Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 HANDBOK

2

3

4

5

6 ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener förbi när jg sitter på trppn med mitt kffe. Det är här i stillheten min böcker om kriminlinspektör Mri wern kommer till. Vi flyttde hit när brnen vr små, det kändes tryggt och br med god grnnr och den lill mysig skoln. Ändå är det br 20 minuter till Örebro där jg bor nu, två timmr till Stockholm och Arlnd och lik smidigt tt t sig söderut den del v året jg som deckrförfttre är resnde i mord. Det är fördelen med tt bo i Sveriges hjärt. i regionen finns ett fntstiskt utbud v förstklssig resturnger, underhållning, fotboll, hockey, golf och en v Sveriges mest gemytlig trvbnor. Det är när till Bergslgens svmp- och blåbärsmrker. Jg älskr tt vndr i den mgisk Trolldlen; till Vrgkitteln med sitt lill vttenfll och Jättegrytn som formts när inlndsisen smälte. Mn behöver inte välj. Här kn mn få llt. Det här är regionen i mitt hjärt. ANNA JANSSON, FÖRFATTARe

7

8 8

9 inledning Nu är det dgs tt gör Örebroregionen känd för en bredre publik! Globliseringen gör tt regionern får lltmer fokus. Det är inte längre Norge, Sverige, Spnien utn Geirngerfjorden, Dlrn eller Ktlonien. Och llr helst: The Hert of Sweden Örebroregionen! Det är i regionern mtchern spels om tt lock till sig företg och människor för tt skp tillväxt. Och där sk vår region tillhör de bäst! Det hndlr om tt lyft frm sin särprägel, tt inte br syns utn tt även stick ut i mängden. Hur väl regionern mrkndsför sin fördelr kommer tt h stor betydelse för ders tillväxt och utveckling. I Örebroregionen nvänder vi vrumärket The Hert of Sweden för tt mrkndsför oss. Du är hjärtligt välkommen tt hjälp till genom tt utnyttj vrumärket som en del i din verksmhet. En strk Örebroregion stärker även dig. Vis tt det finns ett stort enggemng i regionen och tt du tillhör en lndsdel där ll jobbr tillsmmns för tt bidr till vår gemensmm utveckling. Vis ditt supporterhjärt för Örebroregionen! I den här hndboken en så klld brnd book för vrumärket får du en bkgrund till The Hert of Sweden, nyttig informtion om hur och när du kn nvänd vrumärket tillsmmns med ditt eget vrumärke och tips på hur det kn se ut.

10

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TALA MED HJÄRTAT 12 Därför kllr vi oss The Hert of Sweden 15 VARFÖR SKA DU VARA MED? 16 ETT KOMPLETTERANDE VARUMÄRKE 16 THE HEART OF SWEDEN IDAG 17 VAD INNEHÅLLER UTTRYCKET? 17 MÅL 19 MÅLGRUPP 19 DET PRAKTISKA VEM, VAR, HUR? 22 SÅ HÄR KAN DET SE UT 24

12 TAlA MeD HJÄRTAT Att mrkndsför en region kräver tålmod. Vi kn fortsätt tt kll den för Örebro län (och kommer tt gör det i mång smmnhng). Men om vi vill bli uppmärksmmde och förmedl en känsl som fstnr i medvetndet är möjlighetern överlägsn med ett berättnde vrumärke som The Hert of Sweden. engelskn i uttrycket är inte svårre än tt den förstås och fungerr i ll smmnhng, interntionell som ntionell. Det är tveklöst en styrk tt kunn nvänd smm uttryck, smm symbol i ll mrkndsföring. inte minst för tydlighetens skull. Fler olik begrepp skulle förvirr och försvg fokus på vd Örebroregionen är: The Hert of Sweden! 12

13 Kristin Dybeck, informtör och smordnre för projekt Järnkrft i Bergslgsorten Järnboås: Vi upptäckte vrumärket The Hert of Sweden på Promotionbåten 2010 och tyckte om det direkt. Logotypen och den grön färgen syns väl och säger vr vi finns på ett vrmt och positivt sätt. På emigrntmässn i Utrecht nvände vi vrumärket flitigt och märkte hur väl det fungerr. Holländrn fick snbbt klrt för sig hur centrlt Järnboås ligger i Sverige. Projekt Järnkrft syftr till tt utveckl och mrkndsför bygden och lock fler tt bosätt sig här. 13

14 Inge Blomberg, länsidrottschef, Örebro läns idrottsförbund: Vrumärket The Hert of Sweden verkr både inåt och utåt och hr en ond krft som kn nvänds i ll smmnhng. Vrumärket nvändes tydligt när länets orienteringsklubbr rrngerde O-Ringen 2010 och lockde över deltgre. Tävlingen visr vd vi kn åstdkomm gemensmt i länet. Jg tror tt smling kring The Hert of Sweden kn vr krften som lockr fler stor idrottsevenemng till länet. Idrottsförbundets styrelse hr därför beslutt tt medverk ktivt för tt lyft vrumärket; idrotten kn mycket väl vr en v motorern i regionens utvecklingsrbete. 14

15 Därför kllr vi oss The Hert of Sweden Vi tycker inte tt det räcker med tt nvänd Örebro län i mrkndsföringen. För det bygger på residensstdens nmn och regionen består v Örebro och så mycket mer. Vi hr heller inte en årig nmntrdition tt bevr som exempelvis tidigre nämnd Ktlonien i Spnien. I ndr svensk regioner kn nmnet bygg på lndskpsnmn. Örebroregionen hr sex lndskp och är en på mång ndr sätt brokig region inte ens vttnet rinner åt smm håll här. Så ur mrkndsföringssynvinkel fnns nledning tt lnser ett nytt begrepp som säger något om oss. Vi är helt enkelt The Hert of Sweden. 15

16 Vrför sk du VARA med? En strk tillväxt i regionen skpr möjligheter för förbättringr för ll oss som verkr här. Men expnsion, utveckling och höjd livskvlitet kommer inte v sig själv. Ett stort, målinriktt rbete krävs. Uppgiften tt mrkndsför regionen kn ll bidr med. Ett instrument som vrumärket The Hert of Sweden gör det dessutom enkelt. Här kn du och din verksmhet gör stor skillnd. Ju fler som nvänder vrumärket, desto större blir genomslgskrften och möjligheten tt dr nytt v en strk region. Ett kompletternde VARUMÄRKe En liten insts v mång ger oft stor totl effekt. När du lyfter ditt eget vrumärke, sätt gärn The Hert of Sweden som ett kompletternde, stöttnde vrumärke vid sidn om. Om det idg stöttr frmförllt regionen, kn det i morgon ge ett strkt stöd tillbk och ggn din verksmhet. 16

17 THe HeART OF SweDeN idag Vrumärket The Hert of Sweden nvänds främst vid interntionell mrkndsföring v regionen som turistmål. Nu bredds nvändningen för tt stärk vår konkurrenskrft gentemot ndr regioner på ll områden. VAD innehåller UTTRYCKeT? Uttrycket The Hert of Sweden hr en styrk i tt det både nger ett geogrfiskt område och förmedlr en positiv känsl. Regionen är belägen mitt i Sverige lndets demogrfisk mittpunkt finns som beknt i länet. Uttrycket finns sedn 1990-tlet som engelsk översättning v formuleringen mitt i Sverige i olik turist- och informtionsbroschyrer för Örebroregionen. Det är med ndr ord ingen krystd skrivbordskonstruktion, utn hr en histori och en logisk förklring. Till och med en gnsk lång histori. Redn 1922 såg Hjlmr Bergmn Örebro som Sveriges hjärt och vid smm tid skrev stålbrnschens intresseorgnistion Jernkontoret lies in the hert of the country om bruksorten Bångbro i Bergslgen. Det hr i mång ndr smmnhng vrit nturligt tt se Örebroregionen som hjärtt i Sverige. låt oss för den synen vidre. 17

18 Henrik Olofsson, näringslivschef Askersunds kommun: Regionen är ingenting utn dess olik delr och jg tror mycket på det här smlnde greppet. Vrumärket The Hert of Sweden känns helt rätt då det nds både värdskp och centrlt läge i lndet. Kommunstyrelsen i Askersund hr tgit beslut om tt nvänd det som en komplettering v kommunens logotyp. Vrumärket The Hert of Sweden finns till exempel i turistbroschyrer, vår kommuntidning och snrt även på turistinfotvlor vid infrtsvägrn. Välkomn tt koll! 18

19 Mål Målet med vrumärket The Hert of Sweden är tt ge Örebroregionen en strkre identitet och tt skp en positiv känsl för regionen. Att nvänd vrumärket på ett brett sätt ökr genomslgskrften och driver på processen tt gör det synonymt med Örebroregionen. I förlängningen hndlr det nturligtvis om tt stärk vår konkurrensförmåg gentemot ndr regioner. Att människor sk uppftt Örebroregionen som den rätt tt lev i, tt invester i och tt utveckls i. Och det gäller även oss som redn verkr här. Ett positivt, gemensmt vrumärke tt smls kring kn skp en oerhörd intern krft och vilj tt engger sig i regionens utvecklingsrbete. Målgrupp En regions utveckling och tillväxt påverks v en rd omvärldsfktorer; llt från världspolitisk skeenden till små, lokl händelser. Därför är målgruppen lik bred; myndigheter, näringsliv och enskild människor såväl ntionellt som interntionellt. Vrumärket The Hert of Sweden är nvändbrt i nästn ll kommuniktion som utgår från Örebroregionen. 19

20 Anne-Mri Alnen, ordförnde Almi Mälrdlen smt vd Lyft & Krn AB och Nov Logistik AB, Krlskog: All orter i regionen är beroende v vrndr för tt vi sk kunn skp tillväxt. Det är viktigt tt vi jobbr och mrkndsför regionen även inåt, så tt människorn som bor här känner stolthet för Örebroregionen. The Hert of Sweden är ett väldigt strkt uttryck som är lätt tt t till sig; konstigt tt ingen tgit det förut. Vrumärket kommer bsolut tt vr ktuellt för Almi Mälrdlen och min företg kn säkert också nvänd det. 20

21 Mikel Smedberg, vd/flygpltschef Örebro Airport: Jg gillr tt mn försöker pketer regionen, det är viktigt tt sml krftern för tt skp tillväxt. Spontnt tycker jg om vrumärket The Hert of Sweden, riktigt br. Det innehåller mycket, ger en positiv känsl och det är ett fktum tt Örebroregionen ligger väldigt centrlt. Vi hr inte tgit någr beslut än men för oss känns det nturligt tt nvänd vrumärket. 21

22 DeT PRAKTiSKA. VeM FÅR ANVÄNDA VARUMÄRKeT? All som verkr i Örebroregionen kn bidr till tt gör vrumärket känt. Ju fler som nvänder det, desto strkre och enhetligre blir bilden v regionen. VAR HiTTAR JAg VARUMÄRKeSMATeRiAleT? Allt grfiskt mteril finns tt ldd hem på regionförbundets webbplts Om du vill vet mer eller hr någr frågor, välkommen tt kontkt informtörern på regionförbundet, tfn eller vi e-post 22

23 Hur FÅR jg nvänd VARUMÄRKet? Mterilet får nvänds utn kostnd. Men för tt logotypen sk behåll sin styrk och bli ett vrumärke mn snbbt känner igen, sk utseendet hålls intkt. Hur logotypen sk nvänds beskrivs på följnde sidor. Vill du sprid dett så finns beskrivningen även på Tips Det enklste och vnligste sättet tt nvänd vrumärket The Hert of Sweden är i tryckt medi och i bildmedi; se exempel längre frm i boken. Men vrför inte lyft frm regionens vrumärke även muntligt i föredrgningr, tl och i ljudmedi?! 23

24 SÅ HÄR KAN DeT Se UT Vrumärket The Hert of Sweden kn nvänds med fördel vid rrngemng där fler olik ktörer smverkr. Den stor, interntionell orienteringstävlingen O-Ringen, som rrngerdes v fler orienteringsklubbr i regionen 2010, är ett utmärkt exempel. 24

25 Järnboås nvänder The Hert of Sweden-logotypen i mrkndsföringen v bygden. Mrkndsföring v Järnboås på emigrntmässn i Utrecht. Skylt frmtgen för tt nvänds på mässor smt på olik pltser i Järnboås. 25

26 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 Full frt på BWG Industriservice sid 6 5 sid turiststrteg ny Wistrnd, Mlin The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 Kommunstyrelsen i Askersund hr beslutt sig för tt nvänd logotypen The Hert of Sweden som en komplettering v kommunens logotyp. Vrumärket finns till exempel i turistbroschyrer, kommuntidningen och på visitkorten. BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR Förhndstitt på Kunskpsoch kulturcentrum sid Hett om öronen! Läs om brndkåren i Askersund sid 4 Klimtpiloter går in för lndning Tio utmningr klr sid 4 Ur innehållet: Mlin Wistrnd, ny turiststrteg sid 5 Full frt på BWG Industriservice sid 6 Vår flyktingbrn hr kommit sid 8 Gästspelnde tidningsredktion sid 11 Ur innehållet: Släng skräp rätt! sid 5 Jul- och nyårsprogrm mittuppslget Stbil frmtid i Zinkgruvn sid 8 9 Stbil frmtid i Zinkgruvn sid 8 9 Jul- och nyårsprogrm mittuppslget Släng skräp rätt! sid 5 Ur innehållet: Tio utmningr klr sid 4 in för lndning Gästspelnde tidningsredktion sid 11 Läs om brndkåren i Askersund sid 4 Hett om öronen! Ur innehållet: Klimtpiloter går Vår flyktingbrn hr kommit sid 8 26

27 John och Mrit Bergsten, ägre v M/S Wettervik och rrngör v båtturer, Askersund: Vi tror stenhårt på vrumärket The Hert of Sweden. Uttrycket hr en positiv klng och vi vill gärn hjälp till tt stärk regionen. Ensm är inte strk och en strk Örebroregion är br för vår verksmhet. Vi tror inte tt turister kommer från Tysklnd br för tt åk båt med oss men hopps tt vi kn vr en del i ders besök i regionen och Askersund. Vi vill bsolut nvänd vrumärket och gärn sätt loggn på sidn v båten. 27

28 28 Under rbetet med tt t frm Örebroregionens utvecklingsstrtegi blev The Hert of Sweden visionen tt sträv mot. Eftersom processen ägs v hel regionen hr det vrit nturligt tt nvänd det gemensmm vrumärket.

29 Annons. Upplev mer v Örebro. Bok hotellpket med upplevelser och boende på hotell i Örebro. Bok online på där du också hittr vår evenemngspket och ndr spännnde hotellpket. Bd- och buspket us och lnd inomh störst lek inomhusbd i ett Europs kn inte ps störst Nordeuro hotellpket det m och sm! bli bättre ilj 70:-/fm. 7 år. mpel: 15 på 3 resp två brn Prisexetvå vuxn och Beräknt på Slottet oc h Wdköpin g Bo på vlf ritt hotell och gå en visning på guidd slot längst med tet. Stros sedn ner Svrtån till Örebros vc Stdsprk och fik på kr Cfé Wdkö ping. Prisexempe Beräknt på två vuxn l: 1305:-/fm och två brn på 3 resp. ilj 7 år. o r 1 1 b 0 2 e e r d ögui Shopping pket Dnspket om är På tisdgr och lördgr året på meldet dnsen som står i centrum! I pketet lnsveriges störst dnsgolv till entré och hotell på ingår boende rken. Brunnsp I Örebro hit lite till tr du llt du beh från de sto över och små ind r kedjor epe n shopping ndentbutiker. Nju till och fik på cféet t v br Wdköpin i mysig g. Prisexem Beräkn t på två pel: 390: -/person vuxn i dub belrum. Prisexempel: 490:-/person Beräknt på två vuxn i dubbelrum. Orebromgsin.indd :56:01 Beräknt på två vuxn i dubbelrum. Prisexempel: 490:-/person Brunnsprken. ingår boende på hotell och entré till lnsveriges störst dnsgolv! I pketet det dnsen som står i centrum på melpå tisdgr och lördgr året om är Dnspket t på två Beräkn -/person belrum. vuxn i dub pel: 390: Prisexem g. i mysig Wdköpin på cféet t v br och fik shopping ndentbutiker. Nju till n epe r kedjor små ind över och från de sto lite till tr du llt du beh hit I Örebro pket Shopping Beräknt på vuxn och Prisexetvå två brn på 3 resp mpel: 15 70:-/fm. 7 år. ilj bli bättre! och sm m Nordeuro hotellpket det ps störst kn inte Europs störst lek inomhusbd i ett lnd inomh us och Bd- och buspket Beräknt på två vuxn på och två brn 3 resp. 7 år. ilj l: 1305:-/fm Prisexempe ping. Cfé Wdkö kr och fik på Stdsprk Örebros vc Svrtån till längst med tet. Stros sedn ner d slot gå en guid visning på och ell ritt hot Bo på vlf g h Wdköpin Slottet oc Turistguide. Ör Ör evenemngspket och ndr spännnde hotellpket. Bok online på där du också hittr vår Bok hotellpket med upplevelser och boende på hotell i Örebro. Upplev mer v Örebro. ebr ebr o Kum l H be lls o K um l Hl ls rg ber le er Keb g l eke b g w 29 e rg ow brot ore ww. ww w

30 Annons. r, stvlo tion en. d form ver in il lång le iteter. ö tt se v m ärför s den 28 h fler kti hr d c ng d. Vi den o dd lä ndsle vindsky ttre boen lågl ä h c hel b o st d ä r e rr i r m ges b, tolette eden ll åld Sveri för I den hitt rråd slgsl bli vedfö runt Berg. ndern ktiviteter en sk r, le rn d e e e d ts e sl rk s n s gn pl slg icen Ntu på friluft rkle ningrn Berg bror, rst ttr serv s i ntu re ä l tt Få tip regionen kr till fö Vi vil rkeringr, å tt förb n ro ä p b tl döre trädm r vi även direk t run tckså ts ns de nns u n. du o er. n fin Nu s m m e tter fi plts slede n ko. Sk rgslgsled webb ngor Bergslg gstur k li s GPS d e Run t med rn på B g till er en d k r in e. j tt n tn e u ft ppe Sktt md sk t e I nsl där du e eller buss v gö n. n or någr Let blde sling till bile längs etpp k lgd lp v tillb v ed hjä vningr m d g l ri n pb ndri besk Etp in v rtor och er d Pln ehåller k den. och n s le ndern De in eter läng rkle h, ntu du på sevärd r pbld en gsled l s g r r Be Vnd pe Vit otyvit logpe denoty of Swe rtswe den log The He rt of The He p itt or, et ttjkt h sling sk Rund tion om en.se. d sle inform ergslg.b www Dilog Tiveden och Lxå Kommun. Produktion: Liljedl Communiction. Foto: Andres Hylthén m.fl. Utgåv 1, Turistbroschyr för Tiveden. inform ergslg sled Rund tion om en.se sk sling or, et ttjkt h ppbl ittr d u sevärd d, n heter turk på De in längs lende neh led rn en åll och Pln er d er krtor. in oc Etp pbl vndring h beskriv d ning med r hjälp tillb v et v k ppbl sling till bile den. or n I nsl där du e eller buss fter e utnin n d en. g Rund gstur sling till Bergsl k or gsle den fi n komm Nu s nns d ts et ru trädm r vi även nd p Vi vil rkeringr, å tt förb l tt ä b tt ro r Berg slgsl r, rstplts servicen ru eden e sk b r, vedförr nt Bergsl li Sve gsle åd, to d riges bäst letter oc en med b h ä lågl ndsle vindsky ttre boen dd lä den o d. Vi ng c hr d ärför s den 28 h fler kti m v sett ö ver in il lång le iteter. form d tion en. stvlo r, Vnd r Be rgsl gsled en 16 Välkommen ut! Din guide till Sveriges närmste vildmrk 1 1 Din guide till Sveriges närmste vildmrk Välkommen ut! 30

31 Här finns plts för Sveriges bäst IT-proffs Örebro pulserr v strk, växnde IT-företg. Mång v brnschens vssste ktörer finns här en perfekt miljö för skrp IT-människor som söker ny utmningr. På köpet får du en skön universitetsstd som kommer tt överrsk dig. Vi lovr! The Hert of Sweden logotype Vit Brnscher med rekryteringsbehov kn också med fördel nvänd The Hert of Sweden som ett kompletternde vrumärke. Regionens krftigt växnde IT-företg hr högt renommé. En gemensm nnons från företgen för tt uppmärksmm IT-folk på ny möjligheter kn se ut så här. Hitt din utmning i Örebro vi Hitt din utmning i Örebro vi 31

32 logotyp Vår logotyp är den viktigste beståndsdelen när det gäller tt kommunicer och stärk vrumärket The Hert of Sweden. Därför är det oerhört viktigt med konsekvens i nvändningen. Logotypens proportioner får inte ändrs. Inte heller färger, symbol eller typogrfi. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 423 The Hert of Sweden logotype Vit 32

33 Alterntiv Logotyp I de fll där det behöver förstärks/förtydligs vilket geogrfiskt område som The Hert of Sweden syftr på så nvänds en lterntiv logotyp med tillägget Örebroregionen. 33

34 FRiZON logotyp logotypen sk lltid omges v en så klld frizon för tt frmträd så tydligt som möjligt. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype Vit 34

35 Profilfärger Logotypen finns i tre färger. Använd den färg som pssr bäst för tillfället och som ger så stor kontrst som möjligt till bkgrunden. Pntone 382, CMYK C: 35%, Y: 100% 100% 40% 15% Pntone 423 CMYK K 40% 100% 40% 15% Svrt 100% 35

36 gör inte så här Logotypens proportioner får inte ändrs. Inte heller färger, symbol eller typogrfi. Det är därför inte tillåtet tt skl logotypen oproportioneligt. Tänk på tt håll ner Shift-tngenten när du sk sk skl logotypen. Det är inte heller tillåtet tt ändr storleksförhållndet melln texten och hjärtt i logotypen. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 weden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert The of Hert Sweden of Sweden logotype logotype PANTONE PANTONE The Hert of Sweden logotype PANTONE

37 tänk på det här Om logotypen sk plcers på en bild och för tt den då sk bli så tydlig som möjligt, så bör den ligg på ett ställe i bilden där bkgrunden är lugn, eftersträv gärn en så enhetlig bkgrund som möjligt. Logotypen bör inte heller plcers så tt delr v den är plcerd över olik bkgrunder. Tänk också på tt logotypen syns bäst om kontrstern är så stor som möjligt mot bkgrunden, välj inte en svrt logotype mot en mörk bkgrundsbild. Se exempel nedn. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE

38 Lyck till! Hopps vi inspirert dig till tt nvänd vrumärket The Hert of Sweden i din mrkndsföring. Kom ihåg: tillsmmns blir vi strkre.

39

40 Bkom vrumärket The Hert of Sweden står Regionförbundet Örebro. Men det tillhör ll som är verksmm i regionen: kommuner, lndsting, företg, föreningr och orgnistioner. npp-reklm.se 1103 Fotogrf: Terése Andersson (omslg, s13, s14, s18, s20, s21), Thron Ullberg (s7), Ove Lundqvist (2 bilder s24), Mrc vn Wessel (s25, emigrntmässn) övrig bilder regionförbundet Tryck: Rolf Tryckeri Om du hr ytterligre frågor om vrumärket, välkommen tt kontkt informtörern på Regionförbundet Örebro, tfn eller e-post

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju

Regionmagasinet. Tid för återhämtning. Musikglädje över alla gränser. Kulturpristagaren Stefan Jarl i exklusiv intervju Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 4. 2010 Tid för återhämtning så motverkr du den skdlig stressen Musikglädje över ll gränser Sid 20 Kulturpristgren Stefn Jrl i exklusiv

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning

EasyMP Multi PC Projection-bruksanvisning EsyMP Multi PC Projection-bruksnvisning Innehåll 2 Om EsyMP Multi PC Projection Olik typer v möten med EsyMP Multi PC Projection... 5 Håll möten och nvänd fler bilder...5 Håll fjärrmöten över ett nätverk...

Läs mer

Checklista för energitillsyn

Checklista för energitillsyn Checklist för energitillsyn Om checklistn Checklistn är frmtgen inom rmen för energieffektiviseringsprojektet PROEFF II (Projekt för energieffektivisering i skånsk företg genom tillsyn och rådgivning)

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende.

1. Tvätta händerna och abborrens yttre samt använd rent material. Lägg abborren på skärbrädan framför dig. Studera dess utseende. 1 st färsk orre - Denn kn du köp i en livsmedelsutik som hr fiskdisk. Koll så tt den inte livit rensd (men hr de oftst inte livit). Aorren ör helst väg 250 g eller mer, nnrs kn det li lite pilligt. 1 st

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale!

0303-74 26 80 www.aleveterinaren.se Ledetvägen 3 449 51 ALAFORS NÄRPRODUCERADE HANDGJORDA OSTAR. Unna dig goda getostar från Ale! Öppet 9-20 ll dgr! Lödöse 0520-66 00 10 KLIPP UT KUPONG! Grilld Kyckling Gäller mot kupong, t.o.m. 31 oktober. www.lefst.se jp@lefst.se Älvängen Tel: 0303-74 82 10 Nr 37 veck 43 2010 År 15 100% täckning

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

PRISLISTA. Cabby gör comeback. Underbart. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva Pris: 79:90 inkl. moms 89:90 Nok Pris: 79:90 inkl.moms 89:90 Nok TIDSAM 473-01 7 38847 307990 01 PRISLISTA PRINT 201 www.husvgnochcmping.se Älvkrley Fiskecmp Mässreportge: Crvn Slon i Düsseldorf Störst

Läs mer

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det

gotlandshem Ny utsida Stjärngatan rustas upp Ordning&reda hos Rune &KNÅP för dom yngre! Ett rent nöje Nya tvättstugor SPONSRING Så fungerar det gotlndshem Nr 02 2014 Ny utsid Stjärngtn rusts upp Knep &KNÅP för dom yngre! Ordning&red hos Rune Ett rent nöje Ny tvättstugor SPONSRING Så fungerr det VD hr ordet Stffn Thurgren BO&HYRA Nr 2 2014 Vi hr

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland

Erfarenheter av projekt och program i Västra Götaland Utvärderingsrpporter 2012:04 Regionl utveckling Erfrenheter v projekt och progrm i Västr Götlnd En metnlys v utvärderingr v projekt och progrm inom tillväxtrbetet i Västr Götlnd. Anlysen är genomförd v

Läs mer

Webbaserad applikation för administrering av investeringar

Webbaserad applikation för administrering av investeringar Webbserd ppliktion för dministrering v investeringr Dtprtner softwre Dtprtner Oy grundt 1987 i Finlnd Progrmvr och tjänster för investeringsbedömning, värdering och finnsiell modellering I Sverige dotterbolget

Läs mer

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor.

MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om barn med ospecifika magsmärtor. HÖGSKOLAN I KARLSTAD Institutionen för utbildningsvetenskp och psykologi MAMMA, JAG HAR ONT I MAGEN! - en studie om brn med ospecifik mgsmärtor. C-uppsts i psykologi, 10 poäng vt 1996 Förfttre: AnnBritt

Läs mer

Starta här HL-2135W /

Starta här HL-2135W / Snguide Strt här HL-2135W / HL-2270DW (endst EU) Läs den här Snguiden när du sk instller och konfigurer mskinen innn du nvänder den för först gången. På http://solutions.rother.com/ kn du se Snguiden även

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-04-08. Cykelplan 2014-2018. Enköpings kommun Antgen v kommunfullmäktige 2014-04-08 Cykelpln 2014-2018 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts:

Läs mer

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52

Organ för Segelsällskapet Kaparen Nr 2 År 2014 Årgång 52 Orgn för Segelsällskpet Kpren Nr 2 År 2014 Årgång 52 Anmäl dig nu till SEGLARSKOLAN Sid 16 Fotogrf: Ann-Len Elled VUXENKURSER HELA SOMMAREN - sid 6 - å NYPUTSAT PÅ NIDINGEN - Mitten - å Denn utgåv v är

Läs mer

Gigaset SL100/150 colour

Gigaset SL100/150 colour s Issued by Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG Schlvenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home nd Office Communiction Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to vilbility.

Läs mer

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124

ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Plan Vers. 140124 ASI Grund med tilläggsfrågor för Net-Pln Vers. 140124 ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller

Läs mer

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av

Och bara sådär... Färska som gröna bananer. Vi ser möjligheterna. Vad ser du? campuskarlshamn.se. Simon Gustafsson. En del av spel våld Simon Gustfsson Och br sådär... En del v... så blev det en tidning. Förbnnt spännnde må jg säg, och jublr lite inom mig själv. Det är här på ledren jg sk skriv om något som rör mig, och rtikuler

Läs mer

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång

MOTION. i HFAB:s regi HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR. Bästa tipsen för rätt stavgång ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 MARS 2014 100 SOMMARJOBB i HFAB:s regi MOTION Bäst tipsen för rätt stvgång Nyöppnd hobbylokl på Vllås HFAB KNACKAR PÅ: GRÄNSLÖS KÄRLEK FÖR STRÄVSAMT PAR Ll och Flemming nöjd

Läs mer

KANOTSLALOMARRANGÖRER

KANOTSLALOMARRANGÖRER HANDBOK FÖR KANOTSLALOMARRANGÖRER Smmnställd v Kerstin Öerg 1 INLEDNING I smnd med de rrngemng jg deltgit i, hr vi inom orgnistionen gjort plnering och hft möten för tt följ upp tävlingen i syfte tt förättr

Läs mer

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS

Skriv meningar. Använd orden i burkarna. mus. myra. Använd bokstäverna och gör egna ord. Hitta ord. Skriv de ord som fi nns i ordet: PASS Fit sid. 2 5 Skriv orden till dern. Skriv meningr. Använd orden i burkrn. Lös ordflätn. Oj, här hr det blivit fel d. Det sk vr en penn. bok kk Vem är jg? Svret får du i de blå rutorn. båt fyr lego Jg tr

Läs mer

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar

Thomas Lagerqvist ny ordförande i SCTC Ökat engagemang ska ge ökat medlemsvärde och fler medlemmar # 3 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Thoms Lgerqvist ny ordförnde i SCTC Ökt enggemng sk ge ökt medlemsvärde och fler medlemmr Thoms Lgerqvist, som vldes

Läs mer

Mellan hopp och hopplöshet i Peking

Mellan hopp och hopplöshet i Peking # 2 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: REUTERS/Chin Dily/Scnpix Drömmen om en klrblå himmel KinNytts Agnet Engqvist hr bevkt Kin sedn 1980-tlet och drömmer

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva

upp maskinen och kontrollera komponenterna Strömkabel Bärark/ Bärark för plastkort Dvd-skiva Snguide Strt här ADS-2100 Läs igenom Produktsäkerhetsguiden innn du ställer in mskinen. Därefter läser du igenom Snguiden så tt du kn ställ in oh instller mskinen på rätt sätt. VARNING VARNING indikerr

Läs mer

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater.

Finita automater, reguljära uttryck och prefixträd. Upplägg. Finita automater. Finita automater. Olika finita automater. Finit utomter, reguljär uttryck och prefixträd Algoritmer och Dtstrukturer Mrkus Sers mrkus.sers@lingfil.uu.se Upplägg Finit utomter Implementtion Reguljär uttryck Användningr i Jv Alterntiv till inär

Läs mer

Programmeringsguide ipfg 1.6

Programmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsguide ipfg 1.6 Progrmmeringsklr i-ört pprter (CIC, knl, fullonh) Progrmmeringsklr kom-ört pprter CS-44 Phonk-version Progrmmeringsklr miropprter CS-44 Phonk-version 1 2 1 2 1 2 ipfg 1.6 stndrd

Läs mer

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22

Regionmagasinet. Vi fick en andra chans! Nya spännade rätter till vinterns alla fester Sid 16. Akutsjukvården börjar redan i ambulansen Sid 22 Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www.vgregion.se nr 4. 2009 Ny spännde rätter till vinterns ll fester Sid 16 Akutsjukvården börjr redn i mbulnsen Sid 22 Vi fick en ndr chns! 10 sidor

Läs mer

Kreativitet för varenda kotte.

Kreativitet för varenda kotte. Kretivitet för vrend kotte. Skolprogrmmet för förskol och grundskol. Göteborg 2011 3-13 mj Bok in den 9 mrs! Du som rbetr i skoln kn bok ktiviteter för dig och din elever på Vetenskpsfestivlen 2011. Du

Läs mer

vegetariska experttips stor massageguide

vegetariska experttips stor massageguide EN TIDNING FRÅN #1 2009 vegetrisk experttips stor mssgeguide mnnen som gett Gi ett nsikte huden kroppens störst orgn Bdmodet 2009 Stormönstrt, elegnt och retro gäller för bech 2009. De strtde eget! Mor

Läs mer

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM

upp skannern och kontrollera komponenterna Mikro-USB-kabel SD-kort Snabbguide DVD-ROM Snguide DSmoile 820W Börj här DSmoile 820W DSmoile 920DW Tck för tt du hr vlt Brother! Vi värderr dig som kund. Innn du kn nvänd mskinen sk du läs den här Snguiden så tt sknnern ställs in och instllers

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz

Röstens ålder. - en auditiv & akustisk studie. Susanne Schötz D-uppsts i fonetik FON 44 Institutionen för lingvistik Lunds Universitet Juni 21 Hndledre: Prof. Göst Bruce Röstens ålder - en uditiv & kustisk studie Susnne Schötz Innehållsförteckning 1 Introduktion

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

Hårdare vindar inför partimötet

Hårdare vindar inför partimötet # 4 2 0 1 3 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Foto: JASON LEE/Reuters/TT Hårdre vindr inför prtimötet Xi Jinpings först år vid mkten hr vrit mer händelserikt än tio

Läs mer

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene.

20:- Varför inte ringa Sveriges största mäklare? God Jul & Gott Nytt år önskar Torgpraktiken. Mys och värme! RAMAFFÄREN www.ramaffarengotene. r g d b Klub se rbttern på sidorn 12-13 Din lokl tidning sedn 1986 årgång 28 v 50 10 december 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com 139:- 198:- Loveänglr Nyhuggn julgrnr God Jul & Gott Nytt år önskr

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2012 Mercury Marine 2,5/3,5 fyrtaktare 90-8M0059490 511 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3

89/336/EG; standard EN50081-1, SAE J551 (CISPR Pub. 12), EN 50082-1, IEC 61000 PT4-2, IEC 61000 PT4-3 Välkommen ombord! Det är viktigt tt rätt försiktighet och underhållsåtgärder nts för tt din Mercury-produkt sk kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det bifogde registreringskortet

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995

Allmänt styrsystem (A.5.4.1) ABYC P-17; EN ISO 10592:1995 Välkommen ombord! Rätt skötsel och underhåll är viktig delr för tt din Mercury-produkt skll kunn nvänds med högst effektivitet för bäst prestnd och ekonomi. Det medföljnde ägrregistreringskortet är din

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 70, mj 2010 l Ordförnden hr ordet Ny medlemmr Sid 3 Avgående styrelseledmoten Stig Åberg (till höger) mottr hyllningrn för sin insts inom Lulebygdens Forskrförening.

Läs mer

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs

Byar i förändring tätortsnära utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs Byr i förändring tätortsnär utveckling med kulturmiljö som resurs. Bkgrund Skellefteå museum hr fått bidrg från Riksntikvrieämbetets nslg

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett)

upp maskinen och kontrollera komponenterna Trumenhet (inklusive starttonerkassett) Snguide Strt här DCP-8070D Läs denn snguide för korrekt inställning och instlltion innn du nvänder mskinen. För tt få igång mskinen för nvändning så fort som möjligt är de flest v mskinens funktioner kvr

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP)

LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) BRUKSANVISNING LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) För llmän nvändning Inomhusenhet RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND RAS-18PKVP-ND

Läs mer

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina

Kriget mot smogen. Nedtonad urbanisering. Testmarknad Kina # 2 2 0 1 4 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Kriget mot smogen Foto: REUTERS/Chin Dily/TT Kins premiärminister Li Keqing hr proklmert krig mot luftföroreningrn. Kolkrftverk

Läs mer

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i

IL1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 I. a a. iljlt :i ~R ~ L1fNX L ÅRSBERÄTTELSE 2001 iljlt :i lo LYNX ÅRSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSXRET 200J Styrelscn och ljcr/?stdllnde direktören/lir Silver KpiüdfbrlJiltningABfàr härmed vgefoljmldc ånbertïuelse forjrmdcn

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 UTYGGART SNA UPPSTART 2 2 2 2 HÖG PRECISION ÅRS GARANTI FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI

E910 E915 FLÄNSMÄTNING. För tillverkare i vindkraftsindustrin SNABB UPPSTART HÖG PRECISION GARANTI E910 E915 FLÄNSMÄTNING För tillverkre i vindkrftsindustrin 2 UTYGGART SNA UPPSTART 2 HÖG PRECISION 2 2 ÅRS GARANTI ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt vl! LÅNG ERFARENHET Esy-Lser mätsystem är utvecklde

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, B4 Box 240, 101 24 Stockholm Telefon 08-588 661 11 Fax 08-588 661 90 info@sctc.se www.sctc. # 2 2 0 1 1 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sweden-Chin Trde Councils ordförnde sedn år 2000, Bo Lndin skriver sin sist krönik i dett nummer v KinNytt när hn nu

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden.

EXAMENSARBETE. Modellkalibrering och läckagelokalisering för dricksvattennätet i Kalmar kommun med minsta kvadratmetoden. EXAMESARBETE 29:49 CIV Modellklibrering och läckgeloklisering för dricksvttennätet i Klmr kommun med minst kvdrtmetoden Robert Wldem Luleå teknisk universitet Civilingenjörsprogrmmet Smhällsbyggndsteknik

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable

2015 Mercury Marine. Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340. Sport och Adventure Inflatable 2015 Mercury Mrine Sport 220/240; Sport eller Adventure 250/270, 290/310, 320/340 Sport och Adventure Infltle 8M0108907 515 swe swe Vi tckr dig här på Mercury Mrine för tt du vlde en upplåsr åt från Mercury

Läs mer

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209

Tack! Bestämmelser för avgasrening enligt EPA. Garantimeddelande. Mercury Premier Service. 2010 Mercury Marine 40/50/60 fyrtaktare 90-10223K90 1209 Tck! Du hr köpt en v mrkndens bäst utombordsmotorer. Du hr gjort en säker investering i båtglädje. Din utombordre hr tillverkts v Mercury Mrine, världslednde inom mrin teknik och utombordrtillverkning

Läs mer

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8.

Innehåll: Ledare. Apelltal i Uddevalla. Erni och Ola Friholt. Fredsdikt 6 Anton Höber. Nej till kriget! Torgmöte i Karlstad 8. VI MA].{SKOR Nummer 314 2001 Argång 54 Redktionsdress: Vi Mänskor Linnögtn 218 413 04 Göteborg Tel/Fx: 031-14 40 28 Ansvrig utgivre: Mrinne Lindström Redktion: Erni Friholt, Zid Hgmn, Elly Engstedt, Ditte

Läs mer

Sverige storsatsar för renare luft i Peking

Sverige storsatsar för renare luft i Peking # 2 2 0 1 2 Aktuell ffärsnyheter om och från kin. Utgivre: Sweden-Chin Trde Council Sverige storstsr för renre luft i Peking När sttsminister Fredrik Reinfeldt besökte Peking 2008 skrevs ett smrbetsvtl

Läs mer

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk.

Matematisk statistik för B, K, N, BME och Kemister. Matematisk statistik slumpens matematik. Exempel: Utsläpp från Källby reningsverk. Mtemtisk sttistik för B, K, N, BME och Kemister Föreläsning 1 John Lindström 1 september 2014 John Lindström - johnl@mths.lth.se FMS086/MASB02 F1 2/26 Exempel Tillämpningr Signlbehndling Mtemtisk sttistik

Läs mer

F Ö N S T E R M AG A S I N E T

F Ö N S T E R M AG A S I N E T FÖNSTERMAGASINET Innehåll Rätt gls på rätt plts, sidn 24 Fönster och energi så funkr det, sidn 12 och 14 Inte lltid fyrkntigt, sidn 26 Ljusre rum med ltndörrr, sidn 16 5 Inledning 7 Om trä 8 Solfångre

Läs mer