Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 HANDBOK

2

3

4

5

6 ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener förbi när jg sitter på trppn med mitt kffe. Det är här i stillheten min böcker om kriminlinspektör Mri wern kommer till. Vi flyttde hit när brnen vr små, det kändes tryggt och br med god grnnr och den lill mysig skoln. Ändå är det br 20 minuter till Örebro där jg bor nu, två timmr till Stockholm och Arlnd och lik smidigt tt t sig söderut den del v året jg som deckrförfttre är resnde i mord. Det är fördelen med tt bo i Sveriges hjärt. i regionen finns ett fntstiskt utbud v förstklssig resturnger, underhållning, fotboll, hockey, golf och en v Sveriges mest gemytlig trvbnor. Det är när till Bergslgens svmp- och blåbärsmrker. Jg älskr tt vndr i den mgisk Trolldlen; till Vrgkitteln med sitt lill vttenfll och Jättegrytn som formts när inlndsisen smälte. Mn behöver inte välj. Här kn mn få llt. Det här är regionen i mitt hjärt. ANNA JANSSON, FÖRFATTARe

7

8 8

9 inledning Nu är det dgs tt gör Örebroregionen känd för en bredre publik! Globliseringen gör tt regionern får lltmer fokus. Det är inte längre Norge, Sverige, Spnien utn Geirngerfjorden, Dlrn eller Ktlonien. Och llr helst: The Hert of Sweden Örebroregionen! Det är i regionern mtchern spels om tt lock till sig företg och människor för tt skp tillväxt. Och där sk vår region tillhör de bäst! Det hndlr om tt lyft frm sin särprägel, tt inte br syns utn tt även stick ut i mängden. Hur väl regionern mrkndsför sin fördelr kommer tt h stor betydelse för ders tillväxt och utveckling. I Örebroregionen nvänder vi vrumärket The Hert of Sweden för tt mrkndsför oss. Du är hjärtligt välkommen tt hjälp till genom tt utnyttj vrumärket som en del i din verksmhet. En strk Örebroregion stärker även dig. Vis tt det finns ett stort enggemng i regionen och tt du tillhör en lndsdel där ll jobbr tillsmmns för tt bidr till vår gemensmm utveckling. Vis ditt supporterhjärt för Örebroregionen! I den här hndboken en så klld brnd book för vrumärket får du en bkgrund till The Hert of Sweden, nyttig informtion om hur och när du kn nvänd vrumärket tillsmmns med ditt eget vrumärke och tips på hur det kn se ut.

10

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TALA MED HJÄRTAT 12 Därför kllr vi oss The Hert of Sweden 15 VARFÖR SKA DU VARA MED? 16 ETT KOMPLETTERANDE VARUMÄRKE 16 THE HEART OF SWEDEN IDAG 17 VAD INNEHÅLLER UTTRYCKET? 17 MÅL 19 MÅLGRUPP 19 DET PRAKTISKA VEM, VAR, HUR? 22 SÅ HÄR KAN DET SE UT 24

12 TAlA MeD HJÄRTAT Att mrkndsför en region kräver tålmod. Vi kn fortsätt tt kll den för Örebro län (och kommer tt gör det i mång smmnhng). Men om vi vill bli uppmärksmmde och förmedl en känsl som fstnr i medvetndet är möjlighetern överlägsn med ett berättnde vrumärke som The Hert of Sweden. engelskn i uttrycket är inte svårre än tt den förstås och fungerr i ll smmnhng, interntionell som ntionell. Det är tveklöst en styrk tt kunn nvänd smm uttryck, smm symbol i ll mrkndsföring. inte minst för tydlighetens skull. Fler olik begrepp skulle förvirr och försvg fokus på vd Örebroregionen är: The Hert of Sweden! 12

13 Kristin Dybeck, informtör och smordnre för projekt Järnkrft i Bergslgsorten Järnboås: Vi upptäckte vrumärket The Hert of Sweden på Promotionbåten 2010 och tyckte om det direkt. Logotypen och den grön färgen syns väl och säger vr vi finns på ett vrmt och positivt sätt. På emigrntmässn i Utrecht nvände vi vrumärket flitigt och märkte hur väl det fungerr. Holländrn fick snbbt klrt för sig hur centrlt Järnboås ligger i Sverige. Projekt Järnkrft syftr till tt utveckl och mrkndsför bygden och lock fler tt bosätt sig här. 13

14 Inge Blomberg, länsidrottschef, Örebro läns idrottsförbund: Vrumärket The Hert of Sweden verkr både inåt och utåt och hr en ond krft som kn nvänds i ll smmnhng. Vrumärket nvändes tydligt när länets orienteringsklubbr rrngerde O-Ringen 2010 och lockde över deltgre. Tävlingen visr vd vi kn åstdkomm gemensmt i länet. Jg tror tt smling kring The Hert of Sweden kn vr krften som lockr fler stor idrottsevenemng till länet. Idrottsförbundets styrelse hr därför beslutt tt medverk ktivt för tt lyft vrumärket; idrotten kn mycket väl vr en v motorern i regionens utvecklingsrbete. 14

15 Därför kllr vi oss The Hert of Sweden Vi tycker inte tt det räcker med tt nvänd Örebro län i mrkndsföringen. För det bygger på residensstdens nmn och regionen består v Örebro och så mycket mer. Vi hr heller inte en årig nmntrdition tt bevr som exempelvis tidigre nämnd Ktlonien i Spnien. I ndr svensk regioner kn nmnet bygg på lndskpsnmn. Örebroregionen hr sex lndskp och är en på mång ndr sätt brokig region inte ens vttnet rinner åt smm håll här. Så ur mrkndsföringssynvinkel fnns nledning tt lnser ett nytt begrepp som säger något om oss. Vi är helt enkelt The Hert of Sweden. 15

16 Vrför sk du VARA med? En strk tillväxt i regionen skpr möjligheter för förbättringr för ll oss som verkr här. Men expnsion, utveckling och höjd livskvlitet kommer inte v sig själv. Ett stort, målinriktt rbete krävs. Uppgiften tt mrkndsför regionen kn ll bidr med. Ett instrument som vrumärket The Hert of Sweden gör det dessutom enkelt. Här kn du och din verksmhet gör stor skillnd. Ju fler som nvänder vrumärket, desto större blir genomslgskrften och möjligheten tt dr nytt v en strk region. Ett kompletternde VARUMÄRKe En liten insts v mång ger oft stor totl effekt. När du lyfter ditt eget vrumärke, sätt gärn The Hert of Sweden som ett kompletternde, stöttnde vrumärke vid sidn om. Om det idg stöttr frmförllt regionen, kn det i morgon ge ett strkt stöd tillbk och ggn din verksmhet. 16

17 THe HeART OF SweDeN idag Vrumärket The Hert of Sweden nvänds främst vid interntionell mrkndsföring v regionen som turistmål. Nu bredds nvändningen för tt stärk vår konkurrenskrft gentemot ndr regioner på ll områden. VAD innehåller UTTRYCKeT? Uttrycket The Hert of Sweden hr en styrk i tt det både nger ett geogrfiskt område och förmedlr en positiv känsl. Regionen är belägen mitt i Sverige lndets demogrfisk mittpunkt finns som beknt i länet. Uttrycket finns sedn 1990-tlet som engelsk översättning v formuleringen mitt i Sverige i olik turist- och informtionsbroschyrer för Örebroregionen. Det är med ndr ord ingen krystd skrivbordskonstruktion, utn hr en histori och en logisk förklring. Till och med en gnsk lång histori. Redn 1922 såg Hjlmr Bergmn Örebro som Sveriges hjärt och vid smm tid skrev stålbrnschens intresseorgnistion Jernkontoret lies in the hert of the country om bruksorten Bångbro i Bergslgen. Det hr i mång ndr smmnhng vrit nturligt tt se Örebroregionen som hjärtt i Sverige. låt oss för den synen vidre. 17

18 Henrik Olofsson, näringslivschef Askersunds kommun: Regionen är ingenting utn dess olik delr och jg tror mycket på det här smlnde greppet. Vrumärket The Hert of Sweden känns helt rätt då det nds både värdskp och centrlt läge i lndet. Kommunstyrelsen i Askersund hr tgit beslut om tt nvänd det som en komplettering v kommunens logotyp. Vrumärket The Hert of Sweden finns till exempel i turistbroschyrer, vår kommuntidning och snrt även på turistinfotvlor vid infrtsvägrn. Välkomn tt koll! 18

19 Mål Målet med vrumärket The Hert of Sweden är tt ge Örebroregionen en strkre identitet och tt skp en positiv känsl för regionen. Att nvänd vrumärket på ett brett sätt ökr genomslgskrften och driver på processen tt gör det synonymt med Örebroregionen. I förlängningen hndlr det nturligtvis om tt stärk vår konkurrensförmåg gentemot ndr regioner. Att människor sk uppftt Örebroregionen som den rätt tt lev i, tt invester i och tt utveckls i. Och det gäller även oss som redn verkr här. Ett positivt, gemensmt vrumärke tt smls kring kn skp en oerhörd intern krft och vilj tt engger sig i regionens utvecklingsrbete. Målgrupp En regions utveckling och tillväxt påverks v en rd omvärldsfktorer; llt från världspolitisk skeenden till små, lokl händelser. Därför är målgruppen lik bred; myndigheter, näringsliv och enskild människor såväl ntionellt som interntionellt. Vrumärket The Hert of Sweden är nvändbrt i nästn ll kommuniktion som utgår från Örebroregionen. 19

20 Anne-Mri Alnen, ordförnde Almi Mälrdlen smt vd Lyft & Krn AB och Nov Logistik AB, Krlskog: All orter i regionen är beroende v vrndr för tt vi sk kunn skp tillväxt. Det är viktigt tt vi jobbr och mrkndsför regionen även inåt, så tt människorn som bor här känner stolthet för Örebroregionen. The Hert of Sweden är ett väldigt strkt uttryck som är lätt tt t till sig; konstigt tt ingen tgit det förut. Vrumärket kommer bsolut tt vr ktuellt för Almi Mälrdlen och min företg kn säkert också nvänd det. 20

21 Mikel Smedberg, vd/flygpltschef Örebro Airport: Jg gillr tt mn försöker pketer regionen, det är viktigt tt sml krftern för tt skp tillväxt. Spontnt tycker jg om vrumärket The Hert of Sweden, riktigt br. Det innehåller mycket, ger en positiv känsl och det är ett fktum tt Örebroregionen ligger väldigt centrlt. Vi hr inte tgit någr beslut än men för oss känns det nturligt tt nvänd vrumärket. 21

22 DeT PRAKTiSKA. VeM FÅR ANVÄNDA VARUMÄRKeT? All som verkr i Örebroregionen kn bidr till tt gör vrumärket känt. Ju fler som nvänder det, desto strkre och enhetligre blir bilden v regionen. VAR HiTTAR JAg VARUMÄRKeSMATeRiAleT? Allt grfiskt mteril finns tt ldd hem på regionförbundets webbplts Om du vill vet mer eller hr någr frågor, välkommen tt kontkt informtörern på regionförbundet, tfn eller vi e-post 22

23 Hur FÅR jg nvänd VARUMÄRKet? Mterilet får nvänds utn kostnd. Men för tt logotypen sk behåll sin styrk och bli ett vrumärke mn snbbt känner igen, sk utseendet hålls intkt. Hur logotypen sk nvänds beskrivs på följnde sidor. Vill du sprid dett så finns beskrivningen även på Tips Det enklste och vnligste sättet tt nvänd vrumärket The Hert of Sweden är i tryckt medi och i bildmedi; se exempel längre frm i boken. Men vrför inte lyft frm regionens vrumärke även muntligt i föredrgningr, tl och i ljudmedi?! 23

24 SÅ HÄR KAN DeT Se UT Vrumärket The Hert of Sweden kn nvänds med fördel vid rrngemng där fler olik ktörer smverkr. Den stor, interntionell orienteringstävlingen O-Ringen, som rrngerdes v fler orienteringsklubbr i regionen 2010, är ett utmärkt exempel. 24

25 Järnboås nvänder The Hert of Sweden-logotypen i mrkndsföringen v bygden. Mrkndsföring v Järnboås på emigrntmässn i Utrecht. Skylt frmtgen för tt nvänds på mässor smt på olik pltser i Järnboås. 25

26 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 Full frt på BWG Industriservice sid 6 5 sid turiststrteg ny Wistrnd, Mlin The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 Kommunstyrelsen i Askersund hr beslutt sig för tt nvänd logotypen The Hert of Sweden som en komplettering v kommunens logotyp. Vrumärket finns till exempel i turistbroschyrer, kommuntidningen och på visitkorten. BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR Förhndstitt på Kunskpsoch kulturcentrum sid Hett om öronen! Läs om brndkåren i Askersund sid 4 Klimtpiloter går in för lndning Tio utmningr klr sid 4 Ur innehållet: Mlin Wistrnd, ny turiststrteg sid 5 Full frt på BWG Industriservice sid 6 Vår flyktingbrn hr kommit sid 8 Gästspelnde tidningsredktion sid 11 Ur innehållet: Släng skräp rätt! sid 5 Jul- och nyårsprogrm mittuppslget Stbil frmtid i Zinkgruvn sid 8 9 Stbil frmtid i Zinkgruvn sid 8 9 Jul- och nyårsprogrm mittuppslget Släng skräp rätt! sid 5 Ur innehållet: Tio utmningr klr sid 4 in för lndning Gästspelnde tidningsredktion sid 11 Läs om brndkåren i Askersund sid 4 Hett om öronen! Ur innehållet: Klimtpiloter går Vår flyktingbrn hr kommit sid 8 26

27 John och Mrit Bergsten, ägre v M/S Wettervik och rrngör v båtturer, Askersund: Vi tror stenhårt på vrumärket The Hert of Sweden. Uttrycket hr en positiv klng och vi vill gärn hjälp till tt stärk regionen. Ensm är inte strk och en strk Örebroregion är br för vår verksmhet. Vi tror inte tt turister kommer från Tysklnd br för tt åk båt med oss men hopps tt vi kn vr en del i ders besök i regionen och Askersund. Vi vill bsolut nvänd vrumärket och gärn sätt loggn på sidn v båten. 27

28 28 Under rbetet med tt t frm Örebroregionens utvecklingsstrtegi blev The Hert of Sweden visionen tt sträv mot. Eftersom processen ägs v hel regionen hr det vrit nturligt tt nvänd det gemensmm vrumärket.

29 Annons. Upplev mer v Örebro. Bok hotellpket med upplevelser och boende på hotell i Örebro. Bok online på där du också hittr vår evenemngspket och ndr spännnde hotellpket. Bd- och buspket us och lnd inomh störst lek inomhusbd i ett Europs kn inte ps störst Nordeuro hotellpket det m och sm! bli bättre ilj 70:-/fm. 7 år. mpel: 15 på 3 resp två brn Prisexetvå vuxn och Beräknt på Slottet oc h Wdköpin g Bo på vlf ritt hotell och gå en visning på guidd slot längst med tet. Stros sedn ner Svrtån till Örebros vc Stdsprk och fik på kr Cfé Wdkö ping. Prisexempe Beräknt på två vuxn l: 1305:-/fm och två brn på 3 resp. ilj 7 år. o r 1 1 b 0 2 e e r d ögui Shopping pket Dnspket om är På tisdgr och lördgr året på meldet dnsen som står i centrum! I pketet lnsveriges störst dnsgolv till entré och hotell på ingår boende rken. Brunnsp I Örebro hit lite till tr du llt du beh från de sto över och små ind r kedjor epe n shopping ndentbutiker. Nju till och fik på cféet t v br Wdköpin i mysig g. Prisexem Beräkn t på två pel: 390: -/person vuxn i dub belrum. Prisexempel: 490:-/person Beräknt på två vuxn i dubbelrum. Orebromgsin.indd :56:01 Beräknt på två vuxn i dubbelrum. Prisexempel: 490:-/person Brunnsprken. ingår boende på hotell och entré till lnsveriges störst dnsgolv! I pketet det dnsen som står i centrum på melpå tisdgr och lördgr året om är Dnspket t på två Beräkn -/person belrum. vuxn i dub pel: 390: Prisexem g. i mysig Wdköpin på cféet t v br och fik shopping ndentbutiker. Nju till n epe r kedjor små ind över och från de sto lite till tr du llt du beh hit I Örebro pket Shopping Beräknt på vuxn och Prisexetvå två brn på 3 resp mpel: 15 70:-/fm. 7 år. ilj bli bättre! och sm m Nordeuro hotellpket det ps störst kn inte Europs störst lek inomhusbd i ett lnd inomh us och Bd- och buspket Beräknt på två vuxn på och två brn 3 resp. 7 år. ilj l: 1305:-/fm Prisexempe ping. Cfé Wdkö kr och fik på Stdsprk Örebros vc Svrtån till längst med tet. Stros sedn ner d slot gå en guid visning på och ell ritt hot Bo på vlf g h Wdköpin Slottet oc Turistguide. Ör Ör evenemngspket och ndr spännnde hotellpket. Bok online på där du också hittr vår Bok hotellpket med upplevelser och boende på hotell i Örebro. Upplev mer v Örebro. ebr ebr o Kum l H be lls o K um l Hl ls rg ber le er Keb g l eke b g w 29 e rg ow brot ore ww. ww w

30 Annons. r, stvlo tion en. d form ver in il lång le iteter. ö tt se v m ärför s den 28 h fler kti hr d c ng d. Vi den o dd lä ndsle vindsky ttre boen lågl ä h c hel b o st d ä r e rr i r m ges b, tolette eden ll åld Sveri för I den hitt rråd slgsl bli vedfö runt Berg. ndern ktiviteter en sk r, le rn d e e e d ts e sl rk s n s gn pl slg icen Ntu på friluft rkle ningrn Berg bror, rst ttr serv s i ntu re ä l tt Få tip regionen kr till fö Vi vil rkeringr, å tt förb n ro ä p b tl döre trädm r vi även direk t run tckså ts ns de nns u n. du o er. n fin Nu s m m e tter fi plts slede n ko. Sk rgslgsled webb ngor Bergslg gstur k li s GPS d e Run t med rn på B g till er en d k r in e. j tt n tn e u ft ppe Sktt md sk t e I nsl där du e eller buss v gö n. n or någr Let blde sling till bile längs etpp k lgd lp v tillb v ed hjä vningr m d g l ri n pb ndri besk Etp in v rtor och er d Pln ehåller k den. och n s le ndern De in eter läng rkle h, ntu du på sevärd r pbld en gsled l s g r r Be Vnd pe Vit otyvit logpe denoty of Swe rtswe den log The He rt of The He p itt or, et ttjkt h sling sk Rund tion om en.se. d sle inform ergslg.b www Dilog Tiveden och Lxå Kommun. Produktion: Liljedl Communiction. Foto: Andres Hylthén m.fl. Utgåv 1, Turistbroschyr för Tiveden. inform ergslg sled Rund tion om en.se sk sling or, et ttjkt h ppbl ittr d u sevärd d, n heter turk på De in längs lende neh led rn en åll och Pln er d er krtor. in oc Etp pbl vndring h beskriv d ning med r hjälp tillb v et v k ppbl sling till bile den. or n I nsl där du e eller buss fter e utnin n d en. g Rund gstur sling till Bergsl k or gsle den fi n komm Nu s nns d ts et ru trädm r vi även nd p Vi vil rkeringr, å tt förb l tt ä b tt ro r Berg slgsl r, rstplts servicen ru eden e sk b r, vedförr nt Bergsl li Sve gsle åd, to d riges bäst letter oc en med b h ä lågl ndsle vindsky ttre boen dd lä den o d. Vi ng c hr d ärför s den 28 h fler kti m v sett ö ver in il lång le iteter. form d tion en. stvlo r, Vnd r Be rgsl gsled en 16 Välkommen ut! Din guide till Sveriges närmste vildmrk 1 1 Din guide till Sveriges närmste vildmrk Välkommen ut! 30

31 Här finns plts för Sveriges bäst IT-proffs Örebro pulserr v strk, växnde IT-företg. Mång v brnschens vssste ktörer finns här en perfekt miljö för skrp IT-människor som söker ny utmningr. På köpet får du en skön universitetsstd som kommer tt överrsk dig. Vi lovr! The Hert of Sweden logotype Vit Brnscher med rekryteringsbehov kn också med fördel nvänd The Hert of Sweden som ett kompletternde vrumärke. Regionens krftigt växnde IT-företg hr högt renommé. En gemensm nnons från företgen för tt uppmärksmm IT-folk på ny möjligheter kn se ut så här. Hitt din utmning i Örebro vi Hitt din utmning i Örebro vi 31

32 logotyp Vår logotyp är den viktigste beståndsdelen när det gäller tt kommunicer och stärk vrumärket The Hert of Sweden. Därför är det oerhört viktigt med konsekvens i nvändningen. Logotypens proportioner får inte ändrs. Inte heller färger, symbol eller typogrfi. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 423 The Hert of Sweden logotype Vit 32

33 Alterntiv Logotyp I de fll där det behöver förstärks/förtydligs vilket geogrfiskt område som The Hert of Sweden syftr på så nvänds en lterntiv logotyp med tillägget Örebroregionen. 33

34 FRiZON logotyp logotypen sk lltid omges v en så klld frizon för tt frmträd så tydligt som möjligt. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype Vit 34

35 Profilfärger Logotypen finns i tre färger. Använd den färg som pssr bäst för tillfället och som ger så stor kontrst som möjligt till bkgrunden. Pntone 382, CMYK C: 35%, Y: 100% 100% 40% 15% Pntone 423 CMYK K 40% 100% 40% 15% Svrt 100% 35

36 gör inte så här Logotypens proportioner får inte ändrs. Inte heller färger, symbol eller typogrfi. Det är därför inte tillåtet tt skl logotypen oproportioneligt. Tänk på tt håll ner Shift-tngenten när du sk sk skl logotypen. Det är inte heller tillåtet tt ändr storleksförhållndet melln texten och hjärtt i logotypen. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 weden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert The of Hert Sweden of Sweden logotype logotype PANTONE PANTONE The Hert of Sweden logotype PANTONE

37 tänk på det här Om logotypen sk plcers på en bild och för tt den då sk bli så tydlig som möjligt, så bör den ligg på ett ställe i bilden där bkgrunden är lugn, eftersträv gärn en så enhetlig bkgrund som möjligt. Logotypen bör inte heller plcers så tt delr v den är plcerd över olik bkgrunder. Tänk också på tt logotypen syns bäst om kontrstern är så stor som möjligt mot bkgrunden, välj inte en svrt logotype mot en mörk bkgrundsbild. Se exempel nedn. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE

38 Lyck till! Hopps vi inspirert dig till tt nvänd vrumärket The Hert of Sweden i din mrkndsföring. Kom ihåg: tillsmmns blir vi strkre.

39

40 Bkom vrumärket The Hert of Sweden står Regionförbundet Örebro. Men det tillhör ll som är verksmm i regionen: kommuner, lndsting, företg, föreningr och orgnistioner. npp-reklm.se 1103 Fotogrf: Terése Andersson (omslg, s13, s14, s18, s20, s21), Thron Ullberg (s7), Ove Lundqvist (2 bilder s24), Mrc vn Wessel (s25, emigrntmässn) övrig bilder regionförbundet Tryck: Rolf Tryckeri Om du hr ytterligre frågor om vrumärket, välkommen tt kontkt informtörern på Regionförbundet Örebro, tfn eller e-post

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer

VENTYRS. Magiska möten #2/2011

VENTYRS. Magiska möten #2/2011 VENTYRS Mgisk möten De dimhöljd bergens gorillor Hvsisens konung isbjörnen Reserpporter från Äventyrre Isbrytrexpedition till Frnz Josef Lnd Städexpedition upp till 8 750 meter Örn bortom horisonten #2/2011

Läs mer

Kinas nya ledare tågar in

Kinas nya ledare tågar in # 5 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kins ny ledre tågr in Chin Dily/Reuters/Scnpix Mktskiftet i kommunistprtiets innerst krets presenterdes i förr veckn

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen

Kina utser nya ledare: Balansgång mellan falanger ska säkra stabilitet i toppen # 1 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kin utser ny ledre: Blnsgång melln flnger sk säkr stbilitet i toppen Wen Jibo, till höger på bilden, är på väg ut som

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

F a. Söndag 1 ma. KFF-SYRIANSKA / Allsvenskan 2011 / Omgång 6 / GULDFÅGELN ARENA WALL OF FAME SPEAKERS CORNER KALMAR FF UNGDOM

F a. Söndag 1 ma. KFF-SYRIANSKA / Allsvenskan 2011 / Omgång 6 / GULDFÅGELN ARENA WALL OF FAME SPEAKERS CORNER KALMAR FF UNGDOM 1 #3 Klmr FF Officiellt mtchprogrm KFF-SYRIANSKA / Allsvenskn 2011 / Omgång 6 / GUDFÅGEN ARENA KAMAR FF UNGDOM SPEAKERS CORNER WA OF FAME DET MÅSTE VARA KU ATT IRA FOTBO I KAMAR FF s. 2 SPEAKERTRAUMA,

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 77, februri 2012 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 l En hemvändnde Edeforsbo Sid 4 l Kronotorp i Edefors socken Sid 5 Olle Mlmsten en forskrprofil är

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour

Forsnäs 228, 924 94 SORSELE 1 STÅNK 2 STÅNK Toppchark + pant Coop Bonjour Blttnickseles 20k ISFESTIVAL 2014 Veternkmpen 1 STÅNK 2 STÅNK Till Årsmodell 1982 Anmäln till: LindMri Forsgren 070-579 73 76 Anmälningsvgift: 100kr/p 8 mrs Strt vid Eljusspåret i Blttnicksele Anmvg: 100kr/p

Läs mer

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor

WendelAvisan. N:o 52 Wendelas Vänner Juni 2013. Wendela Hebbegymnasiet Här skolas nya Wendelor WdelAvisn N:o 52 Wdels Vänner Juni 2013 Wdel Hebbegynsiet Här skols ny Wdelor 1 Vet ni hur ång litterär sällskp det finns i lndet? Själv vet jg inte exkt de flest, inte indre än 116 styck, är edler i DELS,

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL #7 JULI 2014 in Är det d dg? e tur på fr 93 New Orlen Mten, folket & muiken tden med extr llt. blivit g hr Så mån rer genom ä miljon l hittill! pe Kombi Vndr

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

HoforsBladetOBS! Nästa nr v.33

HoforsBladetOBS! Nästa nr v.33 Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hmmrby, Stjärnsund & Långshyttn HoforsBldetOBS! Näst nr v.33 = Onsdg 13 ug Bokningsstopp Tisdg 5 ug Centrlgtn 13, 813 30 HOFORS. Tel. 0290-281 00. www.hoforsbldet.se

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Snabbare på stålämnen

Snabbare på stålämnen Snbbre på stålämnen Det hndlr om fokusering. Vi kpr och skär stål. Vi hr ldrig vrit intresserde v tt bli hlvbr på en mss olik sker. Det känns helt enkelt bättre tt vr riktigt, riktigt vss inom ett specifikt

Läs mer

REA SOMMAR HOS FOTOHÖRNAN SE PRISET! NU 1499 KR PAKETPRIS FRÅN 5998 KR ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FOTOHÖRNAN ANNONS

REA SOMMAR HOS FOTOHÖRNAN SE PRISET! NU 1499 KR PAKETPRIS FRÅN 5998 KR ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FOTOHÖRNAN ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FOTOHÖRNAN ANNONS SOMMAR REA HOS FOTOHÖRNAN NIKON COOLPIX S210 Så liten, så br och så läcker! Finns i fe olik färger. SE PRISET! 1499 KR NIKON D60 MED FLASHBACK

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer