VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013 Arbetet inom resultatenheten för svensk dagvård och utbildning präglades år 2013 av fullmäktiges beslut om Berättelsen om Esbo och om bildningssektorns organisationsförändring. Visionen för Svensk dagvård och utbildning samt det utredningsarbete som genomfördes under våren utgjorde grund för höstens beredning av organisationen Svenska rum och beredningen av den nya resultatenhetens verksamhetsföreskrift. Läroplansarbetet som inleddes hösten 2012 fortsatte under året och i samarbete med andra resultatenheter och Omnia utarbetade Svensk dagvård och utbildning en kommunal plan för utveckling av utbildningen (Kuntakesu). 1. FÖRVALTNING 1 A. Nämnden Svenska rum Nämnden Svenska rum svarar för ärenden som gäller dagvård, utbildning, arbetarinstitutet, kultur, idrott och ungdom, till den del det gäller att ordna svenska tjänster. Nämnden sammanträdde till möte tio gånger. I början av året ordnades introduktions- och diskussionstillfällen om några av nämndens ansvarsområden samt om mötesteknik. Dessutom deltog nämnden i ett gemensamt introduktionsseminarium för bildningssektorns nämnder i början av året och i ett ekonomi- och strategiseminarium för bildningssektorns nämnder i september. Nämnden sammanträdde också till möte med ordförandena för Esbo svenska skolors direktioner. Nämndens ordförande är medlem av delegationen för bildningssektorns nämndordförande. Nämndens sammansättning : Ordförande Kurt Torsell, SFP Viceordförande Kristian Meurman, Saml. Heikki Pakarinen, Saml. Eva Kivilaakso-Wellmann, Saml. Katariina Sorvanto, Saml. Jani Helenius, Gröna Hanna Paatero, Gröna Mikaela Wenman, SDP Saana Lehto, Sann.&Obundna Bo Lönnqvist, SFP Katarina Hellsten-Palomäki, SFP Matilda Hemnell, SFP (till 11/2013) Liisa Sarvimäki-Paananen (från 11/2013) Ahti Hurmalainen, KD Representant för stadsstyrelsen Laura Kiijärvi, Saml. suppleant Pontus Karlemo, SFP suppleant Sauli Solhagen, Saml. suppleant Jan Enström, Saml. suppleant Inari Grönholm, Saml. suppleant Emilia Becker, Saml. suppleant Henrik Forsberg, Gröna suppleant Milla Rosenlund, Gröna suppleant Lilian Strömberg, SDP suppleant Kim Pihl, Sann.&Obundna suppleant Ulf Sjögren, SFP suppleant Stina Michelson, SFP suppleant Liisa Sarvimäki-Paananen, SFP suppleant Christina Ruth, SFP suppleant Juha-Pekka Tulijoki, KD suppleant Jan Holst, Saml. Representant för ungdomsfullmäktige Cecilia Alameri suppleant Esteri Viitanen Representant för personalen Ulf-Johan Sunabacka

2 1. B. Direktionerna för grundskolorna och gymnasiet Direktionerna för grundskolan och gymnasiet valdes av nämnden för fullmäktigeperioden De har som uppgift att stödja utvecklandet av fostran och undervisning i grundskolan och gymnasiet, stödja skolans interna samarbete samt samarbetet mellan skolan, hemmet och samhället, stödja skapandet av ett stimulerande arbetsklimat samt upprätthållande av arbetsron i skolan och skapandet och upprätthållandet av en trygg studiemiljö samt att följa upp skolfastighetens och studiemiljöns skick, säkerhet och funktionsduglighet samt skolvägens trygghet och framställa förslag till utveckling och förbättring av dem. Direktionerna sammanträdde i medeltal två till tre gånger under året. I början av året ordnades också en träff för alla direktioner, nämnden och tjänstemän, där bl.a. samarbetet mellan olika parter diskuterades. 1 C. Ledningsgruppen för svensk dagvård och utbildning Till ledningsgruppen för svensk dagvård och utbildning hör utbildningsdirektören, undervisningschefen, utvecklingschefen, de tre områdesansvariga daghemsföreståndarna, tre rektorer som representerar olika utbildningsstadier, samt rektorn för Finno skola. I ledningsgruppen deltar också en sakkunnig från sektorns personalenhet, en sakkunnig från sektorns ekonomienhet samt en representant för arbetstagarna. En planerare vid Sdu fungerar som sekreterare i ledningsgruppen. 2. VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH UPPDRAG 2 A. Vision för svenskspråkig dagvård och utbildning Svensk dagvård och utbildning (Sdu) är en välfungerande och flexibel organisation. Verksamheten genomförs så att barnet och dess föräldrar upplever kontinuitet. Inlärningsmiljön är relevant och förbereder barnen för framtidens samhälle. Svensk dagvård och utbildning är en attraktiv arbetsgivare. 2 B. Vision för det pedagogiska utvecklingsarbetet Svensk dagvård och utbildning strävar efter att skapa en flexdag för barn och unga, vilket innebär att barnets och den ungas dag formas flexibelt i fyra olika dimensioner; utrymmen, plats, form och struktur. Flexdagens uppbyggnad varierar utgående från enhetens egna förutsättningar och behov. Den beaktar även barnens och de ungas egna behov vilket leder till att flexdagen ser olika ut för de olika individerna. Inom ramen för strategiarbetet beslöts att den gemensamma målsättningen för året är inom dagvården och utbildningen att främja hållbar utveckling från ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Därutöver har varje enhet i sin läsårsplan för ett mål som anknyter till visionen om en flexdag. Pilotprojektet om att anordna eftermiddagsverksamhet i kommunal regi och att utveckla ledarskapet inom Sdu är målsättningar som anknyter till visionen. Dessa beskrivs senare i texten.

3 Källa: Smeds, Krokfors, Ruokamo och Staffans (red.), InnoSchool välittävä koulu (2010) 2 C. Verksamhetsidé Det svenska dagvårds- och utbildningsväsendet arbetar för att varje barn och ung människa ska få goda möjligheter att växa, utvecklas och lära sig utgående från sina förutsättningar i en trygg och inspirerande svenskspråkig miljö. Kontinuiteten i vård, fostran och lärande samt den kulturella tillhörigheten förstärks genom att upprätthålla en sammanhållen förvaltning i perspektivet av livslångt lärande. Enheten för svensk dagvård och utbildning koordinerar utvärdering och utveckling av verksamheten inom dagvård och skola, ansvarar för ekonomi och förvaltning och skapar förutsättningar för och ger stöd till dagvården och skolorna. 2 D. Uppdrag Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning ska för sin språkgrupps del anordna dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, medverka till ombesörjandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt koordinera och utveckla utbildning som följer på den grundläggande utbildningen. 3. EKONOMI Den justerade driftsbudgeten för Svensk dagvård och utbildning år 2013 uppgick till 60,3 milj. euro. Bokslutet för svensk dagvård och utbildning visar ett totalt överskott på 1,5 milj. euro. Överskottet beror främst på personalutgifterna, skjutsarna och de interna hyrorna som varit mindre än det budgeterade. De budgeterade inkomsterna uppgick till 3,9 milj. euro och bokslutet visar ett överskott för inkomsternas del på 0,08 milj. euro. Överskottet hänför sig sponsorinkomster och verksamhetsstöd euro Svensk dagvård o utbildning, nämnden, Budget 2013 Utgifter Över- /underskott

4 centralen, IT Grundläggande utbildningen Gymnasiet Dagvården Totalt De olika verksamhetsområdenas överskott beror på följande: Verksamhetsområdet 321 som inkluderar nämnden, centralen samt IT-utgifterna underskrider det budgeterade med 0,1 milj. euro. Underskridningen hänför sig till interna hyror. Verksamhetsområdet 322 som inkluderar utgifterna för den grundläggande utbildningen visar ett överskott på 1,1 milj. euro och användningsgraden av budgeten är 96,4 procent. Personalutgifterna underskrider det budgeterade med 1 milj. euro. Skolornas personalutgifter underskred det budgeterade med 0,8 milj. euro, men motsvarande användning syns på köp av hyrd arbetskraft (0,5 milj. euro) och köp av skolmaterial och -utrustning (0,2 milj. euro). Köp av tjänster visar totalt en överskridning på 0,2 milj. euro och beror på att hyrd arbetskraft syns under köp av tjänster. Framför allt skolskjutsarna och kundstjänster från andra kommuner minskar på den överskridning som användningen av hyrd arbetskraft medför. Köp av material och förnödenheter visar en överskridning på knappa 0,2 milj. euro. Skolornas helhetsbudgetering har möjliggjort att oanvända personalutgifter kunnat utnyttjas för köp av behövlig utrustning och material. Köp av interna tjänster visar ett underskott på 0,1 milj. euro och hänför sig till köp av städtjänster samt personal- och arbetshälsovårdstjänster. Verksamhetsområdet 323 som inkluderar utgifterna för gymnasieutbildningen visar ett överskott på 30 tusen euro, vilket innebär att 99,3 procent av de budgeterade medlen använts. Personalutgifterna och köp av interna tjänster har varit lägre än det budgeterade. Verksamhetsområdet 324 som inkluderar de kommunala daghemmen och familjedagvården, köptjänster av övriga daghem samt FPA-understöden, d.v.s. stödet för privat dagvård och hemvårdsstödet, visar ett överskott på 0,3 milj. euro. Totalt har 98,7 procent av det budgeterade använts inom verksamhetsområdet. Personalutgifterna underskrider det budgeterade med 0,7 milj. euro men i motsvarande grad (ca 0,6 milj. euro) överskrider köp av hyrd arbetskraft det budgeterade eftersom även utgifterna för hyrd arbetskraft budgeterats under momentet för personalutgifter. Köp av dagvårdstjänster visar ett överskott på 0,2 milj. euro. Interna fastighetshyror visar ett underskott på 0,1 milj. euro då de varit högre än det budgeterade. Utveckling och jämförelse av elevpriserna Grundskolorna BS BS BS SUKO SDU SUKO SDU SUKO SDU Antal elever , ,5 / elev / elev / elev / elev / elev / elev

5 Förvaltning, undervisning och elevvård Skolskjutsar Fastighetskostnaderna Matavg ifter Grundskolan totalt Gymnasierna BS BS BS SUKO SDU SUKO SDU SUKO SDU Antal elever / elev / elev / elev / elev / elev / elev Förvaltning, undervisning och elevvård Fastighetskostnaderna Matavg ifter Gymnasiet totalt Utveckling och jämförelse av barnpriserna Kommunala daghem BS BS BS SUVA Sverum SUVA Sverum SUVA Sverum Beräknat antal barn / barn / barn / barn / barn / barn / barn Personalkostna der Fastighetskostn ader Övriga kostnader Totalt PERSONAL

6 Personalsituationen inom dagvården är fortsättningsvis svår. Sdu har satsat på aktiv rekrytering, stöd för ledarskapet, möjligheter till kompetensutveckling för både behöriga och obehöriga yrkesgrupper, arbetshandledning och läroavtalsutbildning för att dagvården ska kunna genomföras kvalitativt. Även elevvårdspersonalen är en svårrekryterad personalgrupp och därför har en del av psykologtjänsterna skötts som köptjänst. I enlighet med stadens strategi har Sdu arbetat för att höja personalens behörighetsgrad i dagvården. Detta har skett i form av en läroavtalsutbildning för närvårdare och genom att ändra tre barnskötarbefattningar till barnträdgårdslärarbefattningar. Under år 2013 har en viss personalomsättning inom förvaltningen skett. 4 A. Ledarskapsutveckling Under 2012 påbörjades en utbildning i delat ledarskap för rektorer och deras ledningsgrupper. Utbildningen fortsatte under 2013 och vid årets slut hade alla rektorer och ledningsgrupper genomgått utbildningen. Motsvarande utbildning i delat ledarskap ordnades för daghemsföreståndarna och deras ledningsgrupper hösten Utbildningen följs upp i juni Alla daghemsföreståndare är administrativa som ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete med målet att skapa tid för ledarskapet. Varje daghemsföreståndare är ordförande i sin ledningsgrupp och medlem i områdets ledningsgrupp. 4 B. Kompetensutveckling Dagvårdens obligatoriska fortbildningsdag ordnades Fortbildningsdagen bestod av föreläsning om musikalitet och musikglädje i dagvården i enlighet med läsårets tema samt parallella workshopar kring kvalitet i dagvård och inlärning. Workshoparna arrangerades av alla daghemsföreståndare och personal i Sdu. Inom dagvården och förskoleundervisningen ordnades flertal fortbildningstillfällen kring bl.a. dagvårdens styrdokument, plan för barnets lärande och språkligt observationsschema. Åtta personer från dagvården deltog även i en fyra dagars fortbildningshelhet arrangerad av Palmenia. Två personer från förvaltningen och sex daghemsföreståndare deltog i januari i Förskolechefenkonferensen i Stockholm med temat vuxnas lärande i förskolan. Lärarnas fortbildningar har arrangerats från och med hösten 2011 huvudsakligen som ett samarbete inom huvudstadsregionen inom ramen för Kohur-projektet. Inom ramen för det nationella Kunnigprojektet har huvudstadsregionens kommuner beviljats medel för att utveckla former för och stödja undervisningspersonalens kompetensutveckling. Kyrkslätt kommun koordinerar arbetet och har anställt en koordinator för att genomföra projektet. Lärarna i den grundläggande utbildningen deltog i fortbildning som Kohur ordnat och i Educa-mässan som en del av deras obligatoriska fortbildning. Första hjälpen-kurser med inriktning på första hjälpen för barn och unga anordnades under vårterminen för personal i dagvård och utbildning. Personalens kompetens har kartlagts och utvärderats i samband med utvecklingssamtal. Ett verktyg för utvecklingssamtalen har utarbetats inom ramen för projektet Kohur och kommer att vidareutvecklas för att bättre tillgodose behovet. 4 C. Studerande och praktikanter Sdu samarbetar aktivt med olika läroanstalter och även under det gångna verksamhetsåret har flera studerande gjort sin arbetspraktik i daghem, skolor och inom förvaltningen. Sdu har samarbetat med Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Arcada och Prakticum. 4 D. Personalen i siffror

7 Nyinrättade tjänster och befattningar 2013 (har grundats 2013, tas i bruk 2014) Grundskolan Antal Benämning 0 klasslärare 0 lektor Dagvården Antal Benämning 2 barnskötare 0 barnskötare (reservperson) 1 barnträdgårdslärare 0 gruppfamiljedagvårdare Nya fastanställningar år dagvård + utbildning sammanlagt Enheten för svensk dagvård och utbildning Ordinarie utbildningsdirektör 1 1 undervisningschef 1 1 utvecklingschef 1 1 familjedagvårdsledare 1 1 planerare 3 3 pedagogisk sakkunnig 1 1 sekreterare 1 1 Totalt 9 9 Elevvården grundskolan/gymnasiet Ordinarie psykolog 4 5 kurator 4 4

8 talterapeut 1 1 ergoterapeut 1 1 Totalt Tillfälliga skolpsykolog 1 1 Totalt 1 1 Grundskolan Ordinarie rektor 5 5 biträdande rektor 1 2 lärare (klassl + lekt) 132 ( ) 134 (77+57) timlärare 2 1 vaktmästare 0 0 skolsekreterare 10 8 skolgångsbiträde specialklasslärare (10) speciallärare Totalt Tillfälliga timlärare lärarvikarie (klassl + lekt) 43 ( ) 42 (27+15) skolgångsbiträde skolsekreterare 1 0 specialklasslärare 4 3 speciallärare 4 2 Totalt Gymnasiet Ordinarie rektor 1 1 biträdande rektor 1 1 lektor 20 20

9 timlärare 0 0 skolsekreterare 1 2 Totalt Tillfälliga timlärare lärarvikarie 3 2 Totalt Dagvården Ordinarie daghemsföreståndare barnträdgårdslärare barnskötare reservperson 4 4 anstaltsbiträde gruppassistent familjedagvårdare 7 7 Totalt Tillfälliga daghemsföreståndare barnträdgårdslärare barnskötare reservperson 10 0 gruppassistent 11 4 anstaltsbiträde 4 0 specialbarnträdgårdslärare gruppfamiljedagvårdare specialbarnträdgårdslärare gruppfamiljedagvårdare 4 3 Totalt

10 5. TJÄNSTER 5 A. Uppföljning av stödformer Dagvårdens strukturella stödåtgärder inom intensifierat och särskilt stöd följs upp med hjälp av en gemensam blankett för den svenskspråkiga och finskspråkiga dagvården. Uppföljningen av pedagogiska stödåtgärder ska beaktas då en elektronisk version av plan för barnets lärande skapas under de kommande åren. Uppföljningen av stöd för elevens skolgång och lärande inom den grundläggande utbildningen förverkligas utgående från de olika elektroniska pedagogiska dokumenten som skapats gällande stöd för eleven i Wilma. De elektoriniska pedagogiska dokumenten togs i bruk i de svenskspråkiga skolorna hösten B. Språkstöd i dagvården En ny konsultativ barnträdgårdslärare inledde sitt arbete hösten 2013 med målet att förverkliga språkstrategin i dagvården. Utöver det fortsatte en halvdags konsultativ barnträdgårdslärare med uppgift att stöda förverkligandet av språkstrategin. Dessa konsultativa barnträdgårdslärare besöker daghemmen regelbundet och stödjer personalen i deras språkstimulerande arbete. Den konsultativa barnträdgårdsläraren kan också delta i föräldramöten. Det språkliga observationsschemat för 0-5-åringar uppdaterades och togs i bruk under år Den konsultativa barnträdgårdsläraren har handlett personalen i dagvården i ibruktagande av det nya schemat både genom fortbildningar och genom besök i daghem. 5 C. Påbyggnadsundervisning i Lagstad skola Alla elever i svenskspråkiga skolor i Esbo som saknade en studieplats efter den grundläggande utbildningen beviljades plats i påbyggnadsundervisning i Lagstads skola. Under år 2012 pågick utveckling av påbyggnadsundervisningen i Lagstad med målet att uppdatera påbyggnadsundervisningens läroplan och att bättre möta elevernas individuella behov. En ny läroplan för påbyggnadsundervisningen togs i bruk från och med hösten Målet med den nya läroplanen är att bättre kunna beakta elevernas individuella lärostig genom att erbjuda möjligheter till en mer praktisk inriktning i studierna mot en studieplats på andra stadiet inom yrkesutbildning eller möjligheter till fördjupning i studierna inför fortsatta gymnasiestudier 5 D. Eftermiddagsverksamheten Den lagstadgade eftermiddagsverksamheten i Esbo anordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och Utbildningsstyrelsens grunder för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Eftermiddagsverksamheten erbjuds för skoleleverna genom att betala understöd till tjänsteproducenter för ändamålet. Verksamheten utvecklas i samarbete med den finska utbildningsenheten och tjänsteproducenterna. Under läsåret arrangeras eftermiddagsverksamheten av följande tjänsteproducenter: Tjänsteproducent Skola Esbo stad/resultatenheten för svensk dagvård och utbildning Finno skola Esbo svenska församling Föreningen Folkhälsan i Alberga r.f. Kungsgårdsskolan, Mattlidens skola, Mårtensbro skola Boställs skola

11 Folkhälsan Syd Ab Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f./ Mattby svenska eftis Rytmimusiikkiopisto Tauko Rödskogs föräldraförening r.f. Skärgårdens Vänner i Esbo r.f./vikingahems eftis Tmi Kim Wollsten/Matinkylän liikunnallinen iltapäiväkerho Bemböle skola, Karamalmens skola, Lagstads skola, Mårtensbro skola, Smedsby skola, Vindängens skola Mattlidens skola Mattlidens skola Rödskog skola Mårtensbro skola Mattlidens skola Läsåren och piloterades eftermiddagsverksamheten i stadens egen regi på Finno skola. I utvärderingen av piloteringen fick verksamheten goda betyg av såväl elever, vårdnadshavare, personal som rektor. Nämnden Svenska rum beslöt att eftermiddagsverksamheten i Finno skola arrageras i stadens egen regi fr.o.m. läsåret Alla elever i årskurs 1 och 2 samt elever med beslut om särskilt stöd som ansökt till eftermiddagsverksamheten har erbjudits en plats. Enligt statistik från deltog 585 elever i eftermiddagsverksamheten av vilka 326 var ettor (89 % av eleverna i åk 1) och 256 tvåor (78 % av eleverna i åk 2). I den totala summan elever i eftermiddagsverksamheten ingår även elever i behov av särskilt stöd i åk E. Den elektroniska inlärningsmiljön utvecklas och utbudet på elektroniska tjänster förbättras I och med det så kallade IT-kontro projektet fortsatte genomgången av den tekniska utrustningen i daghemmen och skolorna. Utgående från kartläggningen har en plan för nödvändiga förändringar gjorts upp för varje enhet. Förändringarna förverkligas under de kommande åren i den mån som budgeten möjliggör. Projektet förverkligas i samarbete med bildningssektorns it-förvaltning. Under året påbörjades arbetet med att skapa en elektronisk lärmiljö för både skola och dagvård. 5 F. Utvärdering Utvärderingsarbetet leds och koordineras av resultatenhetens ledningsgrupp. Under verksamhetsåret har följande undersökningar utförts: Utvärdering av inlärningsresultat i hälsokunskap i årskurs 9, Utbildningsstyrelsen Utvärdering av inlärningsresultat i A-engelska och B-franska i årskurs 9, Utbildningsstyrelsen Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Enkät om serviceförmågan i huvudstadsregionens skolor för elever och vårdnadshavare i åk 8, kommunerna i huvudstadsregionen Personalenkät i skolorna i den grundläggande utbildningen som en del av skolornas självvärdering, enheten för svensk dagvård och utbildning Enheternas kvalitetsredovisningar insamlades under hösten. Kvalitetsredovisningen gjordes för tionde gången och i den utvärderades hur skolans/daghemmets mål för läsåret/verksamhetsåret har uppfyllts. Utvärderingsrapporten för resultatenheten svensk dagvård och utbildning 2013 godkändes av nämnden Svenska rum i januari G. Kvalitetskriterier

12 År 2010 inledde stadens svensk- och finskspråkiga utbildningsenheter ett projekt för att utveckla ett gemensamt självvärderingssystem för den grundläggande utbildningen i enlighet med undervisningsoch kulturministeriets kvalitetskriterier. Av de svenskspråkiga skolorna deltog Mårtensbro skola som pilotskola i projektet under år Hösten 2013 publicerades den första upplagan av handboken för självvärdering på svenska och modellen för kollegial utvärdering (på finska: vertaisarviointi) piloterades. Kvalitetskriterieprojektet avslutas H. Ekostödpersoner Staden har som mål att det i alla arbetsenheter finns en av närförmannen utnämnd och fortbildad ekostödsperson, som är insatt i arbetsplatsens miljöfrågor. Ekostödpersonens centrala uppgift är att främja en miljömedvetenhet inom den egna arbetsgemenskapen och stödja sina kolleger gällande miljöfrågor. Ekostödsverksamheten har sin grund i stadens klimatstrategi och målet att minska utsläpp. Ekostödsverksamheten koordineras av stadens miljöcentral. Sdu har i samarbete med miljöcentralen planerat en skräddarsydd ekostödskurs på svenska till personal inom svensk dagvård och utbildning. Den andra ekostödskursen på svenska anordnades under hösten Sdu har 34 ekostödspersoner. 5 I. Utvecklingsprojekt Utvecklandet av allmänt, intensifierat och särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen (KELPO) Svensk dagvård och utbildning har sedan år 2008 deltagit i Utbildningsstyrelsens nationella projekt KELPO vars syfte var att utveckla det allmänna, intensifierade och särskilda stödet inom den grundläggande utbildningen. Det nationella utvecklingsarbetet var en del av beredningen av lagförändringen gällande specialundervisningen som trädde i kraft Målet med utvecklingsarbetet var att vidareutveckla det tidiga iakttagandet och stödåtgärderna inom den grundläggande utbildningen i enlighet med specialundervisningsstrategin som låg som grund för förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen. Svensk dagvård och utbildning beviljades ännu för åren för att genomföra projektet. Sdu beviljades tilläggstid för projektet för år Statsunderstödet riktades till att följa upp hur förändringarna i läroplanen verkställts, för att vidareutveckla stödet till eleven och för att stöda skolorna i de förnyade processerna. Arbetet förverkligades i praktiken genom att erbjuda olika typer av fortbildning, handledning, stöd och konsultation, språkstödjande insatser, utvecklande av stödgrupper enligt specifik metod samt koordinering av projektet. Inom ramen för projektet förverkligades bl.a. följande verksamheter: alla lärare inom den grundläggande utbildningen har haft möjlighet till benchlearning under en dag, dvs. att besöka en annan skola som en del av sin kompetensutveckling. Inom ramen för projektet har speciallärare i åk 7-9 fått en extra resurs för att handleda och stöda ibruktagandet av den nya läroplanen och de nya förfaringssätten i sina respektive skolor. en arbetsgrupp har träffats för att diskutera två- och flerspråkighetsproblematiken i förskola och skola. Gruppens uppgift var att fundera på olika sätt att stödja elever med två- eller flerspråkig bakgrund, men samtidigt hur man bättre kan stöda de enspråkigt svenska eleverna. Gruppen har bjudit in olika sakkunniga inom området för att belysa problematiken ur olika synvinklar. Gruppens arbete ligger som grund då språkstrategin för resultatenheten uppdateras år 2014 elektoriniska pedagogiska dokument (pedagogisk bedömning och utredning, plan för elevens lärande och individuell plan) har skapats i Wilma. Skolorna har fått fortbildning i ibruktagandet samt haft möjlighet till närhandledning på skolan som kunnat förverkligas med hjälp av statsunderstödet.

13 Digital portfolio i dagvården Pluttra är ett digitalt verktyg för portfolio, kommunikation och dokumentation för dagvård och förskola. Sdu piloterar Pluttra i tre barngrupper läsåret Pluttra består av en avdelningsblogg och barnens personliga portfolio. I avdelningsbloggen dokumenteras barngruppens vardag med text och bild. I den personliga portfolion dokumenteras barnens utveckling och lärande. Utvärdering av Pluttra sker kontinuerligt under piloteringen både ur barngruppens perspektiv och ur föräldrarnas perspektiv. Under året har fyra barngrupper arbetat med Pluttra. Klubbverksamhet Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning har beviljats understöd för utvecklande av klubbverksamhet sedan För åren beviljades Kommunens egen andel av understöden är 25 %. Skolans klubbverksamhet utvecklas inom den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla klubbverksamheten som en del av det allmänna stödet i skolan och erbjuda elever intressanta och mångsidiga aktiviteter utifrån deras behov och intressen i en trygg miljö. Skolorna planerar och genomför sin klubbverksamhet inom ramen för projektets mål och i enlighet elevernas behov och intressen. Lärare har deltagit aktivt i planeringen av klubbarna och genomförandet av klubbarna. Klubbledarna är delvis skolornas egen personal, men även utomstående klubbledare anlitas. Antalet klubbar som även fungerar som stöd för elevens lärande och skolgång, t.ex. läxläsningsklubbar, har ökat. Inom åk 7-9 har utbudet utvidgats och fler elever än tidigare har tagit del av verksamheten. Med understödet har skolorna anordnat ca 1822 timmar klubbverksamhet. Kohur Inom ramen för det nationella Kunnig-projektet har huvudstadsregionens kommuner beviljats medel för att utveckla former för och stödja undervisningspersonalens kompetensutveckling. Kyrkslätts kommun koordinerar arbetet och har anställt en koordinator för projektet. Under året arrangerades pedagogiska caféer och olika kurser. En gemensam elektronisk plattform som bland annat kan användas som infokanal och diskussionsforum har tagits i bruk under år Den elektroniska plattformen möjliggör samarbete inom huvudstadsregionen mångsidigt. Nätverk kring olika teman och ämnesgrupper har bland annat startat under år Toppkompetens Sdu deltar i Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för den svenskspråkiga utbildningen, Toppkompetens. Projektet pågår åren J. Fastighetsärenden Vindängens skola och daghem renoverandes under läsåret och verksamheten var under tiden utlokaliserad till Mårtensbro daghems och skolas tidigare utrymmen vid Fjärdgatan i Esboviken. I juni 2013 flyttade verksamheten tillbaka till de egna lokalerna i Hagalund. 5 K. Stödtjänster Skolskjutsar och skjutsar inom dagvården Esbo stad ordnar skjuts för elever i årskurs 1 2 om skolvägen är över tre kilometer och för elever i årskurs 3 9 om skolvägen är över fem kilometer. Skolvägen mäts enligt den kortaste väg som är framkomlig till fots året runt. Skolskjutsarna ordnas med kollektiva trafikmedel eller som abonnerade skjutsar med taxi. För elever i förskoleundervisningen beviljas reseunderstöd genom att understöda vårdnadshavarna med ett belopp som motsvarar priset av kollektivtrafikens periodbiljett för en vuxen.

14 Skolskjutsarna har koordinerats av bildningssektors stab. Rektorerna har beviljat resekort för elever inom den grundläggande utbildningen och utvecklingschefen i resultatenheten för svensk dagvård och utbildning har beviljat abonnerad skjuts. År 2013 beviljades 364 resekort för elever i grundskolan. Abonnerade skjutsar beviljades för 64 elever. Största delen av de beställda skjutsarna har beviljats för specialelever. En del av eleverna har inte abonnerad skolskjuts för alla skolresor och därför kan de ha båda förmånerna. Därutöver beviljas skjutsar på grund av undervisningsarrangemang, till exempel skjutsar i anslutning till religionsundervisningen. Inom dagvården beviljas skjutsar på basis av specialdagvårdens rekommendationer och läkarutlåtanden. Inom dagvården beviljades skjuts för 5 barn. 1 barn skjutsades till förskoleundervisningen. Reseunderstöd beviljades för 1 barn på hösten i förskoleundervisningen. Måltidstjänster Under år 2013 handhade Affärsverket Esbo catering i huvudsak själv bespisningen i de svenska skolorna och daghemmen. Blue Services Partners Oy har skött bespisningen som köptjänst i Karamalmens skola och Smedsby skola samt Karamlamens daghem, Smedsby daghem och Portängens daghem. I Vindängens skola och daghem har Folkhälsanhuset ansvarat för bespisningen. Avgiftsbelagda mellanmål hade eleverna möjlighet att köpa i Lagstads skola, Mattlidens skola, Mårtensbro skola och Sökövikens skola. Esbo catering skötte om mellanmålen till sex eftisar och Blue Service Partners till två. I Vindängen ansvarade Folkhälsan för eftismellanmålet. Städtjänster Städtjänsterna inom Esbo fastighetstjänster ansvarar avtalsenligt för städningen i skolorna och dagvårdsenheterna. Städningen sköts antingen som eget arbete eller som köptjänst. Vaktmästartjänster Enheten för reception och övervakning vid Esbo fastighetstjänster har fr.o.m ansvarat för vaktmästartjänsterna. Under vårterminen 2013 har de svenskspråkiga skolenheterna har haft 3 vaktmästare och under höstterminen NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE 6 A. Nätverk och samarbete Sdu har ett aktivt samarbete och befintliga nätverk både inom Svenskfinland och med andra resultatenheter inom staden. Särskilt samarbetet med resultatenheterna för finsk dagvård och för finsk utbildning är aktivt och regelbundet. Inom utbildningen har samarbetet mellan de finsk- och svenskspråkiga rektorerna aktiverats de senaste åren i samband med gemensamma projekt så som utvecklingen av skolornas ledarskap. Mattlidens gymnasiums rektor träffar de finska gymnasiernas rektorer regelbundet. Sdu är en aktiv aktör även inom huvudstadsregionen och nationellt samt i samarbetet med utbildningsenheter som Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Arcada och Prakticum. 6 B. Internationellt samarbete Sdu deltog i Nordplus-projektet NatGrep. Syftet med projektet är att utveckla ett gemensamt nordiskt inlärningspaket för pedagoger i dagvården, som ska bidra till ett kompetenslyft i naturvetenskaper. I det nordiska nätverket deltar representanter för både utbildning och naturvetenskaper. Det breda samarbetet ger möjligheten att utarbeta material som baseras på både forskning och praktik. Projektet pågår fram till juni 2015.

15 Flera daghem och skolor har samarbetspartner och vänskolor i andra nordiska länder. Bl.a. Mattlidens skola deltog i ett samarbetsprojekt kring nordisk litteratur i grundskolans övre årskurser. Mattlidens gymnasium har redan i 20 år haft ett gemensamt projekt med skolor från Norge, Polen, Italien och Skottland. Projektet LEAP (Linked European Awareness Project) går ut på att tio studerande och en lärare från alla skolor träffas en vecka i slutet på september kring ett gemensamt tema. Utöver detta har flera skolor och daghem samt förvaltningen haft besök av internationella gäster. Besökarna kom från Norge, Indien, Sverige, Nederländerna, Danmark, USA, Sydkorea, Colombia, Tyskland, Ryssland, Japan och Nya Zeeland. Förvaltningen har haft besök bl.a. från Norge, Japan och Kina. Besökarna var intresserade av pedagogiska frågor, förvaltningsmässiga frågor samt skoloch daghemsarkitekturen i Mårtensbro. En lärare från Australien gjorde ett studiebesök i Mårtensbro skola under en vecka. Personalen har deltagit i utbildningar, kurser, studiebesök och mässor främst i Norden kring teman som pedagogisk utveckling och ledarskap. En lärare praktiserade i en brittisk skola med hjälp av Erasmus-stipendium. Gymnasiets modersmålslärare besökte bokmässan i Göteborg och lärare vid IBlinjen deltog i IB-workshops i olika länder. Sdu deltog under året även i bildningssektorns samarbetsprojekt i Kosovo och gymnasiesamarbete med Shanghai. 7. STATISTIK Dagvård Dagvårdsstatistiken är räknad enligt barnantalet och Barnantalet år 2013 i de svenskspråkiga kommunala daghemmen är 1325 barn, varav 363 barn deltar i förskoleundervisning. Antalet barn i dagvården varierar månatligen. Dagvårdsform (antal enheter) Barnantal Förändring Kommunala daghem (24) Kommunal familjedagvård (7) Köpavtal (7) Privat dagvård Totalt Utbildning Läroinrättningar i Esbo Årskurs * Årskurs * Årskurs Årskurs Gymnasium 1 1 Totalt * fr.o.m är Bemböle skola en skola för elever i åk 1-4

16 Elevstatistiken är räknad enligt elevantalet och Elevantal Förändring Årskurs Årskurs Totalt Gymnasium Elevantal enligt årskurs Årskurs Förändring Totalt Gymnasium (nationella + IB) Årskurs Totalt

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun

Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Pedagogisk handbok för grundläggande utbildning i Kronoby kommun Innehållsförteckning INLEDNING... 1 1. DEN TREDELADE STRATEGIN... 3 2. STÖDFORMER... 5 2.1. Allmänt stöd... 5 2.1.1. Differentiering...

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken.

FÖRSKOLETRANSPORT. Vårdnadshavarna är alltid i första hand skyldiga att lära sina barn att röra sig tryggt i trafiken. 1.8.2011 FÖRSKOLETRANSPORT I lagen om grundläggande utbildning definieras villkoren för kommunalt ordnad transport för elever i förskoleundervisning. Vårdnadshavarna till andra elever än de som har rätt

Läs mer

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10.

Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. Ekonomi 1. Stadskoncernens ekonomiska balans är hållbar. Oma valtuustokauden tavoite Mittari / arviointikriteeri Tulostavoite / tavoite 31.12. Toimenpiteet / vastuuhenkilö 30.4. Seuranta I 31.10. 1.1 Stadens

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Pedagogisk handbok för småbarnsfostran och förskola i Kronoby kommun

Pedagogisk handbok för småbarnsfostran och förskola i Kronoby kommun Pedagogisk handbok för småbarnsfostran och förskola i Kronoby kommun Innehåll INLEDNING... 1 1. DEN TREDELADE STRATEGIN... 3 2. STÖDFORMER... 5 2.1. Allmänt stöd... 5 2.1.1. Differentiering... 6 2.1.2.

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola

Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Riktlinjer för övergång från grund- till gymnasieskola Inför läsåret 2014/15 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Barn- och utbildningsenheten http://kompassen.jonkoping.se/sbf/ UTBILDNINGS FÖRVALTNINGEN PM Bun/2011:181

Läs mer

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun

Skolskjutsreglemente. Timrå kommun Skolskjutsreglemente - för grundskola, särskola samt gymnasium - i Timrå kommun Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22 105 Innehållsförteckning Skolskjutsreglemente för Timrå kommun...1

Läs mer

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna

Allmän avgränsning av kostnadsuppgifterna IFYLLNADSANVISNING 1(8) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING Med denna enkät samlas information om kostnader, inkomster och prestationen inom den grundläggande utbildningen

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN!

VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! VÄLKOMMEN TILL 1. KLASSEN! ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN OCH ANSÖKAN TILL EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN I KARLEBY STAD 2014-2015 ANMÄLAN TILL DEN SVENSKSPRÅKIGA GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box

2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen. Tina Laiho Grönkullavägen 160, 01190 Box Sibbo kommun Datum 2.6.2014 Box barntädgård förskola VERKSAMB. 2013- Läsår 2014 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020.

Övriga utgifter (exkl. moms) L02. Avlöningar L01. Mervärdesskatt L03. Undervisning K010. Inkvartering och skolskjuts K020. ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER I EURO ENLIGT FUNKTION ÅR 2006 GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation PB 380 Telefax 00531 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Social- och hälsovårdsbranschen, dagvård och annan barn- och familjeverksamhet

Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Social- och hälsovårdsbranschen, dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Identifiering av framtida kompetensbehov (VOSE-projektet) Social- och hälsovårdsbranschen, dagvård och annan barn- och familjeverksamhet Vad är VOSE-projektet? Valtakunnallinen ammatillisten osaamistarpeiden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Det här gör vi för din förskola och skola

Det här gör vi för din förskola och skola Det här gör vi för din förskola och skola DU SOM ÄR FÖRSKOLECHEF ELLER REKTOR har uppdraget att tillsammans med din personal bedriva utbildning med hög kvalitet för alla barn och ungdomar. Alla har rätt

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN

PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 1 PRINCIPER OM SKOLSKJUTS FÖR FÖRSKOLE- OCH GRUND- SKOLEELEVER I KYRKSLÄTTS KOMMUN 2 Innehåll 1. ALLMÄNT OM ORDNANDE AV SKOLSKJUTS... 3 2. LAGSTIFTNING... 3 2.1 6 i lagen om grundläggande utbildning: Bestämmande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Tulostavoite / tavoite 31.10 Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen. Under arbete. MÅLET UPPNÅS.

Tulostavoite / tavoite 31.10 Valtuustokauden tavoitteen toteutuminen. Under arbete. MÅLET UPPNÅS. Päämäärä 1. Stadskoncern ens ekonomiska balans är hållbar. 1. Ekonomi Valtuustokaud en tavoitteet (Espoo-strateg ia) 1.1 Stadens verksamhetsbi drag sjunker inte under 2009 års nivå. (P 5.3, 5.4, 5.6, 5.7,

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING

GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING IFYLLNADSANVISNING 1(6) Kostnader, inkomster och prestationer år 2014 GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNING Musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar konstundervisning På blanketten ges uppgifter

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Individuellt inriktad elevhälsa

Individuellt inriktad elevhälsa Individuellt inriktad elevhälsa Helsingfors 4.11.2014 Thomas Sundell Jurist Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet /

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD

INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD INSTRUKTION OM SKOLSKJUTS NYKARLEBY STAD Allmänt Kommunen ordnar skolskjuts för elever i enlighet med stadsfullmäktiges beslut 17.12.1992 114. Skolskjutsfrågor och upphandling av skolskjuts besluts av

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766

UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 ANMÄLAN AV DRIFTSKOSTNADER ENLIGT FUNKTION ÅR 2007 GYMNASIEUTBILDNING UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation Gumtäktsvägen 3 Telefax 00520 HELSINGFORS 09-7747 7766 Kontaktuppgifter

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Blankaholms förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

STÖDSTRATEGIN INOM SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLA I PEDERSÖRE

STÖDSTRATEGIN INOM SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLA I PEDERSÖRE STÖDSTRATEGIN INOM SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLA I PEDERSÖRE - EN HANDBOK 1 INNEHÅLL FÖRORD 1. FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN 1.1 Förskollärarens roll, uppdrag och förhållningssätt till barns lärande 1.2 Anordnandet

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen

2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen Sibbo kommun Datum 18.6.201 4 Salpar förskolas ARBETSPLAN 2014- Läsår 2015 Ett tillägg till den kommunala läroplanen i enlighet med 9 i lagen om den grundläggande undervisningen 1. Förundervisningsställets

Läs mer

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN SKOLSTADGA FÖR FINSTRÖMS KOMMUN FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 16.6.2011 TILLÄMPNING 1 Vid ordnandet av undervisningen i kommunens grundskola skall bestämmelserna i denna skolstadga iakttas utöver vad som i

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv

Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Specialundervisningen i Finland ur ett praktiskt perspektiv Ann-Sofie Selin fil.dr, speciallärare, handledare FinRA 11.10 2014, SCIRA 50 Linköping Utbildningskonferens Läsning Läsundervisning Läsforskning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 3 (jan mars), läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING

Tabell 41. Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande. utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Tabell Kostnaderna för förskoleundervisning, grundläggande utbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och gymnasieutbildning INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(37)

Läs mer

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet.

5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan. 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet. 5.3 Elevvård samt främjandet av trygghet och säkerhet i förskolan 5.3.1 Elevvårdslagen som vägvisare i välfärdsarbetet Med elevvård i förskolan avses arbete för att främja förskolebarnens inlärning, goda

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden

LÄROPLAN 2016. Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015. Mångvetenskapliga lärområden LÄROPLAN 2016 Fortbildningsdag i S:t Olofsskolan 18.4.2015 Mångvetenskapliga lärområden Programmet idag Kl. 9.00-11.00: 1) Var står vi nu i läroplansarbetet? 2) Introduktion till ett ämnesöverskridande

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Plan för studie- och yrkesvägledning Döderhults skolområde 1 Inledning Studie- och yrkesvägledning är en angelägenhet för hela skolan och för samhället i stort. Att göra val inför framtiden är en ständigt

Läs mer

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR I FÖGLÖ KOMMUN REGLEMENTE FÖR BARNDAGVÅRDSVERKSAMHETEN I FÖGLÖ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 82/06-12-14 att gälla fr.o.m. 1.1.2007. Allmänt om barndagvård Enligt BarnomsorgsL för landskapet Åland 1997/14 har

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN

BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN BILDN 19.5.2011 45 Bilaga 1 PRINCIPER FÖR SKOL- OCH FÖRSKOLESKJUTSAR I SJUNDEÅ KOMMUN Förslag till bildningsnämnden 19.5.2011 1 1. LAGSTIFTNING...3 2. ALLMÄNT...3 3. GRUNDER FÖR BEVILJANDE AV AVGIFTSFRI

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008

SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 KVALITETSREDOVISNING TÄBY ENSKILDA GYMNASIUM LÄSÅRET 2006/2007 SAMT NYA MÅL FÖR LÄSÅRET 2007/2008 www.tabyenskilda.se Denna kvalitetsredovisning har dubbla funktioner. Dels är den en sammanfattning av

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI

SVENSKA SKOLAN I NAIROBI SVENSKA SKOLAN I NAIROBI EN SKOLA FÖR DIG Svenska Skolan i Nairobi har funnits sedan 1968. Vi har en lång erfarenhet som utlandsskola. Här finns förskola från 1,5 års ålder, förskoleklass och grundskola

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016

Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Arbetsplan Daghemmens plan för verksamhetsåret 1.8.2015-31.7.2016 Inledning Enligt barnomsorgslag för landskapet Åland 15 har varje daghem och gruppfamiljedaghem skyldighet att ha en arbetsplan som beskriver

Läs mer