Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott resultat med genomsnittliga värden som låg över kommunens medeltal. Flera värden hade ökat i positiv riktning alternativt behållits sedan mätningen Resultaten gällande stress och hälsa fick dessvärre sämre resultat. Handlingsplaner har därför arbetas fram för kostverksamheten, städverksamheten samt ledning och stab. Beslutsunderlag Folkhälsoförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 april, Resultat medarbetarundersökningen 2012, bilaga 1, avsnitt stress och hälsa. Kostverksamheten bilaga 2. Städverksamheten bilaga 3. Ledning och stab bilaga 4. Beskrivning av ärendet Generellt kunde man konstatera att all personal i folkhälsoförvaltningen uppgav områden att arbeta vidare med. Punkterna nedan är en sammanställning av handlingsplanerna som genomförts på vardera enhet: Att tydliggöra när arbetsdagen är över, för att minska den psykiska stressen. Den fysiska stressen har dock minskat. Tydliggöra roller inom den egna professionen, så kraven som ställs på personalen blir tydligare, samt att få förståelse för varandras uppdrag. Respektera varderas roller genom att fördyliga var och ens uppdrag, detta ska även minska revirgränser. Våga tala om problem och ge konstruktiv kritik se det som en utvecklingsmöjlighet. Öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter för att minska revirgränser. Tydliggöra för kunden vad som ingår i beställningen. Inte överarbeta, berör främst städ. g:\nämnden\nämndadministration\pdf till hemsidan\ \ärende 03. handlingsplan, medarbetarundersökning 2012\tjänsteskrivelse medarbetarundersökning.doc

2 Tjänsteskrivelse 2 (2) Kostverksamheten, städverksamheten samt folkhälsoverksamheten har tagit fram handlingsplaner för att åtgärda dessa frågor. Vissa har kompletterat med frågor som är specifika för just den enheten, dessa finns bifogat i tjänsteskrivelsen. För att utveckla sam i egna arbetslaget och mellan andra arbetslag ska revirgränser arbetas bort. Detta görs genom ökad flexibilitet och att utveckla kommunikation och delaktighet, arbetsrotation skulle kunna fungera på vissa arbetsplatser. Arbetsplatsträffen har en central roll i detta. För att se över planering av t för att minska känslan av stress ska jämnare arbetsfördelning eftersträvas. Detta görs genom prioritering, sam och ökad kommunikation. För att skapa goda förutsättningar för god kommunikation ska en öppen dialog och att ge och ta konstruktiv kritik vara grunden i arbetslagets. Detta görs genom att samtal förs på arbetsplatsen om att man ska tänka på hur man uttrycker sig och att skilja på sak och person. Arbetsplatsträffen är ett viktigt forum där alla ska vara delaktiga. Handlingsplanernas uppföljning kommer främst att ske på arbetsplatsträffsmöten samt på medarbetarsamtal. Folkhälsoförvaltningens förslag till beslut Folkhälsonämnden godkände förvaltningens redovisning av åtgärder enligt handlingsplan för medarbetarundersökningen Sofie Norén Kvalitetsledare Beslutet expedieras till: Folkhälsonämnden

3

4

5 Handlingsplan för de obligatoriska frågorna 2012 Chef: Kostverksamheten Bilaga 2 Utgå från nedanstående tre frågor som återfinns i frågeformuläret; frågenummer F9A, F9B och F10 alternativ 3, se sidan 4-5. Ställ andelen svarande som instämmer i alla tre frågorna i relation till resultatet från föregående undersökning Titta även på hur stressnivån i arbetsgruppen ligger i förhållande till den övriga förvaltningen och kommunen totalt. till 2010 års resultat Har stressnivån minskat, ökat eller är oförändrad? Vad/hur ska vi göra? Vem? Ange namn Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång Den psykiska stressen har ökat medan den fysiska har minskat Tydliggöra när arbetsdagen ör över Stämma av så att alla känner att de avslutat sina stationer eller behöver hjälp Våga fråga om hjälp/erbjuda hjälp All kökspersonal VAR/NÄR: APT FRAMGÅNG: Det upplevs bättre och vi frågar varandra om det. till övriga förvaltningen Är stressnivån under, över eller i nivå med förvaltningen? Stressnivån är lägre jämfört med den övriga förvaltningen Bibehålla att det går i tätt riktning men fortsatt med förbättring måste göras. Avvakta resultat från hälsoprofilerna. Kökschef Kökspersonal pågår VAR/NÄR: APT. FRAMGÅNG: Det upplevs bättre om vi hjälps åt. till kommunen totalt. Är stressnivån under, över eller i nivå med kommunen totalt? Stressnivån är lägre jämfört med den övriga förvaltningen Bibehålla att det går i tätt riktning men fortsatt med förbättring måste göras. Avvakta resultat från hälsoprofilerna.

6 5. Handlingsplan När ni är klara med analyst ska handlingsplanen nedan fyllas i (finns även i elektronisk form under Kikaren/Blanketter/Arbetsmiljö/Handlingsplan IPSOS). Chef: Madelene L Förvaltning/verksamhetsområde/enhet/arbetsgrupp: KOSTVERKSAMHETEN SAMMANSTÄLLNING Bilaga 2 Förbättringsområde Vad behöver utvecklas? Att kunna ge och ta kritik utan att bli sårad Mål Vad vill vi uppnå? Att kunna ge varandra konstruktiv kritik Vad ska göras? Vilka ska delta? Hur ska vi göra? När kritik riktas ska alltid förslag till förändring/förbättring ges i annat fall håller man tyst Tydliga med att visa/säga när man tycker den andra har gått över gränsen eller varit otydlig Alla är ansvariga för ett gott klimat Vem? Ange namn Samtlig personal i kostverksamheten Omgående Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång på APT i oktober/november 2013 Revirgränser mellan medarbetare Kompetensutveckling Öka förståelsen för varandras arbetsuppgifter, arbetsplatser och uppdrag Bibehålla personalens positiva uppfattning om att de får den kompetensutveckling som de behöver för sitt uppdrag och för sin utveckling Byter arbetsplatser/stationer med varandra under exempel 2-5 dagar. Tydliggöra varandras uppdrag Alla ska delta Tydligt lyssna av utvecklingsbehov på medarbetarsamtalet och ta fram en plan Behovsinventering av kompetensutveckling Samtlig personal i kostverksamheten Kökschefer Verksamhetschef Omgående Vid samtal Under 2013/2014 på APT i oktober/november 2013 Under året efter att medarbetarsamtalet genomförts Skicka handlingsplanen till din närmaste chef senast v.19.

7 5. Handlingsplan Städverksamheten När ni är klara med analyst ska handlingsplanen nedan fyllas i (finns även i elektronisk form under Kikaren/Blanketter/Arbetsmiljö/Handlingsplan Ipsos). Chef: Ann-Mari Pettersson Förvaltning/verksamhetsområde/enhet/arbetsgrupp: Städverksamheten Bilaga 3 Förbättringsområde Vad behöver utvecklas? Organisationsklimat: Revirgränser Brukarorientering: Klagomål och synpunkter från brukare Organisationsklimat: Indragen i någon konflikt. Mål Vad vill vi uppnå? Att alla har ett helhetstänk, alla har ett gemensamt ansvar på uppdragen som är på respektive objekt. Nöjda kunder, tydliggöra vad som ingår i uppdraget. Känna sig trygg och se positivt på klagomål och synpunkt då det är utvecklande för verksamheten Behålla resultatet där man inte varit indragen i någon konflikt Vad ska göras? Vilka ska delta? Hur ska vi göra? Rotera på arbetsplatserna där möjlighet finns, tydliga scheman. Alla inom arbetslaget. Diskutera i arbetslaget, på APT. Ta med sig erfarenhet och kunskaper från SRY yrkescertifiering. Tydliggöra för kund vad som ingår i uppdraget. Tydligare scheman som man delger kund. Verksamhetschef, städchef, medarbetare och kunder. Städchef och medarbetare delger städuppdragets innehåll på städråd där medarbetare deltar. Öppen dialog där man vågar prata med varandra och inte om varandra Samtliga berörda. Prata om det på APT, arbeta med medarbetarkörkortet och kommunens övergripande värdegrund. Vem? Ange namn Verksamhetschef Städchef Samtliga i arbetslaget Verksamhetschef Städchef medarbetare Verksamhetschef Städchef Samtliga medarbetare Snarast Ständigt pågående Ständigt pågående Ständigt pågående. Ständigt pågående Ständigt pågående Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång Med medarbetarna i arbetslag. På arbetsplatsträffar. Städchef och medarbetare. Nästa medarbetarundersökning och på medarbetarsamtal. I medarbetarsamtal, på APT och i andra samtal med medarbetare På städråd med kund om innehåll av uppdrag. Verksamhetschef och städchef. I nästa medarbetarundersökning om medarbetare känner sig mera trygg i mötet med kunden. Följa upp på medarbetarsamtal Övriga enskilda samtal med medarbetare, APT. Verksamhetschef, Städchef och medarbetare Nästa medaretarundersökning.

8 Skicka handlingsplanen till din närmaste chef senast v Handlingsplan för de obligatoriska frågorna När ni är klara med analyst ska handlingsplanen nedan fyllas i (finns även i elektronisk form under Kikaren/Blanketter/Arbetsmiljö/Handlingsplan obligatorisk Ipsos). Chef: Ann-Mari Pettersson Förvaltning/verksamhetsområde/enhet/arbetsgrupp: Städverksamheten Utgå från tre frågor som återfinns i avsnitt Stress och hälsa; Jag oroar mig ofta över hur det ska gå på t, även när jag är ledig. Arbetet gör att jag känner mig slut efter jobbet och har svårt att orka med något annat. Jag har alltid för mycket att göra. Det är aldrig några lugnare perioder. Ställ andelen svarande som instämmer i alla tre frågorna i relation till resultatet från föregående undersökning Titta även på hur stressnivån i arbetsgruppen ligger i förhållande till den övriga förvaltningen och kommunen totalt. Vad/hur ska vi göra? Vem? Ange namn Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång till 2010 års resultat till övriga förvaltningen Stressnivån har minskat något jämfört med 2010 års resultat Ligger i samma nivå som övriga i förvaltningen 2

9 till kommunen totalt. Jag oroar mig ofta över hur det skall gå på t, även när jag är ledig Arbetet gör att jag känner mig slut efter jobbet och har svårt att orka med någonting annat. Alltid för mycket att göra, det är aldrig några lugnare perioder Stressen ligger under jämfört med kommunen totalt. Psykisk stress har ökat något. Fysiska stressen har minskat något Har minskat från 28 till 16 Se över antal vikarier som är tillgängliga, bättre sam med bemanningsenheten för att kunna stärka upp med vikariebehov. Chefer lägger mycket tid på vikarieanskaffning. Kompetensutvecklingar som pågår under vecka 8 och 44. Plan för certifiering av personal som startat under våren Tydlighet i uppdraget, systematisering av uppdrag och städschema Ann-Mari Städchefer Bemanningsenhet 22 april-13 första avstämning med chefer Ann-Mari Städchefer Medarbetare Städchef tillsammans med medarbetare Möten med Bemanningsenhet Verksamhetschef, städchefer, bemanningsenhet Vid nästa medarbetarundersökn. Vid medarbetarsamtal under verksamhetens gång. Städchef, medarbetare. Vid nästa medarbetarundersökning Vid medarbetarsamtal under verksamhetens gång. Städchef, medarbetare. Vid nästa medarbetarundersökning Skicka handlingsplanen till din närmaste chef senast v.19. 3

10 Handlingsplan utvecklingsområden medarbetarundersökning 2013 Chef: Ulrika Lundgren Förvaltning/verksamhetsområde/enhet/arbetsgrupp: Folkhälsoförvaltningen stab och ledning Bilaga 4 Förbättringsområde Arbetsorganisation Arbetsfördelning i arbetslag/arbetsgrupp Roll och funktion Förbättringsområde Organisationsklimat Revirgränser Mål Tydliggöra arbetsfördelningen och varandras uppdrag Tydliggöra uppdrag och roll och funktion. Mål Underlätta t genom att respektera roll och uppdrag och därmed minska revirgränser Vad ska göras? Vilka ska delta? Hur ska vi göra? VAD: Utveckla arbetsplatsträff och de möten som finns planerade. HUR: Delta och diskutera samt ställa förtydligande frågor. Begränsa åtaganden efter möjlig tid. VILKA: Alla deltar. VAD: Beskriva uppdrag för varandra för att skapa trygghet HUR: Respektera och fråga, ta upp frågor till diskussion. VILKA: Alla deltar Vad ska göras? Vilka ska delta? Hur ska vi göra? VAD: Se specialistuppdraget som en tillgång som ger mervärde. HUR: Visa ömsesidig respekt och fråga hur man uppfattar/uppfattat frågan och om något är otydligt. VILKA: Alla deltar. Vem? Ange namn Ulrika, AnnMari, Madde, Cicci & övriga Ulrika & Övriga i stab och ledning Vem? Ange namn Lena, Stina, Emmy, Sofie, Liselott & övriga Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång HUR: Diskutera frågan på apt och andra möten. NÄR: På apt maj och nov ANSVARIG: Ulrika & samtliga deltagare. FRAMGÅNG: Det upplevs bättre och vi frågar om det. HUR: Diskutera frågan på apt och andra möten. NÄR: På apt maj och nov ANSVARIG: Ulrika & samtliga deltagare Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång HUR: Diskutera frågan på apt och andra möten. NÄR: På apt maj och nov ANSVARIG: Ulrika & samtliga deltagare

11 Handlingsplan för de obligatoriska frågorna 2012 Chef: Ulrika Lundgren, Förvaltning/verksamhetsområde/enhet/arbetsgrupp: Folkhälsoförvaltningens stab och ledning Bilaga 4 Utgå från nedanstående tre frågor som återfinns i frågeformuläret; frågenummer F9A, F9B och F10 alternativ 3, se sidan 4-5. Ställ andelen svarande som instämmer i alla tre frågorna i relation till resultatet från föregående undersökning Titta även på hur stressnivån i arbetsgruppen ligger i förhållande till den övriga förvaltningen och kommunen totalt. till 2010 års resultat Har stressnivån minskat, ökat eller är oförändrad? Vad/hur ska vi göra? Vem? Ange namn Hur? När?? Hur vet vi att vi lyckats/nått framgång till övriga förvaltningen Stressnivån är oförändrad men relationerna mellan ingående områden har ändrats. Är stressnivån under, över eller i nivå med förvaltningen? Avlasta varandra och vara tydliga med om arbetsbelastningen är för stor samt fördela uppdragen. Avsätta tid i kalendern för att skriva handlingar till nämnd. Uppdragen kan bidra till tydlighet. Uppdrag: Ulrika Övrigt: Samtliga HUR: Diskutera frågan på möten NÄR: På apt april och oktober ANSVARIG: Ulrika & samtliga deltagare. FRAMGÅNG: Det upplevs bättre och vi frågar varandra om det. till kommunen totalt. Stressnivån är oförändrad men relationerna har ändrats. Är stressnivån under, över eller i nivå med kommunen totalt? Stressnivån är oförändrad, andra relationer mellan. Uppmärksamma frågan så det blir en medveten kunskap. Använda de verktyg som finns för att avlasta stress. Inte bara konstatera att det är för mycket utan göra något åt det. Använda vår statistik, liv & hälsa samt hälsoprofiler för att få tydligt vilka områden det gäller för oss. Genomgång på APT. Hitta andra verktyg: Ulrika Övrigt: Samtliga Statistik: Sofie, FHenheten Övrigt: Samtliga HUR: Diskutera frågan i vardagen. NÄR: På apt april och oktober ANSVARIG: Ulrika & samtliga. FRAMGÅNG: Det upplevs bättre och vi frågar varandra om det. HUR: Diskutera frågan i vardagen. NÄR: På apt april och oktober ANSVARIG: Ulrika & samtliga. FRAMGÅNG: Det upplevs bättre och vi frågar varandra om det.

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

" # $# % " # $#&& ' + && *

 # $# %  # $#&& ' + && * 2 ! " # $# % " # $#&& ' ( )(#* + && * 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans

TÄNK OM. i 4 STEG. Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans TÄNK OM i 4 STEG Så kan patienter och personal utveckla vården tillsammans En handbok i 4 Steg för Erfarenhetsbaserad Verksamhetsutveckling inledning innehållsförteckning TÄNK OM VI KUNDE TA TILLVARA PATIENTERNAS

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Så får vi det bra på jobbet

Så får vi det bra på jobbet Så får vi det bra på jobbet Ett studiematerial som utvecklar arbetsgruppen Innehåll Övning 1 Vad är en bra arbetsgrupp? 4 Studera FIRO en teori om gruppers utveckling 5 Övning 2 Hur fungerar vår egen arbetsgrupp?

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5

Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum RAPPORT 2013:5 RAPPORT 2013:5 Hemtjänst - införandet av ett nytt arbetssätt med kunden i centrum Ett arbetssätt baserat på kunskap, kundernas behov och syftet med verksamheten Författare: Åsa Swan, Madeleine Blusi Hemtjänst

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer