Analysis of factors of importance for drug treatment

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analysis of factors of importance for drug treatment"

Transkript

1 Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll Lokal: rum , CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, avd för allmänmedicin och CPF, Lunds universitet Handledare: Anders Halling, professor Anders Beckman, docent Patrik Midlöv, docent Jan Sundquist, professor Opponenter: Ingemar Andersson Maria Rosvall

2 Bakgrund Behandling med läkemedel är en av våra vanligaste och mest använda metoder för att lindra och bota sjukdomar. Läkemedelsbehandlingen kan dock innebära risker för patienter såsom biverkningar och interaktioner som i svåra fall kan leda till att patienten får behov inneliggande vård. Läkemedelsbehandling innebär också stora kostnader för sjukvården. År 2012 uppgick kostnaderna för läkemedelsförskrivning i Sverige till ca 36 miljarder kronor. Om kostnaderna för den inneliggande vård som negativa läkemedelseffekter orsakar räknas med stiger kostnaderna kraftigt. Det är således för både patienterna och samhället viktigt att läkemedel skrivs ut på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Sverige är ett land där det finns ett fokus på likabehandling och jämställdhet. När det gäller läkemedelsbehandling visar internationell forskning på att det finns skillnader i behandlingen både mellan könen men också mellan olika socialgrupper. Även i Sverige finns dessa skillnader som innebär att kvinnor använder mer läkemedel jämfört med män. Det finns också skillnader i läkemedelsbehandling beroende på socialgruppstillhörighet i Sverige där patienter från lägre socialgrupper använder mer läkemedel än patienter från högre socialgrupper. I tidigare studier har hänsyn inte tagits till patienternas sjuklighet och en del av skillnaderna i läkemedelsbehandling kan då förklaras med skillnader i sjuklighet. Studierna i detta doktorandprojekt är baserade på sjuklighetsmåttet Adjusted Clinical Groups, ACG, och resultaten i alla studierna kommer på så vis att vara justerade för de individuella patienternas sjuklighetsnivå. ACG systemet är utvecklat på Johns Hopkins Universitet och baseras på att sjukvårdskostnaderna för en patient är beroende av dess sjuklighet. Sjukligheten mäts genom att alla patientens diagnoser under en viss tidsperiod samlas in och läggs i en speciell algoritm som tar hänsyn till bl a de enskilda diagnosernas etiologi, utredningsbehov samt behov av behandling. Genom detta skapas ett individuellt index för varje patient som i sin tur kan kategoriseras till sex stycken resursutnyttjandeband (resource utilization bands), RUB. Dessa motsvarar olika sjuklighetsnivåer där 0 innebär ingen sjuklighet, 3 kan motsvara hypertoni och 5 kan motsvara en kombination av flera tunga sjukdomar som ex hjärtsvikt och KOL. Delarbete 1 handlar om att ge en bild av hur läkemedelsbehandlingen ser ut i Sverige avseende skillnader beroende på ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet. Trots justering av sjuklighetsnivå visar studien på skillnader i läkemedelsbehandling i alla tre parametrar med

3 störst skillnader beroende på ålder och kön där män endast har hälften så stora odds att få ett läkemedel jämfört med kvinnor. Det senaste resultatet talar för att det finns andra orsaker än sjuklighetsnivån som förklarar att kvinnor använder mer läkemedel än män. Trots att den sammanlagda sjuklighetsnivån inte kan förklara könsskillnaderna kan ändå sjukligheten i sig vara en del av förklaringen till skillnader i läkemedelsbehandling då könen kan drabbas av olika sjukdomar som i sin tur kan ha olika behandlingsprofil. Det finns kända skillnader mellan vilka diagnoser män och kvinnor insjuknar i. Exempelvis insjuknar kvinnor oftare i depressions- och ångestsjukdomar, sjukdomar i sköldkörteln och urinvägsinfektioner. I delarbete 2 har läkemedel som används för sedvanlig behandling av sjukdomar med kvinnlig övervikt identifierats och sedan exkluderats från analyserna. Detta leder till att könsskillnaden minskar vilket kan tolkas som att den könsrelaterade skillnaden i sjuklighet förklarar en del av skillnaden i läkemedelsbehandlingen mellan män och kvinnor. Primärvården utgör basen i svensk sjukvård och det är också den del av sjukvården som flest patienter kommer i kontakt med. Efter att i de två första delarbetena undersöka den totala läkemedelsanvändningen i Östergötlands landsting vore det av intresse att i delarbete 3 analysera den läkemedelsanvändning som sker i primärvården, dels för att undersöka om det finns systematiska skillnader mellan vårdcentralerna som påverkar läkemedelsanvändningen och dels för att undersöka om läkemedelsanvändningen i primärvården skiljer sig från den totala läkemedelsanvändningen i Östergötlands landsting. Delarbete 1 visar på en markant ökad läkemedelsanvändning hos de äldsta individerna jämfört med de yngsta trots justering av sjuklighetsnivå. En del av denna skillnad kan förklaras av exempelvis fysiologiska skillnader mellan äldre och yngre men en del av skillnaden kan möjligen bero på felaktig användning av läkemedel hos äldre. I delarbete 4 ska en av de läkemedelsspecifika indikatorerna i Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi ligga till grund för att undersöka i vilken utsträckning de äldre patienterna har indikation till sina läkemedel.

4 Syfte Syftet med doktorandprojektet är att analysera faktorer som påverkar läkemedelsförskrivningen. Genom att få svar på följande frågeställningar förväntas kvaliteten i läkemedelsförskrivningen kunna förbättras: Hur ser läkemedelsanvändningen ut i Sverige avseende skillnader i ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet efter justering av sjuklighetsnivå? Finns det könsskillnader i läkemedelsanvändning som kan bero på att män och kvinnor insjuknar i olika sjukdomar? Påverkar patienternas vårdcentralstillhörighet läkemedelsanvändning gällande ålder, kön och socioekonomi? Är skillnaderna i läkemedelsanvändningen större på vårdcentralsnivå jämfört med den totala förskrivningen som inkluderar både primärvård och sjukhusvård? I vilken utsträckning finns en tydlig diagnos till de äldre patienternas läkemedel? Delarbete 1: Läkemedelsanvändning i en svensk population i förhållande till ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet efter justering av sjuklighet. Bakgrund: Det förekommer stora skillnader i läkemedelsanvändning i befolkningen. Faktorer som patienternas ålder, kön och socioekonomisk tillhörighet verkar påverka läkemedelsanvändningen. Studier som påvisat dessa resultat har dock inte tagit hänsyn till patienternas sjuklighet som åtminstone delvis skulle kunna förklara observerade skillnader. Metod: Populationen utgjordes av alla individer över 20 år i Östergötlands landsting under 2006 vilket ger ca individer. Johns Hopkins ACG system användes som mått på individernas sjuklighetsnivå. DDD och total läkemedelskostnad användes som mått på läkemedelsanvändningen. Odds ratio (OR) för alla individerna och incidence rate ratio (IRR) för alla patienter att ha läkemedel respektive läkemedelskostnader räknades ut och justerades för sjuklighetsgrad, ålder, kön, inkomst och utbildning. Resultat: Efter att ha justerat för sjuklighetsgrad hade manliga individer mindre än hälften så högt OR (OR 0,41) att ha ett läkemedel jämfört med kvinnliga individer samtidigt som

5 manliga patienter hade högre kostnader jämfört med kvinnliga patienter (IRR1,14). Individer över 80 år hade nio gånger så högt OR (OR 9,09) att ha läkemedel jämfört med den yngsta åldersgruppen. Patienter med högst inkomst och utbildning hade lägst användning av läkemedel (IRR 0,78 resp 0,73). Studien publicerades 2012 i BMC Public Health. Artikeln bifogas. Delarbete 2: Kan könsskillnaden i läkemedelsanvändning förklaras av skillnader i sjuklighet mellan könen? Bakgrund: Det finns en stor skillnad i läkemedelsanvändning mellan könen trots justering av total sjuklighet. I denna studie tas även hänsyn till kända skillnader i sjuklighet mellan könen. Metod: Populationen var samma som i delarbete 1 d.v.s. alla individer över 20 år i Östergötland under Johns Hopkins ACG system användes som mått på individernas sjuklighetsnivå. En rapport från Folkhälsoinstitutet användes som grund för att identifiera sjukdomar som kvinnor drabbas av i högre utsträckning. Läkemedel som används för att behandla dessa sjukdomar exkluderades från analyserna där OR för män att ha läkemedel jämfört med kvinnor analyserades. Resultat: Efter att de läkemedel som används för att behandla sjukdomar som kvinnor drabbas av i högre utsträckning exkluderats steg OR från 0,45 till 0,82 vilket kan tolkas som att den könsrelaterade skillnaden i sjuklighet delvis kan förklara könsskillnaden i läkemedelsanvändningen. Studien är inskickad till BMC Public Health. Delarbete 3 Bakgrund: Delarbete 1 visar att kvinnor använder mer läkemedel än män trots justering av sjuklighetsnivåer. Det visar också på socioekonomiska skillnader i läkemedelsanvändning och vidare att läkemedelsanvändningen ökar med både ålder och sjuklighetsnivå trots justering av sjuklighetsnivå. I de två första arbetena har vi tittat på all läkemedelsanvändning d.v.s. de

6 läkemedel som är förskrivna från både primärvård och sjukhusvård. I delarbete har vi för avsikt att analysera läkemedelsanvändningen i primärvården som är den vård som flest patienter kommer i kontakt med och som är tänkt att utgöra basen i svensk sjukvård. I takt med att det i de flesta landsting införts ett decentraliserat budgetansvar för läkemedelskostnaderna är det även därav intresse att undersöka hur läkemedelsanvändningen ser ut i primärvården. Skillnaderna i läkemedelsanvändningen mellan olika inkomst- och utbildningsgrupper i delarbete 1 kan tala för att det kan finnas skillnader i läkemedelsanvändning som beror av i vilket område patienterna bor och därmed också vilken vårdcentral de är listade på. Syftet med studien är att undersöka om variationer i läkemedelsanvändningen beror på systematiska skillnader mellan vårdcentralerna i Östergötlands landsting eller om läkemedelsanvändningen är beroende av individuella faktorer som kön, ålder, inkomst, utbildning och sjuklighetsnivåer. Syftet är också att undersöka om skillnaderna i läkemedelsanvändningen ser annorlunda ut i primärvården jämfört med när all läkemedelsanvändning analyseras. Metod: Populationen är densamma som i delarbete 1 och 2, d.v.s. alla individer över 20 år i Östergötlands landsting under Johns Hopkins ACG system används som mått på individernas sjuklighetsnivå. Genom att utföra en multinivåanalys kan variation i läkemedelsanvändning mellan vårdcentraler detekteras. Individuella skillnader som beror på ålder, kön, inkomst, utbildning och sjuklighet kan också analyseras och dessutom jämföras med de skillnader som sågs i delarbete 1. Delarbete 4 I delarbete 1 ökar läkemedelsanvändningen avsevärt med stigande ålder trots justering av sjuklighetsnivå. Det finns en del förhållanden som kan förklara en ökad läkemedelsanvändning hos äldre patienter trots justering för sjuklighetsnivå, exempelvis att blodtrycket stiger med åldern och därmed behovet av fler läkemedel för att behandla ett förhöjt blodtryck, men sannolikt finns det faktorer som inte är patientberoende som leder till en ökad läkemedelsanvändning hos de äldre patienterna. Enligt den kliniska erfarenheten är

7 det lättare att sätta in ett läkemedel än att sätta ut ett. Detta kan tala för att läkemedel som en gång satts in inte seponeras och väcker samtidigt frågan om i vilken utsträckning patienterna har indikationer till sina läkemedel. Förekomst av läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter är vanligt förekommande och orsakar både stora kostnader för sjukvården och stort lidande för patienterna. För att minska risken för läkemedelsrelaterade problem hos äldre patienter har Socialstyrelsen tagit fram kvalitetsindikatorer som om de följs är tänkta att leda till en god terapi för de äldre patienterna. I dessa indikatorer ingår som ett delmål i de specifika indikatorerna att undersöka förekomst av korrekt indikation för några läkemedel, exempelvis paracetamol och protonpumpshämmare. Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning en av de läkemedelsspecifika indikatorerna från Socialstyrelsens indikatorer för god läkemedelsterapi efterföljs i Östergötlands landsting. Det är indikatorn som behandlar preparat för vilka en aktuell indikation är av stor betydelse som avses undersökas. Detta kan ge ett vägledande mått på i vilken utsträckning det finns en indikation för patienternas läkemedel. Resultatet kommer vidare att kunna kopplas till patienternas sjuklighetsnivå.

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

Läkemedelsbehandling av äldre i hemsjukvården. Rapport från en tematisk verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen 2008

Läkemedelsbehandling av äldre i hemsjukvården. Rapport från en tematisk verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen 2008 Läkemedelsbehandling av äldre i hemsjukvården Rapport från en tematisk verksamhetstillsyn vid 29 vårdcentraler i sydöstra sjukvårdsregionen 2008 Artikelnr 2009-126-86 Publicerad www.socialstyrelsen.se,

Läs mer

Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:16

Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:16 Geografiska och sociala skillnader i ångest och depression bland ungdomar i Stockholms län Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2010:16 1 Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den

Läs mer

ACG förutsättningar för en nationell insats

ACG förutsättningar för en nationell insats 2014-06-04 Dnr:14/3321 1 (19) Avdelningen för ekonomi och styrning Agneta Rönn Avdelningen för vård och omsorg Olle Olsson ACG förutsättningar för en nationell insats Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN?

VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? VG PRIMÄRVÅRD I FÖRHÅLLANDE TILL RIKSREVISIONENS RAPPORT PRIMÄRVÅRDENS STYRNING EFTER BEHOV ELLER EFTERFRÅGAN? Hälso- och sjukvårdsavdelningen: Vårdvalsenheten/Område Uppföljning och Analys VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Läs mer

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården?

PM 2013:3. Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? PM 2013:3 Hur kan man identifiera omotiverade väsentliga skillnader i vården? Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys ISBN: 978-91-87213-17-5 www.vardanalys.se

Läs mer

Årsplan Geriatrik 2011

Årsplan Geriatrik 2011 Sektorsrådet Geriatrik Årsplan Geriatrik 2011 Inledning Hos äldre har hälsan förbättrats de senaste decennierna om man ser till upplevda hälsoproblem och funktionsförmåga, men försämrats i fråga om långvariga

Läs mer

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag,

Vårdval i primärvården. Jämförelse av uppdrag, Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Vårdval i primärvården Jämförelse av uppdrag, ersättningsprinciper och kostnadsansvar Upplysningar om innehållet:

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen

De mest sjuka äldre. Avgränsning av gruppen De mest sjuka äldre Avgränsning av gruppen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom

Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Rapport 2014:2 VIP i vården? Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se Beställning

Läs mer

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Del 2: Tillgänglighet och konsumtionsmönster Cecilia Dahlgren Hilja Brorsson Sofia Sveréus Clas Rehnberg Institutionen för lärande, informatik, management

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom KOL vården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2008-05-14 Bilaga till regionalt

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram

Läs mer

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker FoU-rapport 2010/? FoU-rapport 2010/6 Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker Elizabeth Åhsberg Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader

Läkemedelsbehandling vid adhd. Aspekter av behandling och regionala skillnader Läkemedelsbehandling vid adhd Aspekter av behandling och regionala skillnader Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården

En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Rapport 2013:1 Vem har vårdvalet gynnat? En jämförande studie mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel 1182 Läkemedelsanvändning Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel Lars Borgquist, Allmänmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Per Carlsson, Prioriteringscentrum,

Läs mer

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat

nationella Kol-registret Årsrapport 2010 års resultat nationella Kol-registret Årsrapport 21 års resultat Före bronkvidgare Efter bronkvidgare Normal kurva Flöde L/s Volym L Årsrapport 21 års resultat RiksKOL Registercentrum Västra Götaland www.rikskol.nu

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården

Uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården Uppföljning av förskrivningsrätten för sjuksköterskor i den kommunala hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det

Läs mer

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999

Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 ANALYSERAR 2001:5 Nya läkemedel prissatta 1998 och 1999 hälsoekonomiskt underlag och internationella priser I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings-

Läs mer