Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?"

Transkript

1 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014

2 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna ur skriften men ange källa Författaren och Gävle kommun [2014] Grafisk form Pangea design ISBN anges här i förekommande fall

3 Förord Den allmänna uppfattningen är att det byggs för få bostäder i Sverige, särskilt i storstadsregionerna. Men i det lokala perspektivet kan det vara problematiskt att det ur marknadssynpunkt inte är möjligt att bygga nya bostäder samtidigt som det kan finnas ett behov, exempelvis för äldre att lämna sitt småhus för att ett mera ändamålsenligt boende. I kommunens Inriktningsprogram för bostadsförsörjning ( KF) är ett av inriktningsmålen Vi ska vara proaktiva när det gäller bostäder för äldre. Därför är denna undersökning av hur de som är 55 år eller äldre och som bor i Hamrånge ser på sitt boende intressant. Förhoppningsvis kan den utgöra ett bra underlag för eventuella beslut om och planering av boende för äldre i Hamrångebygden. Bo Bäckström Planeringschef

4

5 Sammanfattning I februari 2013 antog kommunfullmäktige Inriktningsprogram för bostadsförsörjning ( KF). Ett av inriktningsmålen i programmet är Vi ska vara proaktiva när det gäller bostäder för äldre. Andelen äldre är relativt större i Hamrånge jämfört med kommungenomsnittet, där åldersgruppen år utgör 21,5 procent av befolkningen (14,7% i kommunen, Källa: SCB 31 december 2013). Den demografiska utmaningen med en växande andel äldre är mer påtaglig i Hamrånge än i kommunen som helhet. Mot den bakgrunden är det av intresse att studera Hamrångebornas syn på sitt framtida boende. Syftet med studien är att ta reda på hur Hamrångeborna ser på sitt framtida boende. Målgruppen omfattar åldersgruppen 55 år och äldre i planeringsområdet Hamrånge (födda 1959 eller tidigare). Undersökningens resultat kommer att utgöra ett underlag vid kommunens planering av framtida boendeformer. Undersökningen har genomförts av Kommunledningkontoret, Gävle kommun. En enkät skickades ut per post till samtliga folkbokförda i målgruppen. Svarsfrekvensen uppgick till 70,6 procent. Det lokala engagemanget har troligen starkt bidragit till att så många hamrångebor valt att medverka i enkätundersökningen. Många äldre i Hamrånge bor i småhus. En tredjedel är ensamboende. Det stora flertalet Hamrångebor trivs och är trygga i sin bostad och i sitt bostadsområde. Samtidigt anser endast 57 procent att de har ett socialt aktivt liv. Tre av fyra Hamrångebor anser att nuvarande bostadsstandarden respektive boendekostnaden är acceptabel. Det finns en stark önskan om att bo kvar om möjligt två av tre överväger inte att flytta. I åldersgruppen år finns dock en högre flyttningsbenägenhet. Vid en eventuell framtida flytt är det nuvarande område som gäller för cirka hälften av de som svarat. För de flesta är det då mest intressant med ett seniorboende, hyresrätt med två rum och kök. Viktigaste faktorn i ett framtida boende är en egen balkong eller uteplats. Den lägsta värderingen får värd-/värdinna, som arbetar för att främja bland annat sociala kontakter.

6

7 Inledning Bakgrund Ett av inriktningsmålen i Inriktningsprogram för bostadsförsörjning ( KF) är Vi ska vara proaktiva när det gäller bostäder för äldre. Andelen äldre är relativt större i Hamrånge jämfört med kommungenomsnittet, där åldersgruppen år utgör 21,5 procent av befolkningen (14,7% i kommunen, Källa: SCB 31 december 2013). Den demografiska utmaningen ökar under kommande år. Enligt den senaste befolkningsprognosen (maj 2013) förväntas åldersgruppen 70 år och äldre öka med 14,8 procent kommande femårsperiod, från 594 invånare år 2012 till 682 invånare år Syfte Syftet med studien är att ta reda på hur Hamrångeborna ser på sitt framtida boende. Målgruppen omfattar åldersgruppen 55 år och äldre i planeringsområdet Hamrånge (födda 1959 eller tidigare). Undersökningens resultat kommer att utgöra ett underlag vid kommunens planering av framtida boendeformer. Metod Undersökningen har genomförts av Kommunledningkontoret, Gävle kommun. En enkät skickades ut per post till samtliga folkbokförda i målgruppen (se bilaga 1). Datainsamlingen genomfördes under perioden 27 februari-21 mars Enkäten besvarades genom att fylla i den manuellt och återsända med medskickat svarskuvert. Antalet personer som besvarat enkäten uppgick till stycken. Det innebär en svarsfrekvens på 70,6 procent. Det är en påfallande hög svarsfrekvens, mot bakgrund att undersökningen genomförts utan påminnelser. Kvinnorna har genomgående en högre svarsfrekvens än männen, med undantag för åldersgruppen år. Svarsfrekvensen ökar med stigande ålder, bortsett från den äldsta åldersgruppen. Tabell 1 Ålder Kvinnor Män Totalt år 63,3 47,3 54, år 78,3 64,9 70, år 73,2 75,6 74, år 87,0 70,5 78,0 75-w år 72,0 70,1 71,1 Samtliga 74,7 66,8 70,6 Det lokala engagemanget har troligen starkt bidragit till att så många hamrångebor valt att medverka i enkätundersökningen. 1

8 Resultat Nuvarande boendesituation Ensam eller sammanboende Två tredjedelar av respondenterna uppger att de är sammanboende, medan ungefär var tredje bor ensam. Kvinnor är ensamboende i högre utsträckning än män, 34,8 respektive 28,4 procent. I åldersgruppen 75 år och äldre svarar 47,3 procent att de bor ensamma. Stöd i hushållet På frågan Finns det stöd i hushållet idag? är fler än ett svarsalternativ möjligt. Ungefär 84 procent uppger att de inte har stöd i hushållet, åtta procent har stöd från anhörig, sju procent har färdtjänst och fyra procent har hemtjänst. I åldersgruppen 75 år och äldre uppger 66,3 procent att de inte har stöd i hushållet. Figur 1 Ensam eller sammanboende år 26,7 72, år 20,6 78, år 28,0 71, år 26,3 73,2 75-w år 47,3 51,7 Ensam Sammanboende Figur 2 Upplåtelseform år 90,1 Boendetid Två tredjedelar svarar att de bott i nuvarande bostad i mer än tio år. Vidare har var femte en boendetid på mellan tre till tio år i nuvarande bostad år år år 75-w år 80,9 77,8 73,7 49,0 37,7 Upplåtelseform Två tredjedelar svarar att de bor i villa (äganderätt) och var femte bor i hyresrätt. Endast sex procent bor i bostadsrätt. Ungefär hälften i åldersgruppen 75 år och äldre bor i äganderätt. Nio av tio i åldersgruppen år bor i äganderätt. Bostadsstorlek De flesta uppger att de bor i en bostad med minst fyra rum samt kök (46,2 procent). Därefter bor 32,5 procent i tre rum och kök, samt 16,6 procent i två rum och kök. Endast 2,6 procent bor i en bostad med ett rum och kök. Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Annan Figur 3 Bostadsstorlek år 31,3 62, år 30,9 56, år 28,0 55, år 17,2 35,4 46,5 75-w år 34,0 36,3 26,3 1-2 rum kök 3 rum kök 4+ rum kök Kolumn1 2

9 Boendekostnad Värdering av nuvarande boende Bostadsstandard En bra bostadsstandard mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag är nöjd med min bostads standard. Tre av fyra respondenter anser sig nöjda med sin bostads standard. Andelen nöjda är något större bland männen än hos kvinnorna, 74,6 respektive 72,2 procent. Endast 55,7 procent av de som bor i hyresrätt är nöjda med bostadsstandarden. Motsvarande andel hos de som bor i äganderätt är 77,7 procent. Boendekostnad En acceptabel boendekostnad mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Min boendekostnad är acceptabel. Tre av fyra respondenter anser att boendekostnaden är acceptabel. 75,6 procent av männen anser att boendekostnaden är acceptabel. Motsvarande andel hos kvinnorna är 73,1 procent. Endast 56,5 procent bland ensamboende anser att de har en acceptabel boendekostnad. Motsvarande andel hos sammanboende är 82,6 procent. Andelen som anser sig nöjd med bostadens standard varierar från 70,7 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 75,6 procent i åldersgruppen år. Andelen som anser att boendekostnaden är acceptabel har en större spridning, med 63,0 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 84,0 procent i åldersgruppen år. Figur 4 Jag är nöjd med min bostads standard Instämmer helt 20,6 Figur 5 18,3 Figur 6 73,2 74,2 Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Min boendekostnad är acceptabel Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd "Jag är nöjd med min bostads standard" och Min boendekostnad är acceptabel Instämmer helt (%) år år år år Man Kvinna w år Bostadsstandard 3

10 Bostadsområde Tillgänglighet En bra tillgänglighet mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Det är lätt för mig attförflytta mig i min bostad respektive Det är lätt för mig att förflytta mig i mitt bostadsområde. Fyra av fem respondenter anser att de har lätt att förflytta sig i såväl bostaden som bostadsområdet. Av de som idag har stöd i hushållet är andelen som anser sig ha en god tillgänglighet betydligt lägre. Andelen som anser sig ha en god tillgänglighet är något större hos männen än bland kvinnorna. Andelen som anser sig ha lätt att förflytta sig i sin bostad varierar från 77,0 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 89,8 procent i åldersgruppen år. Andelen som anser sig ha lätt att förflytta sig i sitt bostadsområde har en något större spridning, med 66,0 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 88,0 procent i åldersgruppen år. Figur 7 Det är lätt för mig att förflytta mig i min bostad Instämmer helt Figur 8 Figur 9 13,1 12,7 83,3 80,4 Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Det är lätt för mig att förflytta mig i mitt bostadsområde Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd "Det är lätt för mig att förflytta mig i min bostad / mitt bostadsområde" Instämmer helt (%) år år år Man år Kvinna w år Bostad 4

11 Bostadsområde Trygghet En bra trygghet mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag känner mig trygg i min bostad respektive Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde. Nio av tio respondenter känner sig trygga i sin bostad. Det är ingen större skillnad i uppfattning mellan kvinnor och män. Ensamboende upplever sig trygga i mindre grad än sammanboende, 83,5 respektive 92,3 procent. Motsvarande andel hos de som har stöd i hushållet är lägre. Endast tre av fyra med hemtjänst känner sig trygga i sin bostad. Andelen som känner sig trygga i sin bostad varierar från 86,0 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 92,0 procent i åldersgruppen år. Andelen som som känner sig trygga i sitt bostadsområde har en något mindre spridning, med 84,3 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 89,2 procent i åldersgruppen år. Figur 10 Jag känner mig trygg i min bostad 6,9 Figur 11 Figur 12 89,3 86,2 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde Instämmer helt 10,2 Instämmer delvis Kvinna Tar delvis avstånd Tar helt avstånd "Jag känner mig trygg i min bostad / mitt bostadsområde" Instämmer helt (%) w år år Man år år år Bostad 5

12 Bostadsområde Trivsel En bra trivsel mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag trivs i min bostad respektive Jag trivs i mitt bostadsområde. Figur 13 Jag trivs i min bostad 9,0 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Det stora flertalet trivs i sin bostad. I lika stor utsträckning trivs man i bostadsområdet. Andelen trivs i sin bostad varierar från 84,7 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 94,7 procent i åldersgruppen år. Andelen som som trivs i sitt bostadsområde har en något mindre spridning, med 84,0 procent i åldersgruppen 75 år och äldre till 88,5 procent i åldersgruppen år. Figur 14 88,6 Jag trivs i mitt bostadsområde 10,1 86,2 Tar helt avstånd Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Socialt aktivt liv Ett bra socialt liv mäts här som andelen svarande som Instämmer helt med påståendena Jag har ett socialt aktivt liv. Figur 15 "Jag trivs i min bostad / mitt bostadsområde" Instämmer helt (%) 95 Sex av tio kvinnor anser att det har ett socialt aktivt liv, medan motsvarande andel är något lägre bland männen (54,8 procent) w år år år Kvinna år Man år Andelen varierar mellan åldersgrupperna från 46,0 procent i åldersgruppen 75 och äldre till 65,2 procent i åldersgruppen år. Motsvarande andel hos ensamboende är lägre än bland sammanboende, 43,8 respektive 62,8 procent. Andelen ökar med såväl boendestorlek som boendetid. Figur Bostad Jag har ett socialt aktivt liv 28,5 56,8 Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd 6

13 Flyttintresse Kvinnornas flyttningsbenägenhet skiljer sig inte nämnvärt från männens. Två av tre Hamrångebor vill inte flytta, utan bor om möjligt kvar i sin nuvarande bostad. En av fyra Hamrångebor överväger att flytta, och då främst på något längre sikt. Den grupp som visar på störst flyttintresse är åldersgruppen år, med 34,6 procent som överväger att flytta i närtid eller på sikt. Figur 17 Överväger du att flytta? Ja, jag flyttar i år Ja, jag flyttar nog inom två år Ja, Jag flyttar nog, men på längre sikt Nej, jag bor om möjligt kvar 1,3 4,7 0,9 5,8 20,6 66,6 De som bor i småhus (äganderätt) visar på ett större flyttintresse än boende i hyresrätt. Preferenser i ett framtida boende Även om det stora flertalet svarar att de bor kvar om möjligt, kan förutsättningarna snabbt förändras. Det är därför av värde att få en nulägesbild över hur preferenserna ser ut beträffande en eventuell flytt till ett framtida boende. Framtida område Vid en eventuell flytt uppger nästan hälften att de vill flytta inom nuvarande område, medan en fjärdedel tycker att en annan plats i kommunen är mest intressant. Andelen som föredrar nuvarande område vid en eventuell flytt är större bland kvinnorna än hos männen, 52,3 respektive 44,5 procent. Den är störst hos 75 år och äldre av åldersgrupperna (52,3 procent). Figur 18 Nuvarande område Figur 19 Framtida område Annan plats i kommunen Plats utanför kommunen 48,3 25,0 4,6 18,6 3,4 Framtida boendeform Nuvarande, med Seniorboende Trygghetsboende Annan boendeform 13,4 18,6 20,8 28,7 14,5 4,0 7

14 Framtida boendeform Sammantaget utgör senior- och trygghetsboende de mest intressanta boendeformerna för ungefär hälften av respondenterna, vid en eventuell framtida flytt. Dessa boendeformer intresserar kvinnorna i högre grad än männen, 55,7 respektive 43,6 procent. Samtidigt finner man det största intresset hos åldersgrupperna 75 år och äldre och år, 56,7 respektive 55,6 procent. Framtida upplåtelseform Den mest intressanta framtida upplåtelseformen vid en eventuell flytt är hyresrätt (58,5 procent). Bland kvinnorna föredrar 61,9 procent hyresrätt, att jämföra med 55,3 procent hos männen. Av nuvarande hyresrättsinnehavare föredrar 84,3 procent en hyresrätt vid en eventuell framtida flytt. Figur 20 Framtida upplåtelseform Åganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Annan Figur 21 8,4 10,6 58,5 2,5 16,6 3,3 Framtida bostadsstorlek 1 rum & kök 4,6 2 rum & kök 46,1 3 rum & kök 39,1 4+ rum & kök 2,7 4,9 2,6 Framtida bostadsstorlek Beträffande framtida bostadsstorlek är två rum och kök mest intressant (46,1 procent), följt av tre rum och kök (39,1 procent). 8

15 Närhet till anhöriga Viktiga faktorer i ett framtida boende Utifrån frågeställningen Vad är viktigt i ditt framtida boende? har respondenterna för varje funktionell faktor valt ett av följande svarsalternativ;,,, eller. Närhet till nuvarande bostad En på tre respondenter anser att framtida bostad är belägen i närheten av nuvarande bostad är absolut nödvändig/mycket viktigt. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 33,9 respektive 30,5 procent. Figur 22 Närhet till nuvarande bostad 32,1 Figur 23 12,9 23,3 19,3 Närhet till anhöriga Närhet till anhöriga Nästan hälften av de tillfrågade anser att närhet till anhöriga är absolut nödvändigt/mycket viktigt. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 53,8 respektive 43,1 procent. Den värderas också högre med stigande ålder. 13,6 29,2 Figur 24 17,5 30,9 Motsvarande andel bland ensamboende är 51,0 procent, att jämföra med 47,5 procent hos sammanboende. Av de som har hemtjänst eller stöd av anhöriga är andelen 57,4 respektive 74,7 procent. Trygghet Med Trygghet avses här fysisk trygghet, exemplifierad med portlås, trygghetslarm, säker utemiljö, bra belysning, grannkännedom Sex av tio tillfrågade anser att en hög trygghetsfaktor är absolut nödvändig/mycket viktig. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 68,9 respektive 56,1 procent.den värderas också högre med stigande ålder. Närhet till nuvarande bostad respektive anhöriga / (%) Figur år Kvinna 75 -w år år Ensam Samm.. Man år år Närhet till nuvarande bostad Hög trygghetsfaktor 27,6 4,6 28,8 33,6 9

16 En bra planlösning Balkong eller uteplats Åtta av tio respondenter anser att egen balkong eller uteplats är absolut nödvändig/mycket viktig. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 87,5 respektive 77,4 procent. Planlösning Med planlösning avses bostadens utformning exemplifierad med rymlig och tillgänglig bostad Åtta av tio respondenter anser att en bra planlösning är absolut nödvändig/mycket viktig. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 82,4 respektive 74,8 procent. Motsvarande andel bland ensamboende är 69,6 procent, att jämföra med 82,8 procent hos sammanboende. Av de som har hemtjänst eller stöd av anhöriga är andelen 72,3 respektive 80,4 procent. Vardagsservice Åtta av tio tillfrågade anser att närhet till vardagsservice är absolut nödvändig/mycket viktig. Denna funktionella faktor är exemplifierad med livsmedelsbutik, frisör. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 82,2 respektive 75,5 procent.den värderas också högre med stigande ålder. Motsvarande andel bland ensamboende är 77,1 procent, att jämföra med 79,7 procent hos sammanboende. Figur 26 Egen balkong eller uteplats 28,7 Figur 27 Figur 28 Figur 29 1,5 12,5 1,2 16,5 39,4 53,6 En bra planlösning 95 39,1 Egen balkong/uteplats och En bra planlösning / (%) år Samm år Kvinna år år 75 Man 75 -w år 70 Ensam Egen balkong/uteplats Närhet till vardagsservice 2,1 16,1 40,4 38,3 10

17 Närhet till kommunal service Kommunal service Andelen respondenter som anser att närhet till kommunal service är absolut nödvändig/mycket viktig är 72,9 procent. Denna funktionella faktor är exemplifierad med hälsocentral Figur 30 Närhet till kommunal service 20,4 3,6 35,9 En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 78,1 respektive 67,9 procent. Den värderas också högre med stigande ålder. Figur 31 37,0 Allmänna kommunikationer Andelen respondenter som anser att bostaden är nära allmänna kommunikationer är absolut nödvändig/mycket viktig är 69,7 procent. Denna funktionella faktor är exemplifierad med hållplats. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än männen, 75,4 respektive 64,1 procent.den värderas också högre med stigande ålder. Parkeringsplats Sex av tio tillfrågade anser att garage- eller parkeringsplats finns nära bostaden är absolut nödvändig/ mycket viktig. En faktor som värderas högre bland männen än hos kvinnorna, 64,7 respektive 55,1 procent. Motsvarande andel för de som idag inte har stöd i hushållet är 64,6 procent. Närhet till vardagsservice respektive kommunal service / (%) Figur 32 Figur år år Samm.. Ensam Man 75 -w år år Kvinna år ,2 4,2 36,1 Närhet till vardagsservice Närhet till allmänna kommunikationer 33,6 Närhet till garage- / parkeringsplats 9,3 22,2 30,1 29,7 11

18 Garage-/parkeringsplats Rekreationsområde Av tillfrågade anser att närheten till rekreationsområde är absolut nödvändig/mycket viktig. Denna funktionella faktor är exemplifierad med motionsspår, park. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 42,4 respektive 37,4 procent. Den värderas lägre med stigande ålder. Utbud av aktiviteter Andelen respondenter som anser att utbud av aktivteter i närområdet är absolut nödvändig/mycket viktig är 27,9 procent. Denna funktionella faktor är exemplifierad med musik, dans, gymnastik, bingo, teater En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 36,2 respektive 19,6 procent. Av åldersgrupperna värderas den högst av 75 år och äldre med 31,0 procent. Aktivitetslokal Andelen respondenter som anser att en lokal för gemensamma aktiviteter och rekreation finns i bostadsområdet är absolut nödvändig/mycket viktig är 31,8 procent. En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 37,1 respektive 26,6 procent. Av åldersgrupperna värderas den högst av 75 år och äldre med 34,0 procent. Figur 34 Närhet till allmänna kommunikationer respektive garage-/parkeringsplats / (%) Figur 35 16,7 Figur 36 Figur år år Man Samm. Ensam 75 -w år år år Kvinna ,9 Almmänna kommunikationer Närhet till rekreationsområde 23,7 13,2 8,7 39,4 26,7 19,2 Utbud av aktiviteter i närområdet Gemensamhetslokal för aktiviteter 20,4 39,2 10,8 21,0 12

19 Värd eller värdinna Andelen respondenter som anser att en värd-/värdinna som arbetar för att främja sociala kontakter, hälsa och fysisk aktivitet för de boende är absolut nödvändig/ mycket viktig är 25,4 procent En faktor som värderas högre bland kvinnorna än hos männen, 29,3 respektive 21,6 procent. Av åldersgrupperna värderas den högst av 75 år och äldre med 30,4 procent. Figur 38 Värd/värdinna 25,0 8,5 35,6 16,9 Ytterligare synpunkter Slutligen har 11,9 procent av respondenterna angivit något under Har du ytterligare synpunkter av betydelse för ditt framtida boende? 13

20 Slutsatser Den demografiska utmaningen med en växande andel äldre är mer påtaglig i Hamrånge än i kommunen som helhet. Mot den bakgrunden är det av intresse att studera Hamrångebornas syn på sitt framtida boende. Här följer några slutsatser från undersökningen. Många äldre i Hamrånge bor i småhus. En tredjedel är ensamboende. Det stora flertalet Hamrångebor trivs och är trygga i sin bostad och i sitt bostadsområde. Samtidigt anser endast 57 procent att de har ett socialt aktivt liv. Tre av fyra Hamrångebor anser att nuvarande bostadsstandarden respektive boendekostnaden är acceptabel. Det finns en stark önskan om att bo kvar om möjligt två av tre överväger inte att flytta. I åldersgruppen år finns dock en högre flyttningsbenägenhet. Vid en eventuell framtida flytt är det nuvarande område som gäller för cirka hälften av respondenterna. För de flesta är det då mest intressant med ett seniorboende, hyresrätt med två rum och kök. En rankning av de viktigaste faktorerna i ett framtida boende framgår av diagrammet nedan. Viktigast är en egen balkong eller uteplats. Därefter följer faktorer som närhet till vardagsservice eller kommunal service etc. Den lägsta värderingen får värd- /värdinna, som arbetar för att främja bland annat sociala kontakter. Figur 39 Viktiga faktorer i ett framtida boende sorterade efter ""/"" 0% 20% 40% 60% 80% 100% Egen balkong eller uteplats Närhet till vardagsservice En bra planlösning Närhet till kommunal service Allmänna kommunikationer Hög trygghetsfaktor Garage-/parkeringsplats Närhet till anhöriga Närhet till rekreationsområde Närhet till nuvarande bostad Aktivitetslokal Utbud av aktiviteter Värd/värdinna 14

21 Bilaga 1 15

22 16

23 17

24 18

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 13 19 16 20 17 Ej svar Tabell 2.

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hushållens boende 2012

Hushållens boende 2012 FS 2013:10 2013-12-19 FOKUS: STATISTIK Hushållens boende 2012 Den genomsnittliga bostadsarean per person i Norrköping är 40 kvadratmeter. Störst boendeutrymme har ensamboende kvinnor 65 år och äldre med

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Så bor och lever Sverige

Så bor och lever Sverige Ny bostads- och hushållsstatistik TEMA: HUSHÅLL Så bor och lever Sverige För första gången på över 2 år kan vi presentera heltäckande statistik över hur många hushåll det finns i Sverige och hur folk bor.

Läs mer

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013

Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 Öppna Jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2013 2014-01-20 En sammanfattning för Trollhättans Stad Nedan redovisas en sammanfattning för Trollhättans stad. Analys av resultaten sker i fortsatt tillsammans

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun

Hushållens utveckling i Jönköpings kommun Hushållens utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l MAJ 2014 Stadskontorets utredningsenhet Utredare Maria Degerman Kontakt Andreas.zeidlitz@jonkoping.se, 036-10 57 30 Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

29 procent bor. 353 000 vill ha egen. 221 000 bostäder. 146 000 har svårt att. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Sverige 15 Undersökning från Hyresgästföreningen 29 procent bor med osäkra villkor 353 vill ha egen bostad men saknar det idag 221 bostäder behövs

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Utkast Rev 121004 121011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...s 3 Resultat.s 4 Bilagor.....s 23 2 Bakgrund och syfte Tyréns AB har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Resultat enkät om boende hösten 2012

Resultat enkät om boende hösten 2012 1(7) Omsorgsförvaltningen Helene Håkansson, 0456-81 63 30 helene.hakansson@solvesborg.se Datum Resultat enkät om boende hösten 2012 Enkäten har genomförts tillsammans med PRO och SPF. Det skickades ut

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011

Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (15) DATUM 2011-06-01 Dnr ON/2010/0119 Ann-Christine Bertilsson, Matilda Green Omvårdnadsnämnden Resultat av brukarundersökning i HEMTJÄNST våren 2011 1. ÄRENDE Omvårdnadsnämnden har

Läs mer

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN

FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN FRÅN EGET SMÅHUS TILL ALLMÄNNYTTAN VAD HÄNDER PÅ BOSTADSMARKNADEN NÄR FYRTIOTALISTERNA GÅR I PENSION? DEN 1 JANUARI 2005 är det dags för den första fyrtiotalisten att fira sin 65-årsdag. Tio år senare,

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Malmö och Lund som bor i egen bostad har minskat från 64 procent 2003

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo

från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabo Ulrika Majstrovic Hansén från eget småhus till allmännyttan Vad händer på bostadsmarknaden när fyrtiotalisterna går i pension? sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Finns det boendealternativ som

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Boende och boendemiljö

Boende och boendemiljö LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 LEVNADSFÖRHÅLLANDEN RAPPORT 117 Boende och boendemiljö 2006 07 Statistiska centralbyrån 2009 Living Conditions Report no 117 Housing and

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna? Malmö och Lund 13 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 SAMMANFATTNING Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Andelen unga vuxna som bor i egen

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Bygg mer och gärna på min backyard!

Bygg mer och gärna på min backyard! Boende i storstadsområden i ny studie om bostadsbristen: Bygg mer och gärna på min backyard! 1 Nu måste det byggas! Boverket rapporterade nyligen att 595 000 nya bostäder behöver byggas till år 2025 och

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD

STADSMILJÖENKÄTEN 2010 GÖTEBORGS STAD STADSMILJÖENKÄTEN 200 GÖTEBORGS STAD DECEMBER 200 ScandInfo Marketing Research AB 200-2-0 Jonas Persson Josefine Björnsson Pnr. 4522 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen...

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 213 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3

Läs mer

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare

Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Bostadsmarknadens utvecklingspotential i områden med överrepresentation av nyanlända invandrare Evert Kroes Regionplanerare, TMR 2014-06-04 Anledning Lyckoparadox: 15 år områdesinsatser med lokala utvecklingsavtal:

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2013 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 2 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 3 Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur många

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen

NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen NCC Så vill storstadsborna lösa bostadsbristen Om undersökningen United Minds har på uppdrag av NCC genomfört en kvantitativ undersökning bland 1020 svenskar. 1020 intervjuer genomfördes under perioden

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

BOSTADSPROGRAM 2011-2016

BOSTADSPROGRAM 2011-2016 BOSTADSPROGRAM 2011-2016 Antagen av kommunstyrelsen 2011-08-15 172 Innehåll Inledning...1 Målsättningar...1 Utbud och efterfrågan... 3 Planerad bostadsproduktion och prioriteringar 2011-2016... 6 INLEDNING

Läs mer

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011

Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR 2011 1 (5) HANDLÄGGARE Folkhälsoutvecklare Ylva Bryngelsson TELEFON 0522-69 6148 ylva.bryngelsson@uddevalla.se Uddevallas resultat i undersökningen Hälsa på lika villkor 2011 Bakgrund

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Malmö och Lund 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Hälften av de unga vuxna har egen bostad

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Värderingar av boendet

Värderingar av boendet 1 Uppsala Universitet Institutet för bostads- och urbanforskning 2005-01-09 Värderingar av boendet Tommy Berger, Bo Bengtsson 2 Inledning När den kooperativa hyresrätten permanentades i lagstiftningen,

Läs mer

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten?

Bo bra på äldre dar. En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende. Först några frågor om dig. Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Bo bra på äldre dar En undersökning om ditt nuvarande och framtida boende Behöver du hjälp med att fylla i enkäten? Vi tycker att det är att många får möjlighet att delta, oavsett ålder och hälsotillstånd.

Läs mer