Statistikinfo 2014:07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statistikinfo 2014:07"

Transkript

1 Statistikinfo 2:7 Pensionsinkomsten drygt 4 procent högre för män än för kvinnor Medelbeloppet för pensionsinkomsten var 42 procent högre för män än för kvinnor 2. Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet med, procent för kvinnor och 1,7 procent för män. Antalet pensionärer med ålderspension ökade med 2 72 personer i Linköpings kommun mellan 2 och 2, vilket motsvarar en ökning på,7 procent. 32 procent av de kvinnor som har pensionsinkomst är eller äldre, motsvarande andel för män uppg till 24 procent. Medelbeloppet för pensionsinkomsten är tolv procent högre för personer som är sammanboende än för dem som är ensamstående. Medelbeloppet för pensionsinkomsten är högst för de boende i Garnisonen. Pensionsinkomst efter kön i Linköpings kommun Män Kvinnor Mellan 2 och 2 ökade medelbeloppet för pensionsinkomsten med 22 kronor i månaden för manliga pensionärer med ålderspension i Linköpings kommun. För kvinnor ökade pensionsinkomsten under samma period med 7 kronor i månaden. En förklaring till den svaga utvecklingen är att bromsen i pensionssystemet slog till både 21 och 211. Linköpings kommun Statistik & Utredningar Ref: Jimmy Lindahl, E-post: linkoping.se 2--1

2 För män innebär det att den genomsnittliga pensionen trots en ökning mellan 211 och 2 var lägre under det senare et än vad den var 29. För kvinnor har däremot medelbeloppet för pensionsinkomst inte varit så högt tidigare som det var 2. Pensionsinkomsten är trots den snabbare ökningen för kvinnor under de senaste en betydligt högre för män än för kvinnor. Nivån för kvinnors pensionsinkomst utgjorde 2 7 procent av männens nivå. Skillnaden är dock betydligt mindre än 2 då kvinnors andel utgjorde 5 procent av männens nivå på pensionsinkomsten. Skillnaden mellan könen är något större i Linköping än i riket. 2 uppgick kvinnors medelbelopp för pensionsinkomsten till 75 procent av männens nivå i riket. Den liga utvecklingen för pensionsinkomsten i Linköping påminner om utvecklingen i riket. Nedan visas därför förändringen på riksnivå där det finns nyare uppgifter än de från 2 att tillgå. 213 fortsatte pensionsinkomsterna att öka medan bromsen på nytt slog till för 2. Årlig förändring för pensionsinkomsten i riket 2-2 Procent Pensionsinkomst efter kön och familjetyp i Linköpings kommun OBS! Diagrammet börjar inte vid noll () Ensamstående Män Ensamstående Kvinnor Sammanboende Män Sammanboende Kvinnor Vid en jämförelse mellan ensamstående och sammanboende skiljer det sig åt mellan könen. För män är pensionsinkomsten fyra procent högre för sammanboende än för ensamstående medan situationen är den omvända för kvinnor. Pensionen är en procent högre för ensamstående kvinnor än för sammanboende kvinnor. För ensamstående uppg därmed kvinnornas nivå till 72 procent av männens pensionsinkomst medan pensionsinkomsten för sammanboende kvinnor endast utgör procent av de sammanboende männens nivå.

3 Pensionsinkomst efter boendeområde och familjetyp i Linköpings kommun OBS! Diagrammet börjar inte vid noll () Sammanboende Staden Sammanboende Övriga tätorter Sammanboende Landbygd Ensamstående Staden Ensamstående Övriga tätorter Ensamstående Landbygd Sammanboende personer i staden Linköping är den grupp som har högst pensionsinkomst i kommunen och närmast därefter följer sammanboende i övriga tätorter. Lägst pension har ensamstående personer i övriga tätorter. Minst skillnad mellan sammanboende och ensamstående är det på landsbygden medan skillnaden mellan dessa båda grupper är störst i tätorterna vid sidan om staden Linköping. På landsbygden skiljer det 32 kronor per månad i medelbelopp mellan de båda grupperna medan motsvarande skillnad i övriga tätorter uppg till kronor per månad. För sammanboende är pensionsinkomsten 3 kronor högre per månad för dem som bor i staden än för dem som bor på landsbygden. För ensamstående är däremot pensionsinkomsten 11 kronor högre per månad för dem som bor på landsbygden än för dem som bor i staden Linköping. Mellan 211 och 2 ökade pensionsinkomsten för samliga grupper i de olika delarna av kommunen. Störst var ökningen för ensamstående på landsbygden där pensionsinkomsten ökade med 5 kronor per månad eller 5, procent. Minst var ökningen för sammanboende på landsbygden där ökningen endast uppgick till 444 kronor eller 4,2 procent. Viktigt att komma ihåg när utvecklingen för de olika grupperna studeras är att det över tiden förändras vilka personer som ing i respektive grupp. Nya pensionärer kommer till och en del dör varje. Sammanboende blir ensamstående av bland annat det senare nämnda skälet. En del flyttning sker även för dem som är äldre än 5, exempelvis från landsbygd in till en tätort.

4 Pensionsinkomst efter kön och ålder i Linköpings kommun Män Kvinnor Högst pensionsinkomst 2 hade män i åldern 77 med 23 kronor per månad i medelbelopp. Mellan och 94 s ålder är det inte någon större skillnad i genomsnittligt pensionsbelopp för män. För kvinnor redovisades det högsta pensionsbeloppet vid s ålder med kronor per månad och därefter blir, framförallt från 74 s ålder, det genomsnittliga pensionsbeloppet successivt allt lägre. Antal personer med pensionsinkomst efter kön och ålder i Linköpings kommun 2 antal Män Kvinnor

5 För både män och kvinnor är det högsta antalet pensionärer. Därefter blir för båda könen antalet personer med pensionsinkomst successivt allt lägre. För kvinnor är det mindre än hälften så många pensionärer vid 4 s ålder medan denna brytpunkt för män uppnås vid 7 s ålder. För samtliga åldersklasser 5 eller äldre finns det fler kvinnor än män som har pension. Före 5 s ålder är det däremot fler män än kvinnor som har pensionsinkomst. Medianåldern för kvinnor med pension uppgick 2 till 73, och för män till 72,1. Det var, respektive,4 lägre än procent av dem som hade ålderspension i Linköpings kommun under 2 var kvinnor. Ytterligare en kommentar utifrån diagrammen på föregående sida kan också vara på sin plats. Att kvinnor i de äldre åldersgrupperna har så mycket lägre pension än de som är drygt 5 är en starkt bidragande orsak till att medelbeloppet för kvinnornas pensionsinkomst har ökat mycket mer än för män under de senaste en. Äldre kvinnor med förhållandevis låga pensionsinkomster ersätts av nya yngre pensionstagare med jämförelsevis högre pensionsinkomst. För manliga pensionstagare saknas denna effekt. De äldre manliga ålderspensionerna har ofta lika hög eller ibland till och ännu högre pension än de nya yngre personer som kommer in i pensionssystemet. Antal personer med pensionsinkomst efter familjetyp och ålder i Linköpings kommun 2 antal 1 4 Sammanboende Ensamstående Till och med s ålder finns det fler pensionärer som är sammanboende än dem som är ensamstående. Från 1 s ålder är det genomgående fler ensamstående än sammanboende pensionärer. Båda grupperna har sitt högsta värde vid s ålder. Antalet sammanboende börjar sedan minska successivt från 9 s ålder. Antalet ensamstående börjar däremot inte minska på allvar förrän vid 9 s ålder. En anledning till att det dröjer till så hög ålder innan antalet ensamstående börjar minska kraftigt är att personer som tidigare varit sammanboende blir ensamstående då den person de tidigare levt med g bort. 7 procent av de män som har pensionsinkomst är sammanboende medan motsvarande procentandel för kvinnor uppg till 47. Medianåldern för sammanboende pensionstagare uppgick 2 till 71,2 och för ensamstående till 7,4.

6 Pensionsinkomst efter kön, familjetyp och ålder i Linköpings kommun w Sammanboende Män Ensamstående Män Sammanboende Kvinnor Ensamstående Kvinnor OBS! Diagrammet börjar inte vid noll () Både ensamstående och sammanboende män i åldersgruppen tillhör dem som har högst medelbelopp för pensionsinkomst inom respektive grupp. För kvinnor är det för båda grupperna däremot dem som är i åldern 7-74 som har högst pensionsinkomst. För män är nivån tämligen stabil för alla grupper som är äldre än 7. För kvinnor g däremot det genomsnittliga pensionsbeloppet successivt ner med stigande ålder. För män är pensionsbeloppet genomgående högre för sammanboende än för ensamstående män. Minst skillnad mellan grupperna är det för dem som är eller äldre. För kvinnor är det däremot högre medelbelopp för ensamstående än för sammanboende kvinnor i alla åldersgrupper mellan 5 och 4. Däremot avviker både den äldsta respektive den yngsta åldersgruppen för kvinnor då sammanboende i de fallen har högre medelbelopp än ensamstående. Skillnaden i medelbelopp mellan könen blir både för sammanboende och ensamstående successivt allt större ju äldre personerna blir. För dem som har pensionsinkomst i åldersgruppen 1-4 är det vanligt att de också har löneinkomst från arbete. procent av dem i åldern 1-4 som har pensionsinkomst har även löneinkomst. För 45 procent av dem som tillhör denna åldergrupp var löneinkomsten högre än pensionsinkomsten 2. Bland annat för dem som är i åldern 5 påverkas också nivån av att de i varierande grad inte har haft pensionsinkomst under hela et. Belopp som endast har betalats ut under några få månader i slutet av et har inte kunnat räknas upp till en nivå som motsvarar utbetalning på den nivån under tolv månader. 52 procent av de 5-ingar som har pensionsinkomst har även en redovisad löneinkomst. För 2 procent av dem i åldern 5 var löneinkomsten högre än pensionsinkomsten 2.

7 Pensionsinkomsten fördelad efter ålder och antal basbelopp i Linköpings kommun 2 antal basbelopp 4-5 basbelopp 3-4 basbelopp 2-3 basbelopp 1-2 basbelopp -1 basbelopp I diagrammen på denna sida har beloppen för pensionsinkomsten avseende hela et 2 räknats om till att uttryckas i antal basbelopp avseende 2. För hela gruppen är det pensionsinkomster mellan två och fyra basbelopp som är vanligast. Pensionsinkomster som är lägre än ett basbelopp förekommer i första hand för dem som är 5 eller yngre. Fem basbelopp eller mer har i första hand personer i åldern till 75. En inkomstnivå som är mellan ett och två basbelopp har i första hand personer som är 9 eller äldre. Procentuell andel i olika ålder med pensionsinkomst uttryckt i antal basbelopp i Linköpings kommun 2 andel 1% 9% % 7% % 5% 4% 3% 5+ basbelopp 4-5 basbelopp 3-4 basbelopp 2-3 basbelopp 1-2 basbelopp -1 basbelopp 2% 1% %

8 Pensionsinkomsten fördelad efter kön och antal basbelopp i Linköpings kommun 2 antal basbelopp 4-5 basbelopp 3-4 basbelopp 2-3 basbelopp 1-2 basbelopp -1 basbelopp Män Kvinnor För män är det vanligt att pensionsinkomsten under ett uppg till en nivå som motsvarar tre till fem basbelopp. För kvinnor är det däremot vanligt att pensionsnivån motsvarar två till fyra basbelopp. Fem basbelopp eller mer är det i första hand män i åldern 5-74 som har. En pensionsinkomst som uppg till mellan ett och två basbelopp är det främst kvinnor som är äldre än 75 som har. Pensionsinkomsten fördelad efter antal basbelopp i Linköpings kommun 2-2 antal basbelopp 4-5 basbelopp 3-4 basbelopp 2-3 basbelopp 1-2 basbelopp -1 basbelopp Det blir successivt allt färre av dem som har pensionsinkomst som n upp till en nivå som motsvarar minst fem basbelopp under ett. 2 hade 2, procent en pensionsinkomst som var högre än fem basbelopp, denna andel hade 2 minskat till,9 procent. Andelen pensionstagare med en pensionsinkomst på en nivå mellan två och tre basbelopp har ökat från 2,4 procent 2 till 32,9 procent 2. Andelen som n upp till en nivå på fyra basbelopp har minskat från 23, till 2,5 procent under den redovisade perioden

9 Antal personer med pensionsinkomst efter ålder i Linköpings kommun 2-2 antal Antalet personer med pensionsinkomst har ökat med 2 72 mellan 2 och 2. Det motsvarar en ökning på,7 procent. Den åldersgrupp som har ökat mest är dem som är i åldern 5-9. De har ökat med 17,2 procent mellan 2 och 2. De som är i åldern -4 har däremot minskat med 3,9 procent mellan 2 och 2. Antalet kvinnor med pensionsinkomst ökade med 91 personer mellan 2 och 2 eller med, procent. Antalet män ökade 1 personer, vilket motsvarar en ökning på 11,2 procent. Totalt hade 2 kvinnor och män i åldern 1 eller äldre pensionsinkomst under 2. Totalt 25 9 personer med ålderspension, av dem var personer 5 eller äldre och var eller äldre. Pensionsinkomst för personer i åldern 5-74 fördelad efter utbildningsnivå i Linköpings kommun Grundskoleutb. Gymnasieutb. Kort eftergymnasial utb. Män Kvinnor Lång eftergymnasial utb. För de yngre pensionärerna upp till 74 s ålder g det studera hur pensionsinkomsten påverkas av personernas högsta utbildningsnivå. Med stigande utbildningsnivå blir också medelbeloppet för pensionsinkomsten allt högre. Skillnaden mellan könen blir också successivt allt mindre då utbildningens längd ökar.

10 Pensionsinkomst efter kön och stadsdel i Linköpings kommun 2 Medelbelopp, Antal personer Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen Garnisonen,7 1,2, Hackefors,1 1,1, Vidingsjö,4 1,2, Hjulsbro,5 9,9, Vimanshäll,4 9,7 11, Hejdegden 13, 1,1 11, Innerstaden,3 1, 11, Vasastaden 13,7 9, 11, Ullstämma 13,4 9,5 11, Ekholmen 13,7 9,3 11, Berga 13,4 9,5 11, Ramshäll,3 9, 11, Tallboda 13,5 9, 11, Gottfridsberg 13,2 9,3 1, Johannelund 13,3 9,3 1, Tannefors 13,3 9,2 1, Östra Valla 13,5 9,2 1, Lambohov,7 9,2 1, Ryd,9 9,1 1, Ekkällan, 9,2 1, Skäggetorp 11,3, 9, Sturefors, 9,1 11, Ekängen 13,1 9,2 11, Linghem 13, 9,2 11, Berg,3,9 11, Malmslätt 13, 9,1 11, Ljungsbro 13,4 9,4 11, Bankekind,5,3 11, Vikingstad 13,4,9 11, Askeby,,4 1, Bestorp 13,4 7,9 1, Brokind omland 13, 1,2, 1 9 Rystad omland 13,4 9,3 11, Skeda omland, 1, 11, Malmslätt omland,7 9,4 11, Linghem omland 11,9 9, 11, 5 5 Bestorp omland 13, 9,4 11, Berg omland,5, 1, 72 1 Askeby omland 11,9 9,5 1, Bankekind omland,5, 1, Ljungsbro omland,2, 1, Nykil omland 11,, 1, Gistad omland 11,7,7 1, Västerlösa omland 11,4, 1, Hela kommunen 13,4 9,4 11, De områdens som redovisas i tabellen ovan är de stadsdelar, tätorter och landsbygdsområden där det bor minst 75 pensionstagare i åldern 5 eller äldre. Garnisonen är den stadsdel där medelbeloppet för pensionsinkomsten är högst i Linköpings kommun. I samtliga stadsdelar och tätorter är pensionsinkomsten högre för män än för kvinnor. Minst skillnad mellan könen är det i Linghems omland, Askeby omland och Skäggetorp medan skillnaden mellan könen är störst i Bankekind, Bestorp och Ramshäll.

11 Pensionsinkomst efter födelseland och kön i Linköpings kommun OBS! Diagrammet börjar inte vid noll () Urikes födda Män Urikes födda Kvinnor Inrikes födda Män Inrikes födda Kvinnor Män födda i Sverige utgör den grupp som har högst pensionsinkomst. Pensionsinkomsten för män födda i Sverige var 3 7 kronor högre per månad än för män födda i ett annat land 2. Pensionsinkomsten för utrikes födda män utgjorde därmed 73 procent av nivån för inrikes födda män. Även när det gäller kvinnor är pensionsinkomsten högre för dem som är födda i Sverige än i ett annat land. 2 var skillnaden 1 45 kronor per månad mellan de båda grupperna. De utrikes födda kvinnornas andel av de inrikes födda kvinnornas nivå uppgick till 5 procent. Skillnaden mellan pensionsinkomsten för utrikes födda män och inrikes födda kvinnor har successivt minskat. 2 var skillnaden kronor per månad mellan de båda grupperna medan den 2 inte var större än 41 kronor per månad. En förklaring till att pensionsinkomsten är avsevärt lägre för de utrikes födda än för dem som är födda i Sverige är att nivån på pensionsinkomsten påverkas av hur många som man har varit bosatt i Sverige. I nedanstående diagram visas hur pensionsinkomsten påverkas av vilket som man flyttade till Sverige. Pensionsinkomst för utrikes födda efter vilket decennium man flyttade till Sverige efter kön i Linköpings kommun talet 199-talet 19-talet 197-talet - 19-talet Män Kvinnor Det är tydligt att hur många som har gått sedan man invandrade till Sverige har stor betydelse för nivån på pensionsinkomsten. För dem som kom till Sverige under 19 talet eller tidigare uppg medelbeloppet för pensionsinkomsten till 95 procent för män och till 99 procent för kvinnor av den nivå som visas för personer födda i Sverige.

12 Pensionsinkomst efter kön i Östergötlands län OBS! Diagrammet börjar inte vid noll () Både när det gäller kvinnor och män är pensionsinkomsten högre för dem som är bosatta i Linköping än i övriga länet. Skillnaden mellan Östergötlands län och Linköping är större för män än för kvinnor. 2 var pensionsinkomsten 475 kronor högre per månad för män i Linköping än för män i Östergötlands län. Motsvarande skillnad för kvinnor uppgick till 221 kronor per månad. Mellan 2 och 2 ökade pensionsinkomsterna med 5,3 procent i Linköpings kommun och med 5, procent i Östergötlands län. Kvinnors andel av männens nivå på pensionsinkomsten uppgick 2 till 7 procent i Linköpings kommun och till 71 procent i Östergötlands län. Pensionsinkomst efter kön i kommunerna i Östergötlands län 2 Linköpings kommun Män Östergötlands län Män Linköpings kommun Kvinnor Östergötlands län Kvinnor 1 4 Män Kvinnor 2 Linköping var den kommun i länet som redovisade de högsta pensionsinkomsterna 2. Närmast därefter följde Söderköping och Vadstena. Framförallt var det männens nivå på pensionsinkomsterna som gjorde att Linköping placerade sig i topp. När det gäller männens pensionsinkomster var Linköping i topp med kronor per månad 2 närmast före Norrköping och Finspång. När det gäller kvinnornas pensionsinkomster var det Vadstena som hade de högsta med 9 kronor per månad närmast före Linköping och Söderköping.

13 Bland män var det endast Linköpings och Norrköpings kommuner som hade en högre nivå än länsgenomsnittet. För kvinnor var det fyra kommuner som hade en högre nivå än länsgenomsnittet. Vid sidan av de tre tidigare nämnda kommunerna också Norrköpings kommun. Pensionsinkomst efter kön och ålder i Linköpings kommun 2 Medelbelopp, Antal personer Män Kvinnor Båda könen Män Kvinnor Båda könen 1-w 13,2 9,3 11, w 13,4 9,4 11, ,3 1, 11, w 13,7,2 1, Medelbeloppet för pensionsinkomsten 2 uppgick till kronor per månad 2 för dem som är i åldern 1 eller äldre. I huvudsak är det dock uppgifter för dem som är i åldern 5 eller äldre som har redovisats i detta Statistikinfo. För den åldersgruppen uppgick pensionsinkomsten till 11 1 kronor per månad under 2. De högsta medelbeloppen redovisas avseende män för dem som är eller äldre med kronor per månad, medan den högsta nivån för kvinnor visas för dem som är i åldern 5 till 79 med 9 9 kronor per månad. 29 procent av samtliga personer med pensionsinkomst var äldre än 2. Av kvinnorna var 32 procent eller äldre medan motsvarande andel för männen uppgick till 24 procent 2. Av kommunens hela befolkning 2 hade 17 procent ålderspension. En anledning till att åldersgruppen 1 eller äldre lyfts fram i ovanstående tabell är att det via Pensionsmyndighetens sida g att få fram uppgifter om ålderspensionen för just åldersgruppen 1 eller äldre som åtminstone på ett ungefär är jämförbara med de som har redovisats för kommunen i detta Statistikinfo. En skillnad är dock att Pensionsmyndighetens uppgifter utg från dem som hade pension i december och sedan räknas detta upp till ett sbelopp. De uppgifter som redovisas för Linköpings kommun avser i stället dem som var bosatta i kommunen vid sskiftet och den pensionsinkomst som redovisas är det belopp som faktiskt har betalats ut under et. De olika sätten att räkna innebär att nivån blir något högre för Pensionsmyndighetens uppgifter än de som avser Linköpings kommun. På nästa sida visas ett diagram som jämför utvecklingen för pensionsinkomster i Linköping, länet och riket under perioden 2 till 2. Eftersom det hos Pensionsmyndigheten även g att få fram medelbeloppet på länsnivå för den nämna åldersgruppen redovisas två staplar för länet i diagrammet. Den första länsstapeln (med tillägget SCB) är jämförbar med stapeln för Linköpings kommun medan den senare (med tillägget P-mynd.) är jämförbar med stapeln för riket. Länets medelbelopp är ungefär tre procent högre enligt Pensionsmyndighetens sätt att göra beräkningen än den nivå som materialet från SCB ger en indikation om. För 2 innebar detta en skillnad på ungefär 32 kronor per månad.

14 Pensionsinkomst för personer 1 eller äldre i Linköpings kommun, länet och riket Linköping Länet -SCB Länet - P-mynd. Riket OBS! Diagrammet börjar inte vid noll () Pensionsinkomsten är genomgående högre för personer boende i Linköpings kommun än för hela riket. Även pensionstagarna i Östergötlands län har ett medelbelopp för pensionsinkomsten som är högre än för riket. Enligt ovanstående diagram var medelbeloppet ungefär 225 kronor högre per månad i Linköping än i riket under 2. Enligt beskrivningen på föregående sida har dessa belopp dock inte riktigt beräknats på samma sätt. Med vägledning utifrån de olika inkomstnivåerna för länet som redovisas beroende på beräkningsmodell kan det förmodas att medelbeloppet för pensionsinkomsten för dem med ålderspension var ungefär 55 kronor högre för pensionstagare boende i Linköpings kommun än i riket 2. Notera att samliga uppgifter i detta Statistikinfo avser inkomst från den allmänna pensionen. Den allmänna pensionen best av inkomstpension, premiepension och garantipension. 2 uppgick full garantipension för person född 193 eller senare till 7 1 kronor i månaden för person som var ogift och till 97 kronor för person som var gift. För att få full garantipension krävs det att man har bott minst 4 i Sverige mellan 1 och 4 s ålder. För dem som har bott kortare tid i Sverige minskas garantipensionen med 1/4 för varje som saknas. Inkomster från tjänstepension eller eventuell privat pension ing inte. Uppgifterna avser när inget annat anges personer som är 5 eller äldre. Uppgifterna som rör respektive avser dem som bodde i kommunen vid ets slut. Pensionsinkomster för dem som har avlidit eller flyttat från kommunen under et ing inte. Redovisade inkomstuppgifter avser medelbelopp och utvecklingen över tid är i löpande priser. Basbeloppet 2 uppgick till 44 kronor. Källor: Statistiska Centralbyrån (SCB) via Östgötadatabasen, och Pensionsmyndigheten avseende jämförelseuppgift för riket.

Statistikinfo 2017:02

Statistikinfo 2017:02 Statistikinfo 17: Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 17 Den öppna arbetslösheten minskade i av stadsdelar mellan 1 och 17. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Statistikinfo 2016:03

Statistikinfo 2016:03 Statistikinfo 1:3 Arbetslöshet i Linköpings kommuns stadsdelar 1 Den öppna arbetslösheten minskade i 1 av stadsdelar mellan 15 och 1. Den totala arbetslösheten i mars 1 (inklusive personer i program med

Läs mer

Statistikinfo 2013:03

Statistikinfo 2013:03 Statistik & Utredningar Statistikinfo 213:3 Kvinnor i åldern 28 år bakom födelserekordet Med 1 887 födda barn under kalenderåret 212 sattes ett nytt prydligt rekord i födda barn för Linköpings kommun Kvinnor

Läs mer

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011

Statistikinfo. Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2012:04 Personer med utländsk bakgrund ökade med 766 i Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun hade totalt 147 334 invånare vid årsskiftet 2011/2012.

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:06 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun 2010 364 bostäder har färdigställts i Linköping under 2010, av dessa var 223 småhus och 141 lägenheter

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun

Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Statistikinfo 2013:11 Bostadsbyggandet i Linköpings kommun Under 2012 färdigställdes 349 bostäder, av dessa var 178 småhus och 171 lägenheter i flerbostadshus. 624 bostäder påbörjades, 222 småhus och 352

Läs mer

Statistikinfo 2014:04

Statistikinfo 2014:04 Statistikinfo 214:4 Inpendlingen till Linköpings tätort har ökat med 3 personer på sju år Mer än 28 2 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 212, vilket innebär att 45 procent av dem som arbetar

Läs mer

Statistikinfo 2013:09

Statistikinfo 2013:09 Statistikinfo 213:9 Flyttning till, från och inom Linköpings kommun 212 År 212 var det 511 fler som flyttade till än från Linköpings kommun Det positiva flyttningsnettot 212 berodde helt på inflyttning

Läs mer

Bostadsbyggandet i Linköping ökar

Bostadsbyggandet i Linköping ökar Statistikinfo 2015:04 Bostadsbyggandet i Linköping ökar Under 2014 färdigställdes 557 bostäder, av dessa var 147 småhus och 404 lägenheter i flerbostadshus samt 6 servicebostäder. 534 bostäder påbörjades,

Läs mer

Statistikinfo 2017:03

Statistikinfo 2017:03 Statistikinfo 217:3 Över 3 pendlar till Linköpings tätort Mer än 3 6 förvärvsarbetande pendlade till Linköpings tätort 215, vilket innebär att 48 procent av dem som arbetar i tätorten pendlar dit Mellan

Läs mer

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun

Barnfamiljers boende i Linköpings kommun Barnfamiljers boende i Linköpings kommun En registerstudie utförd 215 225 2 175 Födda barn per år 15 125 1 75 5 25 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Födelseår Födda i Linköpings kommun - bor

Läs mer

Statistikinfo 2013:12

Statistikinfo 2013:12 Statistikinfo 213:12 Hushållens sammansättning i Linköping 212 et hushåll i Linköpings kommun uppgår till 66 745. 4 procent av hushållen är ensamstående utan barn, vilket är den vanligaste hushållstypen

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 29 maj 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Resultat... 3 Sverigefödda och

Läs mer

Sammanhållen stad 2016

Sammanhållen stad 2016 Sammanhållen stad 16 Boendesegregation Arbetslöshet Disponibel inkomst Utbildningsnivå Skolresultat Medellivslängd Sammanställning och redovisning av statistik hämtade från Supercross/Mona-systemet och

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Statistikinfo 2017:01

Statistikinfo 2017:01 Statistikinfo 217:1 Rekordökning med 2 851 nya invånare i Linköping Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 2 851 personer 216. Det är den största ökningen någonsin i Linköping, och 24 fler än det tidigare

Läs mer

risk för utrikes födda

risk för utrikes födda Utrikes födda i pensionsåldern har lägre inkomster än äldre som är födda i Sverige. Inkomstskillnaderna kan dessutom komma att öka. Skälet är att de som kommer till Sverige idag inte förvärvsarbetar i

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65

Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 Ungefär lika många kvinnor och män gick i pension under 2016, sammanlagt cirka 125 000 individer. Den vanligaste pensioneringsåldern var fortsatt 65 år, samtidigt som spridningen av första uttagsålder

Läs mer

Statistikinfo 2013:13

Statistikinfo 2013:13 Statistikinfo 213:13 Ökat antal förvärvsarbetande 212 75 732 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 212, det är det högsta antalet förvärvsarbetande som någonsin redovisats för kommunen. Antalet

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Statistikinfo 2014:11

Statistikinfo 2014:11 Statistikinfo 214:11 Ökat antal förvärvsarbetande 213 77 169 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 213, en ökning med 1 437 personer jämfört med 212. För andra året i rad var transportmedelsindustrin

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 213-12-9 Pensionsutvecklingsavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Statistikinfo 2016:06

Statistikinfo 2016:06 Statistikinfo 216:6 Över förvärvsarbetande i Linköping 872 förvärvsarbetande hade sin arbetsplats i Linköping 215, en ökning med 1 844 personer jämfört med 215, vilket är den näst största ökningen någonsin

Läs mer

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå

Statistik om Västerås. Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås. Inledning. Definitioner och förklaringar. Befolkningens utbildningsnivå Utbildningsnivå och studiedeltagande i Västerås Inledning I denna artikel presenteras statistik över utbildningsnivå och studiedeltagande för befolkningen som bor i Västerås. Underlaget kommer från Statistiska

Läs mer

Statistikinfo 2014:03

Statistikinfo 2014:03 Statistikinfo 2014:03 Folkmängden ökade med 1681 personer i Linköping 2013 Folkmängden i Linköpings kommun ökade med 1 681 personer 2013, det är en betydligt större ökning än både 2011 och 2012. Vid årsskiftet

Läs mer

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text]

StatistikInfo. Inkomster i Västerås 2012. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12. [Skriv text] StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2014:12 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se Frida Wahlström, Tfn 021-39 13 55 StatistikInfo

Läs mer

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB

Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pensionär ett guldkantat liv eller en evig kamp för att få pengarna att räcka till? Lena Lundkvist Prognosinstitutet SCB Pension från många håll Allmän pension Inkomstpension Garantipension PPM Tilläggspension

Läs mer

Hur stor blir pensionen för utrikes födda?

Hur stor blir pensionen för utrikes födda? Hur stor blir pensionen för utrikes födda? En rapport om kompensationsgrader Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen Kristina Kamp När hela livet räknas Hela livet räknas så brukar vi beskriva

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på

I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på I denna kommenterade statistik beskriver vi individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade bidrag brutto. Vi beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik

Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik PM Analysavdelningen Love Hansson 010-454 22 03 Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik Inledning Denna promemoria är en sammanställning av de skillnader mellan könen som återspeglas i Pensionsmyndighetens

Läs mer

PM Dok.bet. PID

PM Dok.bet. PID 1 (13) PM Analysavdelningen Hans Karlsson Inger Johannisson 010-454 23 54 Sveriges pensioner 2005 2014 Inkomstgrundad allmän ålderspension, tjänstepension och avdragsgill privat pension Sammanfattning

Läs mer

Befolkningsprognos för delområden i Linköpings kommun

Befolkningsprognos för delområden i Linköpings kommun 31 mars 2016 Befolkningsprognos för delområden i Linköpings kommun 2016-2025 Prognosförutsättningar Allmänt Delområdesprognos 2016-2025 bygger på den faktiska befolkningen i Linköpings kommun 2015-12-31,

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Analysavdelningen 2014-05-05 Hans Karlsson VER 2014-2 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Befolkningsförändringar under 2014

Befolkningsförändringar under 2014 FS 215:1 215-2-19 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändringar under 214 Antalet invånare i Norrköping ökade under 214 med 1 534 personer till 135 283 invånare Antalet födda under året var 1 663 barn, 93 färre

Läs mer

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg

Effekt av balansering 2011 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Pensionsutveckling, statistik & utvärdering Stefan Granbom, 1-454 2423 21-11-11 Effekt av balansering 211 med hänsyn tagen till garantipension och bostadstillägg Balanseringen inom pensionssystemet påverkar

Läs mer

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863

2007:4. Ålderspension. Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 2007:4 Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension Pensionsunderlag och pensionsbehållning Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet

Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden. Rapport från Soliditet Mars 2011 Svenskarnas skulder hos Kronofogden Rapport från Soliditet 1 Svenskarnas skulder hos Kronofogden mars 2011 Sammanfattning Svenskarnas samlade skuld hos Kronofogdemyndigheten uppgick i mars 2011

Läs mer

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103

11 Grundavdrag. 11.1 Beräkning av grundavdrag. Grundavdrag 103 Grundavdrag 103 11 Grundavdrag 63 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2 s. 670-675 SOU 1997:2, del II s. 496-500 Lag (1999:265) om särskilt grundavdrag och deklarationsskyldighet för fysiska personer i vissa

Läs mer

2007:3. Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863

2007:3. Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863 2007:3 Ålderspension In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension In- och utflöden i pensionssystemet Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017:

Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstpension 2017 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2017: Förändring av inkomstindex %... +3,7 Balanseringseffekt... +0,7 Förändring av balansindex,

Läs mer

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt

Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt 2011-11-22 FOKUS: STATISTIK Arbetsförmedlingen beräknar arbetslösheten på nytt sätt Arbetsförmedlingens förändrade sätt att beräkna arbetslösheten inom en region innebär en nivåförändring av arbetslöshetsmåttet.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 17.1.2012 1.1.2011-31.12.2011

FÖRSÄKRINGSDOMSTOLEN BEHANDLINGSTID I OLIKA ÄRENDEGRUPPER 17.1.2012 1.1.2011-31.12.2011 1.1.2011-31.12.2011 1 / 2 Ärendegrupper 1-4 mån 5-6 mån 7-8 mån 9-10 mån 11-12 mån över12 mån Sam- I genomst % st % st % st % st % st % APL-rehabiliteringsärenden 12 29,3 % 17 41,5 % 8 19,5 % 1 2,4 % 3

Läs mer

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna 2010-05-18 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2010:5 Befolkningens utbildningsbakgrund i Eskilstuna

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension.

Garantipensionen påverkas av prisbasbeloppet som minskar med 0,2 procent från 2013 till 2014 för dem som enbart har garantipension. Förändring av inkomstpension 2014 Olika faktorer bidrar till omräkningen av inkomst- och tilläggspension 2014: Real inkomstutveckling, medel... +1,7 Prisförändring... 0,1 Korrigering av tidigare prognoser

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Statistikinfo 2014:10

Statistikinfo 2014:10 Statistikinfo 2014:10 Definitiva resultat för de allmänna valen den 14 september 2014 Antal giltiga röster efter parti vid riksdags-, kommunfullmäktige- och landstingsvalen 2014 i Linköping antal 40 000

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen

Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen Inkomstpensionen, premiepension och garantipension - den allmänna pensionen I januari 2001 gjordes de första beräkningarna och utbetalningarna av ålderspension enligt Sveriges nya pensionssystem för födda

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension

Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Total pension per månad samt förändring 2016, ogifta typfall födda 1938 eller senare Inkomst- /tilläggspension Premiepension Garantipension Tjänstepension Brutto (31,55 % skatt) Nivå 2015 0 0 7 899 0 7

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna?

Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Kortvarigt eller långvarigt uttag av tjänstepension vilka blir de ekonomiska konsekvenserna? Sammanfattning * Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Håkan Lindell Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, januari 2017 Sökande som fått arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 530

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

Statistikinfo 2011:13

Statistikinfo 2011:13 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2011:13 Åldersfördelning och inkomstnivåer för de vanligaste yrkena i Linköpings kommun Enligt svensk yrkesklassificering (SSYK) förekom 324 av 355 klassificerade

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863

2006:2. Efterlevandepension 1993 2005 ISSN 1652-9863 26:2 Efterlevandepension 1993 25 ISSN 1652-9863 Statistik 26:2 Statistikinformation försäkringsstatistik Efterlevandepension 1993 25 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Försäkringsdivisionen Enheten

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun.

Tema. analys. Utpendlare: En person som är bosatt i Eskilstuna kommun, men förvärvs arbetar i en annan kommun. Nyhetsbrev 2-216 Tema Arbetspendling över kommungränsen Ur ett kommunekonomiskt perspektiv är pendling något positivt. Tillgängligheten till fler arbetsmarknader leder till att fler kan få ett jobb. Att

Läs mer

Operationaliseringar av målen

Operationaliseringar av målen Operationaliseringar av målen Mål 1 Linköping en kunskapsstad Målet gäller Linköping totalt och beror till största delen inte på strukturen, utan om Linköping är tillräckligt stort för att ha en stor branschbredd

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Linköping 2014-03-11 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Februari 2014 21 060 (9,9 %) 9 344 kvinnor (9,3 %) 11 716 män

Läs mer

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA?

KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? KORTVARIGT ELLER LÅNGVARIGT UTTAG AV TJÄNSTEPENSION VILKA BLIR DE EKONOMISKA KONSEKVENSERNA? Sammanfattning Den allmänna pensionen minskar medan tjänstepensionen ökar i betydelse. Samtidigt tar allt fler

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige

Läs mer

Hushållsstatistik 2012

Hushållsstatistik 2012 FS 2013:9 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Hushållsstatistik 2012 I Norrköping finns det 59 200 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamboende utan barn, 23 200 hushåll. flest Norrköpingsbor bor dock

Läs mer

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan.

Not: Postnummerområden med en mindre befolkning än 5 invånare har tagits bort ur listan. Sveriges Radio har beställt uppgifter från SCB om så kallade ROT-avdrag i samtliga postnummerområden i Östergötlands län. Här ser du dem sorterat efter andel per invånare över 20 år, där de med högst andel

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer med garantipension och personer som riskerar att få garantipension -bearbetningar av uppgifter från Inkomst-

Läs mer

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014

Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 FS 2014:5 2014-08-14 FOKUS: STATISTIK Befolkningsförändring 1:a halvåret 2014 Första halvåret ökade befolkningen i Norrköping med 778 personer till 134 527 personer. Födelsenetto i kommunen är 218 personer

Läs mer

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015

FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2015 FS 216:5 216-12-21 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 215 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor var 62 57 personer 215. Det var en ökning med 1 41 personer sedan et innan och den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Vad händer när någon i aktiv ålder dör?

Vad händer när någon i aktiv ålder dör? 2007:2 Vad händer när någon i aktiv ålder dör? En empirisk analys av förändringen i ekonomisk standard efter ett dödsfall 2003 ISSN 1653-3259 Sammanfattning Denna Redovisar bygger på de registerdata som

Läs mer

Invandrare och pensioner

Invandrare och pensioner Invandrare och pensioner Ålderpension för invandrare från länder utanför OECD-området, Lennart Flood & Andrea Mitrut, SOU 2010:105 http://www.sou.gov.se/socialaradet/rapporter.htm Umeå 19 januari 2012

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun

Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun Lokala föreskrifter D Föreskrifter om hantering av avfall för Linköpings kommun 31 D Lokala föreskrifter Förord Dessa föreskrifter ingår som del i kommunens renhållningsordning tillsammans med avfallsplanen.

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling

Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Befolkning, hushåll, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 215-4-27 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Östergötlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Östergötlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Östergötlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN

2005:3. Bostadstillägg till pensionärer m.fl ISSN 2005:3 Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Bostadstillägg till pensionärer m.fl. 1995 2004 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3. SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 Centrala stadsområden 4 Perifera stadsområden 4 Landsbygdsområden 5 Mindre tätorter 5 KÄLLOR 5 DEFINITIONER, FÖRKLARINGAR OCH JÄMFÖRELSER

Läs mer

Befolkning efter bakgrund

Befolkning efter bakgrund Sveriges folkmängd fortsatte att öka under 2010, detta mycket tack vare ett fortsatt invandringsöverskott. Invandringen har under lång tid varit större än utvandringen i Sverige vilket innebär att den

Läs mer

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013

MALMÖ. Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 MALMÖ Preliminär befolkningsuppföljning 31:e december 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering 2014-01-12 Vid ytterligare frågor hör av dig till: Maria Kronogård eller Elisabeth Pålsson

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2013 2013-11-08 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län oktober 2013 20 840 (9,9 %) 9 510 kvinnor (9,6 %) 11 330 män (10,1 %) 5 360 unga 18-24 år (21,5 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften) Mer

Läs mer

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner

S2013/9137/SF. Socialdepartementet. Regelförenklingar inom pensionsförmåner S2013/9137/SF Socialdepartementet Regelförenklingar inom pensionsförmåner 1 Förord Denna promemoria har tagits fram av en arbetsgrupp som har inrättats inom Socialdepartementet. Arbetsgruppen har tillsatts

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-05-09 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län April 2014 19 473 (9,2 %) 8 733 kvinnor (8,8 %) 10 740 män

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Utrikes födda i Linköping

Utrikes födda i Linköping Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo Utrikes födda i Linköpings kommun 2006:09 Antalet utrikes födda i Linköpings kommun har kontinuerligt ökat och uppgick år 2005 till 10,2 procent

Läs mer

Fritidshusområden 2010

Fritidshusområden 2010 2012-02-10 FOKUS: STATISTIK Fritidshusområden 2010 17 fritidshusområden inom Norrköpings kommun år 2010 Norrköping på 15:e plats av 290 kommuner År 2010 fanns det sammanlagt 1 383 fritidshusområden i Sverige,

Läs mer