Medarbetarundersökning Min chef har gett en tydlig motivering till min lön.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2014. Min chef har gett en tydlig motivering till min lön."

Transkript

1 Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå Närvarande: Åsa Israelsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, PUE, Anna Janzén, Vision, Annika Bäckström, Lärarförbundet, Vibeke Nordström, SACO, Anne Andersson, Kommunal, Lilliann Carlstén, Kommunal, Lilian Bergkvist, SACO/FSA, Eva Åkerlund, sekreterare Medarbetarundersökning 2014 Åsa redovisar resultatet på avdelningsnivå av 2014 års medarbetarundersökning, och Sture visar arbetsskadestatistiken för att se om det finns kopplingar mellan anmälda skador och resultat i medarbetarundersökningen. Medarbetarundersökningen finns att läsa under rubriken Aktuellt just nu på Stöd och service organisationsyta på intranätet. Åsa visar också statistik för Lex Sarah och avvikelser inom SSF för 2014, som också är en värdemätare i sammanhanget. Stöd och service får generellt sett höga omdömen i medarbetarundersökningen, men det finns också undantag. När det gäller arbetsskadestatistiken (skada och tillbud) ligger hot och våld, och fall i topp. De områden som fått lägst omdöme i medarbetarundersökningen är: Jag är stolt över att arbeta inom Skellefteå kommun Jag rekommenderar gärna andra att söka jobb inom Skellefteå kommun Skellefteå kommun gör tillräckligt för att behålla och utveckla medarebetare På våra arbetsplatsträffar förs en dialog om vad som sker på samverkansmötena Min chef har gett en tydlig motivering till min lön. När det gäller Lex Sarah klargör Åsa att syftet inte är att hitta syndabockar utan att identifiera och undanröja systemfel. Lex Sarah får inte heller ersätta dialog mellan människor. Lex Sarah är en kvalitetsfråga för medborgaren. Det visions- och förändringsarbete vi står inför kräver också att förändringar genomförs på ett bra sätt. Åsa efterlyser reflektioner på punkterna och uppmanar alla att tänka på

2 varför vi är på jobbet, vem vi är till för, hur vi ser på varandra vuxenvuxen-perspektivet. Hon tycker också att vi borde ha en bild av visionen Vinst för alla, över förhållandet chef medarbetare. Kommunal menar att chef och medarbetare träffas för sällan i positiva sammanhang. Medarbetarna vill träffa sin chef oftare i vardagen. Vision säger att cheferna menar att förhållandet chef medarbetare ska bygga på tillit till varandra. Sture menar att vi i rehabiliteringsärenden har en tendens att ge ett alltför omfattande stöd som passiviserar istället för aktiverar medarbetare. Här krävs en kulturförändring, medarbetarna måste också ta egna initiativ till rörlighet. Inger frågar efter goda exempel, för det finns trots allt arbetsplatser där det fungerar bra. Hur gör man där? Hon har också exempel från privata assistansbolag, där man i bemanningen ser först och främst till kunden. Till exempel vid dubbelbemanning har man aldrig skiftbyte samtidigt utan går omlott. SACO menar att sammansättningen av brukare i en gruppbostad spelar roll för kontinuiteten i personalgruppen. Utifrån ovanstående fakta får samverkansgruppen i uppdrag av Åsa att välja ut 3-4 förbättringsområden. Dessa blir de åtgärder Stöd och service ska arbeta med i arbetsmiljöplanen kommande år. Efter diskussion har samverkansgruppen enats om att de åtgärder Stöd och service ska arbeta vidare med är (underpunkterna är förslag på aktiviteter som kommer fram under diskussionen). Förändringar genomförs på ett bra sätt Börja i tid tidplan Bemötande KASAM även för personalen, begripligt för alla oavsett vem och nivå Aktivare medarbetare Flexibilitet i var man arbetar, t.ex. boende och daglig verksamhet (Ledningsgruppen har gett utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram process för förändringsarbete) Tydligt ledarskap Chefer som är både ledare och chefer Mod

3 Aktivt medarbetarskap Mod Delaktighet betyder inte detsamma som att man får sin vilja igenom Våga vara rörlig utbildning i att skriva CV arbetsgivaren annonserar ut vikariat Arbetsrotation nytt försök? Behålla och utveckla medarbetare Se över/förändra titulaturer Samverkansgruppen beslutar att Stöd och service ska arbeta med följande punkter i arbetsmiljöplanen: Tydligt ledarskap Aktivt medarbetarskap Behålla och utveckla medarbetare, samt överlämnar till Åsa att avgöra hur Stöd och service ska arbeta vidare med punkterna. Arbetsskadestatistik 2014 Arbetsskadestatistik 2014 fördelat på nollskador (d.v.s. skada som inte föranlett frånvaro), tillbud och skada med frånvaro redovisas. Även vad som föranlett skadan eller tillbudet syns i statistiken. Som jämförelsematerial visas också kommunen som helhet och socialkontoret som helhet. Högsta antalet anmälningar för Stöd och service del är i kategorierna hot och våld, och därefter i statistiken kommer att medarbetaren fallit och skadat sig. Statistiken finns tillgänglig under rubriken Aktuellt just nu på Stöd och service organisationsyta. Samverkansgruppen noterar informationen. Sam Återkoppling kontinuerlig information Samverkansgruppen behandlade den 26 januari ett ärende från Vision som önskar kontinuerlig information när det gäller omorganisationer. Åsa meddelade att hon, under våren kommer att börja skriva någon form av månadsbrev till avdelningen.

4 Samverkansgruppen beslutade att var och en, till dagens möte, skulle fundera över vilken typ av information som är viktig att få ta del av. --- Vid dagens möte informerar arbetsgivaren om att en stående punkt " från verksamheterna" från och med nu finns på varje samverkansmöte. Kommunal vill ha tidig information om allt generellt och övergripande som berör medlemmarna. Idag kan samma information se olika ut på olika områden, varför Kommunal tycker det är viktigt att ha fakta när medlemmar hör av sig. Kommunal vill också ha informationsträffar med Lena Sjölin eftersom samverkan på enhetsnivå inte längre förekommer. Kommunal har redan idag informationsträffar med Peder Hansson och Inger Engström. Vision vill vara med tidigt i organisationsförändringar, som t.ex. resursavdelningens eventuella sammanslagning med beslutsenheten. Arbetsgivaren önskar att också de fackliga organisationerna informerar om generella frågor som de arbetar med. Samverkansgruppen noterar informationen och beslutar att den stående mötespunkten information från verksamheterna kommer att kompletteras med information från facken Återkoppling utökad representation vid samverkan De fackliga organisationerna har vid några tillfällen begärt utökad representation vid samverkansmöten. Det har varit i frågor där den fackliga företrädaren önskat ta med en sakkunnig i frågan, men det har rått viss oklarhet kring vad som gäller i de fallen. Samverkansgruppen beslutade vid sitt februarimöte att arbetsgivaren ska ta fram fakta i frågan. Vid dagens sammanträde redovisar arbetsgivaren vad Skellefteå kommuns samverkansavtal säger om utökad representation vid samverkan: De fackliga organisationerna utser arbetsplatsombud bland de anställda utifrån de verksamheter som ingår i samverkansgruppens verksamhetsområde. Vid behandling av verksamhetsfrågor kan arbetsplatsombudet begära medverkan av sakkunnig företrädare... Samverkansgruppen beslutar att när en facklig organisation önskar medverkan av sakkunnig företrädare är det fackets ansvar att kalla in

5 företrädaren. Detta ska meddelas till ledningssekreteraren i god tid före mötet. Sakkunnig företrädar deltar endast i det aktuella ärendets behandling. Medverkan av sakkunnig företrädare innebär inte utökat antal röster för den fackliga organisationen. från verksamheterna Utveckling Ekonomi Åsa Israelsson informerar om följande som rör utvecklingsenheten Metodutvecklaren tjänstledig Metodutvecklare Maria Wikström är tjänstledig 50 % sex månader för att arbeta i ett projekt som leds av Familjegården/IFO. Projektets syfte är att stärka barns rätt till sina föräldrar. Maria är sedan tidigare tjänstledig 50 % för studier. Ingen vikarie kommer att tillsättas, men allt inplanerat arbete kommer att genomföras av andra befintliga personalresurser. CDF/Utvecklingsenheten Inför bildandet av CDF görs nu en inbromsning och processgenomgång för att tydliggöra uppdrag och framtida organisation. Namnet utvecklingsenheten används och Åsa är fortfarande chef för grupperingen. Styrgruppen kommer att få ett resultat av processgenomgången v.10. Därefter tar Åsa beslut om hur vi går vidare. Lena Sjölin informerar om följande som rör boende och daglig verksamhet Resursfördelningssystemet PWC har genomfört behovsbedömning i alla gruppbostäder. Bedömningen görs på kriterierna Individnivå omvårdnadsbehov, annat stöd samt behov av fritid och kulturella aktiviteter Gruppnivå tillsynsbehov Lokal anpassning Gruppens sammanvägda behov av tillsyn Utgångspunkt från den person som har de största behoven Systemet har också fasta schabloner för vissa arbetsuppgifter för personalen, t.ex. planering och dokumentation.

6 Johan Magnusson, Nina Olausson, Cecilia Andersson och Ann Eklund har följt med PWC till gruppbostäderna för att utbilda sig till behovsbedömare. PWC återkommer med resultatet i början av mars. Då tar vi ställning till hur vi använder resultatet. Det kommer att få de konsekvenserna att några gruppbostäder får mindre resurser medan några får mer. Arbetsgivaren kommer att informera facken om vilken förändringen blir, och förhandla om det finns anledning till det. Fyrfältaren - månadsvis uppföljning Alla områden arbetar nu med uppföljning enligt fyrfältaren, en modell som innehåller områdena Produktion/(process), Kvalitet, Ekonomi och Personal. I januari har ekonomiuppföljningen tagit tid eftersom budgetsiffrorna inte funnits tillgängliga i ekonomisystemet. Semestervikarier Det är bekymmersamt att så få söker sommarjobb inom SSF och ÄO. Förhoppningsvis finns stående vikarier som inte söker via vikarieingången utan knyts upp direkt av chef. Daglig verksamhet Från och med 1 mars försvinner bad, sjukgymnastik och ridning som aktiviteter inom daglig verksamhet, och överförs till boendesidan att ansvara för. Projektarbete Det finns en otydlighet i vår process i övergången från beslut till verkställighet. Denna otydlighet får till följd att vi har en kö men samtidigt tomma platser. Christina Kvarnström ansvarar för att med hjälp av Anna Janzen se över processen som projektarbete i en utbildning Anna genomgår. Inger Engström informerar om följande som rör personlig assistans Kontinuitet är ordet för omsättningen av assistenter ska hållas på en rimlig nivå. Under 2015 kommer vi att lägga mer tid på insatsen KP 9 4, det går hand i hand med visionen för SSF. Skellefteå har låg andel av insatserna kontaktperson och ledsagning jämfört med riket i stort. Vi vill öka kvalitén på verkställigheten genom Gp planer och uppföljningar. Idag har vi 96 pågående verkställigheter 16 av dessa har GP planer. Anställning av två schemaadministratörer är klar. Ellinor Forsell Lindberg har gått ner i arbetstid och nytt HR stöd är Sture Värejä och Nina Mikaelsson. Alla chefer gick bemanningsakademin i december. Första steget i bemanningsakademin är att djupdyka och analysera

7 två chefsområden dvs. vi gör en nuläges analys hur schema och bemanning ser ut på dessa områden. Utifrån nulägesanalysen tar vi ut riktningen för det fortsatta arbetet. Under januari har vi jobbat med fyrfältaren, varje månad kommer vi att följa varje chefsområde enhetschef, verksamhetschef och ekonom. Prioriteringsordning som stöd för att nå styrkortsmålen, kontinuitet är den röda tråden. 1. Alla turer ska eftersträvas att vara lösta i schemat. 2. Önskad sysselsättningsgrad. 3. Minska andel arbetstid av timtidtids anställda (i timmar). 4. Minimera andelen delade turer. Alla nya grupper som går in i periodplanering ska ha central schemaläggare, vi utbildar inga nya schemaläggare. Schemaadministratörerna tar inte emot beställningar på personliga scheman exempelvis utifrån studier, barnen varannan vecka, problem med barnomsorg etc. Allt som kan planeras i förväg ska ingå i schemat. Ambitionen är att vi ska ha så många schemarader med 100 % sysselsättningsgrad som möjligt i varje enskilt ärende. Deltid ska sedan vara en möjlighet för den enskilda medarbetaren om det finns förutsättningar, och då inte nödvändigtvis i samma ärende eller verksamhet. Helgtjänstgöringen ska alltid vara så tät som det enskilda ärendet kräver för att minimera andelen arbetad tid av timvikarier, dock max varannan helg. Timvikarier ska i första hand användas att täcka upp luckor vid oförutsedda händelser. Bemanningsbehov vid exempelvis arbetsplatsträffar och utbildningar ska i första hand lösas inom ordinarie arbetslag, och i andra hand i kombination med andra ärenden. Samverkansgruppen noterar informationen och beslutar att från och med mars månad ska även facken lämna information om övergripande frågor i sitt pågående arbete som kan beröra Stöd och service. Återkoppling - utlåning Samverkansgruppen behandlade den 26 januari en fråga från Kommunal om utlåning. Frågan gällde bland annat hur och var man lånas ut och vad som gäller kring delegeringar vid utlåning. Lena Sjölin hade lämnat svar på kommunals fråga kring arbetsskyldighet och delegationer.

8 I diskusssionen som följde kom det också fram bland annat att den som lånas ut inte alltid känner sig välkommen, och att det därför kan finnas ett motstånd mot att lånas ut. Samverkansgruppens beslut blev att arbetsgivaren skulle ta tillbaka frågan för ytterligare beredning. Vid dagen sammanträde lämnar arbetsgivaren ett tillägg: I de fall då medarbetare inte får ett mottagande som anses professionellt och välkomnande tar medarbetaren kontakt med närmsta chef och påtalar bristerna så att de kan åtgärdas. Inger meddelar att personlig assistans snart har en riktlinje för hur utlåning ska ske, men poängterar att man aldrig kan vara hundraprocentigt säker på att det ändå inte kan inträffa mindre lyckade bokningar. Kommunal önskar att det fanns en arbetsbeskrivning klar för vilket stöd personerna i det boende man utlånas till behöver. Det skulle göra att man känner sig mer professionell än när man behöver fråga om allt. Sammantaget menar arbetsgivaren att all information om personen ska finnas dokumenterad och tillgänglig i Procapita och att i det fall man inte blir väl mottagen ska närmsta chef meddelas. Samverkansgruppen noterar informationen. Riktlinjer stöd i ordinärt boende och bostad med särskild service enl SoL Medborgare Förslag till riktlinjer har tagits fram för insatserna stöd i ordinärt boende och bostad med särskild service enligt Socialtjänstlagen. Riktlinjerna har sitt ursprung i uppdrag från socialnämnden, Syftet är bland annat att rätt person ska få rätt stöd. Riktlinjerna beskriver bland annat vad skälig levnadsnivå är för de två insatserna. Medborgare För kvinnor och män i kommunen innebär riktlinjerna ett förtydligande av vad de kan förvänta sig av de två insatserna. Verksamhet Tydliggör för verksamheten vad skälig levnadsnivå är. Ger handläggaren ett stöd vid bedömning av ansökan. Riktlinjerna ger också ett förtydligande för personal i verksamheten om vad som anses vara skälig levnadsnivå. Budget

9 Riktlinjerna ska säkerställa att den enskilde erhåller en skälig levnadsnivå samtidigt som tillgängliga resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. En förväntan är att rätt person får rätt stöd och att det ger en effekt på budgeten i form av minskade kostnader. Arbetsmaterialet presenterades i AU Vissa justeringar gjordes. Materialet ska vidare upp till SN för beslut. Kommunal anför att det är önskvärt att man till en början beslutar om lägre omfattning av SoL-insats och ökar om behovet finns, eftersom det är svårare att minska omfattningen av en redan beviljad insats om behovet minskar. Samverkansgruppen noterar informationen Arbetsplatsombudens situation Kommunal anför att ett flertal arbetsplatsombud avsagt sig sina uppdrag med motiveringen att arbetsgivaren inte ser med vänliga ögon på den fackliga rollen, och att man i vissa fall fått ett lägre lönepåslag då man "varit obekväm" men i själva verket utfört sitt uppdrag med mera. Arbetsplatsombudet är en viktig samarbetspartner för cheferna och därför vill kommunal diskutera hur relationerna ska utvecklas i framtiden. En snabb uppskattning just nu är att det är ca 10 ombud som klivit av eftersom man känner att det påverkar lönesättningen att vara facklig. Vid dagens sammanträde bemöter arbetsgivaren anförandet med att det absolut inte är acceptabelt att fackliga företrädare har sämre löneutveckling för att man i sitt uppdrag gör sig till talesperson för arbetsgruppen. Både chef och arbetsplatsombud måste skilja på roll och person. När man har respekt för varandras roller bemöter man varandra på ett korrekt sätt och ser varandra som resurser. Hur man bemöter varandra, om det är i god ton eller med strid, spelar avgörande roll. Det som beskrivs av kommunal får inte förekomma. Samverkansgruppen beslutar att Kommunal och arbetsgivaren tillsammas följer upp de fall där arbetsplatsombud upplevt sig bli "straffad" lönemässigt, och sedan samverkansgruppen på avdelningsnivå genomgått samverkansutbildning, överväga om en liknande utbildning ska ges till enhetschefer. Vid protokollet

10 Eva Åkerlund

Samverkansgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Samverkansgruppen noterar informationen. Information från verksamheterna och facken

Samverkansgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Samverkansgruppen noterar informationen. Information från verksamheterna och facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-01 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Peder Hansson, punkt 1 och 2, Lena Sjölin, Inger Engström, Anne Andersson, Kommunal, Anna Janzén,

Läs mer

Information från verksamheterna och facken Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi. Åsa informerar från senaste ledningsträffen

Information från verksamheterna och facken Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi. Åsa informerar från senaste ledningsträffen Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-06-15 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Lena Sjölin, Annika Bäckström, Lärarförbundet, Lillian Carlstén, Kommunal, Therese Classon,

Läs mer

Information. Information. Föregående protokoll. Samverkansgruppen går igenom föregående protokoll. Medarbetare Medborgare.

Information. Information. Föregående protokoll. Samverkansgruppen går igenom föregående protokoll. Medarbetare Medborgare. Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-05-18 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Inger Engström, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Information från verksamheterna och facken

Information från verksamheterna och facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-04-20 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Peder Hansson, Inger Engström, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, Erik Jansen, SACO, Lilliann Carlstén,

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26 Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26 Närvarande: Åsa Israelsson, Inger Engström, Christina Kvarnström, Peder Hansson, Sture Veräjä, Madelene Anefur Marklund, Therese Classon, Kommunal,

Läs mer

Erik Jansen deltar i ärende 1-3, Katrin Dahlgren, hemtjänstchef ÄO deltar i ärende 4.

Erik Jansen deltar i ärende 1-3, Katrin Dahlgren, hemtjänstchef ÄO deltar i ärende 4. PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-11-23 Närvarande: Ann Lindgren, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Christina Kvarnström

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-05-16 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Sture Veräjä, Anna Janzén,

Läs mer

Ärende. Information. Ärende. Information. Föregående protokoll

Ärende. Information. Ärende. Information. Föregående protokoll Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-08-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Ann Lindgren, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Anna Janzén,

Läs mer

Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-12-07 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson,

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Ärende. Information. Tillbaka till jobbet arbete kring långtidssjukskrivna

Ärende. Information. Tillbaka till jobbet arbete kring långtidssjukskrivna Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-10-26 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Madelene Anefur Marklund, Jan Andersson, PUE, Helene From, Vision, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Information om bemanningsprocessen och avtal om modell för schemaläggning

Information om bemanningsprocessen och avtal om modell för schemaläggning PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-02-06 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Information. Information från verksamheterna och Samtliga facken

Information. Information från verksamheterna och Samtliga facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-04-19 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Sture Veräjä, Anna Janzén,

Läs mer

Förändrad sammansättning av ledningsgruppen från 1 oktober 2016

Förändrad sammansättning av ledningsgruppen från 1 oktober 2016 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-09-28 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETERNA vad händer i veckan

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETERNA vad händer i veckan PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-03-28 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ärende Information från arbetsgivaren om verksamheten Information. Allmänt. Personalläget. Ekonomi. Arbetsmiljö

Ärende Information från arbetsgivaren om verksamheten Information. Allmänt. Personalläget. Ekonomi. Arbetsmiljö Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2017-05-17 Närvarande: Åsa Israelsson, Cecilia Einarsdotter Larsson, Vision, Anne Andersson, Kommunal, Vibeke Nordström, SACO, Stefan Persson, Lärarförbundet,

Läs mer

Samverkansavtal Lunds kommun

Samverkansavtal Lunds kommun 1 (6) Jörgen Hultman/Jan Krantz 046-35 53 84, 046-35 59 77 jorgen.hultman@lund.se, jan.krantz@lund.se Samverkansavtal Lunds kommun Utgångspunkter och syfte Samverkansavtalet i Lunds kommun har sin avtalsmässiga

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Svar till Arbetsmiljöverket

Svar till Arbetsmiljöverket Egna generella betraktelser Inspektionerna genomfördes 15 maj tom 20 augusti. Strax innan första tillfället fick Järfälla Hemtjänst med kort varsel överta ca 250 kunder från privata utförare som lämnade

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-04-11 Närvarande: Berit Norén (ärende 1 3), Christina Kvarnström, Erik Jansen, Erika Hansson, Fredrik Nilsson (ärende 1-7), Inger Engström, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll (4 november) Beslut fattades om annons på Funktionshinderdagen som inträffar den 3 december, Åsa ansvarar för genomförandet.

Läs mer

Överföringen mellan resursavdelningen och Stöd och service. Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi

Överföringen mellan resursavdelningen och Stöd och service. Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-11-23 Närvarande: Annica Bäckström lärarförbundet, Ann Anderson Kommunal, Lilian Carlstedt Kommunal, Stefan Persson Lärarförbundet huvudskyddsonbud,

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 06-06-08 1 Parterna sluter lokalt samverkansavtal för Knivsta kommun enligt bilaga. 2 Avtalet gäller fr o m 060701 tills vidare med en

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN

AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN 1 Inledning AVTAL ANGÅENDE SAMVERKAN I ORSA KOMMUN Orsa kommun arbetar aktivt för att utveckla samverkan i organisationen. Samverkan, uppbyggnaden av arbetsorganisationen, främjandet av hälsa, arbetet

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet

LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun. för att öka inflytande och delaktighet VERKSAMHETSUTVECKLING 2013 LOKALT SAMVERKANSAVTAL i Skellefteå kommun för att öka inflytande och delaktighet Innehåll Inledning... 3 Bakgrunden till nuvarande samverkansavtal... 4 Samverkanssystemet...

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun

Anmälan enligt lex Sarah enligt socialtjänstlagen (SoL) inom verksamhetsområde Barn och familj vid socialtjänsten i Motala kommun BESLUT inspektionenforvårdochomsorg Avdelning sydöst Cecilia Lobos Cecilia.Lobosgivo.se 2013-09-04 Dnr 8.1.2-30137/20131(5) Motala kommun Socialnämnden 591 86 Motala Ärendet Anmälan enligt lex Sarah enligt

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Föregående protokoll. Ledningsgruppen går igenom föregående protokoll, dels från 24 februari och dels från 4 mars.

Föregående protokoll. Ledningsgruppen går igenom föregående protokoll, dels från 24 februari och dels från 4 mars. PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-03-09 Närvarande: Berit Norén, Christina Kvarnström, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Magnus Strömqvist, Peder Hansson, Åsa Israelsson,

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Önneröd Sands gruppbostad Verksamhetsplan för Önneröd Sands gruppbostad 2012 Önneröd Sand är ett boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2007-10-11 Cesam Ansvarig: Personalchef Revideras: Följas upp: SAMVERKANSAVTAL Vårt lokala avtal bygger på synsättet från

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun 1 2013-08-26 Lokalt kollektivavtal om samverkan i Varbergs kommun INLEDNING Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering, jämställdhet och mångfald i arbetslivet har

Läs mer

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning.

Följs upp varje år Den som fördelat bokar samtal Ta upp det som du kom fram till i uppgiften. Uppgiftsfördelning. Uppgiftsfördelning. Övning. Policy Uppgiftsfördelning Trögt Fördela uppgifter Kunskaper/instruktioner Undersök Utred ohälsa o-fall Åtgärder Revidera Arbetsgivaren är Huvudansvarig för arbetsmiljön Många människor Olika verksamheter

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92).

LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret. Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). LYSEKILS KOMMUN 2003 Kommunledningskontoret Samverkanssystem i Lysekils kommun (U92). Inledning Samverkan avser främst Medbestämmandelagen (MBL) och Arbetsmiljölagen (AML). Medbestämmande- och arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen

Lönesättande samtal SLU september 2013. Personalavdelningen Lönesättande samtal SLU september 2013 Personalavdelningen Dan Åkhagen, personalspecialist, ank. 2258 Helen Nordhall, personalspecialist, ank. 2283 Cecilia Mårtas, personalspecialist, ank. 2293 Aktuella

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet

Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Kvalitetsdokument Avdelningen för LSS-verksamhet Ledningsorganisation Styrsystem och styrprinciper Brukarinflytande Avvikelser och Klagomål Dokumentation Mål och Värderingar Systematiskt förbättringsarbete

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

Granskning av enheterna för personlig assistans

Granskning av enheterna för personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2010-03-15 Socialförvaltningen Maria Johansson, kvalitetsinspektör 1 (7) Diarienr 0004/10-013 Granskning av enheterna för personlig assistans Beslut Tillsynen avslutas Socialförvaltningen

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland

Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-03 Samverkansgrupp för Psykiatrin i Halland Tid: 3 juni 2015, kl 09.30 12.00 Plats: Trådgården, Psykiatristaben Varberg Närvarande: Ove Larsson Ordförande Ann-Sophie

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj

Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-04-07 Välfärdsnämndens utskott VFNU 135 Dnr VFN 2016/129 Begäran om godkännande av tillsättning av tjänster inom huvuduppdraget Lärande och familj Ärendebeskrivning

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapspolicy

Medarbetar- och ledarskapspolicy Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-47011 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Policy Beslutande Kommunledningsutskottet 2016-06-15, 47 Giltighetstid 2016-2019 1(7) Dnr 2016/000599-003 Beteckning Aktualitetsprövning/revidering

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014

DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 Malmö 2014-05-28 DIK-kretsen Malmö stad DIK:s löneenkät i Malmö stad 2014 DIK i Malmö stad genomför varje år en enkät bland medlemmarna för att ta reda på hur de upplever processen kring årets lönerevision.

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.15 ande Övriga närvarande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Alexandra Ekstrand

Läs mer

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff

ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER. med exempel på dagordning för arbetsplatsträff ARBETSPLATSTRÄFFAR RIKTLINJER med exempel på dagordning för arbetsplatsträff RIKTLINJER 1 Arbetsplatsträffar i enlighet med samverkansavtalet i Håbo kommun Samverkan i Håbo kommun Samverkanssystemet ska

Läs mer

Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL, Lex Sarah, vid Magdalenagården

Anmälan om allvarliga missförhållanden enligt 14 kap 2 SoL, Lex Sarah, vid Magdalenagården M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G TJÄNSTEUTLÅTANDE SDN 2003-12-09 Handläggare: Kicki Elofsson 2004-11-23 DNR 504-518/2004 504-519/2004 504-520/2004 504-521/2004 504-522/2004

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Kerstin Marits (M) Lena Bröms Burman (MP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) vice ordförande 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S)

RIKTLINJER LEX SARAH. Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) RIKTLINJER LEX SARAH Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av Omsorgsnämnden 2012-06-19 103 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer