Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens"

Transkript

1 OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter \Missbruk\Opiater

2 Metadon Kompetitiv agonist med stark affinitet till µ-receptorerna, reducerar därigenom effekten av andra opioider såsom heroin. Benägenhet att blockera för repolarisationen viktiga kaliumkanaler i hjärtmuskeln

3 Metadon Typiskt är det långdragna tidsförloppet, samt en ökad risk för kardiella symtom. Vid lägre doser: yrsel, somnolens, illamående, kräkningar, mios. Vid högre doser: CNS-depression i varierande grad ner till koma, andningsdepression, apné. Bradykardi, hypotension, QT-förlängning med risk för arytmier (Torsade de Pointes).

4 Metadon Symtomdebuten kan vara fördröjd 4-6 timmar. Förlängd duration; andningsdepression i timmar, mios i upp till 72 timmar QTc-förlängning kan kvarstå i 3 dygn. EKG innan övervakningen avslutas.

5 Metadon Vid andningsdepression ges naloxon. 0,4 mg till vuxen långsamt iv i upprepade doser till önskad effekt. Höga doser, upp till ca 4 mg naloxon, kan i undantagsfall behövas. Effektdurationen av naloxon kan variera mellan 20 min och 4 timmar beroende på given dos och administreringssätt, varför upprepade doser eller kontinuerlig infusion kan behövas. Dosen anpassas då efter patientens respons på tidigare bolusdos. Förslagsvis 10 µg/kg/tim initialt.

6 Buprenorfin (Buprenotex, Norspan, Suboxone, Subutex, Temgesic) I låg dos opiat-agonist, i hög dos opiatantagonist Suboxone sublingualt kombinationspreparat med naloxon Missbrukspotential, iv injektion av uppslammade tabletter

7 Buprenorfin Liknanar morfinintoxikation, med "pinpoint pupils", CNS- och andningsdepression. Andningsdepressionen är vanligen mindre uttalad jämfört med morfin. Symtomen potentieras av andra centralt dämpande läkemedel samt av alkohol Andningspåverkan och CNS-depression kan komma mer gradvis, senare i förloppet och ha längre duration än vid motsvarande morfindos, särskilt hos barn

8 Buprenorfin behandling Naloxontillförsel i betydligt högre doser än normalt vid påtagliga opiatsymtom. Respiratorbehandling vid behov.

9 Buprenorfin Andningsövervakning minst 8 tim om opåverkad patient, t ex barntillbud utan symtom. Vuxna med buprenorfinrelaterade symtom bör övervakas minst 12 timmar och småbarn minst 24 timmar. Om naloxon givits bör patienten dessutom vara symtomfri i 6 tim efter given dos innan övervakningen avslutas.

10 TRAMADOL Farmakologiska effekter Icke selektiv, svag agonist på opioida receptorer i CNS (i första hand µ-) Hämning av neuronala återupptaget i CNS av serotonin och noradrenalin \Läkemedel\Tramadol

11 Symtom TRAMADOL - Överdosering Gastrointestinalt buksmärtor, kräkningar Mios, agitation. Medvetandesänkning Kramper vanligt vid doser > 1,5 g i regel kortvariga Andningsdepression sällsynt och främst vid massiv dos (i regel > 4 g) och i kombination med alkohol. Hos patienter med ultrasnabb aktivering av CYP2D6 (ca 2% av befolkningen) kan redan måttliga doser ge andningsdepression. Cirkulationssvikt sällsynt och enbart vid massiv dos. Ökad risk för ultrasnabba CYP2D6. \Läkemedel\Tramadol

12 TRAMADOL - Överdosering Behandling Medicinskt kol (ventrikeltömning), observation av medvetandegrad och andning, arytmiövervakning om stor dos intagits och om kramper tillstöter Bensodiazepiner ofta tillräckligt vid kramper - t ex diazepam iv 5-10 mg initialt och upprepat efter behov Vid lågt blodtryck ges vätska iv, vb dobutamin eller noradrenalin Antidot mot opioida effekter: Naloxon (ofta tveksam effekt p.g.a. ringa opiatpåverkan) \Läkemedel\Tramadol

13 Fentanylplåster Stor mängd kvar i använda plåster (30 85%) Missbruk, felanvändning, förväxling, mord Fördröjd effekt Exponeringsvägar: Per os tuggat och/eller svalt Injektion iv av extraherat innehåll Inhalation (rökning) Hud Rectalt

14 Kodein Opiatsymtom, där andningsdepression är allvarligast. Symtomdebut inom första timmen efter intaget. CNS-exitation och kramper kan ses framförallt hos barn. Vanliga symtom är sedering, hudrodnad, mios, kräkning, klåda, ataxi

15 Kodein Klåda, urtikaria, ansiktsrodnad och svullnad; är uttryck för histaminfrisättning och kan vid behov behandlas med antihistaminer. Naloxon, 0,4 mg iv, kan upprepas

16 ANVÄNDNING AV NALOXON VID OPIATFÖRGIFTNING Absoluta kontraindikationer finns inte Naloxon har ingen egentoxicitet, men kan ge upphov till potentiellt farligt sympatikuspåslag hos patienter med underliggande smärta (t.ex nyopererade) och patienter med samtidig förgiftning med hjärttoxiska substanser (kokain, tricykliska antidepressiva mfl). Upprepade doser om 0,04 mg iv minskar risken. Hos patienter med opioidberoende kan akut abstinens uppkomma, vilket dock sällan medför allvarlig medicinsk risk. Dostitrering minskar risken för abstinens.

17 ANVÄNDNING AV NALOXON VID OPIATFÖRGIFTNING Vid iv administrering inträder effekt efter 1-2 minuter men durationen är kortvarigare (20 90 min) än samtliga opioiders. Toxiska symtom kan därför återkomma varför patienter bör observeras på sjukhus i minst 6 timmar efter senast givna naloxondos. Upprepade doser behövs ofta. En kontinuerlig infusion av naloxon kan underlätta behandlingen vid långdragna symtom. Naloxon kan också ges intramuskulärt om iv infart saknas, då ses ett långsammare tillslag och en förlängd duration (upp mot 4 tim)

18 Quetiapin Seroquel m fl mg, tabl eller depåberedning 2-5 g medelsvår förgiftning >5g allvarlig förgiftning

19 Quetiapin Olika grad av CNS-depression med risk för plötslig försämring av vakenhetsgrad, växlande med agitation. Kramper kan förekomma i sent skede vid stora doser. Några letala fall med VF efter tim utan föregående arytmier. Hypoxi i samband med kramper trolig utlösande orsak.

20 Quetiapin behandling Kol, ev ventrikeltömning. Ev CT-buköversikt vid massiv dos. Risk för bezoarbildning både vid överdos med depåtabletter och standardberedning. Övervakning: Medvetandegrad, cirkulation, andning. Diagnostiskt EKG. Arytmiövervakning 24 tim vid stor dos. Förlängd övervakning vid arytmier. Patient som är helt symtomfri initialt ska övervakas i minst 7 timmar. Symtomatisk beh, lipidterapi i refraktära fall

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning

PRODUKTRESUMÉ. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Siqualone decanoat, 25 mg/ml injektionsvätska, lösning 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING En ml injektionsvätska innehåller flufenazindekanoat 25 mg. Beträffande

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

smärtbehandlingsenheten för barn

smärtbehandlingsenheten för barn RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS smärtbehandlingsenheten för barn Pediatrisk anestesi och intensivvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Voxra 150 mg tablett med modifierad frisättning. Voxra 300 mg tablett med modifierad frisättning. 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Läs mer

Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken

Förgiftningar. Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl. Akutkliniken Förgiftningar Martin Schilling Andreas RönnerstenR Ulrika Heimdahl Akutkliniken Dagens schema 0900-1130 Föreläsning + fika 1130-1200 Grupparbete 1200-1300 Lunch 1300-1400 Redovisning 1400-1600 Föreläsning

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett

1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Rimactazid Paed 60/60, 60 mg/60 mg, dispergerbar tablett/tuggtablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 60 mg rifampicin och 60 mg isoniazid.

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135.

Narkotikaberoende 1. Inledning. Bakgrund. Ändrad 2014-11-01, s 1135. Ändrad 2014-11-01, s 1135. 1125 1 Markus Heilig, National Institute on Alcoholism and Alcohol Abuse, Bethesda, Maryland Anders Håkansson, Beroendecentrum Malmö, Avdelningen för psykiatri, Lunds universitet

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling

Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010. Rekommendationer för omhändertagande och behandling Behandlingsriktlinjer Anafylaxi 2010 Rekommendationer för omhändertagande och behandling Förord Dessa behandlingsriktlinjer baseras på de riktlinjer för omhändertagande och behandling av anafylaxi som

Läs mer

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH

MR... 63160 62060 63163 62100 81258 62470 62488 62190 62462 61611 61510 62374 62569 ÖNH Akutkompendium 2011 Produktion: Infab, Helsingborg Tryck: Edita Västra Aros Förord vårt akutkompendium utkom första gången 1996 och har sedan dess varit en uppskattad hjälp i det dagliga arbetet. Förra

Läs mer

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm.

Moclobemid Actavis 150 mg: Gul, rund, bikonvex, filmdragerad tablett med skåra på ena sidan. Diameter 10 mm. PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 150 mg Moclobemid Actavis filmdragerad tablett 300 mg 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller moklobemid

Läs mer

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp

SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Kodnummer Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Datum: Tid: SJSE11 Farmakologi Exampeltenta 3.0 hp Anvisning: Skriv ditt kodnummer på alla

Läs mer

Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet

Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet Missbruk och beroende av narkotika. Anders Håkansson Med dr, leg läkare Avd för psykiatri, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Lunds universitet Epidemiologi 10% av den vuxna befolkningen har

Läs mer

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12

Ambulanscentrum NU-sjukvården Version 2011:12 Ambulansinstruktion Titel: Medicinska behandlingsriktlinjer Datum: 2009-05-04 Utfärdad av: Anders Johansson/Björn Lantz Fastställd/Godkänd av: Tom Brokopp Förvaras/Arkiveras: Amb.centrums hemsida Utgåva

Läs mer

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO.

Inledning. Om du läser vidare tror jag du får svar på de flesta av dina frågor om LARO. 1 Innehåll Denna kliniska handbok är tänkt som ett beslutsstöd i mötet med patienten som söker läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende, LARO. Vidare är handboken ett stöd för läkare och vårdpersonal

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer Behandlingsriktlinjer Detta exemplar tillhör:... Arbetsnummer:... INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANDNING 1.1 AKUT ASTMA 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER 1.3 EPIGLOTTIT och TRACHEIT 1.4 ALLERGI / ANAFYLAKTISK REAKTION

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm

2 mg: vitaktigt, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm 4 mg: cremefärgat, dragerat tuggummi, cirka 15 x 15 x 6 mm PRODUKTRESUMÉ 1 LÄKEMEDLETS NAMN Nicorette Fruktmint 2 mg medicinskt tuggummi Nicorette Fruktmint 4 mg medicinskt tuggummi 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 2 mg: Nikotinresinat 10 mg, motsvarande

Läs mer

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen

Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Avlägsnande av inte absorberat gift från mag-tarmkanalen Medicinskt kol Ventrikeltömning kräkningsprovokation kräksirap manuell ventrikelsköljning (gastroskopi/gastrotomi) Tarmsköljning Första hjälpen\förtäring\ventrikeltömning

Läs mer

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi.

Huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor, hyperpyrexi. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 1 filmdragerad tablett innehåller 500 mg

Läs mer

BEHANDLINGS- RIKTLINJER

BEHANDLINGS- RIKTLINJER BEHANDLINGS- RIKTLINJER Akutsjukvården i Västerbotten, Ambulans Giltig fr o m 2014-06-01 Behandlingsriktlinjer Ambulans/allmänt /innehållsförteckning Kapitel 01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt 5. Trauma/Olycksfall

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer

1 LÄKEMEDLETS NAMN 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 3 LÄKEMEDELSFORM. 4 KLINISKA UPPGIFTER 4.1 Terapeutiska indikationer Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Alvedon 60 mg, 125 mg, 250 mg, 500 mg och 1 g suppositorier 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje suppositorium innehåller paracetamol

Läs mer

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus

l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus Psykiatri psykiatri l ADHD atomoxetin metylfenidat Se Bakgrundsmaterialet l Alkoholberoende Återfallsförebyggande akamprosat Campral preparat disulfiram Antabus naltrexon Naltrexon Vitaflo Vitamintillskott

Läs mer

Behandlingsriktlinjer

Behandlingsriktlinjer INNEHÅLL Behandlingsriktlinjer Ambulanssjukvården Regionala Ambulansgruppen 2003 1 INNEHÅLL 1. ANDNING 1 1.1 AKUT ASTMA - Vuxna (>12 år eller > 35 kg kroppsvikt) 2 1.2 HÖGA ANDNINGSHINDER/HANDLINGSPLAN

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Missbruk och beroende

Missbruk och beroende Vårdprogram 1 (36) Godkänd av: Karin Haster, Divisionschef Utarbetad/reviderad av: Anna-Karin Törnqvist Bengt Grenfeldt Håkan Johannesson Márta Hlavács Lisa Pellikka Revisionsansvarig: Divisionschef Utgåva:

Läs mer

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen.

Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. FÖRGIFTNINGAR BEHANDLINGSANVISNINGAR OCH ANTIDOTLISTA SÄRTRYCK UR LÄKEMEDELSBOKEN 2014 FRÅN GIFTINFORMATIONSCENTRALEN Klicka här för att komma till innehållsförteckningen. WWW. LÄKEMEDELSBOKEN. SE Akutmedicin

Läs mer

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC

NSAID PARACETAMOL ASA. Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID PARACETAMOL ASA Eva Olsson, specialistläkare GIC NSAID Indometacin Diklofenak Ketorolak Oxikamer (Xefo, Alganex m fl) Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Dexibuprofen Coxiber (Celebra, Dynastat m fl) Nabumeton

Läs mer