Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014

2 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [2014] Grafisk form Pangea design ISBN anges här i förekommande fall

3 Förord Den allmänna uppfattningen är att det byggs för få bostäder i Sverige, särskilt i storstadsregionerna. Men i det lokala perspektivet kan det vara problematiskt att det ur marknadssynpunkt inte är möjligt att bygga nya bostäder samtidigt som det kan finnas ett behov, exempelvis för äldre att lämna sitt småhus för att ett mera ändamålsenligt boende. I kommunens Inriktningsprogram för bostadsförsörjning ( KF) är ett av inriktningsmålen Vi ska vara proaktiva när det gäller bostäder för äldre. Därför är denna undersökning av hur de som är 55 år eller äldre och som bor i Hamrånge ser på sitt boende intressant. Förhoppningsvis kan den utgöra ett bra underlag för eventuella beslut om och planering av boende för äldre i Hamrångebygden. Bo Bäckström Planeringschef

4

5 Sammanfattning I februari 2013 antog kommunfullmäktige Inriktningsprogram för bostadsförsörjning ( KF). Ett av inriktningsmålen i programmet är Vi ska vara proaktiva när det gäller bostäder för äldre. Andelen äldre är relativt större i Hamrånge jämfört med kommungenomsnittet, där åldersgruppen år utgör 21,5 procent av befolkningen (14,7% i kommunen, Källa: SCB 31 december 2013). Den demografiska utmaningen med en växande andel äldre är mer påtaglig i Hamrånge än i kommunen som helhet. Mot den bakgrunden är det av intresse att studera Hamrångebornas syn på sitt framtida boende. Syftet med studien är att ta reda på hur Hamrångeborna ser på sitt framtida boende. Målgruppen omfattar åldersgruppen 55 år och äldre i planeringsområdet Hamrånge (födda 1959 eller tidigare). Undersökningens resultat kommer att utgöra ett underlag vid kommunens planering av framtida boendeformer. Undersökningen har genomförts av Kommunledningkontoret, Gävle kommun. En enkät skickades ut per post till samtliga folkbokförda i målgruppen. Svarsfrekvensen uppgick till 70,6 procent. Det lokala engagemanget har troligen starkt bidragit till att så många hamrångebor valt att medverka i enkätundersökningen. Många äldre i Hamrånge bor i småhus. En tredjedel är ensamboende. Det stora flertalet Hamrångebor trivs och är trygga i sin bostad och i sitt bostadsområde. Samtidigt anser endast 57 procent att de har ett socialt aktivt liv. Tre av fyra Hamrångebor anser att nuvarande bostadsstandarden respektive boendekostnaden är acceptabel. Det finns en stark önskan om att bo kvar om möjligt två av tre överväger inte att flytta. I åldersgruppen år finns dock en högre flyttningsbenägenhet. Vid en eventuell framtida flytt är det nuvarande område som gäller för cirka hälften av de som svarat. För de flesta är det då mest intressant med ett seniorboende, hyresrätt med två rum och kök. Viktigaste faktorn i ett framtida boende är en egen balkong eller uteplats. Den lägsta värderingen får värd-/värdinna, som arbetar för att främja bland annat sociala kontakter.

6

7 Inledning Bakgrund Ett av inriktningsmålen i Inriktningsprogram för bostadsförsörjning ( KF) är Vi ska vara proaktiva när det gäller bostäder för äldre. Andelen äldre är relativt större i Hamrånge jämfört med kommungenomsnittet, där åldersgruppen år utgör 21,5 procent av befolkningen (14,7% i kommunen, Källa: SCB 31 december 2013). Den demografiska utmaningen ökar under kommande år. Enligt den senaste befolkningsprognosen (maj 2013) förväntas åldersgruppen 70 år och äldre öka med 14,8 procent kommande femårsperiod, från 594 invånare år 2012 till 682 invånare år Syfte Syftet med studien är att ta reda på hur Hamrångeborna ser på sitt framtida boende. Målgruppen omfattar åldersgruppen 55 år och äldre i planeringsområdet Hamrånge (födda 1959 eller tidigare). Undersökningens resultat kommer att utgöra ett underlag vid kommunens planering av framtida boendeformer. Metod Undersökningen har genomförts av Kommunledningkontoret, Gävle kommun. En enkät skickades ut per post till samtliga folkbokförda i målgruppen (se bilaga 1). Datainsamlingen genomfördes under perioden 27 februari-21 mars Enkäten besvarades genom att fylla i den manuellt och återsända med medskickat svarskuvert. Antalet personer som besvarat enkäten uppgick till stycken. Det innebär en svarsfrekvens på 70,6 procent. Det är en påfallande hög svarsfrekvens, mot bakgrund att undersökningen genomförts utan påminnelser. Kvinnorna har genomgående en högre svarsfrekvens än männen, med undantag för åldersgruppen år. Svarsfrekvensen ökar med stigande ålder, bortsett från den äldsta åldersgruppen. Tabell 1 Ålder Kvinnor Män Totalt år 63,3 47,3 54, år 78,3 64,9 70, år 73,2 75,6 74, år 87,0 70,5 78,0 75-w år 72,0 70,1 71,1 Samtliga 74,7 66,8 70,6 Det lokala engagemanget har troligen starkt bidragit till att så många hamrångebor valt att medverka i enkätundersökningen. 1

8 Resultat Nuvarande boendesituation Ensam eller sammanboende Två tredjedelar av respondenterna uppger att de är sammanboende, medan ungefär var tredje bor ensam. Kvinnor är ensamboende i högre utsträckning än män, 34,8 respektive 28,4 procent. I åldersgruppen 75 år och äldre svarar 47,3 procent att de bor ensamma. Stöd i hushållet På frågan Finns det stöd i hushållet idag? är fler än ett svarsalternativ möjligt. Ungefär 84 procent uppger att de inte har stöd i hushållet, åtta procent har stöd från anhörig, sju procent har färdtjänst och fyra procent har hemtjänst. I åldersgruppen 75 år och äldre uppger 66,3 procent att de inte har stöd i hushållet. Figur 1 Ensam eller sammanboende år 26,7 72, år 20,6 78, år 28,0 71, år 26,3 73,2 75-w år 47,3 51,7 Ensam Sammanboende Figur 2 Upplåtelseform år 90,1 Boendetid Två tredjedelar svarar att de bott i nuvarande bostad i mer än tio år. Vidare har var femte en boendetid på mellan tre till tio år i nuvarande bostad år år år 75-w år 80,9 77,8 73,7 49,0 37,7 Upplåtelseform Två tredjedelar svarar att de bor i villa (äganderätt) och var femte bor i hyresrätt. Endast sex procent bor i bostadsrätt. Ungefär hälften i åldersgruppen 75 år och äldre bor i äganderätt. Nio av tio i åldersgruppen år bor i äganderätt. Bostadsstorlek De flesta uppger att de bor i en bostad med minst fyra rum samt kök (46,2 procent). Därefter bor 32,5 procent i tre rum och kök, samt 16,6 procent i två rum och kök. Endast 2,6 procent bor i en bostad med ett rum och kök. Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Annan Figur 3 Bostadsstorlek år 31,3 62, år 30,9 56, år 28,0 55, år 17,2 35,4 46,5 75-w år 34,0 36,3 26,3 1-2 rum kök 3 rum kök 4+ rum kök Kolumn1 2

9 Boendekostnad Värdering av nuvarande boende Bostadsstandard En bra bostadsstandard mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag är nöjd med min bostads standard. Tre av fyra respondenter anser sig nöjda med sin bostads standard. Andelen nöjda är något större bland männen än hos kvinnorna, 74,6 respektive 72,2 procent. Endast 55,7 procent av de som bor i hyresrätt är nöjda med bostadsstandarden. Motsvarande andel hos de som bor i äganderätt är 77,7 procent. Boendekostnad En acceptabel boendekostnad mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Min boendekostnad är acceptabel. Tre av fyra respondenter anser att boendekostnaden är acceptabel. 75,6 procent av männen anser att boendekostnaden är acceptabel. Motsvarande andel hos kvinnorna är 73,1 procent. Endast 56,5 procent bland ensamboende anser att de har en acceptabel boendekostnad. Motsvarande andel hos sammanboende är 82,6 procent. Andelen som anser sig nöjd med bostadens standard varierar från 70,7 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 75,6 procent i åldersgruppen år. Andelen som anser att boendekostnaden är acceptabel har en större spridning, med 63,0 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 84,0 procent i åldersgruppen år. Figur 4 Jag är nöjd med min bostads standard Instämmer helt 20,6 Figur 5 18,3 Figur 6 73,2 74,2 Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Min boendekostnad är acceptabel Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd "Jag är nöjd med min bostads standard" och Min boendekostnad är acceptabel Instämmer helt (%) år år år år Man Kvinna w år Bostadsstandard 3

10 Bostadsområde Tillgänglighet En bra tillgänglighet mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Det är lätt för mig attförflytta mig i min bostad respektive Det är lätt för mig att förflytta mig i mitt bostadsområde. Fyra av fem respondenter anser att de har lätt att förflytta sig i såväl bostaden som bostadsområdet. Av de som idag har stöd i hushållet är andelen som anser sig ha en god tillgänglighet betydligt lägre. Andelen som anser sig ha en god tillgänglighet är något större hos männen än bland kvinnorna. Andelen som anser sig ha lätt att förflytta sig i sin bostad varierar från 77,0 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 89,8 procent i åldersgruppen år. Andelen som anser sig ha lätt att förflytta sig i sitt bostadsområde har en något större spridning, med 66,0 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 88,0 procent i åldersgruppen år. Figur 7 Det är lätt för mig att förflytta mig i min bostad Instämmer helt Figur 8 Figur 9 13,1 12,7 83,3 80,4 Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Det är lätt för mig att förflytta mig i mitt bostadsområde Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd "Det är lätt för mig att förflytta mig i min bostad / mitt bostadsområde" Instämmer helt (%) år år år Man år Kvinna w år Bostad 4

11 Bostadsområde Trygghet En bra trygghet mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag känner mig trygg i min bostad respektive Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde. Nio av tio respondenter känner sig trygga i sin bostad. Det är ingen större skillnad i uppfattning mellan kvinnor och män. Ensamboende upplever sig trygga i mindre grad än sammanboende, 83,5 respektive 92,3 procent. Motsvarande andel hos de som har stöd i hushållet är lägre. Endast tre av fyra med hemtjänst känner sig trygga i sin bostad. Andelen som känner sig trygga i sin bostad varierar från 86,0 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 92,0 procent i åldersgruppen år. Andelen som som känner sig trygga i sitt bostadsområde har en något mindre spridning, med 84,3 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 89,2 procent i åldersgruppen år. Figur 10 Jag känner mig trygg i min bostad 6,9 Figur 11 Figur 12 89,3 86,2 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde Instämmer helt 10,2 Instämmer delvis Kvinna Tar delvis avstånd Tar helt avstånd "Jag känner mig trygg i min bostad / mitt bostadsområde" Instämmer helt (%) w år år Man år år år Bostad 5

12 Bostadsområde Trivsel En bra trivsel mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag trivs i min bostad respektive Jag trivs i mitt bostadsområde. Figur 13 Jag trivs i min bostad 9,0 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Det stora flertalet trivs i sin bostad. I lika stor utsträckning trivs man i bostadsområdet. Andelen trivs i sin bostad varierar från 84,7 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 94,7 procent i åldersgruppen år. Andelen som som trivs i sitt bostadsområde har en något mindre spridning, med 84,0 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 88,5 procent i åldersgruppen år. Figur 14 88,6 Jag trivs i mitt bostadsområde 10,1 86,2 Tar helt avstånd Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Socialt aktivt liv Ett bra socialt liv mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag har ett socialt aktivt liv. Figur 15 "Jag trivs i min bostad / mitt bostadsområde" Instämmer helt (%) 95 Sex av tio kvinnor anser att det har ett socialt aktivt liv, medan motsvarande andel är något lägre bland männen (54,8 procent) w år år år Kvinna år Man år Andelen varierar mellan åldersgrupperna från 46,0 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 65,2 procent i åldersgruppen år. Motsvarande andel hos ensamboende är lägre än bland sammanboende, 43,8 respektive 62,8 procent. Andelen ökar med såväl boendestorlek som boendetid. Figur Bostad Jag har ett socialt aktivt liv 28,5 56,8 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 6

13 Flyttintresse Kvinnornas flyttningsbenägenhet skiljer sig inte nämnvärt från männens. Två av tre Hamrångebor vill inte flytta, utan bor om möjligt kvar i sin nuvarande bostad. En av fyra Hamrångebor överväger att flytta, och då främst på något längre sikt. Den grupp som visar på störst flyttintresse är åldersgruppen år, med 34,6 procent som överväger att flytta i närtid eller på sikt. Figur 17 Överväger du att flytta? Ja, jag flyttar i år Ja, jag flyttar nog inom två år Ja, Jag flyttar nog, men på längre sikt Nej, jag bor om möjligt kvar 1,3 4,7 0,9 5,8 20,6 66,6 De som bor i småhus (äganderätt) visar på ett större flyttintresse än boende i hyresrätt. Preferenser i ett framtida boende Även om det stora flertalet svarar att de bor kvar om möjligt, kan förutsättningarna snabbt förändras. Det är därför av värde att få en nulägesbild över hur preferenserna ser ut beträffande en eventuell flytt till ett framtida boende. Framtida område Vid en eventuell flytt uppger nästan hälften att de vill flytta inom nuvarande område, medan en fjärdedel tycker att en annan plats i kommunen är mest intressant. Andelen som föredrar nuvarande område vid en eventuell flytt är större bland kvinnorna än hos männen, 52,3 respektive 44,5 procent. Den är störst hos 75 år och äldre av åldersgrupperna (52,3 procent). Figur 18 Nuvarande område Figur 19 Framtida område Annan plats i kommunen Plats utanför kommunen 48,3 25,0 4,6 18,6 3,4 Framtida boendeform Nuvarande, med Seniorboende Trygghetsboende Annan boendeform 13,4 18,6 20,8 28,7 14,5 4,0 7

14 Framtida boendeform Sammantaget utgör senior- och trygghetsboende de mest intressanta boendeformerna för ungefär hälften av respondenterna, vid en eventuell framtida flytt. Dessa boendeformer intresserar kvinnorna i högre grad än männen, 55,7 respektive 43,6 procent. Samtidigt finner man det största intresset hos åldersgrupperna 75 år och äldre och år, 56,7 respektive 55,6 procent. Framtida upplåtelseform Den mest intressanta framtida upplåtelseformen vid en eventuell flytt är hyresrätt (58,5 procent). Bland kvinnorna föredrar 61,9 procent hyresrätt, att jämföra med 55,3 procent hos männen. Av nuvarande hyresrättsinnehavare föredrar 84,3 procent en hyresrätt vid en eventuell framtida flytt. Figur 20 Framtida upplåtelseform Åganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Annan Figur 21 8,4 10,6 58,5 2,5 16,6 3,3 Framtida bostadsstorlek 1 rum & kök 4,6 2 rum & kök 46,1 3 rum & kök 39,1 4+ rum & kök 2,7 4,9 2,6 Framtida bostadsstorlek Beträffande framtida bostadsstorlek är två rum och kök mest intressant (46,1 procent), följt av tre rum och kök (39,1 procent). 8

15 Närhet till anhöriga Viktiga faktorer i ett framtida boende Utifrån frågeställningen Vad är viktigt i ditt framtida boende? har respondenterna för varje funktionell faktor valt ett av följande svarsalternativ;,,, eller. Närhet till nuvarande bostad En på tre respondenter anser att framtida bostad är belägen i närheten av nuvarande bostad är absolut nödvändig/mycket viktigt. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 33,9 respektive 30,5 procent. Figur 22 Närhet till nuvarande bostad 32,1 Figur 23 12,9 23,3 19,3 Närhet till anhöriga Närhet till anhöriga Nästan hälften av de tillfrågade anser att närhet till anhöriga är absolut nödvändigt/mycket viktigt. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 53,8 respektive 43,1 procent. Den värderas också högre med stigande ålder. 13,6 29,2 Figur 24 17,5 30,9 Motsvarande andel bland ensamboende är 51,0 procent, att jämföra med 47,5 procent hos sammanboende. Av de som har hemtjänst eller stöd av anhöriga är andelen 57,4 respektive 74,7 procent. Trygghet Med Trygghet avses här fysisk trygghet, exemplifierad med portlås, trygghetslarm, säker utemiljö, bra belysning, grannkännedom Sex av tio tillfrågade anser att en hög trygghetsfaktor är absolut nödvändig/mycket viktig. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 68,9 respektive 56,1 procent.den värderas också högre med stigande ålder. Närhet till nuvarande bostad respektive anhöriga / (%) Figur år Kvinna 75 -w år år Ensam Samm.. Man år år Närhet till nuvarande bostad Hög trygghetsfaktor 27,6 4,6 28,8 33,6 9

16 En bra planlösning Balkong eller uteplats Åtta av tio respondenter anser att egen balkong eller uteplats är absolut nödvändig/mycket viktig. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 87,5 respektive 77,4 procent. Planlösning Med planlösning avses bostadens utformning exemplifierad med rymlig och tillgänglig bostad Åtta av tio respondenter anser att en bra planlösning är absolut nödvändig/mycket viktig. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 82,4 respektive 74,8 procent. Motsvarande andel bland ensamboende är 69,6 procent, att jämföra med 82,8 procent hos sammanboende. Av de som har hemtjänst eller stöd av anhöriga är andelen 72,3 respektive 80,4 procent. Vardagsservice Åtta av tio tillfrågade anser att närhet till vardagsservice är absolut nödvändig/mycket viktig. Denna funktionella faktor är exemplifierad med livsmedelsbutik, frisör. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 82,2 respektive 75,5 procent.den värderas också högre med stigande ålder. Motsvarande andel bland ensamboende är 77,1 procent, att jämföra med 79,7 procent hos sammanboende. Figur 26 Egen balkong eller uteplats 28,7 Figur 27 Figur 28 Figur 29 1,5 12,5 1,2 16,5 39,4 53,6 En bra planlösning 95 39,1 Egen balkong/uteplats och En bra planlösning / (%) år Samm år Kvinna år år 75 Man 75 -w år 70 Ensam Egen balkong/uteplats Närhet till vardagsservice 2,1 16,1 40,4 38,3 10

17 Närhet till kommunal service Kommunal service Andelen respondenter som anser att närhet till kommunal service är absolut nödvändig/mycket viktig är 72,9 procent. Denna funktionella faktor är exemplifierad med hälsocentral Figur 30 Närhet till kommunal service 20,4 3,6 35,9 En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 78,1 respektive 67,9 procent. Den värderas också högre med stigande ålder. Figur 31 37,0 Allmänna kommunikationer Andelen respondenter som anser att bostaden är nära allmänna kommunikationer är absolut nödvändig/mycket viktig är 69,7 procent. Denna funktionella faktor är exemplifierad med hållplats. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 75,4 respektive 64,1 procent.den värderas också högre med stigande ålder. Parkeringsplats Sex av tio tillfrågade anser att garage- eller parkeringsplats finns nära bostaden är absolut nödvändig/ mycket viktig. En faktor som värderas högre bland männen än hos kvinnorna, 64,7 respektive 55,1 procent. Motsvarande andel för de som idag inte har stöd i hushållet är 64,6 procent. Närhet till vardagsservice respektive kommunal service / (%) Figur 32 Figur år år Samm.. Ensam Man 75 -w år år Kvinna år ,2 4,2 36,1 Närhet till vardagsservice Närhet till allmänna kommunikationer 33,6 Närhet till garage- / parkeringsplats 9,3 22,2 30,1 29,7 11

18 Garage-/parkeringsplats Rekreationsområde Av tillfrågade anser att närheten till rekreationsområde är absolut nödvändig/mycket viktig. Denna funktionella faktor är exemplifierad med motionsspår, park. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 42,4 respektive 37,4 procent. Den värderas lägre med stigande ålder. Utbud av aktiviteter Andelen respondenter som anser att utbud av aktivteter i närområdet är absolut nödvändig/mycket viktig är 27,9 procent. Denna funktionella faktor är exemplifierad med musik, dans, gymnastik, bingo, teater En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 36,2 respektive 19,6 procent. Av åldersgrupperna värderas den högst av 75 år och äldre med 31,0 procent. Aktivitetslokal Andelen respondenter som anser att en lokal för gemensamma aktiviteter och rekreation finns i bostadsområdet är absolut nödvändig/mycket viktig är 31,8 procent. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 37,1 respektive 26,6 procent. Av åldersgrupperna värderas den högst av 75 år och äldre med 34,0 procent. Figur 34 Närhet till allmänna kommunikationer respektive garage-/parkeringsplats / (%) Figur 35 16,7 Figur 36 Figur år år Man Samm. Ensam 75 -w år år år Kvinna ,9 Almmänna kommunikationer Närhet till rekreationsområde 23,7 13,2 8,7 39,4 26,7 19,2 Utbud av aktiviteter i närområdet Gemensamhetslokal för aktiviteter 20,4 39,2 10,8 21,0 12

19 Värd eller värdinna Andelen respondenter som anser att en värd-/värdinna som arbetar för att främja sociala kontakter, hälsa och fysisk aktivitet för de boende är absolut nödvändig/ mycket viktig är 25,4 procent En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 29,3 respektive 21,6 procent. Av åldersgrupperna värderas den högst av 75 år och äldre med 30,4 procent. Figur 38 Värd/värdinna 25,0 8,5 35,6 16,9 Ytterligare synpunkter Slutligen har 11,9 procent av respondenterna angivit något under Har du ytterligare synpunkter av betydelse för ditt framtida boende? 13

20 Slutsatser Den demografiska utmaningen med en växande andel äldre är mer påtaglig i Hamrånge än i kommunen som helhet. Mot den bakgrunden är det av intresse att studera Hamrångebornas syn på sitt framtida boende. Här följer några slutsatser från undersökningen. Många äldre i Hamrånge bor i småhus. En tredjedel är ensamboende. Det stora flertalet Hamrångebor trivs och är trygga i sin bostad och i sitt bostadsområde. Samtidigt anser endast 57 procent att de har ett socialt aktivt liv. Tre av fyra Hamrångebor anser att nuvarande bostadsstandarden respektive boendekostnaden är acceptabel. Det finns en stark önskan om att bo kvar om möjligt två av tre överväger inte att flytta. I åldersgruppen år finns dock en högre flyttningsbenägenhet. Vid en eventuell framtida flytt är det nuvarande område som gäller för cirka hälften av respondenterna. För de flesta är det då mest intressant med ett seniorboende, hyresrätt med två rum och kök. En rankning av de viktigaste faktorerna i ett framtida boende framgår av diagrammet nedan. Viktigast är en egen balkong eller uteplats. Därefter följer faktorer som närhet till vardagsservice eller kommunal service etc. Den lägsta värderingen får värd- /värdinna, som arbetar för att främja bland annat sociala kontakter. Figur 39 Viktiga faktorer i ett framtida boende sorterade efter ""/"" 0% 20% 40% 60% 80% 100% Egen balkong eller uteplats Närhet till vardagsservice En bra planlösning Närhet till kommunal service Allmänna kommunikationer Hög trygghetsfaktor Garage-/parkeringsplats Närhet till anhöriga Närhet till rekreationsområde Närhet till nuvarande bostad Aktivitetslokal Utbud av aktiviteter Värd/värdinna 14

21 Bilaga 1 15

22 16

23 17

24 18

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Befolkningsförändringar under år 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-02-19 Befolkningsförändringar under år 2014 Befolkningsförändringar under år 2014 Författare: Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013

Välkommen till PRO:s boendekonferens. Norra Latin 14 mars 2013 PROs medlemsenkät Medlemmarnas syn på PRO:s verksamhet, samhällsfrågor som rör äldre och den egna livssituationen inklusive boenden. Totalt fick 5 928 medlemmar enkäten under januari 2013. 71 procent svarade,

Läs mer

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1

Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Trångboddhet skillnaderna kvarstår 1 Sammanfattning Generellt sett är trångboddheten låg i Sverige idag. År 2002 var cirka 15 procent av hushållen trångbodda enligt norm 3, vilken innebär att det ska finnas

Läs mer

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM

Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Tabellbilaga 3 STOCKHOLM Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20-27-åringar i olika boendeformer, 2001-2011 (procent). Hyresrätt 29 26 26 24 24 19 30 27 27 25 26 21 27 25 26 23 21 17

Läs mer

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan

Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus. 70 procent av barnen i småhus. Hus på landet, lägenhet i stan BO 23 SM 0601 Korrigerad version Boende och boendeutgifter 2004 Housing and housing expenses in 2004 I korta drag Hälften av Sveriges befolkning bor i småhus Mer än hälften, 56 procent, av Sveriges befolkning

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

En enkätundersökning av boendes värderingar

En enkätundersökning av boendes värderingar En enkätundersökning av boendes värderingar Bostadsstiftelsen Signalisten och Hyresgästföreningen Solna 2010-11-03 Sammanfattning Vi har i följande rapport redovisat resultatet av den enkät Hyresgästföreningen

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun

Förslag till riktlinjer för trygghetsboende. Enköpings kommun Förslag till riktlinjer för trygghetsboende Enköpings kommun 2017 Yulia Innehåll: Inledning 3 Beskrivning av boendeformen 5 Riktlinjer 7 Dokumentversion: 2016-11-18 Getty Images Inledning Enköpings kommun

Läs mer

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad

Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad Ungas möjligheter att ta sig in på bostadsmarknaden Långsiktiga effekter av att äga och hyra sin bostad 217 5 16 Bofrämjandet 1 Allt svårare för unga att etablera sig på bostadsmarknaden 5% 4% 3% 2% 1%

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Hur vill vi bo som äldre i vårt Marstrand 44030?

Hur vill vi bo som äldre i vårt Marstrand 44030? Hur vill vi bo som äldre i vårt Marstrand 443? Marstrandsbor i åldern 6 76+ svarar på frågan i denna enkät Innehållsförteckning Förord...3 Hur vill vi bo som äldre i vårt 443 Marstrand?...4 Skiljer sig

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN VAD HÄNDER PÅ BOSTADSMARKNADEN NÄR FYRTIOTALISTERNA GÅR I PENSION? DEN 1 JANUARI 2005 är det dags för den första fyrtiotalisten att fira sin 65-årsdag. Tio år senare,

Läs mer

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13

Rapport. Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Rapport Kampanjuppföljning Skydda dig mot brand MSB 2015-01-13 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten från 16 år. Totalt genomfördes 1 633 intervjuer i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Örebro kommun Serviceundersökning 2015

Örebro kommun Serviceundersökning 2015 Örebro kommun Serviceundersökning Genomförd av CMA Research AB Maj Örebro kommun, Serviceundersökning, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Stöd för tolkning av resultat 4 Svarsfrekvens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Opinionsundersökning NCC September 2014

Opinionsundersökning NCC September 2014 Opinionsundersökning NCC September 2014 Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden 6 till

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030

Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 Översyn år 2014 Kommunledningskontoret 2014-05-12 - Planeringsfolkmängd i Gävle kommun för år 2030 - Översyn år 2014 Per-Erik Mårtensson,

Läs mer

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT

MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT MARKNADSANALYS BERGS KOMMUN 2016 RAPPORT OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningsperiod: Juli/augusti 2016 Metod: Telefonintervju Antal svar: 150 Målgrupper: Åldersgrupper;,, 45-59, 60-74 Ansvarig hos Bergs Kommun:Anders

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1: Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2001 2015 (procent) Hos föräldrar 24 24 26 23 26 26 29 28 Tabell 2:

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Vad får seniorboendet kosta?

Vad får seniorboendet kosta? Seniorvärldskonferensen 2015 Vad får seniorboendet kosta? 22 april 2015 Nils-Eric Öquist vd Bäckbacka Partners AB Frågan var alltså: vad får ett seniorboende kosta? Svar: det beror på vad erbjudandet innehåller

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder

PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Promemoria Datum 215-4-27 Diarienummer 1136-392/214 PM om seniorbostäder och trygghetsbostäder Boverket genomförde i september 214 en enkät om seniorbostäder och trygghetsbostäder. Gemensamt för seniorbostäder

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet

Män och kvinnor 16 år och äldre i hela landet Hygien Undersökning: Hygien Projektnummer: 3241080 Uppdragsgivare: Colgate-Palmolive Tid för fältarbete: 24-28 januari 1994 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Intervjumetod: Projektledare: Städvanorna

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola

Malmö områdesundersökning Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Malmö områdesundersökning 2015 Ett samarbete mellan Malmö stad, Polisen och Malmö högskola Rapport från Institutionen för kriminologi, Malmö högskola Maj 2016 Malmö områdesundersökning 2015 Syftet med

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Sjöbo Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Sjöbo Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN

BO BRA PÅ ÄLDRE DAR I SÖDERHAMN RESULTAT FRÅN EN ENKÄTUNDERSÖKNING BLAND BOENDE 65+ Anna-Karin Joelsson Jennie Marklund Charlotte Wahl Sammanfattning I maj 2015 genomfördes en enkätundersökning i Söderhamns kommun. Undersökningen riktade

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Götene Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Götene Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Bollnäs Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Bollnäs Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Öster Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Öster Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Evert Kroes Regionplanerare, TMR 2014-06-04 Anledning Lyckoparadox: 15 år områdesinsatser med lokala utvecklingsavtal:

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Presentation Trygghetsboende

Presentation Trygghetsboende Presentation Trygghetsboende SKURUPSHEM/SKURUPS KOMMUN Sarah Adolfsson Bakgrund och syfte Bakgrund Diskussioner om eventuell byggnation av trygghetsboende Led i beslutsprocessen finns ett behov att ta

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer