Ärende. Information. Information från arbetsgivaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärende. Information. Information från arbetsgivaren"

Transkript

1 Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå Närvarande: Åsa Israelsson, Helene From, Vision, Lilliann Carlsten, Kommunal, Annika Bäckström, Lärarförbundet, Eva Åkerlund, sekreterare från arbetsgivaren Åsa meddelar att socialnämnden har godkänt bokslutet för En förenklad version kommer att publiceras på Insidan. Invånardialoger: Under våren bjuder socialnämnden och Stöd och service in till dialog om teknik som ett stöd vid olika funktionsnedsättningar. Vi vill höra vilka tankar och möjligheter medborgaren ser kring att nå en ökad självständighet, delaktighet och valmöjlighet i livet med hjälp av teknik. Tid och plats: 28 februari Stadshuset, Skellefteå, lokal E4, kl mars Tisdagsklubben, Kanalgatan 51, Skellefteå, kl mars Emilsalen, Burträsk, kl mars Föreningarnas hus/mötesplats Castor, Skellefteå, kl april Stadshuset, Skellefteå, lokal E4, kl Rekryteringar inom avdelningschefens område 15 personer har hittills sökt tjänsten verksamhetschef personlig assistans. Tiden gick ut vecka 9. Målsättningen är att rekryteringen ska vara klar första veckan i april. Annika Sjöström, SLK, Åsa, Margareta Carlborg och Lilliann Carlsten utgör rekryteringsgrupp. Kommande rekrytering är ett vikariat för Madelene Anefur Marklund som kommer att vara föräldraledig 6 månader under hösten. Övriga rekryteringar av chefer och tjänstemän Boende/daglig verksamhet Jessica Lundberg börjar 1/5 och ersätter Elly Viklund (område väst), som går i pension i samband med semestern. Kalle Jakobsson börjar 1/4 och ersätter Lena Marklund (område syd), som går i pension 1/5 Nina Wangehall börjar 20/3 och ersätter Lina Larsson (område öst), som ska vara tjänstledig en längre tid. Erika Svanborg Ekström är numera tillsvidareanställd (tidigare vik för Madelene Leonardsson)

2 Madelene Leonardsson slutar hos oss och börjar som boendechef inom ÄO från 20/3. Personlig assistans Jenny Åström börjar 1/3, ersätter Maja Ehnmark som slutar 1/4 Anna Olsson kommer att börja som chef inom personlig assistans 1/4, ersätter så småningom Annevi Edvall som går i pension i november Socialpsykiatrin Maja Ljung började som chef på område 5 16/1 Kristina Odström börjar 8/5, tar över område 2 Malin Bergqvist börjar på deltid under mars, tar över område 10 och ytterligare en rekrytering av boendechef pågår Verksamhetsstöd Anna Forsberg är tillsvidareanställd som kompetensutvecklare Berit Norén kommer tillbaka i mars från 6 månaders vikariat på samhällsbyggnadskontoret Elisabet Johansson arbetar 50 % i 6 månader med kompetensinventering. Kompetensinventeringen kommer att gå till så att varje chef lämnar skriftlig information till sin personal om vilka betyg/intyg som ska lämnas in. Kommunal påminner arbetsgivaren om att också kontakta föräldralediga och sjukskrivna för inlämning av betyg. Lärarförbundet frågar om skälet till kompetensinventeringen. Åsa svarar att målsättningen med kompetensinventeringen är att skapa en tydlig bild av hur många som har grundutbildning samt vilka övriga formella utbildningar man har kring funktionsnedsättningar och metoder inom området, att i förlängningen skapa tydligare utbildningskrav/kompetenskrav som bidrar till att vi kan göra bra rekryteringar samt lokalt, regionalt och nationellt påverka innehållet i utbildningar och att skapa en tydlig yrkesidentitet och yrkesstolthet som gör att medarbetare vill bli kvar i yrket och som ökar attraktionskraften hos framtida medarbetare. Vad beträffar rekryteringen av chefer kommenterar Kommunal informationen med att man i några fall inte getts tillfälle att medverka fullt ut i rekryteringsprocessen. Lärarförbundet frågar vem som kommer att arbeta vidare med pedagogernas roll inom daglig verksamhet, nu när Berit kommer tillbaka. Under Berits tjänstledighet har arbetsuppgiften legat på Madelene. Åsa hänvisar frågan till verksamhetsstöd.

3 Förändrad organisation boende/daglig verksamhet/korttids Inger Engström tar över som verksamhetschef för boende område öst från 1/3, men behåller personlig assistans till dess rekrytering av hennes efterträdare är klar och personen är inskolad. Då tar Inger också över område syd och korttidsvistelse. Indelningen ser då ut som följer: Lena Sjölin, boende område väst, hela daglig verksamhet och korttidstillsyn (Fritids Balder). Inger Engström, Boende område syd, öst och korttidsverksamheterna Ekonomi Viktiga resultat januari: Vi tror i detta tidiga skede på ett ekonomiskt nollresultat 2017 för avdelningen. Störst osäkerhet finns inom personlig assistans och boende/daglig. Inom personlig assistans handlar det om osäkerhet kring om personer med beslut i avvaktan på FK, här finns risk att kostnaderna blir högre än förväntat om FK inte fattar de bifall som vi räknat med i budget. Inom boende/daglig är det en osäkerhet kring om omställningarna på korttids ger den ekonomiska besparing som vi har räknat med. Att övriga kostnader går + 6 mnkr i fyrfältaren beror på försenade debiteringar av hyror och är inget verkligt överskott. Det kommer att utjämnas i februari. Ej godkänt resultat GP. Endast 77 % av brukarna har en aktuell GP. Detta är långt ifrån målvärdet på 90 %. Övertidskostnader fortfarande väldigt höga, ända sedan sommaren har det varit ca 1/3 högre övertidskostnader jämfört med första halvan av Vi tror att de främsta orsakerna är övergången till fast schemaplanering samt en stor omsättning av chefer under 2016, vilket gett kortsiktiga omställningsproblem. Effekterna av just dessa faktorer behöver dock inte nödvändigtvis vara långvariga då vi redan hade en negativ trend på övertid med periodplanerade scheman. Höga kostnader för övertalighet inom personlig assistans. Flera ärenden har avlidit eller avslutats under december och januari och det medför stora kostnader för tillgänglig tid under första kvartalet, dock så bör största delen av omplaceringarna var slutförda och definitiva i mars. Inte förrän om ungefär en vecka får vi tillgång till personalstatistik för januari, exempelvis sjukfrånvaro. I diskussionen som följer poängterar Kommunal att övertalig personal i första hand bör nyttjas inom Stöd och service istället för att lånas ut till andra verksamheter. Vision menar att bemanningen senaste tiden gjort ett mycket bra jobb med att få ut övertaliga i arbete.

4 Arbetsmiljö Det är fortfarande ansträngd inomhusmiljö i polishuset, i synnerhet på plan 4 och 6, och situationen är inte hållbar. Möten om inomhusmiljön hålls löpande med support och lokaler och lokalstrategen. Samverkansgruppen noterar informationen. från facken Annika meddelar att Lärarförbundets arbete med genomgång av pedagogernas arbetsroll/arbetsområde pågår. Frågan ska samverkas på verksamhetsnivå 30 mars. Lilliann berättar om förestående förändringar på olika poster inom Kommunal. Lilliann har lämnat uppdraget som ordförande för omsorgsklubben och har nu ett som uppdrag som arbetsmiljösamordnare/ huvudskyddsombud för områdena Stöd och service och äldreomsorgen. Lilliann kommer också att stå kvar som ombud för en del av medlemmarna inom socialpsykiatrin. Kommunal återkommer med uppgift om övriga förtroendevalda när lokalavdelningen haft sitt årsmöte. Frågor och synpunkter från medlemmarna på fast schema har klingat av, dock finns det i några enstaka fall fortfarande ett motstånd. För Visions del är inomhusmiljön en aktuell fråga, men också organisationsförändringen. Helen säger att man är mån om att det goda klimatet kolleger emellan ska bibehållas i den nya organisationen. Samverkansgruppen noterar informationen. Verksamhetsplan avdelningens aktiviteter Åsa meddelar att avdelningens verksamhetsplan finns på Stöd och service organisationsyta. Där finns också avdelningens årshjul, och Åsa uppmanar till att använda årshjulet som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet. Samverkansgruppen noterar informationen.

5 Uppföljning av beslut om stöd i ordinärt boende Kommunal anför att det finns en oro för att vissa personer som fått tidigare beslut om gruppbostad/servicebostad omprövade till stöd i ordinärt boende har fått den insatsen för tidigt, och att det finns en risk för att personerna börjar må sämre med mindre stöd. Åsa svarar att ingen generell uppföljning är planerad. Det finns också dubbla beslut (d.v.s. att det tidigare beslutet fortfarande är öppet) för att öka tryggheten under fasen att byta insats. Det är viktigt att arbeta med genomförandeplaner, med visionen i fokus och bra överföringar mellan olika typer av insatser. När personal uppmärksammar att stödet inte matchar brukarens behov, ta kontakt med beslutshandläggare för dialog. Förhandlingsordningen Kommunal undrar i vilken omfattning arbetsgivare och arbetstagare fått info om den lokala förhandlingsordning mellan Skellefteå kommun och Kommunal som gäller för Åsa svarar att hon inte fått information och troligtvis inte heller verksamhets- och enhetschefer. Åsa uppmanar Kommunal att ta upp frågan i samverkan på förvaltningsnivå. Flytthjälp Kommunal frågar var i boendehandledarnas profession det står att man ska utföra flytthjälp, d.v.s. både packa och packa upp till brukare. I det aktuella fallet finns en viss risk att boendehandledarna blir falskt polisanmälda för t.ex. stöld. IFO bör vara behjälpliga med dessa beställningar via flyttfirma. Åsa svarar att det kan bli aktuellt när det gäller multisjuka personer med komplex problematik, och som har stora behov av individuella lösningar och in-

6 satser mellan olika verksamheter. Gruppen är relativt liten men resurskrävande. Det är viktigt att det finns en bra samplanering kring syfte och mål med uppgiften. Uppföljning av anmälningar enligt Lex Sarah De fackliga organisationerna har tidigare väckt frågan på förvaltningsnivå, att man önskar en uppföljning av rapporter som lämnats in enligt Lex Sarah under Vid dagens sammanträde presenteras sammanställning över nio rapporter med stöd av Lex Sarah som rör händelser inom Stöd och service verksamhetsområde. Fyra av de nio rapporterna har inte handlat om brister i den egna verksamheten Tre av nio rapporter har handlat om personalens agerande Två av nio rapporter handlar om brukare som agerat mot sig själva eller mot andra En av nio rapporter handlar om en anhörig som främst trakasserat anställd personal Summering och analys Kriterierna för att något ska rapporteras och utredas enligt Lex Sarah är följande: 1. Missförhållandet ska ha inträffat i den egna verksamheten 2. Missförhållandet ska beröra någon som får eller kan komma i fråga för insatser om den egna verksamheten 3. Någon inom den egna verksamheten ska ha utfört handlingar, eller genom försummelse eller av annat skäl underlåtit att utföra handlingar som 4. ska ha inneburit en risk för den enskildas liv, säkerhet eller fysiska och psykiska hälsa. 5. Det inträffade ska vara en påtaglig risk för ett missförhållande. Syftet med utredningarna enligt Lex Sarah är att finna bristande rutiner och förhållningssätt i verksamheterna som kan förbättras. Fyra rapporter uppfyller tydligt kriterierna för att utredas enligt Lex Sarah enligt de fem kriterierna, trots att det till viss del är otydligt om personalen har agerat eller underlåtit att göra något. Tre rapporter har i huvudsak handlat om brister inom hälso- och sjukvård som blivit uppmärksammade och utredda av ansvarig medicinsk sjuksköterska. En handlar mest om en konflikt mellan personal och en anhörig, och rör inte lika tydligt den brukare som får insatser inom den egna verksamheten. Man kan summerat säga att rapporterna inte tydligt varit rapporter som ska utredas inom Lex Sarah. Förklaringen till detta kan vara en kompetensbrist. Två förslag för förbättrat kvalitetsarbete

7 Två av nio rapporter har utifrån detta resulterat till ett förbättrat kvalitetsarbete. Den ena rapporten har resulterat till en ny rutin och beskrivning av hur samarbetet ska fungera vid kartläggningsinsatser som kommer att vara klart i augusti Den andra rapporten som lett till ett förbättrat kvalitetsarbete är att boendechefer på sin mötesyta på Insidan har lättare tillgång till information om vad som gäller vid samordnade planeringar och vårdplaneringar, för att lättare identifiera ansvarsfördelningen mellan dem och hälso- och sjukvården. Åsa påminner om att Lex Sarah webbutbildning finns med i utbildningsplanen för Förutom Lex Sarah informerar Åsa kort om IVO:s nationella tillsynsrapport 2016 som visar på sex förbättringsområden Vården och omsorgen kan vara svårtillgänglig och rättsosäker Kompetensförsörjning är fortfarande en stor utmaning Alla har ansvar men ingen tar helhetsansvar Vården och omsorgen är inte alltid jämlik Det återstår utmaningar för individ- och familjeomsorgen Lärandet kan förbättras inom hälso- och sjukvården Det finns verksamheter som utnyttjar välfärdssystemet Samverkansgruppen noterar informationen Samverkan om viktigare förändringar Arbetsgivaren och facken har ett gemensamt ansvar att se till att t.ex. omorganisationer och andra viktigare förändringar samverkas på respektive samverkansnivå. Vidare meddelar Åsa att Stöd och service ledningsgrupp dessvärre hittills brustit i att samverka viktiga förändringar som berör brukare med brukarorganisationer som RÅFF (Rådet för funktionshinderfrågor) och Funkis. Ledningsgruppen kommer hädanefter att vara uppmärksam på när en förändring ska samverkas med brukarorganisationer. Samverkansgruppen noterar informationen Vid protokollet Eva Åkerlund

Samverkansgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Samverkansgruppen noterar informationen. Information från verksamheterna och facken

Samverkansgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Samverkansgruppen noterar informationen. Information från verksamheterna och facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-01 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Peder Hansson, punkt 1 och 2, Lena Sjölin, Inger Engström, Anne Andersson, Kommunal, Anna Janzén,

Läs mer

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETERNA vad händer i veckan

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETERNA vad händer i veckan PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-03-28 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund,

Läs mer

Information om bemanningsprocessen och avtal om modell för schemaläggning

Information om bemanningsprocessen och avtal om modell för schemaläggning PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-02-06 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson,

Läs mer

Erbjudande från kommunledningskontoret om att delta i internationella projektet Erasmus

Erbjudande från kommunledningskontoret om att delta i internationella projektet Erasmus PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-08-16 Närvarande: Cecilia Andersson, Christina Kvarnström, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Maud Berggren, Nina Olausson, Åsa Israelsson Berit

Läs mer

Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-12-07 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson,

Läs mer

Information från verksamheterna och facken Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi. Åsa informerar från senaste ledningsträffen

Information från verksamheterna och facken Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi. Åsa informerar från senaste ledningsträffen Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-06-15 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Lena Sjölin, Annika Bäckström, Lärarförbundet, Lillian Carlstén, Kommunal, Therese Classon,

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Förändrad sammansättning av ledningsgruppen från 1 oktober 2016

Förändrad sammansättning av ledningsgruppen från 1 oktober 2016 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-09-28 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund

Läs mer

Ärende. Information. Ärende. Information. Föregående protokoll

Ärende. Information. Ärende. Information. Föregående protokoll Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-08-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Ann Lindgren, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Anna Janzén,

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-05-16 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Sture Veräjä, Anna Janzén,

Läs mer

Välkomna till Dialogforum. Stockholm 5 april 2017

Välkomna till Dialogforum. Stockholm 5 april 2017 Välkomna till Dialogforum Stockholm 5 april 2017 Program 13.00 13.45 Välkommen till dialogforum! Vad har hänt sedan sist? Generaldirektör Gunilla Hult Backlund hälsar välkommen och berättar vad som har

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26 Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26 Närvarande: Åsa Israelsson, Inger Engström, Christina Kvarnström, Peder Hansson, Sture Veräjä, Madelene Anefur Marklund, Therese Classon, Kommunal,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll (4 november) Beslut fattades om annons på Funktionshinderdagen som inträffar den 3 december, Åsa ansvarar för genomförandet.

Läs mer

Erik Jansen deltar i ärende 1-3, Katrin Dahlgren, hemtjänstchef ÄO deltar i ärende 4.

Erik Jansen deltar i ärende 1-3, Katrin Dahlgren, hemtjänstchef ÄO deltar i ärende 4. PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-11-23 Närvarande: Ann Lindgren, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Christina Kvarnström

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Ärende. Information. Tillbaka till jobbet arbete kring långtidssjukskrivna

Ärende. Information. Tillbaka till jobbet arbete kring långtidssjukskrivna Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-10-26 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Madelene Anefur Marklund, Jan Andersson, PUE, Helene From, Vision, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Information. Information från verksamheterna och Samtliga facken

Information. Information från verksamheterna och Samtliga facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-04-19 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Sture Veräjä, Anna Janzén,

Läs mer

Information. Information. Föregående protokoll. Samverkansgruppen går igenom föregående protokoll. Medarbetare Medborgare.

Information. Information. Föregående protokoll. Samverkansgruppen går igenom föregående protokoll. Medarbetare Medborgare. Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-05-18 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Inger Engström, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Ärende Information från arbetsgivaren om verksamheten Information. Allmänt. Personalläget. Ekonomi. Arbetsmiljö

Ärende Information från arbetsgivaren om verksamheten Information. Allmänt. Personalläget. Ekonomi. Arbetsmiljö Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2017-05-17 Närvarande: Åsa Israelsson, Cecilia Einarsdotter Larsson, Vision, Anne Andersson, Kommunal, Vibeke Nordström, SACO, Stefan Persson, Lärarförbundet,

Läs mer

Information från verksamheterna och facken

Information från verksamheterna och facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-04-20 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Peder Hansson, Inger Engström, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, Erik Jansen, SACO, Lilliann Carlstén,

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Överföringen mellan resursavdelningen och Stöd och service. Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi

Överföringen mellan resursavdelningen och Stöd och service. Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-11-23 Närvarande: Annica Bäckström lärarförbundet, Ann Anderson Kommunal, Lilian Carlstedt Kommunal, Stefan Persson Lärarförbundet huvudskyddsonbud,

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014. Min chef har gett en tydlig motivering till min lön.

Medarbetarundersökning 2014. Min chef har gett en tydlig motivering till min lön. Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-02-23 Närvarande: Åsa Israelsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, PUE, Anna Janzén, Vision, Annika Bäckström, Lärarförbundet,

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Eric Vahlberg. Anita Olsson. Bengt Friberg. Eric Vahlberg

Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef. Eric Vahlberg. Anita Olsson. Bengt Friberg. Eric Vahlberg Protokoll 1 (12) Plats och tid: Rådsrummet, Guldsmeden, Hudiksvall, kl. 13.15-14.30 För arbetsgivaren: Bengt Friberg, kommunchef Maria Larsson, personalchef För arbetstagaren: Björn Brolund, Lärarnas Riksförbund,

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH

RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH RIKTLINJER FÖR RAPPORTERING ENLIGT LEX SARAH Beslutsdatum: 2015-10-27 Beslutande: Socialnämnden Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Upprättad av: Per Wilkenson, kvalitetsutvecklare

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Handläggare Per-Ola Hedberg Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden Lex Sarah Socialnämnden (kommunstyrelsen i Töreboda) ska enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS ansvara för att de som

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS

LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS LEX SARAH RIKTLINJE GÄLLANDE LEX SARAH ENLIGT SOL OCH LSS KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Ledningsstaben Ansvarig: Vård- och omsorgsförvaltningen, socialt ansvarig samordnare Gäller fr o m: 2015-06-24 Uppdateras

Läs mer

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling

Kristina Söderborg. Utredare Avdelningen för analys och utveckling Kristina Söderborg Utredare Avdelningen för analys och utveckling En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 3 juni 2015, kl 09.30 12.00 Plats: Trådgården, Psykiatristaben Varberg Närvarande: Ove Larsson Ordförande Ann-Sophie

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid ANK Sammanträdesrum kl. 13:15-16:00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV) (2:e

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-04-11 Närvarande: Berit Norén (ärende 1 3), Christina Kvarnström, Erik Jansen, Erika Hansson, Fredrik Nilsson (ärende 1-7), Inger Engström, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se

Rapport. Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS. www.ljungby.se www.ljungby.se Rapport Öppna jämförelser stöd till personer med funktionsnedsättning LSS Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Redovisad för socialnämnden 2013-01-23 Bakgrund Syftet med öppna

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling

PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling PROTOKOLL 2014-04-24 Central samverkansgrupp Cura Individutveckling Närvarande: Lena Karlsson, Kommunal Nina Brorsson, Kommunal Alexander Ingemansson, Kommunal Gunnar Torell, Lärarförbundet Anna Pfeifer,

Läs mer

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah

Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Rutin för rapport och anmälan enl. Lex Sarah Syfte Rutinen skall leda till att rapporter och anmälningar görs korrekt enligt SOSFS 2011:5. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar för att; det finns ett upprättat

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-12-14 2 SN 150 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Gåva - Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Socialnämnden 2011-12-14

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

Föregående protokoll. Ledningsgruppen går igenom föregående protokoll, dels från 24 februari och dels från 4 mars.

Föregående protokoll. Ledningsgruppen går igenom föregående protokoll, dels från 24 februari och dels från 4 mars. PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-03-09 Närvarande: Berit Norén, Christina Kvarnström, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Magnus Strömqvist, Peder Hansson, Åsa Israelsson,

Läs mer

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50

Utskottet för omsorg 2015-12-01. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Hälsön, 2015-12-01 08:30-11.50 Beslutande Bertil Olsson (S) Maria Sörkvist (C) Anders Tenghede (V) Mats Överfjord (M) Leif Appelgren (M) ersätter Ulf Sjölinder

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014

Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta. Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 Lex Sarah inom äldreomsorgen i Farsta Information till stadsdelsnämndens pensionärsråd 12 maj 2014 The Capital of Scandinavia Sarah Wägnert 1997 Syftet med lex Sarah är att komma till rätta med brister

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa

Hantering av lex Sarah-ärenden aaa aaa Vård- och omsorgsförvaltningen aaa aaaa aaaa Dokumentnamn: Hantering av lex Sarah-ärenden Dnr: VOO 2017/0016 1(6) Skapad: 2013-11-06 Reviderad: 2017-01-10 Dokumenttyp: Rutin Skapad av: Kvalitetsstrateg

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun

Verksamhetsuppföljning 2007. Inom vård och omsorg. Simrishamns kommun Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning 2007 Inom vård och omsorg Simrishamns kommun ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Stenbocksgatan 24 TELEFON: 0414-81 94 00 FAX: 0414-174 17 E-POST: social@simrishamn.se

Läs mer

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012

Lex Sarah. Ulrika Ekebro 1 november 2012 Lex Sarah Ulrika Ekebro 1 november 2012 Ändringar i Lex Sarah från 1 juli 2011 14 kap 3-7 Socialtjänstlagen 24 b-f LSS Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 Lex Sarah en del av systematiskt

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för förskolenämnden. Bilagor Uppföljning av internkontroll juni 2015

Internkontrollplan 2015 för förskolenämnden. Bilagor Uppföljning av internkontroll juni 2015 Helena Larsson - bunhl01 E-post: helena.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-06-05 Dnr: 2015/90-FSN-000 Förskolenämnden Internkontrollplan 2015 för förskolenämnden Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål

Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Socialnämndens inriktningsmål/effektmål Höörs Kommuns Socialtjänst Vision Vi är den naturliga kunskapsparten inom samhällsplaneringen. Vi säkerställer en god kvalitet genom en aktiv medborgardialog och

Läs mer

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning

Informationsöverföring. kommunikation med landstinget - uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Augusti 2015 Informationsöverföring och kommunikation med landstinget - uppföljande granskning Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Tid Kl Plats Gustavslundsvägen 151 G. Närvarande:

Tid Kl Plats Gustavslundsvägen 151 G. Närvarande: Helena Aldén 508 06 032 2015-01-22 Förvaltningsgruppen Protokoll 01 Tid 2015-01-22 Kl. 14.00 16.00 Plats Närvarande: Leif Sjöholm Peter Dacke Annica Lagerqvist Anders Broberg Christina Berends Helena Aldén

Läs mer

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde

Verksamhetsplan för Bryggarens hemtjänstområde Verksamhetsplan2009-2011 för Bryggarens hemtjänstområde Reviderad 20110104 Till grund för enhetens verksamhet är Förvaltningen för omsorg och hälsas verksamhetsplan 2009-2011 Vision Vi är till för att

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Äldreomsorgens Trygghetsträd

Äldreomsorgens Trygghetsträd Äldreomsorgens Trygghetsträd EXISTENTIELL TRYGGHET PSYKISK TRYGGHET FYSISK TRYGGHET SOCIAL TRYGGHET TRYGGHETS- BEHOV Genomförandeplan Biståndsbeslut INDIVIDEN Övergripande mål 2010-2013; Att utveckla en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132

Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah. Antagen av socialnämnden Dnr: SN 2015/0132 Riktlinjer för missförhållanden enligt Lex Sarah Antagen av socialnämnden 2015-09-02 Dnr: SN 2015/0132 Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Information om rapporteringsskyldighet... 2 Anställda rapporterar

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06

Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Socialförvaltningen Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelsen 2011-05-06 Johanna Bendtsen Omsorgshandläggare Lena Thosteman Enhetschef Handläggarenheten SAMMANFATTNING Korttidsvistelsen nådde upp till samtliga

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatri (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) Mars, april 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Socialpsykiatrins verksamheter har genomförts

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-01-18 1 Plats och tid Hjernet, 2011-01-18 kl 13.00-15.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS)

RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS) RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER I BOSTAD FÖR VUXNA SAMT DAGLIG VERKSAMHET; MICA (LSS) RIKTLINJE FÖR SAMVERKAN MELLAN OLIKA YRKESKATEGORIER Styrdokument; Lagen om stöd och service till

Läs mer

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad

Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad 1 SOCIALFÖRVALTNINGEN Bilaga 16 Riktlinjer för hantering av fel och brister, samt allvarliga missförhållanden, Lex Sarah, inom socialförvaltningen, Vaxholms stad Bakgrund och syfte Människor som bor och

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-12-03 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:00 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Gunnar

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer