VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 2013 Arbetet inom resultatenheten för svensk dagvård och utbildning präglades år 2013 av fullmäktiges beslut om Berättelsen om Esbo och om bildningssektorns organisationsförändring. Visionen för Svensk dagvård och utbildning samt det utredningsarbete som genomfördes under våren utgjorde grund för höstens beredning av organisationen Svenska rum och beredningen av den nya resultatenhetens verksamhetsföreskrift. Läroplansarbetet som inleddes hösten 2012 fortsatte under året och i samarbete med andra resultatenheter och Omnia utarbetade Svensk dagvård och utbildning en kommunal plan för utveckling av utbildningen (Kuntakesu). 1. FÖRVALTNING 1 A. Nämnden Svenska rum Nämnden Svenska rum svarar för ärenden som gäller dagvård, utbildning, arbetarinstitutet, kultur, idrott och ungdom, till den del det gäller att ordna svenska tjänster. Nämnden sammanträdde till möte tio gånger. I början av året ordnades introduktions- och diskussionstillfällen om några av nämndens ansvarsområden samt om mötesteknik. Dessutom deltog nämnden i ett gemensamt introduktionsseminarium för bildningssektorns nämnder i början av året och i ett ekonomi- och strategiseminarium för bildningssektorns nämnder i september. Nämnden sammanträdde också till möte med ordförandena för Esbo svenska skolors direktioner. Nämndens ordförande är medlem av delegationen för bildningssektorns nämndordförande. Nämndens sammansättning : Ordförande Kurt Torsell, SFP Viceordförande Kristian Meurman, Saml. Heikki Pakarinen, Saml. Eva Kivilaakso-Wellmann, Saml. Katariina Sorvanto, Saml. Jani Helenius, Gröna Hanna Paatero, Gröna Mikaela Wenman, SDP Saana Lehto, Sann.&Obundna Bo Lönnqvist, SFP Katarina Hellsten-Palomäki, SFP Matilda Hemnell, SFP (till 11/2013) Liisa Sarvimäki-Paananen (från 11/2013) Ahti Hurmalainen, KD Representant för stadsstyrelsen Laura Kiijärvi, Saml. suppleant Pontus Karlemo, SFP suppleant Sauli Solhagen, Saml. suppleant Jan Enström, Saml. suppleant Inari Grönholm, Saml. suppleant Emilia Becker, Saml. suppleant Henrik Forsberg, Gröna suppleant Milla Rosenlund, Gröna suppleant Lilian Strömberg, SDP suppleant Kim Pihl, Sann.&Obundna suppleant Ulf Sjögren, SFP suppleant Stina Michelson, SFP suppleant Liisa Sarvimäki-Paananen, SFP suppleant Christina Ruth, SFP suppleant Juha-Pekka Tulijoki, KD suppleant Jan Holst, Saml. Representant för ungdomsfullmäktige Cecilia Alameri suppleant Esteri Viitanen Representant för personalen Ulf-Johan Sunabacka

2 1. B. Direktionerna för grundskolorna och gymnasiet Direktionerna för grundskolan och gymnasiet valdes av nämnden för fullmäktigeperioden De har som uppgift att stödja utvecklandet av fostran och undervisning i grundskolan och gymnasiet, stödja skolans interna samarbete samt samarbetet mellan skolan, hemmet och samhället, stödja skapandet av ett stimulerande arbetsklimat samt upprätthållande av arbetsron i skolan och skapandet och upprätthållandet av en trygg studiemiljö samt att följa upp skolfastighetens och studiemiljöns skick, säkerhet och funktionsduglighet samt skolvägens trygghet och framställa förslag till utveckling och förbättring av dem. Direktionerna sammanträdde i medeltal två till tre gånger under året. I början av året ordnades också en träff för alla direktioner, nämnden och tjänstemän, där bl.a. samarbetet mellan olika parter diskuterades. 1 C. Ledningsgruppen för svensk dagvård och utbildning Till ledningsgruppen för svensk dagvård och utbildning hör utbildningsdirektören, undervisningschefen, utvecklingschefen, de tre områdesansvariga daghemsföreståndarna, tre rektorer som representerar olika utbildningsstadier, samt rektorn för Finno skola. I ledningsgruppen deltar också en sakkunnig från sektorns personalenhet, en sakkunnig från sektorns ekonomienhet samt en representant för arbetstagarna. En planerare vid Sdu fungerar som sekreterare i ledningsgruppen. 2. VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH UPPDRAG 2 A. Vision för svenskspråkig dagvård och utbildning Svensk dagvård och utbildning (Sdu) är en välfungerande och flexibel organisation. Verksamheten genomförs så att barnet och dess föräldrar upplever kontinuitet. Inlärningsmiljön är relevant och förbereder barnen för framtidens samhälle. Svensk dagvård och utbildning är en attraktiv arbetsgivare. 2 B. Vision för det pedagogiska utvecklingsarbetet Svensk dagvård och utbildning strävar efter att skapa en flexdag för barn och unga, vilket innebär att barnets och den ungas dag formas flexibelt i fyra olika dimensioner; utrymmen, plats, form och struktur. Flexdagens uppbyggnad varierar utgående från enhetens egna förutsättningar och behov. Den beaktar även barnens och de ungas egna behov vilket leder till att flexdagen ser olika ut för de olika individerna. Inom ramen för strategiarbetet beslöts att den gemensamma målsättningen för året är inom dagvården och utbildningen att främja hållbar utveckling från ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Därutöver har varje enhet i sin läsårsplan för ett mål som anknyter till visionen om en flexdag. Pilotprojektet om att anordna eftermiddagsverksamhet i kommunal regi och att utveckla ledarskapet inom Sdu är målsättningar som anknyter till visionen. Dessa beskrivs senare i texten.

3 Källa: Smeds, Krokfors, Ruokamo och Staffans (red.), InnoSchool välittävä koulu (2010) 2 C. Verksamhetsidé Det svenska dagvårds- och utbildningsväsendet arbetar för att varje barn och ung människa ska få goda möjligheter att växa, utvecklas och lära sig utgående från sina förutsättningar i en trygg och inspirerande svenskspråkig miljö. Kontinuiteten i vård, fostran och lärande samt den kulturella tillhörigheten förstärks genom att upprätthålla en sammanhållen förvaltning i perspektivet av livslångt lärande. Enheten för svensk dagvård och utbildning koordinerar utvärdering och utveckling av verksamheten inom dagvård och skola, ansvarar för ekonomi och förvaltning och skapar förutsättningar för och ger stöd till dagvården och skolorna. 2 D. Uppdrag Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning ska för sin språkgrupps del anordna dagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, medverka till ombesörjandet av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever samt koordinera och utveckla utbildning som följer på den grundläggande utbildningen. 3. EKONOMI Den justerade driftsbudgeten för Svensk dagvård och utbildning år 2013 uppgick till 60,3 milj. euro. Bokslutet för svensk dagvård och utbildning visar ett totalt överskott på 1,5 milj. euro. Överskottet beror främst på personalutgifterna, skjutsarna och de interna hyrorna som varit mindre än det budgeterade. De budgeterade inkomsterna uppgick till 3,9 milj. euro och bokslutet visar ett överskott för inkomsternas del på 0,08 milj. euro. Överskottet hänför sig sponsorinkomster och verksamhetsstöd euro Svensk dagvård o utbildning, nämnden, Budget 2013 Utgifter Över- /underskott

4 centralen, IT Grundläggande utbildningen Gymnasiet Dagvården Totalt De olika verksamhetsområdenas överskott beror på följande: Verksamhetsområdet 321 som inkluderar nämnden, centralen samt IT-utgifterna underskrider det budgeterade med 0,1 milj. euro. Underskridningen hänför sig till interna hyror. Verksamhetsområdet 322 som inkluderar utgifterna för den grundläggande utbildningen visar ett överskott på 1,1 milj. euro och användningsgraden av budgeten är 96,4 procent. Personalutgifterna underskrider det budgeterade med 1 milj. euro. Skolornas personalutgifter underskred det budgeterade med 0,8 milj. euro, men motsvarande användning syns på köp av hyrd arbetskraft (0,5 milj. euro) och köp av skolmaterial och -utrustning (0,2 milj. euro). Köp av tjänster visar totalt en överskridning på 0,2 milj. euro och beror på att hyrd arbetskraft syns under köp av tjänster. Framför allt skolskjutsarna och kundstjänster från andra kommuner minskar på den överskridning som användningen av hyrd arbetskraft medför. Köp av material och förnödenheter visar en överskridning på knappa 0,2 milj. euro. Skolornas helhetsbudgetering har möjliggjort att oanvända personalutgifter kunnat utnyttjas för köp av behövlig utrustning och material. Köp av interna tjänster visar ett underskott på 0,1 milj. euro och hänför sig till köp av städtjänster samt personal- och arbetshälsovårdstjänster. Verksamhetsområdet 323 som inkluderar utgifterna för gymnasieutbildningen visar ett överskott på 30 tusen euro, vilket innebär att 99,3 procent av de budgeterade medlen använts. Personalutgifterna och köp av interna tjänster har varit lägre än det budgeterade. Verksamhetsområdet 324 som inkluderar de kommunala daghemmen och familjedagvården, köptjänster av övriga daghem samt FPA-understöden, d.v.s. stödet för privat dagvård och hemvårdsstödet, visar ett överskott på 0,3 milj. euro. Totalt har 98,7 procent av det budgeterade använts inom verksamhetsområdet. Personalutgifterna underskrider det budgeterade med 0,7 milj. euro men i motsvarande grad (ca 0,6 milj. euro) överskrider köp av hyrd arbetskraft det budgeterade eftersom även utgifterna för hyrd arbetskraft budgeterats under momentet för personalutgifter. Köp av dagvårdstjänster visar ett överskott på 0,2 milj. euro. Interna fastighetshyror visar ett underskott på 0,1 milj. euro då de varit högre än det budgeterade. Utveckling och jämförelse av elevpriserna Grundskolorna BS BS BS SUKO SDU SUKO SDU SUKO SDU Antal elever , ,5 / elev / elev / elev / elev / elev / elev

5 Förvaltning, undervisning och elevvård Skolskjutsar Fastighetskostnaderna Matavg ifter Grundskolan totalt Gymnasierna BS BS BS SUKO SDU SUKO SDU SUKO SDU Antal elever / elev / elev / elev / elev / elev / elev Förvaltning, undervisning och elevvård Fastighetskostnaderna Matavg ifter Gymnasiet totalt Utveckling och jämförelse av barnpriserna Kommunala daghem BS BS BS SUVA Sverum SUVA Sverum SUVA Sverum Beräknat antal barn / barn / barn / barn / barn / barn / barn Personalkostna der Fastighetskostn ader Övriga kostnader Totalt PERSONAL

6 Personalsituationen inom dagvården är fortsättningsvis svår. Sdu har satsat på aktiv rekrytering, stöd för ledarskapet, möjligheter till kompetensutveckling för både behöriga och obehöriga yrkesgrupper, arbetshandledning och läroavtalsutbildning för att dagvården ska kunna genomföras kvalitativt. Även elevvårdspersonalen är en svårrekryterad personalgrupp och därför har en del av psykologtjänsterna skötts som köptjänst. I enlighet med stadens strategi har Sdu arbetat för att höja personalens behörighetsgrad i dagvården. Detta har skett i form av en läroavtalsutbildning för närvårdare och genom att ändra tre barnskötarbefattningar till barnträdgårdslärarbefattningar. Under år 2013 har en viss personalomsättning inom förvaltningen skett. 4 A. Ledarskapsutveckling Under 2012 påbörjades en utbildning i delat ledarskap för rektorer och deras ledningsgrupper. Utbildningen fortsatte under 2013 och vid årets slut hade alla rektorer och ledningsgrupper genomgått utbildningen. Motsvarande utbildning i delat ledarskap ordnades för daghemsföreståndarna och deras ledningsgrupper hösten Utbildningen följs upp i juni Alla daghemsföreståndare är administrativa som ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete med målet att skapa tid för ledarskapet. Varje daghemsföreståndare är ordförande i sin ledningsgrupp och medlem i områdets ledningsgrupp. 4 B. Kompetensutveckling Dagvårdens obligatoriska fortbildningsdag ordnades Fortbildningsdagen bestod av föreläsning om musikalitet och musikglädje i dagvården i enlighet med läsårets tema samt parallella workshopar kring kvalitet i dagvård och inlärning. Workshoparna arrangerades av alla daghemsföreståndare och personal i Sdu. Inom dagvården och förskoleundervisningen ordnades flertal fortbildningstillfällen kring bl.a. dagvårdens styrdokument, plan för barnets lärande och språkligt observationsschema. Åtta personer från dagvården deltog även i en fyra dagars fortbildningshelhet arrangerad av Palmenia. Två personer från förvaltningen och sex daghemsföreståndare deltog i januari i Förskolechefenkonferensen i Stockholm med temat vuxnas lärande i förskolan. Lärarnas fortbildningar har arrangerats från och med hösten 2011 huvudsakligen som ett samarbete inom huvudstadsregionen inom ramen för Kohur-projektet. Inom ramen för det nationella Kunnigprojektet har huvudstadsregionens kommuner beviljats medel för att utveckla former för och stödja undervisningspersonalens kompetensutveckling. Kyrkslätt kommun koordinerar arbetet och har anställt en koordinator för att genomföra projektet. Lärarna i den grundläggande utbildningen deltog i fortbildning som Kohur ordnat och i Educa-mässan som en del av deras obligatoriska fortbildning. Första hjälpen-kurser med inriktning på första hjälpen för barn och unga anordnades under vårterminen för personal i dagvård och utbildning. Personalens kompetens har kartlagts och utvärderats i samband med utvecklingssamtal. Ett verktyg för utvecklingssamtalen har utarbetats inom ramen för projektet Kohur och kommer att vidareutvecklas för att bättre tillgodose behovet. 4 C. Studerande och praktikanter Sdu samarbetar aktivt med olika läroanstalter och även under det gångna verksamhetsåret har flera studerande gjort sin arbetspraktik i daghem, skolor och inom förvaltningen. Sdu har samarbetat med Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Arcada och Prakticum. 4 D. Personalen i siffror

7 Nyinrättade tjänster och befattningar 2013 (har grundats 2013, tas i bruk 2014) Grundskolan Antal Benämning 0 klasslärare 0 lektor Dagvården Antal Benämning 2 barnskötare 0 barnskötare (reservperson) 1 barnträdgårdslärare 0 gruppfamiljedagvårdare Nya fastanställningar år dagvård + utbildning sammanlagt Enheten för svensk dagvård och utbildning Ordinarie utbildningsdirektör 1 1 undervisningschef 1 1 utvecklingschef 1 1 familjedagvårdsledare 1 1 planerare 3 3 pedagogisk sakkunnig 1 1 sekreterare 1 1 Totalt 9 9 Elevvården grundskolan/gymnasiet Ordinarie psykolog 4 5 kurator 4 4

8 talterapeut 1 1 ergoterapeut 1 1 Totalt Tillfälliga skolpsykolog 1 1 Totalt 1 1 Grundskolan Ordinarie rektor 5 5 biträdande rektor 1 2 lärare (klassl + lekt) 132 ( ) 134 (77+57) timlärare 2 1 vaktmästare 0 0 skolsekreterare 10 8 skolgångsbiträde specialklasslärare (10) speciallärare Totalt Tillfälliga timlärare lärarvikarie (klassl + lekt) 43 ( ) 42 (27+15) skolgångsbiträde skolsekreterare 1 0 specialklasslärare 4 3 speciallärare 4 2 Totalt Gymnasiet Ordinarie rektor 1 1 biträdande rektor 1 1 lektor 20 20

9 timlärare 0 0 skolsekreterare 1 2 Totalt Tillfälliga timlärare lärarvikarie 3 2 Totalt Dagvården Ordinarie daghemsföreståndare barnträdgårdslärare barnskötare reservperson 4 4 anstaltsbiträde gruppassistent familjedagvårdare 7 7 Totalt Tillfälliga daghemsföreståndare barnträdgårdslärare barnskötare reservperson 10 0 gruppassistent 11 4 anstaltsbiträde 4 0 specialbarnträdgårdslärare gruppfamiljedagvårdare specialbarnträdgårdslärare gruppfamiljedagvårdare 4 3 Totalt

10 5. TJÄNSTER 5 A. Uppföljning av stödformer Dagvårdens strukturella stödåtgärder inom intensifierat och särskilt stöd följs upp med hjälp av en gemensam blankett för den svenskspråkiga och finskspråkiga dagvården. Uppföljningen av pedagogiska stödåtgärder ska beaktas då en elektronisk version av plan för barnets lärande skapas under de kommande åren. Uppföljningen av stöd för elevens skolgång och lärande inom den grundläggande utbildningen förverkligas utgående från de olika elektroniska pedagogiska dokumenten som skapats gällande stöd för eleven i Wilma. De elektoriniska pedagogiska dokumenten togs i bruk i de svenskspråkiga skolorna hösten B. Språkstöd i dagvården En ny konsultativ barnträdgårdslärare inledde sitt arbete hösten 2013 med målet att förverkliga språkstrategin i dagvården. Utöver det fortsatte en halvdags konsultativ barnträdgårdslärare med uppgift att stöda förverkligandet av språkstrategin. Dessa konsultativa barnträdgårdslärare besöker daghemmen regelbundet och stödjer personalen i deras språkstimulerande arbete. Den konsultativa barnträdgårdsläraren kan också delta i föräldramöten. Det språkliga observationsschemat för 0-5-åringar uppdaterades och togs i bruk under år Den konsultativa barnträdgårdsläraren har handlett personalen i dagvården i ibruktagande av det nya schemat både genom fortbildningar och genom besök i daghem. 5 C. Påbyggnadsundervisning i Lagstad skola Alla elever i svenskspråkiga skolor i Esbo som saknade en studieplats efter den grundläggande utbildningen beviljades plats i påbyggnadsundervisning i Lagstads skola. Under år 2012 pågick utveckling av påbyggnadsundervisningen i Lagstad med målet att uppdatera påbyggnadsundervisningens läroplan och att bättre möta elevernas individuella behov. En ny läroplan för påbyggnadsundervisningen togs i bruk från och med hösten Målet med den nya läroplanen är att bättre kunna beakta elevernas individuella lärostig genom att erbjuda möjligheter till en mer praktisk inriktning i studierna mot en studieplats på andra stadiet inom yrkesutbildning eller möjligheter till fördjupning i studierna inför fortsatta gymnasiestudier 5 D. Eftermiddagsverksamheten Den lagstadgade eftermiddagsverksamheten i Esbo anordnas i enlighet med lagen om grundläggande utbildning och Utbildningsstyrelsens grunder för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Eftermiddagsverksamheten erbjuds för skoleleverna genom att betala understöd till tjänsteproducenter för ändamålet. Verksamheten utvecklas i samarbete med den finska utbildningsenheten och tjänsteproducenterna. Under läsåret arrangeras eftermiddagsverksamheten av följande tjänsteproducenter: Tjänsteproducent Skola Esbo stad/resultatenheten för svensk dagvård och utbildning Finno skola Esbo svenska församling Föreningen Folkhälsan i Alberga r.f. Kungsgårdsskolan, Mattlidens skola, Mårtensbro skola Boställs skola

11 Folkhälsan Syd Ab Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f./ Mattby svenska eftis Rytmimusiikkiopisto Tauko Rödskogs föräldraförening r.f. Skärgårdens Vänner i Esbo r.f./vikingahems eftis Tmi Kim Wollsten/Matinkylän liikunnallinen iltapäiväkerho Bemböle skola, Karamalmens skola, Lagstads skola, Mårtensbro skola, Smedsby skola, Vindängens skola Mattlidens skola Mattlidens skola Rödskog skola Mårtensbro skola Mattlidens skola Läsåren och piloterades eftermiddagsverksamheten i stadens egen regi på Finno skola. I utvärderingen av piloteringen fick verksamheten goda betyg av såväl elever, vårdnadshavare, personal som rektor. Nämnden Svenska rum beslöt att eftermiddagsverksamheten i Finno skola arrageras i stadens egen regi fr.o.m. läsåret Alla elever i årskurs 1 och 2 samt elever med beslut om särskilt stöd som ansökt till eftermiddagsverksamheten har erbjudits en plats. Enligt statistik från deltog 585 elever i eftermiddagsverksamheten av vilka 326 var ettor (89 % av eleverna i åk 1) och 256 tvåor (78 % av eleverna i åk 2). I den totala summan elever i eftermiddagsverksamheten ingår även elever i behov av särskilt stöd i åk E. Den elektroniska inlärningsmiljön utvecklas och utbudet på elektroniska tjänster förbättras I och med det så kallade IT-kontro projektet fortsatte genomgången av den tekniska utrustningen i daghemmen och skolorna. Utgående från kartläggningen har en plan för nödvändiga förändringar gjorts upp för varje enhet. Förändringarna förverkligas under de kommande åren i den mån som budgeten möjliggör. Projektet förverkligas i samarbete med bildningssektorns it-förvaltning. Under året påbörjades arbetet med att skapa en elektronisk lärmiljö för både skola och dagvård. 5 F. Utvärdering Utvärderingsarbetet leds och koordineras av resultatenhetens ledningsgrupp. Under verksamhetsåret har följande undersökningar utförts: Utvärdering av inlärningsresultat i hälsokunskap i årskurs 9, Utbildningsstyrelsen Utvärdering av inlärningsresultat i A-engelska och B-franska i årskurs 9, Utbildningsstyrelsen Hälsa i skolan, Institutet för hälsa och välfärd (THL) Enkät om serviceförmågan i huvudstadsregionens skolor för elever och vårdnadshavare i åk 8, kommunerna i huvudstadsregionen Personalenkät i skolorna i den grundläggande utbildningen som en del av skolornas självvärdering, enheten för svensk dagvård och utbildning Enheternas kvalitetsredovisningar insamlades under hösten. Kvalitetsredovisningen gjordes för tionde gången och i den utvärderades hur skolans/daghemmets mål för läsåret/verksamhetsåret har uppfyllts. Utvärderingsrapporten för resultatenheten svensk dagvård och utbildning 2013 godkändes av nämnden Svenska rum i januari G. Kvalitetskriterier

12 År 2010 inledde stadens svensk- och finskspråkiga utbildningsenheter ett projekt för att utveckla ett gemensamt självvärderingssystem för den grundläggande utbildningen i enlighet med undervisningsoch kulturministeriets kvalitetskriterier. Av de svenskspråkiga skolorna deltog Mårtensbro skola som pilotskola i projektet under år Hösten 2013 publicerades den första upplagan av handboken för självvärdering på svenska och modellen för kollegial utvärdering (på finska: vertaisarviointi) piloterades. Kvalitetskriterieprojektet avslutas H. Ekostödpersoner Staden har som mål att det i alla arbetsenheter finns en av närförmannen utnämnd och fortbildad ekostödsperson, som är insatt i arbetsplatsens miljöfrågor. Ekostödpersonens centrala uppgift är att främja en miljömedvetenhet inom den egna arbetsgemenskapen och stödja sina kolleger gällande miljöfrågor. Ekostödsverksamheten har sin grund i stadens klimatstrategi och målet att minska utsläpp. Ekostödsverksamheten koordineras av stadens miljöcentral. Sdu har i samarbete med miljöcentralen planerat en skräddarsydd ekostödskurs på svenska till personal inom svensk dagvård och utbildning. Den andra ekostödskursen på svenska anordnades under hösten Sdu har 34 ekostödspersoner. 5 I. Utvecklingsprojekt Utvecklandet av allmänt, intensifierat och särskilt stöd inom den grundläggande utbildningen (KELPO) Svensk dagvård och utbildning har sedan år 2008 deltagit i Utbildningsstyrelsens nationella projekt KELPO vars syfte var att utveckla det allmänna, intensifierade och särskilda stödet inom den grundläggande utbildningen. Det nationella utvecklingsarbetet var en del av beredningen av lagförändringen gällande specialundervisningen som trädde i kraft Målet med utvecklingsarbetet var att vidareutveckla det tidiga iakttagandet och stödåtgärderna inom den grundläggande utbildningen i enlighet med specialundervisningsstrategin som låg som grund för förändringarna i lagen om den grundläggande utbildningen. Svensk dagvård och utbildning beviljades ännu för åren för att genomföra projektet. Sdu beviljades tilläggstid för projektet för år Statsunderstödet riktades till att följa upp hur förändringarna i läroplanen verkställts, för att vidareutveckla stödet till eleven och för att stöda skolorna i de förnyade processerna. Arbetet förverkligades i praktiken genom att erbjuda olika typer av fortbildning, handledning, stöd och konsultation, språkstödjande insatser, utvecklande av stödgrupper enligt specifik metod samt koordinering av projektet. Inom ramen för projektet förverkligades bl.a. följande verksamheter: alla lärare inom den grundläggande utbildningen har haft möjlighet till benchlearning under en dag, dvs. att besöka en annan skola som en del av sin kompetensutveckling. Inom ramen för projektet har speciallärare i åk 7-9 fått en extra resurs för att handleda och stöda ibruktagandet av den nya läroplanen och de nya förfaringssätten i sina respektive skolor. en arbetsgrupp har träffats för att diskutera två- och flerspråkighetsproblematiken i förskola och skola. Gruppens uppgift var att fundera på olika sätt att stödja elever med två- eller flerspråkig bakgrund, men samtidigt hur man bättre kan stöda de enspråkigt svenska eleverna. Gruppen har bjudit in olika sakkunniga inom området för att belysa problematiken ur olika synvinklar. Gruppens arbete ligger som grund då språkstrategin för resultatenheten uppdateras år 2014 elektoriniska pedagogiska dokument (pedagogisk bedömning och utredning, plan för elevens lärande och individuell plan) har skapats i Wilma. Skolorna har fått fortbildning i ibruktagandet samt haft möjlighet till närhandledning på skolan som kunnat förverkligas med hjälp av statsunderstödet.

13 Digital portfolio i dagvården Pluttra är ett digitalt verktyg för portfolio, kommunikation och dokumentation för dagvård och förskola. Sdu piloterar Pluttra i tre barngrupper läsåret Pluttra består av en avdelningsblogg och barnens personliga portfolio. I avdelningsbloggen dokumenteras barngruppens vardag med text och bild. I den personliga portfolion dokumenteras barnens utveckling och lärande. Utvärdering av Pluttra sker kontinuerligt under piloteringen både ur barngruppens perspektiv och ur föräldrarnas perspektiv. Under året har fyra barngrupper arbetat med Pluttra. Klubbverksamhet Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning har beviljats understöd för utvecklande av klubbverksamhet sedan För åren beviljades Kommunens egen andel av understöden är 25 %. Skolans klubbverksamhet utvecklas inom den grundläggande utbildningen. Målet är att utveckla klubbverksamheten som en del av det allmänna stödet i skolan och erbjuda elever intressanta och mångsidiga aktiviteter utifrån deras behov och intressen i en trygg miljö. Skolorna planerar och genomför sin klubbverksamhet inom ramen för projektets mål och i enlighet elevernas behov och intressen. Lärare har deltagit aktivt i planeringen av klubbarna och genomförandet av klubbarna. Klubbledarna är delvis skolornas egen personal, men även utomstående klubbledare anlitas. Antalet klubbar som även fungerar som stöd för elevens lärande och skolgång, t.ex. läxläsningsklubbar, har ökat. Inom åk 7-9 har utbudet utvidgats och fler elever än tidigare har tagit del av verksamheten. Med understödet har skolorna anordnat ca 1822 timmar klubbverksamhet. Kohur Inom ramen för det nationella Kunnig-projektet har huvudstadsregionens kommuner beviljats medel för att utveckla former för och stödja undervisningspersonalens kompetensutveckling. Kyrkslätts kommun koordinerar arbetet och har anställt en koordinator för projektet. Under året arrangerades pedagogiska caféer och olika kurser. En gemensam elektronisk plattform som bland annat kan användas som infokanal och diskussionsforum har tagits i bruk under år Den elektroniska plattformen möjliggör samarbete inom huvudstadsregionen mångsidigt. Nätverk kring olika teman och ämnesgrupper har bland annat startat under år Toppkompetens Sdu deltar i Utbildningsstyrelsens utvecklingsprojekt för den svenskspråkiga utbildningen, Toppkompetens. Projektet pågår åren J. Fastighetsärenden Vindängens skola och daghem renoverandes under läsåret och verksamheten var under tiden utlokaliserad till Mårtensbro daghems och skolas tidigare utrymmen vid Fjärdgatan i Esboviken. I juni 2013 flyttade verksamheten tillbaka till de egna lokalerna i Hagalund. 5 K. Stödtjänster Skolskjutsar och skjutsar inom dagvården Esbo stad ordnar skjuts för elever i årskurs 1 2 om skolvägen är över tre kilometer och för elever i årskurs 3 9 om skolvägen är över fem kilometer. Skolvägen mäts enligt den kortaste väg som är framkomlig till fots året runt. Skolskjutsarna ordnas med kollektiva trafikmedel eller som abonnerade skjutsar med taxi. För elever i förskoleundervisningen beviljas reseunderstöd genom att understöda vårdnadshavarna med ett belopp som motsvarar priset av kollektivtrafikens periodbiljett för en vuxen.

14 Skolskjutsarna har koordinerats av bildningssektors stab. Rektorerna har beviljat resekort för elever inom den grundläggande utbildningen och utvecklingschefen i resultatenheten för svensk dagvård och utbildning har beviljat abonnerad skjuts. År 2013 beviljades 364 resekort för elever i grundskolan. Abonnerade skjutsar beviljades för 64 elever. Största delen av de beställda skjutsarna har beviljats för specialelever. En del av eleverna har inte abonnerad skolskjuts för alla skolresor och därför kan de ha båda förmånerna. Därutöver beviljas skjutsar på grund av undervisningsarrangemang, till exempel skjutsar i anslutning till religionsundervisningen. Inom dagvården beviljas skjutsar på basis av specialdagvårdens rekommendationer och läkarutlåtanden. Inom dagvården beviljades skjuts för 5 barn. 1 barn skjutsades till förskoleundervisningen. Reseunderstöd beviljades för 1 barn på hösten i förskoleundervisningen. Måltidstjänster Under år 2013 handhade Affärsverket Esbo catering i huvudsak själv bespisningen i de svenska skolorna och daghemmen. Blue Services Partners Oy har skött bespisningen som köptjänst i Karamalmens skola och Smedsby skola samt Karamlamens daghem, Smedsby daghem och Portängens daghem. I Vindängens skola och daghem har Folkhälsanhuset ansvarat för bespisningen. Avgiftsbelagda mellanmål hade eleverna möjlighet att köpa i Lagstads skola, Mattlidens skola, Mårtensbro skola och Sökövikens skola. Esbo catering skötte om mellanmålen till sex eftisar och Blue Service Partners till två. I Vindängen ansvarade Folkhälsan för eftismellanmålet. Städtjänster Städtjänsterna inom Esbo fastighetstjänster ansvarar avtalsenligt för städningen i skolorna och dagvårdsenheterna. Städningen sköts antingen som eget arbete eller som köptjänst. Vaktmästartjänster Enheten för reception och övervakning vid Esbo fastighetstjänster har fr.o.m ansvarat för vaktmästartjänsterna. Under vårterminen 2013 har de svenskspråkiga skolenheterna har haft 3 vaktmästare och under höstterminen NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE 6 A. Nätverk och samarbete Sdu har ett aktivt samarbete och befintliga nätverk både inom Svenskfinland och med andra resultatenheter inom staden. Särskilt samarbetet med resultatenheterna för finsk dagvård och för finsk utbildning är aktivt och regelbundet. Inom utbildningen har samarbetet mellan de finsk- och svenskspråkiga rektorerna aktiverats de senaste åren i samband med gemensamma projekt så som utvecklingen av skolornas ledarskap. Mattlidens gymnasiums rektor träffar de finska gymnasiernas rektorer regelbundet. Sdu är en aktiv aktör även inom huvudstadsregionen och nationellt samt i samarbetet med utbildningsenheter som Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Arcada och Prakticum. 6 B. Internationellt samarbete Sdu deltog i Nordplus-projektet NatGrep. Syftet med projektet är att utveckla ett gemensamt nordiskt inlärningspaket för pedagoger i dagvården, som ska bidra till ett kompetenslyft i naturvetenskaper. I det nordiska nätverket deltar representanter för både utbildning och naturvetenskaper. Det breda samarbetet ger möjligheten att utarbeta material som baseras på både forskning och praktik. Projektet pågår fram till juni 2015.

15 Flera daghem och skolor har samarbetspartner och vänskolor i andra nordiska länder. Bl.a. Mattlidens skola deltog i ett samarbetsprojekt kring nordisk litteratur i grundskolans övre årskurser. Mattlidens gymnasium har redan i 20 år haft ett gemensamt projekt med skolor från Norge, Polen, Italien och Skottland. Projektet LEAP (Linked European Awareness Project) går ut på att tio studerande och en lärare från alla skolor träffas en vecka i slutet på september kring ett gemensamt tema. Utöver detta har flera skolor och daghem samt förvaltningen haft besök av internationella gäster. Besökarna kom från Norge, Indien, Sverige, Nederländerna, Danmark, USA, Sydkorea, Colombia, Tyskland, Ryssland, Japan och Nya Zeeland. Förvaltningen har haft besök bl.a. från Norge, Japan och Kina. Besökarna var intresserade av pedagogiska frågor, förvaltningsmässiga frågor samt skoloch daghemsarkitekturen i Mårtensbro. En lärare från Australien gjorde ett studiebesök i Mårtensbro skola under en vecka. Personalen har deltagit i utbildningar, kurser, studiebesök och mässor främst i Norden kring teman som pedagogisk utveckling och ledarskap. En lärare praktiserade i en brittisk skola med hjälp av Erasmus-stipendium. Gymnasiets modersmålslärare besökte bokmässan i Göteborg och lärare vid IBlinjen deltog i IB-workshops i olika länder. Sdu deltog under året även i bildningssektorns samarbetsprojekt i Kosovo och gymnasiesamarbete med Shanghai. 7. STATISTIK Dagvård Dagvårdsstatistiken är räknad enligt barnantalet och Barnantalet år 2013 i de svenskspråkiga kommunala daghemmen är 1325 barn, varav 363 barn deltar i förskoleundervisning. Antalet barn i dagvården varierar månatligen. Dagvårdsform (antal enheter) Barnantal Förändring Kommunala daghem (24) Kommunal familjedagvård (7) Köpavtal (7) Privat dagvård Totalt Utbildning Läroinrättningar i Esbo Årskurs * Årskurs * Årskurs Årskurs Gymnasium 1 1 Totalt * fr.o.m är Bemböle skola en skola för elever i åk 1-4

16 Elevstatistiken är räknad enligt elevantalet och Elevantal Förändring Årskurs Årskurs Totalt Gymnasium Elevantal enligt årskurs Årskurs Förändring Totalt Gymnasium (nationella + IB) Årskurs Totalt

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2012 1. VISION, VERKSAMHETSIDÉ OCH UPPDRAG 1 A. Vision för svenskspråkig dagvård och utbildning Svensk dagvård och utbildning (Sdu) är en välfungerande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING RESULTATENHETEN FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Att förbereda strategin Berättelsen om Esbo (Espoon tarina) inför nästa fullmäktigeperiod har

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Den nya resultatenheten Svenska bildningstjänster inbegriper Esbo arbetarinstitut från och med 1.1.2015. Det betyder att organisationen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD Nämnden Svenska rum 26.2.2015 Träder i kraft 1.8.2015 RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV SKOLSKJUTS OCH RESEUNDERSTÖD ALLMÄNNA PRINCIPER - Med en skolresa avses en resa mellan hemmet och skolan inom Esbo som

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU)

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) 0 Utvärderingsrapport 2013 Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Utbildningsresultat... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i hälsokunskap...

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-2016 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Enheten Svenska rum Invånare och tjänster Enheten Svenska rum inleder sin verksamhet i januari 2014. Inom enheten

Läs mer

FLEX-DAG FÖR BARN OCH UNGA

FLEX-DAG FÖR BARN OCH UNGA VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING 2011 1. VISION, VERKSAMHETSIDÉ, UPPDRAG OCH SYFTE Vision för svenskspråkig dagvård och utbildning Svensk dagvård och utbildning som organisation

Läs mer

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 3. Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 30.01.2014 Sida 1 / 1 5226/05.10.00/2013 3 Utredning om principer för eftermiddagsverksamheten och framställan om ändringsbehov Beredning och upplysningar: Miia Loisa-Turunen, tel.

Läs mer

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen.

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik,

Läs mer

Esbo stad. Utvärderingsrapport. Svenska bildningstjänster

Esbo stad. Utvärderingsrapport. Svenska bildningstjänster Esbo stad Utvärderingsrapport 2016 Svenska bildningstjänster Innehåll Inledning... 2 UTBILDNINGSRESULTAT OCH UTVÄRDERING AV INLÄRNINGSRESULTAT... 3 Den grundläggande utbildningen 2016-2017... 3 Studentskrivningsresultat...

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2016-2018 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på

Läs mer

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad

Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen. Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Ledarskap nödvändigt för att synliggöra läroplanen i vardagen Barbro Högström Svenska bildningstjänster, Esbo stad Bildningssektorn Suko Suva Kultur Idrotts- och ungdomstjänster Svebi 9.9.2016 2 Enhetlig

Läs mer

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 86 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum 31.10.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel. 09 816 52161 Katja Hagman, tel. 09

Läs mer

Skolan börjar ! Välkommen till skolan!

Skolan börjar ! Välkommen till skolan! Välkommen till skolan! Skolan börjar 15.8.2017! Läsåret 2017 2018 Anmälan 10 24.1.2017 Läsåret 2017 2018: Skola 15.8.2017 2.6.2018 Höstlov 19 20.10.2017 Jullov 23.12.2017 7.1.2018 Sportlov 19 23.2.2018

Läs mer

SFUN FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR

SFUN FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR 1 SFUN 21.09.2016 FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR 2017-2019 2 FRAMSTÄLLAN OM TJÄNSTER OCH BEFATTNINGAR ÅREN 2017-2019 SFUN SVENSK SMÅBARNSPEDAGOGIK: 2017 Enligt projektplanen för Sjökulla inlärningscentrum,

Läs mer

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret

Fostran och undervisning samt tyngdpunktsområden under läsåret LÄSÅRSPLANEN FÖR ISNÄS SKOLA OCH FÖRSKOLA 2012-2013 Behandling: Personalmöte 13.08.2012 Direktionen 01.10.2012 Underskrifter: Isnäs, 01.10.2012 Mikael von Martens direktionsordförande Laura Ståhl tf. föreståndare

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster är en helhet som självständigt och i samarbete

Läs mer

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet

Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Kvalitetskriterier för morgonoch eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen och för skolans klubbverksamhet Morgon- och eftermiddagsverksamheten inom den grundläggande utbildningen Beskrivning

Läs mer

Välkommen till förskolan!

Välkommen till förskolan! Välkommen till förskolan! Anmälan 9 23.1.2017 Läsåret 2017 2018 Läsåret 2017 2018: Förskola 15.8.2017 1.6.2018 Höstlov 19 20.10.2017 Jullov 23.12.2017 7.1.2018 Sportlov 19 23.2.2018 2 Anmälan till förskolan

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013-2014. Sammanfattning 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete har bestått dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten 2011-2015 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och försäkringar...

Läs mer

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016

Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Namn Kapellby skola: Förskolans läroplan 2016 Kommun Lappträsk Skola Kapellby skola Träder i kraft Innehållsförteckning 1. Uppgörandet, uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET

SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET SKOLORNAS KLUBBVERKSAMHET Principer för verksamheten från 1.8.2016 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Klubbverksamhet... 3 Samarbete... 3 Mål... 4 Kvalitetskriterier... 4 Tidpunkt och längd... 4 Ansvar och

Läs mer

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång?

Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång. Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? Informationspaket för hemmet om stödet för barnets lärande och skolgång Vad är bra att känna till som förälder om barnets inlärning och skolgång? - 1 - Jag kan inte! Om ett barn har inlärningssvårigheter

Läs mer

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 100. Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 20.11.2014 Sida 1 / 1 4590/07.01.01/2014 100 Registeransvariga och ansvarspersoner för register inom undervisning och dagvård Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel. 09 816 83861

Läs mer

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015

Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Grundläggande utbildningen i Åbo 2015 Åbo stads bildningssektorn Bilder: Bildarkiv för Åbo stads bildningssektor och pixhill.com 2 Innehåll Bästa vårdnadshavare... 4 Läroplikt... 4 Skolor...4 Den grundläggande

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!!

!!!!!!!!!!Välkommen!!!!!!!!!till!!!!!!!!!!!Svenska!samskolan!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!Tammerfors!! Välkommen till Svenskasamskolan i Tammerfors 1 Välkommentillskolanihöst Attbörjaskolanärenstorhändelsebådeförbarnetochförfamiljen.Enspännandeochnytidbörjar.Imånga familjerfunderarmanombarnetkanalltdetsomkrävsavenlitenskolelev.grundskolanharändratmycketpå

Läs mer

Välkommen till förskolan!

Välkommen till förskolan! Välkommen till förskolan! Anmälan 8 22.1.2018 Läsåret 2018 2019 Checklista och tidtabell för förskolelanmälan inför läsåret 2018 2019 Fyll i alla uppgifter på ansökan Gör ansökan om kompletterande småbarnspedagogik

Läs mer

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 15. Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 1 76/02.05.00/2015 15 Nya riktlinjer för beviljande av skolskjuts och reseförmån från 1.8.2015 Beredning och upplysningar: Ilkka Tahvanainen, tel. 050 591 3421 Jaana

Läs mer

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig

Läs mer

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125

Skolstadga. Godkänd av stadsfullmäktige , 125 Skolstadga Godkänd av stadsfullmäktige 27.09.2016, 125 Träder ikraft 01.11.2016 Innehåll Skolstadga för Mariehamns stad... 3 Allmänt... 3 Bildningsnämndens verksamhetsidé... 3 Skoldistrikt... 3 Skolskjutsar...

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011-2012 Sammanfattning Skolpsykologens och skolkuratorns arbete består dels av arbete inom skolans mångprofessionella elevvårdsgrupp, konsultation

Läs mer

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser

SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning. Personalresurser 1 SKOLPSYKOLOGERNAS OCH SKOLKURATORERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE Sammanfattning Skolpsykologernas och skolkuratorernas arbete har bl.a. bestått av samarbete med skolpersonal och av klientarbete med elever

Läs mer

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever

Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever Morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever 2016-2017 www.inga.fi www.eftis.fi www.oph.fi Lagstiftningen är en trygghet för varje barn Ett av de viktigaste målen för morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER I ESBO STAD

VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER I ESBO STAD Verksamhetsföreskrifter för resultatenheten 3.2.3 1 (9) VERKSAMHETSFÖRESKRIFTER FÖR RESULTATENHETEN SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER I ESBO STAD Bildningsdirektören 21.12.2016 I kraft fr.o.m. 1.1.2017 1 Verksamhetsidé

Läs mer

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD

HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD HANDLEDNINGSPLAN FÖR NÄRPES STAD Syfte och mål Syftet med denna plan är att skapa gemensamma verksamhetsförutsättningar och principer för ordnande av handledning. Detta grundar sig på respekt för den handleddes

Läs mer

Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2011

Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2011 Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2011 1 INLEDNING... 3 2 UTBILDNINGSRESULTAT... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i matematik... 3 2.2 Utvärdering av inlärningsresultat

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad

Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad Läroplan för förskoleutbildningen i Hangö stad 1.8.2016 -> 20 Godkänd i Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 19.5.2016, 25 1. Den lokala läroplanen Läroplanen utarbetas och godkänns på finska och svenska

Läs mer

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning

Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? För kunskap och bildning Vilken fråga gällande elev- och studerandevård skulle du vilja ha svar på idag? ELEVHÄLSA GENOM SAMARBETE OCH DELAKTIGHET Lag om elev- och studerandevård 1287/2013 Nationella dagar för elev- och studerandevård

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas

LÄROPLANEN 2016. Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas LÄROPLANEN 2016 Regionalt gymnasiesamarbete SIBOLOKO Tiina Välikangas REGIONAL LP2016-ORGANISATION Styrgrupp Rikard Lindström, Borgå Thomas Grönholm, Lovisa Hannu Ollikainen, Sibbo Anders Nordström, Kotka

Läs mer

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn

Den trygga inlärningsstigen. Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Porvoo - Borgå Utbildning Den trygga inlärningsstigen Information till vårdnadshavare och till dem som arbetar med barn Den trygga och enhetliga inlärningsstigen I Borgå vill man trygga barn och ungdomars

Läs mer

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten

Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro. Allmänna frågor om saneringen och flytten Frågor och svar om Vindängen-flytten till Mårtensbro Det här dokumentet samlar en del frågor som ställts kring flytten. Vartefter nya frågor kommer upp strävar vi till att komplettera dokumentet regelbundet.

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa

Workshop om elevhälsoplanerna. Helsingfors Vasa Workshop om elevhälsoplanerna Helsingfors 25.4.2017 Vasa 26.4.2017 Ann-Sofi Loo 5.5.2017 1 Enkät i mars till alla tvåspråkiga utbildningsanordnare inom grundläggande utbildningen 11 svar, 10 kommuner/utbildningsanordnare

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015

Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Anvisningar 1(7) Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning 2015 Användning av uppgifterna Statistikcentralen sänder uppgifterna på blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 21.05.2014 Sida 1 / 1 1108/10.03.02/2014 39 Anordnande av verksamheten för Rödskogs skola och eftermiddagsverksamhet samt Rödskogs förskola och den kompletterande dagvården under läsåret

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande

Åtgärdsprogrammet för utvecklingen av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (5) Anordnare av yrkesutbildning Uppstart av nätverksprojekt kring utveckling av undervisnings- och handledningspersonalens kunnande som stöd för genomförandet av reformen av yrkesutbildningen

Läs mer

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53

53 09.12.2015. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 53 09.12.2015 Principer för förskoleundervisningen från och med 1.8.2016. 337/12.00.01/2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 53 Den

Läs mer

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik 24.11.2016 Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från barndagvård till småbarnspedagogik Beredningen, förvaltningen och styrningen av lagstiftningen om barndagvård

Läs mer

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård

BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård BILAGA: Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo, kap. 8 Elevvård 8 Elevvård Med elevvård avses främjande och upprätthållande av elevens goda lärande, goda fysiska och

Läs mer

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk

Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk ANSÖKNINGSMEDDELANDE 1 (6) 22.12.2016 56/2016 ANSÖKNINGSMEDDELANDE 2016 Allmänbildande utbildning Spetsprojekt 1: Programmet Den nya grundskolan, försök med språk Statens specialunderstöd för att tidigarelägga,

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Nämnden Svenska rum Sida 1 / 18

Nämnden Svenska rum Sida 1 / 18 Esbo stad Protokoll Nämnden Svenska rum 22.10.2015 Sida 1 / 18 Sammanträde Tid torsdag 22.10.2015 kl. 18:00-19:30 Plats Esbo stads bildningssektor, Kamrersvägen 3 B Närvarande ledamöter Kurt Torsell, ordförande

Läs mer

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 1(8) Enkät om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 20.9.2010 Uppgiftslämnare Enkäten om finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning ifylls av alla kommuner

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGSVERKSAMHET PÅ SVENSKA Eftermiddagsverksamheten skall stödja och förebygga barnets välmående, samt genom meningsfull och mångsidig verksamhet skapa förutsättningar för växande

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla

Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i Grankulla Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 41 04.06.2014 51 18.08.2014 Timfördelning för den svenskspråkiga grundläggande undervisningen i

Läs mer

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016

Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Degerby skola Läsårsplan 2015-2016 Läsårsplan för Degerby skola 2015-2016 Kontaktuppgifter Degerby skola Degerbyvägen 106 10160 Degerby rektor 09-29515230 050-4403978 magnus.ljungqvist@inga.fi lärarrum

Läs mer

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen.

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen. HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2016-2017 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 16.8-20.12 2016 Vårterminen 10.1 3.6 2017 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 Timantal: 700h LOVDAGAR Höstlov 13.10-14.10 2016 Jullov

Läs mer

Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren

Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren Sjundeå kommun Den lokala utvecklingsplanen för utbildningsanordnaren för åren 2017-2018 I enlighet med bildningsnämndens beslut (BILDN 20, 18.3.2015) har det för Sjundeå kommun uppgjorts en Utvecklingsplan

Läs mer

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP)

Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Anordnare av förskoleundervisning INDIVIDUELL PLAN FÖR HUR UNDERVISNINGEN SKA ORDNAS (IP) Sekretessbelagd Offentlighetslagen 24 1 mom. 30 punkten 1. BASUPPGIFTER Barnets namn Födelsedatum Förskoleenhet

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS

Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS BJÖRNEBORGS SVENSKA SAMSKOLA Principer för skolskjutsar inom förskole- och grundläggande utbildning i BSS I denna guide presenteras de principer, enligt vilka eleverna i grundskolan och förskolan beviljas

Läs mer

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 39. Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 23.04.2015 Sida 1 / 1 1911/08.01.01/2014 39 Förklaring till högsta förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller avgiftsfri skolskjuts Beredning och upplysningar: Maria Rauman, tel.

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

Utbildningspolitiskt ställningstagande

Utbildningspolitiskt ställningstagande Utbildningspolitiskt ställningstagande 2007 Mera än en skola Svenskan i Finland är ett nationalspråk och bör vara ett komplett och samhällsbärande språk, speciellt inom utbildningssektorn. En kvalitativt

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik

SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET. centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik SMÅBARNSPEDAGOGIKEN ÄR TILL FÖR BARNET centrala frågor i grunderna för planen för småbarnspedagogik Inledning Du kan påverka På väg mot ett gemensamt mål En lärande gemenskap verksamhetskulturens betydelse

Läs mer

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning

Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Nationellt nätverk för skolutveckling inom grundläggande utbildning Vilka slags medborgare behöver Finland i framtiden? Aktiva och innovativa Kreativa och skickliga i att tillämpa sina färdigheter Mångkunniga

Läs mer

BILDNSVES 24.9.2014 26 bilaga 2

BILDNSVES 24.9.2014 26 bilaga 2 BILDNSVES 24.9.2014 26 bilaga 2 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN I SJUNDEÅ KOMMUN 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1 Förskoleundervisningens uppgift och mål... 3 1.1 Mål för fostran och lärande...

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01

Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan. Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 Riktlinjer gällande integration i förskolan och skolan Barn- och ungdomsnämnden Dnr 2012-214 Gäller fr.o.m. 2012-08-01 2 (7) Syfte Språk är människans bästa redskap för att tänka, kommunicera och lära.

Läs mer

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård

BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård BILAGA: Ändringar i gymnasiets läroplan på svenska i Esbo gällande studerandevård Studerandevård Studerandevården är en allt viktigare del av gymnasiets grundverksamhet. Med studerandevård avses främjande

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Esbo stad Protokoll 16. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 16. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 16 Förhandsbesked om 2015 års bokslut för nämnden Svenska rum/uppföljning II per 31.12.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel.

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen

Från nationella grunder till lokala planer. November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Från nationella grunder till lokala planer November 2016 i Helsingfors, Åbo och Vasa Charlotta Rehn Utbildningsstyrelsen Grunderna för planen för småbarnspedagogik godkändes 18.10.2016 En del av fortbildningshelheten

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

3. Ordnande och förverkligande av förskoleundervisningen

3. Ordnande och förverkligande av förskoleundervisningen Sivu 1/5 Arbetsplan 1. Enhetens uppgifter Enhet: Svenska förskolan Utbildningsanordnare: Sjundeå kommun Undervisningsspråk: svenska Elevantal: 31 Antal lärare: 2 2. Förskoleundervisningens centrala mål

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2010

Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2010 Enheten för svensk dagvård och utbildning UTVÄRDERINGSRAPPORT 2010 1 INLEDNING... 3 2 UNDERVISNINGSRESULTAT... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i modersmål och litteratur... 3 2.2 Utvärdering av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Nämnden Svenska rum 21.05.2015 Sida 1 / 20

Nämnden Svenska rum 21.05.2015 Sida 1 / 20 Esbo stad Protokoll Nämnden Svenska rum 21.05.2015 Sida 1 / 20 Sammanträde Tid torsdag 21.05.2015 kl. 17:31-18:19 Plats Esbo stads bildningssektor, Kamrersvägen 3 B Närvarande ledamöter Kurt Torsell, ordförande

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande

Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Jämställdhets- och likabehandlingsplan Studerande Godkänd av direktionen 13.6.2012 Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 INLEDNING Målsättningen

Läs mer