TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION"

Transkript

1 TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

2 TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling vid bipolär sjukdom, och syftar till att minska risken för att du ska insjukna i en depression. VAD ÄR BIPOLÄR SJUKDOM? Bipolär eller manodepressiv sjukdom, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Sjukdomsperioderna växlar med besvärsfria perioder. För diagnosen krävs att åtminstone en av sjukdomsperioderna ska ha präglats av ett stegrat stämningsläge. De flesta som drabbats av bipolär sjukdom får återkommande depressioner. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Lamictal används för att behandla två olika sjukdomar, manodepressiv (bipolär) sjukdom och epilepsi. Manodepressiv (bipolär) sjukdom kännetecknas av återkommande episoder med depression, mani eller hypomani och längre eller kortare besvärsfria perioder. Lamictal används som förebyggande behandling mot depression. 2

3 INNAN DU ANVÄNDER LAMICTAL Ta inte Lamictal om du är överkänslig (allergisk) mot lamotrigin eller mot något annat innehållsämne. Fråga din doktor om du är osäker. VAR SÄRSKILT FÖRSIKTIG MED LAMICTAL Om du tar något annat läkemedel mot manodepressiv (bipolär) sjukdom eller epilepsi, eftersom doseringen av Lamictal är beroende av vilka andra läkemedel du använder (se Användning av andra läkemedel). Om du har lever- eller njursjukdom. Kontakta omedelbart läkare om du under behandlingstiden med Lamictal får en ovanlig hudreaktion, ont i munnen eller ögonen, hög feber, influensaliknande symtom eller sömnighet, svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske, oväntad blödning eller blåmärke eller om fingrarna blir blåa, ont i halsen eller fler infektioner (t.ex. förkylningar) än vanligt. 3

4 ANVÄNDNING AV ANDRA LÄKEMEDEL Tala om för din doktor om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom doseringen av Lamictal behöver anpassas om du tar vissa andra läkemedel, t.ex. läkemedel innehållande valproat, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon, rifampicin, risperdon eller hormonella preventivmedel. Kvinnor som under pågående behandling med Lamictal påbörjar eller avbryter p-pilleranvändning ska tala om detta för läkaren eftersom dosen av Lamictal kan behöva justeras. HUR DU ANVÄNDER LAMICTAL? De lösliga tabletterna kan antingen lösas upp i vatten (minst den mängd som täcker tabletten), tuggas eller sväljas hela. De vanliga tabletterna ska sväljas hela med vatten. 4

5 DOSERING Dosen bestäms av din doktor som anpassar den individuellt för dig. I början av behandlingen är dosen lägre och trappas sedan upp stegvis och hänsyn tas till eventuell annan samtidig medicinering. OM DU TAGIT MER LAMICTAL ÄN VAD DU ORDINERATS Kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformations-centralen (tfn 112). OM DU GLÖMT ATT TA LAMICTAL Ta inte extra tabletter, extra dispergerbara tabletter/tuggtabletter eller dubbel dos för att kompensera för en glömd dos. Om du har glömt att ta en dos Lamictal: Fråga din läkare hur du ska börja ta medicinen igen. Det är viktigt att du frågar om detta. 5

6 GRAVIDITET Tala om för läkaren om du är gravid, om du kan vara gravid eller om du planerar att bli gravid. Du ska inte avsluta din behandling utan att diskutera det med din läkare. Det är speciellt viktigt om du har epilepsi. AMNING Tala om för läkaren om du ammar eller planerar att amma. Den aktiva substansen i Lamictal går över till bröstmjölk och kan påverka ditt barn. Läkaren diskuterar riskerna och fördelarna med amning under tiden du tar Lamictal och kontrollerar ditt barn då och då om du bestämmer dig för att amma. 6

7 KÖRFÖRMÅGA OCH ANVÄNDNING AV MASKINER Lamictal kan orsaka yrsel och dubbelseende. Kör inte något fordon och använd inte verktyg eller maskiner om du inte känner dig bra. Om du har epilepsi ska du tala med din läkare om att köra fordon och använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i Lamictalförpackningens bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. 7

8 EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Lamictal orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vid allergisk reaktion eller eventuellt allvarlig hudreaktion: kontakta omedelbart läkare. Ett litet antal personer som tar Lamictal får en allergisk reaktion eller hudreaktion som kan vara allvarlig och utvecklas till allvarligare livshotande problem om den inte behandlas. Symtom på sådana reaktioner är bland annat: ovanlig hudreaktion, ont i munnen eller ögonen, hög feber, influensaliknande symtom eller sömnighet, svullnad runt ansiktet eller svullna körtlar i hals, armhåla eller ljumske, oväntad blödning eller blåmärke eller om fingrarna blir blåa, ont i halsen eller fler infektioner (t.ex. förkylningar) än vanligt. OM DU FÅR BIVERKNINGAR I många fall är dessa symtom tecken på mindre allvarliga biverkningar. Men du måste vara medveten om att de kan vara allvarliga och leda till allvarligare problem, såsom organsvikt, om de inte behandlas. 8

9 Om du upptäcker något av dessa symtom: Kontakta omedelbart läkare. Din läkare kan bestämma att prover ska tas på din lever, dina njurar eller ditt blod och kan säga att du ska sluta ta Lamictal. RAPPORTERADE BIVERKNINGAR Mycket vanliga (kan drabba fler än 1 av 10 personer): Huvudvärk. Yrsel. Sömnighet eller dåsighet. Klumpighet och bristande koordinationsförmåga (ataxi). Dubbelseende eller dimsyn, illamående, kräkning, hudutslag. Vanliga (kan drabba upp till 1 av 10 personer): Aggressivitet eller irritabilitet. Snabba, okontrollerade ögonrörelser (nystagmus). Skakningar eller tremor. Sömnsvårigheter. Diarré. Torr mun. Trötthet. Värk i rygg, leder eller någon annanstans. För information om sällsynta eller mycket sällsynta biverkningar se patientinformationen i läkemedelsförpackningen eller FASS för allmänheten på 9

10 VAD INNEHÅLLER LAMICTAL? Det aktiva ämnet i Lamictal är lamotrigin. Hjälpämnen i tabletter är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, povidon, natriumstärkelseglykollat, järnoxid (färgämne E172) och magnesiumstearat. Hjälpämnen i lösliga tabletter är alciumkarbonat, hydroxipropylcellulosa, aluminiummagnesiumsilikat, natriumstärkelseglykollat, povidon, sackarinnatrium (sötningsmedel), smakämne (svartvinbär), magnesiumstearat. TABLETTER OCH FÖRPACKNINGAR Lamictal tabletter finns i styrkorna 25 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Lamictal lösliga tabletter finns i styrkorna 2 mg, 5 mg, 50 mg, 100 mg och 200 mg. Lamictal 2 mg lösliga tabletter är förpackade i plastburk och alla övriga styrkor i tryckförpackningar. Särskilda förpackningar finns för tabletter om 25 mg och 50 mg för att underlätta ökningen av dosen vid behandlingens början. 10

11 FÖRVARING AV LAMICTAL Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 30 C. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Av miljö- och säkerhetsskäl bör du lämna överbliven eller för gammal medicin till apotek för förstöring. Lamictal (lamotrigin) Rx F, ATC-kod: N03AX09 Indikation: Prevention av depressiva episoder hos patienter (vuxna från 18 år och äldre) med bipolär sjukdom, typ I, vilka upplever övervägande depressiva episoder. (Lamictal har även indikationen epilepsi). Kontraindikationer: Känd överkänslighet mot lamotrigin eller mot något hjälpämne. Försiktighet och varningar: Alla patienter som utvecklar hudutslag ska utredas omgående med beaktande av risken för dessa allvarliga hudbiverkningar (Steven Johnson) och Lamictal bör om möjligt utsättas omedelbart om inte en annan orsak kan fastställas. Vid klinisk försämring (inklusive uppkomst av nya symtom) och/eller suicidtankar eller självmordsbeteende bör ändring av behandlingsregim övervägas. För fullständig förskrivarinformation och pris se SPC uppdaterad

12 HAR DU FRÅGOR? I regel dyker frågor upp under behandlingstiden. Tag gärna upp de frågor du har och diskutera dem tillsammans med din doktor. SE/LTG/0002/11 maj 2011 Box 516, Solna. Tfn

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil

Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Sildenafil Pfizer 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Temomedac 5 mg hårda kapslar. Temomedac 250 mg hårda kapslar BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Temomedac 5 mg hårda kapslar Temomedac 20 mg hårda kapslar Temomedac 100 mg hårda kapslar Temomedac 140 mg hårda kapslar Temomedac 180 mg hårda kapslar Temomedac

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013

B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 B. BIPACKSEDEL pal (Swedish) Temomedac 5 mg / 20 mg / 100 mg / 140 mg / 180 mg / 250 mg hard capsules National version: 10.04.2013 Bipacksedel: Information till användaren Temomedac 5 mg hårda kapslar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN B. BIPACKSEDEL 54 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tarceva 25 mg filmdragerade tabletter Tarceva 100 mg filmdragerade tabletter Tarceva 150 mg filmdragerade tabletter Erlotinib Läs noga igenom

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar

Bipacksedel: Information till patienten. Revlimid 25 mg hårda kapslar. Revlimid 15 mg hårda kapslar Bipacksedel: Information till patienten Revlimid 2,5 mg hårda kapslar Revlimid 5 mg hårda kapslar Revlimid 7,5 mg hårda kapslar Revlimid 10 mg hårda kapslar Revlimid 15 mg hårda kapslar Revlimid 20 mg

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib

Bipacksedel: Information till patienten. Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Bipacksedel: Information till patienten Iclusig 15 mg filmdragerade tabletter Iclusig 45 mg filmdragerade tabletter ponatinib Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin B. BIPACKSEDEL 24 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Evoltra 1 mg/ml koncentrat till infusion, lösning clofarabin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara

Läs mer

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX.

Välkommen. Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. Välkommen Mina resurser Läs svaren på de vanliga frågorna om LifeREWARDS och fördelarna med att sluta röka samt information om CHAMPIX. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 6 mg/ml pulver till oral suspension oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Det innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin

Bipacksedel: Information till användaren. Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Bipacksedel: Information till användaren Oxaliplatin medac 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, lösning Oxaliplatin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du använder detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 75 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir

Bipacksedel: Information till användaren. Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Bipacksedel: Information till användaren Tamiflu 45 mg hårda kapslar oseltamivir Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Victoza 6 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna Liraglutid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara

Läs mer

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel

Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension. paklitaxel Bipacksedel: Information till användaren Abraxane 5 mg/ml pulver till infusionsvätska, suspension paklitaxel Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tasmar 100 mg filmdragerade tabletter Tolkapon Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa

Läs mer

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ

BILAGA I PRODUKTRESUMÉ BILAGA I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÄKEMEDLETS NAMN Clopidogrel Teva 75 mg filmdragerade tabletter 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje filmdragerad tablett innehåller 75 mg clopidogrel (som vätesulfat).

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin

Bipacksedel: Information till användaren. Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Bipacksedel: Information till användaren Vidaza 25 mg/ml pulver till injektionsvätska, suspension Azacitidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat)

SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) SÅ TAR DU FOSRENOL (lantankarbonathydrat) Läs bipacksedeln innan du använder FOSRENOL oralt pulver eller FOSRENOL tuggtabletter. Du har fått den här broschyren för att informera dig om varför du har fått

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre

Bipacksedeln: Information till användaren. Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad. dikväveoxid / syre Bipacksedeln: Information till användaren Läkemedelsverket 2014-07-17 Protoxan 50% / 50%, medicinsk gas, komprimerad dikväveoxid / syre Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform

Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform BILAGA A EMEA:s aktnummer Fantasinamn Administreringssätstorlek Styrka Läkemedelsform Förpackning Innehåll (koncentration) Förpacknings- EMEA/H/C/593 Xyrem 500 mg/ml Oral lösning Oral användning Flaska

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer