Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013"

Transkript

1 Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentnamn Kvalitetsberättelse för verksamheten personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari 31 december 2013 Dokumentansvarig Camilla Isaksson verksamhetsutvecklare Dokumentdatum Godkänd av Eva Bascom verksamhetschef Version 1.0 Reviderad

2 Innehåll Inledning... 3 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 4 Ny riktlinje för hantering av enskildas privata medel... 4 Rutin för rapportering av missförhållande enligt lex Sarah... 4 Fortsatt arbete med ledningssystemet... 4 En lärande organisation... 5 Förbättringstavla... 5 Klagomål och synpunkter... 5 Avvikelser... 6 Utredning av Lex Sarah rapporter... 6 Tillsynsbeslut från IVO... 6 Förbättringar av processer och rutiner... 7 Likvärdiga insatser... 7 Årshjul för verksamheten... 7 Verksamhetsuppföljning och egenkontroll... 8 Tillsynsrapport från IVO... 8 Tydliggöra uppdraget för verksamheten - A Samverkan... 9 Brukarsamverkan... 9 Umeå Fika i parken Bas-utbildning Kompetenshöjning Projektet Bas-utbildningen Gemensam introduktion för sommarvikarier Ambassadörer inom vård och omsorg Programråd Till sist... 13

3 Inledning Kvalitetsberättelsen omfattar det kvalitetsarbete som genomförts inom verksamheten Intraprenad personlig assistans samt särskilt boende vuxna 1 januari- 31 december Kvalitetsberättelsen ska utgöra en överskådlig bild och är skriven för en bred målgrupp. Att säkra och följa upp att de verksamheter som socialnämnden är ansvarig för håller god kvalitet är ett prioriterat område. Nationellt ökar kraven på att de verksamheter som bedrivs ska följa upp sitt kvalitetsarbete, redovisa resultat och kvalitetsaspekter öppet. Under året har två verksamheter fogats ihop till en. Intraprenad personligassistans har slagits ihop med personligassistans vuxna och boende för fysiskt funktionshindrade. Syftet var att använda de gemensamma resurserna på bästa sätt både utifrån ekonomi och kvalitet. Verksamhetens rutiner har synats, en Bas-utbildning har startats för att alla inom verksamheten ska ha samma grundläggande kunskaper inom funktionshinderområdet. Verksamheten arbetar enligt målsättningen att vara en lärande organisation, att se avvikelser och klagomål som möjligheter till förbättringar. Ambitionen är en samlad presentation av de aktiviteter och resultat som genomförts under 2013 som på ett bättre sätt ger en helhetsbild av verksamhetens kvalitetssäkring och det arbete som görs.

4 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Alla vårdgivare och den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter ansvara för att det finns ett ledningssystem för kvalitet. Syftet med ledningssystemet är att ge stöd och struktur till ett systematiskt och målmedvetet arbetssätt med ständiga förbättringar för bästa möjliga kvalitet i de insatser och det stöd socialtjänsten ansvarar för. Några nya övergripande mallar, rutiner och handlingsplaner har fastställts. Det är mallar för risk och händelseanalys samt rutin för hantering av enskildas privata medel och rutin för synpunkter och klagomål. Ny riktlinje för hantering av enskildas privata medel De sociala nämnderna har beslutat om en ny riktlinje för hantering av enskildas privata medel (ekonomi). Av riktlinjen framgår det bland annat att varje verksamhet som hanterar enskildas ekonomi ska ta fram skriftliga rutiner för att säkerställa att hanteringen sker på ett enhetligt och säkert sätt och för att minska risk för stölder eller andra ekonomiska oegentligheter. Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för att det finns rutiner. Av riktlinjen framgår att det kan bli aktuellt för socialtjänstens personal att hjälpa den enskilde med sin ekonomi oavsett om personen har en ställföreträdare eller inte. Det ska då finnas skriftliga överenskommelser. Hanteringen av pengar ska i största utsträckning ske på sådant sätt att kontanthantering minimeras. I verksamheten har två rutiner kring detta tagits fram och kommunicerats. En för särskilt boende och en för personlig assistans. Rutin för rapportering av missförhållande enligt lex Sarah Lex Sarah är en del av socialtjänstens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. Syftet med Lex Sarah är att verksamheten ska utvecklas och att missförhållanden ska rättas till för att förhindra att liknande missförhållanden uppkommer igen. Det är därför viktigt att det finns ett tillåtande klimat som medger resonemang om missförhållanden och att rapporterade missförhållanden hanteras som en del i verksamhetens arbete med förbättrad kvalitet. Alla missförhållanden, och påtagliga risker för att missförhållanden ska uppstå, ska rapporteras till den som är ansvarig för verksamheten. Under hösten fick verksamhetens samtliga ledare information om rutinen. Enhetschef är ansvarig för att all personal är informerade om rutinen. Rutinen skall även finnas i assistentpärmen på arbetsplatsen. Fortsatt arbete med ledningssystemet Rutinbibliotek SharePoint Verksamhetens rutiner ska finnas samlade, lätt åtkomliga och vara kvalitetssäkrade. Detta är en förutsättning för ett fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Under hösten 2013 påbörjades arbetet med att samla verksamhetens rutiner i rutinbiblioteket. Detta arbete kommer att fortsätta under våren 2014.

5 En lärande organisation Förbättringstavla Ledningsgruppen använder en förbättringstavla där förbättringsförslag, aktuella aktiviteter med ansvariga samt slutdatum skrivs ner. På tavlan följer man även verksamhetens resultatmått per enhetschef samt verksamhetschef. Syftet är att diskutera och reflektera goda exempel men även svårigheter man står inför samt lära av varandra och de avvikelser som skett i verksamheten. Mått på tavlan 2013 var genomförandeplan/dokumentation, sjukfrånvaro, basutbildning samt ekonomi. Klagomål och synpunkter Den nya rutinen innebär att synpunkter och klagomål hanteras direkt i verksamheten. Alla klagomål registreras, följs upp och sammanställs som en del av verksamhetens kvalitetsarbete. På så sätt utvecklar vi våra verksamheter och ger bättre kvalitet. Socialt ansvarig samordnare var inbjuden till ledningsgrupp i september och informerade samtliga i ledningsgrupp kring den nya rutinen. Inkomna klagomål registreras löpande av enhetschef. Enhetschef är ansvarig för att all personal är informerade om rutinen. Detta inrapporteras årligen till socialt ansvarig samordnare (SAS) enligt anvisningar i rutinen. Datum för när detta ska vara gjort finns i verksamhetens årshjul.

6 Sammanställning av inkommna klagomål och synpunkter Enhet: Personlig assistans Vuxna År: 2013 NR Ankomstdatum Kön på person som klagomålet rör Kategori Kvinna Organisation/ledning/styrning Kvinna Organisation/ledning/styrning Kvinna Organisation/ledning/styrning Man Inflytande/delaktighet/självbestämmande Kvinna Samverkan Kvinna Organisation/ledning/styrning Kvinna Lokaler Alla 7 klagomål är hanterade och återkopplade till den som lämnat klagomålet. När det gäller klagomål för Organisation/ ledning /styrning håller en rutin på att arbetas fram som en förbättringsåtgärd i verksamheten. För klagomål gällande samverkan och inflytande/delaktighet skapades individuella handlingsplaner för detta för att förbättra situationen för den enskilde. Klagomål gällande lokaler är fortfarande under utredning. Klagomålet gäller oklarheter i ansvarsfördelning i gemensamhetsutymmen i särskilt anpassad bostad mellan boende och kommunen. Avvikelser Avvikelserapportering i verksamheten har ökat betydligt I verksamhet för personlig assistans har avvikelser gällt brister i beviljad insats och brister i läkemedelshantering. I verksamhet för boende med särskild service har avvikelser också gällt brister i beviljad insats och läkemedelshantering. Avvikelser ska tas upp i ledningsgrupp för lärande och reflektion. Vid granskning av de inkomna avvikelserapporterna har vi funnit att dessa ibland berör annan personal än boendehandledare och assistenter. Det finns även brister i händelseanalys som ska följa en avvikelserapport. Ytterligare information kring avvikelsehantering planeras som åtgärd för att avvikelser och klagomål ska hanteras korrekt och inom rätt verksamhet. Utredning av Lex Sarah rapporter Två händelser har rapporterats som Lex Sarah under året. En av händelserna gäller personlig assistans och en händelse gäller Boende med särskild service. Ingen av händelserna har bedömts som allvarlig. Tillsynsbeslut från IVO Ett tillsynsbeslut har inkommit till verksamheten från IVO. I beslutet riktas kritik mot verksamheten där man inte fört social dokumentation.

7 Klagomålet från enskild rör bemötande och verkställighet i ärende där brukare har personlig assistans. IVO anser det allvarligt att insatsen inte dokumenterats enligt SOSFS2006:5 under en viss period. IVO kan dock konstatera att nämnden är medveten om bristerna och att riktlinjer för dokumentation finns i verksamheten samt att en utbildningsinsats för all personal som innehåller bland annat dokumentation är planerad. IVO avser inte att vidta några ytterligare åtgärder i ärendet. Ärendet är avslutat. Förbättringar av processer och rutiner Processer och rutiner ska användas för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Samtliga rutiner och processer som tagits fram i verksamheten har en processägare som är ansvarig över att dessa uppdateras enligt plan, men även att dessa tas upp vid förändringar i verksamhet som påverkar rutinen. Samtliga rutiner ligger i verksamhetens årshjul, så det blir tydligt för ledningsgruppen när dessa skall uppdateras. Likvärdiga insatser Det är viktigt att ett likvärdigt stöd ges oavsett vilken kommundel som insatsen utförs i, kvalitén i stödet ska och får inte skilja sig åt. En kartläggning av insatsen personlig assistans i kommundelarna har genomförts under våren 2013, i syfte att uppnå detta. Informationsmaterial samt rutiner tittades över och beslut togs om gemensamt arbetsätt kring utförandet av insats. Medarbetarna i Holmsund-Obbola, Hörnefors samt Sävar deltar även i bas-utbildningen. Årshjul för verksamheten

8 Verksamhetsuppföljning och egenkontroll Verksamhetsuppföljning och egenkontroll ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att verksamheten ska kunna säkra kvalitén. Genomförandeplan samt dokumentation Handläggningen av ett ärende som rör enskild samt genomförande av beslutad insats enligt LSS ska dokumenteras. En genomförandeplan ska även tas fram som praktiskt beskriver beslutad insats. Genomförandeplanen följs upp minst var 6:e månad, detta för att kvalitetssäkra insats. Vid granskning av dokumentation under 2013 har vi sett en ökning i verksamheten sedan början av året. Även kvalitén på dokumentationen har förbättrats och fler brukare har aktuella genomförandeplaner som består av både praktisk beskrivning av beslutad insats och mål. Det finns dock fortfarande förbättringsområden i utformandet av konkreta mål i genomförandeplaner. Fortlöpande följer ledningsgruppen upprättandet av genomförandeplaner i verksamheten. Enhetschefer följer upp dokumentation på arbetsplatsträffar som ett led i kvalitetssäkring. Genomförandet av Bas-utbildningen startade under Utbildningen omfattar samtliga inom verksamhetsområdet, från verksamhetschef till medarbetare. Utbildningens innehåll har varit empowerment, genomförandeplan samt journalföring. Utbildningen har avslutats med seminarium på arbetsplatsen för att bryta ner kunskapen till kompetens. Allt för att brukaren ska få den insats den har beslut om samt att kvalitén av insatsen säkras. Tillsynsrapport från IVO Varje år tas en tillsynsrapport fram av IVO (inspektionen för vård och omsorg). Under 2013 har tillsynen varit fokuserad på enskilda tillståndpliktiga verksamheter med personlig assistans. Under våren 2013 genomförde tillsynsmyndigheten en nationell tillsyn av 50 medelstora enskilda assistansanordnare som har tillstånd att bedriva assistans för barn (Tillsynsrapport Tillsynens viktigaste iakttagelser verksamhetsåret 2013, IVO ). Tydliggöra uppdraget för verksamheten - A3 Uppdraget från kommunfullmäktige till socialnämnd och ut i verksamhet ska vara tydligt och lätt att förstå. Därför har verksamheten tagit fram en sammanställning av uppdraget med aktiviteter knutna till dessa. Detta för att vi tydligare ska kunna följa upp uppdraget under året samt ett kommunicerbart sätt att förstå sammanhang. (Bilaga 1)

9 Samverkan Verksamheten ska samverka för att säkra kvaliteten på de insatser som utförs. Brukarsamverkan Verksamheten ska verka för brukarinflytande och egenmakt, så att brukarnas egna resurser tas tillvara och att förmågan att leva ett självständigt liv stärks. Samverkan i verksamheten sker genom årliga brukarträffar, samtliga brukare/företrädare är inbjudna. Med på dessa träffar är verksamhetschef och verksamhetsutvecklare. Träffen 2013 ägde rum 22 augusti och punkter som tog upp var bl.a. aktiviteter 2013, syfte och upplägg på bas-utbildningen, Umeå 2014, inbjudan till fika i parken samt uppföljning av sommaren Samtliga som var där var mycket positivt inställda till bas-utbildningen och tyckte upplägget och innehållet verkade mycket bra. Under träffen frågade vi upp kring hur sommaren hade upplevts för brukarna. Detta kan upplevas som en jobbig tid, då många nya medarbetare ska inskolas. De var positiva till hur sommaren upplevdes och om något inte fungerat som tänkt blev de lyssnade på. De kom med några förslag på förbättringsområden: tydligare information kring användandet av mobiltelefoner under arbetspassen tydligare genomförandeplaner tillgängligare och synligare enhetschefer Positivt i verksamheten tyckte de var: att det finns en grundstomme i arbetsgrupperna bra kompetens i arbetsgrupperna flexibla assistenter Det verksamheten fick till sig togs upp i ledningsgruppen för att jobba vidare med och kommer att följas upp vid kommande brukarträff.

10 Umeå 2014 Verksamheten ska förverkliga ambitionerna kring kulturhuvudstadssatsningen. Önskemål samt frågor kring Umeå 2014 togs upp på brukarträffen. Dessa frågor/önskemål togs upp. Finns information kring evenemangen som lättläst, bliss eller inläst. Om detta finns, var kan man få tag på dessa? Önskemål att det även ska finnas kortare konserter, då många inte orkar vara i den miljön en längre tid. Kan vara svårt att ta sig ut när man vill gå tidigare samt att det inte känns bra att avvika mitt i evenemang. Önskan att många evenemang blir lätt tillgängliga och inte bara de riktade. Dessa frågor och önskemål har skickats till kulturchef Fredrik Lindegren. Fika i parken Samtliga brukare var under september inbjudna till fika i parken utanför det nya kontoret på Storgatan 28c. Detta var en mycket uppskattad aktivitet, syftet var även att alla skulle få möjlighet att se och veta var ledningsgruppen med administration sitter efter flytten och finns tillgängliga. Bas-utbildning Vid framtagandet av bas-utbildningen har brukarorganisationer medverkat genom att delge sina erfarenheter och kunskaper inom funktionshinderområdet.

11 Kompetenshöjning All personal omfattas av kompetenskrav. Att all personal har rätt kompetens är en förutsättning för att de ska kunna medverka i kvalitetsarbetet och ge god vård och omsorg. Verksamheten ska kunna utveckla och säkra kvaliteten och ska därför planera för personalförsörjning och kompetensutveckling. Projektet Bas-utbildningen Bas-utbildningen är ett resultat av förslag på förbättringar från medarbetare och tidigare förbättringsarbeten. Utbildningen ska enligt ledningsbeslut genomföras av all tillsvidareanställd personal inom funktionshinderområdet förutom socialpsykiatrin. Genom en gemensam bas-utbildning skapas samsyn och förutsättningar för all personal oberoende av vilken verksamhet de befinner sig i eller vilka brukare som stödet riktas till. Resultatet visar på behov av kompetensutveckling inom följande områden: Dokumentation Lagstiftning inom funktionshinderområdet Funktionsnedsättningar och dess konsekvenser Arbetslagsutveckling Bemötande och förhållningssätt Kommunikation Konceptet ska senare ingå i introduktionen för nya medarbetare inom funktionsnedsättningsområdet. Syfte och mål Syfte med utbildningen är att skapa en gemensam grundläggande kunskap för medarbetare och chefer. Genom utbildning inom dessa sex områden skapar vi förutsättningar i arbetet att ge brukare möjlighet till utveckling och att bli självständiga utifrån sina förutsättningar. Målet är att tillsvidareanställd personal samt långtidsvikarier inom funktionsnedsättningsområdet ska ha genomgått utbildningen Kvalitetssäkrat underlag Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen utformat ett vägledande informationsmaterial för arbetsgivare kring vilka kunskaper och erfarenheter som kan behövas för arbete inom verksamheter som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialstyrelsens informationsmaterial Rätt kompetens hos personal i verksamheter med funktionsnedsättning presenterades 2012 och innehåller vilket ansvar arbetsgivaren har för att medarbetare har rätt komptens. I denna vägledning hänvisar socialstyrelsen bland annat till de kompetenskrav som projektet Carpe har arbetat fram. Dessa kompetenskrav har därför fått vara vägledande i bas-utbildningens innehåll och utformning. Underlaget har kommunicerats med brukarorganisationer och deras synpunkter har tagits tillvara Sammanställning av bas-utbildningen hösten 2013 Block 1 Dokumentation - Uppstartsträff den 23 september för samtliga ledningsgrupper. Inbjuden till denna träff var Carin Bergström som jobbar inom forum Carpe en kommungemensam funktion för verksamhets- och yrkesutveckling i Stockholms län för att delge sina erfarenheter och tips.

12 Föreläsningen om dokumentation startade i oktober med målgruppen ledare. Efter denna föreläsning så korrigerades innehållet i föreläsningen, så att den möter behovet i våra verksamheter. Mellan 22 oktober och 14 november så utbildades 97 % av samtliga medarbetare i dokumentation. De som uteblev, har fått möjlighet att gå på uppsamlingsheat samt se filmen på nätet. Totalt har ca 800 medarbetare utbildats. Under föreläsningen har det kommit fram många bra frågeställningar och utvärderingarna var genomsnittligt mycket höga. Föreläsningen höll en generell nivå och inte verksamhetsspecifik därför pågår ett stort arbete ute i verksamheterna för att konkretisera och implementera nya arbetssätt med dokumentation för att kvalitetsäkra insatserna. Förväntad effekt av blocket är att vid uppföljning efter sex månader kunna påvisa att det finns en röd tråd i dokumentationen och att dokumentationen används aktivt i det dagliga arbetet genom att följa upp, utveckla och säkerställa brukarens insatser. Gemensam introduktion för sommarvikarier Verksamheten samlade i juni 2013 till en gemensam introduktion för sommarvikarier. Syftet är att ge tydlig och likvärdig information till samtliga. Detta för att skapa förutsättningar till medarbetarna att utföra insatser av god kvalité under sommaren. Ambassadörer inom vård och omsorg I verksamheten vård och omsorg finns nio ambassadörer som har i uppdrag att sprida kunskap och väcka intresse för yrken inom området. Detta är ett mycket viktigt uppdrag så det sprids en positiv och realistisk bild av hur det är att arbeta inom vård och omsorg. De har bl.a. informerat på Dragonskolans branschdag - barn och fritid, på Fridhemsgymnasiet - vård och omsorgcollege samt på Meadlearn. Programråd Verksamheten deltar på Dragonskolans programråd. Syftet är att diskutera och tydliggöra vikten av innehållet i utbildningen barn och fritid med inriktning boendehandledare och personlig assistent. Detta för att möta behovet av kompetens i verksamheten. För att säkra personalförsörjningen i framtiden är det mycket viktigt att delta i programråd och att ha goda ambassadörer för verksamheten, då behovet av utbildad arbetskraft med rätt kompetens kommer att vara stort i framtiden.

13 Till sist Genom att arbeta med ständiga förbättringar kommer vi att fortsätta att kvalitetssäkra verksamheten. Under 2014 kommer vi att mäta upplevelsen av insatsen personlig assistans genom en brukarenkät. Resultatet av enkäten kommer att återkopplas till brukarna samt finnas med i kvalitetsberättelsen för Kvalitetsberättelsen kommer att kommuniceras till samtliga i verksamheten. Den kommer att tas upp på brukarträff under våren, medarbetarträff samt i ledningsgrupp. Den kommer även publiceras på umea.se. De förbättringar som gjorts under 2013 kommer vi att följa under 2014.

14 Bilaga 1

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg Hjo kommun Styrdokument Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Vård och omsorg och Individ- och familjeomsorg 1. Dokumenttyp Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 2. Fastställande/upprättad 2012-01-18

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013

Umeå Kommun. Lean konferens 5 november 2013 Umeå Kommun Lean konferens 5 november 2013 Samhällsbyggnad Lean konferens 5 november 2013 Unga Vuxna Verksamhet särskilt boende och personlig assistans Vuxna 400 Medarbetare 16 Lednings- grupp Bakgrund

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS

Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS 2013-09-23 SN-2013/2907.726 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av stöd i ordinärt boende personlig assistans LSS Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

Uppföljning av daglig verksamhet LSS

Uppföljning av daglig verksamhet LSS 2013-11-04 SN-2013/2908.726 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av daglig verksamhet LSS Förslag till beslut Socialnämnden tar del av sammanställning

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS

Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt 9 9 LSS sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Nytidas gruppbostäder på Furuvägen, Kärreberg och Laxvägen enligt

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Socialförvaltningen Tjörns kommun Handläggare: Magdalena Patriksson Datum: 2013-11-06 Socialnämnden 2013-11-20 188 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Socialförvaltningen, Karlsborg Dokumenttyp: Riktlinje Diarienummer: 26/2015 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2015-03-04 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah

Riktlinjer för rapportering, utredning och anmälan enligt SoL och LSS Lex Sarah RIKTLINJER Sid: 1 (15) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Samtliga medarbetare VOF 6 2015-09-07 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Avdelningschef myndighets- och specialistfunktion 5 2014-10-14 Beslutande

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans

KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans KVALITETSBERÄTTELSE Personlig assistans Sociala stödresurser Verksamhetsåret 2012 Kvalitetsarbete inom Sociala stödresurser Innehållsförteckning Inledning. 3 Gemensamt kvalitetsarbete.. SCB:s medborgarundersökning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg Stadsområdesnämnd Innerstaden Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Avdelning: 2015-03-24 1.0 Avdelningschef Stadsområdesförvaltning

Läs mer

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12)

Kvalitetsdokument Socialförvaltningen D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (12) Sid. 1 (12) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade, Socialpsykiatri Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt boende

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2014

Kvalitetsberättelse 2014 Kvalitetsberättelse 2014 AB OmsorgsCompagniet i Norden Hemtjänst/avlösning/ledsagning/boendestöd/personlig assistans/ stödboende Kvalitetsavdelningen 2015-01-10 Innehållsförteckning Kvalitetsberättelse

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Personligt ombud Sid 1 av 11 1 Information om ledningssystemet sid 3 Omfattning, uppdrag, processer, intressenter 2 Dokumentstyrning... sid 6 Styrande dokument

Läs mer

Riktlinje för riskanalys

Riktlinje för riskanalys Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2015-08-25 Therese Lindén, Ulrika Ström, Ingrid Olausson Förvaltningens ledningsgrupp Riktlinje för riskanalys KUB1001, v2.0, 2013-02-26 Kungsbacka kommun Vård & Omsorg

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625

Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 1 Socialtjänsten... Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt HO, HV och IFO 130625 Dokumentnamn Hantering av utgången rutin Lex Sarah rutin.doc Sparas i 10 år.

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun

KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014. Socialförvaltningen. Ovanåkers kommun KVALITETSPLAN [År] KVALITETSPLAN 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 KVALITETSPLANENS FORTSATTA DISPOSITION... 2 GRUNDERNA FÖR DET SYSTEMATISKA

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17

Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Verksamhetsuppföljning Ledsagare, avlösare, stödfamilj och kontaktperson (LSS) 2014-01-17 Malin Rehnstam Kvalitetscontroller Sofia Spetz Avdelningschef Handläggarenheten 1 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg

Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg * Sundsvalls kommun Maria Holknekt, Verksamhetsutvecklare, Stöd och Omsorg *Utbildning Kognitiva funktionsnedsättningar och Tydliggörande pedagogik *Skattning av självständighet *Genomförandeplan *Brukarenkäter

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun

Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun SOCIALNÄMNDEN SÖDERHAMNS KOMMUN Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Söderhamns kommun - i verksamheter enligt SoL, LVU och LVM Utgångspunkter, principer och ansvar Fastställd av socialnämnden 2013

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter

Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Ledningssystem Ledning för kvalitet! Ständigt förbättringsarbete i vård- och omsorgsnämndens verksamheter Diarienummer: VON 2014/0469 Vård- och omsorgsnämnden antog dokumentet den 17 september 2014 Dokumentet

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26

SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 SOCIALFÖRVALTNINGEN Lillemor Johansson 2015-02-26 Rutin lex Sarah BAKGRUND Lex Sarah är de bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL) och i lagen om stödoch service till vissa funktionshindrade (LSS) som

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentansvarig: Kvalitetsutvecklare Beslutad av: Omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden Datum för revidering: 2014-12-31 Giltig fr.o.m. 2014-09-01 Dokumentförvaring:

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9

Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 1 (13) Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsförvaltningen enligt SOSFS 2011:9 Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Vård- och omsorgsnämnden (2014-10-08, 146 ) Gäller för: Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14

Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun. 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 Ledningssystem inom Äldre- och handikappomsorg Vellinge kommun 2010-04-19 Reviderat 2011-04-14 1 Inledning Socialstyrelsen gav 2006 ut föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SOL,

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster

Tjänsteskrivelse. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ- och familjeomsorg 2014, Stadsområdesförvaltning Väster Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-02-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Individ-

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 584-2012-1.1 2012-07-05. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten Beslutad av stadsdelsnämnden 2012-08-23 SID 2(18) 1 Inledning... 3 2 Stockholms

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården

Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Direktiv för kvalitet och patientsäkerhet inom skolhälsovården Ledningssystem för kvalitet och säkerhet Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att insatserna ska vara av god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING INOM

KVALITETSUTVECKLING INOM KVALITETSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN OCH INFÖRANDET AV SAS SOCIALT ANSVARIG SAMORDNARE REGIONFÖRBUNDET I ÖREBRO DEN 17 OKTOBER 2013 1 Magisteruppsats i Socialt arbete, 2013 Författare: Anneli Harnegård

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen

Rutin för avvikelsehantering inom hemvården och handikappomsorgen Sid 1 (5) Socialtjänsten Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Medicinskt ansvarig Hemvård och sjuksköterska Avvikelsegrupp handikappomsorg 2010-12-21 Dokumentnamn Rutin för avvikelsehantering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning

Analys och kommentarer till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning 2015-07-08 er till Öppna jämförelser 2015 stöd till personer med funktionsnedsättning Bakgrund och ärendebeskrivning Sveriges kommuner och landsting, SKL och Socialstyrelsen har i år genomfört en sjätte

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

www.simrishamn.se 2 (6)

www.simrishamn.se 2 (6) Socialförvaltningen 1 (6) Hemtjänsten SKRIVELSE 2009-01-15 Kristina Privér Verksamhetsutvecklare Sammanfattning av verksamhetsuppföljningar genomförda hösten 2008 Hid nr: 2008.2134 Medicinsk ansvarig sjuksköterska

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00 11:20 Beslutande Åsa Johansson (S) Dennis Byberg (M) Övriga Ersättare Eva Pettersson, sekreterare Monica Hammar, socialchef Eva Alama,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet

Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Verksamhetsplan för 2010 Avdelningen för LSS-verksamhet Avdelningen för LSS-verksamhet 2009-12-15 2 (6) Mål för verksamheten Verksamhetsplan för 2010 Verksamhetsmålen utgår ytterst från fullmäktiges mål

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialförvaltningen Foto: Karolina Edgren Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten i Lomma kommun i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Utgångspunkter, principer och ansvar

Läs mer

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten

Kvalitetsledningssystem. Socialtjänsten Kvalitetsledningssystem i Socialtjänsten 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Systematiskt kvalitetsarbete 1.1 Inledning 1.1.1 Varför ett ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten 1.1.2 Vad ingår i ledningssystem

Läs mer