Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten. Undersökning genomförd hösten 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten. Undersökning genomförd hösten 2012"

Transkript

1 Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten Undersökning genomförd hösten 12 Linköping, december 12

2

3 Så tycker kunderna om kvaliteten i hemtjänsten Sammanfattning Äldrenämndens målsättning är att index för helhetsomdömet i brukarundersökningar ska ligga över för både kvinnor och män. Hösten 12 genomförde äldrenämnden på nytt en kvalitetsuppföljning i form av en enkät till personer med hemtjänst. Helhetsomdömet för både personlig omvårdnad och boservice får i årets undersökning ett index på knappt. Jämfört med 1 års undersökning är det mycket små skillnader beträffande helhetsomdömet och skillnaden är inte statistiskt säkerställd. För kvinnor når index inte riktigt upp till när det gäller helhetsomdöme varken för personlig omvårdnad eller boservice. För män når index för helhetsomdöme om boservice upp till en nivå på drygt medan motsvarande värde för personlig omvårdnad befinner sig precis under. Den övergripande bilden i undersökningen är ändå att hemtjänsten uppfattas som mycket bra, samt att inom de flesta frågeområdena har det inte skett några större förändringar mellan denna och tidigare undersökningar. 77 procent av de tillfrågade har besvarat enkäten. Mer än två tredjedelar av de svarande är kvinnor. De som svarar på hemtjänstenkäten blir successivt allt äldre. Andelen svarande som är äldre än 9 år har ökat från 21 till 28 procent mellan 1 och 12. Den mest förekommande formen av hemtjänst är hjälp med städning. Drygt tre fjärdedelar uppger att de har städning. För de flesta hjälpformer är det en högre andel kvinnor än män som har denna hjälp, dock avviker exempelvis hjälp med matleverans/matkorg som en högre andel män än kvinnor har. Över procent av de svarande har hemtjänst minst en gång per dygn. 65 procent av de svarande uppger att det varit lagom många personer från hemtjänsten som har besökt dem under den senaste veckan. Det är en något lägre andel än de 68 procent som uppgav detta vid undersökningen för två år sedan. Det är en högre andel män än kvinnor som uppger att de får besök från lagom många personer från hemtjänsten. Besök av en till fem personer från hemtjänsten under en vecka tycker en mycket klar majoritet är besök av lagom många personer under en vecka. Andelen svarande som uppger att de får besök av en till fem personer per vecka från hemtjänsten har dock minskat med sju procentenheter mellan 1 och 12. Till viss del kan det möjligen förklaras av att en högre andel av de svarande uppger att de har hjälp en eller flera gånger per dygn i årets undersökning än för två år sedan. Bemötande från personalen är den fråga som har högst index, med en nivå på ungefär 9. Mat är det frågeområde som får lägst betyg och når inte upp till 7 i index. Till skillnad från undersökning för två år sedan anses smaken som något bättre än variationen på maten. Ungefär 28 procent av de svarande känner stort eller ganska stort obehag för att klaga eller lämna synpunkter på hemtjänsten. Det är långt ifrån äldrenämndens målsättning om att minst 9 procent inte ska känna obehag för att klaga eller lämna synpunkter. 1

4 Inom samtliga frågeområden är dem med boservice mer nöjda än dem som har personlig omvårdnad och männen är genomgående mer nöjda med sin hemtjänst än vad kvinnorna är. Den andel av de svarande som har gjort ett aktivt val av utförare har ökat från 3 till 32 procent mellan 1 och 12. Dem som har gjort ett aktivt val av hemtjänst tycker att det är mycket viktigare att kunna påverka sin hjälp, både när det gäller tidpunkt, omfattning och innehåll, än dem som inte har gjort ett aktivt val. Dem som har gjort ett aktivt val är också mer nöjda med sina möjligheter att påverka tidpunkt, omfattning och innehåll i hemtjänsten än dem som inte har gjort ett aktivt val. Knappt hälften svarar i år, vilket ungefär är samma andel som för två år sedan, att det är mycket viktigt att kunna byta utförare om man inte är nöjd med sin hemtjänst. Dem som själva har gjort ett aktivt val av utförare anser i betydligt större utsträckning att det är viktigt att kunna byta utförare än dem som inte har gjort ett aktivt val av utförare. Dem som har gjort ett aktivt val av utförare är inom samtliga frågeområden mycket mer nöjda med sin hemtjänst än dem som inte har gjort ett aktivt val av utförare. Helhetsomdöme för både personlig omvårdnad och boservice är högre än för dem som har gjort ett aktivt val av utförare medan dessa båda värden är lägre än för dem som inte har gjort ett aktivt val av utförare. Det som bör prioriteras när det gäller verksamhetsutveckling inom hemtjänsten är i första hand förbättrade möjligheter att påverka hjälpens innehåll, samt ökade möjligheter att påverka vem eller vilka av personalen som ger servicen. I rapporten lämnas riktligt med exempel på synpunkter och kommentarer som brukarna lämnat om sina intryck av att ha hemtjänst. 2

5 Innehåll Sammanfattning... 1 Om Hemtjänst... 5 Bakgrund... 5 Metod... 5 Svarsfrekvens... 6 Form för resultatredovisning och vad är index?... 6 Upplägg för redovisning av resultatet... 7 Resultat för undersökningen 12 samt jämförelser med tidigare undersökningar... 8 Bakgrundsfrågor om dem som har hemtjänst... 8 Aktivt val av utförare...18 Helhetsomdöme och trygghet...21 Personalens tillgänglighet...28 Personalens bemötande...44 Hemtjänstkundernas delaktighet...5 Mat...55 Jämförelse mellan olika frågeområden...59 Hemtjänstkundernas intresse för och möjlighet till att påverka...64 Äldrelotsar...71 Möjlighet att kunna byta utförare...74 Vad bör prioriteras för att utveckla hemtjänsten?...78 Öppna kommentarer...81 Bilagor

6 4

7 Om Hemtjänst Hemtjänsten i Linköpings kommun består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg. I personlig omvårdnad ingår tjänster som innebär hjälp med att klara den dagliga livsföringen, t.ex. på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan ges vid ett eller flera tillfällen på dygnet. I hemtjänsten ingår även städning, tvätt och inköp, så kallad boservice samt leverans av färdiglagad lunchmat, så kallad matkorg. Med ett trygghetslarm som kopplas till telefonen kan en person vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Personer över 75 år kan vända sig direkt till någon av de hemtjänstutförare som är godkända av Linköpings kommun. Kunden och utföraren kommer överens om vilken hjälp personen behöver. Personer under 75 år vänder sig till socialkontoret för att få ett biståndsbeslut om hemtjänst. Det finns flera godkända utförare av hemtjänst I Linköpings kommun. I september och oktober då undersökningen genomfördes fanns det 15 godkända utförare, 55plussare, Aktiv omsorg i Sverige, Aleris, Attendo Care, Carema, Dildar Omsorg, GD-Service, Kosmo, L & T Östgöta städ AB, Leanlink, Livskomfort, L & M Städservice, MG Omsorg AB, Ulrika Hemtjänst samt Veteranpoolen. Bakgrund Hösten 12 genomförde Omsorgskontoret en enkätundersökning om upplevd kvalitet inom hemtjänsten i Linköpings kommun. Detta utifrån beslut i Äldrenämnden om förstärkt kvalitetsuppföljning. I kommunen infördes Eget val i hemtjänsten 9. Inför det att reformen trädde ikraft genomfördes en undersökning hösten 8 och för att få en uppfattning om hur reformen med Eget val hade tagits emot av kunderna genomfördes en ny undersökning hösten 9. Ytterligare en undersökning genomfördes hösten 1. Upplägget av dessa undersökningar har varit mycket snarlika med årets undersökning, vilket innebär att det i nutid finns möjlighet att jämföra hemtjänsten 8, 9, 1 och 12. Undersökningar om hemtjänsten har också genomförts tidigare i Linköpings kommun, men några jämförelser med dessa undersökningar görs inte i denna rapport. Uppdraget att administrera och genomföra nämnda enkäter har vid samtliga tillfällen lämnats till Statistik & Utredningar. Metod Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och enkäterna sändes ut i början av september 12. En påminnelse skickades till dem som ännu inte hade besvarat enkäten i slutet av september och insamlingen av svar pågick till och med slutet oktober månad. Ett stratifierat urval på 1 19 personer drogs av de personer som i augusti fanns med i kommunens register över personer med hemtjänst. Stratifieringen gjordes för att säkerställa att också hemtjänstmottagare hos utförare med få kunder med säkerhet skulle ingå i urvalet. Resultatet av stratifieringen framgår nedan i avsnittet om svarsfrekvens. Det förekom en viss övertäckning i samband med urvalet, då det visade sig att också en del personer som uppgav att de i nuläget inte hade hemtjänst hade kommit med i urvalet. Dessutom hade ett par personer avlidit och ytterligare några hade flyttat utan giltig eftersändning varför den utsända enkäten kom tillbaka utan att Posten kunde lämna ut den. Med hänsyn tagen till ovanstående information uppgick ett reviderat antal tillfrågade till 992 personer. Denna rapport har skrivits av Jimmy Lindahl vid Statistik & Utredningar. 5

8 Svarsfrekvens Det reviderade antalet tillfrågade vid undersökningen 12 uppgick till 992 personer. 765 svar har kommit in, vilket innebär att andelen svarande uppgår till 77,1 procent. Andelen svarande per utförare och hur stor andel av utförarens kunder som har tillfrågats framgår av nedanstående tabell. Hos de utförare som har färre än 25 kunder har samtliga hemtjänsttagare tillfrågats, hos Aleris har procent av kunderna tillfrågats medan 45 procent av kunderna hos de tre största utförarna har tillfrågats. I nedanstående tabell har siffrorna för de fyra minsta utförarna med hemtjänstkunder; Aktiv Omsorg, Dildar Omsorg, L&M Städservice och Östgöta Städ slagits samman. Övriga godkända utförare i Linköpings kommun hade enligt kommunens registeruppgifter inte några kunder i augusti 12. Utförare Andel tillfrågade av utförarens kunder Antal tillfrågade Antal svarande Andel svarande Aleris % ,5% Attendo 45% ,9% Carema 45% ,4% Leanlink 45% ,3% Livskomfort 1% 6 6 1,% Ulrika Hemtjänst 1% ,% Övriga 1% ,7% Samtliga 48% ,1% Antalet tillfrågade i undersökningarna om hemtjänst har successivt ökats, vilket innebär att både antalet och andelen svarande var högre i år 12 än vid något av de tidigare mättillfällena. Vid undersökningen 1 svarade 73,8 procent av de tillfrågade, 9 svarade 75,1 procent av de tillfrågade och 8 svarade 75,9 procent av de tillfrågade. Antalet svarande vid dessa tidigare underökningar uppgick 1 till 658 svarande, 9 till 668 svarande och 8 till 53 svarande. Form för resultatredovisning och vad är index? Enkäten bestod totalt av 33 frågor, varav två öppna frågor. Kryssfrågorna hade olika karaktär. Sex frågor var av bakgrundskaraktär, varav en om vilken typ av hjälp som den tillfrågade hade från hemtjänsten. Tretton attitydfrågor där den svarande fick möjlighet att ange hur nöjd eller missnöjd man var med olika aspekter av hemtjänsten, fyra attitydfrågor om hur viktigt eller oviktigt man tyckte det var att påverka hemtjänsten eller byta utförare. Dessutom innehåller enkäten tre attitydliknande frågor med varierande svarsalternativ och fem frågor av faktakaraktär. I bilaga 3 finns frågeformuläret. Tolv frågor hade en fyrgradig ordinalskala, och för att underlätta jämförelser över tiden för dessa frågor eller mellan olika grupper har ett index beräknats för var och en av dessa frågor. I detta index är 1 den högsta möjliga nivån som det går att nå, och är den lägsta möjliga. Det innebär att mycket nöjd vid beräkningen motsvaras av 1 och mycket missnöjd motsvaras av. värdet för respektive svar som kommit in summeras och denna framräknade summa divideras därefter med antalet inkomna svar. Skissen på nästa sida visar översiktligt hur de inlämnade svaren har fått nya värden inför beräkningen av index. 6

9 Mycket Ganska Något Mycket nöjd nöjd missnöjd missnöjd ,67 33,33 Dessutom har en del frågor grupperats i efterhand för att skapa förutsättningar att jämföra olika frågeområden. Dessa grupperade frågeområden som innehåller attitydfrågor är Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet och Mat. Dessutom finns ett avsnitt med helhetsomdöme som i rapporten även inkluderar trygghet. Även detta avsnitt delas dock upp i den del av rapporten där de olika frågeområdena direkt jämförs med varandra. En fördel med index är också att det på grov nivå är möjligt att jämföra resultat mellan undersökningar som är gjorda med olika antal svarsalternativ. Beroende på påståendets karaktär varierar det hur högt index som kan betraktas som normalt eller bra. Enligt Statistik & Utredningars erfarenhet kan det dock uttryckas som att ett riktmärke kan vara att man gör ett observandum för generella påståenden som har ett lägre index än 7. Påståenden med lägre värde är det ofta intressant att analysera lite närmare. Resultat över kan betraktas som mycket bra, det krävs att en mycket hög andel av de svarande är mycket nöjda med påståendet för att det ska vara möjligt att nå så bra resultat. Inom omvårdnadsområdet finns det dock en del som talar för att det inom centrala områden inte räcker med att vara nöjd, utan att det krävs att de svarande är mycket nöjda med resultat över för att servicen ska anses vara av tillräckligt god kvalitet. För att få kunskap och skapa förutsättningar för utveckling och förbättringsarbete är det viktigt att också analysera påståenden med höga värden. Övriga frågor redovisas i stället i procentuell andel av antalet svarande, bl.a. ja- och nej-frågor samt frågor med tre svarsalternativ. Upplägg för redovisning av resultatet Rapporten försöker beskriva hemtjänsten ur olika aspekter. Vid sidan av resultatet för helheten redovisas genomgående resultatet uppdelat på kön och för de flesta frågor efter ålder. I vissa frågeställningar redovisas resultatet utifrån om den svarande har hemtjänst i form av personlig omvårdnad eller hemtjänst i form av boservice, respektive om man gjort ett aktivt val av utförare eller inte. Resultatet redovisas också uppdelat per utförare. Utförare med färre än åtta svarande särredovisas inte, dessa mindre utförare har slagits samman under benämningen Övriga. De svarande har placerats in hos rätt utförare utifrån registeruppgifter. Jämförelser över tiden för helheten görs i första hand mellan undersökningarna 8, 1 och 12. Ett fåtal av frågorna var inte med i undersökningen 8. För dessa frågeställningar görs i stället jämförelsen mellan 9, 1 och 12. I flertalet av de diagram som redovisas uppdelade efter någon bakgrundsvariabel presenteras dock endast de två senaste undersökningarna, detta för att inte begränsa diagrammens läsbarhet. Till vissa frågor redovisas exempel på kommentarer som lämnats i enkäten. I bilaga 1 finns tabellredovisning för samtliga frågor. 7

10 Resultat för undersökningen 12 samt jämförelser med tidigare undersökningar Bakgrundsfrågor om dem som har hemtjänst Kön Kvinnor Män Det är i första hand kvinnor som har hemtjänst. I årets undersökning uppgick andelen svarande kvinnor till 69 procent, vilket är en något högre andel än för två år sedan. Enligt kommunens register i augusti 12 uppgick andelen kvinnor med hemtjänst också till 69 procent. Av dem som i årets undersökning hade boservice var 69 procent kvinnor och av dem som hade personlig omvårdnad var 71 procent kvinnor. Svarsfrekvensen på enkäten för de tillfrågade kvinnorna uppgick till 77,3 procent, vilket var något högre än de 76,7 procent som redovisades för de tillfrågade männen. Ålder år eller äldre år -84 år år 7-74 år år 8

11 Den andel av de svarande som är 9 år eller äldre har ökat tydligt i årets undersökning jämfört med de tidigare undersökningarna. 28 procent av de svarande 12 är 9 år eller äldre, vilket är sju procentenheter högre än två år tidigare. 59 procent av de svarande är äldre än 85 år. 1 procent av de svarande är yngre än 75 år. Ålderstrukturen varierar något mellan könen vilket kan exemplifieras med att 15 procent av de svarande männen är yngre än 75 år jämfört med att 8 procent av kvinnorna tillhör denna åldersgrupp. Enligt kommunens register i augusti 12 var 58 procent av dem med hemtjänst äldre än 85 år. Genomsittlig ålder för dem som har besvarat hemtjänstenkäten efter kön ålder Kvinnor Män Kvinnor med hemtjänst är i genomsnitt äldre än män med hemtjänst. Den genomsnittliga åldern för de svarande kvinnorna vid undersökningen 12 uppgick till 85,5 år jämfört med 83,8 år för männen. Den genomsnittliga åldern har ökat med 1,2 år för kvinnor mellan 1 och 12 medan motsvarande ökning för män endast uppgår till,2 år. Personer yngre än 65 år som tillfrågats vid de tidigare undersökningarna har sorterats bort före beräkningen av genomsnittlig ålder. Någon skillnad i genomsnittlig ålder mellan dem som har personlig omvårdnad och dem som har boservice föreligger inte i årets undersökning. Svarsfrekvensen för åldersgruppen år uppgick till 67,5 procent, medan motsvarande andel för åldersgruppen år uppgick till 76,7 procent och för åldersgruppen 85 år eller äldre till 79,3 procent. 9

12 Boendeform Villa/radhus Servicelägenhet Lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt) Huvuddelen av de svarande bor i lägenhet. Andelen boende i lägenhet uppgår i årets undersökning till 62 procent vilket är en något lägre andel än för två år sedan. Den andel av de svarande som bor i villa eller radhus ökar kontinuerligt om än i svag takt och närmar sig nu 16 procent. procent av männen som har besvarat enkäten bor i villa eller radhus jämfört med att 13 procent av kvinnorna gör detsamma. Bor du ensam? Nej Ja, ensam Över procent av dem som har hemtjänst bor ensamma. Andelen har dock minskat något mellan 1 och 12. Skillnaden mellan könen är stor och har förstärkts jämfört med föregående mättillfälle, och 87 procent av kvinnorna bor ensamma jämfört med endast 7 procent av männen. Av dem som har boservice bor 82 procent ensamma jämfört med 78 procent av dem som har personlig omvårdnad. Av dem som är äldre än 85 år bor 86 procent ensamma, motsvarande andel som bor ensamma i åldern år uppgår till 78 procent och av dem som är i åldern år bor 69 procent ensamma. 1

13 Har du fått hjälp att fylla i enkäten? Knappt procent av de svarande har fått hjälp med att fylla i enkäten. Det är ungefär samma andel som för två år sedan. 41 procent av kvinnorna har fått hjälp att fylla i enkäten jämfört med 33 procent av männen. Av dem som har personlig omvårdnad har 52 procent fått hjälp att fylla i enkäten vilket är betydligt högre än de 39 procent som visas för dem med boservice. 42 procent av dem som är äldre än 85 år har fått hjälp att fylla i enkäten, av dem som är i åldern år har 31 procent fått hjälp att fylla i enkäten och för dem i åldern år uppgår denna andel till 36 procent. Nej Ja Vad får du för hjälp av hemtjänsten? Hjälp med städning Hjälp med tvätt Hjälp med inköp Hjälp med med matleverans/mat korg Hjälp i form av trygghetslarm På-och avklädning Att stiga upp och lägga mig Hygien, bad och dusch Ledsagning och promenader Annat De vanligaste formerna av hjälp från hemtjänsten är hjälp i form av trygghetslarm och hjälp med städning. Andelen svarande som uppger att de har hjälp i någon av dessa former har ökat mellan 1 och 12. Även övriga hjälpformer har ökat, vilket innebär att de svarande i årets undersökning har uppgivit att de exklusive annat i genomsnitt använder sig av 3,42 hjälpformer vilket kan jämföras med 2,97 för två år sedan. Notera också att de personer som enbart har trygghetslarm och inte har någon annan form av hemtjänst inte har tillfrågats. 11

14 Vad får du för hjälp av hemtjänsten? efter utförare Utförare Aleris Attendo Carema LeanlinkUlrika hemtjänst Övriga Samtliga Hjälp med städning Hjälp med tvätt Hjälp med inköp Hjälp med matleverans/matkorg Hjälp i form av trygghetslarm På- och avklädning Att stiga upp och lägga mig Hygien, bad och dusch Ledsagning och promenader Annat Totalt Hjälp med städning, tvätt, inköp och matleverans/matkorg tillhör den delen av hemtjänsten som kallas boservice. I den fortsatta redovisningen har dessa typer av hjälpinsatser samt annat och trygghetslarm grupperats under benämningen boservice för att kunna jämföra hur hemtjänsten upplevs i förhållande till dem som har personlig omvårdnad. Under den senare benämningen har på- och avklädning, att stiga upp och lägga mig, hygien, bad och dusch, samt ledsagning och promenader grupperats tillsammans med annat. Annat ingår med andra ord i båda grupperna. Viktigt att komma ihåg är också att ungefär hälften av samtliga svarande ingår både i gruppen boservice och i gruppen personlig omvårdnad. 52 procent som tagits med i gruppen boservice har även personlig omvårdnad, medan 92 procent av dem som har personlig omvårdnad också har boservice. De fyra stora aktörerna, Leanlink, Carema, Attendo och Aleris erbjuder tillsammans med Ulrika hemtjänst både boservice och personlig omvårdnad. De utförare som har slagits samman under benämningen övriga erbjuder endast boservice. De hjälpformer som ökat mest mellan 1 och 12 är trygghetslarm som ökat med tio procentenheter till 76 procent, samt hygien, bad och dusch som ökat med nio procentenheter till 46 procent och städning som ökat med åtta procentenheter till 76 procent. Under rubriken annat fanns en möjlighet för den svarande att själv precisera vad som avses med annat. Bland det som noterats finns exempelvis hjälp med medicinering, hjälp med på- och avtagning av stödstrumpor samt hjälp med ögondroppar. Vilka kombinationer av hemtjänst är mest förekommande? Den mest förekommande formen av boservice är hjälp med städning, av dem som har hjälp med städning har 76 procent också trygghetslarm, samt 46 procent hygien, bad och dusch. Av dem som har hjälp med tvätt har 92 procent också hjälp med städning och 82 procent trygghetslarm. Av dem som har hjälp med inköp har 85 procent också hjälp med städning och procent trygghetslarm. Av dem som har hjälp med matkorg/matleverans har 84 procent trygghetslarm och 75 procent hjälp med städning. Den mest förekommande formen av personlig omvårdnad är hjälp med hygien, bad och dusch, av dem som har hjälp med detta har 83 procent trygghetslarm och 74 procent hjälp med städning. Av dem som har hjälp med på- och avklädning har 92 procent också hjälp med hygien, bad och dusch och procent trygghetslarm. Av dem som får hjälp med att stiga upp och lägga sig har 94 procent hjälp med hygien, bad och dusch samt 88 procent med av- och påklädning. Av dem som har hjälp med ledsagning och promenader har 84 procent 12

15 trygghetslarm, 83 procent hjälp med städning och procent hjälp med hygien, bad och dusch. Mönstret 12 överensstämmer i stort sett med det som visades 1. Det är samma kombinationer som i första hand hör ihop vid båda mättillfällena, även om procentandelarna genomgående är något högre 12 än vad de var 1. Vad får du för hjälp av hemtjänsten? efter kön Män Kvinnor 1 Hjälp med städning Hjälp med tvätt Hjälp med inköp Hjälp med med matleverans/mat korg Hjälp i form av trygghetslarm På-och avklädning Att stiga upp och lägga mig Hygien, bad och dusch Ledsagning och promenader Annat För de flesta former av hemtjänst är det en högre andel kvinnor än män som uppger att de har respektive stödform, tydligast är detta när det gäller städning, inköp, samt ledsagning och promenader. Den stödform som tydligast avviker från detta mönster är hjälp med matkorgsleveranser som en betydligt högre andel män har än kvinnor, också när det gäller tvätt, på- och avklädning, samt stiga upp och lägga mig finns det en antydan till att en något högre andel män än kvinnor har dessa stödformer. Hjälp i form av trygghetslarm förekommer också oftare hos kvinnor än hos män. Trots det är trygghetslarm den mest förekommande hjälpen för män medan hjälp med städning förekommer något oftare än trygghetslarm hos kvinnor. Det inbördes mönstret mellan könen 12 påminner i mycket stor utsträckning med det som visades vid undersökningen 1. 13

16 Vad får du för hjälp av hemtjänsten? efter ålder år år 85 år eller äldre Hjälp med städning Hjälp med tvätt Hjälp med inköp Hjälp med med matleverans/mat korg Hjälp i form av trygghetslarm På-och avklädning Att stiga upp och lägga mig Hygien, bad och dusch Ledsagning och promenader Annat För flera av stödformerna är det i första hand den yngsta eller den äldsta åldersgruppen som i störst omfattning använder sig av hjälpen. Hjälp med trygghetslarm är betydligt mer vanligt förekommande hos dem som är äldre än 85 år än hos de båda andra åldersgrupperna. Trots det är trygghetslarm den mest förekommande hjälpformen också för åldersgruppen år och den näst mest förekommande hos dem som är i åldern år. Hjälp med städning är den mest förekommande formen av hjälp för dem i åldern år och för de båda andra åldersgrupperna är detta den näst mest förekommande hjälpformen. För stödformerna inom personlig omvårdnad är det genomgående den yngsta åldersgruppen som sticker ut. Andelen av dem med hemtjänst i åldern år som har på- och avklädning, stiga och lägga mig, hygien, bad och dusch samt ledsagning och promenader är betydligt högre än i någon av de andra båda åldersgrupperna. 14

17 Hur ofta får du hjälp av hemtjänsten? Flera gånger per dygn En eller två gånger per dag Någon eller några gånger per vecka Var 14:e dag Cirka en gång per månad Not: Vid undersökningen 8 var inte svarsalternativet om man hade hjälp en eller flera gånger per dygn uppdelad på flera alternativ. Andelen svar som 8 markerades för svarsalternativet varje dag har i diagrammet ovan fördelats enligt den inbördes fördelning som visades för dessa båda svarsalternativ vid undersökningen 9. Mer än en tredjedel av de svarande uppger att de får hjälp av hemtjänsten en eller två gånger per dag och summeras denna andel med dem som får hjälp av hemtjänsten ännu oftare kan det noteras att 62 procent av de svarande uppger att de får hjälp av hemtjänsten minst en gång per dygn. Detta är en ökning med åtta procentenheter jämfört med undersökningen för två år sedan. Ungefär en femtedel har hjälp var fjortonde dag och knappt fyra procent av de svarande cirka en gång per månad. Hur ofta får du hjälp av hemtjänsten? efter kön Cirka en gång per månad Var 14:e dag Någon eller några gånger per vecka En eller två gånger per dag Flera gånger per dygn Män Kvinnor I årets undersökning uppger en något högre andel män än kvinnor att de har hemtjänst minst en gång varje dygn. 66 procent av männen och procent av kvinnorna uppger att de varje dygn tar 15

18 emot hjälp från hemtjänsten. När det gäller dem som har hemtjänst flera gånger per dygn är det dock även i årets undersökning en något högre andel kvinnor än män. Även när det gäller gruppen som inte har hemtjänst mer än någon enstaka gång per månad finns det en antydan till att denna andel är något högre för män än för kvinnor. Den tämligen tydliga skillnad mellan könen som kunde skönjas för två år sedan har dock till övervägande del suddats ut. Hur ofta får du hjälp av hemtjänsten? efter ålder Cirka en gång per månad Var 14:e dag Någon eller några gånger per vecka En eller två gånger per dag Flera gånger per dygn år år 85 år eller äldre Det finns även i årets undersökning antydningar till ett mönster inom hemtjänsten att ju äldre man blir desto oftare har man behov att få hjälp. Skillnaden mellan åldersgrupperna är dock inte lika tydlig som den var för två år sedan. För den äldsta åldersgruppen 85 år eller äldre har det inte skett några större förändringar. Framförallt är det för dem i åldern år som det under den gångna tvåårsperioden har blivit betydligt vanligare att man får hemtjänst en till två gånger per dag. Hur ofta får du hjälp av hemtjänsten? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga Cirka en gång per månad Var 14:e dag Någon eller några gånger per vecka En eller två gånger per dag Flera gånger per dygn 16

19 Bland de utförare som har grupperats under benämningen övriga har huvuddelen av de svarande hemtjänst ungefär var 14:e dag och ingen av de svarande som har hemtjänst från dessa utförare uppger att de har hemtjänst flera gånger varje dygn. En bidragande orsak till detta är att dessa övriga utförare enbart erbjuder boservice och inte personlig omvårdnad. I övrigt förefaller det som att Aleris besöker sina kunder något mera sällan än de övriga utförarna. De andra fyra utförarna har profiler som i stor utsträckning påminner om varandra även om Ulrika hemtjänst inte besöker någon av sina kunder så sällan som endast en gång per månad. Hur ofta får du hjälp av hemtjänsten? efter typ av hemtjänst Cirka en gång per månad Var 14:e dag Någon eller några gånger per vecka En eller två gånger per dag Flera gånger per dygn Personlig omvårdnad Boservice De svarande som har personlig omvårdnad får hjälp betydligt oftare än dem med boservice. Skillnaden mellan de båda grupperna är signifikant. I årets undersökning hade 83 procent av dem med personlig omvårdnad hjälp av hemtjänsten minst en gång per dygn medan 62 procent av dem med boservice hade detsamma. Notera dock att över hälften av dem som har boservice också har personlig omvårdnad, och det kan vara den personliga omvårdnaden som i flera fall är orsaken till de regelbundna besöken också för dem som tillhör gruppen boservice. 25 procent av personerna med boservice har hjälp var fjortonde dag eller mer sällan, något som är mycket ovanligt bland dem med personlig omvårdnad. Både personer med personlig omvårdnad respektive personer med boservice uppger att de oftare får hjälp 12 än för två år sedan. 17

20 Aktivt val av utförare Har du gjort ett aktivt val av utförare? Nej Ja Observera att första jämförelsetidpunkt i diagrammet ovan är 9. Undersökningen 8 genomfördes före det att möjligheten att aktivt välja utförare inom hemtjänsten infördes i Linköpings kommun. Andelen svarande som uppger att de har gjort ett aktivt val av utförare befinner sig på en tämligen stabil nivå på drygt 3 procent i de olika undersökningarna. Den andel som uppger att de har gjort ett aktivt val har dock ökat med ett par procentenheter 12 jämfört med 1 och befinner sig åter på ungefär samma nivå som redovisades 9. Har du gjort ett aktivt val av utförare? efter kön Nej Ja Män Kvinnor Till skillnad från undersökningen 1 är det en något högre andel män än kvinnor som uppger att de har gjort ett aktivt val av utförare. Skillnaden mellan könen är dock inte speciellt stor. 18

21 Har du gjort ett aktivt val av utförare? efter ålder Nej Ja år år 85 år eller äldre För dem med hemtjänst i åldersgruppen år har andelen svarande som gjort ett aktivt val ökat med nio procentenheter till 39 procent. För dem i åldern år uppgår motsvarande ökning till fyra procentenheter till 36 procent. För den dominerande åldersgruppen 85 år eller äldre är dock ökningen mera blygsam och uppgår till mindre än två procentenheter. 28 procent av de svarande som är 85 år eller har gjort ett aktivt val av utförare. Med stigande ålder minskar alltså benägenheten att aktivt välja utförare. Att nästan procent av dem som har hemtjänst är äldre än 85 år har betydelse för att den andel som har valt utförare stabiliserats på ungefär 3 procent. Har du gjort ett aktivt val av utförare? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga Nej Ja Bland dem som enligt kommunens register har någon av de utförare som grupperats under benämningen övriga uppger 43 procent att de har gjort ett aktivt val av utförare. Närmast därefter följer Attendo där 35 procent uppger att de har gjort ett aktivt val och därefter följer Aleris med 33 procent. Av dem som har Carema som utförare uppger 28 procent att de har gjort ett aktivt val av utförare, vilket är den lägsta andelen för någon av utförarna. 19

22 Har du gjort ett aktivt val av utförare? efter typ av hemtjänst Nej Ja Personlig omvårdnad Boservice I årets undersökning är det ungefär lika hög andel bland dem som har personlig omvårdnad som uppger att de har gjort ett aktivt val av utförare som bland dem som har boservice. Det innebär att den skillnad på tre procentenheter som kunde iakttas för två år sedan mellan de båda grupperna inte längre finns kvar. För två år sedan var det en högre andel med boservice som uppgav att de hade gjort ett aktivt val än hos dem som hade personlig omvårdnad.

23 Helhetsomdöme och trygghet Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice respektive personlig omvårdnad, hur skulle det se ut? Helhetsomdöme personlig omvårdnad Helhetsomdöme boservice Observera att den första jämförelsetidpunkten i diagrammet ovan är 9. Vid undersökningen 8 fick de svarande lämna ett samlat helhetsomdöme om hemtjänsten, vilket då uppgick till 82 i index. Denna nivå på värdet för hemtjänst har det därefter inte riktigt varit möjligt att nå i de följande undersökningarna då helhetsomdömet delats upp på boservice respektive på personlig omvårdnad. har varierat mycket lite för båda påståendena om helhetsomdöme mellan de tre undersökningarna, och befinner sig både för personlig omvårdnad och boservice på ungefär. Enligt äldrenämndens målsättning ska både kvinnor och män vara nöjda med den insats de får. Nöjdhetsindex ska vara över för att målet ska anses vara uppfyllt. Inget av de redovisade helhetsomdömena når riktigt upp till i index. Resultatet är dock så nära att det kan anses vara inom den statistiska felmarginalen om målsättningen är uppfylld eller inte. Det kan också vara lämpligt att påminna om att det krävs att de svarande verkligen är mycket nöjda för att det ska vara möjligt att nå i index. Nedan visas två fiktiva svarsfördelningar som har det gemensamt att de båda ger ett index på. 1 Mycket nöjd Ganska nöjd Något missnöjd Mycket missnöjd 1 Mycket nöjd Ganska nöjd Något missnöjd Mycket missnöjd I en fyrgradig skala motsvarar ett index på ungefär ett medelvärde på 3,4 och i en femgradig skala ett medelvärde på ungefär 4,2. 21

24 Att det i grunden finns en positiv känsla för hemtjänsten förstärks av flera kommentarer som lämnats under rubriken övriga synpunkter, exempelvis: Alla uppträder vänligt och omsorgsfullt. Allt är till belåtenhet. Bra att hemtjänst finns när man behöver den. Har hjälp med medicinering av sjuksköterskan en gång i veckan. Chefer och personal underbara. De är duktiga allihop på varsitt sätt. Det fungerar i stort sett bra, personalen är kunnig och trevlig. Det är bara positivt hitintills. Jag kan inte klaga på någonting, Mina stödkontakter är toppen och tack och lov har jag klarat bädd och påklädning själv. Det är mycket bra att hemtjänsten finns, hur skulle vi äldre annars kunna existera. Har haft tjänsterna för kort tid men hittills toppen. Har helt underbara städflickor. Hemtjänsten har fungerat bra. Hjälper mig med medicinhämtning. Alltid soliga och vänliga, lyser upp när man är ensam och gammal. Fast på morgonen är det så många som behöver hjälp då har dom bråttom. Tack för att hjälpen finns. Hemtjänsten i Ryd fungerar mycket bra. Hemtjänsten tar hänsyn till mina önskemål och är flexibla. Jag har nu bott här i 2 år. Den stora tryggheten är att det alltid finns personal. Jag har under den här tiden aldrig fått ett "snäsigt" svar eller ett ovänligt svar. Alltid vänliga leenden hjälpsamma människor. Jag har underbara tjejer som hjälper oss, lyssnar på oss. Jag tror att det är viktigt med en bra ledare. Den vi har är älskad av både personal och kunder. Jag tycker att det är en beundransvärd kår. Jag är jättenöjd med hemtjänsten. Jag är mycket nöjd med att hemtjänsten finns att tillgå. Jag är så nöjd och tacksam för den hjälp jag får, med en alltid fin och trevlig personal. Mycket bra, trevlig och hjälpsam personal. När det gäller sjuka eller skadade människor har hemtjänsten en viktig uppgift. Personalen är väldigt trevlig och pålitlig. Den känns personlig hos Attendo Care. Som helhet fungerar det bra. Vi som anhöriga är mycket nöjda med hemtjänsten. Trevlig personal god omvårdnad från Aleris. Vänligt bemötande. Glatt humör är viktigt. 22

25 Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice respektive personlig omvårdnad, hur skulle det se ut? efter kön Män Kvinnor Män Kvinnor Helhetsomdöme personlig omvårdnad Helhetsomdöme boservice Det är förhållandevis små skillnader mellan könen när det gäller helhetsomdömet om både personlig omvårdnad och boservice. I årets undersökning finns det en antydan till att värdet hos män är högre än för kvinnor när det gäller boservice samt att värdet för personlig omvårdnad möjligen är högre för kvinnor än för män. För båda påståendena kan det skönjas en liten ökning av värdet för män och en liten minskning av värdet för kvinnor vid en jämförelse mellan 1 och 12. Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice respektive personlig omvårdnad, hur skulle det se ut? efter ålder år år 85 år eller äldre år år 85 år eller äldre 1 12 Helhetsomdöme personlig omvårdnad Helhetsomdöme boservice Personer i åldern år har blivit betydligt mer positivt inställda till personlig omvårdnad 12 än 1, däremot har åldersgruppens värde för boservice minskat en del. Värdet för boservice har ökat för åldersgruppen år. För den dominerande åldersgruppen 85 år eller äldre har värdet minskat både för personlig omvårdnad och boservice mellan 1 och

26 Det finns inte något tydligt mönster att en viss åldergrupp generellt är mer nöjd än övriga åldersgrupper med sin hemtjänst. Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice respektive personlig omvårdnad, hur skulle det se ut? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga Helhetsomdöme personlig omvårdnad Helhetsomdöme boservice Samtliga utförare har index som är högre än 7 för helhetsomdömet både avseende personlig omvårdnad och boservice. För samtliga utförare utom Carema är värdet högre för boservice än vad det är för personlig omvårdnad. Högst värde visas för Ulrika hemtjänst och för dess boservice är index högre än 9. Personlig omvårdnad inom Ulrika hemtjänst når nästan upp till 9 i index. Den kommunala utföraren Leanlink har indexvärden som är högre än för både boservice och personlig omvårdnad. Lägst värde redovisas för Carema med ett index på 75 för boservice. Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice respektive personlig omvårdnad, hur skulle det se ut? efter om man gjort ett aktivt val av utförare eller inte Aktivt valt utförare Inte aktivt valt utförare Aktivt valt utförare Inte aktivt valt utförare 1 12 Helhetsomdöme personlig omvårdnad Helhetsomdöme boservice 24

27 för helhetsomdömet inom personlig omvårdnad har ökat mellan 1 och 12 för dem som aktivt har valt utförare, för dem som inte aktivt har valt utförare har däremot index minskat. Det innebär att 12 är det en tydlig och signifikant skillnad i index mellan dem som aktivt har valt utförare och dem som inte har gjort det avseende helhetsomdöme om personlig omvårdnad. När det gäller boservice är skillnaden inte lika tydlig mellan de båda grupperna även om det finns en liten antydan till förändring i samma riktning som visas för personlig omvårdnad. För dem som aktivt har valt utförare är helhetsomdömet för personlig omvårdnad något högre än för boservice medan index omvänt är något högre för boservice än för personlig omvårdnad för dem som inte aktivt har valt utförare. Om du lämnar ett helhetsomdöme om hur nöjd du är med boservice respektive personlig omvårdnad, hur skulle det se ut? efter om man fyllt i enkäten själv eller inte Fått hjälp att fylla i enkäten Fyllt i enkäten själv Fått hjälp att fylla i enkäten Fyllt i enkäten själv 1 12 Helhetsomdöme personlig omvårdnad Helhetsomdöme boservice För dem som har fått hjälp att fylla i enkäten är index högre 12 än vad det var 1. Speciellt när det gäller boservice har index ökat mellan 1 och 12 för dem som har fått hjälp att fylla i enkäten. för dem som har fyllt i enkäten själva har däremot minskat en del mellan 1 och 12 när det gäller helhetsomdömet om de olika delarna av hemtjänsten. Sammantaget innebär dessa förändringar att skillnaden mellan de båda grupperna är mindre 12 än vad den var 1. Det är dock fortfarande så att värdet är något högre för dem som har fyllt i enkäten själva än för dem som har fått hjälp att fylla i enkäten. 25

28 Hur trygg känner du dig om att du i framtiden kan få den vård du behöver i din bostad om du skulle bli sjuk? Det visas inte några dramatiska skillnader mellan de olika undersökningarna om hur trygga de med hemtjänst känner sig om huruvida de skulle kunna få den vård de behöver i sin bostad i framtiden om de skulle bli sjuka. uppgick till 67 både 1 och 12. Det finns ett betydande partiellt bortfall på frågan. Nästan tio procent av de svarande har valt att inte besvara frågan. Frågan är hypotetisk och det kan därför för många vara svårt att i förväg föreställa sig vad en sådan situation skulle innebära. Hur trygg känner du dig om att du i framtiden kan få den vård du behöver i din bostad om du skulle bli sjuk? efter kön Män Kvinnor 1 12 I årets undersökning var värdet något högre för män än för kvinnor, medan förhållandet var det omvända för två år sedan. Inte för något av könen når värdet upp till 7 i index. 8 var värdet också något högre för män än för kvinnor på denna fråga. 26

29 Hur trygg känner du dig om att du i framtiden kan få den vård du behöver i din bostad om du skulle bli sjuk? efter ålder år år 85 år eller äldre 1 12 I årets undersökning ökar osäkerheten med stigande ålder om den svarande känner sig trygg på att kunna få lämplig vård i hemmet om så skulle behövas i framtiden. För två år sedan var mönstret det omvända. Samtliga åldersgrupper har värden som är lägre än 7. Hur trygg känner du dig om att du i framtiden kan få den vård du behöver i din bostad om du skulle bli sjuk? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga Dem som har Ulrika hemtjänst som utförare av sin hemtjänst känner sig betydligt tryggare än dem som har andra hemtjänstutförare om att de i framtiden ska kunna få den vård i hemmet som de behöver om de skulle bli sjuka. Ulrika hemtjänst har i årets undersökning precis som för två år sedan ett index som är högre än. Leanlink och dem som grupperats under benämningen övriga har i årets undersökning indexvärden som är högre än 7. 27

30 Personalens tillgänglighet Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle behöva det? Det finns en viss antydan till att index för frågan om hur nöjd man är med sina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal successivt håller på att minska något. Även i årets undersökning redovisas dock ett högt värde och index 12 uppgår till 84. Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle behöva det? efter kön Män Kvinnor 1 12 För två år sedan var värdet något högre för kvinnor än för män. I år har dock värdet ökat något för män samtidigt som det minskat något för kvinnor, vilket innebär att samma indexnivå redovisas för både män och kvinnor. 28

31 Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle behöva det? efter ålder år år 85 år eller äldre 1 12 I årets undersökning är det dem i åldern år som i något högre utsträckning än dem i de andra åldersgrupperna uttrycker att de är nöjda med sina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om de skulle behöva det. Samtliga åldersgrupper har index som är högre än. Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle behöva det? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga Högst värde avseende förutsättningarna att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om behov skulle uppstå visas för dem som har Ulrika hemtjänst som utförare med ett index på drygt 9. Närmast därefter följer övriga utförare och Leanlink. Samtliga utförare har ett index som är eller högre. För Attendo och övriga utförare har värdet ökat mellan 1 och

32 Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle behöva det? efter typ av hemtjänst Personlig omvårdnad Boservice 1 12 I årets undersökning finns en liten antydan till att de med boservice är lite mer nöjda med sina möjligheter att snabbt få kontakt med verksamheten om de skulle behöva det än dem med personlig omvårdnad. För två år sedan var skillnaden mellan grupperna ännu mindre. Hur nöjd är du med dina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal om du skulle behöva det? efter om man gjort ett aktivt val av utförare eller inte Aktivt valt utförare Inte aktivt valt utförare De som aktivt har valt utförare är mer nöjda med sina möjligheter att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal än dem som inte aktivt har valt utförare. Denna skillnad har förstärkts i årets undersökning jämfört med den som genomfördes för två år sedan på ett sådant sätt att skillnaden mellan de båda grupperna numera är signifikant. 3

33 Hur nöjd är du med dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar? Det finns en svag tendens till att de svarande successivt blir något mindre nöjda med sina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt som de själva önskar. i årets underökning uppgår knappt till 79 medan det för två år sedan uppgick till drygt 79 och för fyra år sedan till närmare 81. Hur nöjd är du med dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar? efter kön Män Kvinnor 1 12 Både män och kvinnor är i årets undersökning lika nöjda med sina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt de själva önskar. har ökat svagt för män jämfört med 1 samtidigt som det har minskat svagt för kvinnor. 31

34 Hur nöjd är du med dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar? efter ålder år år 85 år eller äldre 1 12 Skillnaderna mellan de olika åldersgrupperna är mindre 12 än vad de var 1. Mönstret mellan de olika åldersgrupperna finns dock kvar även om det har försvagats, om att det är den äldsta åldersgruppen som har högst värde och att det är den yngsta som har lägst värde. Hur nöjd är du med dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga Samtliga utförare har värden som är högre än 7 i index avseende hur nöjda de svarande är med att få hjälp vid den tidpunkt som de själva önskar. Två av utförarna har erhållit högre värden 12 än 1 och de båda, Ulrika hemtjänst och Leanlink, har värden som är högre än i index. 32

35 Hur nöjd är du med dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar? efter typ av hemtjänst Personlig omvårdnad Boservice 1 12 De som har boservice är något mer nöjda med sina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt de önskar än de som har personlig omvårdnad. Samma inbördes förhållande mellan de båda grupperna visades också för två år sedan. har gått ned något för båda grupperna mellan 1 och 12. Hur nöjd är du med dina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt du själv önskar? efter om man gjort ett aktivt val av utförare eller inte Aktivt valt utförare Inte aktivt valt utförare De som aktivt har valt utförare är betydligt mera nöjda med sina möjligheter att få hjälp vid den tidpunkt de själva önskar än dem som inte aktivt har valt utförare och skillnaden mellan de båda grupperna är i årets undersökning signifikant. uppgår till 83 för dem som aktivt har valt utförare vilket är sex indexenheter högre än för den andra gruppen. 33

36 Kommer personalen vid den tid som har överenskommits? När det gäller frågan om personalen kommer vid den tid som har överenskommits har index minskat från den tidigare stabila indexnivån på 78 till 76 i årets undersökning. Kommer personalen vid den tid som har överenskommits? efter kön Män Kvinnor 1 12 I årets undersökning är värdet något högre för män än för kvinnor när det gäller om personalen kommer vid den tid som har överenskommits. För två år sedan var den inbördes relationen den omvända. 34

37 Kommer personalen vid den tid som har överenskommits? efter ålder år år 85 år eller äldre 1 12 Både 1 och 12 visas en tendens till att dem som tillhör åldersklassen år i något större utsträckning upplever att personalen kommer i överenskommen tid än dem som är yngre respektive äldre. Kommer personalen vid den tid som har överenskommits? efter utförare Aleris Attendo Carema Leanlink Ulrika Övriga För samtliga utförare utom Leanlink och Attendo är värdet lägre 12 än 1 för frågeställningen om personalen kommer vid den tid som har överenskommits. Störst minskning i index visas för Aleris. Övriga utförare och Ulrika hemtjänst har även i årets undersökning högst värde. Samtliga utförare har ett värde som är högre än 7 i index. De inledningsvis nämnda Leanlink och Attendo har samma värde 12 som de hade 1. 35

38 Kommer personalen vid den tid som har överenskommits? efter typ av hemtjänst Personlig omvårdnad Boservice 1 12 Både 1 och 12 svarar dem som har boservice i större utsträckning än dem som har personlig omvårdnad att personalen kommer vid den tid som har överenskommits. Skillnaden mellan grupperna är dock något mindre 12 än vad den var 1. För båda grupperna är index något lägre i årets undersökning än för två år sedan. Kommer personalen vid den tid som har överenskommits? efter om man gjort ett aktivt val av utförare eller inte Aktivt valt utförare Inte aktivt valt utförare De som aktivt har valt utförare har ungefär samma index 12 som de hade 1 avseende frågan om personalen kommer i överenskommen tid. För den grupp som inte aktivt har valt utförare har däremot index minskat en del. Denna nedgång för gruppen som inte aktivt har valt utförare medför att i årets undersökning upplever dem som aktivt har valt utförare i signifikant större utsträckning att personalen kommer i överenskommen tid än dem som inte aktivt har valt utförare. 36

Information om hemtjänsten

Information om hemtjänsten Information om hemtjänsten Hemtjänsten i Linköpings kommun Linköpings kommun erbjuder olika former av stöd och service inom hemtjänsten. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Målavstämning 2014, Anhörigstöd

Målavstämning 2014, Anhörigstöd TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-04 Dnr: 2015/82-ÄN-012 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Annelie Näsman, enhetschef proaros Mona Eriksson,

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Södertälje kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2013 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen Hemtjänst ordinärt boende Denna presentation visar resultaten för brukare med beslut om hemtjänst från Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst.

Eget val inom hemtjänsten. Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst. Eget val inom hemtjänsten Information till dig som vill välja utförare av hemtjänst. Vad innebär det egna valet? En möjlighet att själv välja Du som redan har eller är i behov av hemtjänst, kan välja utförare.

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012

Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 2012 Stadsledningskontoret Brukarundersökning inom äldreomsorgen 0 Hemtjänst Ordinärt boende Enskede-Årsta-Vantör Presentation Om undersökningen Resultat Bakgrundsfrågor Resultat per fråga över tid Resultat

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2013

KUNDUNDERSÖKNING 2013 2013-07-29 1 (9) SN/2013/200 KUNDUNDERSÖKNING 2013 1. URVAL Socialförvaltningen har genomfört den årliga kundundersökningen avseende insatser inom kundval. En enkät har skickats till samtliga personer

Läs mer

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014

Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Äldreförvaltningen Rolf Ljungström 2014-04-30 Rapport Kundundersökning Haninge äldreomsorg 2014 Sammanfattning För fjortonde året har äldreförvaltningen genomfört en kundundersökning med syfte att ta fram

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (15) DATUM 2011-06-01 Dnr ON/2010/0119 Ann-Christine Bertilsson, Matilda Green Omvårdnadsnämnden Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 1. ÄRENDE Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN

HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN HEMTJÄNST I KRISTIANSTADS KOMMUN Hemtjänst i Kristianstads kommun I den här broschyren kan Du läsa om vilket stöd Du kan söka från hemtjänsten i Kristianstads kommun. Målsättningen med hemtjänst är att

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm.

Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet Hjälp i hemmet kan beviljas i form av omsorgsinsatser, serviceinsatser samt trygghetslarm. Omsorgsinsatser Du kan få hjälp med din personliga hygien och med på och avklädning.

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors

Sånnahallen. - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus. Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Sånnahallen - En kvantitativ utvärdering av verksamheten vid Sånnahallen i Åhus Genomförd av: Daniel Granqvist och Lars Jennfors Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Syfte... 3 3. Metod... 3 4. Resultat

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

Kvalitetsbarometern 2011

Kvalitetsbarometern 2011 Kvalitetsbarometern 2011 Brukarnas upplevelser av kvalitet i vård och omsorg i Halmstad, Kristianstad, Växjö, Kalmar och Karlskrona kommun. Bo Engström Sammanfattning En konsultrapport från Utredningsspecialisten

Läs mer

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707

Hemtjänst i. Strängnäs kommun. Dnr SN/2015:251-707 Hemtjänst i Strängnäs kommun Dnr SN/2015:251-707 Förord I den här broschyren har vi samlat information för dig som vill veta mer om hemtjänst i Strängnäs kommun. Vi beskriver hur en ansökan om hemtjänst

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde

Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde 1 Äldrenämnden 2007-02-28 Pressinformation inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013 20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA

UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Id. nr.. Högskolan i Borås UTVÄRDERING AV STÖD OCH HJÄLP TILL ANHÖRIGA Nedan finns en rad med påståenden om det stöd och hjälp som du som anhörig får från din kommun med att hjälpa, stödja och vårda din

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun

Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Socialförvaltningen Insatserna i hemtjänst, ledsagning och boendestöd inom omsorgen om äldre och funktionshindrade i Vimmerby kommun Tjänstedeklaration Antagna av omsorgsnämnden 2010-12-16, 133 Övertagna

Läs mer

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport

Tillgängligheten för klienter inom enheten ekonomiskt bistånd rapport : Rapport Kundvalskontoret 2009-05-18 Elisa-Beth Widman/Gun-Britt Kärrlander 08-590 971 50/972 33 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2009:148 gun-britt.karrlander@upplandsvasby.se Social- och äldrenämnden Tillgängligheten

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Hemtjänst. i Lessebo kommun

Hemtjänst. i Lessebo kommun Hemtjänst i Lessebo kommun Hemtjänst Hemtjänst är till för att du som har behov av stöd och omsorg ska klara dig i hemmet och kunna bo kvar. Hemtjänst innebär att omsorgspersonal från kommunen kommer och

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som får hemtjänst i ordinärt (eget) boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration hemtjänst Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg.

Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. Nytänkande och utveckling inom hemmatjänst i den västliga värld Samordning av socialtjänst och hälsovård Hemmaboende äldre, formell och informell hjälp och omsorg. docent,, Islands Universitet Reykjavík,

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler. Borås Stads. Riktlinjer för hemtjänst. Hemtjänst 1 Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för hemtjänst Hemtjänst 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken.

Läs mer

Brukarundersökning 2012

Brukarundersökning 2012 Brukarundersökning 2012 Hemtjänsten i Håbo Uppdrag enligt verksamhetsplan Genomföra brukarundersökning årligen Höja svarsfrekvensen Målet att minst 90 % ska vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer