Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter"

Transkript

1 Smärt- och värkmedicinering åt hjärtpatienter Kenth Vikström bitr. överläkare, inre medicin, Jakobstad Inre medicin- och kardiologspecialistläkare Smärtimpulser vid nervsynapsen Värkmediciner Opioider Steroider Icke-steroidala anti-inflammatoriska läkemedel(nsaid) Paracetamol Antiepileptiska(gabapentin, karbamazepin) Tricykliska antidepressiva Pregabalin 1

2 Opioider Opioider Ofta morfinderivat, namnet kommer från opiumblomman. -både perifert och centralt effektiva preparat. Angriper speciella receptorer. Sederande(lugnande), smärtstillande, ångestdämpande. Andningsdämpande, motilitetssänkande med ofta illamående och obstipation, utvecklande av tolerans och beroende. Enskilda studier tyder också här på viss ökad mortalitet för kardiovaskulära sjukdomar. Försiktighet rekommenderas. Används främst vid akut bröstsmärta som vid t.ex. hjärtinfarkter, lungödem, lungembolier samt som smärtstillande då NSAID-preparat är kontraindicerade. Kan ges på intravenöst, intramuskulärt, subkutant, peroralt, rectalt eller via huden med plåster. Morfin Kodein Tramadol Oxanest Petidin Rapifen Oxicontin Oxynorm Temgesic Steroidala antiinflammatoriska Preparat som efterliknar kroppens egna glukokortikoider utgående från binjurarna. Smärtlindrande effekt. Inflammationsdämpande Delvis febernedsättande Kan ges både intravenöst, intramuskulärt, intraartikulärt, intraspinalt/tekalt, peroralt, rektalt, lokalt på huden eller slemhinnor. Steroider I kliniskt bruk används steroider vid inflammationer relaterade till omfattande hjärtinfarkt sk. Dresslers syndrom med perikardievätska. Vid postperikardiotomisyndrom efter bl.a. CABGoperationer. Vid aktiveringar av astmatiska lungsjukdomar eller andra reumatiska autoimmuna sjukdomar vid eventuella pausningar i annan anti-inflammatorisk medicinering under akut skede. Viktigt då att minnas magprofylax samt kontroller av blodsockerbalansen i akut skedet. 2

3 Steroider Kortisonförorsakade biverkningar; ökad ulkustendens, försämrad blodsockerbalans, försämrad sårläkning, nedsatt immunförsvar, ökad hematombenägenhet, Cushingoid habitus med viktuppgång och vätskeretention, osteoporos. P.g.a. ovanstående påverkas hjärtpatientens riskprofil, i övrigt ingen direkt påvisbar interaktion med antitrombotiska mediciner eller andra hjärtmediciner på cell- eller receptornivå. Försiktighet rekommenderas, helst också korta behandlingar i lägsta möjliga doser. Steroider Prednisolon Prednison Hydrocortison Medrol Dexametason SoluCortef SoluMedrol Paracetamol Välkänt preparat med relativ mild smärtstillande och febernedsättande effekt som kan ges, intravenöst, rektalt, peroralt. Saknar inflammationsdämpande effekt. Hör således inte till NSAID-gruppen. Påverkar inte via cyklo-oxygenashämmande effekten och via prostaglandinsyntesen. Såldes ingen märkbar effekt på trombocyter, magslemhinnan eller bronkerna. Har dock lindrig vätskeretenterande effekt, påverkar således hjärtsvikt, blodtrycksmedicineffekterna något. Levertoxiskt vid högre doser! Klart säkraste preparatet vid medicinering av hjärtpatient med antitrombotiska, antikoagulanter, hjärtsviktpreparat med bl.a. diuretika, ACE-hämmare eller likande pågående medicinering. NSAID(Non-Steroidal Anti- Inflammatory Drug) Febernedsättande, smärtlindrande och inflammationsdämpande. Inhiberar reversibelt cyclo-oxygenasenzymet som påverkar prostaglandinsyntesen och därav bl.a. Tromboxan A-mängden Uppdelas delvis i hur COX-1 eller COX-2- selektiva preparaten är. De flesta NSAID-preparat är oselektiva, fungerar alltså på båda enzymtyperna. Vanliga preparat: aspirin(disperin, Primaspan), ibuprofen(burana), ketoprofen(orudis), naproxen(naprometin), diklofenak(voltaren), piroxikam(felden), indometacin(indometin), meloxikam(mobic), celecoxib(celebra), etoricoxib(arcoxia). 3

4 NSAID 25% av långtidsanvändare får magbesvär med bl.a. gastrit och ulcus. Ca. 12% av sjukhusintagningar beräknas bero på NSAIDläkemedelsbiverkningar. Ökad blödningsbenägenhet, hematom. Astmabesvär förvärras. Allergiska reaktioner med ansiktsvullnad och t.o.m. anafylaxi. Vätskeretention. Minskar blodtrycksmedicinernas effekt(diuretika, ACEhämmare, angiotensinreceptorblockare, betablockare) Interaktion med delvis synergistiska effekter på trombocyterna, men också direkt motverkande effekter på endotelfunktionerna. Kan således leda till förvärrad hjärtsvikt, hypertension, stroke, hjärtinfarkt, förmaksflimmer, njursvikt, akuta blödningar. Värkmediciner Upptill 100 miljoner dygnsdoser av ovannämnda NSAIDpreparat säljs och tas dagligen i Finland. 1miljoner finländare använder dödsfall årligen i Finland tros bero på dessa läkemedels biverkningar. Motsvarar dödligheten i trafiken. Oftast beroende på gastrointestinala akuta blödningar, men en betydande del också kardiovaskulära. För 5-8 år sedan uppdagades detta problem i studier hos främst sk. Cox-2-hämmare( bl.a.rofecoxib/vioxx). I senare studier har man sett likande problem hos de gamla NSAID-preparaten, alltså också hos de oselektiva med undantag av acetylsalicylsyra i lågdos. Vissa skillnader sinsemellan ses, men vidare studier krävs.(naproxen, ibuprofen, ketoprofen, meloxicam, diklofenak) Studier 2009 i en dansk studie av i genomsnitt 68år fyllda danska patienter som fått hjärtinfakt och där man konstaterade av över hälften hade använt åtminstone ett NSAID-preparat. Vanligaste prepraraten var ibuprofen och diklofenak. Alla mediciner hade utskrivits av läkare på recept. Hjärtinfakt och dödlighetsrisken ökade hos dessa 1,5.2-gånger. Högst var risken med diklofenak. Undantaget var naproxen där ingen ökad risk sågs. Risken ökade redan efter en veckas regelbunden användning. Redan 2004 drogs rofecoxib(vioxx) snabbt bort från marknaden av ovannämnda orsaker. VIGOR-studien. En del andra coxiber kom aldrig ut på marknaden p.g.a. detta. I USA utkom 2009 en studie av nästan patienter, där konstaterades att naproxen är neutral, celecoxib svårbedömbar, men diklofenak och ibuprofen klart skadliga. Ibuprofen via acetylasalicylsyra-inhibition.(ta alltså ASA åtm. 30min före NSAID!) 4

5 Studier 2011 igen dansk studie, ca friska i genomsnitt 39åriga. Sågs endast på NSAID användningen eftersom den oftast är receptfri i Europa. Uppföljdes i 9år. Rofecoxib ökade risken 66% för att dö i stroke och hjärtinfarkt, motsvarande var 91% för diklofenak, alltså nästan 2gånger högre risk. Strokerisken ökade 29% av ibuprofen, ingen klar ökning i denna studie av varken celecoxib eller naproxen. OBS! Överlag var den allmänna risken i denna studie låg, alltså ett relativt litet antal händelser trots allt. 1/1000 som använde Diklofenak dog. Dels NSAID användning av fel orsak?.axelsmärta som faktiskt var angina? Inga uppgifter om de andra riskfaktorerna hos dödsfallen(rökning, diabetes o.s.v.) Endast få preparat med i studien, säkraste preparaten alltså inte möjligt säga! Fler studier behövs, trots allt effektiva preparat. Antiepileptiska Kronisk smärta(karbamazepin, gabapentin) Karbamazepin har flera interaktioner med vanliga mediciner via cytochrom P450 leverenzymet(aktivator) bl.a. varfarin. Gabapentin kan öka hjärtfrekvensen, palpitationer. Oklart om eventuellt förmaksflimmer? Försiktighet rekommenderas åt hjärtsjuka patienter. Tricykliska antidepressiva Gamla beprövade preparat, påverkar synapsöverföringen och därmed smärtmodulerande lindrande effekt. Antikolinerg effekt. Nedbryts också via leverenzymet CYP2D6, därav interaktionsproblem. Oftast dock inte med varfarin i betydande omfattning. Förorsakar lätt palpitationer, takykardier, men också AB-block och övriga retledningsstörningar. Rekommenderas inte vid akuta hjärtproblem. Rekommenderas inte heller i övrigt till hjärtsjuka patienter där arytmier kan lätt uppstå. 5

6 Pregabalin Pregabalin är ytterst effektiv vid neuropatisk kronisk smärta. Kan förorsaka vätskeretention och förvärra hjärtsvikt, hypertoni samt njursvikt. Mer studier behövs. Rekommenderas helst inte åt akut hjärtsjuka patienter, åtminstone inte i akutfasen. Oklart om man eventuellt bör pausa pågående medicinering vid akut hjärtinsjuknande. Viktigt att minnas att plötsligt avbrytande av pregabalin kan förorsaka besvärliga abstinenssymptom. Sammanfattning Paracetamol är förstahandspreparat om ingen leverskada. Säkert, inga klarar interaktioner. Oftast effektiv i tillräckliga doser(max. 3g/dygn) Opioider möjliga vid akut svår smärta. Inga större interaktionsproblem, men långvarigt bruk framkallar tolerans, beroende, motilitetsproblem. Andningsdämpandet kan också öka kardiovaskulära risken.paracetamol-codein. Steroider effektiva främst vid inflammationstillstånd helst i kortvarigt bruk. Biverkningar kan vara fatala vid långvarigt bruk och öka riskerna och bidra till ökat lidande. NSAID-preparaten ska helst undvikas hos hjärtpatienten med känd koronarsjukdom, genomgångna ingrepp, använder antitrombotiska eller antikoagulanter, hjärtsvikt, njursvikt, förmaksflimmer, svårbehandlad hypertoni, rökare. Om trots allt behov, i lägsta möjliga dos, kort behandlingstid, helst Naproxen, avsluta inte ASA(120min-regeln!), minns magprofylaxen. Enstaka NSAID-tabletter för huvudvärk, feber påverkar inte riskerna Antiepileptiska, pregabalin, tricykliska läkemedl bör oftast undvikas! Att ta eller inte ta. Det är frågan Trevlig höst! 6

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009

Förkylning. Finlands Apotekareförbund 2009 Förkylning 25 Finlands Apotekareförbund 2009 2 Förkylning Förkylning är en akut och kortvarig virusinfektion i övre luftvägarna, som går över av sig själv. Vuxna finländare drabbas i medeltal av 1 5 förkylningar

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid?

SMÄRTA HUVUDVÄRK KONTAKT MED SJUKVÅRDEN. (Rev 080829) Vem? Symtom? Tid? SMÄRTA HUVUDVÄRK (Rev 080829) KONTAKT MED SJUKVÅRDEN Vem? Barn med ofta återkommande huvudvärk. Om huvudvärken debuterar efter 50 års ålder. Symtom? Vid mycket hastigt påkommande svår huvudvärk (subaraknoidalblödning).

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiematerial för sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid 24 Bilaga

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling

Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix. Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilagor. Livslust, linfrön och Lasix Studiecirkelmaterial för kommunala sjuksköterskor kring äldres läkemedelsbehandling Bilaga 1: Farmakologisk behandling...sid 2 Bilaga 2: SMA Safe Medication Assessment...sid

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 1 Författarens

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt,

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010

www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010 www.aidsmap.com Biverkningar Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Översatt från den första engelska utgåvan 2009 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Noak s

Läs mer

årgång 36 nr 1 mars 2011

årgång 36 nr 1 mars 2011 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 36 nr 1 mars 2011 U R I N N E H Å L L E T: Jämtland har störst försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek 2 nsaid och

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

smärtbehandlingsenheten för barn

smärtbehandlingsenheten för barn RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS smärtbehandlingsenheten för barn Pediatrisk anestesi och intensivvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg

Läkemedel. Rekommendationer. Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Läkemedel Rekommendationer 2007 2008 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom

Läs mer