PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03"

Transkript

1 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture Veräjä, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund Föregående protokoll Ledningsgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Återkoppling lämnas i ärendet om förslaget att tillsvidareanställa LAS:ade undersköterskor liksom äldreomsorgen beslutat göra. Ledningsgruppen uppdrog i maj till Inger att kartlägga de fyra vikarierande personliga assistenterna med undersköterskeutbildning. Vid dagens sammanträde meddelar Inger att Stöd och service inte gör som äldreomsorgen utan att vi fortsätter på den inslagna vägen med målet att alla tillsvidareanställda personliga assistenter ska ha rätt till heltid under 2015, samt att vi börjar annonsera vakanser och vikariat. Ledningsgruppen noterar informationen. Ekonomi Månadsuppföljning maj 2015 Prognosen för Stöd och service sammantaget pekar mot ett överskott med 2,5 mnkr vid årets slut. Åsa och ekonomerna sammanställer månadsrapporten. Mål och ekonomiska förutsättningar för 2016 Socialnämnden har fastställt avdelningarnas styrkort för Uppdraget ligger nu hos avdelningarna att formulera aktiviteter till de mål nämnden beslutat om. Aktiviteterna ska presenteras för socialnämnden senare delen av september Styrkorten finns på Stöd och service organisationsyta under rubriken Aktuellt just nu Ledningsgruppen uppdrog i maj till verksamhetscheferna att inom sina verksamheter utse arbetsgrupper som deltar i framtagandet av förslag till aktiviteter. Vid dagens sammanträde noteras att grupperna även bör representeras av utvecklare, ekonomer och beslutsenhet. Förslagen ska vara klara senast 1 september. I budgetarbetet för 2016 ska vi ta hänsyn till de aktiviteter vi har att arbeta med. Aktiviteterna i styrkortet ska spegla hur vi når målen mot visionen. Visionsarbetet Chefer, utvecklingsenhet och beslutsenhet hade den 27 maj ett erfarenhetsutbyte kring visionsarbetet. De frågor man fick ta ställning till var Vad har varit framgångsrikt?, Vilka svårigheter har ni stött på? och man fick också beskriva några goda exempel som gett framgång.

2 Ledningsgruppen går igenom synpunkterna och konstaterar att arbetet går framåt. Ledningsgruppen tar också till sig de områden där verksamheterna upplevt svårigheter. En återkoppling kommer i höst. Mötesplatser under hösten Ledningsgruppen önskar en fortsatt och fördjupad diskussion kring visionsarbetet. Det kan till exempel ske genom regelbundna diskussionsträffar där verksamheterna får lyfta svåra frågeställningar. Verksamhetsplaneringsdag Ledningsgruppen diskuterar lämplig tid för verksamhetsplanering inför Ledningsgrupp, chefer, utvecklingsenhet, beslutsenhet och SKK:s resursavdelning bjuds in under förutsättning av att beslut om övergång till SSF fattats. Ledningssekreteraren får i uppdrag att hitta lämplig dag och plats. Återkoppling av nuläge - stödbehovsbedömningen Lena Sjölin meddelar att nu har stödbehovet för i stort sett alla personer inom boende och socialpsykiatri kartlagts. Det som återstår är 20 personer som är nya i vår verksamhet och där behovet ännu inte hunnit kartläggas. Kartläggningen görs utifrån fyra kriterier: Individnivå - omvårdnadsbehov. Personlig hygien, på- och avklädning, måltider samt förflyttning i närmiljö. Individnivå Annat stöd. Stöd i hemmet (städ, tvätt, matlagning) planering och inköp, stöd för hantering av ekonomi, klädval samt medicinska insatser och rörelseträning. Individnivå Fritids- och kulturaktiviteter. Aktiviteter motsvarande ledsagarservice (aktuella aktiviteter vid mätningstillfället) Gruppnivå bedömning av tillsynsbehov. Gruppens sammanvägda tillsynsbehov med utgångspunkt från den person som har det största behovet i gruppen. Systemet har också fasta schabloner för vissa arbetsuppgifter för personalen, t.ex. arbetsplatsträffar, planering och dokumentation. En fråga som lyfts i sammanhanget är tidsåtgång till fritidsaktiviteter. Detta varierar mycket från boende till boende, och här önskar bedömarna en praxis. Vad är en rimlig maxgräns för hur många timmar per vecka man kan tilldelas medel för fritidsaktiviteter? En annan fråga är att om aktiviteten finns i GP, t.ex. promenader, räknas den då som fritidsaktivitet? Enligt serviceförklaringen har personen rätt till en fritidsaktivitet per vecka. Ledningsgruppen menar att personalen mycket väl kan motivera och underlätta för personen att på egen hand besöka fritidsaktiviteter, det är något som ska uppmuntras. Behöver man någon enstaka gång göra avsteg från den tilldelade tiden för fritidsaktivitet är det heller inget hinder.

3 Kartläggningen är överlämnad till 1:a linjens chefer som nu granskar underlagen och ska återkoppla till bedömarna. Verksamhetschef och ekonomer träffar nu de chefer som ser behov av att diskutera frågor till följd av stödbehovsbedömningen. Kartläggningen visar att Stöd och service sammantaget har ett personalöverskott med 0,75 tjänst, det vill säga i stort sett rätt bemanning i förhållande till de bedömningar som hittills genomförts. Däremot skiljer det sig mellan områdena på så sätt att några har för lite personal medan andra har för mycket personal enligt modellen. Den 1 oktober beräknas allt vara klart. Innan dess kommer det att hållas förhandling med Kommunal kring de personalförändringar som blir nödvändiga utifrån utjämningen av personal mellan arbetsställena. SSF behöver också komma överens med Kommunal om vem som förflyttas när det finns övertalighet på en arbetsplats. Arbetsgivaren kommer att sätta personalens kompetens som första kriterium i de fallen. SSF behöver också ta fram en plan för hur framtida omställningar av budget och personal ska hanteras. Klart är att en omställning måste ske snabbt när personsammansättningen i ett boende förändras. Det finns en funktionsbrevlåda för beställning av stödbehovsbedömning. Den heter SOK SSF Stödbehovsbedömning och återfinns i Outlooks adressbok. Ledningsgruppen noterar informationen, samt lämnar fritt till stödbehovsbedömarna att besluta om maxgräns för tid till fritidsaktiviteter. Förslag till arbetssätt för kompetensförsörjning Kompetensutvecklare Berit Norén redovisar socialkontorets kompetensförsörjningsstrategi för Inom socialkontoret är målet att kompetensförsörjningsprocessen ska vara en strategi och vägledning som ska bidra till god kvalitet inom verksamheten. Verksamhetsplanen och verksamhetsidén är grunden för kompetensförsörjningsprocessen. Verksamhetsplaneringen utgår från den politiska viljeinriktningen, den grundläggande verksamhetsidén, omvärldsanalys samt organisationens nuläge och framtid. Kompetensförsörjningsprocessen anger riktningen framåt genom tydligt angivna planer och strategier samt genom beskrivna resurser och kompetenser. Förutsättningar för kompetensförsörjning 1. Ledningen, främst verksamhetscheferna, är medvetna, delaktiga och kunniga om strategi, innehåll och arbetsätt inom kompetensförsörjning 2. Kompetensutvecklare har dels en konsultativ funktion för att stötta i analysdelen och planeringen av aktiviteter för kompetensförsörjning. Dels en operativ där utbildningar genomförs och utvärderas. Även andra stödfunktioner är viktiga då det behövs stöd i alla delar av kompetensförsörjningsprocessen. Detta kräver att ansvarsfördelningen blir tydligare och att ledning och kompetensutvecklare/stödfunktioner har ett tätare samarbete.

4 Budget och ekonomisk uppföljning av kompetensförsörjning Budgetansvar för kompetensplanen bör ligga hos respektive chef för verksamheter och beslutsenhet. Uppföljningar av ekonomi för kompetensförsörjning sker regelbundet med verksamhetens chefer, ekonom och kompetensutvecklare. Kompetensbrevlådan och analys av kompetensbehov Hur ska vi hantera kompetensbehoven från verksamheten? Var ligger ansvaret att föra en dialog och analysera och planera rätt stöd? Hur kan vi nå större kunskap och trygghet hos cheferna att själva driva metodutveckling? Kompetensutveckling och planering förslag att skapa mötesytor Verksamhetschefer och kompetensutvecklare träffas regelbundet, förslagsvis var14:e dag, för att stämma av. Det kan gälla beställningar i kompetensbrevlådan och interna utbildningar. Men det kan även gälla nationella, regionala och lokala utvecklingsfrågor som berör vår bransch; exempelvis utbildning och kurser, lärlingsprogram, praktik, forskning/ebp, pedagogik och rekrytering. I gruppen bereds ärenden som ska beslutas i ledningsgruppen. En kompetensförsörjningsgrupp bildas i SSF för att kontinuerligt träffs och följa utvecklingen inom området, (ex 2 3 ggr per år). I gruppen bör verksamhetschef, enhetschefer, kompetensutvecklare och fackliga företrädare ingå. Det är av vikt att enhetscheferna är delaktiga. Fokus är omvärldsbevakning (se ovanstående punkt) analys, planering och uppföljning. Gruppen arbete samordnas med Socialkontorets övriga utbildningsgrupper. Kompetensförsörjningsplanen tas fram i samband med verksamhetsplanen och arbetet förbereds av kompetensutvecklare och beslutas i Kompetensförsörjningsgruppen och samverkan på avdelningsnivå. Studiestöd Hanteringen förenklas Riktlinjer och prioriterade områden uppdateras varje år på insidan kompetensutvecklare ansvarar. Beslut om studiestöd chef tar beslut. Utbetalning sker enligt rutin via löneadministratör. Stöd till chef att tolka riktlinjer kompetensutvecklare ansvarar. Kostnad för studiestöd enhetens budget (inte utbildningsbudget som tidigare) Berit presenterar också förslag till förstärkt pedagogiskt metodiskt stöd till verksamheten hösten Förslag 1 september 15 december, 80 % tjänst kunskapsbärare frigörs. Behov utöver detta kunskapsbärare med adekvat kompetens kallas in för specifikt uppdrag Syfte Att arbeta med Visionen i praktiken. Att möjliggöra, att ge praktiska verktyg till chefer och baspersonal att arbeta salutogent och rehabiliterande

5 Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Det sker genom en verksamhet som är jämställd, tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet. Kostnader 80 % tjänst som kunskapsbärare bekostas från utbildningsbudgeten. Arbetsuppgifter för kunskapsbäraren Basutbildningarna nedan finns med i kompetensutvecklingsplanen för 2015/2016. Introduktionsutbildning för nystart körs när nystart av verksamhet sker Fördjupning körs vid behov Alla önskemål om deltagande i utbildningar sker via kompetensbrevlådan. Baspersonal o Introduktion Introduktionsutbildning av nyanställda, i samma form som sommarintroduktion. Block på 4 timmar under hösten och våren. Introduktionsutbildning nystart av verksamhet o Basutbildning Workshop i Tydliggörande arbetssätt Lågaffektivt förhållningssätt Kommunikation Utbildning i fördjupat genomförandeplansarbete för dom som inte gått tidigare Uppföljning av den fördjupade genomförandeplansutbildningen, via kompetensbrevlådan Tilläggsutbildning o Missbruk/lågaffektivt förhållningssätt. Chefer o Utbildning till chefer om verktygslådan som används inom den fördjupade genomförandeplansutbildningen o Utbildning att coacha/vägleda personalen i det fördjupade genomförandeplansarbetet, att använda sin verktygslåda. Anna delaktig. Anhöriga/närstående o Utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, för närstående till vuxna/unga vuxna med npf. Utbildningen sker i samverkan med Lokalförening Attention Kompetensbrevlådan o Uppdrag via kompetensbrevlådan som gäller individärenden. (Efter analys av problemställningen som chefen uppgett hamnar vi i de flesta fall att det brister i grundutbildningen)

6 Kända behov av kompetensutveckling i verksamheterna LSS boende och Daglig verksamhet Basutbildning o Fördjupad genomförandeplansutbildning o Tydliggörande arbetssätt o Kommunikation o Lågaffektivt förhållningssätt Tilläggsutbildning o Psykisk ohälsa o Missbruk o Samtalsmetodik/lösningsfokuserat arbetssätt o Vård i livets slut o Demens o Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Socialpsykiatri Basutbildning o Fördjupad genomförandeplansutbildning o Tydliggörande arbetssätt o Kommunikation o Lågaffektivt förhållningssätt o Återhämtningsinriktat arbetssätt o Samtalsmetodik/lösningsfokuserat arbetssätt Tilläggsutbildning o Missbruk o Vård i livets slut o Demens o Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Personlig assistans Basutbildning, (egen finansiering?) o Fördjupad genomförandeplansutbildning o Tydliggörande arbetssätt o Kommunikation o Lågaffektivt förhållningssätt Tilläggsutbildning o Egen inventering av utbildningsbehovet, egen finansiering I diskussionen som följer menar ledningsgruppen att - kompetensförsörjningsplan och verksamhetsplan ska gå hand i hand, och ska vara en del i budgetarbetet

7 - kompetensbrevlådan går förbi verksamhetschefsledet som därför inte får en samlad bild av kompetensbehovet - i dagsläget är det inte helt enkelt att ta fram kompetens på individnivå. WinLas webb kommer att bli det verktyget när det är i full drift - vi ska fundera över vilka mervärden vi skapar för brukaren genom att ha rätt kompetens - uppföljning av kompetens på individnivå gör att det går att ställa krav. En genomgången utbildning ska visa på ett resultat i det dagliga arbetet - ledningsgrupper inom verksamheterna kan bättre ta ett samlat grepp om kompetensnivån - titulaturer och kompetens/baskompetens måste prioriteras - kompetensutvecklaren ska inte ha ansvaret för kompetensbehovet i verksamheten (driften), det bör ligga på 1:a linjens chefer där det ska förankras. Chefen är den som kan säkerställa behovet. Ledningsgruppen beslutar att verksamhetscheferna tar ställning till frågorna i kompetensförsörjningsstrategin under rubriken Kompetensbrevlådan och analys av kompetensbehov, att Berit bokar träff med verksamhetscheferna om återkoppling av svar på frågorna, samt återkopplar till ledningsgruppen. Snabbanalys av öppna jämförelser 2015 Verksamhetsutvecklare Charlotta Carlstedt och ekonom Fredrik Nilsson visar resultatet av öppna jämförelser, där fakta insamlats under 2014 och avser Stöd och service. Jämförelse görs mellan kommun, län och riket utifrån en rad frågeställningar. Variationer jämfört med län och riket kan i vissa fall bero på att ansvaret för en viss fråga ligger på en annan förvaltning eller avdelning. Några av frågorna som Skellefteå kommun svarat Nej på, är relativt enkelt åtgärdade. Analysen finns att ta del av i dokumentbiblioteket på Stöd och service organisationsyta under rubriken Aktuellt just nu Ledningsgruppen noterar informationen Personal/rekryteringar Semestervikarier är nu anställda i alla verksamheter. Socialpsykiatrin kommer att rekrytera en 1:a linjens chef. Annons kommer inom kort. Ledningsgruppen noterar informationen

8

9 Hitta.se och Eniro Stöd och service har gamla och inaktuella uppgifter på Hitta.se och Eniro. Äldre, även nedlagda arbetsplatser finns med, medan nyare saknas. SSF offentliggör inte boendenas adresser på kommunens externwebb eftersom att vi betraktar dem som en privat adress.daglig verksamhet, däremot, är på väg att utöka informationen på externwebben. Ledningsgruppen beslutar att dagliga verksamheter ska finnas på Hitta och Eniro, gruppbostad/servicebostad Skellefteå ska finnas som en gemensam post med telefonnummer , där kundtjänst får hänvisa till boendet eller chef, samt att lägenhetsinnehavaren avgör själv om hon/han vill finnas med på Hitta.se och Eniro. Ärenden till samverkan Av dagens ärenden är det visionsarbetet, stödbehovsbedömning, kompetensförsörjning och styrkortsmål som ska lämnas som information på kommande samverkan på avdelningsnivå Vid protokollet Eva Åkerlund

Information från verksamheterna och facken Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi. Åsa informerar från senaste ledningsträffen

Information från verksamheterna och facken Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi. Åsa informerar från senaste ledningsträffen Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-06-15 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Lena Sjölin, Annika Bäckström, Lärarförbundet, Lillian Carlstén, Kommunal, Therese Classon,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-05-05 Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Samverkansgruppen noterar informationen. Information från verksamheterna och facken

Samverkansgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Samverkansgruppen noterar informationen. Information från verksamheterna och facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-01 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Peder Hansson, punkt 1 och 2, Lena Sjölin, Inger Engström, Anne Andersson, Kommunal, Anna Janzén,

Läs mer

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETERNA vad händer i veckan

BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETERNA vad händer i veckan PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-03-28 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund,

Läs mer

Medarbetarundersökningen

Medarbetarundersökningen PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-12-07 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson,

Läs mer

Förändrad sammansättning av ledningsgruppen från 1 oktober 2016

Förändrad sammansättning av ledningsgruppen från 1 oktober 2016 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-09-28 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund

Läs mer

Information. Information. Föregående protokoll. Samverkansgruppen går igenom föregående protokoll. Medarbetare Medborgare.

Information. Information. Föregående protokoll. Samverkansgruppen går igenom föregående protokoll. Medarbetare Medborgare. Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-05-18 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Inger Engström, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Information om bemanningsprocessen och avtal om modell för schemaläggning

Information om bemanningsprocessen och avtal om modell för schemaläggning PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-02-06 Närvarande: Ann Lindgren, Christina Kvarnström, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson,

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-11-19 Föregående protokoll Genomgång av föregående protokoll (4 november) Beslut fattades om annons på Funktionshinderdagen som inträffar den 3 december, Åsa ansvarar för genomförandet.

Läs mer

Information från verksamheterna och facken

Information från verksamheterna och facken Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-04-20 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Peder Hansson, Inger Engström, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, Erik Jansen, SACO, Lilliann Carlstén,

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26 Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-10-26 Närvarande: Åsa Israelsson, Inger Engström, Christina Kvarnström, Peder Hansson, Sture Veräjä, Madelene Anefur Marklund, Therese Classon, Kommunal,

Läs mer

Erik Jansen deltar i ärende 1-3, Katrin Dahlgren, hemtjänstchef ÄO deltar i ärende 4.

Erik Jansen deltar i ärende 1-3, Katrin Dahlgren, hemtjänstchef ÄO deltar i ärende 4. PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-11-23 Närvarande: Ann Lindgren, Eva-Lotta Olsson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Åsa Israelsson, Christina Kvarnström

Läs mer

Erbjudande från kommunledningskontoret om att delta i internationella projektet Erasmus

Erbjudande från kommunledningskontoret om att delta i internationella projektet Erasmus PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2017-08-16 Närvarande: Cecilia Andersson, Christina Kvarnström, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Johan Magnusson, Lena Sjölin, Maud Berggren, Nina Olausson, Åsa Israelsson Berit

Läs mer

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF

PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-04-11 Närvarande: Berit Norén (ärende 1 3), Christina Kvarnström, Erik Jansen, Erika Hansson, Fredrik Nilsson (ärende 1-7), Inger Engström, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund,

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Föregående protokoll. Ledningsgruppen går igenom föregående protokoll, dels från 24 februari och dels från 4 mars.

Föregående protokoll. Ledningsgruppen går igenom föregående protokoll, dels från 24 februari och dels från 4 mars. PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2016-03-09 Närvarande: Berit Norén, Christina Kvarnström, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Madelene Anefur Marklund, Magnus Strömqvist, Peder Hansson, Åsa Israelsson,

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå

Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-05-16 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Sture Veräjä, Anna Janzén,

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun

Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer och modell för Kompetensförsörjning i Linköpings kommun Riktlinjer för kompetensförsörjning är fastställda av kommunstyrelsens personalutskott 2004-09-07 44 Dnr. KS2004.0895 Senaste uppdatering:

Läs mer

Ärende. Information. Tillbaka till jobbet arbete kring långtidssjukskrivna

Ärende. Information. Tillbaka till jobbet arbete kring långtidssjukskrivna Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-10-26 Närvarande: Åsa Israelsson, Christina Kvarnström, Madelene Anefur Marklund, Jan Andersson, PUE, Helene From, Vision, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är;

Samverkansgruppen går igenom protokollet från föregående möte. De ärenden där det finns något ny information är; Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-09-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Sture Veräjä, Kicki Kvarnström, Peder Hansson, Lena Sjölin, Lilliann Carlstén, Kommunal, Anne Andersson, Kommunal,

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014. Min chef har gett en tydlig motivering till min lön.

Medarbetarundersökning 2014. Min chef har gett en tydlig motivering till min lön. Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-02-23 Närvarande: Åsa Israelsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Sture Veräjä, PUE, Anna Janzén, Vision, Annika Bäckström, Lärarförbundet,

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service På avdelningen Stöd och service arbetar vi med att hjälpa personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning är när en person på grund av en skada eller

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan hjälp. Stöd och service

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin)

Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskrav inom funktionshinderområdet (dock ej socialpsykiatrin) Yrkeskravsarbetet i CARPE Tar tillvara tidigare utvecklingsarbete från projektet Modellarbetsplatser Tar tillvara erfarenheter från projektet/verksamheten

Läs mer

Ärende. Information. Ärende. Information. Föregående protokoll

Ärende. Information. Ärende. Information. Föregående protokoll Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2016-08-29 Närvarande: Åsa Israelsson, Lena Sjölin, Christina Kvarnström, Erik Jansen, Ann Lindgren, Inger Engström, Madelene Anefur Marklund, Anna Janzén,

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Protokoll Förvaltningsråd

Protokoll Förvaltningsråd Protokoll Förvaltningsråd Datum: 2012-05-31 Plats: Socialkontoret Närvarande: Christin Elofsson-Arons, Marie van-geffen Blomberg, Adam Sundstedt, Magnus Bjurman, Pia Ström, Lars Hansson, Lena Wörlund,

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

2013-02-20 Margareta Carlborg 1

2013-02-20 Margareta Carlborg 1 Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur Skellefteå kommun 72 000 invånare Luleå Skellefteå Umeå Arvidsjaur

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare

Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta Lagerlöf (M), tjänstgörande ersättare ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 13.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), ordförande Siv Sander (S) Jerry Elvin (S) Bertil Jansson (M) Margareta

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI

UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL SOCIALPSYKIATRI Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll -socialpsykiatri är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till personer

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden

ESLÖVS KOMMUN. Vo Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: Vård- och omsorgsnämnden ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg Gunilla Larsen Tel: 0413-622 61 Vo0.2012.0135 2012-04-10 Vård- och omsorgsnämnden Ändrade utbildningskrav inom LSS-verksamhet Ärendebeskrivning Förändrade behov hos brukarna

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Överföringen mellan resursavdelningen och Stöd och service. Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi

Överföringen mellan resursavdelningen och Stöd och service. Information. Medarbetare Medborgare Ekonomi Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2015-11-23 Närvarande: Annica Bäckström lärarförbundet, Ann Anderson Kommunal, Lilian Carlstedt Kommunal, Stefan Persson Lärarförbundet huvudskyddsonbud,

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Riktlinje för boendestöd

Riktlinje för boendestöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler >> Styrdokument Riktlinje för boendestöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-05-04, 143 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2019 Våra

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

Ägarsamråd april 2014

Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd april 2014 Ägarsamråd utifrån ägaruppdraget Föregående ägarsamråd: Egenregins årsrapport 2013 Idag: Egenregins årsplan för 2014 Årsrapport och årsplan styr vårt utvecklingsarbete. Framgångsområden

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun

Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun 2013-03-04 Arbetsplan för Personlig Assistans Värmdö Kommun Arbetsplan upprättas för att skapa likvärdig kvalitet för de kunder som väljer Personlig Assistans Värmdö Kommun. Samtliga enheter åtar sig att

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.

Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. Kommunfullmäktiges styrkort 2015 Andra viktiga områden: Utveckla demokratin Nya mötesplatser Andra viktiga områden: Underlätta för näringsliv och nyföretagande Ungdomar i arbete, företagande och utbildning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1.

Personalförsörjning: Enkätsvar från chefer BILAGA 1. 1 Enkätensvar från chefer inom Jämtlands läns landsting. (Frågornas numrering utgår från webenkätprogrammets där "fråga 1" inte var en fråga utan en beskrivning av vad enkäten avsåg och ifyllnadsanvisningar.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan daglig verksamhet Innehållsförteckning

Verksamhetsplan daglig verksamhet Innehållsförteckning 1 Verksamhetsplan daglig verksamhet Innehållsförteckning Vision... 2 Värdegrund... 2... 3 Mål... 3... 3 Arbetssätt och metoder... 3 Organisation och ledning... 4 Personal... 4 Enhetens roll i helheten...

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. För arbetsgivaren: För arbetstagarna: Ovriga närvarande: PROTOKOLL 1(2)

ESLÖVS KOMMUN. För arbetsgivaren: För arbetstagarna: Ovriga närvarande: PROTOKOLL 1(2) PROTOKOLL 1(2) 2014-01-14 Förvaltningsövergripande samverkansgrupp Plats och tid Närvarande Stadshuset kl. 13.00 För arbetsgivaren: Eva Hallberg Ordförande För arbetstagarna: Yvonne Hansen Göran Tilly

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Syfte/process Margaretha Häggström

Syfte/process Margaretha Häggström Margaretha Häggström Processledare, Senior Göteborg Medarbetaren Göteborgaren Ekonomin Verksamheten Syfte/process Kompetensmodellen syftar till att utifrån verksamhetens uppställda mål leda, utveckla och

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Ärende Information från arbetsgivaren om verksamheten Information. Allmänt. Personalläget. Ekonomi. Arbetsmiljö

Ärende Information från arbetsgivaren om verksamheten Information. Allmänt. Personalläget. Ekonomi. Arbetsmiljö Minnesanteckningar från samverkan Avdelningsnivå 2017-05-17 Närvarande: Åsa Israelsson, Cecilia Einarsdotter Larsson, Vision, Anne Andersson, Kommunal, Vibeke Nordström, SACO, Stefan Persson, Lärarförbundet,

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG

Föredragningslista Sammanträdesdatum Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, FALKENBERG Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-29 Varbergsnämnden Tid Måndagen den 29 maj 2017, kl 13:00 Plats Falkenbergs Fontänhus, Lasarettsvägen 11, 311 37 FALKENBERG OBS! nämndsmötet den 29 maj 2017

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11

Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Verksamhetsuppföljning Socialpsykiatrin (Boendestöd, Kompassens särskilda boendestöd, Sysselsättningen) 2013-10-09 2013-10-11 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10

PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 PROTOKOLL 1 (15) 2015-04-10 Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrum 104, kl. 8.00-12.00 Beslutande Monica Widman Lundmark (S), ordförande Tomas Andersson (S) Annika Nyman (S) Peder Zingmark (V) Tjänstgörande

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till personer som åldras Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till personer som åldras Innehåll 1. Om kompetensinventeringen i delprojektet... 3 2. Grundläggande kompetensutvecklingsbehov... 3 Kontakt

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Boendestöd. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Boendestöd VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är boendestöd? Här får du information om vad boendestöd är och hur det kan fungera att få boendestöd. Det är svårt att berätta exakt hur det

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9)

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH SERVICE TILL PER SONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SID 1 (6) 2011-01-12 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING AV GESUNDEN GRUPPBOSTAD (LSS 9 9) Besöksdatum:

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

Uppföljning av förbättringsområden

Uppföljning av förbättringsområden Sid. 1 (5) Programområde eller övergripande: Äldreomsorg Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: 120927 Verksamhet: Särskilt boende och hemtjänst Beslutad av:

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer