Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentansvarig Camilla Isaksson verksamhetsutvecklare Dokumentdatum Godkänd av Eva Bascom verksamhetschef Version 1.0 Reviderad

2 Innehåll Inledning... 3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 4 Ny riktlinje för hantering av enskildas privata medel... 4 Rutin för rapportering av missförhållande enligt lex Sarah... 4 Fortsatt arbete med ledningssystemet... 4 En lärande organisation... 5 Förbättringstavla... 5 Klagomål och synpunkter... 5 Avvikelser... 6 Utredning av Lex Sarah rapporter... 6 Tillsynsbeslut från IVO... 6 Förbättringar av processer och rutiner... 7 Likvärdiga insatser... 7 Årshjul för verksamheten... 7 Verksamhetsuppföljning och egenkontroll... 8 Tillsynsrapport från IVO... 8 Tydliggöra uppdraget för verksamheten - A Samverkan... 9 Brukarsamverkan... 9 Umeå Fika i parken Bas-utbildning Kompetenshöjning Projektet Bas-utbildningen Gemensam introduktion för sommarvikarier Ambassadörer inom vård och omsorg Programråd Till sist... 13

3 Inledning Kvalitetsberättelsen omfattar det kvalitetsarbete som genomförts inom verksamheten Intraprenad personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari- 31 december Kvalitetsberättelsen ska utgöra en överskådlig bild och är skriven för en bred målgrupp. Att säkra och följa upp att de verksamheter som socialnämnden är ansvarig för håller god kvalitet är ett prioriterat område. Nationellt ökar kraven på att de verksamheter som bedrivs ska följa upp sitt kvalitetsarbete, redovisa resultat och kvalitetsaspekter öppet. Under året har två verksamheter fogats ihop till en. Intraprenad personligassistans har slagits ihop med personligassistans vuxna och boende för fysiskt funktionshindrade. Syftet var att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt både utifrån ekonomi och kvalitet. Verksamhetens rutiner har synats, en Bas-utbildning har startats för att alla inom verksamheten ska ha samma grundläggande kunskaper inom funktionshinderområdet. Verksamheten arbetar enligt målsättningen att vara en lärande organisation, att se avvikelser och klagomål som möjligheter till förbättringar. Ambitionen är en samlad presentation av de aktiviteter och resultat som genomförts under 2013 som på ett bättre sätt ger en helhetsbild av verksamhetens kvalitetssäkring och det arbete som görs.

4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Alla vårdgivare och den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att ge stöd och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i de insatser och det stöd socialtjänsten ansvarar för. Några nya övergripande mallar, rutiner och handlingsplaner har fastställts. Det är mallar för risk och händelseanalys samt rutin för hantering av enskildas privata medel och rutin för synpunkter och klagomål. Ny riktlinje för hantering av enskildas privata medel De sociala nämnderna har beslutat om en ny riktlinje för hantering av enskildas privata medel (ekonomi). Av riktlinjen framgår det bland annat att varje verksamhet som hanterar enskildas ekonomi ska ta fram skriftliga rutiner för att säkerställa att hanteringen sker på ett enhetligt och säkert sätt och för att minska risk för stölder eller andra ekonomiska oegentligheter. Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för att det finns rutiner. Av riktlinjen framgår att det kan bli aktuellt för socialtjänstens personal att hjälpa den enskilde med sin ekonomi oavsett om personen har en ställföreträdare eller inte. Det ska då finnas skriftliga överenskommelser. Hanteringen av pengar ska i största utsträckning ske på sådant sätt att kontanthantering minimeras. I verksamheten har två rutiner kring detta tagits fram och kommunicerats. En för särskilt boende och en för personlig assistans. Rutin för rapportering av missförhållande enligt lex Sarah Lex Sarah är en del av socialtjänstens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till för att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Det är därför viktigt att det finns ett tillåtande klimat som medger resonemang om missförhållanden och att rapporterade missförhållanden hanteras som en del i verksamhetens arbete med förbättrad kvalitet. Alla missförhållanden, och påtagliga risker för att missförhållanden ska uppstå, ska rapporteras till den som är ansvarig för verksamheten. Under hösten fick verksamhetens samtliga ledare information om rutinen. Enhetschef är ansvarig för att all personal är informerade om rutinen. Rutinen skall även finnas i assistentpärmen på arbetsplatsen. Fortsatt arbete med ledningssystemet Rutinbibliotek SharePoint Verksamhetens rutiner ska finnas samlade, lätt åtkomliga och vara kvalitetssäkrade. Detta är en förutsättning för ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att samla verksamhetens rutiner i rutinbiblioteket. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2014.

5 En lärande organisation Förbättringstavla Ledningsgruppen använder en förbättringstavla där förbättringsförslag, aktuella aktiviteter med ansvariga samt slutdatum skrivs ner. På tavlan följer man även verksamhetens resultatmått per enhetschef samt verksamhetschef. Syftet är att diskutera och reflektera goda exempel men även svårigheter man står inför samt lära av varandra och de avvikelser som skett i verksamheten. Mått på tavlan 2013 var genomförandeplan/dokumentation, sjukfrånvaro, basutbildning samt ekonomi. Klagomål och synpunkter Den nya rutinen innebär att synpunkter och klagomål hanteras direkt i verksamheten. Alla klagomål registreras, följs upp och sammanställs som en del av verksamhetens kvalitetsarbete. På så sätt utvecklar vi våra verksamheter och ger bättre kvalitet. Socialt ansvarig samordnare var inbjuden till ledningsgrupp i september och informerade samtliga i ledningsgrupp kring den nya rutinen. Inkomna klagomål registreras löpande av enhetschef. Enhetschef är ansvarig för att all personal är informerade om rutinen. Detta inrapporteras årligen till socialt ansvarig samordnare (SAS) enligt anvisningar i rutinen. Datum för när detta ska vara gjort finns i verksamhetens årshjul.

6 Sammanställning av inkommna klagomål och synpunkter Enhet: Personlig assistans Vuxna År: 2013 NR Ankomstdatum Kön på person som klagomålet rör Kategori Kvinna Organisation/ledning/styrning Kvinna Organisation/ledning/styrning Kvinna Organisation/ledning/styrning Man Inflytande/delaktighet/självbestämmande Kvinna Samverkan Kvinna Organisation/ledning/styrning Kvinna Lokaler Alla 7 klagomål är hanterade och återkopplade till den som lämnat klagomålet. När det gäller klagomål för Organisation/ ledning /styrning håller en rutin på att arbetas fram som en förbättringsåtgärd i verksamheten. För klagomål gällande samverkan och inflytande/delaktighet skapades individuella handlingsplaner för detta för att förbättra situationen för den enskilde. Klagomål gällande lokaler är fortfarande under utredning. Klagomålet gäller oklarheter i ansvarsfördelning i gemensamhetsutymmen i särskilt anpassad bostad mellan boende och kommunen. Avvikelser Avvikelserapportering i verksamheten har ökat betydligt I verksamhet för personlig assistans har avvikelser gällt brister i beviljad insats och brister i läkemedelshantering. I verksamhet för boende med särskild service har avvikelser också gällt brister i beviljad insats och läkemedelshantering. Avvikelser ska tas upp i ledningsgrupp för lärande och reflektion. Vid granskning av de inkomna avvikelserapporterna har vi funnit att dessa ibland berör annan personal än boendehandledare och assistenter. Det finns även brister i händelseanalys som ska följa en avvikelserapport. Ytterligare information kring avvikelsehantering planeras som åtgärd för att avvikelser och klagomål ska hanteras korrekt och inom rätt verksamhet. Utredning av Lex Sarah rapporter Två händelser har rapporterats som Lex Sarah under året. En av händelserna gäller personlig assistans och en händelse gäller Boende med särskild service. Ingen av händelserna har bedömts som allvarlig. Tillsynsbeslut från IVO Ett tillsynsbeslut har inkommit till verksamheten från IVO. I beslutet riktas kritik mot verksamheten där man inte fört social dokumentation.

7 Klagomålet från enskild rör bemötande och verkställighet i ärende där brukare har personlig assistans. IVO anser det allvarligt att insatsen inte dokumenterats enligt SOSFS2006:5 under en viss period. IVO kan dock konstatera att nämnden är medveten om bristerna och att riktlinjer för dokumentation finns i verksamheten samt att en utbildningsinsats för all personal som innehåller bland annat dokumentation är planerad. IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Ärendet är avslutat. Förbättringar av processer och rutiner Processer och rutiner ska användas för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Samtliga rutiner och processer som tagits fram i verksamheten har en processägare som är ansvarig över att dessa uppdateras enligt plan, men även att dessa tas upp vid förändringar i verksamhet som påverkar rutinen. Samtliga rutiner ligger i verksamhetens årshjul, så det blir tydligt för ledningsgruppen när dessa skall uppdateras. Likvärdiga insatser Det är viktigt att ett likvärdigt stöd ges oavsett vilken kommundel som insatsen utförs i, kvalitén i stödet ska och får inte skilja sig åt. En kartläggning av insatsen personlig assistans i kommundelarna har genomförts under våren 2013, i syfte att uppnå detta. Informationsmaterial samt rutiner tittades över och beslut togs om gemensamt arbetsätt kring utförandet av insats. Medarbetarna i Holmsund-Obbola, Hörnefors samt Sävar deltar även i bas-utbildningen. Årshjul för verksamheten

8 Verksamhetsuppföljning och egenkontroll Verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvalitén. Genomförandeplan samt dokumentation Handläggningen av ett ärende som rör enskild samt genomförande av beslutad insats enligt LSS ska dokumenteras. En genomförandeplan ska även tas fram som praktiskt beskriver beslutad insats. Genomförandeplanen följs upp minst var 6:e månad, detta för att kvalitetssäkra insats. Vid granskning av dokumentation under 2013 har vi sett en ökning i verksamheten sedan början av året. Även kvalitén på dokumentationen har förbättrats och fler brukare har aktuella genomförandeplaner som består av både praktisk beskrivning av beslutad insats och mål. Det finns dock fortfarande förbättringsområden i utformandet av konkreta mål i genomförandeplaner. Fortlöpande följer ledningsgruppen upprättandet av genomförandeplaner i verksamheten. Enhetschefer följer upp dokumentation på arbetsplatsträffar som ett led i kvalitetssäkring. Genomförandet av Bas-utbildningen startade under Utbildningen omfattar samtliga inom verksamhetsområdet, från verksamhetschef till medarbetare. Utbildningens innehåll har varit empowerment, genomförandeplan samt journalföring. Utbildningen har avslutats med seminarium på arbetsplatsen för att bryta ner kunskapen till kompetens. Allt för att brukaren ska få den insats den har beslut om samt att kvalitén av insatsen säkras. Tillsynsrapport från IVO Varje år tas en tillsynsrapport fram av IVO (inspektionen för vård och omsorg). Under 2013 har tillsynen varit fokuserad på enskilda tillståndpliktiga verksamheter med personlig assistans. Under våren 2013 genomförde tillsynsmyndigheten en nationell tillsyn av 50 medelstora enskilda assistansanordnare som har tillstånd att bedriva assistans för barn (Tillsynsrapport Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013, IVO ). Tydliggöra uppdraget för verksamheten - A3 Uppdraget från kommunfullmäktige till socialnämnd och ut i verksamhet ska vara tydligt och lätt att förstå. Därför har verksamheten tagit fram en sammanställning av uppdraget med aktiviteter knutna till dessa. Detta för att vi tydligare ska kunna följa upp uppdraget under året samt ett kommunicerbart sätt att förstå sammanhang. (Bilaga 1)

9 Samverkan Verksamheten ska samverka för att säkra kvaliteten på de insatser som utförs. Brukarsamverkan Verksamheten ska verka för brukarinflytande och egenmakt, så att brukarnas egna resurser tas tillvara och att förmågan att leva ett självständigt liv stärks. Samverkan i verksamheten sker genom årliga brukarträffar, samtliga brukare/företrädare är inbjudna. Med på dessa träffar är verksamhetschef och verksamhetsutvecklare. Träffen 2013 ägde rum 22 augusti och punkter som tog upp var bl.a. aktiviteter 2013, syfte och upplägg på bas-utbildningen, Umeå 2014, inbjudan till fika i parken samt uppföljning av sommaren Samtliga som var där var mycket positivt inställda till bas-utbildningen och tyckte upplägget och innehållet verkade mycket bra. Under träffen frågade vi upp kring hur sommaren hade upplevts för brukarna. Detta kan upplevas som en jobbig tid, då många nya medarbetare ska inskolas. De var positiva till hur sommaren upplevdes och om något inte fungerat som tänkt blev de lyssnade på. De kom med några förslag på förbättringsområden: tydligare information kring användandet av mobiltelefoner under arbetspassen tydligare genomförandeplaner tillgängligare och synligare enhetschefer Positivt i verksamheten tyckte de var: att det finns en grundstomme i arbetsgrupperna bra kompetens i arbetsgrupperna flexibla assistenter Det verksamheten fick till sig togs upp i ledningsgruppen för att jobba vidare med och kommer att följas upp vid kommande brukarträff.

10 Umeå 2014 Verksamheten ska förverkliga ambitionerna kring kulturhuvudstadssatsningen. Önskemål samt frågor kring Umeå 2014 togs upp på brukarträffen. Dessa frågor/önskemål togs upp. Finns information kring evenemangen som lättläst, bliss eller inläst. Om detta finns, var kan man få tag på dessa? Önskemål att det även ska finnas kortare konserter, då många inte orkar vara i den miljön en längre tid. Kan vara svårt att ta sig ut när man vill gå tidigare samt att det inte känns bra att avvika mitt i evenemang. Önskan att många evenemang blir lätt tillgängliga och inte bara de riktade. Dessa frågor och önskemål har skickats till kulturchef Fredrik Lindegren. Fika i parken Samtliga brukare var under september inbjudna till fika i parken utanför det nya kontoret på Storgatan 28c. Detta var en mycket uppskattad aktivitet, syftet var även att alla skulle få möjlighet att se och veta var ledningsgruppen med administration sitter efter flytten och finns tillgängliga. Bas-utbildning Vid framtagandet av bas-utbildningen har brukarorganisationer medverkat genom att delge sina erfarenheter och kunskaper inom funktionshinderområdet.

11 Kompetenshöjning All personal omfattas av kompetenskrav. Att all personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge god vård och omsorg. Verksamheten ska kunna utveckla och säkra kvaliteten och ska därför planera för personalförsörjning och kompetensutveckling. Projektet Bas-utbildningen Bas-utbildningen är ett resultat av förslag på förbättringar från medarbetare och tidigare förbättringsarbeten. Utbildningen ska enligt ledningsbeslut genomföras av all tillsvidareanställd personal inom funktionshinderområdet förutom socialpsykiatrin. Genom en gemensam bas-utbildning skapas samsyn och förutsättningar för all personal oberoende av vilken verksamhet de befinner sig i eller vilka brukare som stödet riktas till. Resultatet visar på behov av kompetensutveckling inom följande områden: Dokumentation Lagstiftning inom funktionshinderområdet Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser Arbetslagsutveckling Bemötande och förhållningssätt Kommunikation Konceptet ska senare ingå i introduktionen för nya medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet. Syfte och mål Syfte med utbildningen är att skapa en gemensam grundläggande kunskap för medarbetare och chefer. Genom utbildning inom dessa sex områden skapar vi förutsättningar i arbetet att ge brukare möjlighet till utveckling och att bli självständiga utifrån sina förutsättningar. Målet är att tillsvidareanställd personal samt långtidsvikarier inom funktionsnedsättningsområdet ska ha genomgått utbildningen Kvalitetssäkrat underlag Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen utformat ett vägledande informationsmaterial för arbetsgivare kring vilka kunskaper och erfarenheter som kan behövas för arbete inom verksamheter som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsens informationsmaterial Rätt kompetens hos personal i verksamheter med funktionsnedsättning presenterades 2012 och innehåller vilket ansvar arbetsgivaren har för att medarbetare har rätt komptens. I denna vägledning hänvisar socialstyrelsen bland annat till de kompetenskrav som projektet Carpe har arbetat fram. Dessa kompetenskrav har därför fått vara vägledande i bas-utbildningens innehåll och utformning. Underlaget har kommunicerats med brukarorganisationer och deras synpunkter har tagits tillvara Sammanställning av bas-utbildningen hösten 2013 Block 1 Dokumentation - Uppstartsträff den 23 september för samtliga ledningsgrupper. Inbjuden till denna träff var Carin Bergström som jobbar inom forum Carpe en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling i Stockholms län för att delge sina erfarenheter och tips.

12 Föreläsningen om dokumentation startade i oktober med målgruppen ledare. Efter denna föreläsning så korrigerades innehållet i föreläsningen, så att den möter behovet i våra verksamheter. Mellan 22 oktober och 14 november så utbildades 97 % av samtliga medarbetare i dokumentation. De som uteblev, har fått möjlighet att gå på uppsamlingsheat samt se filmen på nätet. Totalt har ca 800 medarbetare utbildats. Under föreläsningen har det kommit fram många bra frågeställningar och utvärderingarna var genomsnittligt mycket höga. Föreläsningen höll en generell nivå och inte verksamhetsspecifik därför pågår ett stort arbete ute i verksamheterna för att konkretisera och implementera nya arbetssätt med dokumentation för att kvalitetsäkra insatserna. Förväntad effekt av blocket är att vid uppföljning efter sex månader kunna påvisa att det finns en röd tråd i dokumentationen och att dokumentationen används aktivt i det dagliga arbetet genom att följa upp, utveckla och säkerställa brukarens insatser. Gemensam introduktion för sommarvikarier Verksamheten samlade i juni 2013 till en gemensam introduktion för sommarvikarier. Syftet är att ge tydlig och likvärdig information till samtliga. Detta för att skapa förutsättningar till medarbetarna att utföra insatser av god kvalité under sommaren. Ambassadörer inom vård och omsorg I verksamheten vård och omsorg finns nio ambassadörer som har i uppdrag att sprida kunskap och väcka intresse för yrken inom området. Detta är ett mycket viktigt uppdrag så det sprids en positiv och realistisk bild av hur det är att arbeta inom vård och omsorg. De har bl.a. informerat på Dragonskolans branschdag - barn och fritid, på Fridhemsgymnasiet - vård och omsorgcollege samt på Meadlearn. Programråd Verksamheten deltar på Dragonskolans programråd. Syftet är att diskutera och tydliggöra vikten av innehållet i utbildningen barn och fritid med inriktning boendehandledare och personlig assistent. Detta för att möta behovet av kompetens i verksamheten. För att säkra personalförsörjningen i framtiden är det mycket viktigt att delta i programråd och att ha goda ambassadörer för verksamheten, då behovet av utbildad arbetskraft med rätt kompetens kommer att vara stort i framtiden.

13 Till sist Genom att arbeta med ständiga förbättringar kommer vi att fortsätta att kvalitetssäkra verksamheten. Under 2014 kommer vi att mäta upplevelsen av insatsen personlig assistans genom en brukarenkät. Resultatet av enkäten kommer att återkopplas till brukarna samt finnas med i kvalitetsberättelsen för Kvalitetsberättelsen kommer att kommuniceras till samtliga i verksamheten. Den kommer att tas upp på brukarträff under våren, medarbetarträff samt i ledningsgrupp. Den kommer även publiceras på umea.se. De förbättringar som gjorts under 2013 kommer vi att följa under 2014.

14 Bilaga 1

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014

Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Kvalitetsberättelse för verksamheten Personlig assistans och boende för fysiskt funktionshindrade 1 januari 31 december 2014 Dokumentnamn: Kvalitetsberättelse för verksamheten vuxna personlig assistans

Läs mer

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning

Övergripande rutin för egenkontroll och systematisk kvalitetsuppföljning Ansvarig Bengt Gustafson, tf verksamhetschef Dokumentnamn 5.1.2 Egenkontroll och kvalitetsuppföljning Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem Enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Avvikelsehantering inom socialtjänsten

Avvikelsehantering inom socialtjänsten Avdelningen för socialtjänst Sida 1 (5) 2014-04-22 Handläggare: Kristina Svärling 08 508 18 080 Till Farsta stadsdelsnämnd 2014-05-22 Avvikelsehantering inom socialtjänsten Yttrande över rapport från Stadsrevisionen

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av kontaktperson sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 En kontaktperson är en medmänniska som ska göra det lättare för en person med funktionsnedsättning att leva

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete -grundstruktur/ramverk enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Alingsås kommun Dokumenttyp: Styrande dokument Fastställt av: Fastställelsedatum: 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinjer för lex Sarah

Riktlinjer för lex Sarah Riktlinjer för lex Sarah Beslutade av Södermalms stadsdelsnämnd 6 februari 2014 Dnr: 79-2014-1.2.1. Innehåll Rutiner för lex Sarah 3 1. Syftet med lex Sarah 3 2. Rapporteringsskyldiga 4 2.1. Den som uppmärksammar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Inspektionen för vård och omsorg (IVO) En regionaliserad verksamhet Insynsråd Generaldirektören Internrevision Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Generaldirektörens stab Avdelningen för analys

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av korttidstillsyn enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Barn med funktionsnedsättning som är över 12 år och vars föräldrar förvärvsarbetar, har rätt

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah Riktlinjer för Lex Sarah Socialtjänstlagen (SoL) 14 kap 3-7 och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 24 b-g LSS SOSFS 2011:5 (S) Beslutad av omsorgsnämnden, 2015-03-24, 71 Reviderad

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen

Avvikelsehantering inom äldreomsorgen Yttrande till Stadsrevisionen FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR E TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-04-23 Handläggare: Monika Lind Telefon: 08-508 18 122 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-05-23 Avvikelsehantering inom äldreomsorgen

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

Uppföljning av ledagarservice enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016

Uppföljning av ledagarservice enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Dnr 2016/0166 VON Uppföljning av ledagarservice enligt LSS sammanfattning av enkätuppföljningar, april 2016 Syftet med insatsen ledsagarservice är att underlätta för personer med omfattande funktionshinder

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten

TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro Nilsson-Holmesten Rutin för avvikelser inom Socialtjänstens område inom vården och omsorgen om äldre enligt föreskriften SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. TÖS rutin avvikelser SoL 2014 Barbro

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-12-21 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00203-1.3.5 Sociala nämndernas förvaltning Teresia Kjellgren Epost: teresia.kjellgren@vasteras.se Kopia till Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida. sida 1 (7) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning på Vitvaruåtervinningen, daglig verksamhet som drivs av Nytida.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9

VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9 Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Sektor stöd och omsorg

Sektor stöd och omsorg Dokumentbenämning/typ: Riktlinje Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Samtliga verksamhetschefer inom respektive verksamhet Fastställare: Sektorschef Gäller fr.o.m: 2016-11-01 Utgåva/version:

Läs mer

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Lex Sarah rapport och anmälan av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 198/15 Version 1 Gäller

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO)

Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-10-16 Rutin för rapportering och handläggning av missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom individ och familjeomsorg (IFO) samt Rutin för Lex Sarah-anmälningar

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter

Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter FÖRFATTNINGSSAMLING (6.4.7) Rutin för hantering och handläggning av klagomål och synpunkter Dokumenttyp Rutin Ämnesområde Klagomål och synpunkter Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av 2012-11-27

Läs mer

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter

Riktlinje gällande klagomål och synpunkter RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Susanne Edgren, Therese Lindén, Ingrid Olausson, Ulrika Ström, Förvaltningens ledningsgrupp 1 (7) Riktlinje gällande klagomål och synpunkter uniform

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden.

Kvalitetsberättelse. Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Kvalitetsberättelse Inledning Olir AB är ett litet hemtjänstföretag. Vi utför service och omvårdnad på uppdrag av olika kommuner och i samråd med kunden. Huvudkontoret med ekonomi-, löne- och administrationsavdelning

Läs mer

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd

Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd 2015-05-17 1 (6) PM Anna Spångmark och Susanna Dennerlöv Sociala kvalitetsenheten Granskning av Curanda Vård Assistans AB - boendestöd Uppföljning genomförd genom: Besök 2015-03-23 Intervju med arbetsledare

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Uppföljning Bromma Personlig assistans

Uppföljning Bromma Personlig assistans Bromma stadsdelsförvaltning Rapport Sida 1 (6) 2014-09-18 Uppföljningen gäller insatsen personlig, enheten arbetar även med avlösar- och ledsagarservice. Adress: Tunnlandsvägen 91 B 168 36 Bromma Enhetschef:

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg

Kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen

KVALITETSSYSTEM. Lagrum. Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Sarah, riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk SoL,LSS Verksamhet Socialförvaltningen Utarbetad av E. Blomberg, P. Ludvigson, M. Wallin Skapat datum Gäller fr.o.m. Version 130724

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad

Sida 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten. Antagen av socialnämnden Reviderad 1(5) Rutin för rapport om missförhållanden inom socialtjänsten Antagen av socialnämnden 2009-11-16 Reviderad 2011-09-26 Lex Sarah 2(5) Rapport Vad skall rapporteras och när En rapport enligt Lex Sarah

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet

Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah. En del av kvalitetsarbetet Lokala rutiner vid hantering av rapporter och anmälningar enligt lex Sarah En del av kvalitetsarbetet Fastställd av Individ- och familjenämnden 2014-11-18 Innehåll Skyldighet att rapportera 1 Skyldighet

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS.

Lex Sarah-rapport: är en rapport om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande enligt 14 kap. 3 SoL respektive 24 b LSS. RUTIN lex Sarah Dokumentets syfte Att beskriva rutiner för handläggning av missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap 2-7 SoL samt 24 a 24 g LSS och SOSFS 2011:5. Dokumentet

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx

Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för rapportering och anmälan gällande lex Sarah Antagen av Barn- och familjenämden 2015-xx-xx Bakgrund och syfte Från och med den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah

Läs mer

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn

Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn Övergripande rutin för lex Sarah Omsorg- och välfärdssektorn 1 Inledning Alla som arbetar inom socialnämndens eller vård- och omsorgsnämndens verksamheter ska medverka till att den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer