Kloka Listan Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kloka Listan 2011. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar"

Transkript

1 Kloka Listan 2011 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

2 Kloka Listan 2011 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges i detta ppt-material. I den tryckta versionen av Kloka Listan anges det preparatet först och i fet stil i uppräkningen av samtliga preparatnamn. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar har inga Kloka råd 2011 För referenser till valda preparat se Kloka Listan på 1

3 Kliniska smärtkategorier Nociceptiv smärta: Vävnadsretning som aktiverar smärtreceptorer (nociceptorer) Neuropatisk smärta: Skada i perifera eller centrala delar av nervsystemet Smärta av oklar orsak (tidigare benämnd idiopatisk smärta) Psykogen smärta: Smärta, där psykisk sjukdom såsom depression, ångestsyndrom och schizofreni spelar en viktig roll

4 Kliniska smärtkategorier Nociceptiv smärta: Vävnadsretning som aktiverar smärtreceptorer (nociceptorer) Neuropatisk smärta: Skada i perifera eller centrala delar av nervsystemet Smärta av oklar orsak (tidigare benämnd idiopatisk smärta) Psykogen smärta: Smärta, där psykisk sjukdom såsom depression, ångestsyndrom och schizofreni spelar en viktig roll Werner och Strang: Nociceptiv smärta är smärta som uppkommer genom mekanisk, kemisk eller termisk aktivering av nociceptorer. Nociceptorer är smärtreceptorer som utgörs av den yttersta ändan av nerven, så kallade fria nervändslut. De finns i vävnad av ektodermalt ursprung till exempel hud, hornhinna, slemhinnor eller i vävnad av mesodermalt ursprung såsom periost, fascior, muskler, ledkapslar och senskidor. Retningströskeln hos smärtreceptorer är relativt hög varför till exempel lättare tryck normalt inte utlöser någon smärtupplevelse. Smärtreceptorer blir, till skillnad från sensoriska receptorer, känsligare ju mer de stimuleras. Neuropatisk smärta kan beskriva smärttillstånd som uppkommer på grund av skada i det perifera eller centrala nervsystemet. Till skillnad från nociceptiv smärta beror den således på direkt skada på en nervstruktur utan att någon påverkan av smärtsystemet via nociceptorer behöver föreligga. LV: Man bör påminna om att neuropatisk smärta av IASP definieras som relativt irreversibelt problem utifrån kausalsambanden. Vi har ju ännu ingen möjlighet att reparera ett skadat nervsystem. Därför bör enligt min (Staffan Arner) mening många neuropatiska smärttillstånd betraktas på samma sätt som palliativmedicinska problem av annat slag där kurativ terapi saknas. Psykogen smärta Psykisk smärta kan vara allt som skrämmer, oroar eller stör vår sinnesfrid. Smärtan kan förstärkas genom upplevelse av hot mot patientens liv eller påminnelse om sådant hot. (LV) Källa: Läkemedelsverket. Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. 2002: Neuropatisk smärta tycks uppkomma i cirka 5% av fallen med nervskada, hos 10% av patienter efter stroke och hos cirka hälften av de som drabbas av traumatisk ryggmärgsskada. Den är som regel långvarig, ofta livslång. Att klassificera smärta utifrån bakomliggande sjukdom är en otillräcklig klassifikation vilket postherpetisk neuralgi är ett bra exempel på. Vid detta tillstånd förekommer kombinationer av olika smärtmekanismer. Patienten kan beskriva många olika typer av smärta av både nociceptiv och neuropatisk typ. Dessutom förekommer fenomen som klåda och dynestesi som hos enskilda patienter kan vara mer besvärande än smärtan i sig själv. All smärta svarar inte på opioider. För neuropatisk (=neurogen) smärta kan svaret ofta vara dåligt eller utebli. Om både nociceptiv och neuropatiska smärtkomponenter föreligger är det mycket vanligt att olika känslighet för opioider blir uppenbar; en nociceptiv komponent, som ofta kan bli komplett lindrad med ökande dos och en neuropatisk som bara är partiellt känslig. Resultat från kliniska studier och klinisk praxis har visat att det föreligger stora skillnader mellan olika smärttyper avseende smärtlindring med opioider. I synnerhet gäller detta i akuta situationer och vid kortvarig behandling då nociceptiv smärta svarar bra på opioider medan neurogen smärta ofta svarar dåligt eller inte alls. En del nociceptiva smärttillstånd kan lindras framgångsrikt långa tider medan behandlingseffekten avtar vid andra former, framför allt när centralnervösa mekanismer som central sensitisering och/eller disinhibition tillkommit. Vid långvarig neurogen smärta är opioidsvaret ofta svagare eller kan till och med saknas helt (evidensgrad 2). Skillnaderna i opioideffekt anses bero på olikheter i de patofysiologiska mekanismerna, vilket ger upphov till skillnader i doseffektsambandet. Utöver angiven klassificering tillkommer, i kliniken, värdering av smärttillståndets psykologiska och sociala konsekvenser innefattande eventuell förekomst av somatoformt smärtsyndrom (pain disorder, enligt klassifikationen DSM IV). 2

5 Nociceptiv smärta Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation Korttidsbehandling samt intermittent behandling paracetamol ibuprofen diklofenak-kalium diklofenak-natrium Alvedon Brufen Diclofenac T ratiopharm Diklofenak Mylan Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA).

6 Nociceptiv smärta Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation Korttidsbehandling samt intermittent behandling paracetamol Alvedon ibuprofen Brufen diklofenak-kalium Diclofenac T ratiopharm diklofenak-natrium Diklofenak Mylan Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA). Diklofenak rekommenderas endast som korttidsbehandling pga en ökad risk för hjärtinfarkt jämfört med ibuprofen eller naproxen. Doser under 100 mg/dygn förefaller vara säkrare jämfört med 150mg/dygn. Se bild 22 Eftersom naproxen inte verkar öka risk för hjärtinfarkt rekommenderas detta preparat som långtidsbehandling. 3

7 Akut smärta behandlingsrekommendation Hur effektiva är dessa alternativ vid akut smärta? 1. Paracetamol 1000 mg + ibuprofen 400 mg 2. Paracetamol 1000 mg 3. Ibuprofen 400 mg Mehlisch 2010

8 Akut smärta behandlingsrekommendation Hur effektiva är dessa alternativ vid akut smärta? 1. Paracetamol 1000 mg + ibuprofen 400 mg 2. Paracetamol 1000 mg 3. Ibuprofen 400 mg Mehlisch 2010 Detta har studerats i en studie publicerad i tidskriften Clinical Therapeutics Melisch et al där man jämfört substanserna paracetamol och ibuprofen, dels i kombination och dels var för sig, i en randomiserad dubbel-blind, placebokontrollerad studie På patienter med smärta efter utdragning av visdomständer. Se även diagram nästa sida. Kombinationen ibuprofen 400 mg och paracetamol 1000 mg ger en bättre smärtlindring än enbart ibuprofen 400 mg eller paracetamol 1000 mg

9 Akut nociceptiv smärta Hur effektiva är dessa alternativ vid akut smärta? 1. Ibuprofen 400 mg 2. Etoricoxib (Arcoxia) 60 mg 3. Etoricoxib (Arcoxia) 120 mg 4. Etoricoxib (Arcoxia) 180 mg 5. Etoricoxib (Arcoxia) 240 mg Malmström 2004

10 Akut nociceptiv smärta Hur effektiva är dessa alternativ vid akut smärta? 1. Ibuprofen 400 mg 2. Etoricoxib (Arcoxia) 60 mg 3. Etoricoxib (Arcoxia) 120 mg 4. Etoricoxib (Arcoxia) 180 mg 5. Etoricoxib (Arcoxia) 240 mg Malmström 2004 Se artikel publicerad i tidskriften Clinical Therapeutics 2004 av Malmström et al I en randomiserad dubbel-blind placebokontrollerad studie jämfördes ovanstående substanser och styrkor. Resultat visar på nästa sida. Kommentar COS: Effekten som uppskattas efter 8 timmar skiljer sig inte så mycket mellan ibuprofen och 120, 180 eller 240 mg etoricoxib. Enligt FASS rekommenderas etoricoxib ej i dosen 180 eller 240 mg. Akut giktartrit: Den rekommenderade dosen är 120 mg en gång dagligen. Etoricoxib 120 mg bör endast användas under perioden med akuta symtom. I kliniska prövningar för akut giktartrit gavs etoricoxib under 8 dagar.

11 Akut smärta Ibuprofen 400 mg ger en bra smärtlindring vid akut nociceptiv smärta som inte är sämre än maximala doser etoricoxib eller celecoxib Kombinationen paracetamol 1000 mg och ibuprofen 400 mg ger en bättre smärtlindring än enbart ibuprofen 400mg eller paracetamol 1000 mg.

12 Akut smärta Ibuprofen 400 mg ger en bra smärtlindring vid akut nociceptiv smärta som inte är sämre än maximala doser etoricoxib eller celecoxib Kombinationen paracetamol 1000 mg och ibuprofen 400 mg ger en bättre smärtlindring än enbart ibuprofen 400mg eller paracetamol 1000 mg.

13 Korttidsbehandling samt intermittent behandling Opioidanalgetika paracetamol + kodein buprenorfin morfin Citodon Temgesic Morfin Meda tabl, inj

14 Korttidsbehandling samt intermittent behandling Opioidanalgetika paracetamol + kodein Citodon buprenorfin Temgesic morfin Morfin Meda tabl, inj Temgesic Temgesic (resoriblett) kvarstår på Kloka Listan under indikationen kortvarig behandling av nociceptiv eller genombrottssmärta. Sedan tidigare rekommenderas buprenorfin i plåsterform (Norspan) på Kloka Listan. Buprenorfin är en partiell opioidreceptoragonist för sublingual administrering. Effekten på smärta skattat med VAS hos opioidnaiva är jämförbar med morfin. Risken för andningsdepression är lägre än för morfin. Risken för missbruk förefaller lägre än för andra potenta opioider och preparatet är det minst riskfyllda vid graviditet. 7

15 Långtidsbehandling Paracetamol / Cox-hämmare paracetamol Alvedon ibuprofen Brufen retard naproxen Pronaxen nabumeton Relifex Opioidanalgetika buprenorfin Norspan plåster morfin Dolcontin Behandling kan inledas med låg dos långverkande morfin (Dolcontin) utan föregående dostitrering med kortverkande morfin

16 Långtidsbehandling Paracetamol / Cox-hämmare paracetamol Alvedon ibuprofen Brufen retard naproxen Pronaxen nabumeton Relifex Opioidanalgetika buprenorfin Norspan plåster morfin Dolcontin Behandling kan inledas med låg dos långverkande morfin (Dolcontin) utan föregående dostitrering med kortverkande morfin Morfin ska användas i första hand vid behov av en stark opioid. Förskrivningen av oxykodon bland starka opioider är omotiverad hög med tanke på att preparatet enligt tillgänglig dokumentation har väsentligen samma effekt och biverkningar som morfin till ett högre pris. Generikum av oxykodon finns, men det är nytt på marknaden och frågor har rests om dumping vid alkoholintag. Således är det inte aktuellt i år trots pris i nivå med morfin. Endast vid påtaglig njursvikt är det motiverat att välja oxykodon framför morfin. Oxykodon kan även vara ett alternativ till patienter som inte tål morfin. 8

17 Ibuprofen motverkar den trombocythämmande effekten av lågdos ASA N Engl J Med Dec 20;345(25):

18 Ibuprofen motverkar den trombocythämmande effekten av lågdos ASA N Engl J Med Dec 20;345(25):

19 Artrossmärta och smärta vid reumatoid artrit Hur effektiva är dessa alternativ? Artros 1. Naproxen 500 mg x 2 2. Etoricoxib (Arcoxia) 60 mg RA 1. Naproxen 500 mg x 2 2. Etoricoxib (Arcoxia) 90 mg eller 120 mg

20 Artrossmärta och smärta vid reumatoid artrit Hur effektiva är dessa alternativ? Artros 1. Naproxen 500 mg x 2 2. Etoricoxib (Arcoxia) 60 mg RA 1. Naproxen 500 mg x 2 2. Etoricoxib (Arcoxia) 90 mg eller 120 mg Observera att man har reducerat etoricoxibdosen vid artros, men inte naproxendosen. Etoricoxib är inte bättre än naproxen. För få kardiovaskulära händelser för att kunna uttala sig om den kardiovaskulära säkerheten. Etoricoxib är inte bättre än naproxen vid RA. För få patienter för att kunna jämföra kardiovaskulära risker. 10

21 Kardiovaskulära risker med COX-hämmare vid långtidsbehandling Hög risk Rofecoxib, Celecoxib, Diklofenak Etoricoxib?? Låg risk Epidemiologiska data har inte presenterats Långtidsstudie visar att risken är jämförbar med diklofenak. Molekylen är mycket lik rofecoxib Naproxen, Ibuprofen

22 Kardiovaskulära risker med COX-hämmare vid långtidsbehandling Hög risk Rofecoxib, Celecoxib, Diklofenak Etoricoxib?? Låg risk Epidemiologiska data har inte presenterats Långtidsstudie visar att risken är jämförbar med diklofenak. Molekylen är mycket lik rofecoxib Naproxen, Ibuprofen

23 Minimera riskerna med NSAID Behandla med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid Ompröva behandlingen och sätt ut NSAID när behov upphör Överväg skydd mot ulcus (Kloka Listan 2011: Omeprazol Sandoz)

24 Minimera riskerna med NSAID Behandla med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid Ompröva behandlingen och sätt ut NSAID när behov upphör Överväg skydd mot ulcus (Kloka Listan 2011: Omeprazol Sandoz) Om indikation för inflammationshämmande behandling med NSAID är stark men risken för gastrointestinala biverkningar är stor, finns teoretiskt flera möjligheter: Att använda lägsta möjliga dos NSAID Att ge coxiber i stället för konventionella NSAID Att ge konventionella NSAID med tillägg av medel mot magsår, såsom protonpumpshämmare eller misoprostol Att eradikera en eventuell Helicobacter pylori-infektion inför NSAID-behandling Det finns inga studier som jämför dessa alternativ och det finns heller inga större prospektiva studier som direkt ägnats åt gruppen högriskpatienter. EMEA har i flera omgångar granskat olika grupper av Cox-hämmare. Orsaken till den förnyade utredningen var nya data som signalerade en misstänkt ökad risk för arteriell trombos. I oktober 2006 blev granskningen av icke-selektiva Cox-hämmare färdig. Där konstaterades att: Nyttan med så kallade icke-selektiva NSAID, som används för behandling av ledsjukdomar och andra smärtsamma tillstånd, är större än de nackdelar som riskerna för biverkningar innebär om behandlingsrekommendationerna följs. De två första punkterna på ppt-bilden ingår i de generella rekommendationerna i rapporten. 12

25 Råd vid långvarig behandling med opioider Behandling med opioider bör ske enbart vid smärttillstånd som svarar på opioidbehandling. Noggrann uppföljning av behandlingen är nödvändig och bristande effekt bör föranleda ny smärtanalys med beaktande av aktuella smärtmekanismer och dosering.

26 Råd vid långvarig behandling med opioider Behandling med opioider bör ske enbart vid smärttillstånd som svarar på opioidbehandling. Noggrann uppföljning av behandlingen är nödvändig och bristande effekt bör föranleda ny smärtanalys med beaktande av aktuella smärtmekanismer och dosering. 13

27 Utsättning av opioider Patienten brukar tolerera en minskning med 10 procent av ursprungsdosen per vecka väl och bara få minimala fysiologiska biverkningar. Vissa patienter kan klara en snabbare nedtrappning (6-8 veckor). Opioidabstinens är sällan medicinskt allvarlig, även om symtomen kan vara obehagliga. Abstinenssymtom som illamående, diarré, muskelsmärta och myoklonus kan lindras med klonidin 0,1-0,2 mg peroralt var sjätte timme (licens numera). För vissa patienter måste nedtrappningen ske månadsvis istället för veckovis. Symtom på opioidabstinens kan kvarstå upp till sex månader efter avslutad opioidbehandling. Adjuvant behandling med läkemedel mot irritabilitet (antidepressiva), sömnstörningar och mot neuropatisk smärta kan behövas. Behandla inte abstinenssymptom med opioider eller benzodiazepiner efter det att opioidbehandlingen har upphört. Kontakta beroendespecialist/beroendemottagning vid problem

28 Utsättning av opioider Patienten brukar tolerera en minskning med 10 procent av ursprungsdosen per vecka väl och bara få minimala fysiologiska biverkningar. Vissa patienter kan klara en snabbare nedtrappning (6-8 veckor). Opioidabstinens är sällan medicinskt allvarlig, även om symtomen kan vara obehagliga. Abstinenssymtom som illamående, diarré, muskelsmärta och myoklonus kan lindras med klonidin 0,1-0,2 mg peroralt var sjätte timme (licens numera). För vissa patienter måste nedtrappningen ske månadsvis istället för veckovis. Symtom på opioidabstinens kan kvarstå upp till sex månader efter avslutad opioidbehandling. Adjuvant behandling med läkemedel mot irritabilitet (antidepressiva), sömnstörningar och mot neuropatisk smärta kan behövas. Behandla inte abstinenssymptom med opioider eller benzodiazepiner efter det att opioidbehandlingen har upphört. Kontakta beroendespecialist/beroendemottagning vid problem 14

29 Neuropatisk smärta I första hand amitriptylin Tryptizol I andra hand, vid diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi gabapentin Gabapentin Sandoz

30 Neuropatisk smärta I första hand amitriptylin Tryptizol I andra hand, vid diabetesneuropati eller postherpetisk neuralgi gabapentin Gabapentin Sandoz Inom ramen för ett multidisciplinärt handläggande rekommenderas amitriptylin (Tryptizol) på Kloka Listan. Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Amitriptylin har väldokumenterad effekt vid fibromyalgi det generaliserade smärttillstånd där man kunnat genomföra studier. Nyare antidepressiva har inte bättre effekt, men är avsevärt dyrare. En individuell dostitrering utifrån effekt och biverkningar rekommenderas. Vare sig pregabalin eller duloxetin har godkänts av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för användning vid fibromyalgi. 15

31 För alla analgetika gäller Mekanismbasering Välj analgetikum utifrån smärtmekanism, om möjligt - inte utifrån smärtintensitet Ofta förekommer blandtillstånd av olika smärtmekanismer Dostitrering Kontinuerlig utvärdering

32 För alla analgetika gäller Mekanismbasering Välj analgetikum utifrån smärtmekanism, om möjligt - inte utifrån smärtintensitet Ofta förekommer blandtillstånd av olika smärtmekanismer Dostitrering Kontinuerlig utvärdering I Fass anges i indikationen för många smärtstillande medel bara intensiteten på smärtan. För Nobligan är indikationen till exempel Behandling av måttlig till svår smärta. Svaret på och behovet av ett visst läkemedel är dock inte i första hand avhängigt av smärtans intensitet utan snarare på mekanismen bakom smärtan. Expertgruppen vill därför verka för att en mekanismbaserad klassificering av smärta/långvariga smärttillstånd slår igenom. Se även expertgruppens utlåtande Smärtmekanismen viktigare än smärtintensiteten Ett mekanistiskt tänkande är en förutsättning för att åstadkomma god smärtlindring, men också en förklaringsmodell till varför smärtstillande medel ibland inte har förväntad effekt. En patients smärttillstånd kan vara ett blandtillstånd av flera olika mekanismer. 16

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation PARACETAMOL paracetamol

Läs mer

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2014 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen,

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2016 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för geriatriska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Äldre och läkemedel Generella rekommendationer Individualisera, ompröva indikationer regelbundet och utvärdera

Läs mer

Den vidunderliga smärtan

Den vidunderliga smärtan Den vidunderliga smärtan Artros och annan långvarig smärta Stefan Bergman Distriktsläkare och Forskningschef Landstinget Halland och Spenshult Smärta är en upplevelse Smärta är en obehaglig sensorisk och

Läs mer

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2017 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Smärta och inflammation All smärtbehandling ska vara individanpassad Lägsta effektiva dos ska användas Effekten ska utvärderas

Läs mer

Effektiv behandling av smärta

Effektiv behandling av smärta Effektiv behandling av smärta Olaf Gräbel terapigrupp Smärta Definitioner Neuropatisk vs Nociceptiv Nytta vs skada Frågor Smärta Smärta är en obehaglig sensorisk och/eller känslomässig upplevelse förenad

Läs mer

Farmaka vid akut smärta

Farmaka vid akut smärta Farmaka vid akut smärta i Kronobergs län Växjö den 10 maj 2011 Ellen Vinge Klinisk farmakolog 2011 1 Behandlingsprinciper vid akut smärta 1. Dämpa aktivering av nociceptorer 2. Hämma smärtsignalen i perifera

Läs mer

Farmakologiska metoder för behandling av långvarig smärta. Svenska Läkaresällskapet 2006-09-27

Farmakologiska metoder för behandling av långvarig smärta. Svenska Läkaresällskapet 2006-09-27 Farmakologiska metoder för behandling av långvarig smärta Svenska Läkaresällskapet 2006-09-27 Hur behandlar vi egentligen? 50% tar NSAID (SE 34%) 18% tar paracetamol (SE 26%) 23% tar svaga opioider (SE

Läs mer

Smärta och smärtbehandling. Eva Otterström Rydberg, överläkare Anestesikliniken HSV

Smärta och smärtbehandling. Eva Otterström Rydberg, överläkare Anestesikliniken HSV Smärta och smärtbehandling Eva Otterström Rydberg, överläkare Anestesikliniken HSV Äldre Ett tillstånd Annorlunda hos äldre Förändringar Kroppsliga/ Själsliga Konfusion i samband med sjukdom/sjukhusvistelse

Läs mer

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel

Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Nervsystemet Rekommenderade läkemedel Norrbottens läkemedelskommitté ATC-kod anges efter substansnamn. Se motivering Nervsystemet. Demens Donepezil N06DA02 ARICEPT Epilepsi, anfallskupering Diazepam N05BA01

Läs mer

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem

Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Smärta ett nödvändigt ont vid livets slut? Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Ämnen: Smärtmekanismer och smärtanalys Farmakologisk smärtbehandling med fokus på opioider

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2019 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Nyheter Smärta och inflammation celecoxib upptas i andra hand efter naproxen under rubriken Inflammatoriska system-, led- och ryggsjukdomar/cox-hämmare

Läs mer

Faktaägare: Bjarne Sörensen, överläkare, anestesikliniken Växjö

Faktaägare: Bjarne Sörensen, överläkare, anestesikliniken Växjö Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Smärta Giltig fr.o.m: 2012-11-23 Faktaägare: Bjarne Sörensen, överläkare anestesikliniken Växjö Fastställd av: Katarina Hedin, ordförande medicinska kommittén

Läs mer

RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT ÖL, MLA

RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT ÖL, MLA RÄTT SMÄRTBEHANDLING TILL RÄTT PATIENT THOMAS EMMESJÖ ÖL, MLA SMÄRTCENTRUM CSK ORDFÖRANDE TERAPIGRUPP SMÄRTA, VÄRMLAND SMÄRTSPECIALIST SÖK 71317 AGENDA Smärta Indikation Behandling Preparatval Sedering

Läs mer

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar

När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar När ska man ge PPI för att skydda mot blödande magsår? Ellen Vinge, klinisk farmakolog, Kalmar SBU-utredning: Blödande magsår 2012 1. Medicinsk behandling 2. Endoskopisk behandling 3. Kirurgisk och endovaskulär

Läs mer

Långvarig. Läkemedelsforum Örebro 2013 Sylvia Augustini Distriktsläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala

Långvarig. Läkemedelsforum Örebro 2013 Sylvia Augustini Distriktsläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Långvarig smärta hos äldre Läkemedelsforum Örebro 2013 Sylvia Augustini Distriktsläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Doktorn, det gör g r ont! Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig

Läs mer

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA TERAPIRÅD. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2015 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA

FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA FARMAKOLOGISK BEHANDLING AV LÅNGVARIG SMÄRTA CHRISTIAN SIMONSBERG SMÄRTCENTRUM ÖSTRA SJUKHUSET SPECIALIST I PSYKAITRI OCH SMÄRTLINDRING FÖRELÄSER FÖR MUNDIPHARMA, GRUNENTAHL OCH TIDIGARE GSK SKRIVER UNDERVISNINGSMATERIAL

Läs mer

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra

Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling. Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta hos barn och ungdomar Farmakologisk behandling Olaf Gräbel Smärtcentrum An/Op/IVA Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra Långvarig smärta En kontinuerlig icke tumorrelaterad smärta som

Läs mer

Smärtläkemedel gamla och nya

Smärtläkemedel gamla och nya Smärtläkemedel gamla och nya Kristina Seling Distriktsläkare, Läkemedelsansvarig läkare för Region Jämtland Härjedalen Ordförande i Läkemedelskommittén Ca 40 % av befolkningen har långvarig eller återkommande

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel i högkostnadsskyddet Presenterades 27 oktober 2010 Besluten träder i kraft den 1 februari 2011 Resultat av granskningen TLV har omprövat

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid smärta. Stellan Sjökvist Överläkare Smärtbehandlingsenheten NU- sjukvården

Läkemedelsbehandling vid smärta. Stellan Sjökvist Överläkare Smärtbehandlingsenheten NU- sjukvården Läkemedelsbehandling vid smärta Stellan Sjökvist Överläkare Smärtbehandlingsenheten NU- sjukvården Defini>on Smärta enl IASP Smärta är en obehaglig sensorisk och emo>onell upplevelse >ll följd av verklig

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Vid nervsmärta efter bältros (PHN)

Vid nervsmärta efter bältros (PHN) Vid nervsmärta efter bältros (PHN) Lokal behandling som patienten själv administrerar 1 baltrosguiden.se Ingår i förmånen Ca 10% av bältrospatienter drabbas av långvarig nervsmärta (Postherpatisk Neuralgi

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar KLOKA LISTAN 2018 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Nyheter Smärta och inflammation Förändringar inom Opioider Nya rubriker Buprenorfin plåster utgår från smärtavsnittet men finns

Läs mer

SMÄRTANALYS att välja rätt behandling REK dagen

SMÄRTANALYS att välja rätt behandling REK dagen SMÄRTANALYS att välja rätt behandling REK dagen 2018 01 31 Överläkare Lena Lundorff Terapigrupp SMÄRTA Definition smärta: Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse som signalerar om hotande

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

Smärta. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Smärta. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Smärta Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 19 maj 2016 Gäller: t.o.m. 19 maj 2018 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation Läkemedelskommittén

Läs mer

Neuropatismärta Etiologi, diagnos och behandling. Håkan Samuelsson, Smärtmottagningen, SÄS Borås

Neuropatismärta Etiologi, diagnos och behandling. Håkan Samuelsson, Smärtmottagningen, SÄS Borås Neuropatismärta Etiologi, diagnos och behandling Håkan Samuelsson, Smärtmottagningen, SÄS Borås Epidemiologi: Cirka 100 000 individer i Sverige har neuropatisk smärta. Innebär 25 pat på 2000 invånare.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas

NSAID i kontinuerlig behandling, av alla med artros som behandlas Indikator Andelen individer (%) som använder NSAID, utan att med paracetamol först prövats och befunnits ha otillräcklig effekt, och utan att påtagliga inflammatoriska inslag föreligger, av alla med artros

Läs mer

Smärtlindrande läkemedel

Smärtlindrande läkemedel Smärtlindrande läkemedel Läkemedelsbehandlingens möjligheter Smärtlindring kan för en reumatiker vara läkemedelsbehandlingens primära målsättning. Om det finns någon standardbehandling (metotrexat, biologiska

Läs mer

Äldre och läkemedel LATHUND

Äldre och läkemedel LATHUND Äldre och läkemedel LATHUND Generella rekommendationer Läkemedel som bör ges med försiktighet till äldre Läkemedel som bör undvikas till äldre Alzheimers sjukdom Generella rekommendationer Hos äldre och

Läs mer

Smärta - behandling långvarig, nociceptiv icke-cancersmärta, Anders Mellén Terapigrupp Smärta. Långvarig, nociceptiv, icke-cancersmärta

Smärta - behandling långvarig, nociceptiv icke-cancersmärta, Anders Mellén Terapigrupp Smärta. Långvarig, nociceptiv, icke-cancersmärta Terapigrupp Smärta Långvarig, nociceptiv, icke-cancersmärta Långvarig smärta Kontinuerlig eller intermittent smärta som pågått >3 till 6 månader eller kvarstår efter det att den normala läkningsprocessen

Läs mer

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1 (7) Datum 2010-10-26 Diarienummer 74/2006 Frågor och svar TLV:s genomgång av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel 1. Vilka läkemedel i högkostnadsskyddet har TLV granskat i denna omprövning?

Läs mer

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK

Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK Svensk barnsmärtförening The Keynote speakers: Stefan Friedrichsdorf Minneapolis, USA Alison Twycross London, UK Boris Zernikow Datteln, Germany Suellen Walker London, UK www.svenskbarnsmartforening.se

Läs mer

Tema: Ont! Om smärtbehandling...

Tema: Ont! Om smärtbehandling... Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 3 juni - augusti 2006 FiF Farmaka i Fokus Information från Sydvästra Läkemedelskommittén

Läs mer

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder

Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Piller och sprutor eller Farmakoterapi och anestesiologiska behandlingsmetoder Karin Lundbäck Sjuksköterska Smärtmottagningen/Smärtrehab Nus Smärtrehabiliteringen, Nus Rehab.mottagning + rehab.program

Läs mer

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009

Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Måste jag ha ont bara för att jag är gammal? Smärtbehandling och Äldre Hösten 2009 Arbetsgrupp Birgir Arge - Reumatologiska kliniken MSE Carl Ove Arvidsson - Smärtmottagningen NLN Anette Bjerg - Dl, VC

Läs mer

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014

SMÄRTA BARN OCH SMÄRTA NOCICEPTIV ELLER NEUROGEN SMÄRTA 27.10.2014 definieras som en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse associerad med faktisk eller hotande vävnadsskada. The International Association for the Study of Pain (IASP) BARN OCH Barnläkare Markus

Läs mer

Hudiksvall 20131003 } Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvalitén för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom.

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG NYCOMED AB Box 27264 102 53 Stockholm SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Smärtlindring. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem

Smärtlindring. Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Smärtlindring Staffan Lundström, Docent, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Vad är nytt i vårdprogrammet kring smärta? Kapitlet är baserat på det sammanfattande avsnittet

Läs mer

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via

OBS: All inrapportering görs digitalt efter inloggning via Fick patienten metadon för smärtbehandling i någon form? Inkludera inte patient som fick metadon för behandling av beroende. Ja - vidare i enkäten Nej enkät slut Varför ordinerades metadonbehandling mot

Läs mer

Henrik Grelz Specialist i allmänmedicin, Smärtrehabilitering SUS Lund Doktorand, Lunds universitet; Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö

Henrik Grelz Specialist i allmänmedicin, Smärtrehabilitering SUS Lund Doktorand, Lunds universitet; Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö Nedtrappning av opioidbehandling vid långvarig smärta icke-malign Hur svårt kan det vara? Henrik Grelz Specialist i allmänmedicin, Smärtrehabilitering SUS Lund Doktorand, Lunds universitet; Institutionen

Läs mer

Samma måttliga smärtlindring av buprenorfin i plåster som i tablett

Samma måttliga smärtlindring av buprenorfin i plåster som i tablett Läkemedel: Norspan (buprenofin) Företag: Mundipharma Godkänt för försäljning: 2006-02-10 Granskat: 2006-07 1(5) Utlåtande från Läksaks expertgrupp för smärta Kommer snart! Samma måttliga smärtlindring

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

behandling smärtanalys fysiologi & psykologi

behandling smärtanalys fysiologi & psykologi behandling smärtanalys fysiologi & psykologi 6:1A Smärttillstånd smärtanalys utredning symtomatisk smärtbehandling behandling av tumör cytostatika kirurgi strålbehandling smärtlindring smärtfrihet 6:1B

Läs mer

Expertrådet för ögonsjukdomar

Expertrådet för ögonsjukdomar Kloka Listan 2012 Expertrådet för ögonsjukdomar I Kloka Listan rekommenderas som princip enbart aktiv substans. Det preparat som rekommenderas vid rekvisition till slutenvård och andra vårdformer anges

Läs mer

Dagens program. Sida 1

Dagens program. Sida 1 Dagens program Allmänt om smärta och smärtmekanismer Perifert verkande läkemedel Huvudgrupper av smärta Centralt verkande läkemedel Övriga läkemedel Sida 1 Smärta definitioner Akut smärta Kroppens varningssignal

Läs mer

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer)

Diabetes mellitus. (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diabetes mellitus (Typ1) Typ2 (LADA) (Blandformer) Diagnos Fp-glukos > 7,1 mmol/ P-glukos> 11 Ofta kombinerat med högt blodtryck, övervikt/fetma, höga blodfetter Ökad risk att få hjärtkärlssjukdom ex.

Läs mer

Smärtfarmaka och akupunktur

Smärtfarmaka och akupunktur Smärtfarmaka och akupunktur Modulering av smärta farmakologiska angreppspunkter nociceptor sensibilitet perifert verkande analgetika Blockerad impulstrafik i sensoriska nerver lokalanestetika smärtimpulser

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för geriatriska sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för geriatriska sjukdomar KLOKA LISTAN Expertrådet för geriatriska sjukdomar NYTT Ny struktur för smärtavsnittet Opioidavsnittet uppdelat i Akut smärta Långvarig icke-cancerrelaterad smärta Cancerrelaterad smärta Buprenorfin kvarstår

Läs mer

17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja?

17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja? 17 starka opioider på marknaden, vilken sjutton ska jag välja? Foto: Ewa Damm Staffan Lundström, Öl, Med dr, Palliativa sektionen Stockholms Sjukhem 1 Potenta opioider i Sverige Morfin Dolcontin Ketogan

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för Psykiatriska Sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för Psykiatriska Sjukdomar KLOKA LISTAN 2019 Expertrådet för Psykiatriska Sjukdomar Nytt i år Hänvisning till Viss och Psykiatristöd för mer utförlig information/vårdprogram. Läkemedelsrekommendationer utgår för Tillfälliga orostillstånd.

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

Översikt Vad behöver vi veta när vi möter någon med smärta?

Översikt Vad behöver vi veta när vi möter någon med smärta? Kapitel Översikt Vad behöver vi veta när vi möter någon med smärta? ANAMNES När (hur gammal är smärtan)? Var finns smärtan? Smärtteckning? Hur uppstod smärtan/orsak till smärtan? Hur stark är smärtan (subjektivt!)?

Läs mer

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten

Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Ekvianalgetiska doser av NSAID, paracetamol och acetylsalicylsyra vid per oral administrering, samt jämförelse av den analgetiska effekten Inledning Denna genomgång hade som syfte att uppskatta de ekvianalgetiska

Läs mer

Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta

Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta Opioidbehandling vid cancerrelaterad smärta Foto: Ewa Damm Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Detta föredrag: Skillnader mellan olika opioider Kombination av opioider Rotation

Läs mer

16 SMÄRTA. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart

16 SMÄRTA. ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart 16 SMÄRTA REKLISTAN 2014 73 UTBYTBART LÄKEMEDEL ALLMÄNT Gör en smärtanalys innan behandlingsstart och utvärdera alltid effekten! Vid övergång från akut till långvarigt smärttillstånd ändrar smärtan karaktär

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2016-12-1 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan Quittenbaum,

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2

Innehållsförteckning 1 Inledning Definition Behandling...2 Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Tandvård för barn- och unga vuxna Giltig fr.o.m: 2017-11-02 Faktaägare: Maria Reventlid, Specialisttandläkare Pedodontiavdelningen Fastställd av: Stephan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Nyheter inom smärtbehandling NSAID. Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Nyheter inom smärtbehandling NSAID. Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken Nyheter inom smärtbehandling NSAID Ragnar Bäckström Öl ANIVA kliniken Nyheter inom smärtbehandling NSAID och COX 2 hämmare -Verkningsmekanism -Effekt -Biverkningar NSAID och COX-2 Hämmare -Verkningsmekanism

Läs mer

KLOKA LISTAN. Expertrådet för geriatriska sjukdomar

KLOKA LISTAN. Expertrådet för geriatriska sjukdomar KLOKA LISTAN 2019 Expertrådet för geriatriska sjukdomar Nyheter Geriatriska sjukdomar Inga preparatförändringar Små ändringar i rubriker Omarbetade motiveringstexter Geriatriska sjukdomar Ångest ny rubrik

Läs mer

BESLUT. Datum 2011-07-01

BESLUT. Datum 2011-07-01 BESLUT 1 (5) Datum 2011-07-01 Vår beteckning SÖKANDE Johnson och Johnson Consumer Nordic A division of McNeil Sweden AB 169 90 Solna ÄRENDET Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland

1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1200 Vanliga sjukdomstillstånd i mag-tarmkanalen. Moderator: Lars Lööf. prof. em. LK, Landstinget Västmanland 1015-1030: Varför är PPI en långlivad gäst på våra medicinlistor och dosordinationer?

Läs mer

NSAID är diklofenak farligare?

NSAID är diklofenak farligare? NSAID är diklofenak farligare? Christer Lundin 2012-05-02 Ja! Ja Disposition Bakgrund Aktuella studier Mekanismer Konsumtion i ÖLL Rekommendationer Bakgrund Det är känt att behandling med specifika cox

Läs mer

Smärta & Smärtbehandling till barn. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm

Smärta & Smärtbehandling till barn. Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Smärta & Smärtbehandling till barn Stefan Lundeberg Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm Smärta nociceptiv neurogen neuropatisk nociplastisk centralt modifierad smärtmodulation funktionell Smärta akut

Läs mer

Smärta palliativa aspekter

Smärta palliativa aspekter Smärta palliativa aspekter Peter Strang Professor i palliativ medicin /onkologi Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms sjukhems palliativa cancersektion Peter Strang Palliativ vård (enl WHO) Vården

Läs mer

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare 24.10.2014 Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner

Läs mer

Smärta hos äldre - läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet

Smärta hos äldre - läkemedel. Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Smärta hos äldre - läkemedel Johan Fastbom Aging Research Center (ARC) Karolinska Institutet Farmakokinetiska förändringar eliminering Fettlösligt läkemedel Vattenlösligt läkemedel Metabolit aktiv eller

Läs mer

Smärta. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Smärta. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Smärta Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 22 maj 2014 Gäller: t.o.m. 31 maj 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation Läkemedelskommittén

Läs mer

Vad är nytt inom smärtvården?

Vad är nytt inom smärtvården? Page 1 of 6 PUBLICERAD I NUMMER 4/2015 TEMAN Vad är nytt inom smärtvården? Katri Hamunen, Vesa Kontinen istock/tuned_in Nya administreringssätt för gamla läkemedel och helt nya läkemedel ger nya möjligheter

Läs mer

Rest-tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl

Rest-tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet Kl Rest-tentamen Farmakologi Tandläkarprogrammet 2016-01-14 Kl. 14.00-17.00 VIKTIGT! Börja med att skriva ditt MAPPNUMMER och PERSONNUMMER tydligt på detta försättsblad. Skriv sedan ditt MAPPNR på ALLA sidor.

Läs mer

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner

MIGRÄN. Medicinska riktlinjer. remissversion. Terapigrupp Neurologi Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner MIGRÄN Medicinska riktlinjer remissversion Mats Cederlund Mats Elm Per-Erik Lygner Bakgrund Mer än en av tio personer har migrän Många som söker vård har haft upprepade migränanfall med otillräcklig nytta

Läs mer

Agenda AKUT SMÄRTA. Två olika typer av smärta Hur kommer smärtan till hjärnan? Långvarig smärta är inte akut smärta

Agenda AKUT SMÄRTA. Två olika typer av smärta Hur kommer smärtan till hjärnan? Långvarig smärta är inte akut smärta Praktisk hantering av långvarig smärta utan pågående vävnadsdestruktion 20181127 Maria Lindström Familjeläkare, Hc Gilleberget Ordförande Läkemedelskommittén Medlem terapigrupp smärta Region Västernorrland

Läs mer

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.2 Översikt över sjukdomsetymologin Smärta är en mycket subjektiv känsla och kan grovt klassificeras som cancersmärta och ickecancerrelaterad smärta.

Läs mer

Smärta & inflammation. Elisabet Welin Henriksson leg.sjuksköterska, docent

Smärta & inflammation. Elisabet Welin Henriksson leg.sjuksköterska, docent Smärta & inflammation Elisabet Welin Henriksson leg.sjuksköterska, docent Patient Clinical Presentation with Corresponding Radiographs Length of disease: 20 years Length of disease: 21 years SHARP score:

Läs mer

Neuropatisk smärta. Smärta initierad eller orsakad av primär lesion eller dysfunktion i nervsystemet

Neuropatisk smärta. Smärta initierad eller orsakad av primär lesion eller dysfunktion i nervsystemet Neuropatisk smärta Smärta initierad eller orsakad av primär lesion eller dysfunktion i nervsystemet Neuropatisk smärta (nervsmärta) har ersatt begreppet neurogen smärta Prevalens i befolkningen ca 2-4

Läs mer

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Pfizer AB 191 90, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

BESLUT. Datum

BESLUT. Datum BESLUT 1 (5) Datum 2014-12-17 Vår beteckning FÖRETAG Mundipharma AB Mölndalsvägen 30 B 412 63 Göteborg SAKEN Omprövning av beslut inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,

Läs mer

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta.

Innehåll. Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. Innehåll Viktigaste nyheterna i REK 2011. Strama - patientsäkerhet och ersättning från staten. tapentadol (Palexia) - vid smärta. dronedaron (Multaq) - vid förmaksflimmer. Vimovo - kombination av naproxen

Läs mer

Hur förklarar man störd central

Hur förklarar man störd central Hur förklarar man störd central smärtmodulering för patienten? division primärvård 2006 Grafisk formgivning: Cay Hedberg, informationsenheten Förklaringsmodell till centrala smärtmekanismer Det förekommer

Läs mer

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET

Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Klinisk Farmaci hjälper medicinen eller stjälper den? EMMA WEDIN, KLINISK APOTEKARE MEDICINENHETEN / PATIENTSÄKERHET Teamarbete runt patienten Apotekare Dietist Läkare Fysioterapeut (sjukgymnast) Logoped

Läs mer

Opioider vid långvarig ickecancerrelaterad

Opioider vid långvarig ickecancerrelaterad Opioider vid långvarig ickecancerrelaterad smärta Terapigrupp Smärta Anders Mellén Långvarig smärta kan inte behandlas enligt de principer som gäller vid akut eller cancerrelaterad smärta. Emmanuel Bäckryd

Läs mer

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan.

Vad är smärta? Obehaglig förnimmelse och känslomässig upplevelse som följer en verklig hotande vävnadsskada eller beskrivs som en sådan. Smärta-Lidande-Behandling Torsdagen den 2016-01-28 Föreläsare: Läkaren Mauritz Johansson Mauritz Johansson har arbeta på Smärtkliniken på Sollefteå Sjukhus är numera pensionerad. Har arbetat med smärtproblematik

Läs mer

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning

Läkemedelsberoende. Joar Guterstam. Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Läkemedelsberoende Joar Guterstam Beroendecentrum Stockholm, Centrum för psykiatriforskning Ledamot expertrådet för psykiatriska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Agenda Epidemiologi Förebyggande

Läs mer

Långvarig smärta hos äldre. SMÄRTDAGEN Uppsala 2019 Sylvia Augustini Smärtläkare, allmänläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala

Långvarig smärta hos äldre. SMÄRTDAGEN Uppsala 2019 Sylvia Augustini Smärtläkare, allmänläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Långvarig smärta hos äldre SMÄRTDAGEN Uppsala 2019 Sylvia Augustini Smärtläkare, allmänläkare Överläkare Smärtcentrum Uppsala Doktorn, det gör ont! Smärta definieras som en obehaglig sensorisk och känslomässig

Läs mer

Smärtbehandling vid cancersjukdom

Smärtbehandling vid cancersjukdom Smärtbehandling vid cancersjukdom Foto: Ewa Damm Dr Staffan Lundström, palliativa sektionen Stockholms Sjukhem Dagens föreläsning Kort om smärtfysiologi Hur man gör en smärtanalys Behandling av cancerrelaterad

Läs mer

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon

Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vanliga frågor och svar angående behandling med targiniq oxikodon/naloxon Vad vill du veta om targiniq? Denna folder tar upp de vanligaste frågorna angående behandling med Targiniq vid svår smärta. Vi

Läs mer

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada

Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada Algoritm för långvarig smärta efter traumatisk hjärnskada framtaget av Ann Sörbo Överläkare och specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin Södra Älvsborgs Sjukhus Borås och Jörgen Boivie Docent Neurologiska

Läs mer

När det gör ont innehåll

När det gör ont innehåll När det gör ont När det gör ont innehåll Varför gör det ont? Hur kan man beskriva sin smärta? Hur behandlas smärta? Läkemedelsbehandling Andra behandlingsmetoder Vad är smärta? En förnimmelse av något

Läs mer

Leva och dö med smärta. Det måste inte vara så! Staffan Lundström, Med dr, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem

Leva och dö med smärta. Det måste inte vara så! Staffan Lundström, Med dr, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Leva och dö med smärta. Det måste inte vara så! Staffan Lundström, Med dr, Överläkare Palliativt Centrum och FoUU-enheten Stockholms Sjukhem Vad är smärta? Smärta är det som patienten säger gör ont Smärta

Läs mer

Neuropatisk Smärta. Den här artikeln behandla smärta med fokus på neuropatisk smärta och besvarar därefter följande frågor:

Neuropatisk Smärta. Den här artikeln behandla smärta med fokus på neuropatisk smärta och besvarar därefter följande frågor: Neuropatisk Smärta Copyright the33 Den här artikeln behandla smärta med fokus på neuropatisk smärta och besvarar därefter följande frågor: Vilka typer av smärta finns det? (sida 2) Smärtstimulans, Smärtupplevelse

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer