Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Esbo stad Protokoll 86. Nämnden Svenska rum 19.11.2015 Sida 1 / 1"

Transkript

1 Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 249/ Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel Katja Hagman, tel Annika Latva-Äijö, tel Ida Stolt-Haglund, tel Beslutsförslag Direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström Nämnden Svenska rum antecknar för kännedom uppföljningen av det ekonomiska läget per Behandling Beslut Undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson var föredragande, då direktör för svenska bildningstjänster Barbro Högström var förhindrad att delta. Nämnden Svenska rum Förslaget godkändes enhälligt. Bilagor Tilläggsmaterial Redogörelse 2 Uppföljningsrapport för nämnden Svenska rum Uppföljning av ekonomin (tabell) - Resultatkort för nämnden Svenska rum Bildningssektorns resultatkort Fullmäktiges protokollsanteckningar Målen i Esbo-strategin och ekonomin för år 2015 uppföljs och rapporteras till nämnden fyra gånger under året, 30.4., 31.7., och Uppföljningen rapporteras vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Den ekonomiska uppföljningen inbegriper en uppskattning av den totala användningen av anslagen under hela året. Utfallet av Esbostrategin och produktivitetsprogrammet Utfallet av resultatmålen och målen för bildningssektorn Resurser och ledning

2 Nämnden Svenska rum Sida 2 / 2 Resultatmålet gällande bildningssektorns verksamhetsbidrag nås inte eftersom inkomstförväntningarna var för höga. Målet att produktiviteten förbättras med 1,8 procent nås enbart delvis. De slutliga uppgifterna fås vid bokslutsskedet. Målet om färdigställandet av programmet för produktivitet och balansering av ekonomin nåddes också, eftersom åtgärderna och projekten pågår och resultat redan har erhållits. Målet om lägre lokalkostnader nås inte på grund av ökade kostnader för tillfälliga ersättande lokaler. Staden har år 2015 beslutat att avstå från beställar-utförar-modellen. Detta har saktat av ingåendet av nya avtal. Målet uppnås inte. Siffervärdet för matrisen för arbetshälsa samt uppgifterna om frånvaro är inte tillgängliga ännu. Utfallet av resultatmålet kan ännu inte bedömas. Flera åtgärder har vidtagits för att minska den hälsorelaterade sjukfrånvaron, och detta mål nås. Andelen anställda med invandrarbakgrund i bildningssektorn är 3,39 procent, vilket är större än Målet att andelen anställda på bildningssektorn med invandrarbakgrund närmar sig andelen invånare med invandrarbakgrund nås. Antalet anställda ökar inte under år 2015 och målet nås. Invånare och tjänster Alla som gått ut grundskolan kan erbjudas en utbildningsplats, påbyggnadsundervisning, annan utbildning eller en verkstadsplats. Resultatmålet nås. Påbyggnadsundervisning eller annan utbildning kan erbjudas alla som går ut grundskolan, och som blivit utan utbildningsplats på andra stadiet. Resultatmålet för utbildningssamkommunen Omnia är att förbättra effektiviteten. Resultatmålet nås. Resultatet av enkäten om kundnöjdhet i vuxenutbildningens utbildningscenter kommer i slutet av året och uppgifter om genomförandet av resultatmålet får man inte förrän då. Bedömningen av om tidsfristen för givande av tjänster inom elev- och studerandevård inom 7 dygn uppfylls erhålls i slutet av året. Utfallet av resultatmålet bedöms i slutet av året. Målet för fullmäktigeperioden att utveckla tjänster för barn, unga och äldre och stärka välbefinnandet har nåtts genom att möjligheterna till klubbverksamhet med låg tröskel ökats. Inom den finska dagvården har antalet klubbplatser ökats. Idrotts- och ungdomstjänsterna har ordnat avgiftsfri klubbverksamhet för skolelever. Målet nås. Målen i välfärdsplanen för barn och ungdomar nås. Lokala välfärdsgrupper är verksamma och såväl en årsplan som verksamhetsplan har utarbetats. Den nya resultatenheten svenska bildningstjänsters berättelse är under beredning och verksamhetsmodellen tas i bruk. Målet nås. Målet att skapa ett uppföljningssystem för företagsbyn och inleda utvecklingsverksamhet framskrider med stadens partner. Målet nås. Livskraft, konkurrenskraft och hållbar utveckling Att inlärningsresultaten bland skolelever i Esbo är på toppnivå bekräftas under hösten då inlärningsresultatet i matematik och resultaten i vårens studentskrivningar blir klara. Utifrån tidigare års resultat nås målet.

3 Nämnden Svenska rum Sida 3 / 3 Stadsmuséet har öppnat en utställning om gladiatorerna, deras vardag och strider. Regelbundna möten har hållits för att befrämja Innovation Gardenoch Culture Garden-projekten. Målet om att konstens och kulturens roll ökar nås. Bildningssektorns planer för tjänstehelheterna i Esboviken och Mattby har gjorts och målet uppnås. Planeringen av placeringen av biblioteket på servicetorget i Mattby fortsätter. Samarbetet för att synliggöra konsten på metrostationerna och i metrokorridorerna fortsätter. Bildningssektorns projekt och åtgärder i programmet för produktivitet och balansering av ekonomin (TATU) per De åtgärder som gäller servicenät och lokaler är långsiktiga mål men för biblioteknätets del har nämndbeslut fattats om Esbovikens kommande lösningar och beslut har fattats om behovsutredningarna för Mattbyområdets service. Opinmäki är klart och bildningssektorn deltar i beredningen av en samarbetsmodell för servicetorget i Mattby. I anknytning till effektiveringen av lokalernas användningsgrad har daghems- och skollokalernas kapacitet och nuvarande användning undersökts. Definieringen av oändamålsenliga lokaler är på gång. Uppgiften är arbetsam och arbetet släpar aningen efter i tidtabellen. Omorganiseringen av den finskspråkiga vuxenutbildningen har förverkligats från , då det finska arbetarinstitutets och vuxengymnasiets verksamhet flyttades till Omnia. Arbis verksamhet flyttades till de svenska bildningstjänsterna. För ekonomins del görs vid behov en justering i anslutning till månadsuppföljningen för oktober. Utvecklandet av klubbverksamheten och skolelevers eftermiddagsverksamhet: Inom den finska dagvården har antalet barn i klubbverksamheten ökat med 115 jämfört med hösten Grunderna för skolelevers eftermiddagsverksamhet har förnyats. Eftermiddagsverksamheten koncentreras till skolornas lokaler. Inom den svenska utbildningen har eftermiddagsverksamheten som egen verksamhet utökats. Inom kultur-, idrotts- och ungdomstjänsterna ökas mängden hobbyverksamhet med låg tröskel för deltagande. Modellen för invånaransvar inom den finska undervisningen har gett inbesparningar när skjutskostnaderna minskat. Taxor och avgifter har justerats och understödsprinciper har förnyats inom idrottstjänsterna och kulturtjänsterna. Inom utvecklingen av IKT framskrider projekten gällande elektroniska studentskrivningar, dagvårdens mediauppfostran och Sito-infra. Som ett internt arrangemang på bildningssektorn har en person förflyttats under bildningsdirektören för att ansvara för digiutveckling. Utvecklingen av personalantalet följs upp, vuxenutbildningens utlokalisering har genomförts och förändringen i anställningstidpunkten för

4 Nämnden Svenska rum Sida 4 / 4 nya lärare ger inbesparingar. Ökningen av elevantalet och antalet dagvårdsbarn är större än beräknat och man har inte fullt förberett sig för detta. Ökningen av elevantalet, från hösten över 800 elever, sköts utan tilläggseuron, vilket är en stor del av produktiviteten. Inom programmet för att utveckla ledarskapet i Esbo fortsätter den finska utbildningen som pilotenhet, ledningsgruppsutbildningen är i gång. Organisering av ICT till affärsverkssektorn har skett och verksamhetsmodellen har tagits i bruk, dessutom utvecklas samarbetet. Dessutom effektiverades semesterplaneringen och övriga inbesparingsåtgärder görs i vardagen inom dagvården, inom fritidstjänsterna prioriteras grunduppgifterna, partnerskap och skolsamarbetsmodellen utvecklas inom idrottstjänsterna, avtal med affärsverkssektorn har inte gjorts. Ekonomin Bildningssektorns verksamhetsinkomster uppgick till 42,5 milj. euro i slutet av oktober. Av de budgeterade inkomsterna har 88,3 procent erhållits per Utan de nettobudgeterade enheterna uppgick inkomsterna till 41,1 milj. euro och användningsprocenten var 87. Verksamhetsinkomsterna (utan de nettobudgeterade enheterna) uppskattas underskrida den justerade budgeten med 0,1 milj. euro vid årets slut. Underskridningen beror på bildningssektorns för högt uppsatta inkomstmål. Av bildningssektorns budgeterade verksamhetsutgifter har 83,1 procent använts i slutet av oktober, det vill säga 569,7 milj. euro. Utan de nettobudgeterade enheterna är användningsprocenten likaså 83,1 och 556,5 milj. euro har erhållits per Av arbetskraftskostnaderna, vilka inkluderar personalutgifterna och anslagen reserverade för hyrd arbetskraft, har 269,3 milj. euro använts, det vill säga 83,2 procent av det budgeterade. Momentet för löner underskrider det budgeterade och momentet för hyrd arbetskraft överskrider motsvarande det budgeterade. Bildningssektorns verksamhetsutgifter, utan nettobudgeterade enheterna, förväntas överskrida det budgeterade med totalt 2,6 milj. euro vid årets slut. Överskridningen hänför sig till beviljade understöd som använts under året och till de interna utgifterna som varit högre än det budgeterade. Den finska undervisningens verksamhetsinkomster överskrider enligt situationen per sista oktober den justerade budgeten med 2,7 milj. euro på grund av understöd beviljade av bl a undervisningsministeriet. Ett tilläggsunderstöd har beviljats för att minska grundläggande utbildningens undervisningsgrupper och jämlikhetsunderstödet har fördubblats förutom fler andra understöd som beviljats. Den lagstadgade eftermiddagsverksamheten har genomförts som egen verksamhet i några skolor, vilket även bidragit till att öka inkomsterna.

5 Nämnden Svenska rum Sida 5 / 5 Den finska undervisningens verksamhetsutgifter överskrider enligt situationen per sista oktober det budgeterade med 4 milj. euro. Utgiftsökningen hänför sig till användningen av understöd som beviljats och de interna utgifterna. De interna fastighetshyrorna och ikt-utgifterna förväntas överskrida det budgeterade med 1,4 milj. euro vid årets slut. För överskridningen som hänför sig till användningen av beviljade understöd anhålls om tilläggsbudget på 2,6 milj. euro till inkomst- och utgiftssidan. En tilläggsbudget minskar överskottet av verksamhetsinkomsterna till 0,1 milj. euro och överskridningen av verksamhetsutgifterna till 1,4 milj. euro vid årets slut. Den finska dagvårdens verksamhetsinkomster förväntas motsvara den justerade budgeten i slutet av året. Trots att barnantalet i dagvården ökat har det allmänt ekonomiskt svåra läget medfört att kundavgifterna inte ökat. Den finska dagvårdens verksamhetsutgifter förväntas underskrida det budgeterade med 0,2 milj. euro vid årets slut trots att barnantalet i de kommunala daghemmen och antalet barn som erhåller stöd för privat dagvård ökat. Svenska bildningstjänsternas verksamhetsinkomster förväntas i slutet på året underskrida det budgeterade med 0,1 milj. euro. Utgifter som hänför sig till användningen av understöd beviljade av bl a undervisningsministeriet infaller till en stor del först följande år, och de erhållna understöden överförs därför till år Ytterligare tre skolor har övergått till eftermiddagsverksamhet i egen regi, vilket medför en ökning av inkomsterna på knappa 0,1 milj. euro. Verksamhetsutgifterna för Svenska bildningstjänster förväntas underskrida den justerade budgeten med 0,6 milj. euro vid året slut. Överskottet beror främst på att den förväntade elevökningen i grundläggande utbildningen uteblivit och på att arbetarinstitutets utgifter varit lägre än det budgeterade. Anslaget reserverat för hemvårdsstöd för barn i dagvård kommer att överskridas på grund av att fördelningen mellan den finska och svenska dagvården uppdaterats. Kulturnämndens (brutto) verksamhetsinkomster och -utgifter förväntas förverkligas enligt den justerade budgeten. Nettobudgeterade kulturens verksamhetsinkomster och -utgifter förväntas överskrida den justerade budgeten med 0,7 milj. euro vid årets slut. Idrotts- och ungdomsenhetens inkomster förväntas totalt sett vid årets slut överskrida det budgeterade med 0,2 milj. euro på grund av erhållna understöd från Sitra och UKM för projektet Tajua mut! - ett myndigheternas samarbete för att stöda barn och ungdomar. De av verksamheten föranledda inkomsterna förväntas för ungdomstjänsternas del att förverkligas i enlighet med det budgeterade och för

6 Nämnden Svenska rum Sida 6 / 6 För kännedom idrottstjänsternas del underskrida det budgeterade med 0,3 milj. euro på grund av uteblivna inkomster då Hagalunds simhall renoverats under året. Idrotts- och ungdomsnämndens verksamhetsutgifter förväntas underskrida det budgeterade med 0,3 milj. euro vid årets slut. I prognosen har beaktats överskridningen av investeringsbudgetens anslag reserverade för inredning och utrustande av Alberga simhall. Inkomsterna för övriga bildningssektorns del förväntas underskrida det budgeterade med 2,8 milj. euro vid årets slut. Underskridningen beror på bildningssektorns för högt uppsatta inkomstmål. Resultatenheternas inkomstmål är realistiska, och det för högt uppsatta inkomstmålet är flyttat till övriga bildningssektorn. Övriga bildningssektorns verksamhetsutgifter förväntas vid årets slut visa en underskridning på 0,5 milj. euro. Ersättningarna som erläggs till Omnia för finska arbetarinstitutet och Esbo vuxengymnasiet behöver inte justeras i detta skede. Investeringarna Idrottsanläggningarnas grundförbättringar förverkligas i enlighet med budgeten. Bildningssektorns anslag reserverat för maskiner och första inredning förväntas underskrida det budgeterade med 1,2 milj. euro vid året slut. Den finska undervisningens anslag reserverat för första inredning förväntas underskrida det budgeterade med 0,5 milj. euro vid årets slut. Genomförandet av en del av den finska dagvårdens investeringsprojekt har förflyttats till senare år och investeringsbudgeten förväntas därför visa ett överskott på 0,3 milj. euro vid årets slut. Dröjsmålet med ibruktagandet av Mattlidens skolas paviljong medför att investeringsbudgeten för Svenska bildningstjänster förväntas överskrida det budgeterade med euro vid årets slut. Esbovikens tillfälliga biblioteksprojekt förverkligas inte under 2015 och medför en inbesparning på 1,3 milj. euro för kulturen. Utgifterna för Iso Omenas servicetorg uppgår innevarande år till 0,9 milj. euro. För dessa utgifter saknar bildningssektorn öronmärkta anslag. Anslaget reserverat för första inredning av Alberga simhall förväntas vid årets slut överskrida det budgeterade med euro. Motsvarande inbesparning görs i driftbudgeten.

7 Nämnden Svenska rum Sida 7 / 7

Esbo stad Protokoll 16. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 16. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 18.02.2016 Sida 1 / 1 249/2015 02.02.02 16 Förhandsbesked om 2015 års bokslut för nämnden Svenska rum/uppföljning II per 31.12.2015 Beredning och upplysningar: Kirsti Askolin, tel.

Läs mer

Nämnden Svenska rum 21.05.2015 Sida 1 / 20

Nämnden Svenska rum 21.05.2015 Sida 1 / 20 Esbo stad Protokoll Nämnden Svenska rum 21.05.2015 Sida 1 / 20 Sammanträde Tid torsdag 21.05.2015 kl. 17:31-18:19 Plats Esbo stads bildningssektor, Kamrersvägen 3 B Närvarande ledamöter Kurt Torsell, ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 15.06.2016 Sida 1 / 1 2795/2015 00.03.00.00 74 Utredning över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2015 och avgivande av utlåtande Beredning och upplysningar: Annika Latva-Äijö,

Läs mer

SITO: Resurser och ledning

SITO: Resurser och ledning SITO: Resurser och ledning Strategiskt mål Stadskoncernens ekonomi är i balans. En kompetent personal som kan förnya sig utvecklar tjänsternas kvalitet och produktiviteten. Fullmäktigeperiodens mål (Berättelsen

Läs mer

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen.

Den elektroniska studentexamen utvidgas under året att gälla flera ämnen. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2017, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik,

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2014-2016 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Enheten Svenska rum Invånare och tjänster Enheten Svenska rum inleder sin verksamhet i januari 2014. Inom enheten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2015, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Den nya resultatenheten Svenska bildningstjänster inbegriper Esbo arbetarinstitut från och med 1.1.2015. Det betyder att organisationen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2013, SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING RESULTATENHETEN FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Att förbereda strategin Berättelsen om Esbo (Espoon tarina) inför nästa fullmäktigeperiod har

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2016-2018 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster erbjuder Esboborna en fungerande vardag på

Läs mer

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 11. Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 Valtuusto 30.01.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 6128/05.03.00/2011 Social- och hälsovårdsnämnden 133 15.12.2011 Stadsstyrelsen 11 9.1.2012 11 Fråga om fattigdom bland barnfamiljer Beredning och upplysningar:

Läs mer

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141

Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010. Samkommunen 20. Styrelsen 141 Samkommunen 20 19.11.2013 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 1508/02/021/211/2010 Samkommunen 20 Styrelsen 141 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Stf. ekonomidirektör

Läs mer

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015 OCH EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2015-2017 FÖR NÄMNDEN SVENSKA RUM 32 Nämnden Svenska rum Tjänster Resultatenheten Svenska bildningstjänster är en helhet som självständigt och i samarbete

Läs mer

Esbo stad Protokoll 71. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 71. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 24.09.2015 Sida 1 / 1 1989/02.02.00/2015 71 Riktlinjer och mål i Esbostrategin 2016, budgetförslaget för 2016 och ekonomiplanen 2016-2018, nämnden Svenska rum Beredning och upplysningar:

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård

32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård 32. Av kommunerna anordnad social- och hälsovård F ö r k l a r i n g : Momenten 30 och 31 i detta kapitel omfattas av lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992). Dessutom

Läs mer

Småbarnsfostran i Helsingfors

Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran i Helsingfors Småbarnsfostran är vård, fostran och undervisning som knyts samman med varandra. Målet för småbarnsfostran är ett välmående barn som utvecklas och lär sig. 1 Innehållsförteckning

Läs mer

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell.

NYCKELMÅL Målnivå Verksamhetsplan/Förfaringssätt Uppföljning. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Att investeringarna uppfylls enligt tidtabell. TEKNISKA CENTRALEN Tekniska centralens mål för verksamheten: 1. Kunden och kommuninvånaren Målnivå /Förfaringssätt Att tjänsterna uppfyller de lagstadgade kraven. Att de lagstadgade kraven uppfylls. Tjänsterna

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 80. Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 20.05.2013 Sida 1 / 1 1861/10.03.02/2013 Stadsstyrelsens lokal- och bostadssektionen 22 22.4.2013 Stadsstyrelsen 151 6.5.2013 Fullmäktige 10.6.2013 80 Godkännande av projektplanen för Mattbys

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 38. Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 25.02.2013 Sida 1 / 1 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 58 11.2.2013 38 Förhandsbesked om 2012 års bokslut Beredning och upplysningar: Jyrkkä Maria, tfn 09 8168 3136 E-post enligt modellen

Läs mer

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 29 UNDERVISNINGSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE F ö r k l a r i n g : I den kompletterande budgetpropositionen har statsandelarna inom undervisningsministeriets förvaltningsområde dimensionerats

Läs mer

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 76. Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 18.05.2015 Sida 1 / 1 1006/08.00.00/2015 Stadsstyrelsen 105 16.3.2015 Fullmäktige 62 13.4.2015 Stadsstyrelsen 160 27.4.2015 76 Fråga om byggande och automatisering av Västmetron Beredning och

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Bildningsnämnd 2013-02-12 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ers. Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 15:00 16:00 Birgith Olsson Johansson, ordf. (S), Mattias

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten

TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Till tekniska centralen hör följande huvudansvarsområden: Tyngdpunkter för verksamheten TEKNISKA CENTRALEN Principer för verksamheten Tekniska centralens uppgift är att främja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom att styra och övervaka byggandet

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 140/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav11och43 lagenomfinansieringav undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016

Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Utbildningsnämndens svenska sektion 12.05.2016 Helsingfors stad Protokoll 4/2016 Tid 17:00-18:40 Plats Ekogatan 2 C Närvarande Ledamöter Hertzberg, Veronica Nordman, Bernt Grimm, Karl-Mikael Helander, Elisabeth Holmén, Thomas ordförande vice ordförande

Läs mer

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten

Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten Lagförslag 1. Lag om klientavgifter inom den småbarnspedagogiska verksamheten I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens tillämpningsområde I denna lag föreskrivs om den klientavgift som tas

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

38 10.09.2014. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens förslag till budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017

38 10.09.2014. Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens förslag till budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017 Svenska förskoleverksamhetsoch utbildningsnämnden 38 10.09.2014 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämndens förslag till budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2016-2017 463/02.02.00/2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 176. Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.12.2013 Sida 1 / 1 1031/02.02.02/2013 Stadsstyrelsen 345 25.11.2013 176 Månadsrapport för oktober 2013 jämte åtgärder Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97

Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 07.09.2015 Sida 1 / 97 Sammanträde Tid 07.09.2015 måndag kl. 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO

VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO VERKSAMHETSPLAN FÖR SKOLELEVERS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET I LARSMO Innehåll 1. Inledning...3 2. Värdegrund och uppgift..4 3. Verksamhetens mål 5 4. Innehåll.6 5. Verksamhetens ramar 7 Verksamhetsplaner..7

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU)

Utvärderingsrapport 2013. Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) 0 Utvärderingsrapport 2013 Resultatenheten för svensk dagvård och utbildning (SDU) Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Utbildningsresultat... 3 2.1 Utvärdering av inlärningsresultat i hälsokunskap...

Läs mer

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Stadsfullmäktige 48 11.05.2016 Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Tekniska nämnden 23.02.2016 28 Vissa projekt i tekniska sektorns investeringsbudget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag.

De ekonomiska målen i strategin konkretiseras genom den budgetram som styr budgetberedningen och genom nämndernas budgetförslag. ANVISNINGAR FÖR UPPRÄTTANDE AV FÖRSLAGET TILL BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Borgå stads strategi 2010 2013... 3 3. Det allmänna ekonomiska läget... 3 4. Stadgar och anvisningar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Sida s arbetsutskott 2007-08-20 1(13) Plats och tid Åsele Centralskola, kl 08 30 11 30 Beslutande Maria Hakamäki (S) ordförande Sylvia Samuelsson (C) tjg ers Urban Lindström (S) Övriga

Läs mer

Nämnden Svenska rum Sida 1 / 46

Nämnden Svenska rum Sida 1 / 46 Esbo stad Protokoll Nämnden Svenska rum 26.02.2015 Sida 1 / 46 Sammanträde Tid torsdag 26.2.2015 kl. 17:34-19:24 Paus kl. 18:17 18:20. Plats Boställsskolan, Mäkkylägränden 3 A Närvarande ledamöter Kurt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 59/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 lagen om fiske PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den fiskevårdsavgift som

Läs mer

FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR 2009

FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR 2009 BORGÅ STAD 24.2. FÖRSLAG TILL ATT BALANSERA BUDGETEN ÅR ALLMÄN FÖRVALTNING 1301 Stadsstyrelsen Verksamhetsunderstödet till affärsverket Kungsvägens arbetshälsa halveras år och stryks helt år 2010 Hissunderstöd

Läs mer

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE

ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE 2/500/2016/OPH ALLMÄNNA ANVISNINGAR OM STATSUNDERSTÖD FÖR SÖKANDE OCH ANVÄNDARE Utbildningsstyrelsens allmänna anvisningar om ansökan, användning och övervakning av behovsprövade statsunderstöd Godkänd

Läs mer

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN

KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN KRITERIER FÖR BEVILJANDE AV STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD OCH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR I KIMITOÖNS KOMMUN Kriterier för beviljande av stöd för närståendevård och tillämpningsanvisningar inom äldreomsorgen. Stödet

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! VÄLKOMMEN TILL SKOLAN! BÄSTA VÅRDNADSHAVARE Att inleda det första skolåret upplevs både med glädje och spänning. I detta häfte finns information som är nyttig då en familjemedlem skall inleda sin skolgång.

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi

Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi 2014:19 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/61 Arbetslöshetskassan Alfas ekonomi Uppföljning initierad av

Läs mer

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 65. Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5049/02.08.00/2013 Stadsstyrelsen 114 7.4.2014 65 Motion om främjande av närproducerad och ekologisk mat Beredning och upplysningar: Minna Ahola, tfn 050 525 2779 Regina

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Avgiften till. Europeiska unionen

Avgiften till. Europeiska unionen Avgiften till 27 Europeiska unionen Förslag till statens budget för 2013 Avgiften till Europeiska unionen Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 5 2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen

TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen TEKNISKA CENTRALEN Ansvarsperson: Teknisk direktör Marko Luukkonen Verksamhetsidé Tekniska centralens uppgift är att befrämja och upprätthålla stadsmiljöns funktionsduglighet, trivsamhet och säkerhet genom

Läs mer

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg

Reidun Westman, kulturchef Anna Swanberg, kultursekreterare. Peter Westerdahl. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 53-61 Anna Swanberg Plats och tid Sessionssalen, kl 15.00-16.00 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Peter Westerdahl (M) Birgith Schelin (C) Cecilia Koch

Läs mer

Utskottet för lärande 2015-10-12

Utskottet för lärande 2015-10-12 1 Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Ellös F-6 skola 2015-10-12 kl 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 3 Hälsön 2015-10-12 13:00-16:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag)

Statsbudgeten Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) 30. Statsandelar och statsunderstöd för driftskostnader för allmänbildande utbildning (förslagsanslag) Under momentet beviljas 720 558 000 euro. Anslaget får användas till 1) betalning av statsandelar

Läs mer

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen

Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet stödjer den grundläggande utbildningen Skolans klubbverksamhet utvecklar kvaliteten i den grundläggande utbildningen De resurser som frigörs från undervisningen när åldersklasserna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2014 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2014 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 3/2014 1 Tid 16.04.2014 kl. 18:00-20:30 Plats Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, mötesrum Ervast, 1 vån. Närvarande Aintila Anna ordförande Saloranta-Eriksson Outi viceordförande

Läs mer

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET

LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHET FÖR SKOLELEVER LAGSTIFTNINGEN VERKSAMHETEN LEDARNA ANSVARET Många barn tillbringar långa tider utan en vuxens närvaro. Syftet med morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE Huvudtitel 28 FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 01. Förvaltning 01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett tillägg på 95 000 euro. F ö r k l a r i n g

Läs mer

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD ESBO STAD SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSEKTORN Familje- och socialservice Äldreomsorgen INSTRUKTION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD Social- och hälsovårdsnämnden Godkänd 18.5.2006, trädde i kraft 1.6.2006 Godkänd

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL

EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL EFFEKTERNA AV KOMPETENSUTVECKLINGEN FÖR UNDERVISNINGSVÄSENDETS PERSONAL Syftet med kompetensutvecklingen för undervisningsväsendets personal är att förstärka ett kunnande som är konkurrenskraftigt och

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 147/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om regionalt stödjande av transporter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde.

Tävlingsprogrammet presenteras närmare vid styrelsens sammanträde. Samkommunstämman 22.04.2010 s. 8 Styrelsen 30.03.2010, 10 7 TÄVLINGSPROGRAM, CAMPUS PROJEKTET På basis av de diskussioner som förts mellan samkommunen och NAI Premises har bolaget uppgjort (under arbete)

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BILDN, 2015-03-18 19:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BILDN, 2015-03-18 19:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN, 2015-03-18 19:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 14 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 15 Protokollets justering... 3 16 Statistik över elevskjutsar 2014 i Närpes

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders

MALAX KOMMUN. PROTOKOLLSIDA Direktionen för. x Svartgrund Annika x Sundbäck Eivor Löflund Jan-Anders MALAX KOMMUN PROTOKOLLSIDA Direktionen för Sida 2/13 2013 1 Sammanträdestid Onsdagen den 24 april 2013 kl. 19.00 Sammanträdesplats Beslutande x Storfors Sofia ordf. Vest-Berglund Ulrika x Backgren Ann-Sofi,

Läs mer

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012

AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET 12.11.2010 AVTAL MELLAN UNDERVSNINGSMINISTERIET OCH AB YRKESHÖGSKOLAN VID ÅBO AKADEMI OCH YRKESHÖGSKOLAN NOVIA FÖR AVTALSPERIODEN 2010-2012 GEMENSAMMA MÅLSÄTTNINGAR

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Församlingsrådet PROTOKOLL 3/2015 3.3.2015 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO

VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO VERKSAMHETSPLAN FÖR EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN I SIBBO Verksamhetsplan fastställd och godkänd av Bildningsnämndens svenska utbildningssektion 5.9.2011 9 Innehållsförteckning sidan 1. Utgångspunkterna för

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016

ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Sivu 1/5 ARBETSPLAN FÖR LÄSÅRET 2015-2016 Information om skolan Skola: Borgby skola Skolform: Grundskola, lågstadium Undervisningsspråk: svenska Skoldistrikt: norra Sibbo Skolans kontaktuppgifter Skolans

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN 2/2014 SSKH NOTAT SSKH REPORTS AND DISCUSSION PAPERS BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom SVENSKA

Läs mer

BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari

BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION OM EN KOMMUNAL MATSTRATEGI BLSDK 26.11.2013 57 Beredning: Kostservicechef Birgitta Creutziger och planerare för kostservice Erik Iivari Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp har

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND HÅLLBAR TILLVÄXT OCH JOBB 2014 2020 STRUKTURFONDSPROGRAMMET FÖR FINLAND Projektutlysning för internationellt samarbete som finansieras av europeiska socialfonden Ansökningsanvisning 15.4.2016 PROJEKTUTLYSNING

Läs mer

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration

RP 25/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 54 och 87 i lagen om främjande av integration PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Resursfördelning 2016

Resursfördelning 2016 1 (7) ÄRENDE 6 BILAGA 2 DNR 2015/918 BARN OCH UTBILDNING JuneAnn Wincent Förvaltningschef SKRIVELSE Resursfördelning 2016 Medel till förskolan Sala kommun har ambitionen att på sikt sänka antalet inskrivna

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2015 1 Idrottsnämnden Tid 12.02.2015 kl. 17:30-20:12 Plats Kyrsklätt kommunhus, Ervasvägen 2, 18. februari 2015 Närvarande Lavanti Antti ordförande Korolainen Annika ledamot

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 9.12.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 9.12.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 6-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid 0 kl. 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN

SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN 1 SOCIALINSTRUKTION FÖR FINSTRÖMS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 19.12.2011, 55 Datum för ikraftträdande 19.21.2011 I KAPITLET TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 Anordnande av socialvård Vid anordnandet av kommunens

Läs mer

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 5. Nämnden Svenska rum Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 26.01.2017 Sida 1 / 1 290/2017 02.05.00 5 Avgifter för småbarnspedagogik enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken från 1.3.2017 Beredning och upplysningar: Jaana Suihkonen,

Läs mer

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007

GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 Stadsstyrelsen 87 08.04.2008 Stadsstyrelsen 123 06.05.2008 Stadsfullmäktige 43 04.06.2008 GODKÄNNA BOKSLUTET OCH BEVILJA ANSVARSFRIHET FÖR ÅR 2007 918/02/021/2008 SST 87 Bilaga B5 Ekonomidirektören: Utgångsläget

Läs mer

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning

Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Drift och investeringar Utfall Budget Budget Plan Plan 2012-2014, tkr 2010 2011 2012 2013 2014 Driftbudget Intäkter 35 021 25 671 25 671 25 671 25 671

Läs mer

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare

Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Jättebra Vasa en sporrande arbetsgivare Vasa stads löne- och belöningsstrategi Löne- och belöningsstrategin Vasa stad genomför en rättvis och målinriktad belöningspolicy i enlighet med strategin. Vid belönandet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER

VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016, NÄMNDEN SVENSKA RUM SVENSKA BILDNINGSTJÄNSTER Resultatenheten Svenska bildningstjänster (Svebi) erbjuder Esboborna en fungerande vardag på svenska. Genom att förena småbarnspedagogik,

Läs mer

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk

Alternativ 2 Ändringarna i lagen om småbarnspedagogik. bruk Ändringar i rätten till småbarnspedagogik BEDÖMNING AV VERKNINGARNA PÅ MÄNNISKOR OCH BARN Ärende: Ändringarna i 11 a och 11 b i lagen om småbarnspedagogik 1.8.2016 Beslutsfattare och slutligt beslutsfattare:

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer