Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943"

Transkript

1 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S

2 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie där pensionsnivån för pensionärerna i det reformerade pensionssystemet analyseras. I år kartlägger vi samtliga årskullar födda mellan 1938 och 1943, som tog ut hel allmän ålderspension från och med det år de fyllde 65 år. 1 I likhet med tidigare år baseras rapporten på en särskild registerbearbetning som Statistiska Centralbyrån har gjort på Folksam uppdrag. Totalt ingår individer i undersökningen. I rapporten jämför vi pensionärernas totala pension med deras slutlön, det vill säga den genomsnittliga förvärvsinkomsten från de sista fyra åren före pension. Mot bakgrund av att det allmänna pensionssystemet är premiebestämt så har vi valt att endast ta med individer som är födda i Sverige eller som har ett invandringsår som ligger minst 3 år bakåt i tiden. Utöver allmän pension granskade vi också förekomsten av tjänstepension, privat pension, bostadstillägg samt arbetsinkomster som individerna hade året efter att de gick i pension. Årets undersökning kan sammanfattas i följande punkter: Den sammantagna pensionsnivån sjönk för årskullarna födda mellan åren 1938 och 1942 från 86,1 till 8,8 procent av slutlönen, men har ökat till 81,7 procent för den senaste årskullen födda år Att pensionsnivån minskade för årskullarna mellan 1938 och 1942 beror på att den allmänna pensionen minskade från 61,3 till 54,2 procent av slutlönen för dessa årskullar. Tjänstepensionen har emellertid stigit för samtliga årskullar mellan 1938 och 1943 från 16,6 till 19,8 procent av slutlönen. Medan den privata pensionens andel av slutlönen tenderar att minska trots att det privata pensionssparandet har ökat. Den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor födda 1943 uppgick till kr i månaden, vilket motsvarar 72 procent av den genomsnittliga pensionen för män (2 9 kronor/månaden). Andelen personer med tjänstepension har ökat om än svagt när vi jämför årskull 1938 med 1943, från 9 till 92 procent. Tjänstepensionssystemen har lägst täckningsgrad bland låginkomsttagarna där andelen uppgår till 77 procent, medan teckningsgraden bland höginkomsttagarna är 98 procent. Många pensionärer har kvar en fot i arbetslivet, samtidigt som de tar ur hel ålderspension. Av 1938:orna var det 31 procent som hade arbetsinkomster året efter att de hade gått i pension. Motsvarande andel för 1943: orna är 42 procent. I kronor räknat fick Stockholmarna som pensionerades år 28 den högsta pensionen i landet, medan norrbottningarna fick den högsta pensionen i förhållande till slutlönen, 83,5 procent. På andra plats kommer Gotland där 1943:orna fick 83,3 procent av slutlönen i pension. Men i kronor räknat fick gotlänningarna den lägsta pensionen. Den högsta pensionsnivån bland kvinnor hittar vi i Halland där kompensationsnivån uppgick till 83,1 procent av slutlönen, vilket är högre än vad männen länet fick, 81,7 procent. Även i Skåne, Blekinge och Stockholm fick kvinnorna högre pension än 1 Personer som har tagit ut allmän pension innan eller efter 65 års ålder ingår följaktligen inte i den undersökta populationen. 2

3 männen och i Kronoberg är pensionerna mellan kvinnor och män jämlika. I kronor räknat är situationen en annan. Då är det endast kvinnorna i Stockholm som fick högre pension än andra män och det är männen på Gotland. I alla andra län fick kvinnorna lägre pension än männen oavsett vilket län vi jämför med. Håkan Svärdman Välfärdsanalytiker på Folksam Stockholm juni 211 3

4 Bakgrund Det allmänna pensionssystemet bestod tidigare av folkpension, pensionstillskott och ATP. År 1994 beslutade riksdagen att införa det nya reformerade allmänna pensionssystemet, som trädde ikraft Systemets inkomstgrundande ålderspension består av tre delar, inkomstpension, tilläggspension (gäller för mellangenerationen som är födda ) och premiepension. Inkomst- och premiepension grundar sig på hela livsinkomsten. Inga nedre eller övre åldersgränser finns för intjänandet av dessa pensioner. Tilläggspension är en sammanläggning av tidigare ATP och folkpension. Grundtryggheten i systemet utgörs av garantipension. Den grundar sig på bosättning i Sverige för dem som har haft låg eller ingen inkomst av arbete. 4

5 Pensionsnivån har stabiliserats Som tidigare nämndes jämför vi pensionärernas genomsnittliga pension mot deras genomsnittliga slutlön för att därigenom få en så korrekt uppfattning som möjligt om deras ekonomiska standard. Vi har valt att definiera slutlön utifrån genomsnittet för pensionärernas förvärvsinkomst från de sista fyra åren innan de gick i pension. Vi rensar alltså inte bort inkomster som ligger över pensionssystemets intjänandetak som idag är på kronor eller reducerar slutlönen till en pensionsgrundad inkomst (PGI), som motsvarar 93 procent av förvärvsinkomsten under intjänandetaket. Vi jämför alltså hela pensionen mot hela slutlönen, det vill säga det faktiska utfallet för reformerade pensionssystemet som sjösattes år 2. Den gängse trenden sedan den första årskullen som omfattas av det reformerade pensionssystemet har varit att pensionsnivån som andel av slutlönen successivt har minskat. 2 Pensionsnivån sjönk med 6,2 procent om vi jämför årskullarna 1938 till Men när vi jämför den senaste årskullen, 1943:orna med 1942:orna har pensionsnivån ökat med en procentenhet (se diagram 1). För årskull 1943 uppgår den totala pensionen till 81,7 procent för samtliga och 81,2 procent för kvinnor och 82,1 procent för män. Det innebär att skillnaden i pension mellan kvinnor och män har minskat jämfört med föregående årskull. Men fortfarande kan vi konstatera att kvinnors pensioner har minskat med 6,9 procent, från 87,2 till 81,2 procent av slutlönen. Motsvarande andel för männen är 3,8 procent. Viktigt att notera är att vi jämför bruttolön mot bruttopension. Skulle vi ta hänsyn till skillnaden i beskattning mellan lön och pension sänks pensionsnivån med uppskattningsvis 3-4 procentenheter. 3 Diagram 1: Total pension som andel av slutlön, procent ,1 85,1 83,4 82 8,8 81,7 61,3 6,7 58,6 56,3 54,2 54,9 16,6 16,7 17, ,2 19,8 7,2 6, ,8 6,5 Total pension slutlön Allmän pension Tjänstepension Privat pension 2 Total pension är respektive årskulls genomsnittliga deklarerade pension året efter att de har gått i pension. Den består av allmän pension, tjänstepension och privat pensionsförsäkring. Den totala pensionen jämförs med slutlönen som är omräknade till de priser som gällde året efter pensionsåret. Anledningen till att vi har valt året efter pensionsåret är att pensioneringen sker löpande under året. Som pensionär definierar vi en person som vid 65 år tar ut 1 procent i allmän pension, men som året innan inte tog ut någon sådan pension. 3 I Pensionssystemets årsredovisning 21 uppges att pensionsnivån sänks med cirka 2,7 procentenheter ifall man tar hänsyn till skillnaden i beskattning mellan lön och pension. Om vi antar att bruttopensionen för årskull 1943 skulle beskattas på samma sätt som lön skulle den genomsnittliga nettopensionen höjas med drygt 94 kronor per månad, ifall vi utgår från skattetabell 31 för 21 (genomsnittspensionen är kr i 29 års priser). Slutlönen för 1943:orna är kr. Nettoslutlönen enligt skattetabell 31 (21) blir kr och nettopensionen blir kr, vilket ger en kompensationsnivå på 78 procent. 5

6 Orsaken till att den totala pensionen för de första fem årskullarna minskat som andel av slutlönen är att pensionsnivån i den allmänna pensionen successivt har minskat från 61,3 procent av slutlönen för årskull 1938 till 54,2 procent för årskull För årskull 1943 ökade istället den allmänna pensionen till 54,9 procent. Den högre procentuella allmänna pensionsnivån för de äldre årskullarna bero på att de får en större andel av sin pension beräknad enligt de mer förmånligare ATP-reglerna. Årskull 1938 omfattas endast till 2 procent av inkomstpensionssystemet, medan resterande delen av den allmänna pensionen beräknas enligt ATP-reglerna. För årskull 1943 har ATP-delen minskat till 55 procent och inkomstpensionen uppgår till 45 procent. Jämför vi pensionsnivån för kvinnor i de aktuella årskullarna så har deras allmänna pension minskat med 11,3 procent och motsvarande andel för männen är 9,6 procent (diagram 2). Till skillnad från allmänna pensionen så har tjänstepensionssystemens kompensationsnivå förstärks för samtliga årskullar som ingår i undersökningen, från 16,7 till 19,8 procent av slutlönen. Den privata pensionens andel av slutlönen tenderar däremot mot att minska och uppgick till drygt 6,5 procent för årskull I kronor motsvarar den totala bruttopensionen 14 7 kronor i månaden för årskull 1938, varav den allmänna pensionen uppgick till 1 5 kronor (i 24 års priser). För årskull 1943 uppgick den totala bruttopensionen till kronor i månanden, varav kronor i allmän pension (i 29 års priser). Den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor födda 1943 uppgick till kronor i månaden år 29, vilket motsvarar 72 procent av den genomsnittliga pensionen för män i samma årskull (2 9 kronor/månaden) ,1 Diagram 2: Total pension som andel av slutlön för kvinnor och män, procent 87,2 85,3 85,1 85,3 84, ,4 83,6 83, ,3 82,6 8,8 81,6 82,1 81,7 81,2 8 79, Alla Kvinnor Män 6

7 Diagram 3: Den allmänna pensionens andel av slutlönen för kvinnor och män, procent ,3 61,3 6,7 62,5 58,9 59,2 58,5 6,2 57,3 56,3 57,8 55,1 54,2 56,1 54, ,8 53,2 Alla Kvinnor Män Diagram 4: Pensionsnivå i förhållande till slutlön, kr/månad Slutlön Total pension Allmän pension 7

8 Låginkomsttagare får mer i pension än vad de fick i lön För att få en uppskattning om hur pensionsnivån blir för olika grupper i samhället har vi delat upp samtliga pensionärer utifrån deras tidigare inkomstnivå. 4 Personer som var låginkomsttagare innan pensioneringen fick en förbättring av sin ekonomiska situation som pensionärer. Deras pension motsvarar mellan 115 och 11 procent av slutlönen beroende på årskull. Medelinkomsttagare ligger mellan 84 och 82 procent av slutlönen medan höginkomsttagarna ligger mellan 76 och 73 procent (se diagram 5). För omkring en fjärdedel av låginkomsttagarna förbättras deras ekonomiska situation av att de även får bostadstillägg. Även om låginkomsttagarna får en pension som är högre än tidigare lön är ersättningen relativt låg. I genomsnitt får en låginkomsttagare som är född 1943 drygt kronor i månaden i total pension, varav den allmänna pensionen uppgick till närmare 9 22 kr i 29 års priser. Andelen pensionärer som var låginkomsttagare innan de pensionerades minskar från 31 procent för 1938:orna till 24 procent för 1943:orna. Flertalet låginkomsttagare är kvinnor, men andelen har minskat från 76 procent för 1938:orna till 71 procent för 1943:orna. Diagram 5: Total pension som andel av slutlön för låg-, medel- och höginkomsttagare, procent , , ,8 86,1 84,2 85,1 83,5 83,4 82,1 82 8,8 8,8 79,7 81,7 81,6 75,7 75,5 74,2 73,7 73,1 72,9 114,3 Alla Låginkomsttagare Medelinkomsttagare Höginkomsttagare 4 Låginkomsttagare är pensionärer som har en inkomst som ligger under den första kvartilen för personer mellan år utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls pensionsår. Medelinkomsttagare är pensionärer som har inkomst som ligger mellan första och tredje kvartilen och höginkomsttagare ligger över den tredje kvartilen för personer mellan år utifrån inkomsterna under de fyra år som föregick respektive årskulls pensionsår. 8

9 Tjänstepensionen spelar större roll Utan tjänstepension eller avtalspension som den också kallas, är det svårt att bibehålla sin ekonomiska standard som pensionär. Tjänstepensionen baseras i regel på ett kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivare. Det finns även individuella tjänstepensioner som arbetsgivaren betalar. Tjänstepensionens andel av slutlönen har ökat från 16,7 procent för 1938:orna till 19,8 procent för 1943:orna. 5 Andelen personer med tjänstepension har ökat om än svagt när vi jämför årskull 1938 med 1943, från 9 till 92 procent. Tjänstepensionssystemen har lägst täckningsgrad bland låginkomsttagarna där andelen uppgår till 77 procent, medan teckningsgraden bland höginkomsttagarna är 98 procent. Av samtliga pensionärer som ingår i vår undersökning kan vi därför anta att antalet utan tjänstepension uppgår till närmare 4 personer. 6 Andelen med privat pensionsförsäkring ökar bland ålderspensionärerna. Av 1938:orna har 41 procent en privat pensionsförsäkring medan motsvarande andel för 1943:orna är 47 procent. Men även om fler har en privat pensionsförsäkring har inte dess andel av slutlönen ökat, utan snarare minskat något. Särskilt hos männen. Andelen kvinnor med privat pensionsförsäkring har ökat relativt kraftigt om vi jämför 1938:orna med 1943:orna, från 4,8 till 5,2 procent (21 procent). Motsvarande andel för männen ökade från 4 till 44,2 procent Diagram 6:Tjänstepensionens andel av slutlönen, samtliga (procent) 19,4 19,3 19,8 16,7 16,7 17,1 13,3 13,7 13, , ,2 15,2 22, ,8 15,9 1 5 Alla Kvinnor Män 5 Att tjänstepensionens andel av slutlönen ligger över 1 procent för låg- och medelinkomsttagarna beror troligen på att många tar ut denna pension under en begränsad tid i stället för livsvarigt. 6 Enligt en statistik från SCB som Collectum har utgått från i sina beräkningar kommer man fram till 16 procent av befolkningen över 65 år saknar kollektivavtalad tjänstepension.. Det betyder att omkring 26 personer får leva på den allmänna pensionen. 9

10 Diagram 7: Andel med tjänstepension, samtliga (procent) ,1 91,1 91,5 91,4 9,6 9,4 89,9 89,5 91,8 91,2 92,4 92,8 92,6 92,1 92,2 91,8 91, Alla Kvinnor Män Diagram 8: Total pension som andel av slutlön för låg-, medel- och höginkomsttagare, procent , ,1 13,4 13,7 13,8 14, , ,2 11,2 11,9 12, ,3 26,8 27 Låginkomsttagare Medelinkomsttagare Höginkomsttagare 1

11 Färre med bostadstillägg och fler med arbetsinkomster Andelen ålderspensionärer med bostadstillägg minskar från 9,8 procent för 1938:orna till 8,5 procent för 1943:orna. Det är mer än dubbelt så många kvinnor än män som har bostadstillägg. Det blir allt vanligare att pensionärer har kvar en fot i arbetslivet, samtidigt som de tar ur hel ålderspension efter 65-årsdagen. Av 1938:orna var det 31 procent som hade arbetsinkomster året efter att de hade gått i pension. Motsvarande andel för 1943: orna är 42 procent. Av höginkomsttagarna inom denna årskull var det 63 procent som hade inkomster från arbete ett år efter att de hade gått i pension. Deras genomsnittliga årsinkomst uppgick till 93 kronor under år 29. Av medelinkomsttagaren var det 41 procent som fortsatt att arbete och de hade en genomsnittlig årsinkomst på 26 5 kronor. Drygt 25 procent av låginkomsttagarna arbetade och deras genomsnittliga årsinkomst uppgick 9 2 kronor. Diagram 9: Andel pensionärer med bostadstillägg, samtliga (procent) ,2 12,1 11,2 11,4 9,8 9,7 9,7 8,9 8,3 8,5 6,1 5,9 5,8 5,4 5,1 5,4 Alla Kvinnor Män Diagram 15: Pension och arbetsinkomstere Andel med arbetsinkomst Pension som andel av slutlön 11

12 I tre av Sveriges län har kvinnorna högre pension än männen I kronor räknat fick Stockholmarna som pensionerades år 28 den högsta pensionen i landet, medan norrbottningarna fick den hösta pensionen i förhållande till slutlönen, 83,5 procent. På andra plats kommer Gotland där 1943:orna fick 85,3 procent av slutlönen i pension. Men i kronor räknat fick gotlänningarna den lägsta pensionen. Av samtliga födda år 1943 och som tog ut hel pension år 28 var det männen i Norrbotten som fick den högsta pensionen av alla i landet, 85,6 procent av slutlönen. Den högsta pensionsnivån bland kvinnor hittar vi i Halland där kompensationsnivån uppgick till 83,1 procent av slutlönen, vilket är högre än vad männen länet fick, 81,7 procent. Även i Skåne, Blekinge och Stockholm fick kvinnorna högre pension än männen och i Kronoberg är pensionerna mellan kvinnor och män jämlika. I kronor räknat är situationen en annan. Då är det endast kvinnorna i Stockholm som har högre pension än andra män och det är männen på Gotland. I alla andra län har kvinnorna lägre pension än männen oavsett vilket län vi jämför med. Den lägsta pensionen som andel av slutlön har kvinnorna i Jönköpings län, som noterar 78,6 procent. Den lägsta pensionen bland män återfinns i Kronobergs län, 8,4 procent Tabell 1: Slutlön och pension för årskull födda 1943 i respektive län, samtliga. Län Slutlön Total pension av slutlön Total pension Norrbottens län kr kr 83,5 Gotlands län kr kr 83,3 Västerbottens län kr kr 83,2 Södermanlands län kr kr 82,8 Jämtlands län kr kr 82,4 Kalmar län kr kr 82,3 Hallands län kr kr 82,3 Skåne län kr kr 82,1 Gävleborgs län kr kr 81,9 Västernorrlands län kr kr 81,9 Örebro län kr kr 81,7 Stockholms län 3 43 kr kr 81,7 Östergötlands län kr kr 81,6 Västra Götalands län kr kr 81,5 Västmanlands län kr kr 81,5 Värmlands län kr kr 81,4 Uppsala län kr kr 81,3 Dalarnas län kr kr 8,7 Blekinge län kr kr 8,4 Kronobergs län kr kr 8 Jönköpings län kr kr 79,6 12

13 Tabell 2: Slutlön och pension för årskull 1943 i respektive län, kvinnor och män. Slutlön, kr/år Total pension av slutlön i kr/år Total pension som andel av slutlön (%). Län kvinnor män kvinnor män kvinnor män Hallands län kr kr kr kr 83,1 % 81,7 % Södermanlands län kr kr kr kr 82,7 % 82,8 % Skåne län kr kr kr kr 82,5 % 81,8 % Gotlands län kr kr kr kr 82,2 % 84,4 % Stockholms län kr kr kr kr 82,1 % 81,4 % Kalmar län 24 3 kr kr kr kr 81,5 % 82,9 % Örebro län kr kr kr kr 81,3 % 82, % Östergötlands län kr kr kr kr 81,1 % 81,9 % Värmlands län kr kr kr kr 81, % 81,8 % Norrbottens län kr kr kr kr 8,9 % 85,6 % Västernorrlands län kr kr kr kr 8,8 % 82,9 % Uppsala län kr kr kr kr 8,8 % 81,7 % Västerbottens län kr kr kr kr 8,7 % 85,4 % Gävleborgs län kr kr kr kr 8,7 % 82,9 % Västra Götalands län kr kr kr kr 8,5 % 82,3 % Blekinge län 29 6 kr kr kr kr 8,5 % 8,4 % Dalarnas län kr kr kr kr 8,3 % 81,1 % Jämtlands län kr kr kr kr 8,1 % 85,2 % Västmanlands län kr kr kr kr 8,1 % 82,6 % Kronobergs län kr kr kr kr 8, % 8, % Jönköpings län kr kr kr kr 78,6 % 8,4 % 13

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Vad blir det för pension för oss? 1 Titel på presentationen

Vad blir det för pension för oss? 1 Titel på presentationen Vad blir det för pension för oss? 1 Titel på presentationen 2014-09-11 2 Titel på presentationen 2014-09-11 3 Titel på presentationen 2014-09-11 Pensionspyramiden Privat pension Avtalspension/avtalspension

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Statistikinformation Is-I 2004:1

Statistikinformation Is-I 2004:1 Statistikinformation Is-I 2004:1 Ålderspensioner utbetalningar i december 2003 Sammanfattning I Sverige finns drygt 1,6 miljoner ålderspensionärer. Av dessa är 900 000 kvinnor. I december 2003 utbetalades

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013

Pressmeddelande för Norrbotten. december 2013 Pressmeddelande för Norrbotten december 2013 Procent 20 Norrbottens län Inskrivna arbetslösa i procent av arbetskraften* januari 1994 - - december oktober 2013 15 10 5 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

2007:3. Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet ISSN

2007:3. Ålderspension. In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 2007:3 Ålderspension In- och utflöden i pensionssystemet ISSN 1652-9863 Statistik 2007:3 Statistikinformation försäkringsstatistik Ålderspension In- och utflöden i pensionssystemet Utgivare: Upplysningar:

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik

Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik PM Analysavdelningen Love Hansson 010-454 22 03 Könsskillnader ur Pensionsmyndighetens statistik Inledning Denna promemoria är en sammanställning av de skillnader mellan könen som återspeglas i Pensionsmyndighetens

Läs mer

i december 2003 och 2004

i december 2003 och 2004 25:5 Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och 24 ISSN 1652-9863 Statistikinformation försäkringsstatistik Sjukersättning och aktivitetsersättning utbetalade i december 23 och

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Vad blev det för pension?

Vad blev det för pension? Håkan Svärdman 08-772 71 62 0708-31 53 62 hakan.svardman@folksam.se Datum Sid 1(7) Välfärdsrapport: Vad blev det för pension? En jämförelse mellan pension och slutlön Sid 2(8) Facit på prognos Nyligen

Läs mer

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan.

Bilaga med tabeller. Källa: Försäkringskassan. Bilaga med tabeller Tabell 1. Ranking av län baserat på totalt uttag av föräldrapenning, vård av barn och vård av svårt sjuk anhörig, nettouttag av dagar per län och kön avseende 2011 Ranking Län Totalt

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär

Välfärdstendens 2014. Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Välfärdstendens 2014 Delrapport 4: Tryggheten som pensionär Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda

Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1 (10) Studie 2017-03-21 Stefan Granbom Jämförelse i utfall av inkomstgrundad allmän pension i det nya och det gamla pensionssystemet för födda 1938-1945 Denna studie jämför utfallen i det nya och det

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik

Transportolycksfall med fordon företrädesvis avsedda för vägtrafik Appendix 1 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av mars 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-04-10 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av mars 2014 Under mars månad fortsatte arbetsmarknaden i Stockholms län

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Förändringar i orange kuvert Från delhet till helhet

Förändringar i orange kuvert Från delhet till helhet Förändringar i orange kuvert 2018 Från delhet till helhet Fakta om orange kuvert Har skickats ut sedan 1999 I januari skickades cirka 1,7 miljoner orange kuvert till pensionärer Varav 10 procent till digitala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av november 2012 13 december 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av november 2012 Fler arbetslösa och färre lediga jobb Under november fortsatte arbetsmarknaden i Uppsala län att försvagas.

Läs mer

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting

Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Kömiljard 1 (jan., feb., mars) 2010: ersättning per landsting Besök Behandling/operation Total Rangording kömiljard kömiljard Resultat per Resultat per per Landsting 1 Halland 96% 4 816 269 16 97% 4 684

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län.

Hur representativa är politikerna? En undersökning gjord av Sveriges Radio. Statistik för Dalarnas län. KÖNSFÖRDELNING: siffror för länet: - Kvinnor: 37 % - Män: 63 % - Kvinnor: 39 % - Män: 61 % - Kvinnor: 42 % - Män: 58 % - Kvinnor: 36 % - Män: 64 % - Kvinnor: 51 % - Män: 49 % - Kvinnor: 40 % - Män: 60

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2015 Färre går ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000

Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2000 Pensionsprognoser -utfall i orange pensionsbrev 2 Anna Westerberg Sammanfattning I det följande redovisas utfallet av pensionsprognosen i det orange pensionsbeskedet, för åldersklasser, kvinnor och män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 19-- Sid 1 Januari 19 Vägen till 9, Sid Januari 19 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014

Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Pensionen minskar med 100 kronor efter skatt 2014 Den totala pensionen minskar med cirka 100 kronor efter skatt i snitt nästa år för landets två miljoner pensionärer. Garantipensionen och tjänstepensionen

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län december månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 september 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län augusti 2014 11 552 (8,4 %) 5 103 kvinnor (7,8 %) 6 449 män (9,0 %)

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Utvecklingen i riket och länen

Utvecklingen i riket och länen Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Utvecklingen i riket och länen Redovisning 1--17 Sid 1 November 1 Vägen till 9, Sid November 1 Vägen till 9, Vägen till ett sjukpenningtal på 9, Presentation innehåller

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län juli månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 700

Läs mer

Företagsamheten 2018 Gävleborgs län

Företagsamheten 2018 Gävleborgs län Företagsamheten 2018 Gävleborgs län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Hallands län

Företagsamheten 2018 Hallands län Företagsamheten 2018 Hallands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2018 Södermanlands län

Företagsamheten 2018 Södermanlands län Företagsamheten 2018 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Pensionsskulder riskerar framtidens sjukvård. En rapport om landstingens pensionsskulder

Pensionsskulder riskerar framtidens sjukvård. En rapport om landstingens pensionsskulder Pensionsskulder riskerar framtidens sjukvård En rapport om landstingens pensionsskulder Olika förutsättningar för respektive landsting Pensionsskulden är den totala skulden för pensioner som landstingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, februari 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, februari 2015 Färre fick arbete 1 830 personer fick arbete under februari och det var 110

Läs mer

Företagsamheten 2018 Värmlands län

Företagsamheten 2018 Värmlands län Företagsamheten 2018 Värmlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Företagsamheten 2018 Jämtlands län

Företagsamheten 2018 Jämtlands län Företagsamheten 2018 Jämtlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Företagsamheten 2018 Uppsala län

Företagsamheten 2018 Uppsala län Företagsamheten 2018 Uppsala län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert

Orange kuvert 2017 Pressträff orange kuvert 1 Orange kuvert 2017 2 Orange kuvert till sparare 2017 Utskicksperiod: vecka 7-12 till sparare Antal: 5 670 000 sparare Kostnad pappersutskick inrikes: 3,05 kronor för ett kuvert med innehåll och porto

Läs mer

Kvinnors pensioner år 2012

Kvinnors pensioner år 2012 Kvinnors pensioner år 2012 Innehåll Inledning 3 Kvinnors pension 4 Regionala skillnader 5 Tjänstepensionens betydelse 7 ITP-systemets betydelse 8 Utbetalningar från tjänstepensionen 11 Utbetalningar från

Läs mer

Företagsamheten 2018 Norrbottens län

Företagsamheten 2018 Norrbottens län Företagsamheten 2018 Norrbottens län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer