Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 HANDBOK

2

3

4

5

6 ÖReBRORegiONeN. RegiONeN i MiTT HJÄRTA. i SVeRigeS HJÄRTA. i Vintros, vid foten v de blånnde bergen, hr jg min skrivrly. genom fönstret kn jg iblnd upptäck rådjur, eller se en räv promener förbi när jg sitter på trppn med mitt kffe. Det är här i stillheten min böcker om kriminlinspektör Mri wern kommer till. Vi flyttde hit när brnen vr små, det kändes tryggt och br med god grnnr och den lill mysig skoln. Ändå är det br 20 minuter till Örebro där jg bor nu, två timmr till Stockholm och Arlnd och lik smidigt tt t sig söderut den del v året jg som deckrförfttre är resnde i mord. Det är fördelen med tt bo i Sveriges hjärt. i regionen finns ett fntstiskt utbud v förstklssig resturnger, underhållning, fotboll, hockey, golf och en v Sveriges mest gemytlig trvbnor. Det är när till Bergslgens svmp- och blåbärsmrker. Jg älskr tt vndr i den mgisk Trolldlen; till Vrgkitteln med sitt lill vttenfll och Jättegrytn som formts när inlndsisen smälte. Mn behöver inte välj. Här kn mn få llt. Det här är regionen i mitt hjärt. ANNA JANSSON, FÖRFATTARe

7

8 8

9 inledning Nu är det dgs tt gör Örebroregionen känd för en bredre publik! Globliseringen gör tt regionern får lltmer fokus. Det är inte längre Norge, Sverige, Spnien utn Geirngerfjorden, Dlrn eller Ktlonien. Och llr helst: The Hert of Sweden Örebroregionen! Det är i regionern mtchern spels om tt lock till sig företg och människor för tt skp tillväxt. Och där sk vår region tillhör de bäst! Det hndlr om tt lyft frm sin särprägel, tt inte br syns utn tt även stick ut i mängden. Hur väl regionern mrkndsför sin fördelr kommer tt h stor betydelse för ders tillväxt och utveckling. I Örebroregionen nvänder vi vrumärket The Hert of Sweden för tt mrkndsför oss. Du är hjärtligt välkommen tt hjälp till genom tt utnyttj vrumärket som en del i din verksmhet. En strk Örebroregion stärker även dig. Vis tt det finns ett stort enggemng i regionen och tt du tillhör en lndsdel där ll jobbr tillsmmns för tt bidr till vår gemensmm utveckling. Vis ditt supporterhjärt för Örebroregionen! I den här hndboken en så klld brnd book för vrumärket får du en bkgrund till The Hert of Sweden, nyttig informtion om hur och när du kn nvänd vrumärket tillsmmns med ditt eget vrumärke och tips på hur det kn se ut.

10

11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TALA MED HJÄRTAT 12 Därför kllr vi oss The Hert of Sweden 15 VARFÖR SKA DU VARA MED? 16 ETT KOMPLETTERANDE VARUMÄRKE 16 THE HEART OF SWEDEN IDAG 17 VAD INNEHÅLLER UTTRYCKET? 17 MÅL 19 MÅLGRUPP 19 DET PRAKTISKA VEM, VAR, HUR? 22 SÅ HÄR KAN DET SE UT 24

12 TAlA MeD HJÄRTAT Att mrkndsför en region kräver tålmod. Vi kn fortsätt tt kll den för Örebro län (och kommer tt gör det i mång smmnhng). Men om vi vill bli uppmärksmmde och förmedl en känsl som fstnr i medvetndet är möjlighetern överlägsn med ett berättnde vrumärke som The Hert of Sweden. engelskn i uttrycket är inte svårre än tt den förstås och fungerr i ll smmnhng, interntionell som ntionell. Det är tveklöst en styrk tt kunn nvänd smm uttryck, smm symbol i ll mrkndsföring. inte minst för tydlighetens skull. Fler olik begrepp skulle förvirr och försvg fokus på vd Örebroregionen är: The Hert of Sweden! 12

13 Kristin Dybeck, informtör och smordnre för projekt Järnkrft i Bergslgsorten Järnboås: Vi upptäckte vrumärket The Hert of Sweden på Promotionbåten 2010 och tyckte om det direkt. Logotypen och den grön färgen syns väl och säger vr vi finns på ett vrmt och positivt sätt. På emigrntmässn i Utrecht nvände vi vrumärket flitigt och märkte hur väl det fungerr. Holländrn fick snbbt klrt för sig hur centrlt Järnboås ligger i Sverige. Projekt Järnkrft syftr till tt utveckl och mrkndsför bygden och lock fler tt bosätt sig här. 13

14 Inge Blomberg, länsidrottschef, Örebro läns idrottsförbund: Vrumärket The Hert of Sweden verkr både inåt och utåt och hr en ond krft som kn nvänds i ll smmnhng. Vrumärket nvändes tydligt när länets orienteringsklubbr rrngerde O-Ringen 2010 och lockde över deltgre. Tävlingen visr vd vi kn åstdkomm gemensmt i länet. Jg tror tt smling kring The Hert of Sweden kn vr krften som lockr fler stor idrottsevenemng till länet. Idrottsförbundets styrelse hr därför beslutt tt medverk ktivt för tt lyft vrumärket; idrotten kn mycket väl vr en v motorern i regionens utvecklingsrbete. 14

15 Därför kllr vi oss The Hert of Sweden Vi tycker inte tt det räcker med tt nvänd Örebro län i mrkndsföringen. För det bygger på residensstdens nmn och regionen består v Örebro och så mycket mer. Vi hr heller inte en årig nmntrdition tt bevr som exempelvis tidigre nämnd Ktlonien i Spnien. I ndr svensk regioner kn nmnet bygg på lndskpsnmn. Örebroregionen hr sex lndskp och är en på mång ndr sätt brokig region inte ens vttnet rinner åt smm håll här. Så ur mrkndsföringssynvinkel fnns nledning tt lnser ett nytt begrepp som säger något om oss. Vi är helt enkelt The Hert of Sweden. 15

16 Vrför sk du VARA med? En strk tillväxt i regionen skpr möjligheter för förbättringr för ll oss som verkr här. Men expnsion, utveckling och höjd livskvlitet kommer inte v sig själv. Ett stort, målinriktt rbete krävs. Uppgiften tt mrkndsför regionen kn ll bidr med. Ett instrument som vrumärket The Hert of Sweden gör det dessutom enkelt. Här kn du och din verksmhet gör stor skillnd. Ju fler som nvänder vrumärket, desto större blir genomslgskrften och möjligheten tt dr nytt v en strk region. Ett kompletternde VARUMÄRKe En liten insts v mång ger oft stor totl effekt. När du lyfter ditt eget vrumärke, sätt gärn The Hert of Sweden som ett kompletternde, stöttnde vrumärke vid sidn om. Om det idg stöttr frmförllt regionen, kn det i morgon ge ett strkt stöd tillbk och ggn din verksmhet. 16

17 THe HeART OF SweDeN idag Vrumärket The Hert of Sweden nvänds främst vid interntionell mrkndsföring v regionen som turistmål. Nu bredds nvändningen för tt stärk vår konkurrenskrft gentemot ndr regioner på ll områden. VAD innehåller UTTRYCKeT? Uttrycket The Hert of Sweden hr en styrk i tt det både nger ett geogrfiskt område och förmedlr en positiv känsl. Regionen är belägen mitt i Sverige lndets demogrfisk mittpunkt finns som beknt i länet. Uttrycket finns sedn 1990-tlet som engelsk översättning v formuleringen mitt i Sverige i olik turist- och informtionsbroschyrer för Örebroregionen. Det är med ndr ord ingen krystd skrivbordskonstruktion, utn hr en histori och en logisk förklring. Till och med en gnsk lång histori. Redn 1922 såg Hjlmr Bergmn Örebro som Sveriges hjärt och vid smm tid skrev stålbrnschens intresseorgnistion Jernkontoret lies in the hert of the country om bruksorten Bångbro i Bergslgen. Det hr i mång ndr smmnhng vrit nturligt tt se Örebroregionen som hjärtt i Sverige. låt oss för den synen vidre. 17

18 Henrik Olofsson, näringslivschef Askersunds kommun: Regionen är ingenting utn dess olik delr och jg tror mycket på det här smlnde greppet. Vrumärket The Hert of Sweden känns helt rätt då det nds både värdskp och centrlt läge i lndet. Kommunstyrelsen i Askersund hr tgit beslut om tt nvänd det som en komplettering v kommunens logotyp. Vrumärket The Hert of Sweden finns till exempel i turistbroschyrer, vår kommuntidning och snrt även på turistinfotvlor vid infrtsvägrn. Välkomn tt koll! 18

19 Mål Målet med vrumärket The Hert of Sweden är tt ge Örebroregionen en strkre identitet och tt skp en positiv känsl för regionen. Att nvänd vrumärket på ett brett sätt ökr genomslgskrften och driver på processen tt gör det synonymt med Örebroregionen. I förlängningen hndlr det nturligtvis om tt stärk vår konkurrensförmåg gentemot ndr regioner. Att människor sk uppftt Örebroregionen som den rätt tt lev i, tt invester i och tt utveckls i. Och det gäller även oss som redn verkr här. Ett positivt, gemensmt vrumärke tt smls kring kn skp en oerhörd intern krft och vilj tt engger sig i regionens utvecklingsrbete. Målgrupp En regions utveckling och tillväxt påverks v en rd omvärldsfktorer; llt från världspolitisk skeenden till små, lokl händelser. Därför är målgruppen lik bred; myndigheter, näringsliv och enskild människor såväl ntionellt som interntionellt. Vrumärket The Hert of Sweden är nvändbrt i nästn ll kommuniktion som utgår från Örebroregionen. 19

20 Anne-Mri Alnen, ordförnde Almi Mälrdlen smt vd Lyft & Krn AB och Nov Logistik AB, Krlskog: All orter i regionen är beroende v vrndr för tt vi sk kunn skp tillväxt. Det är viktigt tt vi jobbr och mrkndsför regionen även inåt, så tt människorn som bor här känner stolthet för Örebroregionen. The Hert of Sweden är ett väldigt strkt uttryck som är lätt tt t till sig; konstigt tt ingen tgit det förut. Vrumärket kommer bsolut tt vr ktuellt för Almi Mälrdlen och min företg kn säkert också nvänd det. 20

21 Mikel Smedberg, vd/flygpltschef Örebro Airport: Jg gillr tt mn försöker pketer regionen, det är viktigt tt sml krftern för tt skp tillväxt. Spontnt tycker jg om vrumärket The Hert of Sweden, riktigt br. Det innehåller mycket, ger en positiv känsl och det är ett fktum tt Örebroregionen ligger väldigt centrlt. Vi hr inte tgit någr beslut än men för oss känns det nturligt tt nvänd vrumärket. 21

22 DeT PRAKTiSKA. VeM FÅR ANVÄNDA VARUMÄRKeT? All som verkr i Örebroregionen kn bidr till tt gör vrumärket känt. Ju fler som nvänder det, desto strkre och enhetligre blir bilden v regionen. VAR HiTTAR JAg VARUMÄRKeSMATeRiAleT? Allt grfiskt mteril finns tt ldd hem på regionförbundets webbplts Om du vill vet mer eller hr någr frågor, välkommen tt kontkt informtörern på regionförbundet, tfn eller vi e-post 22

23 Hur FÅR jg nvänd VARUMÄRKet? Mterilet får nvänds utn kostnd. Men för tt logotypen sk behåll sin styrk och bli ett vrumärke mn snbbt känner igen, sk utseendet hålls intkt. Hur logotypen sk nvänds beskrivs på följnde sidor. Vill du sprid dett så finns beskrivningen även på Tips Det enklste och vnligste sättet tt nvänd vrumärket The Hert of Sweden är i tryckt medi och i bildmedi; se exempel längre frm i boken. Men vrför inte lyft frm regionens vrumärke även muntligt i föredrgningr, tl och i ljudmedi?! 23

24 SÅ HÄR KAN DeT Se UT Vrumärket The Hert of Sweden kn nvänds med fördel vid rrngemng där fler olik ktörer smverkr. Den stor, interntionell orienteringstävlingen O-Ringen, som rrngerdes v fler orienteringsklubbr i regionen 2010, är ett utmärkt exempel. 24

25 Järnboås nvänder The Hert of Sweden-logotypen i mrkndsföringen v bygden. Mrkndsföring v Järnboås på emigrntmässn i Utrecht. Skylt frmtgen för tt nvänds på mässor smt på olik pltser i Järnboås. 25

26 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 Full frt på BWG Industriservice sid 6 5 sid turiststrteg ny Wistrnd, Mlin The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 Kommunstyrelsen i Askersund hr beslutt sig för tt nvänd logotypen The Hert of Sweden som en komplettering v kommunens logotyp. Vrumärket finns till exempel i turistbroschyrer, kommuntidningen och på visitkorten. BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR Förhndstitt på Kunskpsoch kulturcentrum sid Hett om öronen! Läs om brndkåren i Askersund sid 4 Klimtpiloter går in för lndning Tio utmningr klr sid 4 Ur innehållet: Mlin Wistrnd, ny turiststrteg sid 5 Full frt på BWG Industriservice sid 6 Vår flyktingbrn hr kommit sid 8 Gästspelnde tidningsredktion sid 11 Ur innehållet: Släng skräp rätt! sid 5 Jul- och nyårsprogrm mittuppslget Stbil frmtid i Zinkgruvn sid 8 9 Stbil frmtid i Zinkgruvn sid 8 9 Jul- och nyårsprogrm mittuppslget Släng skräp rätt! sid 5 Ur innehållet: Tio utmningr klr sid 4 in för lndning Gästspelnde tidningsredktion sid 11 Läs om brndkåren i Askersund sid 4 Hett om öronen! Ur innehållet: Klimtpiloter går Vår flyktingbrn hr kommit sid 8 26

27 John och Mrit Bergsten, ägre v M/S Wettervik och rrngör v båtturer, Askersund: Vi tror stenhårt på vrumärket The Hert of Sweden. Uttrycket hr en positiv klng och vi vill gärn hjälp till tt stärk regionen. Ensm är inte strk och en strk Örebroregion är br för vår verksmhet. Vi tror inte tt turister kommer från Tysklnd br för tt åk båt med oss men hopps tt vi kn vr en del i ders besök i regionen och Askersund. Vi vill bsolut nvänd vrumärket och gärn sätt loggn på sidn v båten. 27

28 28 Under rbetet med tt t frm Örebroregionens utvecklingsstrtegi blev The Hert of Sweden visionen tt sträv mot. Eftersom processen ägs v hel regionen hr det vrit nturligt tt nvänd det gemensmm vrumärket.

29 Annons. Upplev mer v Örebro. Bok hotellpket med upplevelser och boende på hotell i Örebro. Bok online på där du också hittr vår evenemngspket och ndr spännnde hotellpket. Bd- och buspket us och lnd inomh störst lek inomhusbd i ett Europs kn inte ps störst Nordeuro hotellpket det m och sm! bli bättre ilj 70:-/fm. 7 år. mpel: 15 på 3 resp två brn Prisexetvå vuxn och Beräknt på Slottet oc h Wdköpin g Bo på vlf ritt hotell och gå en visning på guidd slot längst med tet. Stros sedn ner Svrtån till Örebros vc Stdsprk och fik på kr Cfé Wdkö ping. Prisexempe Beräknt på två vuxn l: 1305:-/fm och två brn på 3 resp. ilj 7 år. o r 1 1 b 0 2 e e r d ögui Shopping pket Dnspket om är På tisdgr och lördgr året på meldet dnsen som står i centrum! I pketet lnsveriges störst dnsgolv till entré och hotell på ingår boende rken. Brunnsp I Örebro hit lite till tr du llt du beh från de sto över och små ind r kedjor epe n shopping ndentbutiker. Nju till och fik på cféet t v br Wdköpin i mysig g. Prisexem Beräkn t på två pel: 390: -/person vuxn i dub belrum. Prisexempel: 490:-/person Beräknt på två vuxn i dubbelrum. Orebromgsin.indd :56:01 Beräknt på två vuxn i dubbelrum. Prisexempel: 490:-/person Brunnsprken. ingår boende på hotell och entré till lnsveriges störst dnsgolv! I pketet det dnsen som står i centrum på melpå tisdgr och lördgr året om är Dnspket t på två Beräkn -/person belrum. vuxn i dub pel: 390: Prisexem g. i mysig Wdköpin på cféet t v br och fik shopping ndentbutiker. Nju till n epe r kedjor små ind över och från de sto lite till tr du llt du beh hit I Örebro pket Shopping Beräknt på vuxn och Prisexetvå två brn på 3 resp mpel: 15 70:-/fm. 7 år. ilj bli bättre! och sm m Nordeuro hotellpket det ps störst kn inte Europs störst lek inomhusbd i ett lnd inomh us och Bd- och buspket Beräknt på två vuxn på och två brn 3 resp. 7 år. ilj l: 1305:-/fm Prisexempe ping. Cfé Wdkö kr och fik på Stdsprk Örebros vc Svrtån till längst med tet. Stros sedn ner d slot gå en guid visning på och ell ritt hot Bo på vlf g h Wdköpin Slottet oc Turistguide. Ör Ör evenemngspket och ndr spännnde hotellpket. Bok online på där du också hittr vår Bok hotellpket med upplevelser och boende på hotell i Örebro. Upplev mer v Örebro. ebr ebr o Kum l H be lls o K um l Hl ls rg ber le er Keb g l eke b g w 29 e rg ow brot ore ww. ww w

30 Annons. r, stvlo tion en. d form ver in il lång le iteter. ö tt se v m ärför s den 28 h fler kti hr d c ng d. Vi den o dd lä ndsle vindsky ttre boen lågl ä h c hel b o st d ä r e rr i r m ges b, tolette eden ll åld Sveri för I den hitt rråd slgsl bli vedfö runt Berg. ndern ktiviteter en sk r, le rn d e e e d ts e sl rk s n s gn pl slg icen Ntu på friluft rkle ningrn Berg bror, rst ttr serv s i ntu re ä l tt Få tip regionen kr till fö Vi vil rkeringr, å tt förb n ro ä p b tl döre trädm r vi även direk t run tckså ts ns de nns u n. du o er. n fin Nu s m m e tter fi plts slede n ko. Sk rgslgsled webb ngor Bergslg gstur k li s GPS d e Run t med rn på B g till er en d k r in e. j tt n tn e u ft ppe Sktt md sk t e I nsl där du e eller buss v gö n. n or någr Let blde sling till bile längs etpp k lgd lp v tillb v ed hjä vningr m d g l ri n pb ndri besk Etp in v rtor och er d Pln ehåller k den. och n s le ndern De in eter läng rkle h, ntu du på sevärd r pbld en gsled l s g r r Be Vnd pe Vit otyvit logpe denoty of Swe rtswe den log The He rt of The He p itt or, et ttjkt h sling sk Rund tion om en.se. d sle inform ergslg.b www Dilog Tiveden och Lxå Kommun. Produktion: Liljedl Communiction. Foto: Andres Hylthén m.fl. Utgåv 1, Turistbroschyr för Tiveden. inform ergslg sled Rund tion om en.se sk sling or, et ttjkt h ppbl ittr d u sevärd d, n heter turk på De in längs lende neh led rn en åll och Pln er d er krtor. in oc Etp pbl vndring h beskriv d ning med r hjälp tillb v et v k ppbl sling till bile den. or n I nsl där du e eller buss fter e utnin n d en. g Rund gstur sling till Bergsl k or gsle den fi n komm Nu s nns d ts et ru trädm r vi även nd p Vi vil rkeringr, å tt förb l tt ä b tt ro r Berg slgsl r, rstplts servicen ru eden e sk b r, vedförr nt Bergsl li Sve gsle åd, to d riges bäst letter oc en med b h ä lågl ndsle vindsky ttre boen dd lä den o d. Vi ng c hr d ärför s den 28 h fler kti m v sett ö ver in il lång le iteter. form d tion en. stvlo r, Vnd r Be rgsl gsled en 16 Välkommen ut! Din guide till Sveriges närmste vildmrk 1 1 Din guide till Sveriges närmste vildmrk Välkommen ut! 30

31 Här finns plts för Sveriges bäst IT-proffs Örebro pulserr v strk, växnde IT-företg. Mång v brnschens vssste ktörer finns här en perfekt miljö för skrp IT-människor som söker ny utmningr. På köpet får du en skön universitetsstd som kommer tt överrsk dig. Vi lovr! The Hert of Sweden logotype Vit Brnscher med rekryteringsbehov kn också med fördel nvänd The Hert of Sweden som ett kompletternde vrumärke. Regionens krftigt växnde IT-företg hr högt renommé. En gemensm nnons från företgen för tt uppmärksmm IT-folk på ny möjligheter kn se ut så här. Hitt din utmning i Örebro vi Hitt din utmning i Örebro vi 31

32 logotyp Vår logotyp är den viktigste beståndsdelen när det gäller tt kommunicer och stärk vrumärket The Hert of Sweden. Därför är det oerhört viktigt med konsekvens i nvändningen. Logotypens proportioner får inte ändrs. Inte heller färger, symbol eller typogrfi. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 423 The Hert of Sweden logotype Vit 32

33 Alterntiv Logotyp I de fll där det behöver förstärks/förtydligs vilket geogrfiskt område som The Hert of Sweden syftr på så nvänds en lterntiv logotyp med tillägget Örebroregionen. 33

34 FRiZON logotyp logotypen sk lltid omges v en så klld frizon för tt frmträd så tydligt som möjligt. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype Vit 34

35 Profilfärger Logotypen finns i tre färger. Använd den färg som pssr bäst för tillfället och som ger så stor kontrst som möjligt till bkgrunden. Pntone 382, CMYK C: 35%, Y: 100% 100% 40% 15% Pntone 423 CMYK K 40% 100% 40% 15% Svrt 100% 35

36 gör inte så här Logotypens proportioner får inte ändrs. Inte heller färger, symbol eller typogrfi. Det är därför inte tillåtet tt skl logotypen oproportioneligt. Tänk på tt håll ner Shift-tngenten när du sk sk skl logotypen. Det är inte heller tillåtet tt ändr storleksförhållndet melln texten och hjärtt i logotypen. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 weden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert The of Hert Sweden of Sweden logotype logotype PANTONE PANTONE The Hert of Sweden logotype PANTONE

37 tänk på det här Om logotypen sk plcers på en bild och för tt den då sk bli så tydlig som möjligt, så bör den ligg på ett ställe i bilden där bkgrunden är lugn, eftersträv gärn en så enhetlig bkgrund som möjligt. Logotypen bör inte heller plcers så tt delr v den är plcerd över olik bkgrunder. Tänk också på tt logotypen syns bäst om kontrstern är så stor som möjligt mot bkgrunden, välj inte en svrt logotype mot en mörk bkgrundsbild. Se exempel nedn. The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE 382 The Hert of Sweden logotype PANTONE

38 Lyck till! Hopps vi inspirert dig till tt nvänd vrumärket The Hert of Sweden i din mrkndsföring. Kom ihåg: tillsmmns blir vi strkre.

39

40 Bkom vrumärket The Hert of Sweden står Regionförbundet Örebro. Men det tillhör ll som är verksmm i regionen: kommuner, lndsting, företg, föreningr och orgnistioner. npp-reklm.se 1103 Fotogrf: Terése Andersson (omslg, s13, s14, s18, s20, s21), Thron Ullberg (s7), Ove Lundqvist (2 bilder s24), Mrc vn Wessel (s25, emigrntmässn) övrig bilder regionförbundet Tryck: Rolf Tryckeri Om du hr ytterligre frågor om vrumärket, välkommen tt kontkt informtörern på Regionförbundet Örebro, tfn eller e-post

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

Mer av livet. Riksten Friluftsstad.

Mer av livet. Riksten Friluftsstad. i n h Mer v livet. Riksten Friluftsst. v i r r 0 e e 20100818 20:34:58 Skön småstskänsl Riksten Friluftsst växer och blir en stsel me skön småstskänsl. Me fler byggherrr och rkitekter kommer en nturlig

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Kan det vara möjligt att med endast

Kan det vara möjligt att med endast ORIO TORIOTO yllene snittet med origmi ed endst någr få vikningr kn mn få frm gyllene snittet och också konstruer en regelbunden femhörning. I ämnren nr 2, 2002 beskrev förfttren hur mn kn rbet med hjälp

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag]

Kylfrysguide [Namn] Elektroskandia Sverige AB [år-månad-dag] Kylfrysguide [Nmn] Elektroskndi Sverige AB [år-månd-dg] Kylfrysguide Vilken kyl-frys sk du välj? Nturligtvis är det utrymmet som är det först tt t hänsyn till. Vnligst instlltionsbredd är 60 cm, men även

Läs mer

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld.

Grafisk Profil. Välkommen in i Korvpojkarnas grafiska värld. Grfisk Profil Du hr fått den här foldern i Din hnd eftersom Du på något sätt hr med vårt vrumärke och dess reproduktion tt gör. Här finns ll informtion Du behöver för tt se vilk vi är smt vilk typsnitt

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet

Kallelse till årsstämma i Samfälligheten Askträdet Kllelse till årsstämm i Smfälligheten Askträdet Hej, Vrmt välkomn till års stämm för medlemmrn i Smfälligheten Askträdet; Torsdg mrs 9. på Förskoln Tårpilsgränd Väl mött, Styrelsen . Vl v mötesordförnde

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SLING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING FOC_SLING_1107 Introduktion Dett är en ruksnvisning för det dynmisk rmstödet SLING som monters på rullstol, stol eller nnn nordning. SLING tillverks v FOCAL Meditech,

Läs mer

Färgsättning. Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg.

Färgsättning. Man kan även trycka i solida färger, då används PMS koden. T ex när man trycker på kläder eller ska brodera logon på tyg. Logomnul MAJ 2015 TÄFTEÅ FASTIGHETER MAJ 2015 v 1.0 2 Färgsättning Logotypens färger är en del v den grfisk profilen. Eftersom färger kn återges på olik sätt så är det viktigt tt nvänd rätt färgbeteckningr

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen

Månadsrapport juni 2014. Social- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsavdelningen Måndsrpport juni 2014 Socil- och äldrenämnden Äldre- och omsorgsvdelningen 1 Ekonomi och verksmhet 1.1 Resultt per verksmhet 1.1.1 Resultt juni 2014 Intäkter Kostnder Verksmhet Kom. ers. Fsg v verksm.

Läs mer

Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN

Vnse slse{ Verkeï f or f ost'rsn oah ut'bildming. VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN Vnse s"lse{ Verkeï f or f ost'rsn oh ut'bildming Jl VERKsAMHETsPLAN nön mor6on- oc+ EFTER,UTDDAøs- VERKSAMHET TNOM DEN 6RUNDL {G6ANDE UTBILDNIN6EN 2014 INNEHALLSFöRTECKNING 1. Principer för ordnnde v verksmheten

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Fotomässan. PLTS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på otomässn. Älvsjö 20 INORMTION Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION

UPPTÄCK OCH DEFINIERA SAMBANDET MELLAN TVÅ OMRÅDEN SOM DELAS AV GRAFEN TILL EN POTENSFUNKTION OLIVI KVRNLÖ UPPTÄCK OCH DEINIER SMNDET MELLN TVÅ OMRÅDEN SOM DELS V GREN TILL EN POTENSUNKTION Konsultudrg rågeställning I den här ugiften sk vi undersök smbndet melln reorn i en kvdrt med sidn l.e. i

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på Nordbygg. Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på Nordygg. Älvsjö 20 INORMATION Är du intresserd v eller vill ok reklmpltser så kontkt: Susnne Rip, säljre, tel 0-9 3, susnne.rip@stockholmsmssn.se

Läs mer

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna

Under årens lopp har många lärare och forskare beskrivit hur nybörjarstudenterna B. Grevholm, J. Lundqvist, L-E. Persson & P. Wll Ett mentorprojekt för gymnsieelever i Luleå Hur får vi fler gymnsieelever intresserde v tt örj läs mtemtik vid universitetet? Den frågn hr mång mtemtiklärre

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen...

Trigonometri. 2 Godtyckliga trianglar och enhetscirkeln 2. 3 Triangelsatserna Areasatsen Sinussatsen Kosinussatsen... Trigonometri Innehåll 1 Rätvinklig tringlr 1 Godtyklig tringlr oh enhetsirkeln 3 Tringelstsern 4 3.1 restsen.............................. 4 3. Sinusstsen.............................. 5 3.3 Kosinusstsen.............................

Läs mer

Skogstorp i framtiden

Skogstorp i framtiden I SKOGSTORP www.skogstorp.om/soildemokrtern Skogstorp i frmtiden Redovisning v enkät genomförd under perioden Novemer- Deemer 2005. 1. Tyker Du liksom fler v oss tt det ehövs yggs en förifrt utnför skogstorp?

Läs mer

Induktion LCB 2000/2001

Induktion LCB 2000/2001 Indution LCB 2/2 Ersätter Grimldi 4. Reursion och indution; enl fll n 2 En tlföljd n nturligtvis definiers genom tt mn nger en explicit formel för uträning v n dess 2 element, som till exempel n 2 () n

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1

LINJÄR ALGEBRA II LEKTION 1 LINJÄR ALGEBRA II LEKTION JOHAN ASPLUND INNEHÅLL. VEKTORRUM OCH DELRUM Hel kursen Linjär Algebr II hndlr om vektorrum och hur vektorrum (eller linjär rum, som de iblnd klls) beter sig. Tidigre hr mn ntgligen

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun

Remissversion - maj 2013. Cykelplan 2013. Enköpings kommun Remissversion - mj 2013 Cykelpln 2013 Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgtn 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fx: 0171-392 68 E-post: informtion@enkoping.se Webbplts: www.enkoping.se

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter?

Vilken rät linje passar bäst till givna datapunkter? Vilken rät linje pssr bäst till givn dtpunkter? Anders Källén MtemtikCentrum LTH nderskllen@gmil.com Smmnfttning I det här dokumentet diskuterr vi minst-kvdrtmetoden för skttning v en rät linje till dt.

Läs mer

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva

MEDIAFAKTA. Störst inom mobil fritid. Specialutgåva PRINT 2014 Husvgn & Cmping är äst knlen i Sverige om mn vill sälj husvgnr och husilr, åde ny och eggnde. HUSVAGN & CAMPING ÄR BÄST I SVERIGE PÅ ATT NÅ DEM SOM SKA KÖPA ETT MOBILT FRITIDSFORDON. SÅ HÄR

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

Exponentiella förändringar

Exponentiella förändringar Eonentiell förändringr Eonentilfunktionen - llmänt Eonentilfunktionen r du tidigre stött å i åde kurs oc 2. En nyet är den eonentilfunktion som skrivs y = e. (Se fig. nedn) Tlet e, som är mycket centrlt

Läs mer

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås

En satsning på fritid, vetenskap och kultur i Västerås En stsning på fritid, vetenskp och kultur i Västerås Innehållsförteckning sid Reseskildring 2 Observtoriet i Bälinge 3 Observtoriern i Åkest (fotomontge) 4 Agend för möte den 2008-02-14 5 Brev till VARF's

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5

Nya regler för plåtbalkar-eurokod 3-1-5 Bernt Johnsson 008-0-5 Ny regler för plåtlkr-eurokod --5 Bkgrund Med plåtlk mens en lk som är uppyggd v smmnsvetsde plåtr på engelsk plted structure. Plåtlkr nvänds när vlsde lkr inte räcker till eller

Läs mer

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär

Slutrapport Jordbruksverket Dnr. 25-12105/10 Kontroll av sniglar i ekologisk produktion av grönsaker och bär Slutrpport Jordruksverket Dnr. 25-125/ Kontroll v sniglr i ekologisk produktion v grönsker och är Projektledre: Birgitt Svensson, Område Hortikultur, SLU Innehåll sid Smmnfttning 3 Bkgrund / Motivering

Läs mer

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning

Bokstavsräkning. Regler och knep vid bokstavsräkning Mtemtik Bokstvsräkning Du står nu inför en ny kurs i mtemtik, där meningen är tt du sk tillgodogör dig ny teorier, som smtlig leder frm till övningr och uppgifter. Även om du förstått vd teorin sk nvänds

Läs mer

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning

Rationella uttryck. Förlängning och förkortning Sidor i boken 8-9, 0- Rtionell uttryck. Förlängning och förkortning Först någr begrepp. Aritmetik eller räknelär är den mest grundläggnde formen v mtemtik. Ett ritmetiskt uttryck innehåller tl, men ing

Läs mer

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp

Lösningar basuppgifter 6.1 Partikelns kinetik. Historik, grundläggande lagar och begrepp Lösningr bsuppgifter 6.1 Prtikelns kinetik. Historik, grundläggnde lgr och begrepp B6.1 1-2) Korrekt 3) elktig (Enheten skll inte vr med här; om exempelvis m 2 = 10 kg, så är m 2 g = 98,1. Uttrycket m

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet.

GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. GEOMETRISKA VEKTORER Vektorer i rummet. v 6 Någr v de storheter som förekommer inom nturvetenskp kn specificers genom tt ders mätetl nges med ett end reellt tl. Exempel på sådn storheter, som klls sklär

Läs mer

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Lamellgardin. Nordic Light Luxor INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till tt lmellgrdinen fästes i ett tillräckligt säkert underlg. Ev motor och styrutrustning skll instllers v behörig elektriker. 1 Montering Luxor monters med de

Läs mer

Sfärisk trigonometri

Sfärisk trigonometri Sfärisk trigonometri Inledning Vi vill nvänd den sfärisk trigonometrin för beräkningr på storcirkelrutter längs jordytn (för sjöfrt och luftfrt). En storcirkel är en cirkel på sfären vrs medelpunkt smmnfller

Läs mer

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan

Sammanfattning Telenordia Mobil AB:s ansökan om UMTS-licens. A.1 Spännande möjligheter för Sverige. Styrkan i vår ansökan SPÄNNANDE MÖJLIGHETER FÖR SVERIGE STYRKAN I VÅR ANSÖKAN A Smmnfttning Telenordi Mobil AB:s nsökn om UMTS-licens A.1 Spännnde möjligheter för Sverige Mobiltelefonen och Internet hr revolutionert företgens

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

ÖSBY NATURBRUKSGYMNASIUM

ÖSBY NATURBRUKSGYMNASIUM ÖSBY NABSGYMNASIM S I F GA AL MAN EN MANAL SOM HJÄLPE DIG1FÖLJA ÖSBYS GAFISA POFIL Vrför en grfisk mnul? En skols grfisk profil är dess nsikte utåt. Den är frmtgen för tt förmedl en speciell känsl eller

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX.

Reklamplatser som drar till sig uppmärksamhet och besökare till din monter på XXXXXXXXX. PLATS ÖR EVENT LOO Reklmpltser som drr till sig uppmärksmhet och esökre till din monter på XXXXXXXXX. Älvsjö 203 informtion Specifiktion för grfiskt mteril rfisk enheten ehöver h tryckfärdig originl senst

Läs mer

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass

TERRASSNYTT. Funderingar från en terrass Informtionsbld för HSB Brf Terrssen i Ulnds Väsby TERRASSNYTT Nr 2 Aril 2014 I dett nummer bl : Nyinflyttrträff... sid 2 Målning, rboler och UC-byte... sid 2 Trfiken frmför hus 1... sid 2 Fsighetsskötsel,

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000

Naturresurser. Vatten. Kapitel 10. Översiktsplan 2000 Kpitel 10 Nturresurser Att hushåll med jordens nturresurser är en viktig del i den översiktlig fysisk plneringen. Mål Tillgång till vtten v god kvlité sk säkrs för frmtiden. Läckge v näringsämnen och ndr

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006

VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 VÅRT MILJÖARBETE MILJÖ HÄLSA SÄKERHET ENERGI 2006 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA GRAPHIC SUNDSVALL SCA Grphic Sundsvll tillverkr klorfri sulftmss, CTMP och psorbtionsmterilet

Läs mer

Vår verksamhet under ett år

Vår verksamhet under ett år Vår verkshet under ett år verkshetsberättelse 2014. Vi ökr! Här berättr förbundsordförnde Susnn Gideonsson o 2014, året då fortstte tt väx. Direkt besvrde er än 78 000 telefonstl. Vi genoförde fler stor

Läs mer

Kmerobjektiv oc elokusering Zoomobjektiv Ett kmerobjektiv sk normlt vbil ett objekt som beinner sig på någr meters vstån på en ilm i en krtig örminskning. Det innebär tt okllängen på et objektiv mn sk

Läs mer

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969

Evighetskalender. 19 a) nyårsdagen var år 2000 b) julafton kommer att vara på år 2010 c) de första människorna landade på månen, 20 juli 1969 Evighetsklender Vilken veckodg vr det när du föddes? På vilken veckodg fyller du 18 år? Med den här evighetsklendern kn du t red på det. Gör så här när du sk t red på veckodgen: Lägg ihop följnde fyr tl:

Läs mer

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex

LIVE LIFE VÄXER. Annonsfakta & prislista 2015. Fyra av fem har köpt något efter att ha läst om det i Live Life. Större upplaga + 55 000 ex nnonsfkt & prislist 2015 nnonser i Nordens störst hälsomgsin. NY LÄSRUNDERSÖKNING: Fyr v fem hr köpt något efter tt h läst om det i Live Life. LIVE LIFE VÄXER Större upplg 55 000 ex Nordens störst hälsomgsin.

Läs mer

Varumärkesfrämjande möjligheter

Varumärkesfrämjande möjligheter Kitmän, Stockholm 18 & 19 februri 2015 Vrumärkefrämjnde möjligheter Tck vre hundrtl uttällre och en mä om växer vrje år, hr ponring blivit ett utmärkt ätt tt kilj ig från ndr och befät in tällning om ett

Läs mer

din lokala bil och däckverkstad som finns i hela Europa!

din lokala bil och däckverkstad som finns i hela Europa! Frostbldet Annons- och Informtionstidning för Höör och Hörby kommuner Nr, Nr v 34, v 43 Måndgen den / 5 Årgång 6 SLÄPVAGNAR UTHYRES BILLIGT! Ex: Kåpsläp 6:-/dygn Kontorstid: 43-33, kvällr 74-3. din lokl

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys Modul 5: Integrler Institutionen för mtemtik KTH 30 november 4 december Integrler Integrler är vd vi sk håll på med denn veck och näst. Vi kommer tt gör följnde: En definition v vd begreppet betyder En

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

Lulebygdens Forskarförening

Lulebygdens Forskarförening Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING Nr 80, november 2012 MEDLEMSMÖTE Söndgen den 9 december 2012 kl 15.30 Lokl: Mrtslen, Kyrkns hus, Nygtn 10, Luleå PROGRAM: l MEDLEMSMÖTE: Stdgeändring, medlemsinformtion

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Grund ASI Grund är en stndrdintervju för krtläggning och edömning v prolem och resurser för personer med missruks- och eroendeprolem. Intervjun innehåller huvudskligen frågor om sju livsområden: fysisk

Läs mer

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007

Kvalificeringstävling den 2 oktober 2007 SKOLORNAS MATEMATIKTÄVLING Svensk Mtemtikersmfundet Kvlifieringstävling den oktober 007 Förslg till lösningr 1 I en skol hr vr oh en v de 0 klssern ett studieråd med 5 ledmöter vrder Per är den ende v

Läs mer

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell)

Rektangulär kanal, K. Produktbeteckning. Beteckningsexempel. Sida A (se storlekstabell) Sida B (se storlekstabell) K Rektngulär knl, K Produkteteckning Produkt K c d Sid A (se storlekstell) Sid B (se storlekstell) Längd 1=2000 mm 2= 1250 mm 3= 1000 mm 4= 600 mm 5= Löpnde längd nges i klrtext (mx 2500 mm) 1= Skrv i

Läs mer

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

BLÖTA BOKEN. Monteringsanvisning PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR W1 E1= 10 VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS. W Monteringsnvisning BLÖTA BOKEN VIKTIG INFORMATION LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS 1 Läs igenom hel nvisningen innn monteringen påbörjs PALLADIUM DE LUXE II HÖRNA MED SKJUTDÖRR 2 Kontroller produkten

Läs mer

Så här gör du? Innehåll

Så här gör du? Innehåll hp dvd writer Så här gör du? Innehåll hur vet jg vilket progrm jg sk nvänd? 1 svensk hur kopierr jg en skiv? 2 hur överför jg min nd till en skiv? 4 hur skpr jg en dvd-film? 9 hur redigerr jg en video-dvd-skiv?

Läs mer

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper

Integraler. 1 Inledning. 2 Beräkningsmetoder. CTH/GU LABORATION 2 MVE /2013 Matematiska vetenskaper CTH/GU LABORATION MVE6 - / Mtemtisk vetenskper Inledning Integrler Iblnd kn mn inte bestämm integrler exkt utn mn får nöj sig med tt beräkn pproximtioner. T.ex. e x dx kn inte beräkns exkt, eftersom det

Läs mer

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999

GENETIK. en introduktion av Ingela Carlén 1988 och 1999 GENETIK en introduktion v Ingel Crlén 1988 och 1999 Innehållsförteckning Innehåll Sidn Förord 3 Kromosomer 4 DN 4 Muttioner 5 Gregor Mendel 5 Mendels metod 6 Mendelklyvning (monohybrid) 6 Dihybrid klyvning

Läs mer

Metodhandbok för småbarnsordkonst

Metodhandbok för småbarnsordkonst Metodhndbok för småbrnsordkonst Det här är en metodhndbok för småbrnsordkonst. Hndboken hr utrbetts v Helsingfors kulturcentrl inom rmen för brnkulturnätverket Alddins lmp, som utgett ett trettiotl metodhndböcker,

Läs mer

Addition och subtraktion

Addition och subtraktion Sidor i boken 35-39 Addition och subtrktion Vi börjr med lite ritmetik. Heltlsddition innebär ing som helst problem. Här tr vi lämpligen räknedosn till hjälp. Eempel. 3+00+5 = 7 Så länge ll nämnre är lik

Läs mer

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det

Regionmagasinet DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL. Allt du behöver veta om. Vaccinet mot livmoderhalscancer så funkar det Regionmgsinet en tidning från Västr Götlndsregionen www. vgregion. se nr 2. 2009 Allt du behöver vet om DITT VAL AV VÅRD- CENTRAL Sid 4 9 Vccinet mot livmoderhlscncer så funkr det Sid 14 Sov gott med lite

Läs mer

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering.

Listor = generaliserade strängar. Introduktion till programmering SMD180. Föreläsning 8: Listor. Fler listor. Listindexering. 1 Introduktion till progrmmering SMD180 Föreläsning 8: Listor 2 Listor = generliserde strängr Strängr = sekvenser v tecken Listor = sekvenser v vd som helst [10, 20, 30, 40] # en list v heltl ["spm", "ungee",

Läs mer

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser

13.9.2006 Dnr 6/002/2006. Till pensionsstiftelser som bedriver tilläggspensionsskydd och är underställda lagen om pensionsstiftelser FÖRESRIFT 13.9.2006 Dnr 6/002/2006 Till pensionsstiftelser som edriver tilläggspensionsskydd och är underställd lgen om pensionsstiftelser FÖRSÄRINGSTENIS BERÄNINGR OCH DERS BERÄNINGSGRUNDER FÖR PENSIONSSTIFTELSER

Läs mer

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand

halmstad nissastrand Juvelen på Nissastrand hlmstd nissstrnd SMARAGDEN Juvelen på Nissstrnd I Smrgden skpr vi bostäder med en modern, urbn känsl och hög kvlitet på mteril och utformning. Cityboende på bäst läge Nu bygger JM bostäder för dig som

Läs mer

SF1625 Envariabelanalys

SF1625 Envariabelanalys SF1625 Envribelnlys Föreläsning 13 Institutionen för mtemtik KTH 27 september 2017 SF1625 Envribelnlys Anmäl er till tentn Anmäl er till tentn nu. Det görs vi min sidor. Om det inte går, mejl studentexpeditionen

Läs mer

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför?

Geometri. 4. Fyra kopior av en rätvinklig triangel kan alltid sättas ihop till en kvadrat med hål som i följande figur varför? Geometri 1. Linjen är isektris till vinkeln. Sträkorn, oh är lik lång. Hur stor är vinkeln? vgör utn mätningr! 4. Fyr kopior v en rätvinklig tringel kn lltid sätts ihop till en kvdrt med hål som i följnde

Läs mer