RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER"

Transkript

1 RESULTATENHET: UTBILDNINGSTJÄNSTER ANSVARSPERSON: Undervisningsdirektör Jari Alasmäki EKONOMISKT RESULTAT (Excel-tabell) VERKSAMHETSIDÉ Resultatenhetens ändamål är att ge kommuninvånarna en högklassig utbildning med kunniga lärare, upprätthålla trivsamma och trygga skolor, skapa möjligheter till yrkesutbildning även parallellt med gymnasieutbildningen och stärka ungdomarnas framtidstro. Detta innebär att barn, ungdomar och vuxna erbjuds vägkost för ett gott liv. Verksamheten erbjuds både centralt och i byarna och bidrar sålunda till att utforma ett mångsidigt samhälle. MÅL OCH UPPFÖLJNING ANALYS AV UTFALLET AV MÅL OCH NYCKELTAL Bindande mål år 2011 Bindande mål Åtgärd Mätare Den pedagogiska kvaliteten förbättras. Storleken på undervisningsgrupperna inom den grundläggande utbildningen hålls inom ramen för sektionernas beslut år Antalet kurser/studerande är tillräckligt i gymnasiet. Kursutbudet är på samma nivå som år Ett enhetligt kvalitetsutvärderingssystem utarbetas inom den grundläggande utbildningen. Arbetsplanerna för läsåret Ett enhetligt kvalitetsutvärderingssyste m har utarbetats inom den grundläggande utbildningen. Gruppstorlekarna har inom den grundläggande undervisningen blivit mindre eftersom Utbildningstjänsters timresurs hållits på 2010 års nivå och undervisnings och kulturministeriet har på basen av anhållan beviljat Sibbo öronmärkt statsbidragför läsåret totalt euro och för läsåret totalt euro för minskande av basundervisningsgrupperna. Gymnasiernas kursutbud ökade från 492 kurser till 532 kurser från början av läsåret Skolornas utvecklingsplaner för åren har under våren färdigställts för de finskspråkiga skolorna och för de svenskspråkiga skolorna under hösten Målet är ett långsiktigt och systematisk utvecklingsarbete vars behållning bör leda till en pedagogisk kvalitetsökning.

2 Ett enhetligt kvalitetsutvärderingssystem har blivit färdigt i december 2011 och det skall våren 2012 få politiskt godkännande. (Kvalitetskriterier för god undervisning och inlärning). Med hjälp av ett enhetligt system för kvalitestsutvärdering kan man identifiera kvalitativa utvecklingsmål och sålunda i framtiden centrera utvecklingsverksamheten och resurser på lokalt identifierade utvecklingspunkter. Informations- och kommunikationstekniken (IKT) i skolorna utvecklas. En dator, datakanon och dokumentkamera (eller en Smartboard) finns i minst hälften av klassrummen i Sibbo. Operativsystemet Linux installeras i bordsdatorerna i några skolor så att hälften av bordsdatorerna i elevnätet i dessa skolor fungerar med Linux. Kartläggningar och utredningar görs inom projektet Edu-IT. En av utbildningstjänsters spjutspetsar för utvecklingen som godkänts av fullmäktige den är utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen. Utbildningstjänster ordnade i april 2011 seminarium - Framgångssteg 1, där både de förtroendevaldas och undervisningspersonalens gemensamma nämnare för vilja var en stark lust att bygga upp utnyttjandet av informations- och kommunikationstekniken i både undervisningen och inlärningen som en stark framgångsfaktor på vägen mot målet för vår vision. Undervisnigspersonalens systematiska utbildning i TIETYtietotyötutkintokoulutus har inletts. Även en systematisk utbildning för ibruktagning av (Moodle och Fronter) inlärningsmiljöerna har påbörjats. Utbildningstjänster deltar i det internationella FINNABLEprojektet. FINNABLE är ett av professor vid Helsingfors universitet Hannele Niemi sammanställt omfattande forskningsprojekt angående undervisningsteknologi. Via projektet kommer bl.a. skolorna i Sibbo att testa nya undervisningsteknologier på lektionerna. Genom detta binder sig Sibbo kommun starkt att bygga ut modern nätteknik som stöd för inlärningen. På basen av projektet kommer inlärningen och undervisningen att förnyas kontinuerligt från förundervisningen till gymnasieutbildningen. Sibboskolornas maskinpark och presentationsteknik är delvis bristfälliga. Förnyandet och förstärkandet av dessa kommer i fortsättningen att kräva tilläggsresurser. EDU-IT har utarbetat en utredning om skolornas nuvarande nivå beträffande presentationsteknik och maskinpark. Dessutom har EDU-IT utarbetat en plan för skolornas presentationsteknik och maskinpark, där man beaktat utvecklingsmålnivån för presentationstekniken och

3 Skolskjutsarna utvecklas och skolresornas säkerhet ökas. maskinparken. Skolornas läsordningar planeras så att den rekommenderade väntetiden inte överstiger 30 minuter och skolskjutsarna fungerar efter lektionernas slut. Väntetiderna för skolskjutseleverna i de olika skolorna kartläggs årligen. Väntetiderna för skolskjutsarna har kartlagts i december En analys av väntetiderna presenteras våren 2012 för bildningsutskottet. Morgon- och eftermiddagsverksamheten utvecklas. En utvecklingsplan för morgonoch eftermiddagsverksamheten utarbetas för åren I kvalitetsutvärderingssyste met som utarbetas under åren bestäms de indikatorer för morgonoch eftermiddagsverksamhete n som uppföljs årligen. Utbildnignsstyrelsen har publicerat de riksomfattande grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten, vilka togs ibruk i kommunerna den Utvecklingsplanen för Sibbo kommuns morgon och eftermiddagsverksamhet blev klar på våren Dessutom uppdaterades kommunens verksamhetsplanen för kommunens morgon och eftermiddagsverksamhet på våren 2011, varefter den motsvarar de riksomfattande grunderna. Finska utbildningssektionen godkände utvecklingsplanen och verksamhetsplanen och svenska utbildningssektionen Principerna för fördelningen av timresursen förtydligas. Principerna för fördelningen av timresursen uppdateras. Principerna är tillgängliga för bildningsutskottet i januari 2011 då timresursen för läsåret fördelas mellan språkgrupperna. Ungdomarnas rusmedelsbruk minskar. Bildningsutskottet har godkänt grunderna för fördelningen av timresurs i samband med att bildningsutskottet fördelade timresursen för läsåret mellan språkgrupperna. Förebyggande missbruksarbete utförs i samarbete med Social- och hälsovårdsavdelningen. Den undersökta åldersgruppens rusmedelsbruk minskar med 2 % i jämförelse med den föregående enkäten.

4 Ungdomsväsendet och utbildningstjänster ordnade i april 2011 tillsammans med social- och hälsovårdsavdelningen Drogtunneln-tillfället för Sibboungdomarna. Skolhälsoenkäten gjordes inte under år 2011 och därför kunde inte minkningen av rusmedelsbruk konstateras eller mätas. Nyckeltal BS 2010 BU 2011 BS 2011 Volymmål Grundskoleelever ( ) Gymnasieelever ( ) Skolskjutsar Skolskjutselever ( ) Kvalitetsmål Antal timmar inom den grundläggande utbildningen Veckotimme/elev 1,74 1,70 1,76 Antal veckotimmar inom gymnasieutbildningen 626 Antal kurser i gymnasierna Kurser/gymnasiestuderande 1,39 1,36 1,52 Ekonomimål Kostnader/elev inom den grundläggande utbildningen Kostnader/elev inom den grundläggande utbildningen exklusive stödtjänster *) Kostnader/gymnasiestuderande Kostnader/gymnasiestuderande exklusive stödtjänster *) Skolskjutsar Kostnader/skolskjutselev *) stödtjänster = kostnader exkl. hyror, kost- och städtjänster BEDÖMNING AV DEN FRAMTIDA UTVECKLINGEN Allt fler barn och unga behöver psykiskt, fysiskt och socialt stöd och hjälp för att stöda sin tillväxt och utveckling. Utbildnignstjänster fortsätter det starka utvecklingsarbetet och verkställer i praktiken de praktiska förändringarna som baserar sig på den förnyade lagstiftningen gällande den grundläggande undervisningen och grunderna för läroplanen. Ett av huvudmålen är att förenhetliga specialundervisningens och elevvårdens verksamhetsmetoder så att de är möjligast lika i varje skola oberoende av skolans storlek eller undervisningsspråk. Det mångprofessionella samarbetet mellan utbildningstjänster och social- och hälsovården kommer fortsättningsvis att utvecklas och en gemensam vision om säkerställande av välfärden för barn och unga i Sibbo kommer att vara en stark ledtråd. En möjligast kvalitativ gundläggande undervisning och tillräckligt små undervisningsgrupper, genom vilka en saklig och trygg inlärningsmiljö kan säkerställas, är en metod för främjande av välfärd och förebyggande av behov av stödfunktioner. Man strävar till att erbjuda tillräckligt små elevgrupper och vuxenstöd enligt behov från förundervisningen till utgången av den grundläggande undervisningen. I skolans verksamhet bör gemenskap, stöd av individuellt lärande och kreativa arbetsmetoder betonas. Skolorna bör ha tidsenliga och till undervisningen anpassade informations- och kommunikationsteknisk utrustning frö att man i både undervisningen och inlärningen skall kunna utnyttja de möjligheter det

5 mångsidiga utbudet på innovativt e-inlärningsmaterial och de möjligheter tknologin erbjuder. Med hjälp av informations- och kommunikationsteknik kan man genom undervisningen stöda positivitet, motivation, uppmuntran och omdömesförmåga. Teknologin möjliggör stöd av olika inlärningsstilar i skolan och i inlärningsmiljöer utanför skolan. Informations- och kommunikationstekiken som stöd i undervisningen och inlärningen kommer att vara Sibboskolornas viktigaste fokusområde och det kräver klar satsning under de kommande åren både på förnyandet av den informations och kommunikationstekniska utrustningen samt fortbildningen av undervisningspersonalen.

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen. Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utbildningsstyrelsen Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen Utkast 25.3.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BETYDELSEN AV OCH ANVISNINGAR OM DEN LOKALA LÄROPLANEN 1.1 Grunderna för läroplanen

Läs mer

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen

Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola. Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola Utbildningsstyrelsen Kvalitet i samarbetet mellan hem och skola 2007 Samarbetsgruppens medlemmar: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1

3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING del II 3.2.1. Driftsekonomidelens utfall 1 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING 1 STADSSTYRELSEN 2 CENTRALVALNÄMNDEN 27 REVISIONSNÄMNDEN 28 SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017

BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 LARSMO KOMMUN BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 sid. Inledning 1 Driftshushållning 14 Centralvalnämnden 15 Revisionsnämnden 16 Kommunstyrelsen 17 Nämnden för barnomsorg och bildning 31 Miljönämnden

Läs mer

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA

Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Elisa Rantanen och Jukka Vehviläinen GIVANDE STUDIER? STUDIEAVBROTT VID YRKESLÄROANSTALTERNA Utbildningsstyrelsen och författarna Ombrytning: Eija Högman ISBN 978-952-13-3452-8 (häft.) ISBN 978-952-13-3453-5

Läs mer

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004

FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 FÖRESKRIFT 1/011/2004 FÖRESKRIFT 2/011/2004 FÖRESKRIFT 3/011/2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN 2004 Grunderna

Läs mer

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet

Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling. i skolor och inom utbildningsväsendet Silander, Ryymin & Mattila (red.) Strategiskt ledarskap av informations- utveckling i skolor och inom utbildningsväsendet Lärarnas kunnande skapar informationssamhället. Pasi Silander, Essi Ryymin och

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef

Utbildningsnämnd. Förvaltningschef Utbildningsnämndens nämndplan 2012 111020 1 Inledning Nämndplanens syfte är att prioritera och förtydliga mål och strategier från statliga och kommunala styrdokument. Mål formulerade i nämndplanen skall

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR

FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR FÖRBEREDANDE OCH ORIENTERANDE UTBILDNINGAR Förberedande och orienterande utbildningar Med hjälp av förberedande utbildningar kan de studerande förbättra sina studiefärdigheter och förbereda sig för en

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer