PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-06-03"

Transkript

1 PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF Närvarande: Berit Norén, Charlotta Carlstedt, Christina Kvarnström, Christina Lundström, Erika Hansson, Fredrik Nilsson, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hansson, Sture Veräjä, Åsa Israelsson, Eva Åkerlund Föregående protokoll Ledningsgruppen går igenom föregående mötesprotokoll. Återkoppling lämnas i ärendet om förslaget att tillsvidareanställa LAS:ade undersköterskor liksom äldreomsorgen beslutat göra. Ledningsgruppen uppdrog i maj till Inger att kartlägga de fyra vikarierande personliga assistenterna med undersköterskeutbildning. Vid dagens sammanträde meddelar Inger att Stöd och service inte gör som äldreomsorgen utan att vi fortsätter på den inslagna vägen med målet att alla tillsvidareanställda personliga assistenter ska ha rätt till heltid under 2015, samt att vi börjar annonsera vakanser och vikariat. Ledningsgruppen noterar informationen. Ekonomi Månadsuppföljning maj 2015 Prognosen för Stöd och service sammantaget pekar mot ett överskott med 2,5 mnkr vid årets slut. Åsa och ekonomerna sammanställer månadsrapporten. Mål och ekonomiska förutsättningar för 2016 Socialnämnden har fastställt avdelningarnas styrkort för Uppdraget ligger nu hos avdelningarna att formulera aktiviteter till de mål nämnden beslutat om. Aktiviteterna ska presenteras för socialnämnden senare delen av september Styrkorten finns på Stöd och service organisationsyta under rubriken Aktuellt just nu Ledningsgruppen uppdrog i maj till verksamhetscheferna att inom sina verksamheter utse arbetsgrupper som deltar i framtagandet av förslag till aktiviteter. Vid dagens sammanträde noteras att grupperna även bör representeras av utvecklare, ekonomer och beslutsenhet. Förslagen ska vara klara senast 1 september. I budgetarbetet för 2016 ska vi ta hänsyn till de aktiviteter vi har att arbeta med. Aktiviteterna i styrkortet ska spegla hur vi når målen mot visionen. Visionsarbetet Chefer, utvecklingsenhet och beslutsenhet hade den 27 maj ett erfarenhetsutbyte kring visionsarbetet. De frågor man fick ta ställning till var Vad har varit framgångsrikt?, Vilka svårigheter har ni stött på? och man fick också beskriva några goda exempel som gett framgång.

2 Ledningsgruppen går igenom synpunkterna och konstaterar att arbetet går framåt. Ledningsgruppen tar också till sig de områden där verksamheterna upplevt svårigheter. En återkoppling kommer i höst. Mötesplatser under hösten Ledningsgruppen önskar en fortsatt och fördjupad diskussion kring visionsarbetet. Det kan till exempel ske genom regelbundna diskussionsträffar där verksamheterna får lyfta svåra frågeställningar. Verksamhetsplaneringsdag Ledningsgruppen diskuterar lämplig tid för verksamhetsplanering inför Ledningsgrupp, chefer, utvecklingsenhet, beslutsenhet och SKK:s resursavdelning bjuds in under förutsättning av att beslut om övergång till SSF fattats. Ledningssekreteraren får i uppdrag att hitta lämplig dag och plats. Återkoppling av nuläge - stödbehovsbedömningen Lena Sjölin meddelar att nu har stödbehovet för i stort sett alla personer inom boende och socialpsykiatri kartlagts. Det som återstår är 20 personer som är nya i vår verksamhet och där behovet ännu inte hunnit kartläggas. Kartläggningen görs utifrån fyra kriterier: Individnivå - omvårdnadsbehov. Personlig hygien, på- och avklädning, måltider samt förflyttning i närmiljö. Individnivå Annat stöd. Stöd i hemmet (städ, tvätt, matlagning) planering och inköp, stöd för hantering av ekonomi, klädval samt medicinska insatser och rörelseträning. Individnivå Fritids- och kulturaktiviteter. Aktiviteter motsvarande ledsagarservice (aktuella aktiviteter vid mätningstillfället) Gruppnivå bedömning av tillsynsbehov. Gruppens sammanvägda tillsynsbehov med utgångspunkt från den person som har det största behovet i gruppen. Systemet har också fasta schabloner för vissa arbetsuppgifter för personalen, t.ex. arbetsplatsträffar, planering och dokumentation. En fråga som lyfts i sammanhanget är tidsåtgång till fritidsaktiviteter. Detta varierar mycket från boende till boende, och här önskar bedömarna en praxis. Vad är en rimlig maxgräns för hur många timmar per vecka man kan tilldelas medel för fritidsaktiviteter? En annan fråga är att om aktiviteten finns i GP, t.ex. promenader, räknas den då som fritidsaktivitet? Enligt serviceförklaringen har personen rätt till en fritidsaktivitet per vecka. Ledningsgruppen menar att personalen mycket väl kan motivera och underlätta för personen att på egen hand besöka fritidsaktiviteter, det är något som ska uppmuntras. Behöver man någon enstaka gång göra avsteg från den tilldelade tiden för fritidsaktivitet är det heller inget hinder.

3 Kartläggningen är överlämnad till 1:a linjens chefer som nu granskar underlagen och ska återkoppla till bedömarna. Verksamhetschef och ekonomer träffar nu de chefer som ser behov av att diskutera frågor till följd av stödbehovsbedömningen. Kartläggningen visar att Stöd och service sammantaget har ett personalöverskott med 0,75 tjänst, det vill säga i stort sett rätt bemanning i förhållande till de bedömningar som hittills genomförts. Däremot skiljer det sig mellan områdena på så sätt att några har för lite personal medan andra har för mycket personal enligt modellen. Den 1 oktober beräknas allt vara klart. Innan dess kommer det att hållas förhandling med Kommunal kring de personalförändringar som blir nödvändiga utifrån utjämningen av personal mellan arbetsställena. SSF behöver också komma överens med Kommunal om vem som förflyttas när det finns övertalighet på en arbetsplats. Arbetsgivaren kommer att sätta personalens kompetens som första kriterium i de fallen. SSF behöver också ta fram en plan för hur framtida omställningar av budget och personal ska hanteras. Klart är att en omställning måste ske snabbt när personsammansättningen i ett boende förändras. Det finns en funktionsbrevlåda för beställning av stödbehovsbedömning. Den heter SOK SSF Stödbehovsbedömning och återfinns i Outlooks adressbok. Ledningsgruppen noterar informationen, samt lämnar fritt till stödbehovsbedömarna att besluta om maxgräns för tid till fritidsaktiviteter. Förslag till arbetssätt för kompetensförsörjning Kompetensutvecklare Berit Norén redovisar socialkontorets kompetensförsörjningsstrategi för Inom socialkontoret är målet att kompetensförsörjningsprocessen ska vara en strategi och vägledning som ska bidra till god kvalitet inom verksamheten. Verksamhetsplanen och verksamhetsidén är grunden för kompetensförsörjningsprocessen. Verksamhetsplaneringen utgår från den politiska viljeinriktningen, den grundläggande verksamhetsidén, omvärldsanalys samt organisationens nuläge och framtid. Kompetensförsörjningsprocessen anger riktningen framåt genom tydligt angivna planer och strategier samt genom beskrivna resurser och kompetenser. Förutsättningar för kompetensförsörjning 1. Ledningen, främst verksamhetscheferna, är medvetna, delaktiga och kunniga om strategi, innehåll och arbetsätt inom kompetensförsörjning 2. Kompetensutvecklare har dels en konsultativ funktion för att stötta i analysdelen och planeringen av aktiviteter för kompetensförsörjning. Dels en operativ där utbildningar genomförs och utvärderas. Även andra stödfunktioner är viktiga då det behövs stöd i alla delar av kompetensförsörjningsprocessen. Detta kräver att ansvarsfördelningen blir tydligare och att ledning och kompetensutvecklare/stödfunktioner har ett tätare samarbete.

4 Budget och ekonomisk uppföljning av kompetensförsörjning Budgetansvar för kompetensplanen bör ligga hos respektive chef för verksamheter och beslutsenhet. Uppföljningar av ekonomi för kompetensförsörjning sker regelbundet med verksamhetens chefer, ekonom och kompetensutvecklare. Kompetensbrevlådan och analys av kompetensbehov Hur ska vi hantera kompetensbehoven från verksamheten? Var ligger ansvaret att föra en dialog och analysera och planera rätt stöd? Hur kan vi nå större kunskap och trygghet hos cheferna att själva driva metodutveckling? Kompetensutveckling och planering förslag att skapa mötesytor Verksamhetschefer och kompetensutvecklare träffas regelbundet, förslagsvis var14:e dag, för att stämma av. Det kan gälla beställningar i kompetensbrevlådan och interna utbildningar. Men det kan även gälla nationella, regionala och lokala utvecklingsfrågor som berör vår bransch; exempelvis utbildning och kurser, lärlingsprogram, praktik, forskning/ebp, pedagogik och rekrytering. I gruppen bereds ärenden som ska beslutas i ledningsgruppen. En kompetensförsörjningsgrupp bildas i SSF för att kontinuerligt träffs och följa utvecklingen inom området, (ex 2 3 ggr per år). I gruppen bör verksamhetschef, enhetschefer, kompetensutvecklare och fackliga företrädare ingå. Det är av vikt att enhetscheferna är delaktiga. Fokus är omvärldsbevakning (se ovanstående punkt) analys, planering och uppföljning. Gruppen arbete samordnas med Socialkontorets övriga utbildningsgrupper. Kompetensförsörjningsplanen tas fram i samband med verksamhetsplanen och arbetet förbereds av kompetensutvecklare och beslutas i Kompetensförsörjningsgruppen och samverkan på avdelningsnivå. Studiestöd Hanteringen förenklas Riktlinjer och prioriterade områden uppdateras varje år på insidan kompetensutvecklare ansvarar. Beslut om studiestöd chef tar beslut. Utbetalning sker enligt rutin via löneadministratör. Stöd till chef att tolka riktlinjer kompetensutvecklare ansvarar. Kostnad för studiestöd enhetens budget (inte utbildningsbudget som tidigare) Berit presenterar också förslag till förstärkt pedagogiskt metodiskt stöd till verksamheten hösten Förslag 1 september 15 december, 80 % tjänst kunskapsbärare frigörs. Behov utöver detta kunskapsbärare med adekvat kompetens kallas in för specifikt uppdrag Syfte Att arbeta med Visionen i praktiken. Att möjliggöra, att ge praktiska verktyg till chefer och baspersonal att arbeta salutogent och rehabiliterande

5 Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt liv. Det sker genom en verksamhet som är jämställd, tillgänglig, i ständig utveckling och av hög kvalitet. Kostnader 80 % tjänst som kunskapsbärare bekostas från utbildningsbudgeten. Arbetsuppgifter för kunskapsbäraren Basutbildningarna nedan finns med i kompetensutvecklingsplanen för 2015/2016. Introduktionsutbildning för nystart körs när nystart av verksamhet sker Fördjupning körs vid behov Alla önskemål om deltagande i utbildningar sker via kompetensbrevlådan. Baspersonal o Introduktion Introduktionsutbildning av nyanställda, i samma form som sommarintroduktion. Block på 4 timmar under hösten och våren. Introduktionsutbildning nystart av verksamhet o Basutbildning Workshop i Tydliggörande arbetssätt Lågaffektivt förhållningssätt Kommunikation Utbildning i fördjupat genomförandeplansarbete för dom som inte gått tidigare Uppföljning av den fördjupade genomförandeplansutbildningen, via kompetensbrevlådan Tilläggsutbildning o Missbruk/lågaffektivt förhållningssätt. Chefer o Utbildning till chefer om verktygslådan som används inom den fördjupade genomförandeplansutbildningen o Utbildning att coacha/vägleda personalen i det fördjupade genomförandeplansarbetet, att använda sin verktygslåda. Anna delaktig. Anhöriga/närstående o Utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, för närstående till vuxna/unga vuxna med npf. Utbildningen sker i samverkan med Lokalförening Attention Kompetensbrevlådan o Uppdrag via kompetensbrevlådan som gäller individärenden. (Efter analys av problemställningen som chefen uppgett hamnar vi i de flesta fall att det brister i grundutbildningen)

6 Kända behov av kompetensutveckling i verksamheterna LSS boende och Daglig verksamhet Basutbildning o Fördjupad genomförandeplansutbildning o Tydliggörande arbetssätt o Kommunikation o Lågaffektivt förhållningssätt Tilläggsutbildning o Psykisk ohälsa o Missbruk o Samtalsmetodik/lösningsfokuserat arbetssätt o Vård i livets slut o Demens o Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Socialpsykiatri Basutbildning o Fördjupad genomförandeplansutbildning o Tydliggörande arbetssätt o Kommunikation o Lågaffektivt förhållningssätt o Återhämtningsinriktat arbetssätt o Samtalsmetodik/lösningsfokuserat arbetssätt Tilläggsutbildning o Missbruk o Vård i livets slut o Demens o Arbetsteknik och rehabiliterande arbetssätt Personlig assistans Basutbildning, (egen finansiering?) o Fördjupad genomförandeplansutbildning o Tydliggörande arbetssätt o Kommunikation o Lågaffektivt förhållningssätt Tilläggsutbildning o Egen inventering av utbildningsbehovet, egen finansiering I diskussionen som följer menar ledningsgruppen att - kompetensförsörjningsplan och verksamhetsplan ska gå hand i hand, och ska vara en del i budgetarbetet

7 - kompetensbrevlådan går förbi verksamhetschefsledet som därför inte får en samlad bild av kompetensbehovet - i dagsläget är det inte helt enkelt att ta fram kompetens på individnivå. WinLas webb kommer att bli det verktyget när det är i full drift - vi ska fundera över vilka mervärden vi skapar för brukaren genom att ha rätt kompetens - uppföljning av kompetens på individnivå gör att det går att ställa krav. En genomgången utbildning ska visa på ett resultat i det dagliga arbetet - ledningsgrupper inom verksamheterna kan bättre ta ett samlat grepp om kompetensnivån - titulaturer och kompetens/baskompetens måste prioriteras - kompetensutvecklaren ska inte ha ansvaret för kompetensbehovet i verksamheten (driften), det bör ligga på 1:a linjens chefer där det ska förankras. Chefen är den som kan säkerställa behovet. Ledningsgruppen beslutar att verksamhetscheferna tar ställning till frågorna i kompetensförsörjningsstrategin under rubriken Kompetensbrevlådan och analys av kompetensbehov, att Berit bokar träff med verksamhetscheferna om återkoppling av svar på frågorna, samt återkopplar till ledningsgruppen. Snabbanalys av öppna jämförelser 2015 Verksamhetsutvecklare Charlotta Carlstedt och ekonom Fredrik Nilsson visar resultatet av öppna jämförelser, där fakta insamlats under 2014 och avser Stöd och service. Jämförelse görs mellan kommun, län och riket utifrån en rad frågeställningar. Variationer jämfört med län och riket kan i vissa fall bero på att ansvaret för en viss fråga ligger på en annan förvaltning eller avdelning. Några av frågorna som Skellefteå kommun svarat Nej på, är relativt enkelt åtgärdade. Analysen finns att ta del av i dokumentbiblioteket på Stöd och service organisationsyta under rubriken Aktuellt just nu Ledningsgruppen noterar informationen Personal/rekryteringar Semestervikarier är nu anställda i alla verksamheter. Socialpsykiatrin kommer att rekrytera en 1:a linjens chef. Annons kommer inom kort. Ledningsgruppen noterar informationen

8

9 Hitta.se och Eniro Stöd och service har gamla och inaktuella uppgifter på Hitta.se och Eniro. Äldre, även nedlagda arbetsplatser finns med, medan nyare saknas. SSF offentliggör inte boendenas adresser på kommunens externwebb eftersom att vi betraktar dem som en privat adress.daglig verksamhet, däremot, är på väg att utöka informationen på externwebben. Ledningsgruppen beslutar att dagliga verksamheter ska finnas på Hitta och Eniro, gruppbostad/servicebostad Skellefteå ska finnas som en gemensam post med telefonnummer , där kundtjänst får hänvisa till boendet eller chef, samt att lägenhetsinnehavaren avgör själv om hon/han vill finnas med på Hitta.se och Eniro. Ärenden till samverkan Av dagens ärenden är det visionsarbetet, stödbehovsbedömning, kompetensförsörjning och styrkortsmål som ska lämnas som information på kommande samverkan på avdelningsnivå Vid protokollet Eva Åkerlund

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun

Granskning av kompetensförsörjning. Jönköpings kommun Granskning av kompetensförsörjning Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2008 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte, avgränsning och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten. 2014-04-22 Handläggare. Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo. SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-22 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av Plan för LSS-verksamheten

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av kvalitetsarbetet inom LSS Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Personalförsörjning. Gällivare kommun. Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Personalförsörjning Gällivare kommun Robert Öberg, revisionskonsult Jan-Erik Wuolo, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2.

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer