Prjektplan E-Campus del 2... 5 Prjektgrupp...

Läs mer

Tävlingsdatabasen (TDB)

Tävlingsdatabasen (TDB) Tävlingsdatabasen (TDB) Anvisningar för distrikt ch klubbar sm arbetar med tävlingsdatabasen (TDB) Prpsitinen Viktiga datum ch tidpunkter är när tävlingen öppnas för internetanmälan, när ev. efteranmälning

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

Version 1.3. November 2006

Version 1.3. November 2006 Version 1.3 November 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Med ensamrätt. ROUTE 66 och ROUTE 66-logon är registrerade varumärken. Data copyright NAVTEQ B.V. VIKTIG ANMÄRKNING: Ingen del av detta dokument

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

SchoolSoft 2015-05-05

SchoolSoft 2015-05-05 SchlSft 2015-05-05 Arkivering Nytt läsår Schemasystem: TimeEdit Nedan följer en lista på vad sm bör göras i SchlSft mellan två läsår. Berende på sklans sätt att arbeta kan det finnas mindre avvikelser

Läs mer

INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN

INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN INFORMATION TILL BRUKSANVISNINGEN Ha alltid den här bruksanvisningen till hands i närheten av din bärbara dator. Ta väl vara på förpackning och bruksanvisning så att du vid en eventuell försäljning kan

Läs mer

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25

Bruksanvisning. Oyster IV. Digital & Digital CI Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Bruksanvisning Oyster IV Digital & Digital "CI" Upplaga: september 2005 Software Version T1.25 Särskilda hänvisningar För att undvika brandfara och skador på apparaten måste mottagaren skyddas mot regn

Läs mer

Utgåva: Varumärken OBS!

Utgåva: Varumärken OBS! Användarhandbok Utgåva: R00 Varumärken Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. OBS! Informationen i denna handbok kan komma att ändras utan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Licensavtal...4 Nyheter...5 Följande nyheter finns i programmet:...5 Snabbmanual...6 Välj layout och fyll i text...6 Utskrift...6 Spara skylten...6 Öppna skylt...6

Läs mer