2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban:"

Transkript

1 Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter bupropion Det aktiva innehållsämnet är bupropionhydroklorid. Hjälpämnen är mikrokristallin cellulosa, hypromellos, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat, makrogol 400, titandioxid (färgämne E171), karnaubavax, svart järnoxid (färgämne E172). Innehavare av godkännande för försäljning/information lämnas av GlaxoSmithKline AB Box Mölndal Tel: E-post: 1. VAD ZYBAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Läkemedelsform och förpackning Zyban 150 mg filmdragerade depottabletter är förpackade i tryckförpackning. I en kartong finns 100 tabletter. Användningsområde Zyban används vid rökavvänjning, tillsammans med motiverande stöd. Sannolikheten för att lyckas sluta röka är störst om du är motiverad och får motiverande stöd. Din läkare kan hjälpa dig att hitta eventuellt lokalt stödprogram. Zyban minskar röksug och abstinensbesvär som uppkommer när man slutar röka, troligen genom att påverka vissa kemiska signalämnen i hjärnan. 2. INNAN DU ANVÄNDER ZYBAN Ta inte Zyban: - om du är överkänslig mot bupropion eller något hjälpämne i Zyban - om du har någon form av epilepsi eller någonsin har haft ett krampanfall - om du har en tumörsjukdom i centrala nervsystemet - i samband med avbrytande av alkoholmissbruk

2 - om du nyligen avslutat eller planerar att avsluta användning av lugnande mediciner tillhörande gruppen bensodiazepiner eller bensodiazepinbesläktade medel - om du har eller har haft ätstörningar - om du har en svår leversjukdom - om du behandlas eller nyligen avslutat behandling med MAO-hämmare (vissa läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom) (se Användning av andra - om du har eller har haft manodepressiv sjukdom - om du behandlas med något annat läkemedel som innehåller bupropion Var särskilt försiktig med Zyban (rådgör med läkare innan du påbörjar behandling): - om du har haft en allvarlig skallskada - vid alkoholmissbruk - om du behandlas med läkemedel som kan medföra ökad risk för krampanfall (se Användning av andra - om du har diabetes som behandlas med insulin eller annat blodsockersänkande läkemedel - om du använder centralstimulerande eller aptitnedsättande läkemedel - vid nedsatt lever- eller njurfunktion - om du har högt blodtryck, särskilt om du samtidigt använder nikotinplåster (se Användning av andra - om du har eller har haft någon psykisk sjukdom, t ex depression - om du är under 18 år eller över 65 år Nedstämdhet kan vara ett symtom vid nikotinabstinens. Om du under behandlingstiden med Zyban upplever allvarliga humörförändringar är det viktigt att du rådgör med din läkare.

3 Under behandlingstiden med Zyban bör du minimera alkoholkonsumtionen eller helt undvika alkohol eftersom vissa personer kan vara känsligare för alkohol under behandlingen. Graviditet Zyban ska inte användas under graviditet. Amning Zyban ska inte användas under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Körförmåga och användning av maskiner: Zyban kan hos vissa personer försämra reaktionsförmågan och medföra yrsel, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning eller precisionsbetonat arbete. Användning av andra läkemedel: Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria. Det är viktigt eftersom det finns mediciner som vid samtidig användning med Zyban kan förstärka eller försvaga läkemedelseffekterna och i vissa fall ge upphov till biverkningar. Använd inte nikotinplåster samtidigt med Zyban utan att först rådgöra med din läkare. Använd inte Zyban om du behandlas eller nyligen avslutat behandling med MAO-hämmare (moklobemid eller selegilin). Rådgör med din läkare innan du börjar behandling med Zyban om du behandlas med läkemedel som kan medföra ökad risk för krampanfall, t ex läkemedel mot malaria, läkemedel mot depression eller psykos, teofyllin (ett läkemedel mot astma), tramadol (ett smärtstillande, kortisontabletter, kinoloner (en grupp av läkemedel mot infektioner) samt sederande antihistaminer (vissa läkemedel mot allergier eller klåda, märkta med varningstriangel). Använd inte Zyban om du hastigt avbryter långvarig användning av lugnande mediciner, tillhörande gruppen bensodiazepiner eller bensodiazepinbesläktade medel. Rådgör med din läkare innan du påbörjar behandling med Zyban om du behandlas med insulin eller annat blodsockersänkande läkemedel eller om du använder centralstimulerande eller aptitnedsättande läkemedel. Även andra läkemedel kan påverka behandlingen med Zyban, t ex läkemedel vid Parkinsons sjukdom (levodopa eller amantadin), läkemedel vid hjärtsjukdom t ex metoprolol (betablockerare) och medel mot hjärtrytmrubbning, orfenadrin (muskelavslappande), medel mot epilepsi och vissa medel vid tumörsjukdom.

4 3. HUR DU ANVÄNDER ZYBAN Du börjar behandlingen med Zyban när du fortfarande röker. Du och din läkare kommer överens om ett datum för rökstopp, som bör ligga inom andra behandlingsveckan. Då har läkemedlet uppnått verksam koncentration i kroppen. Följ alltid läkarens ordination. Normal dosering är 1 tablett dagligen i 6 dagar och därefter 1 tablett 2 gånger dagligen. Det bör vara minst 8 timmar mellan två doser. Högsta engångsdos får ej överstiga 150 mg (1 tablett) och högsta dygnsdos får ej överstiga 300 mg (2 tabletter). En vanlig behandlingsperiod är 7-9 veckor. För vissa patienter kan en lägre dosering, 1 tablett dagligen, behövas under hela behandlingsperioden, t ex hos äldre personer, personer med nedsatt lever- eller njurfunktion eller vid samtidig behandling med läkemedel som kan påverka läkemedelsomsättningen av Zyban i kroppen. För att minska risken för sömnsvårigheter kan man undvika att dosera Zyban i samband med sänggåendet. Det måste dock gå minst 8 timmar mellan doserna. Tabletterna ska sväljas hela och inte krossas eller tuggas. Zyban rekommenderas inte till personer under 18 år. Om du tagit mera Zyban än vad du borde Om du tar fler tabletter än vad läkaren ordinerat är risken ökad för krampanfall och andra allvarliga biverkningar. Kontakta snarast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112). Om du glömt att ta Zyban Ta nästa tablett som vanligt. Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Zyban ge biverkningar. Biverkningar indelas i mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 individer), vanliga (fler än 1 av 100 individer), mindre vanliga (färre än 1 av 100 individer) och sällsynta (färre än 1 av individer). Många av de vanligaste biverkningarna är också symtom som generellt kan uppträda i samband med att man slutar röka. Mycket vanliga: Sömnsvårigheter. Vanliga: Muntorrhet, illamående, kräkning, magont, förstoppning. Huvudvärk, skakningar, yrsel,

5 koncentrationssvårigheter, oro, ångest, depression. Svettningar, klåda, hudutslag. Smakförändring. Feber. Mindre vanliga: Kraftlöshet, bröstsmärta. Ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, rodnad. Förvirring. Aptitlöshet. Öronsus, synstörning. Sällsynta: Lågt blodtryck när man reser sig, svimning, hjärtklappning. Krampanfall, irritabilitet, aggressivitet, hallucinationer, upplevelser av overklighet, problem med muskelrörelser, t ex ryckningar, svårighet att samordna rörelserna, stelhet och koordinationsproblem, onormala drömmar inklusive mardrömmar, minnesstörningar, domningar och stickningar. Blodsockerrubbningar. Täta urinträngningar och/eller svårighet att tömma urinblåsan. Förhöjda levervärden, gulsot, hepatit. Svårare hud- och överkänslighetsreaktioner. Hudutslag och feber tillsammans med muskel- och ledvärk. Försämring av psoriasis. Om du under behandlingen skulle få svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, eventuellt med andnings- eller sväljsvårigheter, kan detta vara tecken på en överkänslighetsreaktion. I så fall ska du omedelbart avbryta behandlingen och kontakta läkare eller sjukhus. Det viktigt att fullfölja behandlingen av dessa symtom. Muskel- och/eller ledsmärtor och feber tillsammans med hudutslag (ibland allvarliga) har rapporterats i sällsynta fall och tyder på en fördröjd överkänslighetsreaktion. Om du får dessa symptom ska du avbryta behandlingen och kontakta läkare eller sjukhus. Krampanfall har rapporterats i sällsynta fall. Om detta skulle inträffa, avbryt behandlingen och kontakta läkare. Rådgör alltid med din läkare om du upplever en misstänkt biverkning. 5. FÖRVARING AV ZYBAN Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C. Förvaras i originalförpackningen. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen. Denna bipacksedel godkändes senast den

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin

Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Mirtazapin Teva 15 mg, 30 mg och 45 mg munsönderfallande tablett mirtazapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Eldepryl 5 mg och 10 mg tabletter Selegilin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas? IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination

Läs mer

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

ZELDOX. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1. VAD ZELDOX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ZELDOX 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg kapslar, hårda Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter losartankalium/hydroklortiazid

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. VIAGRA 25 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson

Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om. läkemedel och äldre. Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Utbildningsmaterial för omsorgspersonal om läkemedel och äldre Medverkande: Handläggare: Marita Eriksson Maj Landström Sandberg Åsa Kalliomäki Nina Lindh Ulrika Jansson Eva Almén-Åström 1 Bakgrund År 2010

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer