SMÄRTA OCH OPIOIDBEHANDLING för-och nackdelar in-och utsättning. Annica Rhodin Överläkare Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMÄRTA OCH OPIOIDBEHANDLING för-och nackdelar in-och utsättning. Annica Rhodin Överläkare Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala"

Transkript

1 SMÄRTA OCH OPIOIDBEHANDLING för-och nackdelar in-och utsättning Annica Rhodin Överläkare Smärtcentrum Akademiska sjukhuset Uppsala

2 BAKGRUND Långvarig smärta- en folksjukdom 19% i europeisk studie Breivik H, Collett B, Ventafridda V. Survey of chronic pain in Europe, prevalence, impact of daily life and treatment. Eur J Pain 2006; Beroendeproblem 3-18% i befolkningen (Fishbain et al 1992) 3-23% av kroniska smärtpatienter (Gilson et al 2004) Liberal förskrivning av opioider för smärta

3 FÖRSKRIVNING OPIOIDER DDD/1000 PERS/ÅR

4 DDD/1000 personer / år Årlig förskrivning av starka opioider

5 OPIOIDER ÄR HUVUDALTERNATIV VID SVÅR SMÄRTA Men inte utan problem.

6

7 MORFIN SOM LÄKEMEDEL Friedrich Sertürner Renframställde morfin ur opium 1805 dosreglering

8 FORTSATT MORTALITET

9 FÖRDELAR NACKDELAR Smärtlindring Kortsiktigt Långsiktigt? Bättre funktion? Ökad livskvalitet? Biverkningar Sviktande effekt Hormonrubbning Ökad smärtkänslighet Tolerans/beroende

10 EVIDENSEN Cochraneanalyser Eisenberg et al 2006 korttidsstudier- ej konklusiva medellånga studier 1-16veckor morfin, levorphanol, oxykodon, metadon 20-30% smärtlindring jfr placebo Metaanalys Kalso et al 2004 i princip samma studie som ovan= 30% effekt 60% avbryter behandlingen inom 1 år

11 Orsaker till sviktande effekt Icke opioidkänslig smärta Opioid endokrinopati Opioidhyperalgesi Tolerans/beroende

12 Icke opioidkänslig smärta Muskelanspänning Central neuropatisk smärta, plexusskador Idiopatisk smärta/ sensitisering

13 SYMPTOM OCH BIVERKNINGAR Opioidspecifika Illamående Förstoppning Trötthet Klåda Muntorrhet Hormonrelaterade Svettning Sexuell dysfunktion Menstruationsrubbning Bröstförstoring Energibrist, kraftlöshet

14 HORMONRUBBNING- FALL Bakgrund Man 55 år ländryggssmärta, panikångest Metadon 100mg Xanor 3mg Amitryptiline 75 mg Hormonutredning Lågt testosteron Högt TSH Lågt DHEAS Lågt IGF1 All axes affected Trots detta svår smärta, miserabel

15 BEHANDLING -nedtrappning eller substitution Levaxin östrogen, testosteron (Testogel,Nebido ) hydrocortison, DHEAS (Prasteron ) tillväxthormon (Gentropin )

16 behandling Levaxin Testosteron injektion Resultat Efter 6 månader Mindre smärta Metadondos 40 mg Xanor/Amitryptilin utsatt Ökad fysisk aktivitet Viktnedgång 10 kg

17 Opioidhyperalgesi 65-årig man opererad för spridd pankreastumör svår smärta terminalvård på hospice Infusion hydromorfon 200mg/dygn sc Vid kontroll av PAD-benign tumör och månaderna går.

18 OPIOIDHYPERALGESI Smärtöverkänslighet Påvisad både hos metadonbeh heroinister och opioidbehandlade smärtpatienter Mekanism Nedreglering av opioidreceptorer Hämning av smärtsignal förändras till förstärkning på subcellulär nivå

19 Behandling Nedtrappning av opioid Opioidrotation Resensitisering med ultra-låg dos naloxone

20 SNABBAVGIFTNING PÅ INTENSIVVÅRDAVDELNING -sätt ut alla opioider -ultralåg dos naloxone 0,25 ug/kg/tim tim -clonidin 35-70ug/tim under 36 timmar -inj metadon 20-30mg x2 iv i tre dygn Alternativt buprenorfin + ketamin -sedering med Propofol

21 BEROENDE/MISSBRUK -FALL Svår neuropatisk smärta efter hjärtoperation, ambulans till akutmottagningen för ketoganinjektioner 3-4 ggr/vecka TENS, blockader och tricyklika lindrar neuropatin, men hamnar i rullstol pga ryggsmärta och kraftlöshet metadonsubstitution med 50mg/dygn lindrar smärtan och återställer funktion och livskvalitet

22 POPULATIONEN AV OPIOIDANVÄNDARE ÄR HETEROGEN Icke-medicinsk Självmedicinering Recreational user Missbruk Beroende Smärtpatienter Följer ordination Chemical coper Problematisk bruk Beroende/missbruk

23 VARNINGSSIGNALER Dosökning upprepade akutbesök flera förskrivare borttappade recept/tabletter kräver injektion multipel läkemedelsallergi farmakologisk kunskap

24 SÅ VAD HÄNDER? PATOFYSIOLOGI Nedreglering av dopaminbanan Nedreglering av opioidreceptorer Subcellulära förändringar G-protein, K-kanaler, NMDA-receptorer mm Förändrat uttryck av transmittorsubstanser Uppreglering av dynorfin, CGRP Funktions/strukturförändring i frontalloben Förändrad funktion HPA-axeln

25 Volkow ND et al.addiction: Beyond dopamine reward circuitry PNAS Sept 2011:37 (108);

26 Vad kan man göra? Riskbedömning och identifiering av problemfall Provbehandling, takdoser ( mg morfineq) Farmakologisk adjuvans Lågdosberoende Nedtrappning- Opioidrotation Högdosberoendet Avgiftning Substitution Buprenorfin Suboxone Metadon

27 Problempatienten 1 Ospecifik muskuloskeletal smärta, ryggbesvär Psykiatrisk komorbiditet Tidigare beroende/missbruk Traumatiska livshändelser Riskkonsumtion av alkohol

28 PROBLEMPATIENTEN TYP 2 Funktionell buksmärtor, migrän, fibromyalgi Multipla operationer Beroendeproblem i familjen Trasslig uppväxt Relationsproblem, misshandel Storrökare Riskkonsumtion av läkemedel

29 MISSBRUKSPATIENTER MED SMÄRTA Olycksbenägna Kriminalitet Prostitution HIV/hepatit Sepsis/endokarditer Blandmissbruk

30 Nya möjligheter att hantera biverkningar, behandlingssvikt och beroende Adjuvans- tilläggsbehandling Opioider med `tilläggseffekt

31 WHO SMÄRTTRAPPA Lätt smärta Svag opioid Paracetamol NSAID Måttlig smärta Svår smärta + ev adjuvans=coanalgesics Stark opioid

32 OPIOIDER Svaga tramadol (dextroproxifen) Kodein Starka Morfin 1:1 Ketobemidon 1:1 Oxykodon 2:1 Hydromorfon 5:1 Fentanyl td 250:1 Metadon1:1 Buprenorfin td 200:1

33 BEGRÄNSNINGAR SVAGA OPIOIDER TAKEFFEKT OCH BEROENDERISK tramadol Racemat + varianten SSRI - varianten NRI Opioideffekt variabel Beroende på metabolit via CYP 2D6 kodein Omvandlas till morfin av CYP 2D6 10 % låg aktivitet 2-5% hög aktivitet Beroendeutveckling Obstipation vanligt Uttalade biverkningar hos äldre Vanligt med kramper vid överdos

34 Farmakologisk adjuvansvia alternativa smärtmekanismer Natriumkanalhämmare Lokalanestetika, paracetamol, karbamazepin Calciumkanalhämmare Gabapentin, pregabalin NMDA-blockare Ketamin Metadon (Ketobemidon) Förstärka hämmande bansystem Tricyklika, SNRI

35 Opioider med tilläggseffekt Oxikodon Kappareceptor-agonism i viscera (?) Oxikodon- naloxon mot obstipation Metadon NMDA-blockad Noradrenalin-serotoninåterupptagshämning Buprenorfin kappa-receptorblockad Tapentadol noradrenalinåterupptagshämning

36 METADON..bredspektrumanalgetikum u-agonist, SNRI, NMDA-blockad Vid iatrogent opioidberoende vid svårbehandlad neuropatisk smärta vid toleransutveckling substitution vid heroinmissbruk SPECIALISTKUNSKAP NOGGRANN UPPFÖLJNING

37 BUPRENORPHIN MY-AGONIST OCH ΚAPPA-ANTAGONIST NORSPAN --transdermalt 5ug/h-10ug/h- 20ug/h 7 DYGN Måttlig stabil smärta TEMGESIC --sublingualt 0,2mg, 0,4mg dygnsdos-0,2-1,2(2,4mg) Måttlig till svår smärta, långtidsbehandling Opioidrotation vid kodein/tramadolberoend Buprenorfin/Suboxone - mot heroin-och alkohol (?)missbruk, opioidberoende och smärta- dygnsdos 4-24mg

38 TAPENTADOL PALEXIA DEPOT MOR-NRI Ny klass MOR-NRI Smärtlindrande effekt via två verkningsmekanismer i en molekyl: MOR: μ-opioid -receptor agonism NRI: Noradrenalin återupptagshämning Inga aktiva metaboliter The active molecule is tapentadol HCL: (-)-(1R,2R)-3-(3-Dimethylamino-1-ethyl-2- methyl-propyl)-phenol Hydrochloride Source: Tzschentke et al. JPET 2007;323(1):

39 Fall 44-årig gift man, 4 barn, betongarbetare Ländryggssmärta i 10 år, op. X4 Svår lumbago-ischias Beh. SR morfin 30mgx2 i 3 år+ Amitryptilin30 mg till natten.. Acceptabel smärtlindring men trött, kraftlös,illamående och sexuell dysfunktion, hustrun klagar Roterad till Palexia 100 mgx2, Amitryptilin utsatt Bättre smärtlindring, utstrålande smärta i benet borta. Klar i huvudet. Hustrun anser sig fått `en ny man

40 FALL 35-årig kvinna med fibromyalgi och op för diskbråck Utmattningsdepression-cipramil 40 mg Citodon i 2 år, tramadol i fulldos sista året svår smärta, sjukskriven 2 år Opioidrotation till Norspan 20 ug Fulldos paracetamol Cipramil byts till Cymbalta God smärtlindring, återgår till 50 % arbete

41 Adekvat användning av opioider Överväg fördelar nackdelar -muntlig och skriftlig info Behandla akut svår smärta aggressivt men tidsbegränsa behandlingen Provbehandling vid långvarig smärta takdos 180 morfineq Välj adekvat administrationsform Identifiera riskpatienter Uppföljning Behandlingskontrakt Utsätt inte unga människor för behandling med starka opioider

42 Opium till några? Ja visst, men Rätt preparat Rätt dos och administrationsform Riskbedömning Individualisering Uppföljning

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Farmakologisk behandling av neuropatisk

Farmakologisk behandling av neuropatisk Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta Behandlingsrekommendation Den 25 26 april 2007 anordnades en workshop om farmakologisk behandling av neuropatisk smärta. Behandlingsrekommendationen baseras

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Lundberg & Axelsson Behandling av långvarig smärta SAMMANFATTAT Av de cirka 20 procent av befolkningen som upplever svår eller måttlig smärta har cirka 15 procent smärtor i ansikte och käkar. De samhällsekonomiska

Läs mer

smärtbehandlingsenheten för barn

smärtbehandlingsenheten för barn RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS smärtbehandlingsenheten för barn Pediatrisk anestesi och intensivvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN Dokumentet är framtaget av: Mats Karling, överläkare, medicine doktor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Eva

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS

VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS VÅRDPROGRAM OSTEOPOROS September 2008 Vårdprogram för Landstinget Sörmland Vårdprogrammet Osteoporos Sörmland har utarbetats av Osteoporosgruppen som ingår i expertgruppen endokrinologi/diabetologi. Osteoporosgruppen

Läs mer

Information. från Läkemedelsverket. Vill du arbeta på Läkemedelsverket? Aktuella platsannonser finns på www.lakemedelsverket.se

Information. från Läkemedelsverket. Vill du arbeta på Läkemedelsverket? Aktuella platsannonser finns på www.lakemedelsverket.se Information från Läkemedelsverket Farmakologisk behandling av neuropatisk smärta ny rekommendation... 9 Neuropatisk smärta utmärks av ett antal negativa och positiva symtom och statusfynd, till exempel

Läs mer

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135.

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135. Ändrad 2014-11-01, s 1135. 1125 1 Markus Heilig, National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse, Bethesda, Maryland Anders Håkansson, Beroendecentrum Malmö, Avdelningen för psykiatri, Lunds universitet

Läs mer

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO.

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO. 1 Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt som ett beslutsstöd i mötet med patienten som söker läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO. Vidare är handboken ett stöd för läkare och vårdpersonal

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Farmakoterapi vid ångest. Behandlingsrekommendation. Allmänna synpunkter. Diagnostik och epidemiologi

Farmakoterapi vid ångest. Behandlingsrekommendation. Allmänna synpunkter. Diagnostik och epidemiologi Behandlingsrekommendation Den 8 9 februari 2006 hölls en workshop om läkemedelsbehandling av ångest baserad på SBU:s rapport Behandling av ångestsyndrom (www.sbu.se). För samtliga ångestsyndrom finns behandlingsmetoder

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk

UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk från ordföranden I DETTA NUMMER Det våras för miljön Mars är ju traditionellt den första vårmånaden och kanske någon

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 1 Författarens

Läs mer

2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar

2012-02-10. Behandling av affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar. Affektiva sjukdomar Behandling av affektiva sjukdomar Begrepp: Förstämningssyndrom: Affektiva syndrom / sjukdomar Affekt: Känsloyttring (övergående) Förhöjt stämningsläge: Eufori Sänkt stämningsläge: Dysfori Affektiv sjukdom:

Läs mer

I de psykiatriska kapitlen hänvisas till DSM IV eftersom översatt version/kortversion av DSM V ännu inte finns tillgänglig på svenska.

I de psykiatriska kapitlen hänvisas till DSM IV eftersom översatt version/kortversion av DSM V ännu inte finns tillgänglig på svenska. Kapitel Depression I de psykiatriska kapitlen hänvisas till DSM IV eftersom översatt version/kortversion av DSM V ännu inte finns tillgänglig på svenska. Bakgrund Unipolär depression. Livstidsprevalensen

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer