IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IBUMETIN. Vad innehåller Ibumetin? Hur verkar Ibumetin? Information lämnas av: Vid vilka åkommor används Ibumetin? När ska Ibumetin inte användas?"

Transkript

1 IBUMETIN tabletter 200 mg och 400 mg Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/ eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen. Vad innehåller Ibumetin? Tabletter 200 mg: Vita, runda, svagt välvda, filmdragerade, diameter 10 mm. Tabletter 400 mg: Vita, ovala med brytskåra, filmdragerade, 8,5x15,7 mm. Verksamt ämne: ibuprofen 200 mg respektive 400 mg. Övriga ämnen: laktosmonohydrat 20 mg respektive 40 mg, mikrokristallin cellulosa, potatisstärkelse, talk, hypromellos, magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid,kroskarmellosnatrium, propylenglykol. Hur verkar Ibumetin? Ibumetin tillhör en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska/ antireumatiska läkemedel). Ibumetin verkar smärtstillande, febernedsättande och inflammationsdämpande. Ibumetin verkar snabbt. Effekt fås i regel inom 30 minuter och maximal effekt nås inom 1-2 timmar. Information lämnas av: Innehavare av försäljningstillstånd: Nycomed AB, Box 27264, Stockholm. Tel: , e-post Vid vilka åkommor används Ibumetin? Vid lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, ryggbesvär, muskel- och ledvärk. Feber vid förkylningssjukdomar. Vid menstruationssmärtor. Tablett 400 mg används dessutom vid ledförändringar (artros) samt ledgångsreumatism (reumatoid artrit). När ska Ibumetin inte användas? Ska inte användas av personer: som fått astma, andningssvårigheter, hösnuva eller nässelfeber av ibuprofen, acetylsalicylsyra eller vissa andra medel mot inflammation. med ökad risk för blödningar med svår hjärt-, lever- eller njursjukdom. sid 1 (5) Texten utskriven :18

2 som är överkänsliga mot ibuprofen eller övriga innehållsämnen. som tidigare fått blödningar eller brustet magsår i mag-tarmkanalen vid behandling med ibuprofen, acetylsalicylsyra eller vissa andra medel mot inflammation. som har pågående eller återkommande sår eller blödningar i mag-tarmkanalen. Ibumetin ska inte användas under graviditetens sista 3 månader och bör undvikas under övriga perioder, se också under Graviditet. Att tänka på innan och när Ibumetin används Lägsta dos ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Använd inte flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare. Ibumetin 200 mg ges ej till barn under 6 år. Ibumetin 400 mg ges ej till barn under 12 år. Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från magtarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken. Personer som tidigare har haft påtagliga biverkningar i mag-tarmkanalen av andra medel mot inflammationer bör regelbundet gå på kontroll hos läkare den första tiden under behandlingen med Ibumetin. Vid följande tillstånd bör du rådgöra med läkaren innan behandlingen med Ibumetin påbörjas: sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet, nedsatt njur- eller leverfunktion, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar eller SLE. Vid tidigare erfarenhet av sår eller blödningar i mag-tarmkanalen ska läkare informeras innan behandlingen påbörjas. Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger i högre ålder. Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem) svullnad av ansikte, tunga eller svalg svårigheter att svälja nässelutslag och andningssvårigheter Läkemedel som Ibumetin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid högst 5 dagar i följd. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker). Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Ibumetin och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna. sid 2 (5) Texten utskriven :18

3 Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas. Ibumetin, som alla läkemedel vilka hämmar cyklooxygenas/prostaglandinsyntes, kan försvåra möjligheten att bli gravid. Informera din läkare om du planerar gravditet eller om du har problem med att bli gravid. Ibumetin innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin. Graviditet Intag av Ibumetin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination. Amning Ibuprofen går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Ibumetin under amning. Trafikvarning Vid behandling med Ibumetin kan biverkningar som synrubbningar förekomma. Detta är ovanligt, men man bör tänka på det vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/ eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vad ska du undvika när du använder Ibumetin? Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av samtidig behandling med Ibumetin: acetylsalicylsyra, vissa medel mot blodpropp (warfarin, tiklopidin), medel mot cancer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat), vissa medel mot högt blodtryck (s k betablockerare, tiazider, kaptopril, medel som påverkar det system (reninangiotensinsystemet) som styr blodtryck och saltbalans, vissa urindrivande medel), medel som förhindrar vävnadsavstötning efter transplantation (ciklosporin, takrolimus), medel vid manisk-depressiv sjukdom (litium), medel mot inflammation (kortikosteroider). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig behandling. Doseringsanvisning Ibumetin tabletter 200 mg Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: sid 3 (5) Texten utskriven :18

4 1-2 tabletter ( mg) som enkeldos eller 3-4 gånger per dygn dock högst 6 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 2 tabletter (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtstillande effekt. Barn 6-12 år (över 20 kg): 1 tablett (200 mg) 1-3 gånger per dygn. Om tillståndet inte förbättrats inom 5 dagar, kontakta läkare. Menstruationssmärtor. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 2 tabletter (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Ibumetin tabletter 400 mg Lätta till måttliga smärttillstånd och feber vid förkylningssjukdomar. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (400 mg) som enkeldos eller 2-3 gånger per dygn dock högst 3 tabletter (1200 mg) per dygn. Mer än 1 tablett (400 mg) åt gången ger ej bättre smärtlindrande effekt. Om inte tillståndet förbättrats inom 5 dagar, kontakta läkare. Menstruationssmärtor. Vanlig dos för vuxna och barn över 12 år: 1 tablett (400 mg) 1-3 gånger per dygn vid behov. Ta medicinen så tidigt som möjligt vid menstruationens början, då blir effekten bättre. Reumatiska sjukdomar. Dosen skl bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten och med hänsyn till sjukdomstillståndet. Vanlig dos för vuxna: 3-5 tabletter ( mg) per dygn fördelat på 3-4 doser. Högsta dygnsdosen är 6 tabletter (2400 mg). Vid morgonstelhet får man snabbare effekt om morgondosen tas på fastande mage. Vad ska man göra om man tagit för stor dos? Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen telefonnummer 112. Vilka biverkningar kan Ibumetin ge? Vanligast är milda biverkningar från mag-tarmkanalen vilka förekommer hos cirka 5 patienter av 100. Vid tillfällig användning i receptfri dos, maximalt 1200 mg per dygn, är biverkningar mindre vanliga. Vanliga (fler än en person av hundra): Trötthet, huvudvärk. Sura uppstötningar, buksmärtor, diarré, illamående kräkningar, förstoppning. Besvären minskar i regel om man tar Ibumetin tillsammans med mat. Hudutslag. Mindre vanliga (färre än en person av hundra): Astmaanfall, nässelutslag, hudklåda, små blödningar i hud och slemhinnor, hösnuva, sömnlöshet, lätt oro, högt blodtryck. Hörselpåverkan eller synpåverkan som försvinner när behandlingen avbryts. Svullnad av mun- och halsslemhinnor (angioödem). Brustet magsår, blödningar från mag-tarmkanalen eller magsår. Inflammation i munslemhinnan med sårbildning. Sällsynta (färre än en person av tusen): Vätskeansamling (ödem), minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar, hjärnhinneinflammation utan bakteriell orsak. sid 4 (5) Texten utskriven :18

5 Anafylaktisk reaktion, lever- och njurpåverkan, hudpåverkan såsom överhudsavlossning (toxisk epidermal nekrolys), mångskiftande hudrodnad (erythema multiforme), slemhinneoch hudinflammation (Stevens-Johnssons syndrom). Depression, förvirring, synnedsättning. Rapporter om väderspänning, mörkfärgad avföring, blodkräkning samt försämring av inflammatoriska tarmsjukdomar har förekommit, se även Att tänka på innan och när Ibumetin används. Mindre vanligt är inflammation i magens slemhinna (gastrit). Läkemedel som Ibumetin kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor. Hur ska Ibumetin förvaras? Förvaras oåtkomligt för barn. Användes före utgångsdatum som finns på förpackningen. Överbliven eller för gammal medicin kan lämnas till apotek för förstöring. Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser. Senaste revision sid 5 (5) Texten utskriven :18

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt).

Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Ipren finns i flera styrkor, 200 mg och 400 mg (receptfria) samt 600 mg (receptbelagt). Vad innehåller läkemedlet? Verksamt ämne: Ibuprofen 200 mg eller 400 mg Övriga innehållsämnen: Vattenfri kolloidal

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läkemedelsverket 2011-10-24 Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alindrin 400 mg filmdragerad tablett. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Alindrin 400 mg filmdragerad tablett. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Alindrin 200 mg filmdragerad tablett Alindrin 400 mg filmdragerad tablett ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alindrin 400 mg filmdragerad tablett. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Alindrin 400 mg filmdragerad tablett. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Alindrin 400 mg filmdragerad tablett ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel eftersom den innehåller viktig information

Läs mer

Naproxen Bluefish 250 mg respektive 500 mg tabletter.

Naproxen Bluefish 250 mg respektive 500 mg tabletter. Observera att läkaren kan ha ordinerat Naproxen Bluefish för annat användningsområde och/eller med annan dosering än vad som står här. Följ alltid läkarens ordination. Naproxen Bluefish 250 mg respektive

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Mylan 250 mg tabletter naproxen

Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Mylan 250 mg tabletter naproxen Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Mylan 250 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ipren 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ipren 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Ipren 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Naproxen Bluefish 250 mg tabletter. Naproxen

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Naproxen Bluefish 250 mg tabletter. Naproxen BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Naproxen Bluefish 250 mg tabletter Naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Mylan 500 mg tabletter. naproxen

Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Mylan 500 mg tabletter. naproxen Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Mylan 250 mg tabletter Naproxen Mylan 500 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Orifarm 250 mg tabletter. naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Orifarm 250 mg tabletter. naproxen Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Orifarm 250 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemdel.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibuprofen Apofri 200 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Apofri 400 mg filmdragerade tabletter.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Ibuprofen Apofri 200 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Apofri 400 mg filmdragerade tabletter. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Ibuprofen Apofri 200 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Apofri 400 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Orifarm 250 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Iprensa 400 mg kapslar, mjuka. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Iprensa 400 mg kapslar, mjuka. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Iprensa 400 mg kapslar, mjuka ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Ontbort 200 mg tabletter ibuprofen

Bipacksedeln: Information till användaren. Ontbort 200 mg tabletter ibuprofen Bipacksedeln: Information till användaren Ontbort 200 mg tabletter ibuprofen Läs bipacksedeln noggrant innan du börjar använda läkemedlet eftersom den innehåller viktig information. Använd läkemedlet exakt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Orifarm 500 mg tabletter. naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Orifarm 500 mg tabletter. naproxen Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Orifarm 250 mg tabletter Naproxen Orifarm 500 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alganex 20 mg tabletter. tenoxicam

Bipacksedel: Information till användaren. Alganex 20 mg tabletter. tenoxicam Bipacksedel: Information till användaren Alganex 20 mg tabletter tenoxicam Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ibuzin 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ibuzin 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ibuzin 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen - Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Relifex 500 mg filmdragerade tabletter Relifex 1 g filmdragerade tabletter Relifex 1 g lösliga tabletter Nabumeton Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pronaxen 250 mg tabletter naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Pronaxen 250 mg tabletter naproxen Bipacksedel: Information till användaren Pronaxen 250 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Ta alltid

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Relifex 500 mg filmdragerade tabletter Relifex 1 g filmdragerade tabletter Nabumeton

Bipacksedel: Information till användaren. Relifex 500 mg filmdragerade tabletter Relifex 1 g filmdragerade tabletter Nabumeton Bipacksedel: Information till användaren Relifex 500 mg filmdragerade tabletter Relifex 1 g filmdragerade tabletter Nabumeton Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Artrox 625 mg filmdragerade tabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Bisolvon 8 mg tabletter bromhexinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Trombyl 75 mg tabletter Trombyl 160 mg tabletter

Bipacksedeln: Information till användaren. Trombyl 75 mg tabletter Trombyl 160 mg tabletter Bipacksedeln: Information till användaren Trombyl 75 mg tabletter Trombyl 160 mg tabletter acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alpoxen 250 mg tabletter naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Alpoxen 250 mg tabletter naproxen Bipacksedel: Information till användaren Alpoxen 250 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Ta alltid

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumax 600 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumax 600 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ibumax 200 mg filmdragerade tabletter Ibumax 400 mg filmdragerade tabletter Ibumax 600 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 20 mg/ml oral suspension. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 20 mg/ml oral suspension. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ipren 20 mg/ml oral suspension ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumetin 600 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumetin 600 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ibumetin 400 mg filmdragerade tabletter Ibumetin 600 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Ipren 60 mg suppositorier Ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Apofri 250 mg tabletter. naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Apofri 250 mg tabletter. naproxen Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Apofri 250 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Panodil 60 mg suppositorier Panodil 500 mg suppositorier. Panodil 1 g suppositorier.

Bipacksedel: information till användaren. Panodil 60 mg suppositorier Panodil 500 mg suppositorier. Panodil 1 g suppositorier. Bipacksedel: information till användaren Panodil 60 mg suppositorier Panodil 125 mg suppositorier Panodil 250 mg suppositorier Panodil 500 mg suppositorier Panodil 1 g suppositorier paracetamol Läs noga

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Naprocur 500 mg enterotabletter. naproxen

Bipacksedeln: Information till användaren. Naprocur 500 mg enterotabletter. naproxen Bipacksedeln: Information till användaren Naprocur 250 mg enterotabletter Naprocur 500 mg enterotabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bamyl koffein 500 mg/50 mg brustablett. Acetylsalicylsyra/koffein

Bipacksedel: Information till användaren. Bamyl koffein 500 mg/50 mg brustablett. Acetylsalicylsyra/koffein Bipacksedel: Information till användaren Bamyl koffein 500 mg/50 mg brustablett Acetylsalicylsyra/koffein Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Pamol 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedeln: Information till användaren. Pamol 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedeln: Information till användaren Pamol 500 mg filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Nipaxon 50 mg tabletter noskapin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Använd

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 125 mg suppositorier. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ipren 125 mg suppositorier. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ipren 125 mg suppositorier ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Ta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Panodil 60 mg suppositorier Panodil 500 mg suppositorier. Panodil 1 g suppositorier.

Bipacksedel: Information till användaren. Panodil 60 mg suppositorier Panodil 500 mg suppositorier. Panodil 1 g suppositorier. Bipacksedel: Information till användaren Panodil 60 mg suppositorier Panodil 125 mg suppositorier Panodil 250 mg suppositorier Panodil 500 mg suppositorier Panodil 1 g suppositorier paracetamol Läs noga

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumetin 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen

Bipacksedel: Information till användaren. Ibumetin 400 mg filmdragerade tabletter. ibuprofen Bipacksedel: Information till användaren Ibumetin 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon forte 1 g filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon forte 1 g filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon forte 1 g filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Apofri 500 mg tabletter. naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Naproxen Apofri 500 mg tabletter. naproxen Bipacksedel: Information till användaren Naproxen Apofri 250 mg tabletter Naproxen Apofri 500 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Albyl minor 250 mg tablett. acetylsalisylsyra

Bipacksedel: Information till användaren. Albyl minor 250 mg tablett. acetylsalisylsyra Bipacksedel: Information till användaren Albyl minor 250 mg tablett acetylsalisylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter. loratadin

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter. loratadin Bipacksedel: Information till användaren Loratadin ratiopharm 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Treo 500 mg/50 mg brustablett. Acetylsalicylsyra/koffein

Bipacksedel: Information till användaren. Treo 500 mg/50 mg brustablett. Acetylsalicylsyra/koffein Bipacksedel: Information till användaren Treo 500 mg/50 mg brustablett Acetylsalicylsyra/koffein Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pronaxen 500 mg tabletter. Pronaxen 500 mg suppositorier naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Pronaxen 500 mg tabletter. Pronaxen 500 mg suppositorier naproxen Bipacksedel: Information till användaren Pronaxen 250 mg tabletter Pronaxen 500 mg tabletter Pronaxen 500 mg suppositorier naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Tiplo 500 mg/50 mg tabletter. acetylsalicylsyra/koffein

Bipacksedel: Information till användaren. Tiplo 500 mg/50 mg tabletter. acetylsalicylsyra/koffein Bipacksedel: Information till användaren Tiplo 500 mg/50 mg tabletter acetylsalicylsyra/koffein Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Torem 5 mg tabletter. Torem 10 mg tabletter. torasemid

Bipacksedel: Information till användaren. Torem 5 mg tabletter. Torem 10 mg tabletter. torasemid Bipacksedel: Information till användaren Torem 5 mg tabletter Torem 10 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alpoxen 500 mg tabletter. naproxen

Bipacksedel: Information till användaren. Alpoxen 500 mg tabletter. naproxen Bipacksedel: Information till användaren Alpoxen 250 mg tabletter Alpoxen 500 mg tabletter naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alpoxen 250 mg, 500 mg tablett naproxen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Pamol 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Pamol 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Pamol 500 mg filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nitrofurantoin Alternova 50 mg tabletter nitrofurantoin

Bipacksedel: Information till användaren. Nitrofurantoin Alternova 50 mg tabletter nitrofurantoin Bipacksedel: Information till användaren Nitrofurantoin Alternova 50 mg tabletter nitrofurantoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Nitrofurantoin Alternova 50 mg tabletter nitrofurantoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Glukosamin Pharma Nord 400 mg hårda kapslar Glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bisolvon. Bipacksedel: Information till användaren. 1,6 mg/ml oral lösning bromhexinhydroklorid

Bisolvon. Bipacksedel: Information till användaren. 1,6 mg/ml oral lösning bromhexinhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Bisolvon 1,6 mg/ml oral lösning bromhexinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Voltaren 23,2 mg/g gel. diklofenakdietylamin

Bipacksedeln: Information till användaren. Voltaren 23,2 mg/g gel. diklofenakdietylamin Bipacksedeln: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri 500 mg/50 mg brustabletter. acetylsalicylsyra/koffein

Bipacksedel: Information till användaren Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri 500 mg/50 mg brustabletter. acetylsalicylsyra/koffein Bipacksedel: Information till användaren Acetylsalicylsyra/Koffein Apofri 500 mg/50 mg brustabletter acetylsalicylsyra/koffein Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg suppositorier Alvedon 1 g suppositorier. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg suppositorier Alvedon 1 g suppositorier. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg suppositorier Alvedon 1 g suppositorier paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg tabletter loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Panodil 24 mg/ml oral suspension. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Panodil 24 mg/ml oral suspension. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Panodil 24 mg/ml oral suspension paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg brustabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg brustabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol/Kodein Evolan

2. Vad du behöver veta innan du använder Paracetamol/Kodein Evolan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Paracetamol/Kodein Evolan 500 mg/30 mg tabletter paracetamol och kodeinfosfathemihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg brustabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg brustabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Physiotens 0,2 mg och 0,4 mg filmdragerad tablett Moxonidin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Ibuprofen Evolan 200 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Evolan 400 mg filmdragerade tabletter

Bipacksedel: Information till användaren. Ibuprofen Evolan 200 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Evolan 400 mg filmdragerade tabletter Bipacksedel: Information till användaren Ibuprofen Evolan 200 mg filmdragerade tabletter Ibuprofen Evolan 400 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel

Voltaren. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller Voltaren? LÄKEMEDELSFAKTA: Bipacksedel Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots det användas med försiktighet för att

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Hydroklortiazid Evolan 12,5 mg och 25 mg tabletter hydroklortiazid

Bipacksedel: Information till användaren. Hydroklortiazid Evolan 12,5 mg och 25 mg tabletter hydroklortiazid Bipacksedel: Information till användaren Hydroklortiazid Evolan 12,5 mg och 25 mg tabletter hydroklortiazid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg munsönderfallande tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Panodil Brus 500 mg brustabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Panodil Brus 500 mg brustabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Panodil Brus 500 mg brustabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Voltaren 11,6 mg/g gel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Voltaren gel måste trots

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imolopera 2 mg tabletter. loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imolopera 2 mg tabletter. loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imolopera 2 mg tabletter loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg pulver till oral lösning, dospåse. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg pulver till oral lösning, dospåse. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg pulver till oral lösning, dospåse paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Aspirin 500 mg tabletter Acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Voltaren 23,2 mg/g gel. diklofenakdietylamin

Bipacksedeln: Information till användaren. Voltaren 23,2 mg/g gel. diklofenakdietylamin Bipacksedeln: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD LOPACUT ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Lopacut 2 mg filmdragerade tabletter loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter.

Bipacksedeln: Information till patienten. Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter. Bipacksedeln: Information till patienten Bendroflumetiazid Alternova 2,5 mg tabletter Bendroflumetiazid Alternova 5 mg tabletter Bendroflumetiazid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Acetylsalicylsyra ABECE 500 mg tabletter. acetylsalicylsyra

Bipacksedeln: Information till användaren. Acetylsalicylsyra ABECE 500 mg tabletter. acetylsalicylsyra Bipacksedeln: Information till användaren Acetylsalicylsyra ABECE 500 mg tabletter acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Parapo 1 g filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedeln: Information till användaren. Parapo 1 g filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedeln: Information till användaren Parapo 1 g filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Brufen 200 mg filmdragerade tabletter Brufen 400 mg filmdragerade tabletter Brufen 600 mg filmdragerade tabletter ibuprofen Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 500 mg filmdragerade tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin Orifarm 10 mg tabletter. loratadin

Bipacksedel: Information till användaren. Loratadin Orifarm 10 mg tabletter. loratadin Bipacksedel: Information till användaren Loratadin Orifarm 10 mg tabletter loratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Tikacillin 125 mg, 250 mg, 500 mg, 800 mg och 1 g filmdragerade tabletter fenoximetylpenicillinkalium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 250 mg munsönderfallande tabletter. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 250 mg munsönderfallande tabletter. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 250 mg munsönderfallande tabletter paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Sotacor 80 mg Tabletter sotalolhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Sotacor 80 mg Tabletter sotalolhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning. paracetamol

Bipacksedel: Information till användaren. Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning. paracetamol Bipacksedel: Information till användaren Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Selexid 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter Pivmecillinamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

1. Vad Selexid är och vad det används för

1. Vad Selexid är och vad det används för BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Selexid 200 mg och 400 mg filmdragerade tabletter Pivmecillinamhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Acetylsalicylsyra Teva 75 mg, 150 mg och 160 mg tabletter. acetylsalicylsyra

Bipacksedel: Information till användaren. Acetylsalicylsyra Teva 75 mg, 150 mg och 160 mg tabletter. acetylsalicylsyra Bipacksedel: Information till användaren Acetylsalicylsyra Teva 75 mg, 150 mg och 160 mg tabletter acetylsalicylsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer