Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se"

Transkript

1 Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet

2 Fakta om äldre och läkemedel 1,8 miljoner människor är ålderspensionärer Felmedicinering är enligt flera studier ett utbrett system Det finns fel i upp till 85 % av de läkemedelslistor som studerats

3 Engagera kommunerna i arbetet Små skillnader mellan länen i äldres läkemedelsbehandling Stora skillnader mellan kommuner i samma län. Multimedicinering och olämpliga läkemedel leder till ökad sjuklighet särskilt hos äldre-äldre Ökad sjuklighet = ökat behov av hemtjänst

4 Läkemedelsproblem för äldre 30 % av alla inläggningar av äldre beror på läkemedelsbiverkan. Orsak 1 Kroppen förändras medför ökad känslighet för läkemedel och ger fler biverkningar. 2 Äldre använder många läkemedel polyfarmaci ökar risken för biverkningar och att läkemedlen påverkar varandra

5 Kroppens förändringar Förändringar beror på själva åldrandet sker hos alla oavsett om man är frisk eller sjuk. Ålderförändringar kommer olika fort och utvecklas olika med stigande ålder. Därför är det större individuella skillnader mellan äldre än det är mellan yngre. Svårt att dosera läkemedel rätt för äldre. Mycket viktigt med uppföljning.

6 Två olika åldersförändringar av kroppen 1. Ökad känslighet i organ och organsystem. 2. Förändringar i läkemedelsomsättningen Båda medför förstärkt effekt av läkemedel med risk för biverkan. Läkemedel kan ligga kvar längre tid i kroppen och ge förlängd effekt.

7 Förändringar i kroppen Mängden vatten i kroppen minskar samtidigt som andel kroppsfett ökar. Gör att fettlösliga läkemedel ligger kvar längre tid och har alltså längre verkningstid. Sådana är t.ex. lugnande medel och sömnmedel. Sömnmedel kan finnas kvar i kroppen på dagen påverkar tankeförmåga, ökar risk för fall och ger dagtrötthet.

8 Lever och njurar får försämrad funktion med stigande ålder. Njurfunktionen avtar långsamt från års ålder till c:a hälften när man är 80 år. De flesta läkemedlen lämnar kroppen via njurarna (c:a 90 %). Därför viktigt att mäta njurfunktionen regelbundet när man tar läkemedel under längre tid.

9 Hjärnan blir känsligare för lugnande medel, sömnmedel och smärtstillande medel, s.k. opioider (t. ex kodein, morfin och tramadol). Detta ökar risken för dåsighet, yrsel, oklarhet, förvirring och risk för fall. Vissa läkemedel som t.ex. läkemedel mot urinläckage, depression och Parkinsons sjukdom påverkar nervbanorna så att de ger muntorrhet, förstoppning och svårighet att kissa och kan även ge upphov till förvirring, yrsel och minnestörningar.

10 Läkemedel mot psykoser kan ge hallucinationer och vanföreställningar men kan också påverka muskelrörelser och ge Parkinsonliknande effekt. Äldre personer får mer känslig magsäck. Normalt ett finns skydd i magsäcken - en slemhinna som hindrar maginnehållet från att fräta på magsäcksväggen. Detta skydd minskar och gör att känsligheten för läkemedel som irriterar magsäcken ökar. Dit hör framför allt s.k. antiinflammatoriska läkemedel (ex. Ipren, Voltaren och acetylsalicylsyra).

11 . Antiinflammatoriska medel som ex. Ipren och Voltaren påverkar njurarna så att kroppen inte kan göra sig av med salt och vatten i normal utsträckning. Kan leda till hjärtsvikt. I svårare fall kan njurarnas funktion minska väldigt mycket och t.o.m. upphöra helt (njursvikt)

12 . Man får svårare att reglera blodtrycket när man blir äldre. Gör att man blir känsligare för blodtryckssänkande medicin och hjärtkärlmedel, bl.a. medel mot hjärtsvikt och kärlkramp. Andra läkemedel som kan sänka blodtrycket är medel mot Parkinsons sjukdom, medel mot psykoser och medel mot depression. En del patienter har flera sådana läkemedel och då summeras effekterna och kan ge kraftig blodtryckssänkning.

13 . Risken för muntorrhet ökar när man tar vissa läkemedel. Salivproduktionen minskar normalt när man blir äldre och en del läkemedel förstärker den effekten. Kan vara mycket besvärande och ökar risken för karies. Man kan även få svårare att svälja. Risken för förstoppning ökar när man blir gammal. Beror på att man inte äter rätt, rör sig för lite, dricker för lite vätska och använder läkemedel som ger förstoppning (ex. smärtstillande opioider, vissa hjärtkärlmedel, medel mot magsår och järnpreparat)

14 Polyfarmaci Polyfarmaci är när man använder fem läkemedel eller fler. Hälften av alla personer som är 80 år eller äldre har polyfarmaci. Medför betydande risker för flera olika läkemedelsproblem. Först och främst ökar risken för biverkningar. Antal läkemedel är faktiskt den viktigaste riskfaktorn för biverkningar viktigare än ålder, kön och andra diagnoser.

15 Besök på akutmottagning Patienter med Antal läkemedel Ökat antal besök Antal patienter 1 2 läkemedel läkemedel 2, läkemedel 2, läkemedel 3, eller flera läkemedel 4,

16 Antal patienter med fallskada Patienter med Antal läkemedel ökning antal fallskador Antal patienter 1 2 läkemedel läkemedel 1, läkemedel 1, läkemedel 1, eller flera läkemedel 2,

17 Patienter med Antal patienter med magtarmblödning Antal läkemedel ökning antal fall Antal patienter 1 2 läkemedel läkemedel 1, läkemedel 2, läkemedel 3, eller flera läkemedel 4,

18 Dödlighet Patienter med Antal läkemedel Ökad dödlighet Antal patienter 1 2 läkemedel läkemedel 1, läkemedel 2, läkemedel 3, eller flera läkemedel 6,

19 . Att ha många läkemedel ökar också risken för att läkemedlen ska påverka varandra förstärka eller försvaga varandras effekter (läkemedelsinteraktion). Användning av många läkemedel kan påverka patientens förmåga att följa doktorns ordination (följsamhet). Polyfarmaci ökar risken för olämplig läkemedelsanvändning t. ex. patienten använder äldre olämpliga läkemedel. Förändringar i kroppen påverkar läkemedelomsättningen och läkemedelseffekten ökar risken för biverkningar och risken ökar ju fler läkemedel man använder. Äldre drabbas oftare än yngre av biverkningar.

20 Vanliga biverkningar är kanske inte så allvarliga men kan upplevas besvärliga som t. ex.muntorrhet, förstoppning, nedsatt aptit och yrsel påverkar livskvaliteten. En del biverkningar kan få mer allvarliga konsekvenser och orsaka akut inläggning. Så t.ex. kan blodtryckfall leda till fall och frakturer och vissa läkemedel ger magblödning. 30 % av alla inläggningar av äldre orsakas av läkemedelsbiverkningar. Hjärt-kärlmedel är vanligaste orsaken. NSAID-preparat och blodförtunnande medel orsakar också ofta inläggning. Oftast handlar det om att patienten fått för höga doser och njurfunktionen blivit nedsatt. Ibland är det läkemedelsinteraktioner.

21 Vad ska man göra? För det första identifiera behov av läkemedelsbehandling. Gäller att upptäcka symtom eller ställa rätt diagnos Blir det ett fel blir det fel hela vägen. Stor risk för fel vid vård av äldre. Äldres symtom vaga eller otydliga kanske inte alls upptäcks.

22 Ny forskning visar att äldre bör ha något - förhöjt kolesterolvärde, - förhöjt blodtryck - vara något överviktiga för att leva längre

23 Man behandlar ofta symtom i stället för sjukdom. Svårt att skilja på sjukdom, åldrande och läkemedelsbiverkan. Detta kan ge upphov till felbehandling och ordination av ytterligare läkemedel. Viktigt att tänka på att symtom kan vara signal om läkemedelsbiverkan. Icke farmakologisk behandling kan vara effektiv många gånger vid t.ex. förstoppning, sömnbesvär och smärta osv..

24 När man bestämt sig för läkemedelsbehandling gäller det att: - välja rätt läkemedel, dvs försöka välja läkemedel som i så liten utsträckning som möjligt interagerar med andra läkemedel - försöka undvika olämpliga läkemedel - anpassa dosen till den äldres status och känslighet t.ex. njurfunktion - se till att patienten klarar av läkemedelsformen

25 Socialstyrelsen har gett ut rekommendationer som: beskriver olämpliga läkemedel olämplig längd på läkemedelsbehandling olämplig dosering och läkemedelskombinationer beskriver även läkemedel som bör dosjusteras eller undvikas vid nedsatt njurfunktion och läkemedel som kan orsaka blodtrycksfall och därmed också fallskada beskriver lämpliga och olämpliga läkemedel vid tolv av de vanligaste diagnoserna

26 . Efter ordination är det viktigt att dokumentera förskrivningsorsaken, beskriva målet med läkemedelsbehandlingen, när och hur den ska följas upp provtagning. Detta är viktigt för att undvika att patienten i fortsättningen behandlas med läkemedel som kanske inte längre behövs. Patienten ska informeras om vilka läkemedel som ska användas och varför och förses med en läkemedelslista. Att inte veta varför man ska ta sina läkemedel upplever de äldre som ett av de största problemen med behandlingen.

27 . Viktigt med uppföljning som ska: - utvärdera effekterna, - notera biverkningar, - försäkra sig om att patienten följer ordinationen. Tidpunkt för uppföljning fastställs redan vid ordinationstillfället. Viktigt med Läkemedelsgenomgång. Denna ska ske regelbundet och utvärdera och ompröva hela läkemedelsbehandlingen.

28 Läkemedelsgenomgången ska se efter - Att läkemedelsordinationerna är välgrundade och indikationerna är aktuella. - Att läkemedelsval, doser och preparatkombinationer är riktiga - Att läkemedelsanvändningen följer aktuella rekommendationer Ansvaret för läkemedelsgenomgången vilar på läkaren och görs i samarbete med övriga sjukvården. Den ska göras minst en gång per år för alla som är över 75 år och har fem eller fler läkemedel. Detta är en s.k. enkel läkemedelsgenomgång. Man skiljer mellan enkel och fördjupad läkemedelsgenomgång. En fördjupad genomgång genomförs med expertis och är mer omfattande.

29 Fördjupad läkemedelsgenomgång S.k. fördjupad läkemedelsgenomgång görs av flera kategorier utöver läkare deltar annan hälso- och sjukvårdspersonal inklusive apotekspersonal med specialutbildning för detta ändamål

30 Som äldre ska man vara observant på tecken på biverkningar: yrsel och dåsighet, fall dagtrötthet minnesstörningar, oklarhet, förvirring muntorrhet förstoppning magbesvär

31 KOLL PÅ LÄKEMEDEL Mål för Koll på läkemedel Koll på läkemedel startades 2010 som ett projekt för bättre läkemedelsbehandling av äldre. Programmet vill uppnå följande mål: 1. Halvera multimedicineringen i åldersgruppen 80+ fram till Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut 10 eller fler olika läkemedel på recept skall halveras fram till Halvera användningen av olämpliga läkemedel i åldersgruppen 80+ fram till Den andel av befolkningen 80 år och äldre som under 2010 hade hämtat ut olämpliga läkemedel skall halveras fram till 2017.

32 3. Alla över 75 år med 5 eller fler läkemedel på recept skall erbjudas minst en läkemedelsgenomgång årligen. Den egna läkaren som genomför läkemedelsgenomgången agerar som dirigent och tar ansvar för individens hela läkemedelsbehandling. 4. Högst ett generiskt utbyte skall få ske under ett recepts giltighetstid och för personer 75 år och äldre skall generiskt utbyte inte förekomma. Verka för att reglerna för generiskt utbyte för äldre patienter ändras så att målet uppnås. Tillsammans verkar PRO, SPF och Apoteket AB på nationell, regional och lokal nivå för att äldres läkemedelsbehandling skall förbättras.

33

34

35 Multimedicinering med 10 eller fler läkemedel per patient Socialstyrelsen skriver (Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre): Samtidig användning av tio eller fler preparat hos en patient bör betraktas som en signal om att det kan finnas läkemedel som används utan eller med oklar indikation och/eller risker i läkemedelsbehandlingen. På samma sätt indikerar hög förekomst på gruppnivå att det med stor sannolikhet föreligger brister i läkemedelsbehandlingen.

36

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2)

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Läkemedel i Äldrevården Revisionskontoret har på vårt uppdrag granskat

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden?

Läkemedelsbehandling av äldre. Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Läkemedelsbehandling av äldre Vad är viktigt att ha i åtanke vid omvårdnaden? Äldre personer med flera sjukdomar använder ofta många läkemedel. I synnerhet gäller det multisjuka på särskilda boenden. Läkemedel

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre i hemsjukvården. Rapport från en tematisk verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen 2008

Läkemedelsbehandling av äldre i hemsjukvården. Rapport från en tematisk verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen 2008 Läkemedelsbehandling av äldre i hemsjukvården Rapport från en tematisk verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen 2008 Artikelnr 2009-126-86 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker FoU-rapport 2010/? FoU-rapport 2010/6 Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker Elizabeth Åhsberg Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO

9.6. Bjurholmskommun. Delegering. av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende. Bjurholms ÄHO 9.6. Bjurholmskommun Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende Bjurholms ÄHO 2 (28) Inledning Denna skrift riktar sig till dig som står i begrepp att ta emot

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren

FAS UT. Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling. Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 2 FAS UT Att utvärdera, ifrågasätta och skonsamt avsluta läkemedelsbehandling Claes Lundgren 1 Författarens

Läs mer

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA

Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA Manual för användning av Safe Medication Assessment SMA SMA Instrument för bedömning av patientens läkemedelsanvändning Instrumentet SMA är framtaget som ett hjälpmedel i distriktssköterskans arbete med

Läs mer

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom

Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Av Susanne Bejerot, psykiatiker- Läkemedelsbehandling mot OCD/tvångssyndrom Det finns vissa läkemedel som har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av tvångssyndrom. Dessa läkemedel, som alla

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson

Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen. Sune Petersson Läkemedel i hemmet en studie av den faktiska läkemedelsanvändningen Sune Petersson 1 Nestor FoU-center ägs gemensamt av Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö och Värmdö kommuner samt Stockholms

Läs mer

Läkemedel Minitema: Teknik för äldre och inom äldreomsorgen

Läkemedel Minitema: Teknik för äldre och inom äldreomsorgen En tidskrift från Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård och vänder sig till sjuksköterskor, geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla andra yrkesgrupper runt den äldre patienten. Nr 4 NOVEMBER

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av bipolär sjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av bipolär sjukdom INNEHÅLL Bipolär sjukdom 5 Orsaker 13 Behandling 17 Biverkningar 25 Vägen till

Läs mer

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck?

Om högt blodtryck. Vad är blodtryck. Vad är högt blodtryck? Om högt blodtryck Vad är blodtryck Blodtrycket är det tryck som uppstår i blodkärlen när blodet drivs från hjärtat ut i kroppen och sedan tillbaka till hjärtat. Högt blodtryck gör att åderförfettningen

Läs mer

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd...

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd... Innehållsförteckning Inledning...1 arbetsgång Arbetsgång...A1 Checklista + beslutsstöd...a5 Skattningsskala (Phase 20)...A7 läkemedel Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre...b1 Läkemedel som ökar fallrisken...b3

Läs mer

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment

MANUAL för SMA Safe Medication Assessment MANUAL för SMA Safe Medication Assessment Ett instrument för säker läkemedelsanvändning Kontaktpersoner: Lena Törnkvist lena.tornkvist@sll.se Hanna Müller hanna.muller@sll.se 1 SMA Safe Medication Assessment

Läs mer

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Information för dig med. myelodysplastiskt syndrom (MDS) Information för dig med myelodysplastiskt syndrom (MDS) 1. Vad är MDS? Myelodysplastiskt syndrom (MDS) är ett samlingsnamn för en grupp tumörsjukdomar som utgår från benmärgens stamceller. Myelo betyder

Läs mer